Goudsche Courant, donderdag 26 augustus 1943

Btjden w 0 Itvwl lijn Scheerieep bon S In blj iin l veran cttr wani hij Irggt dan nog Adtlaar Scheerzecp van 0ud hwalHeHl n ADELAAR PRODUCT = PRIMA I SteuknUuws BESMËTTELUKE VEEZIEKTEN Gedurende de maand Juh kwamen hk deze streek die volig u3e geA allen tWÊO besmettelijke veeziekten voor mond en kïau wzeer Beirgiainbacht 1 0 toverijen Bodegiraven 92 Gouda B Haastrecht 27 Hekendnqi 18 Lan e Buiige Weide 33 Moordreeht Z Nieuwnkerk ajd IJssel 1 Oudewater 3 PaDekcp 7 Reeuwijik 17 Stolwyk 17 ym 11 WacWiinxveen 7 Ze verlMid en 5 ohuaift Beirganibacht 1 boenleinj met 8 dieeren Bodegraven 2 met 30 Goudenk 1 met 3 Nieuwerkerk a d IJssel 1 met 2 Papekop 2 met 85 StolwijJt 4 met 38 rotlkreupcl Bergambaoht 1 boerdtriü met 4 diiei en AUei te cebniUien Vafi een baggerichult der gemeente ia In dep AchterwUlens de vaarboom gestolen Spoorwegdieven gekni rt ZEEP EN PRDIMEN Vtt WAGONS GEBAALD De lettcndheid van een apiiorwegrechercheur heeft geleid tot de ophddenng van twee hier gepleegde apoorwegdief tsallen n lot de aanhouding vin de daders De rechercheur hield een bekenden klant uit Amsterdam un dien hy amorgns vroeg op het Utrechtsche perron met een zaic op den rug zag loopw De slag was raak de man was op den terugtocht van een nachts met twee andere AmsterdiBmners op bet Goudsche stationsemplacement gepleegden dietstal van zeventien mandjes pruimen en een kistje appelen uit een spoorwegwagon Van het drietal waa er één in dienst bü de Spoorwegen de twee andere hadden ö bij gewerkt en waren ontsjagcn Een hunner is eveneens aangehouden de derde is voortvluchtig Het deel van pntjmen dat de twee arrestanten hadden is in besilag genomen de rest en de appelen ïün met den derden man verdwenen Bü het onderzoek dat de politie te dezer stede instelde bleek dat met het tweetal ook de daders waren aanfeeJiouden van een vorige maand gepleegden Hachtelykcn diefstal waarbij uit een wagon doozen scheerzeep totaal duizend stukjes en een doos rijwielsmeermiddelen waren gerpofd Van deze buit waren nog tien stukjes scheerzeep over De daders ün ingesloten en zullen naar Rotterdam worden overgebracht Examen landbonwknnde l o Te Wageningen slaagde voor het examen landtxMiwkunde l o onze stadgenoot de heer B Swanentourg hoofd van de openJbere lagere school no 8 Voor den Kantonrechter HET RAADSEL TAN DE TAFTEMELK Er was geknoeid met de melk In 2 venhuizen Dat stond vast en ook stond vast dat twee personen de 51 arige mej C v d S S en de bij haar in dienst zijnde Sl jarige melkvcilko er J v d A met de melk te doen hadden gehad Dies condudeerde de kantonrechter mr A J van Bronk borat dat an vande twee de l tK de zoetemelk edaan had maar l el d eigeoaraae vmt d xaak ah tnejjcsljiter oiKkeBide betfvt w Mt ki Dm Mwl oDMniiooMUk wut dit van beiden U gt miaarïtitn wil alU ti I aldui d raebtar die hel onTcrantwoonlelllk noemde lieke menschen n kinderen tantemelk ïw r mie mek t Uten dnnken er van Brak dat het bedrtjf eicenUjk nalo rn ihoeat worden n Br lat overl erj een beetje tronie In de wettelijke ajiptectalie der feiten De melk thuia had n een gewone bua gezeten en de melk op de kar in een bus met de aanduiding taptemelk met het gevolg cat de dagvaaiding van de juffrouw aprak van meöi met een te laag veti eihake en o ie van den knecht van Uptemelk met een te hooi vetfehalte Ik weet er nieta van Ik heb abaoll utniet geknoeid daar kan ik wel twee eedent p doen leide de man Wees voorïichiig raadde de rechter erla geen ding waarmede Je zoijder dat je hetweet zoo gauw mede tn de kast kan rakeneen eed De knecht noemde als eenige mogelijkheid dat hU zt bt het overstorten van de mellc vergist had doch de keurmeester nam dit niet aan daar de perceivtaKes taptemelk thuis f n op den weg ver childtn zouden er ttwee vergissingen geweest moeten zyn en dat achtte getuige onwaarschijnlijk Integendeel hij hield het op knoelerii en hij nam aan dat de melkverkooper die ziln roule blina klaar had de resten taptemelk en melk bij elkaar gegooid had en a s ipjelk verkocht al stond er dan taptemelk op de bus De aanduiding had weinig om het lyt de klanten wonen nogal ver van den weg aldus de controleur Waarom word ik niet vertrouwd wUdede verdachte weten Kantonret ter Oat is het goed recht van leder opsporingeamlitenaar die mag zoo maai iemand met vertrouwen De juffrouw kon ook geen opheldering geven en zoo bleef den rechter slechts over vast te stellen dat er fieamoeid was zonder dat te kunnen zeggen waar de scAioen precies wrong De anrïbtenaar ischte tegen den knecht ƒ 260 boete stibs 0 weken hechtenis en tegen de houdster van het bedrijf 3 0 aube S maanden Verzekeringen van on uld en van onmacht tot betalen aanvaardde de kantonrechter niet Als Jullie hier de waartield ge aproken hadden had Ik er misschien wat anders tegenover gedaan De uitspraak luidde elk ƒ JDO sub Ik teeken direct hooger beroep aan da man Mken V troMbalnw t la nogal een gemoedelijke boel hl r S rak welwillend de bankwerker uit Rottcrm en op grond van die gemoedelijkheid hoopt ij dan dat hl er een beelge voordeehget aou afkomen Vermoedelijk zal hem de uitspraak wel als hel toppunt van gemoedelijkheid toegeschreven hebben want als je toegeeft in den treui gerookt te hebben Je krijgt een aöilkking van vier gul den thuis en Je komt er dan voor nieta al dan is bet een groote verraaslng HU had dan de schikking niet aangegaan omdat iMi itfeol jk e iUdc voot lum telaat geworden WM n soo kwun M uuiltvuor w ulüti de ntokcr het nieta leuk vond d t de embtcfusr hei Mhlkklntsbcdcaf v vier gulden nu vertiooffde tot een e ch vanze gulden Boete M Ik heb een da vemUm mte reisgeld en n vraaw ia ook medefegaan mlsachien ik wel wat aldingm hoopte de Rotter Jmmer Toen iprak hU aonder het te weten een tooverwoord en zoo kwam het dat In dit geval iefnand wel schuld erkende en tooh een straf kreeft Bat tooverwoord waa dat het rocken op het balcon wft geschied fcItjk trouwens ook de conducteur verklaani had want anders w u leder hier haastig ktnnen vertellen dat hij op het baloon etoncT Op de toakrons dan staat boven de deur naar de co verboden te rooken en nu IS de recltter van oordeel dat de aanduiding even goed kan slaan op de coupé als op het balcon In elk geval aohtte hij niet bewezen dat het rookvertKKl oc het balcon op duidelijk zichtbare wijze Ts aangegeven en dies epraJi hU den rooker vrij Maar nu Is het de ambtenaar van het O M die het hooger op zocht en die In appèl gaat om een prin pleele uitspraak In dit twvteljieval te verkrijgen BURGERLUKE STAND Geberen 30 Augustus Jo ine Elisabeth dr van D C Bokhoven en A W Bende er v BaerleFtraat It Johannes Cornells zn an C W F Horman en Q A Meijer Houtmansgracht M 21 Aug ustus Catharlna dr van W Idenburg en A Kleijweg Cronjestraat 21 Catharina Huberta dr van F H Lakerveld en W Rietveld Groeneweg 54 Teuntje Cornelia Louise dr van L v d Kant en A v Weenen Bockenbergstraat 41 32 Augustus Johannes in van J VermelJ en J Rapls IJssellaan 201 24 Augustus Ida Wllhelmina Gcertrutdar dr van C Winterahoven en M A Post Komönsteeg 20 Antomus Marinua Wllhelmua zn van H Nellestein en G C J Vergeer P C Bothstraat AloIJBius AUoamia Clemens Maria zn van N G Roest en H C J Groenendaal Fluweel en singel M Oetmowd 29 Augustus A Heukema en J Gromhof C Soet en P S Everting J van Veen en E J van der Hoorn J F Kverc en N Rietveld MABKTBEKlCHTKn GOUI CRB VEl MAIUtT Auc Aaneevocrd 112 Mggen 4 per week 68 runderen 17 nuchtere kalveren en 12 raekailveren overgenomen door de N V C OOUD8CHB KAAftMARKT 20 Aug Aapgevoerd 41 partUenj Ie kw met RM 02 00 62 90 2e kw 60 00 61 00 Handel matig ZSILRN Successen van Elfhoeven VlBIt K lSt £ PRUZXN IN USSKLMONOK Ter gAeger heid van het tsenjarlg bestaan heelt de watersportvereemg ng Ussehi mde een natlonalen zeilwedstrijd gehouden uaar aan 23 Goud che zeilers hebben deelgenomen De baan die uas uitgelegd tusschen IJi ael monde en Streefkerk mo bt zoowel h n ahs terug gezeild worden Al zyn de aeüers van Elfhoeven fewnon em op de plassen te veren tU hebben zich ook heel goed kunnen handhaven op het slroomende water want het deelnemen aan dezen wedstr d 1 een succes ge orden De volflvnde zeilers hebben prtjzen behaald toerklaste 16 m 3 i Senla t P v Sctiaik ZlUessen 3 Zumerdroom st Wv Steinivid 6 Nathals st B 1 van Veen B M klasse geregestreerd 1 Our W h rt P Prulasen J Uber st J v Veen 4 Golïrvtter st J de Wilde eenheldsklaa e 16 m S Marjolyn H stJ C van Tieiihoien 3 Hilda V st W E vanSchejven 4 Tempo Vivo bt G Steenland 3 Gliasando t J de Jong 6 Nelson stJ van Vliet 7 Holland s Glone st A Hoek watM sharpies 1 Kobold st 3 Stouyk valkenklasse 1 Windjammer st R Lexma handlcapklasse 4 Marodeur st J Prulmboom Op den natmnalen zeilwedstrijd uitgepchreven door de waterspoilvereenlglng Be Forel M het Kagenrteer behaalde de heer J van Bergen In de eenhelri klasse 16 m met Gouwenlni U den tweeden pt ys PLAATSELIJK MIEUWS HAA8TKECHT S5 Jsri haweiyiu eeat vin den familiekring herdacht h echtpaar Chr van Delft De Rultep den dag waarop het voor fiS jaren In het huwelijk trad Zoowel de heer Van Delft die 81 Jaar is als zijn vrouw dia op 28 Septem r a 8 77 Jaar hoopt t worden Is nog heel kras Het bruidspaar heeft op zijn feestdag veel belangstelling ondervonden NIEDWERKERK AAN DEN USSEL Da RQkacii beroepen Ds G W Rijkien Gei f predikant alhier ontving een beroep mar Almelo In de vacature van de derfie predikantsplaata REEWIJK BntxerUjke stand G bo ren Pieter I van P v d Haar en L M v d Wolf Ondertrouwd M A Bwger 21 j en J de Kruöif j ZE1J DB MEEST CONSERVATIEVE THVStn ▼ oalc ticb Biet t drtüTZ Netlie te Klieokea WITfir IED BRÈÈN ZEGT UiahillMid ntkrüsbau MM fc peasipas kl p am M aodan arooit n ICT una Heerengrackt 435 Aniji ierdj Q C I M HIUJNG nekt OFFICIEELE MEDEDEKLDI ONTHEFFINO VFBVOHtVIiBiBur Het BW heen loegM a a adiapenhouders die n e er Si 2 maitrtaal verschijnen cp üf door hS hollandjch Schapenst n b k tZZ fok en op SI Augustu ie Rm £ op 13 September at ie GorlndS heflln wordt verleend var het Sijfm de vervoerverbod Daartoe kuw WDettm voor heen en teru b i 1 RSworden aangevraagd 1 fJi AKTIKELEN BlMkens een Bekendmakln Ir lU oouTMit van 35 Auguatu 194315 In ii op nwdê beitaande ve v aidig nnS2B tachnische en lecttomedlsche artlttlïï bode Voor byionderheden word Tb hebbenden behalve naar geno rr j courant verweien naar de betrMjHJ PubliMtl in de vakbladen 1 Hoofi edacteur 1 G Weyaten Ch miacteur voor Gouda n Omtoi r Tteter Gou la V rantwoordelltkm f dvwUnUea L Akkendyk RottentaTi Ondertrouwd JO TIBOUT en ANS BENSCHOP Gouda 26 Augustus 1943 Nieuwe Markt 30 Keizerslraat S6 llamUmi Zou u dit JVIAANDAG vanaf 7 uur FOTERCONCERT Brengt V durven drogen ZATERDAG vanaf 4 uur en ZONDAG vanaf 2 uur Een riik gevarieerd attractieprogramma o a Pander met geestige conlerance humor Flentia Meester Charmante Duettiste 3 Moeder en Zoon spelen XYLOFOON Muziek act 4 een veeliUdigamusementaorfcest vraagt Romea Op modern ingerichte woonark gelegen in de Vecht Ie Nleuwersluis Loenen wordt voor 100 spoedig mogelijk gevraagd n lat an 2d M is a zelfstand kunnende werken en koken voor dag en nacht Br no O 5771 bur v d blad AMUSEMEftri Een gezellig Reunie Foyer programma Revue Schetsen Lachsuccessen Te koop een partijtje UBmirmgen ƒ 2 50 A v d Ben W Venteweg H 98 Kunsthandel Jochema Noodgodsteeg 29 vraag nog meer antiquiteiten curiosa plattegronden enz Te koop br leeren dameskaplaarsjes maat 38 ƒ 40 Frederiks W V enteweg 61 Te koop aangeboden een gramophoon met kast en 140 platen prijs ƒ 128 A Is de Mink Snoijstr 107 Gouda Tc koop Mechels buffet ƒ 130 A den Riet Woudstraat 70 Gouda T koop 1 houtdraaiwerkbank ƒ 200 1 tuinstel houten bank 2 fauteuils k tafel ƒ 60 1 ijskast ƒ 40 D Speksnijder Gouwe 8 Wie ruilt meisjeschoenen ro 28 voor m 29 30 of 32 Waromes Woudstraat 47 ANNO 1564 BOOd AZIJN méér dan j7 jaar in Hollandsche keukens Te koop gevr n goed ohderhouden moderne kinderwagen Br aan P C Loendersloot B 55 Gouderak De K T E INT J E f rubriek Nette dagdienstbode gevraagd zelfstandig kunnende werken in gezin van twee personen Br onder no 10120 bur van dit blad Jonsgehuwdeu vragen gemeubileerde kamers Gouda of omgeving met gebruik van keuken Br onder no 10109 bur van dit blad Heer vraagt gemeub of gestoffeerde ziten slaapkamer of zitslaapkamer met str water Met pension de prijs van ca ƒ 70 of zonder pension Br onder no 10121 bur van dit blad Mevr Moleman Opaaf Florisweg 73 vraagt voor zoo spoedig mogelijk een net meisje TuiDdersbroeiramcn te koop ƒ 4 per st met slecbte lijste bij J Plomp Gouwekade 18 Waddinxveen Jongelui die wenschen te gouwen zoeken ongem ziten slaapkamer met gebr van keuken of zit slaapkamer tegen 1 of 15 Oct Br onder no 10122 bur van dit blad Te koop een lamp stofzuiger vloerkleed en 2 tuinstoelen samen ƒ 2 60 J Verkerk Bod Straatweg E 98 Reeuwijk B SJI dienstbode voor dag en nacht Br onder no 1012S bur van dit blad Tabakaronuk s Vu ginla Camel en Havana voor amateurtabakteelers J Verkerk Bod Straatweg E 98 Reeuwijk Te koop gevraagd piashuisje met grond A v Vliet P C Bothstraat 105 Gevraagd meisje vobr halve dagen Klein gezin 2 pers Greebe Karnemelkslpot 76 Ie Goodacbe Konatstoppsge IJsscUaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals mot brand enz i Gevraagd werkster voor den Vrijdag Knoops Venteweg 79 Aangeboden een groene kachel in ruil voor eei i fornuis A de Jager Westbuurtstraat M 4 1 Moordrecht Gem sitjslsapkamer gevr per i Sept a s of later door Rijksambt met str water en voll pension geen beroeps Br no 10146 bur v d blad Te koop gevntagd zwarte colbertcostuums ook met gestreepte pantalons H Slingerlandt Gouwe 130 Tel 3793 2 meisiea vfSSen n net kosthuis liefst in het centrum Br onder no 10119 bur van dit blad Te koop getrraagd 2 paar damesschoenen m 40 en 41 t g a n J W Luijerink Graat Florisweg 79 kweekerij SCHOUWBURG BIOSCOOP Van ZATERDAG t m WOENSDAG Morgen Vrijdag GESLOTEN YERIDVIMD LINKS D ISA RECHTS OCI SmCEi E grapylaa UFA Mia iM FRITZ KAMPERS CHARL SCHELLHORN FRITZ GENSCHOW GRETHE WEISER sEsa PMK osTCuuri isfBua i nuui s VOLKSTUiNTENTeONSTELLINB van 2 tjin Ji SeptemlHir ƒ 500 AAN PRIJZB4 BESCHIKBAAR 10 prijzen voor inzendingen van Aardappelen 15 Koolsoorten 12 Boonensoorten versche Boonensoorten droge d Bladgroenten 8 Uien Sjalotten Prei 4 Tomaten Koolrapen Keukenkruiden Peterselie Selderij aiz 3 Weck Max 6 potjes vruchten je Weck Max 6 potjes groenten Vruchtachtige gewassen Kalebassen Komkommers Augurken enz S Tabak planten bladeren gedroogd ilgBren en sigaretten enz 3 Maia 8 Dahlia s groot bloemig klein blo nlc i cactus Dahlia s jf 4 Éénjarige zaaibloemen 3 voor Kamerplanten Verder zullen prijzen beschikbaar gesteldAvorden voor Inzendingen hierboven niet genoemd 3 prijzen voor collectieve inzendingen en 10 eereprijzen Inzendingen op 1 September bezorgen s avonds van 6 tot 10 uur aan het tentoonstellingsgebouw Singelstraat Qouda Een gedeelte der prijzen te bezichtigen bij P G v d pagt Hoogstraat 15 KLtlWCQIOS TIL StSO QOUDA THALIA Van VrIldag 27 Aug tot en met Waenedag I Sept i tan nieuwe VlaameolTie Jan Vanderhalldenlllm l Heer vraagt hulsbondster R K circa 50 jaar Br onder no 10124 bur van dit blad Oe Flierefluiter van iDblbnik Meisje h X a voor dag en nacht liefst in gezin zonder kinderen Br onder no 10110 bureau van dit blad Een Aala filni FELIX TIMMERMANS de meester verteller beschreef de amueanle on pikante gebeur anlaaea die het stadje WInkelbroek In opschudding brachten Vlotte aeteurs beelden ze uit o m de komiek Fred Engelen de grappige oude Taentja Janaaena Rané Bertal Charlaa Janaaana Clalra Viking Annla de Loanan en andere oude bekenden Een aebl Vlaamaaha dal plaianta hlaiorla die Qvendi n nog danig spannend is Ml Welke grossier of reiaiger wil mijn handgeschilderde presenteerblaadjes afnemen Br no 10111 buj v d blad Komt ar van gonialan I I Toegang boren 18 Jaar Bespreekt Uw plaatsen daarvoor uitsluitead geiegenbeid aan de cassa op Zon en wer dagen één uur vaar iadara veeratalling Als eenigc ultzoMering bovendien Zondags v m ran 11 12 uur F W WEMPE Gml loaaard lid vaa hel Nad GaaeotwAep Toor HrilgyMaeurttok Monog In September weer nieuwe rormlnc ran besloten 1 club es Kleutergymnastiek Dames en iQnderclub es Geeft U nu alvast op InliehtiiigeB Cr ib Uutracrt 51 Jongelni die wenschen te trouwen zoeken een huis of ged daarvan ook gem of gestoffeerd in Gouda Waddinxveen of omgeving Br onder no 10112 bur van dit blad Gevraagd alle soorten draaiwerk ook voor fabrieken Br no 10113 bur van dit blad Te koop gevraagd wandelwagentje Wil goede Prijs betalen Knoops Ventewreg 79 Tel 3281 Lost van O Juffrouw vraagt zit slaapkamer Br onder no 10115 bur van ait blad concurrentie m Plaotst hier Uw f advertentie B z a net meisje voor heele of halve dagen of 3 dagen per week v g g v Br onder no 10116 bur van dit blad Te koop een Jaarsmahaard ƒ 100 w Teeken Steijnkade 3p gezajKen ji Ik niet Het is veel verstandiger die oude lappen mee te geven aan den ophaaldlenst Onze teitlellndustrie maakt er dan weer nieuwe stoffen voor nieuwe Japonnetjes vao SSk voor ui NEDERLANDSCHEINDU5TRIf l Jongeman zoekt net kosthuis Br met prijs opg onder 10123 bur van dit blad Gevraagd zit slaapkamcrDid pension voor heer lletn Bi no 10148 bur van dit bUi Nog steeds voorradig schoeosmeer zwart en bruin meubelwas Wordt met bri en laat geen strepen na Vekrijgbaar Donderdag en 1 terdag op de Goudsche Mirti Doosje of potje meebrenjs Te koop of te buor geniil ong 1 H A tuinland o gn daarvoor geschikt J J Kal pers Groe nda al 110 a Ta koop gevraagd een i derstuk schets of stille 11 maat zonder lijst G A Verschoor Karekietstraat Te koop 1 witte dameshwi vtolil odel slechts 1 rnanilf dragen ƒ 9 50 1 br danghoed f 5 De Wit K wegstraat 32 Juffrouw vraag 1 avond P week les in Ned Taal met opgave van vprl s l onder no 101 ia bur v d Wie ruilt een modern wintermantelpakje beste kwal m 42 44 donkergrijs voor een mooie wintermantel grijs of blauw m 42 of 44 A v d Berg W Venteweg H 98 Net dagmeisje evraMd i j s morgens 8 uur tot m dags 3 uur Vrijdags dal ► heelen dag Zondag vrij Teekens Karnemelkslo Prachtige tbeewagea 0 fmish ƒ 35 Oldfini zettafelljes met glas tegeltjes ƒ 25 BeiWiJ 4e Kade 122 by Graaf l risweg Wie milt crème linneU jack vooroorlogsrli if voor tenger figuur genjas m 48 ventu f betalen Veenbrink i venbr weg F 14 Rew wt Ter ruiling aangebnd schoenen maat 32 en j en zw voor maat Quant Starin raat Gevraagd net RK m d of d en n zelfst W de werken Aanjnel Meulen v Swietenstr Gouda Dames Laat bU ons U vervormen en sppr Hoeden worden n genomen MaandagA r dags Donderdag mgesloten Engplfnet Ow verwejledijk 43 WlemUt 1 paardam 5f nen m 43 z ga Sj voor m 40 of 41 1 een hecrenpolslwrloS voor dameshorloge Luijerink Graaf rl 79 kweekerij ntri irkw 1 l leiehe In den kele vga Kier en dlÜkeDui ei w k de ZuMWe Se Wu Uhntcrie Biifcische iowter o In zijn heeft het volgende Voor a hivens V ÜMltreffItiliaansc Da vijand MB il on Mar erns Aanvallen w MtoHtelle anrlehaald AnlSnö 8 tt an rvuur kartaevaart InnB van Wu vll gt twrtienen lend hou mtnl