Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1943

r W s W lyotf wUg 25 Augf 1943 Burcatt Marki 3t pnriniMOing MO0 GOIIDSCHE COL Q AKT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN T lyjge gevechten aaii Mioes Isjoem en Wfasma Booen Berlifn 60 bommenwerpers neergeschoten HatMipM w l van de Otutxhe weerI Sl roi l dxt 0 Mda bekei i FÏÏ kei MlecafroBt duren de Het havengebied van Palermo werdHl den naeht van 22 op 23 Augustus door een zware format Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen Tweeoorlogsschepen alsmede twee vrachtschepen met een gezamenlgken inhoud vafi 9000 brt werden vernietigd Negen koopvaardyscbepen met een totalen inhoud van 48 000 brt en een kruiser werden deels zwaar beschadigd In de haveninstallaties ontatondeA uitge trekte branden J Boven den Atlantlschen Oceaan en de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand gisteren 4 vliegtuigen Sterke foraufies Britaelie bommenwerpers Vielen in den afgeioopen nacht i de Dnitaelia lioofdstad aan De nieuwe gcorganiaeetde luchtverdediging veriüaderde den geconcentreerden aanval 9 de stad en aelioot volgena de totdnaver tmtvangen rapporten 80 meermotorlge bommenwerpers neer Door het neerwerpen van brisant en brandbommen ontstonden in woonw ken alsmede aan openbare gebouwen en xiekenhuiien vernielingen De bevolking leed verliecen Snelle Ouitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den na t van 23 op 24 Augustus militaire doelen in ZuidoQstBngeland met bommen van eik kaliber aan Duiodae bekeniS r l a kei MiecafroBt duren de ver jBt cevceMm voart In eea d ca l jdMU van tan t fcvaerdea teceni werd in waerwil van taai vifaU I jSfenel verloren icrrcin heroverd ÏM eni vielen de bolsjewlsten met Juift paBtacratrijditrachten in den ï QZj apBicHir B a In aware cevech Smitn ItMine tireaam csloten en Ci ii iiik i taak ttafciiMelioten ran Cbaiïief sioecen Pfjyia tfoepen ten Zoiden wn de Séhi v aad in een tecenaaaval fw Waaten vaa ét alad werden I aaa all a jSv kobilewMea a i jiei gebied Noavdwesteli k van I Mttff went ie $ e tert enkele duen Z aj Ut vaandeluke geveotitagroep I jAiAkt vernietigd waailb 1781 ge laMltnen werden gemaft 2M tanks I u ltukken geschut lUÜ mitrailleurs iMWio 1 ander oorlogntuif werden MM ot t uit ennai ct U Weido VM WJaaiAa probeerden jitlbjewMcii iaet a rke door tanlis i a dtuvliectnicea eatennde atrUdi laUrtm ona front te doorbrelcen Alle I fiitilm werden met aware verHeaen PW len vijand afgcalagen JJÏ iuchtma iit twucht den uand aan J Mioes aan den IXnielz én in heit tlltW ten Wetten van Chtirkof zware tf iÜ i ig n aan menachen en zware wa f laden centralen Mctor vian het OosI kW werd een vuandeluke tel fiMinet 25 stukken sal voeesctuit door Qfyxmnfnwerpen totaaj vernield iGalMen o erda wetxlpn aan hot Ooi kl Eefrunt 198 tdnk s vtrnjctigd en B3 f i ui en m hiohtgevectiten neeige I Jua het trant in Lapland heeft de l Wl ergtediviaie onder bevel van twöiantceneraal Krakau door for iHtlM van de luchlmaoht onder kolo JKlfeneraal Stumpff doeltreffend ge fi l ticti im da bestorm ing van een tlrug en bU den afweer van de pvolt ende wekenlange tegenaann van superieure vOandelijke li r i ikrachtpn bijzonder onderacheiden I boliJewii t n verloren alleen op deze I iluU meer dan 1000 dooden Vuftig liiMlnkte vuandeliike kazematten Mtn veroi erd DK VERLIEZEN VAN DE BltlTSCHE LUCHTMACHT De Britsche berichtendienst meldt dat van den luchtaanval op Berlin in den afgeioopen nacht $ 8 bommenwerper en 1 jager niet teruggekeerd rijn In zttn weermaohtaberleht No IIM maakt het Itaüaaniich oppeiUevd het volaende bekend Dultiiche bommenwerpers hebben schepen UBgeMllen die voor anker lagen In de haven van Palermo waarbtJ 11 koopvaardUachepen en drl oorlogsbodems weiden getrolfen Twee vrachtbooten met een geiamen itJken inhoud van MOO ton en twee lorpedoJagera moeten ale verloren beschouwd worden Carbonia en plaatsen In de buitenwijken van Napels alsmede Barl s n aangevallen Drie machines l jn dooi Duitsche Jagers neergehaald lil het gebied van Napels en 2 vielen brandend néir nabij Santo AntluLO Cagliart getroffen door afweervuur In de omgeving van Crotona heeft men de overblUf ïelen gevonden van zeven vliegtuigen die vernield liJn door de luchtdoelbatterijen tUdens de actie In den nacht van deier waarvan melding gemaakt is in het weermathtiberlcht iNo 11 2 Himmler minister van Binnenlandscne Zaken ntCK RIJES BOtECTOR w boHemen en moravm f De PiBirer heeft den Ruksprolectar l Bohainen en Maravie ttaron von ft or Zijn verzoek van deze funcr leven Tot Rukspixrtector ui Bo MB en Moravie heeft de Fuhrei I llg smmister van Binnenlandsche km d Fi ick benoemd en hem ont lieven t ij de functi 9 van Ryks en Nw ch tninisler van Bmneniand sche I wen alsrtiede van die van algemeen 1 piolmaclitiede voor het Ruksbestuur ron on Nfurath en dr Frick bluven S ksmimsler De FiSirar heeft den lei I lenden slaatssecretaris van het RyksjjBislerte vail Bmneolandsche Zs ken iw $ PfundtnBr op zyn vertoek op jttthljeki gcslJ ld I Jret Ryiks en Pruisisoh minister van jgienilandsche Zaken alsmodfe tot IWiiecn gevolmachtigde voor het IW be9tuuT heeft de Fuhror den IJwisfuhrpr SS en chef der Dujtsche JMlie Hcinncih Himmler benoemd I Roksarteidudienst pssorteerCniet IS w den Rtfksminister an l i enlandsche Zaken De ReichsjWeilsfulirer slaat als dhef van een Ijwenie riiksojjfaan onmiddellijk onI wJen PuhTer De Heichsarbettsfuhirer I22J ïHdirer titel rang en l eden van een Rijksmmiater eend IIa loeroine van den nieuwen l Wlwneetoir heeft tot gevolg dat de IJJ fn SS Oberstgrkppenfuhrer en IJMItloberst der Polizei Dalilge veiv opdracht de zaken van den WecWr als plaatsvervanger te ï i geëindigd 1 la itsseoretat3s bg den RijksIK 5 f n Bohemen en Moravie J n nn nn Frank heeft de Fuhrer IJWoid tol jtaalsmiwiister en hem m IJS t de Rijikamutislers gelUdrge De Fuhrer heeft den Rijksminister hanon von Net ath en dr Prick den SiSOberslgnippenfuhrer en General oberst der Polizei Daiuge alsmede den staaUswretans Pfundtner m een persoonliJ1 schrijven zijn dank beliuigd vooi de g te dienaten aan het Duit s e volk bewezen Formeele verklaring van Churchill enftoosevelt te Quebec De oorlog tegen Japan Landingspoging in WestEuropa zou zifn uitgesteld De Brritsche berichtendienst püibli de Britsehe berichtendienst urt Quebec ceert de formeele verklaring die ChurohtU en Booseveil Dinsdag m Quebec heibbtn uilgegeven In deze verklaiing wordt om gezegd dat de Engelsoh Amerikaansche oorlogsconifeiientie die op 11 Augustus IS begonnen onder auspiciën van de Canadeesche regeenng thans werkzaamheden heeft ijeemdigd gehetle gebied der wereidoperalies en de gebeurtenissen die sedert de laatste onlmoetmg tussofien Roosevelt en CSiureluU n Washington eind Mei j 1 ontstaan zgn zijn bestudee d Verder ztjn de noodige beslissingen genomen om de acties der strijdta aohten van beide naties te waartwrgen Het communique stelt i het licht dat een volkomen doelstellmg en eenheid m de oorrlogvoenng be ioiiden moet blgven Voorts wordt m de verklaring gezegd dat in de toekomst waarsdiijnlijifc met vrij korte tusschenpoozen conferenties tussohcn Roosevelt en Qhurehill gehouden zullen worden Er wordt op gewezen dat de militaire besprekingen der drie sta f chefs der geallieerde strijdkrachten in den grootsten omvang betrekking hebben gehad op den oorlog tegen Japan en een doeltreffende hulp voor Tsjfengking Cblna De vertegenwoordiger van Tsjang KaïSjek ie minister van Buitenland sohe Zaken Soeng is bu deze besprekingen tegenwoordig geweest Op alle gebieden hebben Roosevelt en CSiurchiU de aanbevehngen der geailliedWc stafchcfe goedgekeurd Verder wordt in t éommuniqué verklaard dat ook een overenkomst tot stand IS gekomen ten aanzien van de politieke problemen Fr werd besloten afgezien van ernigerlei driemogend hedenronferentie uaartoe wellicht met de Sovjet linie een overeenkomst be meldill o m verklaaid dat plannen voor een korten en voor een op langen termijn berekenden oorlog tegen Japan ontvorpen zgn Soeng is op de hoogte gebracht van deze plannen Voorts deelde Chuichill mede dat oosevelt uitvoenig gesproken heeft over de prohaar j blemen in het Zuid Westen van den Het Stillen Oceaan en in hert Ohma van Tsjoengkirjg MILITAIRE BESLUITEN In tegenstelling met de uiteenloopende politieke speculaties i nd de conferentie van Quebec nemen de ge ruchten over de militaire besluiten steed vasteren vorm aan aidus S P T Naar d meenmg van de Zweedsche correspondenten kan men uit deze genuchten de euWconclusie trekken dat militaire operaties van groot formaat m West Europa vooralsnog niet op het programma staan De Londensche correspondent van Dagene Nyhetor vat heden op grond van de laatst bmnenwkomen bemohten ovaf de militaire besprekingen de situatie als volgt samen 1 Besloten zou zi n tot offensieve operaties ten einde te voldoen aan den Russischen eisch aanzienlljlte Duitsche troepenmassa s van het Oostfront f te lelden 2 TalrUke landingen in iMt Middellandsche Zeegebied 3 Intensieve luchtoperaties tegen Duitschland met het doel een invasie van het continent aan de Kanaalkust voor te bereiden 4 Bombardeeren van Italië indien mogelijk Rome inbegrepen in zulk een omvang dat Italië uiteindelijk tot capitulatie zal wordta gedwongen 5 Groote opraties tegen Jla an vooral ter zee met het doel de Japan Mf reikt zou kunnen worden een tweede sche verbindingen af te snUden en de Japanner te dwingen slag te leveren met een gecombineerde Engalsch Amerikaansciie Vloot conferentie vror het eind van het jaar tn schen de Britsche en Amerikaansche bevoegde instanties te houden Een volledig rapport omtrent de besluiten voor zoover die den oorlog tegen Duitschland en Italië raken zal de Sa rlregcering toegezonden worden Ten slitte wórdt m het communiqué gezegd dat men tydens de conferentie ook aan het prcib eem der betrekkingen met het Fransche dis identencomile bgzondere aandacht heeft geschonken Er verluidt dat m dit verband in de tweede helft van deze week een vtsr klaring zal worden afgelegd door een aantal geallieende regeenngen OiurrhiH heeft Ditiadag ten overstaan van persvertegenwoonligers naar i rfel l l plaatera feerenoegit ia de t ensertrkrarht u het in het ons land en m Limburg en H ï le om van het gemaalde WfA L J bouwen In afwachling i S korenmUten word vlochien om het koren togen te beschermen CNr Stevens lipl r n ba I d iliani wgd len r prl tx ewis ulnar met n fcirk pvU Wrth w irk 4 f c Mevr Inïêdo iirinaW tui ENGÉLSCHE KN AME IKAANSCBK ECONOBUaCBE BELANGEN Engeiand gebrudct op het oog at lilt 65 procent v n zun menscheDniater aai reahtotreeks voor de oorlogvo rin 0it percentage is hooger dan van een der andePe geaUieente staten akhn heeft de Engeisohe minister van Broductie Ohver I ttellon w een rede te Londen gezegd Deae teweifcstellmig blyft echter niet zotidar gevolg voor het En ische economische leven Engetands norpiale export is aaMneI el k gedaaU en men beeft een root gedeelte der buiten landsche irwesteeringen moeten verkoopen Bovendoen heeft Engeland bu bt iira alle g aUieerde voHten schulden een gevolg van het feit dat hot en groot deel van den ooo Iog alleen moet fireanoieren Het is nialutmluk bereid deze schulden af te doen doch het heeft vooral van de zyde der Amerikanen behoefte aan zjer groote te emoetkomiii De Amerikanen moeten leoren jnaie dat Engeland m deaen oo k g alles doet In zun antwooni de Enk Jolinston president van de Afnertkaansche Kamer van Koophandel dat sJecJUa door zKh de verschillen tuaacjien Engïliand en meriika voor oogwi te hou den beide landen ware vrienden kunnen worden Het grootste deel der Amerikanen gevoelt geen neigin om Engelanda economische en politit lte methoden op internationaal getoied aan een herziening te onderwarpen Aan den anderen kant zijn zij ook niet bereid eigen methoden aan een onderzoek te onderwerpen Wij hebben meer kapitaal dan gij zoo vervolgde Johiiït ai maar gij beschikt oven meer kenn is dan wy in alle initernatiomalo fmancieele aangelegenheden m orediet valuta en geldwMselzaken Gu zyt de meer geschikte wij hebben het giootere gewjobt IJaat ons deze twee dingen bijeenvoegen doch onder de voorwaarde dat het daarby gebrulde kapi laai particulier vru en lioit concurrentie geschikt kapitaal oet z n Mr H Reydon t De secretaris generaal van het deparlement van Volksvoorlichting en Kuniiten en gemachtigde van den Leider voor de Volksvoorlichting mr H Beydon die op 9 Februari 1943 door een sluipmoordenaar door verscheidene schoten werd gewond ig gisteren Dinsdag 24 Augustus om 9 30 uur na langdurig smartelijk lijden ov t rieden Mr R Reydon werd in tSM te Voorschoten geboren Htj studeerde in Utrecht en twhaalde aldaar op 2J Jarlgen leeftijd den meesteititel Al spoedig na de opnchting van de fl S B sloot hi zich aU lid aan I9J2 tn December van dat Jaar werd hli groepfileider van Amsterdam en In Januari d a v krmgleider aldaar Door de poktiek kwam mr Reydon la de Journalistiek HIJ had om een werkzaam aandeel la het samenstellen van bet eerste nunitiier van Volk en Vaderland b welk strtjdbtad hlJ in de redactie word opgenomen Den eersten tijd chreef hl artikelen van £ ev uiteenioopenden aard doch meer tn het bijzonder op politiek en sociaal gebied Tot het voorjaar 1938 toe was mr Keydoo aan de redactie van Vova verbonden De medewerking als politiek en pariementair redacteur aan het vddr de verkieringen van 1937 opgerichte Nationale Dagblad kwam In 1938 tot stand waarbiJ nr Beydon de functie van politiek redacteur en waar nemend hoofdredacteur vervulde Na de gevangenneming van den toenmaiigen hoofdredacteur Bost van Tonningen in d Apnldagen an 1940 voerda mr Revdon tot December 1940 waarin het Agrarisch Front opgericht werd de hoofdredactie van het Nationale Dagblad Verder diende hU de N S als lid van den algemeenen raad den poltnek enraad den propagandaraad en ais hoofd van de theoreticshe vorming BIJ het Agrarisch rroDt kreeg mr Reydon de afdeeiing vorming voor zijn rekening BIJ de oprichting van den Neiterlandschen X and Stand werd hij stafielder en daarna hoofd van de hoofdafdeeling 1 volk en bodem van den Nederlandschen Landetand Tenatotte kan nog vermeW worden d t het mr Reydon was die het oude woord lbbe aan het Nederlandeche volk teruggai Van zljn hand verschenen er toonaangevende pubUcaliea op heem en sibtiekun dig gebied Mr Reydon werd op M Januari van dit Jaar door den Rljkecommiasaris benoemd tot aecreiarls generaai van Vollu oorlichting tn Kuneten Op 1 Februari 1943 werd mr Heydon gemachtigde van den Leider vwor Volksvoorbciillug T EEDT SUMMER WELLES APT PrachtijT werk van soldatenmoeder VOOR krugsgevangenen TE AMERSFOORT Hec officieele orgaan van het Nederlandsohe Roode Kruis bevat een be laftgwekkend artikel van overste Fi i 3her voorzitter van de afdeelmg Amerefoort over de hulp aan krgipge vangenen Met veel waardeering maakt hy gewag van het werk van de sol dattnmo ier mevrouw Hiddink die hij in het kamp aan de Zonnebloemstraat ontmoette Het bleek mij toen dat het werk van mevTOuw Hiddmk butgeslaan door haar echtgenoot met ziooveel liefde en op offering begonnen onmogelyk door twee personen kon worden volvoerd Onmiddellyk werden de beschrkbare helpsters en transportcolonnisten mge Washington Evening Star meldt volgpns den Britschen berichtendienst dat Sumner Welles zijn verzoek om ontslag als onderstaatssecretaris heeft ingediend Het blad voegt hieraan toe dat de aangelegen heid na den terug tr van president Roosevelt uit Quebec geregeld zal worden V5Igens den Engelschen nieuwsdienst heeft het departement van Bui tenlandsche Zaken te Washington geweigerd deze persberichten te bevestigen of te dementeeren Te Bar Harbor m Maine waarheen Sumner Welles zich begeven had om een korte vacantie te geniefen verklaarde hy Op die berichten heb ik niet i te zeg DeNya Dafllgt Atlahasifa nwKK uit Londen dat vter bonden van Enleelsche ambt nBren rich rechtstreeks tol de regeenng hebben gewend met het verwek tich te mogen aaoalulten bU het vakver eenigln congres uiluerking gehad doordat het geno men is op het oogenblik dat de beraadslagingen lusMïhtn Roostvtlt en Chur chili te Quebec weliswaar nog n el geemdigd waren maar dan toch haar einde naderden In anlwooid op de vraag waar de sleutel voor deze gebeurtenis gezocht moeC worden wgst het blad er op dat reeds ecnige dagen geleden uit Quebec gemeld is dat de militaire besluiten voor de volgende faze van den oorlog reeds door de Anglo Amerikaansche experts zgn ge jomên ThaM verluidt over de resultaten der eonferoitie dat een Anglo Amerlkaantehe landingspoging In West Eurapa opnieuw zou worden uitgesteld terwijl eer zeker op wensch van de Amenkanen sterker dan tot dusverre de nadruk zon worden gelegd op den oorlog tegen Japan Ttn bewyze hiervan citeert het blad een uitlating van de Daily Mail volgens welke het Moskou onverschillig kan zgn welke methoden de AngloAmerikanen m den strgd tegen Duitschland toepassen en Stalin er wel genoegen mede zou nemen als de Bntsch Amerikaansche staatslieden den luchtoorlog als de beste meWiode bes hou en Daartegenover verfeUart de P r a w d a de Britsche Alanden het vooiflaamste steunpunt ymr een invasie op het vasteland moeten vormen omdat het zonder het gebruik van de strategische voordeelen dezer eilanden vrgwel onmogelgk zou zgn een beslisscnden slag tegen Duitschland te beproeven Hieruit bliikt aldus vervolgt het Hamburger Fremdenblatt dat Stalin niet tevreden is over de besluiten van Quebec dat bet Kremlin zeer teleiirgesteid is doordat de AagloAmerikanen opnieuw afzien van bet onmiddelliik vormen van een tweede front m West Europa en dat het begrip tweede Ttront naar officieele Sovjetopvatting een Anglo Amerikaansche militaire onderneming zou beteekenen dié in staat zou zijn 50 tot 60 Duitsche divisies van het Oostelijke front af te trekken INVASIEPOGING IN HET WESTEN UITGESTELD Het Hamburger Fremdenblatt levert commentaar op het terugroepen van den Sovjetambassa deur te Washington Litwmof Finkeistein en op de verklaring van een officrieelen woordvoerder te Washing on volgens welke de Amerikaansche ambassadeur te Moskou Standley zal worden teruggeroepen Het plotselinge beslalt van het Uit dit alles kan Worden afgeleid dat de betrekkingen tusschen de Sovjet Unie en de Anglo Amerikanen voornamelgk door miUtaire en pas m de tweede plaats door politieke problemen belast worden Tegenover de reusachtige militaire inspannipgen der bolsjewisten itaan de bescheiden gevechtsactiei der Anglo AmeHkanen Er IS weliswaar de luchtoorlog doch deze wordt door de Britten en Yankeesjmetseen numeriek gering menschennsico tegen non combatlanten gevoerd De liplsjewlsten daarentegen staan zonder uitzondering m een reusachtige worsteling tegenover strijders van den eersten rang De ontstemming der bolsjewisten over het voortdurende ontbreken van een echt fweede front is in overeenstemming met het bew stzgn dat de Anglo Amerikaneh niet in staat zouden zgn in een wer Kremlin tot een diplomatiek gebaar Ikelgk grooten stqSd op het Europeeheeft aldus tiet Idad bgïonder veellsche vasteland luin man te staan Prifp 5 cent per num mer 82 tp Jaargai g No 21326 Cbefredactnir riETBR Oou KTU sohakeld De transportcolonnisten wer den dutten het ikamp met tsestemmmg van den oommissans van politie te werk gesteld om den militairen die vrygelaten waren en dus naar huis mochten gaan te verdoeken alles af te s an wat gemwt kon worden ten beho f e vai hen die in krygsgevangenschap gaafl kleedmg schoeisel ectWdiren sigaretten geld enz enz Twee posten éen by het hek van het krijgsgevangenkamp en eén bu hotel Birkihoven werden opgericht Later werd Birkhoven opgeheven Van vele winkels in Amersfoort en leveranciers buiten Amersfoort is de grootste medewerking ondervonden Vorken messen lepels bekers borden tandenborstels tand asta scheerzeep dekens enz enz alles wat noodig was werd beschikbaar gesteld Ook vele particulieren m Amersfoort stonden allerlei goederen af Hier komt niemand door Een Ouitach Grenadier houdt de waekt aan de kust van de Krtm Wee dengene die hel waagt iKm versterkte stelling te naderen PK Scheerer Atl H I Ook moet de welwillendheid worden genoemd bg de leveranties van kersen druiven en tomaten en het gratis gedurende eenige weken ter beschikking stellen van 200 k g gerookte paling door de a deeiing Bunschoten Spakenburg van honderden flesschen lunonad of limonade essence en van vele honderden ledige flesschen per week voor de rei Spontane hulp Al spoedig bleek dat banden te kort kwamen Toen werden alle helpsters en transporlcolontiisten van de afdeeling opgeroepen om hulp te verleenen Natuurlgk stelde ieder zich beschikbaar wanneer dit mogelgk was De algeme ne leidmg bleef m handen van de soldatenmoeder die ha r intrek nam in hotel Birkhoven en dag in dag uit van vro tot laat in de weer was om iedereen te geven wat ontbrak een opbeurend woord toor hem die daasaan behoefte had of bg den kampcommandant was om hem te overreden iemand vrg te laten die met groote huiselgke moeilgkheden had te kampen Zeer velen is zg ten zegen geweesth Haar echtgenoot was onvermoeid om overal heen te reizen zakenrelaties op t zoekeiT voor leveranties enz Met liefde en groote inspanning heeft de afdeeiing hulp verleend terwgl hertvaaldelylic woorden van dank baartieid door de krggsgevangenen zgn geuit Dagelgks ben ik getuige geweest hoe ieder zich geheel gaf hoe onvermoeid de helpsters den geheelen dag in de weer waren om materieel en moreel te steuneh en te helpen Hoe de transportcolonnisten overdag in dienst van het Roode Kruis waren en i nacHts hun werk bg den L B D moesten verrichten gedurende negen weken togna onafgebroken Toen niet alleen m het krijgsgevangenkamp maar ook m het Waterloo kazerne muitairen opkwa men werd ook daar n ophaaldieflst ingericht van transporfcolonnisten bggestaan door eenige helpsters Per bakfiets warden toen de levensmiddelen nay het kamp gebracht omdat m du kamp al e krggsgevangenen werden verzame d en op transport gesteld Aanvankelgk vertrok een detachement ter sterkte van ongeveer 500 man Bu bet vert ek van den trcm waren allgd de soldatenmoeder en eenige helpsters aanwezig om limonade walen kersen sigartten tabak n igekomen pakjes of brieven uil te reiken Aanddenli k was het lederen keer w r hen opgewekt te zien vc firekken Zeer vt el willend tegenover onzen arbeid stond de kampcommandant Ook het ov enge Duitsche personeel was ons steeds zeer behulpzaam Doch met groote stiptheid werd geeischl dat alle bepalmgen omtrent censuur melden bij binnenkomst en vertrek controleerer I van binnenkomende en uitgaande pakketten enz nauwkeurig werden nagekomen Alle heljisters voorzien van een Roode Kruisband legittmatiebewgs en speldjes hadden vrgen toegang doch van het mannelgk personeel werden alleen de heer Hiddink en de voorzitter toegelaten Zoowel voor de ProlesUnlen als voor de Katholieken is gezorgd dat steeds voorhanden wat n Bgbeltjes Nieuwe Testamenten gebeden bedenen gezangboekjes Alle legeronderdeelen zgn het kamp binnengekomen en hebben feen zeker aantal krggsgevangenen achtergelaten maar het populairst was de zeemacht vooral bg de helpsters Geld voor pakkettca De ingekomen gelden frertroffen onze stoutste verwachtingen en de vrygevighcid kan wellicht verklaard orden doordat de gevers wisten dat deze gelden zullen worden gebruikt om onze krijgsgevangenen m Duitscb antl van pakketten te voorzien Ook alle levensmiddelen als havermout gecondenseeide melk viscn in blik enz verder lepela vorken maaien enz enz alles wat overcomp eet iS zal worden opgezonden naar het magazgn Afdeelmg IVB Pakketten Hamerstraat 17 Den Haag om te worden gebruikt bg de samenstellmg vaa de pakketten voor onze krggsgevangenen Hoe populair het Nederlandsch Roode Kruis door dezen arbeid is ga worden moge blgken uit het volgende gezegde op het station te Amersfoort Ik heb drie dagen m het kamp ga zelen en weet nu wat het Rood Kruis doet Hier a 25 gulden SOCIALe VERZEKERING INWONENDE KINDEREN Bg besluit van den secretaris generaal van Sociale Zaken van 7 Mei IIMI IS Ie rekenen van I Januari 1943 wg iging gebracht in de bestaande regeling inzake de sociale verzeKeriuf van inwonende kinderen De verzekeringsplitht is uitgebreid tot alle invionende bloed en aanverwanten alsmede tot alle inwonend stief en pleegkinderen die aan den bedrgfs of beroepsarbeid plegen deel te nemen behoudens dat voor de Invalidileitswet een leefUjdsgrens geldt van 14 jaar en voor de Ziektewet en de Kinderbijslagwet van 21 jaar Een overgangsregeling is getroffen inzake het beëindigen van loopend particuliere verzekeringen ni IS macht maag dan m een ander beteekenis en ik zeg je ik zal mga macht weten te gebruiken Heeft Aabóe dat gezegd Ja maar k zag dal hg er ap van had het gezeik te hebben Hg i êgon tenminste direct over andere dmgen te praten Weet u ook hoe t met Aaiboe financiën silond Ja wel iels Hoe waren die Niet bijster goed Ik geloof lelf dal t moeilijk sleci ter bad kunnenzgn Dank u zei Vosz Onderweg dacht hg er aan ho vrouwen gekrenkt in haar liefde tooli altgd een zeer te waardeeren hulp zga oor een detective Ja kmnis IS macht mompelde Uf opgewekt en zijn oogen sohittènden IX De portier van hel groote iwiis gelagen tegenoveu hft katitoor van Viggo Hansen woonde m een zitvleugel vao het oude gely uw die later m dien tuin aangebouwd waa Daarheen becaf Torben Vosz zich Zoudt u mg eemge inlichtaigenwillen verschaffen omtrent de bewr ners van du huis Kent u alle familie die hier wonen Zeker nencer Partenre is eei winkeizaak en de eerste verdieping if ingericht voor kantoor Wiens kantoor us dat vroeg Voa Van een zekeren Robert F ma Een Deen Neen een iniitenlander Hoelang heeft hg hier zgn kantoor Sinds October 1914 Wie woont er op de tweede verdieping y Daar woont de kunstschilder Harold Thomson doch hg is op t oogenblik niet hier Hg maakt een sttidiereif door Afrika en lieeft zoolang zijn k mers onderverhuurt Aan wien WonJt vespwol Feuilleton Nadruk verboden Het licht op den toren Deensche detect ve roman v T VOGEL JÖRGENSEN 21 Vosz zag dal igm vraag en zgn vcrklariing het gewensohte gevolg hadden Gtroote tranen rolden over haar wangen Zg gmg zitten legde het hooH op de aiimen en begon hartstochtelijk te snikken Vosz legde aw hand op haar schouder Vergeef mg als ik u leed heb berokkend Ik kon dat niet vermoeden Och dat a t niet antwoordde juffrtHiw Hellesen en hief het hoofd op Ik had al langer gedacht dat zg hemhet hoofd op hol bracht die die Na enkele oogenblikken vroeg Vc Waarom schrok u zoo juffrouw toen u zooeven werd opgebeld Zg keek hem verrast aan Hoe weet u dal Ht was hier vlak in de buurt zonder dat u het wist zei Vosz Wat werder door de telefoon geroepen Ik weet met hoe ik l noemenmoet Het was zooiets van lux Maa daarvoor tiehoeft u tochniet zoo te schrikken Aaboe heeft dal ook al eens meegemaakt en toen hg het aan VlggoHinsen vertelde werd dc e wit vandr ft Heeft hij nog meer gezegd hadde advocaat gevraagd en Aaboe antiwoo dde neen maar aan zgn eigenaardig lo hen zag ik dat hg loog Ieeft hg met u wel eens over dat telefoongesprek gesp oken I Wanneer verdaisleren Tot M Augastus moet verdobterd worden van 2 45 am Heeft hg u toen meer verteld Neen andeirs niet Juffrouw Hellesen de zaak is misschien van meer gewicht dan u vermoedt Ik verzoek u toch Vooral openhartig te zgn Wat heeft Aa boe toennog meer gezegd Neen toen i eeft hti er verderniet over gesproken Maar later Ja een lijdje nadien zei hg dot was nog eens aardig ook nog eens watte hooren van de privézaken van den ouwe b de ouwe Viggo Kansen Ja En hg zei verder nog Ik hoorde laatst een soort macbtspreidc als ken