Goudsche Courant, zaterdag 21 augustus 1943

K nt Ifet p i g 23 Aug 1943 fiureao Markt 3t TiMHa m GOUDSCHE COUB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Priit S canto p er ntaniaer 82ite Jaargang No 21324 CaMdadaciMiriF TIETER Gouda fivall n 0n Mioesfront afgeslagen Charkof in elattischen afwe rstrijd opgenomen aJL ooperbevel van de DuiUche ten der S vJMs feen iilusiei naken r ma kt éA ZaterdAtf he De heer Breedük 25 jaar in overfaeidsbetrekicing HULDIGING DOOR MEDEWERKERS EN VRIENDEN Het was Zaterdag 25 jaar geleden dat de heer N G Breedijk controleur der gemeente financiën in overiieidsdienat trad Bet grootste deel van deze zilveren ambtsperiode heeft de jubilans m onze stad doorgehrat t waar hü na tien Afieldoornsche j Ven adjunct ontro1eur werd o p in 19 1 na een inteitmezzo van een jaar als hoofdcommies ter provinciale griffie van Utrecht den heer KUpers al controleur op te volgen Als zoodanig is hij de accountant en financjeel adviseur der gcineente in welke V rantwoordeiyke fjosJtie deze hoofdamhtenaar belanBryk werk voor de huishouding dej stad verrictit Oolc in ander opzicht maakt de heer Bréedijk zich voor Gouda verdienstelyk als secretarispenningmeester en als plaats vervangend hoofd heeft hy een groot aandeel in den arbeid van den lucht besehermmgsdienst Zijn medewerkers en het personeel van de luchtbescherming hebben den heer en mei Breedvk in hun midden genoodigd en hem een hartelüüe hulde gebracht in intiemen kring waaïbO zich ook vertegenwoordigers van gemeeflteiyke instanties vricn i den en belangstellenden o a dr j Montagne en de heer Schutz de inspecteur der indirecte tjelastingen hadden gevoegd De heer J Jaring het hoofd van den Itichtbesdiermingsdienst de heer M J v d Pool commandaut van den vasten kern de heer F H Sixm a voorzitter van de afdee ctii ma t dxL Zaterdae be tm Miees en In bet gebied Urn aaavaJIen op bepaalde swaartepunten van de groote fevechtslinle Zün de laatste dagen de Duitsche tc nmaatregelen reeds duidielUk aan het licht getreden van de komende week verwaotit men een verdere bevestiging van de hardtieid van den Duitschen afweeitmiur in het Oosten Ia z n weermachtbericht van Zaterdag maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Voor de Oostkust van Sicilië heeft een onderzeeër onder bevel van luitenant Alberto Dohato uit Spezia een vljandelükeD törpedojager tot zinken gebracht Een groep vüandelyke viermotorige vliegtuigen onder escorte van talr ke vliegtuigen heeft verschillende plaatsen in de provincies Napels en Avellino met iHHnmen bestookt alsmede ook de stad Benevente waafc aanzienIvke verwoesti igen zyn aangericht Het gebied van Paola Cosenza werd door eenige vijandelijke bommen getroffen almede door vyandeiyke marinestrüdkrachten beschoteit ItiUaatucha en Duitsche jtgen hebben vcnl de vUendeliJke formaties bestreden en 17 vliegtutfen In het gebied van Napeb en Sa emo en nog A machines In de omgeving van AvelUodP neergehaald 4 andere toestellen werden tloor de luchtdoelbatteryen vernietigd een Maai van in de buurf van Büssotungl GrieKenlahd Vier onzer vliegtuigen 7Hn van de operaties der laatste twee dagen niet op hun basis teruggekeerd Boven Nlsfda schoot een van onze verkenningsvUegttiigen der marine die door 6 tweemotorlge vljandeiyke machines werd asftgevallen een van deze toestellen omlaag Het aantal der tot dusver bU den aanval op Benevento geconstateerde slachtoffers bedraagt 70 dooden en 203 gew onden Het 1184ste communiqué van het Italiaansche opperbevel luidt Op de reede van Bizerta hebben onze bommenwerpers gisteren op doeltreffende wijze geopereerd tegen aoheepsdoelen Btj de kust van Tunis is een groot vrachtschip tot zinken gebracht door een torpedovliegtuig bestuurd door luitenaht Bertuzzi Innerio van Rimini S rmatles vu vUasdelUke viermotorlKe gtuigen begeleid door Jagers herhaalden haar aanvallen op Napels en de proVlncfe Zij werden opgevangen door Jagers van het 3e regiment en de 22ste groep die In herhaalde hevige fevechten 12 vliegtuigen neerschoten TIen andere vliegtuigen werden neergeachoten door Duitsehe Jagers een Vliegtuig atortte getroffen door het vuur van et afweergeschut neer In d nabijheid van Toffe del Greee J£ a Xnld Weaten van B elt r l fjy fcracbUce aannllen der SovfSaait ZU itarUen alle onder iware StSjkt rerlinien ineen Fanatieke iC iiwLlleB aa snelle formatlea J Mtïei en de Waf ea SS dnmcen Lh M Sevjet arttqrland door Ook If Mm ten Znid Weiten van fcMeC küSti lg na M Ladafameer loegea onxe a W Mugt kU Staraja Bnaa en ten Zul Ue k iai nstis6ke doMteaak werden aan het Oosteiyke Z ïg4 Sovjet pan teerwaiens Icapot ibotea Oê lucii linacfat viel voorail iltn Mioeg en in het gtrydgebied Mt W vyandelyke concentrau n ts rwa ens artüleriestellingen nvoercolonnes éan Zg veniietigde d ifita Ueen in den Zuidelu ken secbpim kei Oostel ke front in lucht itenSS v jjuidelüke vliegtuigen tet kustgf bied van Napels schoten Mfidie jagers 15 vliegtuigen omlaag Meen zwakke v iftndeltgke formatie fe den W van 11 tot 20 Augustus I Duitsohe leestrydkrachten het Khut van koopvaardiijschepen aeUichtdoelgesdiut 34 vüande► ïliegturgen ► neergesdioten gtt opperbevel van de Duitsche HRnaoht deelt d d Zond kg mede JM liet Miocsfront zetten de bolsjeifia gisteren han aanvallen voort mkimlitigen itenn van slagvUegtui f wm troepen iloecen In verbltter Krejhten van korten afstand den lil nriitiwhen stoniloop af sloten een Inilibroken greep van 21 vilandelijke mrigens In en vernietigden haar Ib het nvechtsgebied van Charb£IW0t de dmk van zeer sterke SovllMdknehten op onse stellinxm llfi Ditbnakpoflsfen van een inge I vilandelUke gevechtsgroep mis St ien Westen van Orel en ten ZuidliM i van Wjaanva v enlen plaatse fcunval en van den vijand afge Duitoohe pantsergrenadieiB ragen diep door in een gereUrtaande liindclijlie gevechtsgrodp en sloegen tw uiteen uiteren werden aan het OostaUjke im M6 pantserwagens vermietipT Wtaders g veohtsvlieg t ige i Stuka s Kiiagvliegtuigen van de luchtmacht Ml dai voomal in den Zuidelijiken den centralen sector van het Ooste Iront infamterie en pantseretrijd van den vijand en sloegen angevoerde reserves uiteen In vechten en door het afweerge werden gisteren 85 Sovjetvheg vernietigd De Finsche lucht heeft op 20 Augustus 15 Sov uigen neergeschoten een door jaohtvliegtuigen krach t hermdc formatie vijandelijke werpers werden door Duitsche boven Zuidltaliië 11 Britsch nache vliegtuigen neeir schop Beven het bezette gebied in het ptei en boven den Atlantischen WMn weirdên voorts twee vüande vliegtuigen neergeschoten BNe rwaiie gevechten in het gebied wOrel heeft dh de ISeSdivisie luchthul bijzonder onderacheiden Phet D N B verneemt s door de Vesten van den boven Donetz Dtdtsche troepen thans Charwomen in de uasflseh geveelde vechten DevBordabotajewlC t groote verliezen gepaard trQd dunrt met onvcmunderde 1 voort SELENDE STATIONNAIRE GEVECHTEN beeld van wisselende stationgevechtshandelingen karaktehet geheele zomer Sovjet offcn JJn du jaar zoo constateert de We correspondent van het D N B ien van den toestand aan het e front In de ttians T weken gevechten zoo schrijft de cor t is het den Sovjets niet ge Duitsche afweerzóne van tot Lemngrad op eenigerlei Wjloorbireken en als gcvo van wani succes gebieden te verr joie op de kaart te lezen zyn JM er naar uit alsat het verlies pantserMragens en van 1854 de kraeht der Sovjets In den pa a groot algemeen offensief aantieniyk deel verzwakt T ewel de Duitsche instanties r de aof aaawdige attQdkracb fej al na bevigtti mtU teuamen li ermceslerd HU biedt jJJ kgtenadlera een uitmuntende bel leliJL artUterlemur der 8 a P K BasdMl O H NIEVWE SOVJET AlIBASSADEirK m DE Vnt STATEN Groin ko opvolger van Utirinot Integmdeel de Onitsche leidiqg rekent op nienii olassale Het telegraalagentschap Tass meldt officieel dat het presidiun van en Oppensten Raad dair Sovjet Unie den plaatsvervangenHen volkscommissaris van Buitenlandsche Zaïken Litwinof heeft ontheven van de aimibtsplichiten vaó huitengevoon en geirolmachtigd ambassadeur in de Vereenigde Staten Het presidiHim heeft in zijm plaats Gromyko benocnid tot buitengewoon en gcvoimadhtied ambassadeur m de Vereeniade Staten KISKA DOOR DE JAPANNERS ONTBVIMD Volgens Domei meldt Wt Japansrfie hoofdkwartier De Japansche leger en vlootïtrijdkrachten die gestationneerd waren op het eiland Kiska hebben in de tweede helft van Juli de evacueerinf van al haar troepen voltooid zonder door den vijahd gehinderd te worden Deze troepen hebben reeds nieuwe stellingen betrokken De en l r Tokio meMt dat da Amerikanen in de eerste helft van JUigustus nog tklrllke bomeanvallen op Ktakf hebben ondernomen niet wetende dat hel eilind reeds door de Japanners ontruimd was Zoo heeft het Amerlkaansch departement van Marine op 4 Augustus gemeld dat de luchtmacht het eiland in 18 golven had gsbombardeerd en op Japansclien tegen tend waa gestooten Voorts waren volgens Met departement Ametikeansche vliegers op 10 en 13 Auguatu door Japanache luchtdoelbatterUen op KIkka beschoten Hieruit aldus da lender Tokio kan menduldelUk zien hoe onbettoiawbear de rapporten der Amectkarosche vIlegtutgbenMB ningen en de Aracrfltaansche communique s ztjn DIFLOMATIEKE XntpS WEEË TE MOSKOU Het Sovjetcommiasarlaat van Builenlandsche Zaken deelt volgen Tasa mede dat hetdiplomatieke carpa tn de Sovjetunie dal opbesluit van de i egeering in het najaar van 1941 miu verhuisd naar Koelbysjef halfAugustus weer in vollen omvang te Moakoula teruggekeerd i OPSTAND EN SYAAT VAN BELEG IN AZfIRBEIDSJAN Volgens te Berlgn ontvangen berich ten is Jn de Sovj republi k Azeibeidaia n een i stand uitgebroken Daar deze opslandiige beweging snel urn zich heen greep is voor hot ge ieele gehied van de SöVjetrepuïiliek AzerbeidBjan den ÉRat van beleg aleedcondied Weer lachtoif fers door bomaanval ROOSEVEtT WENSCHT STALIN TE ONTMOETEN Naair de bUzondesre oorrespondent van de Daily Mail uit Quebec meldt zou president Boosevett de laatste niaanden Stalin vijfmaal hebben ver ocht een ontmoeting met hem te hebben Als plaats van samenkomst zou Roosevelt de volgende lamden hebben voorgesteld InaJc Egypte Ierland Alaska of detVereende Staten Door een nieuwen aaniviU van Engelsch Amerikaanache faomniènweif eis Vrüdaf in dén loop van den tag m het Zuid Westen des lands is naar gemeld wordt liet aanUd slachtoffers onder de Nederiandsche burgerbevolking gestegen lot 38 dooden Bovend ien is weer een aantak personen zwaar en iKJht cewond RNVWOORlOCr Hedenavond om 18 45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilv rsum 1 in zijn politiek weekpraa e over aenuwoorlog m De strijd zal hard en Jaitgdurig zijn Verklaringen van Brendan Bracken te Quebec Het Duitsche vodt moet onverbiddelijk vernietigd worden Unie en den Britschen premier hebben nogal eea e sensatie vérWekt Men zou een dergelijke conferentie des te meer prefereeren daar dan het sturen van een Britschen vertegenwoordiger en een afgezant van Koosevelt naar Moskou overbodjji zoti zijn In welingelichte kringen te Quebec wordt er nogmaal op gewezen dat het Kreml van de l esprekingen te Quebec voortdurend op de hoogte wordt gehoud Wat de mededeeling betreft dm Eden de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken in aansluiting op die conferemtis te Quebec naar Moskou zal reizen wordt in bevoegde kringen te Quebec slechts onder voofbehoud verküaacd dot Bd i klaar staat om naar de i ovjetjRussische hoofdstad te reizen afs de tmstandigheden dit vereischen Kortein tijd voordien had Summer Welles tijdens een persconferentie gezegd dat hij niets wist van het zenden van een Amerikaanschen vertegenwoordiger naar Moskou In Quebec is officieeH meegedeeld dat Churchill van zijn voorgenomen reis naar Ottowa heeft afgezien en dat alleen Roosevelt naar deze plaats zal vertrekken De correspondent van de Daily M a i I te Quebec meldt dat de aartsbisschop van New York mgr Spellman die zooals bekend óp een reis naar Europa den Paus heeft berocht en geruimen tfld in Spanje heeft vertoefd grooten invloed zou uitoefgnen op de conferentie van Quebec Aan zijn reis naar Europa waarvan hü eeftige weken geleden is teruggekeenf is nl zoowel politieke als kerkelijke beteekenis gehecht zoo besluit de correspondent Alle inlichtingen en persberichten uit hetvijandelijke kaïip bevestigen aldus een A N P bericht uit Berlijn dat te Quebec eengrootscheepsch plan van den zenuwoorlogwordt voorbereid en la aangenomen en dater ooif volledige eensgezindheid beslaat tusschen de geallieerden In de behandelingvan de politieke kwesties Te Berllin 1 1 opgevallen dat In het kader der v n vijandelijke tijde beraamde rfiaatregelen het thema tweede front sterker op den voorgrond geplaatst wordt en wel In de eerste plaatsdoor de Sovjets die vooral jn hun te Londen Uitgegeven nieuwe orgaan ooHogen de arbeidersklasse op de spoedige oprichting van het tweede front aandringen enzelei da bereidheid der Sovjets tot Naar Stoekholns Tidningen uit New York meldt heeft iè Britsche minister van VoorllcUing Brandan Bracken verklaard dat Roosevelt Chnrebill en Mackenzie King te Quebee thans de laatste hand Ieg en aan de plannen om het Duitsche volk te bombardeeren te verbranden en op alle mogelitke manieren onverbiddeiyk te vernietigen Hil zelde vooAs dat aan alle fronten een buitengewoon groote verscherping van den oorlog verwacht kan worden en waarschuwde tegen t gelooven aan een spoedig einde van den oorlog De strijd zal hard en langdurig zi n Men verwacht dat Boosev H en CSiurdiill vóór het einde der be iekingen eeniige mededeelingeD van algemeencn aaiid over de besluiten der conferentie zullen doen Waairschljnlijk zouden zij ook verklaren dat de ije allieerden t Fransche nationale comité te Algiet hebben arrend Uit New York wordt gemeld De in Quebec aanwezige vertegenwoordiger van de New York Times is van meening dat op de conferentie ta Quebec reeds thai duidelijk de noodzakelijkheid is gebleken van het bijeenrocpen van een tweede conferentie Op die confrentie moet vrijheid van spreken worden toegestaan aan de overige landen zelfs aan die welke slectits van represtntatieve beteekenis zijn Het bericht dat de Chineesche ministel nistelvan BuitenUmdsclje Zaken naar Quebec komt heeft eiken twijfel of op de slotzittingen groote beslissingen met betreWfipg tot den oorlog in het Verre Oostpn zullen worden genomen doen verdwijnen Stlmsan la Quetec Naar Reuter ijieldt is de Amerikaansche ministér van Oorlog Stim on in Quebec aangekomen Ook de minister van Buitenlandsche Zaken van het China van T5joenfiking Soeng is Zondag te Quebec aangeKbmen Conferentie van drie De iwt Moskou komende berichten aldu S P T dat Mai ski bij zijn af icheidsbezopk aan Londen voorbereidingen heeft gemaakt voor een conferentie van drie tussohen de staatshoofden van Amefika en ds Sovjet NKOBRLANDSCHI KRMCW OEVANGF NliN OP JAVA Het informatiebureau van het Nederlandsche Aoode Kruis Korte Voorhout 14 tè a Gravenhage ont vmg Ijlftlcht uit Tokio dat de volgende Nederlandsche rflllitairen zlc4l UI krljgagevangensohap op Java bevinden gerrit vandaadselasf hg vandaalen Johannes vandaaien Ic vandaalen nieyer vandaalen sa vandaalen Willem daalman Johan daams Jacob daanaen rene dendaas waiter dendaas is debroek tjh vandaelen wllaelinus deernen gam daems Jack daendels la dahler karel dahler mfn dahler ew dahnien om vandalen gh vandalen Jh vandalen jwja vandalfsen gap dalhu vsen Jan daling pleter dallintfa lucien vandalm hh dalman albertus vandam barend vandam dantel vandam frtta vandam gj vandam Jóiiannis van dm fs vandam leendert vandam lat vandam ra vandam to vandam petrus dam jcj dame aj damen bernanlja dainen gt dainen gerrth damman oc van damme wiilem dammeve hi damoiseauK er damwf k dodo damwIHr ferdir and damwijk vwb damwtjk kj danrkaerta gn danhof jg daniel paul daniel em daniels hh daniels Jb dannieta Jha dankers JHi dankmetjer hef darner Jw danse pa danse w o Ufa dabt7 herman dandapperen ih vandapperen Jw vanda iperen jw vandapperen frits daHang leon darrlcsrrere gJ dassen renter daasen wn dassen leonard dassen gf dat pg datema aj daub hl davans ja davaiis jan van davelaar arnnld dsvld abc david fd da ld me davtd rje davld hm davld jap davldrtchard IJ daVtd nchard richard wto david on cf davidz ahr davies n davies freddy davies hjr daviet hr davies ihr davtes Ir davtes kei npe daboer lm decates ab dechene Ini dechene derk deckers ü deckc s wU deckers al dede aw dede be dede fa deeders na deeders jan deelem n rl vandeelen ma deen ij vandeenen gke deetman jbm o deelman lam defocr sj degelmg fc degep torn degenaars dk deaener fw deRe ner ha deHhton ta dei hton Ih deökerhoff Iwrnard vandemse hc vandeinse jj df alle maxtmiliaan dekens aj d n dekker gwj dendekJcer Ib dendekker paul dendekker pae dendekker cl dekker cwg dekker Ih dekker fc dekker Jan dekker Jh dekker pleter dekker simon dekker Willem dekker wilheUn dekker uiHem dekker cobnelis detckers jl delahay jaa delapot te hu vandelden theo vendelden efti deUgou anthonius delfos freddy vandetet fredenk vandelft huibert vandelft cja delhaiJe Iba deUiave Jj dell hh dell jan vandellen gf delmaar Jan deimaar ja deimaar hf delmaar hh delprado jf debtme pjw delwe albert demetrius wartanus dementriua lem vandenimelfraadl ja denwners jh demmerjr et dencher aa denekamp bh den f ermk jhq dengerink ep denl erlaar e denslenpefler karel dentandt gj derens ja dereumaux slebian d dering ab der s heiman derka mhc derks alfred derksen jb derksen oe derx mee dewnlt aa deMauva ie jp dessauvagie je dessauvagic willy dessauvagie je vandes el jnj vandet Je detailte ig deuijïêr slman deubel eddy deug andrles dedeuffd Jjj deullng adolf deudlng can deudmg Jh deudln £ Ie deudmg napoleon deudlng nw deudlng wiUem deudmg gerardus vandeursen nw vanduersen pm vandeuf sen hetnrlch deufter aart vandeutekom klaas deytm abh deux JJm deux walr devente Je vandeventer mcc devoet jb dewaerheijt ap de je de7entje rgc dezentjc rwa dezentja eh dey hjl dey jJ dey jh deykers ha deys ap dhauq w Willem dhont er dias ef dlag fa dia i fg dias jed dias pa dias ta dias eb dibbeta hc dibbeU jgj dibbeta hk dieckman cj dieokmaain franok diederich wjmr difdrich ab dleduksinan aj dlehl fa dlefter jw dieker paulus dieke wj dieker jj dieleman pleter dieleman petrus dieleman petrus dielmana phe dfela ja dl wne robcrt doenmnt abraham dlerkx fe diepenh oek rtehard dlepenhojrst frans diepenveen kc diepstra wc vandiest hj dieveld ahm vandteten eddy dtaterinan Julius dteterman pc dteterman hc dieters lambert dieters kl dlefs lamnwrt diever jh dierenbftrg apo vandhok fo vandijck Jj vanrtljck nl va idljck fc vandlik Ja vandijk bonno vandtJken wl dljkhtils jan dijkman kaïei dlikstra woUer dik pc diket jp dikluioH ew dikkers bj diks frederik diks rk dlka lm dlka medika g vandillen ao dlllenlnua Jj diU ar dimwti vago dln f eman njf dinger jl dingier max dln elman c dinahaclt jan vandinther Jn dirkse arnold dirksen pf dlste lV brink cm vanditinar eh istian dittnarsch franq ditmer frederik dUmer en dito Jh dito og dito lia dixon wht dodemont eg doc erlelndewm pleter doekes comeïis doeksen hendrlk Vandendoel ga diekulisch rf diekutrsch rg dlekuiz wh b dtelrutZHC karel doesneben Jl doemen custaaf doerrleben leinier vanderdoes wjj dedoea dorus doeve eduard doeve ge doeve glh doeve jac doeve mt doeve roland éawé TJ doeve tea doeve wout doeve all dohmen PamUleleden enz gelieven ilch onder opgave van roo volïedlif Mogelijke gegevens der betreffend personen zooals rang onderdeel of Wapen geboortedafcum en laatst bekende kindplaats in Indië ent tot bovengenoemd Informatiebtfreati te wende nu MM rtUwUUgen Een der commandanten bezoekt onre Jongens in hun pantserwagen In het Oosten S S P K Frltsch O H rtlNKE KERILI MKLDEN ZICH NU VOOB DE WAFEENS S EN DE LANOWACHT Het S S Ersatzkommando deelt mede ledere gezonde Nederlander In den leeftijd van 17 45 Jaar kan zich vrijwillig by de hieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen S S of de Landwacht TQdens de kanrlagea ordea alle büleatinfM verstrekt iM ketrekklag Mt de nrsMglag vaatamUleleaen duur der opleldlag tra levensmlddelea etc VrQwilllgera die om bepaalde redenen la NederlaiM moeten blQven kunnen dienst Img Gouda van de Ned Vereenigki voor Luchbbesoherming waarvan de heer Breedgk eveneens bestuurslid 18 de heer A Piersma voorzitter van Olympia welker secretaris de jutoilaria ifeweest ia en de heer J Soharloo hoofdboeMiouder der gemeentelichtfabrieken he yben het woord gevoerd en daarby met groote waardeenn g gewaagd van het vele werk dat de heer Breediik met zoo groote toewyding en mei poffering van z n vr en t d als man van de daad in zijfl verschilende kwaliteiten m het aigetneen belatig verricht en van de prettige samenwerk mg waarin dit all geschiedt Ook in een stoffelijk huldeblijk en ii een groot aantal bloeinstukken werd aan erkeritelukheid en vriendschap uitdrukking ge geven Ook te z en huize in bloementooi gestojren he eft d heer Breedijk van vele z den elukwenachen in allerlei vorm ontvangen oa ook van den wethouder van financiën mr de Witt Wijnen eft den gemeente secretaria den heer Pot 7000 liter olie uit tankboot gestolen t De aanhouding te dezer ctede door de politie van een auto met 4000 liter gaaolie heeft geleid tot de ontdekking van een diefstal uit een tankschip te Rotterdam van een groote hoeveelheid oUe die in den zwarten handel werd verttocht In totaal zyn bij deze aflaire veertien personen betrokken Oc uit dfW leden bestaande bemanning van een in de Rotterdamsche haven liggend bmnenvaërt tankichip de 33 jarige kapitein T V de S jarae martiinist C A V en de 22 jarièe matroos F E V allen te Rotteidam had van een lading gasoMe 7000 litor adhtergehouden en overgeheveld in een andere tankboot welke samenwerkende bemannmg de 47 jange kapitein M W de 31 jarige stuurman C V en de 36 jarige matroos P M v G allen eveneens te Rotterdam de ohe dooTi vericocht di daarna over verschillende scljijven beigon te loopen en tegen steeds hoogere prijzen veriiandeld werd Via den 42jamgen kapitem A C v V en diens compaignon dtn 45 jarigen motorschipper D v R belden te Rotterdam kwam de party terecht bü den 35jarigein schipper oIiehMidelaar C H te Krinvpen a d IJasel die 300 liter m zijn boot verstooikte en nog 2700 liter in voorrasd had S overige 4000 liter gingen over aan den 33 ari gen schipper D H K to Sdhaeb roek daarop aan den 46jarig¥n expediteur P M te Rotterésan en zouden toen geleverd woiden aan den 29 ji riigen kassier J H S te Amsterdano Bij het transport najfir de hoofdstaf wend de auto hier ter stede aangehouden De chauffeur de 34jarige G F S te Amstejidam zeide wel dat het een refcielmatig vervoer voor een ondememmg uit haar opsla laats betrof maair toen de politie de zaak ging ond erzoe ken Week dat zjj met een steeds verder om ziich heen gniipende knoeieri te doen had en uiteindelijk kwam de diefstal uit Met de 4000 liter en de nog over zijnde 2700 liter te Krimpen i de bait zoo goed als geheel actiterhaald Mede is op de auto beelag gelegd By het verhandelen van de olie warren vei schillende duteenden guldens betaal Van het eld is by diverse betrokkenen in totaal ƒ 3625 in beslag genomen Bij deze affajre is mede betrokken de 49jarige garaigehouder P C M aUiaeir diia tool de auto hier voof het bureau stOTid en vermoed ward dat de zaak zou uitkomen van den Schiebroeksche sdhipper die bij het vervoer aanwezig wa een bedrag van f 77 Tn bewatinc had genomen om dit aan inbeslagneming te onttrekken De öhauffeur die alleen een belooniri g voor het rijden had giehad is vriji gelateri de overige dertien peiBonen zijn in arrest gesteld en naar I ittei dam overgebracW Pm op het licht Zaterdag en Zon dag verbaliseerde di politie dertien wiélrydei wegen rijden aonder bipan dend voor en of actilerlichl en reikte negen aan kosten onderworpen Waarsehuwlnigen uit wegens niet oed verduisteren Wat Waar Wanneer AU werkdaien IS I2 X en nnr Gut hidikapel TcntoonXellliK vu latiaka tegeU en tegelschllderljen Thill Theiter Zeven jMr feluk met Theo Linien n H n Komt Aenvinff 8 uur N Aug 4 uur O Bakn Aartykache M meena vergaderliM van aandeelhouden N V Kaaehandal HU Gouda APOTHEKtnSDKNIT Staedi feopend dea nachta alléén voor geneeamlddelen w UI Apotheek P WcUtr Gon nemen bt d Zjtndwiicht o bU het SA wachtbatidlon In Amerafoort Z4 die tot de Germa na e SJB In Nedar Und toetreden wtUen kunnen ilch evenewÉ aanmeldbn PeraoDea tiutclien It M jjutr aie aa meldlnKiplleltUc sU ¥ fr en ArkeldskMtL knnnea ilch eveaeeni éw mb dar keanaypM dagen aanmelden en worden gednreade Ma verMntents van den arbeldaiMtt vrUgealiM 24 Au 14 00 uur AmerftooTt PoUnI Ourchganfilager Leusderweg SS Aug l4 00 uur Den Haag Calé Dm Haut Bezuldenhout 11 13 Frauduleu zuivel bereid uit achtergehouden melk GEHEIME KAASBUKKBU ONTDBKT Een ernstig geval onder een verrassende ommanteling van achterhouding van melk oih elandestien juivelproduoten te bereiden en deze m den zwarten baii iel te verkoopen heibben arabten rer van den centraien controledienst uit Gouda ontdekte 0e aanhouding to Oudewater vali een inwoonster van Utrecht die een kaas smokkelde voepde naar de joerderij van den landbouwer J V V te Hoenfcoop den leverancier van de kaas By een hui oekin kwam aun terecht op den achterzolder wnrvaa een gedeelte afgetimmerd was tot een kamer die op slot was Het vertrek was als slaapkamer in gebruik bu een Duitaeber deelde de iandibouwer med en mderdaad zat er een bordje op d deur waarop een Ouitsc4 e naam vermeld stond De ambtenaren vertrouwden de zaak editer niet en m samenwerking met d Duitsche politie weird de kamer opengebroken Toen bleek dat het verhaal van den eigenaar een verzinsel en he bordje camouflage was m het vertrek vond men een geheime kaasmaker met volledige inventaris precies zoo ingericht als de kaasinakerij die dn boer in den stal heeft In de geheime aMeeling werden 74 kazen met een totaal gewicht van 31S k g aangetroffen Zoowel de kaas ala de geheele inrichting werd in ieslw genomen Uit het onderzoek bleek dat d landbouwer er lustig op los knoeid en van de melkopbrengst van zyn 33 koeien geregeld de helft achterhieU voor clandestiene kaasibereiding Een belangrijke partü kaas is zoo tegvft hooge prijzen in den sluikhandel verdwenen De C C O is ook elders opgetr den B een op boerderuen hn weidegebied ten Zuid Oosten vani Gouda ingesteld scherp ondenoak bleek dat daar eveneens vcelvuldic melk werd achtergehouden voor frauduleuze zuivelproductie Te Lo ik werden by een vijftiental landbouwers 131 kalen tezamen wegende JOO k g 58 k g boter 200 k g tarwe 4S0 k g koolzaad en 12 flesschen stremsel in beslag genomen en in Polsbroek en Benschop leverde de contrqle eveneens bü vuftien veehouders 100 kazen en 30 k g boter P Tegen alle betrokk i n is procesverbaal oipgemaakt BROODBONNEN VERDVISTERD De politie heeft den 15 jar gen bakkersknecht W G H aangehouden di ten nadeele an zün patroon by het nóndtoren en van brood 480 broodiboin nen had achtergiehouden en ten eigen bate verkocht Het geld had hü hier en elders opgefuifd Wegens het koofien van bonnen is proces verbaal opgenmaakt tegen de 46 jariie l ui vtiotnr E A H d E de 20 jarige dienabIjode C M H den 17 jarigeii plateeU schikier W J F den IS jari jen pl teelschïUer H de J den 30 jSriga buffetchef M V de 18 jarige trükstef A H A en le l j ri e m l W v d K Slot hielp niet In de Eraomuostjraat is een ap slot staande heereiw fiets ontvroenid Het nywi I was si eens eerder gestolen maar toen opga spoord en aan den enaar teruggo geven Politierechter te Rotterdam VIEIWV T RINO VAN DIS MMITW BONNBN Juffrouw Ellsa dia 4e reis uit Gouda naar den Noordslnsal had ffemaakt heeft het daar voer s reohtera atOAl voor zichzelf bedorven Zij stond tarecht verdacht dat xti van d door haar voor een familie die iiidiüik uit Htedig was ïeweesf afgehaalde levenunidda lenkaarten broodbonnen bloembonnen en gortbonnen had afgescheurd Da familie had haar nog een kwartje belooning gegeven omdat zn de bonnen aan het dhlrlbutiekantoor had gebaald Naderhand kwam d aap uit den mouw Maar k heb er iptlt van Amaa merk te EliHa op Te laat vulde a rechter aan Moolflmanier van spijt toonen om de ontvreemd bonnen in de kolenbak te gooien en te verbranden met de koIeri Die nienschen warener leelljk door gedupeerd Ik tag er tesenop ze tarug tvbf gaOabeleed Eliia 1 Rechter U bent naar ik leaa linitaaL En u neemt hier een leugfoachttga houdkiff aan en tpont nipt het minste berouw IK wel protesteerde £ isa De officier wUda haar l dafea ds al la hebben Zit prolestaerd n rachter riep met atamvathcfflof tIL Val niet in de rede Je hoort bat 14 dagao Nog iets op te zeggen Daar heb Ik op ta r aggen at Ik nMbö m n kinderen vandaan kan Daar moet u dan maar lata p vtMM meende de rechter m Md aan waalt g vangenlaatraf op Kwaad liep Elisa da tMO ll