Goudsche Courant, maandag 23 augustus 1943

rfd n S £ ¥ rSSSLwïn k lïih S it WEUWEEKERK AAN DEN IJ98EI Si r e er gïïgSp f iï ï 5mf f 1 De rechtbank te RotBoem Gêuda ttA tec 2 L Blok Lel iai HUISKAMERS ZITKANERS SLAAPKAMERS vüH JUeuwiik s Biniwinng 30 RoHardam W i I JooiorcB CMtpctiUe Oc dtftr h t loten ccisoen onderbroken unior f compeuUe van de Afdeeling Gouda I Zatemas hervat De uit lagen waren AMeéHng A groep I Gouda CSV a S 0 OroepiS2 DO NJK a OJJ A b ï 1 Jodan Boya a Gouda b t Afdee ng B groep 1 UN I O Lekkerkark ai 1 3 Haastrecht b Oudewater a I 1 teoerti 2 Gouda c D O N K b 3 1 GJ V Olyinpl b J 1 O N A c Jodan Boya b f Aldeelng C groep 1 Moordrecht a D O N lffi c S S CITSLAiEN OEFENWEDSTRIJDEN Van giiteren door de Goudcche elftallen gespeeld oefenwed£tr den luiden de ultalagen Gouda Scheveningen 2 1 Haastrecht Gouda Il 1 3 Wassenaar G S V 4 Wissenaar 11 Ö S V U 1 Was enaar IB G S V Ill 4 1 O N A Het Nooiden 1 D H L D O N K 8 l Olympla III Nteuwerkerk 1 4 DAMMEN KAMPMeNSCHAP ZUID HOUAND Om het persoonlijk damdtampioenschap van ZuidHolland Couprie de Jong O 2 van Ravesteijp van Oosten fr 2 Huisman Hagenaara 2 0 van Steenbergen Kinnegih 0 2 V i Berg StolwUkerslui den Hartog O a WIBLRENNCN BOFSTBDE TK BC EN OP ZOOM In de op de Scheldebaan te Bergen op Zoom Eehouden avond driedaaf s he belette onze stadgenoot Hofstede met Notke als koppelgenoot de 2e plaats met een ronde achterstand op de wfinnaars Peters v d Vtiver Bij de voorwedstrljden won Hofstede den afvalwedatrijd ATHLETIEK LEIDEN WINT DRIE STEDENONTMOETING Goods in laatste Dmnmer geklopt De drie ateden ontnaeting Leiden Alphen Gouda glateren te Leiden gehouden heeft een zeer spannend verloop gehad Eerst het laatste nummer kogelstooten bracht de beaUssing ten gunste van Leiden met een kleinen voorfprong op de Goudsche ploeg Er werden fraaie prestaties geleverd waarvan de door Gouda gewonnen 4 X 800 meter faardioopen waarmede éen provinciaal en een G A C record werd gevestigd een der hoogJlepunten was Voorts was voor Gouda succesvol de 1500 meter die door de Ruyter geheel werd beheerscht en een dubbele Goudsche zege bracht De voornaamste prestaties der Goudache ploeg waren Ma sec 3 V Srongélen Alphen 14 8 sec 400 meftr hardkopen I Schram Alphen asj sec 1 Zaelam r Alphen t7 4 aac 3 J de Jong Gouda S7 8 tcc 800 meter hardkwpen 1 C Stuivenberg Leiden 2 min 0 8 sec X J de Jong Gouda 2 min TJ 3 D Bet Goud a min 11 8 sec ISOO meter hatdloopen 1 A de Ruyto Gouda 4 min XI aec 2 van Ut Gouda 4 min 30 3 aec 3 v d Steen Leiden 4 min 34 5 sec Vèrapringen 1 Eykelenboom Alphen J9m 2 Vervoorl Gouda 6 83 m 3 v Muyen Alphen 5 79 m Hoogspringen 1 P Schouten Leiden 1 66 Dl 2 Bresser Leiden 1 80 m 3 v Yperen Goudar l 0 m Speerwerpcn 1 Meerburg Leiden 41Ji4 m 2 M Gebuia Gouda 40JI9 lU 3 Versteeg Alphen 36 12 m Kogelstooten 1 L Mulder Leiden 11 63 m 2 M Gebuis Gouda 10 78 m 3 C Signer Gouda 10 44 m EsUfette 4 X 100 meter 1 Lelden 47 sec 2 AlpHen 4B sec 3 Gouda 48 sec Olympische estafette 1 Alphen 3 min 51 sec 2 Leiden 3 min 53 8 sec 3 Gouda 3 min S6 6 sec 4 X 800 meter estafette vrij nummer 1 Gouda meC A de Ruyter D Hey 3 de Jong eii van Lit 8 mm 52 B sec 2 Leiden ploeg A V 40 O min 2 3 ec 3 Leiden ploeg Holland O min 4 3 sec Totaal uitalag 1 Leiden 86 punten i Gouda 641 2 ptmt 3 Alphen SlVj punt BOSKOOP Herbenoeming By t e6luii van den secreUrisgeneraal v n het departement van Justilie is heitoenoemd tot kaDtoraechter plaatsvcrvaiiger in het kanton Alphen mr dr E P Verkerk iburgemeester dezer gemeente ZEVENHUIZEN B irgerI$io stand Gehoren Margaretha Maria Jacoba d van J Pols en M Bac Mond en klauwzeer De l esmettelüke veeiziekte mond tn klauwzeer t reidt zich in deze gemeente meer en taeer uit £ ir ga it büiM g en dag voorbij of er komen aangiften van nieuwe gevallen binnen Door Jtaiird getrapt Oe landaifceider G Vermulm kreeg een tr van een paard waardloor hij een been bra HU is naar het ziekenhuBi te Gouda vervoerd terdara veroordeelde den 1 32 jarigen betontlmmerman A S alhier wegens het plegen van vier inbraken Ie Schiedam overeenkomstig den eisch tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en den 21 jarigen tulndersknecht C A van B alhier wegens rijwieldiefstal tot zes maanden met aftrek eis acht maanden met aftrek reevwUk BurgerlQke Stand r Gefaioiren Dirkje Mathca dr van A v d Staf en J V d fitar Willem Jan zn van F J wr Smit en P Hoogendoom Overleden Adrianus Nobel 76 echtgenoot van A Blonk Loop der bevolking Vertrokken C Bakker naar Hendrik Ido Ambacht Onderd Rüweg 179 A van Eijk Hanswijk naar Amsterdami De Kempenaerstraat 16111 J de Jong naar Gouda Spieringstraat 117 H A van Leeuwen naar Gouda Peperstraat ld Bilrgerliilff Stand lelboren Prank z van F Sqfiouten en H Boer Overleden Jacoba van der Weijden 70 j wed van C Baars Loop der bevolking Ingekomen J Verkaik Hoogendoom uit Gouda in sGravenbroekscheweg F 47 Vertrokken H J van Vliet naar Amersfoort Utrerfitscheweg 268 J Muurlinfi naar Gouda F C Bothstraat 9 Th P van Staveren naar Gouda Kamemelksloo 83 R P Mulder naar Marum ICruisweg 58 WADDINXVEEN BurgerUllke stand Gebor i Marda Agatha Johanna d v Th A Zoethoulmaar en M C BeH Adriana Ignatia Maria d v M A Moons en A M ï ïgeer Ida d v P Slingeirland mG Zaal Chidertrouwd 0 Spee esn J E Schouten UARKÉBEmCHTm KAASMARKT OUDEWATCIt 38 Aug Aangevoerd 38 partijen jnde 1960 Btuksjivegende 6300 kg Prqzen Ie soort 61 00 ejn 2e soort 58 00 59 00 Handelin tig OFPICIKra E MEDEOEEUNGEN UiMTBiniINDINO VOOR OKOENTE Handelaren In groente en fruit dienen de van hun klanten ontvangen groentebonnen in plaats van op den Donder irg of Vrijdag van de derde week in den vervolge op den Maandag of Dinsdag van d vierde week vaa een distributieperiode blj den distributledlejist in te leveren Zij dienen derhalve de van hun klantenontvangen bonnen Groente 36 op Maandag 30 en Dinsdag 31 Augustus bij de distributie diepplen in te leveren ter verkrijging vantcAw iJ£ingen welke sU van 1 tot en met4 lEeptember as bij het plaatselijke vtrdeelkantoor moeten inleveren ten einde een toewij7ing te verkrijgen waarmede zij zich van 5 September t m 2 Octobei as kunnenbevoorraden 1084 WIN ZÉLF KLA VERZAAD Groenbemesting met Roodi Klaver is eenf er weinige middelen waarmee de bouwboerde stikstofpositie van zijn bedrijf nog kanverbeteren Klaverzaad lal In 1944 schaarschzijn doch wie een goed onkruidvrij perceelmaaiklaar heeft staan kan daarvan eèn deelder tweede snede gebruiken om zaad vooreigen gebruik te winnen Tepen het eindevan den hoofdbioei overtuigt men zich datvoldoende zaad gevormd is Het gewas opstam goed r ip laten worden Eind Augustusof begin September maaien als bijna allebloemhoofdjes bruin of zwart en de zaadjesglanzend geqjbruin en hard zijn geworden Maaien gaat het best met dè grasmaaimachine Het gemaaide gras wordt zoodrahet droog genoeg is op ruiters gezet met dezaadbollen naar binnen Er moet naar gestreefd worden het zaad kraakdroog tekrijgen want dan alleen lukt het onr bij hetdorsclien dé zaadje uit de boli eii te krijgen Dus de ruiters niet te zwaar n aken hRtgewas op de ruiters volledig iDten drogenen in de schuur luchtig optaRseft Metdorschen wacht men op scherp drogend liefstvriezend weer Voor kleine pertijtjes kandorschen i et dert vlegel aanbevolen wordcfl Ook met een gewone dorschmachine kan het en wel in twee keer den eersten l eer wordenalleen d bloemhooIlUca stgeslagen öentweeden keer Etopt man dé bloemhoofdjesweer in de machine niet met de handO nadeze zoo natr mogelijk gesteld het toerentaizoo hoog mogelijk opgevoerd en de uitvocropening van den trommel gedeeltelijk afgeschermd te hebbon Op deze wijze lukt httmeestal het zaad er goed uit te slaan Hetla trouwens voor eigen gebruik geen bezwaaralfl er eens een bolsteftje ongedorscht biyft Klaverzaadopbrengsten z n wisselvallig 200 kg per ha is goed te noemen Veilfgheidshalve neme men echter voor zaadwinningongeveer 10 are voor iedere ha die men inhet voorjaar van it 44 wil uitzaaien 1093 DE HIJKSLANDBOUWCONSULKNT TE ROTTERDAM Bericht No SI6 VERBRDIKBRSPRIJZEN VOOR KLOMMEN De Gemachtigde voor de Prijzen deeltmede dat voor belanghebbenden een Itjstvan de op I Augustus J l verhoogde klompenprijzen bij verkoop aan verbruikers besch kbaar wordt gesteld Deze lUst is up aanvraagverkrijgbaar bij den Secreta s van de vakgroep Detailhandel in Schoenen en Lederwaren Mr J J H M Peters Laan vanMeerdervoort 848 te s Gravenhage 1109 zwitsaC KINDcRPOEOER Zorg voor Baby altyd Zm tsalpoecler in tiuis te hebbent Voor een Zttclite en gave liuiil Y BEDRUFSMAXIMVM RUVDVEg koelen d z alle runderen die rwd gekalfd hebben wordt net i f December as voor het laar 1M4 Het bedrijfsmaximum vooi nieliï 1 Z alle runderen die reeih hebben wordt n ct intan r het laar 1m1 p2U Ji vastgesteld Over het algemeen eenkomen met Ijet aantal mv koeien dat bij de taventarlsatie ml ber 1942 aanwezig was In geval de voederposilic gedurende den vonV ter zeer dïteuustig was o de at hoeveelheid clk abuonr aal ftap i liet bedTljfsmS nmum lager word n J Zooais rejds maiegedeeld werd 1 h T drijfsmaximum Jftr vrouwelijk w vaarskalvcien pinken er vaarsi nl oniP van het aantal der melkkoeien nordm SJ gesteld dit percenUge kan voo Z Tt bedruveo nog worden verhoogd Aan ï bedrijf wordt Voor I OctoheF a i 1 December af geldende bedrijf J uitgereikt De gemiddelde aansUc voo ÏÏ2zal evenhoog worden vaslgetltld is 19tó De aamlag van 120 kg per r d 1 iaar geldt als norm bij voldor ndt Sr tlevering Voor bedrijven waarvan ttS geleverde hoet eelheid melk belangrijk iÏL der is dan normaal kan de aanslag lot saw per stuk worden verhoogd Herwijl bednlümet hooge melkleveranties een verlatln iSSC kg kunnen krtjgen Nadere bepalingen inzake do uilvüerin worden te zijner töd gepublicccid Bi den voorloopigen aanslag baseert mf n zich oa jU meikleïeranties 194 1843 Bij den defkkttl ven aanslag wordt rekening geliuuden nt de melkiaflevering gedurende 1943 1944 die aan den aanslag 1943 heeft volda kas nu reeds op voorschot van den aanslag uu leveren voorzoover hij geschikte dieren t beschikkkig herfl vooral dan Indien Ibc dieren boven het per 1 December 19 vm te stellen bedrljfsqiaximum aanwezig tfn Indien r A 1 December 1943 wordt gecOMtai teeiid dat vee boven het bedrijf smaxinnun aanwezig is zal dit vee worden gevonierd zonder dat dit in mindering zal worden c bracht van den leveringsplicht Hootdredactenr J O Wcnten RotutSaai Chetredacteur voor Oouda en OnubïAni r Tieter Gouda VerantwoordelDk toot it advcrtenUu L AkkeradtJk Rotterdim Olt geefster NV Kottardunich Nieumblii Rotterdam 1 1 K HP VM tal een Ctfiteeeii e Boven de D tiobe jag ujien neer het k bieden in JKbt boven Det NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag a s Aanvang 7 30 u Het bekende Radio Dansorkest oA v KLAAS VAN BEECK Een avond vol vroolijkheid Prtjieli de plaatsen f 1 11 50 f2 Plaotsbespreken vanaf Dinsdag van U l u Nader bijzonderheden volgen Wie weet hoe lang U deze fiets nog ziilt motten gebruiken voor U ze door een nieuwe vervmgen kunt RtfaelKialig vakkundig mlerhOMd dMI r4 Mra Mor lang W balrauwfeaar an brulkkaar klUv n Velen beseffen dat taarom hebben wij het zoo drukl Maar als U I wenscht krijgt ook Uw fictt een bcnrt als U ons althans den tijd gunt N M VAN LEEUWEN RMMntLRKPARATIE INRICHTm Het 4 Masten Circus METEOR zoekt Woon en Pakwagens Tent en Rondzeii Klapstoeien Pennies en een Ezel Spoedsanbiedingeri aan t Bert Jongeneel Mafkt 4t Oouda Telefoon 3726 WIr habe uns v rlobt ANNIE RiET ELD und HEINZ MÜLtER Boelekadc 139 Goiida Prlnsadelbert 26 Berlin K rlshorst Gouda 20 Augustus Hiermede zeggen dft Heer en Mevrouw DE JONG Zwaga mede namens wedcrzijdsche Ouders dank voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondcrvondci Gouda 17 Augusfii s 943 Boelekade 110 Voor de vele blijken van deelneming ons betodnd bij het overlijden van onzjen ohvergetelijken Man en 1 Vader ALBERT STOLI betuigen wij onzen oprechten dank aan Directie en fersonccl van de Firina den Boer en aan Buiden en belangstellenden Uit aller naam Wed N STOLK de Langen Const Huijgensstraat 71 W ag leop n een zwart wltte rawliarlge POX TCRRIcr luistert naar den naam Tonnle Te en bcloonlng terug te belorgen bl C Hoogendoom Melkhandel Moo rdrecht VOLiQ NU SCHmPTILIJKE LUtKNM Steno Typea Talen Boekhouden Algem Ontwikkeling Vestigingswet enz SCHROEVERS Baerteslr II Amslerd Z Proapcclus en proefles gratis Stoomer en Verver viaagil voor direct 2 naaisters 6 melale $ 1 kneoht 1 assistehto 4 strijksters 1 kleermaker AanmeMen EEKIRftSINaU i r en twin dót Is hat oordeel van Uw kvUgonootm orar md InmoMUtook pottert n ponndcoak barsld aa KOOPMAMS tIMINGDMEEL VatWlBMaf tp M Hu muuIw OniilnMw CMvraada d MIlMa TC rm tt JUf S SepL Aon da Goudfcha Industriaan HuiihoudtchooJ wordt gavroogd f Uuaac ofüuaecs DUITSCH voor tan hoog p IIV lesuur Sollieitaliei aan hat Baituur odrat Konaolttraal 29 vóór 28 Auguilut a ti Platetlfabriek vraagt sehitdar sehiiderassen on tii ieerJongiRS Br no Q 5681 hur v d blad RiiaHiula SAMECH vraagt NET MEISJE om opgeleid te worden als ilstbuis lfiriliiistir Persoonlijk of schrift aanm L Nienwsir 69 hiedam GEVRAAGD Kapster H P VAN WIJNGAARDEN Jong gehuwd echtpaar zonder kinderen vraagti ONaSM KAIMERS met gebruik van keuken Br No O S686 bur v d bl Er is goed nieuws in de advertenties vandaag i déldc kfe U afd Gouda van de Alg CoSp Begrafenis Vereen Rotterdam U A F C A LAUOEMAN Zantmanalraat eo lat STSe HET AORcS Is voor het verzorgen v n begrafenissen ook voor R K tegen standaardtarief dus zonder winstbejag R K gezinnen kunnen eveneens lid worden tegen eeii contributie van 0 50 per gezin per jaar 5 w oude gtamototifLplaien habbeh waarde I Wij gev n 354 45 et p p aat Afhalen gratis HEES CO 60ÜDA Muzleklnstr handel N V LEIWEO 64 BOUWGROND te koop gevraagd Qeschikt voor 1 of 2 panden Omg BoskoopWaddiiixveen A Burggraier Van Weelslraat 3 b Rotterdam Telef 31101 Gevraagd voor direct een fllnfcgg tehggntnaktr gt halfwag aetegnmakgr Job Muurling Doelestraal tO Tel 3780 Ooudaj Eerste Goudsche Tentoonstelling van producten geteeld door Volkstuindeiï De Tentoonstelling wordt gehouden van Z l m S Sepl mb r 1043 in het Onttpanningsgebouw Amicitia aan de Singelstr leder Volksluinder kan inzendeit Door hem geteelde Voedingsgewassen en Bloemen Planten Ca 250 aan prijzen Een gedeelte hiervan is vanaf Maandag 23 Augustus ge etaleerd bij de firma P O v d agt Hoogstraat 15 alhier Aanmelding voor deelname tot 23 Aug bij den secretaris Uwer vereeniging of bij ondergeteekende waar ook verdere Inlichtingen zijn te bekomen Namens de Technische Commissie S BOOT Tollenstraat 138 SCHOUWBURé BIOSQOOP l m WOENSDAG Moondog niet Een hart vergist zich STIMME DCS HERZENS C rhn Ntiii Hl MABIUm HOPM can XMIUiM ESSST f UIPSTfn EUS SlWrEI toECAHC ia JAAR o JA DAT EVENTJÉll dat ze nu nog maar dienst heeft te doen kan Uwvorllehtiim het nog wel maar straks als dat eventjes lot meerdere uren is uitgegroeid 7 Ja en zullen wij U dèn nog die keus kunnen bieden die wC nü hebben op het gebied van wairlngvarUehHiis 7 WaCY BRfNKMAN NIEUWE HAVEN SB LESSEN DISTRIBUTIE Tal 19 Saplambar Iwnl U ben vr op enz Imswi lii ckrl m daarna In baparkla nul waclilll sl mat velgntHMmar 9200 Daalnamars xVn thans gabaaiil 6900 is hat mailimim I Ba arhlwg P lf ar a iMrsonaal DUITSCH a ENGELSCH lêJen in 8 mnd Niauwit scfaiiftelljlc matbóde 1 05 per mnd MkMenttandtdiplonM 2 85 p mnd NaJ Taal an Cerraap BeaUmMlan 1 p mnd DAkI NEDEUANDSCHTALEH INSTITUUT R DAM n U n IMmUU lM db ifUi umim GtoU tob i ama Noobi M S Ad MULDER en OOMS W Bhondel Slijter GOUDA Groenendaal 58 Wij noodigen U uit voor een demonstratie en t proeveq Van LI MONEX in imaken Fromoozen Sinaasappel enz op 24 ea 25 Augustus van 9 tot 12 en 2 tö 5 utu Toilet ifl hiiooilioilleilen i4dri van aren WIJDSTRAAT 13 MMMMMmiMHnMinMMWm Btjzondtjr We hebben daarin eeit pracht tortaeringl Evenzoo in velerlei andere genres dUemtHUt ultshiilend eerste soorten Voor iedere gelegenheid slaagt U daarom t best bij GLORIA l IIUNDI p C YFF J Markt 4 Ta af 3Ó03 TANDTECHNIEK NETTE JONGEN ofMHSJE gevrSgd voor opleiding Van Dommelen Boelekade 38 Mej Th Hagen zoekt een betroiwiMir Meisje voor heele of halve dagen vaii Chr beginselen Zoutmansweg E 51 Reeuwijk bi de Reeuwijksche brug Voor zoo spoedig mogelijkgevraagd een MT DAGMnSJZ niet beneden 18 Jaar Zich melden bij W van figmond Goejanverwellendijk 45 tusschen 18 en 19 uur of na 20 19 uur KLEIWEOIOa TEL 2E30 GOUDA THALIA KUNT U NIET MlER tACHEN Komt dan één van df drie voor stellingtn die wij nog geven vin ZEVEN JAAR GELUK 7 Jahrj QIDck Een Ëavariafilni eens bezpeken DAN MOET U LACHEN of U wilt ol niet om de dol komische avonturen van THEO LINGEN en HANS MOSBR WOLF ALBACH RETTV HANNELÖRE tCHROTH Toegang alken leelUld Plaatsbesprekcn uitsluitend aan de cassa één uur vóór ledere voorstelling nu DOUWE EGBERTS NOBUTO I HE E SU t R o 6 Al komi echte thee nabij doordal het is samengesteld mH zuivere grondsioHen welke thee zooveel mogelijk benaderen Zoo jtdtt onfoangen Electrische Coinloren 220 125 yolt f V V Biezen Sandalen zonder bon TH ALLÉBRANDI De Goudsche Bazar Kleiweg 78 Telef 3418 Goudo Voor lek woA wUb dAmes hebt U een oude m a UlM DAMBS Of HBWISNVILTHOV L it hem bij ons vervormen in nieuw model hem als nieuw terug MiiiH Nil ElfH tiMnulHi 12 INMAAKFLËSSCHEN i voor postelein andijvie mo nog voorradig in De Kleine Winst Ni uw Hov IWUN ZO Uaited Pr lessing va esbassadeur wirdt besoh liwMn onte hlen van d trait hy zee Mt Men en aanduidi l igen op de m nmidde t ède front liai komt d iMrukking neitien dag loMevelt d bt niets da ekenning v Oii tevred m xaéet t thmng van il fisnferenti MÜ n Oo Volgens Tidninge N IMted wórdvoepde iBMsakt dat jenigde SU lMiënk t ilgeroeipe nedcs gss Jtring dOT wvert kMÖ Kaai de yeWngton fwjetBuss ï ge Siendcn w Zaksn yenyko t f a imlge pol K H 3 SMn Weit J t le r gnomen I to Cï verloo 5 en stfil i Si we £ Ver i SS mden