Goudsche Courant, zaterdag 28 augustus 1943

Wat Waar Wanneer AU iirerkdacut l k u M tn aar Outknlska T iieoii telliii vu aatl k t li n tefelicfaUilarUen Sthimmkarg tUtHcotn Verlovlnc met hlnderntaWB met rrltz Kamficrs n Ouirlotl 8CbelUu ni7 Auivang uur Zondx vanaf 3 uur null Tn IUr De flierefluiter van WlnkeU brMk met Ferd Bieelan en Ttoontje JuUKua Aanvang 8 uur Zondag vanaf a uur einil foyer Cabaret prosramma mat Pan der Flentfe Meeatcr en amuaementsorkeet Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf S uur Maandag vanaf 7 uur concert 1 Auc 3 UUT I OravenbroekKlM plaa Onderlinge xoeiwedstrijden roeJ en zeilvereeniging Gouda t Anc I uv Gnvaobroekaehe plai Onderlinge xeilwedstrt den roei en zeilveneentgtng Gouda en watersportveremlgmg Elfhoeven Sept 7 30 uur Nieuwe Achouwkurc Conr eert Boyd Bachman n zijn dansorkest tl Aug 7 UUT stedelijke Zweminrtchitag Onderlinge wedstrijden Goudache Zwemclub M Aug 11 uur Kanlvor N V i van Deep Algemcene vergadering van aandeelhouders 2 tat en met 5 Bqit OntsiiaiuKiigsgebaaw AmleMia Stngeistraat Tentoonstelling van producten geteeld door Volkituinder ZONDAGSDIENST DOKXOKCN BtJ afweaigtield van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te conaulteeren de doktoren J G W F Bik Bleekersaingel 55 telefoon MSI en J H P Renune Fluweelen ingel 59 telefoon 003 AFOIHEKEKSOIENST Steeda geopend de nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek Oee Westhaven lo 14 rETIOUIUM VOOR VEaij InvulTljn aanvraagfo rul e Hootdea na sialm Bchtlag voor b laiioudei i f h gewezen op petMuem ku l 2 loket 1 van den dlstrlbullej formnlieren invuUen en el l L luani bejlnt met én der lêit BlCS A Vm M op DIaadat H al tN t m z op Woenadat i S IkL JBelde d wen vu J i2i ï S l ar l 2 1 MeHegebrarht dienen la wora 1 alle di t rhutiesUmkaarler de petroleumkaorKrni vi van hel seizoen 1942 Eemi eventueel S 208 eemer n Uitaluitend door de 1 Diegenen die hel vorige jaar i kaart voor eriichimg oniviS 1 diegenen die het vonje j leumaaart voor verlirhltni ÏÏ ft doch thans door eviii i rt heden nltslnlt l op h f petroleum zijn aaiifime ft iï ÜU die op kamen m een i i tn i inetc tn Zwil I knoM ctralkM ut Mtn Ut iêtlt itnaW iii it lekkere TcrH h kade iMeiler p mlin feddie Onole slnt lkni M et NavnlMkJts JOct i betel wonen kuaacn niet invullen een aaavr OFFICIEELK MEDEDEEUNObT BLOIOnEIDSDUUK TOEWUZINGEN lABAKSPHODUctti De geWiglreldaduor ar voor tabak sigaren en sl6a K r vervaldatum gelegen na 2 aZ wordt verlengd tot en met 25 Sep Q I HANDEI IN STAMBOlKSCBAnu Voortaan kunnen wederom eleid worden verkregen ver I v i5 1 itamboeksch ipen eit tamh i kL immliZ bedrijven van atamboekleder Mark Voorshands nog niet word n Krhoud ï handel in stamboekdiert n op fukvi riü wel toegestaan mits de koone J toonen dat hi lid is van een orkeiKii tUmboek Aan handelaren zullen slSïT vervoerbeu ijzen worden tleftevmtj zij een vergunning van liet sUmhertï leggen dal ij gemachtifd zi n een iiL te geven aantal schapen aan te koiZ behoeve van nader to neen n sumboSifa j i i I I TABAKSPLANTEN UIT TUIN GEKAAPT Uit een tuin atm den Burgemeester Ibrrtenssmgel zijn vier tabaksplanten ontvreemd Een kaas is gectohn uit de atal van een ttoerdery aan den Gopjanvefwelledijl In de bagage af eeling van et station is en actetasch met kleeding van een Ha schen ccntroleur Weggenomen ivelke tascti de eigei iaar even had neergezet en toen vergeten mede te nemen In de StedelUhe ZwemInrichting is een diefstal van een Itinderjasje gapleegd Een rijwiel is verdwenen dBt een inwoner per trein Uithuizen had ventuund PLAATSCUJK NIEOWS BERGAMBACHT TbnBMHrfabreik 25 jaar De N V Timmnlalbinek De Concurrent te Bergstoep vierde tiaar 25 iiari g bestaan De directeur de heer J M Kringer heeft iiv een feesteluk samenzijn tijdens welke iedere arbeider een couvert met inhoud ontvmg het petrsoneel Hoofdjodacteur a Weysters 8 tt u Chef redaeteur voor Gouda en OimSS r Tieter Gouda Verantwoordeltlii iÏT dvjrlentiai U Akkendtlk Rottïrdm J ïceftter NV Rotterdamsch nSwZ Rotterdam pttein AVOID NIJVERIiEiDSÜGHIHIL flraal Flariawos 99 flauda InaehrIJvIng van Laarjingan Donderdagavond 2 September Vrijdagavond 3 September van 7 8 uur in de school voor timmeren meubrfmakeit schilderen bankwerken autoheratellen electrotechniek PrakUlkeurauaaan voor opleiding Gezel voor alle bovengenoemde vakken en Pallandraalan met boetseren en vormen maken Curaua aspirantmonteur en monteur V E V electrotechniek Curaua landmachlnist Zaterdagmiddagcursus voor Typogralan Johannes 11 25 26 Heden ging in vollen vrede heen onze beste Man Vader Behuwdvader en Grootvader THEODOOR 8CHARTEN Emeritus predikant bt de Evangelisch Luthersche Kerk in den ouderdom van 71 jaar Zeist E F A Scharten van Buuren K Scharten L C Scharten Daran lHonr lrkendam Th Scharten Jr M F J C Scharten Schroder en Kleinkinderen Zeist 29 Augustus 1943 Stadhouderslaan 31a De begrafenis vindt plaats Maandag 30 Aug 1943 op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats te Zeist ten 2 45 ure Vertrek vanaf Stadhouderslaan 31a om 2 uur Liever geen bezoek Dr E L0PE8 CARDOZO Interniat is ijlet te consulleeren van 30 UB tat o Saptemkeri VRIJZ PROT ZONDAGSSCHOOL AHe Afd vangen aan 5 Sept Inschrijviiig nieuwe leerlingen Vrijdag 3 September s avonds bn 7 8 uur in hel Rem huis Winderbroederstr HEi BESTUUR DER V P Z Höojgre elooning voor het terugbezorgen van een actetasch liift sportkleeding vermist aan heistation bagagedepot aduda l Inlicht aan J Vierling FucKsiastraat 149 Den Haag Tel 3934UI onn een Heden diepe overleed droefheid kort doch geduldig gedragen Ujden Ujdig voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze lieve Man Vader Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer AOMIANUS MARINVS ITIINKAMER la don leefttld van 39 a T M W STEENKAMKR HANS KIKT WIM Pamllio STCENKAUKB Familie BODE douda 27 Aug 1943 Xarnemelkaloot 9B Geen bezoek Geen Bloemen Gaarne H H Miaten Zaterdag en Zondagavond te I uur bidden in de Parochiekerk van OJL Vri iiw Hemelvaart De H K Uitvaartdiensten nillen gehoudeit worden in Panwhiekerk vaa OX Vrouw Hemelvaart Maandag Aug te T 30 en a IS uur oe stille en te 10 uur de Plechtige H Mis van Sequiem waarna de begrafenis vanuit de Kerk op het RK Kerkhot Hoe meer Ik er van de menseben los koa krtigaaJioe liever het mij Is Want van al dat ouda blik worden waar nieowe bllkverpok klagen gemaakt ten gerieve van de Nedarlond iche huisvrouw I 0 L School C Hoofd de beer firing Voor klasseVl 2 en 6 beginnen delKssen Weaaadaa I kepiamber morgens 9jiur Voor klasse 3 4 en 5 siillddaiw halt twee NEDERlANOSCHEINDUSTRIEEi BOEKHOUDE L O StaatspraktUk tijkexamens en M diploma ± 10 mnd Privé en clublei A O DE KDUTtR Accountant en Leraal M O Boskoop Gouda Tel 5 Sophiastr t 3a In het afgeloopen jaar sfjaag den 45 candidaten VEEKOOPHijlS Doelestraat 29 Telef 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Ben zg a n feblocmde somcrjapoa te koop maat 42 ƒ 17 50 Te bevr Mevrouw Meijer Markt 67 l en des avonds tusschen 8 en 8 uur Verloren Donderdag tIatKft roode damesportetcuill I inhoud Tegen belooninj te rug te bezorgen A v dWi ter Tollensstraat 100 1 Ter overname alle boekeo en 5e kl Handelsavondsdx z g a n ƒ 25 Roskam Willen 47 Te keop 1 eiken di ƒ 70 1 wringer ƒ 17 gasstel S piU ƒ 18 50 leiW clubtafeltje ƒ 32 50 Verali Onder de Boompjes J O Gevraagd goede 2 p raalButras A J S iixl f woerd Joh de Haensü Wj VERLOREN door t etui met vulpen vulpeuoj enz Tegen belooning J te bezorgen 2e H v Alpi j straat 2 Wie ndlt een paa J schoenen m 41 voor fJ TDe Jong Schuit De W c ent W achtelstraatf Gevraagd oBr nteBba stad Aanm na u Tel KarnemelkslootJ Te koop wit KEESHfiflW 9 maanden oud tee J A A Verkerk Haa A 193 r hrf Te keep een groote trt nikkel heerenhorloge w j kuip samen 55 j mün Goüdseheweg StolwUk 1 Ter evem groote n k nenkast m spiegel m 2 kleine 1 ƒ 2 8 groote paardehareo 7 60 4 oude Fran ten in lijst 10O tallen kroon ƒ SOfl i gebruikt Steenoma haven 11 PLASHUISJE te Aaiir ganaagd Br no O 9839 bur v d bli Te koop zwart jaquet en vest en fantasiebroeJt maat 46 weinig gedragen poima stof ƒ 100 Mevr Berlijn Huize Juliana v Stol berg LaoigB dezen we betuig iltmede namens mün Vnou w enKsndearen mün Oprechtdïoank voor de vele blijkéivan belangateUinig zoowelven iperieuren OoUega s enovesTg pöwjneel Vrrendenen Kennissen by myn 40jarig jubileum ondervonden G LEENDEHTSE Net meisje 26 j zoeici leulte SPORTIEVE VBIENDIN Hr onder no 10163 bur vaa ditbtod Wie nilt neisjessehoenen maat 34 voor 35 F in t Hout Veerstal 4 Scheerzeep SI ltU USTK8 Bon S APMLOWEH I lUlUIIElB OeallMnree k9 OUOA Maaaata van NPari TeUeta eheer ier aedaetiBM JWie wil in jo woning eoi io ftn nieuw bovenhnis initrum st d RUILEN voor geh wrij liuis of beneden ning Pr onder no 10164 vqm dit blad W de heer D r R die 14 Auit gesdweven heeft op no M22 nogmaals antwoorden Br onder no 10165 txm Van dit blad Tc koop een sjoelbak ƒ 35 en een wringer ƒ 15 Van Huffelen Pi óvincialeweg D 45 Haastrecht Te kaap gebr pitriet wieg vasten iwy ƒ 10 V d Bng P C BoUwtraat 85 Mevr BECKING Gouwe 71 nMgt eii nette DieBctbade ood kum ide koken Zkh aan te melden s avonds na uur Asnceboden 1 salonameublement bestaande uit 3 leeren clubs 1 libertyfau teuil 1 salontafel z g a n ƒ 600 D V d Want B Martenssjngél 83 Gouda Oevraaeddoor heer COM ZIT SLAAFKAMEB Bct peneion hefat ceen be oepa Centrum der atad Br P G 5837 bur v d bied NeMe hniaaaais4 r cevraagd voor tiieuwen vermat w k ÏBr onder no 10166 bur vatt dit blad Te koop gevraagd WOLLEN BABVDOEK Adres J Hersevoort Westbuurtstr M 55 Moordrecht Stooimr r i V nw9 VTMft voor direct 2 naatstors 6 matsles I asalsiMite 4 str katers 1 Uaannaker AanmcMea LKwmstiiMn Ier ee he le a BOWI met keimiam 45 SOj bur van Oub en PrivaaUeaicn W b laatste examen ilaag m 19 raijiMr tcerllncen T VUIJK Onder de Boomp e 4 tet 37W B M Te ko q B M 12 m compl met tuig en dekzeil ƒ 800 Jachtwerf Reeuwijk Platteweg Reeuwijk Neg steeds Voorradig schoen en bruin en meubelwö Wordt niet haid en laat geenWepen ae Ven fcrügbaar tMMerdag en Za tstdag opdeODudsehe MaikL Oposj e of potte naeehrengen Oe Ji net kx ei Je v d rf d en n jAlJst kunnende weiken Aa kneUen Ter Meuten v Swilptenatraat 4 QOUKÏS V JONGENS 9m raagd 0EJ0N9 Te koop aangeb een damesmantelpak donker heerenstof ƒ 55 en grijs astrakan jasje gr m ƒ 35 v Har ten Westerkade 9 Gevtaagd alle soortajj i werk zooals kind T wandelwagens eni Ter overname aangeboden verplcegatersjspen maat 42 ƒ 16 Te bevr Dijck Noothoven van Goorstraat 10 sa artikelen Br onfi 10U4 bur van dit Dw Verlorenkost 9 rfce in het bikooder vier leden sedert de opridtKJn in de labniek wcdtczaam lyo de heeran C KametUn J v d Beift T de Vries en C van £ uk aillen in deze gemeente woonachtig De ii4 Uarissen ootrineen een fitra fift m oowvert De heer Kappetün be anikte namens personeel en jutulania sen Diptonut iwemmeB Bij het hier cehoudeft diploinaewenimen slbegden 9 candidaiten voor het voorbereidend xwemdiploma waarin 7 dames 6 heeren 17 meisjes en 19 jongens Voor het diploma geoefend zwemmen steawden 37 candidate van wie 7 dames 5 heeren 14 meisjes en 11 jMKgens Op Donderdag 2 Septenvbter aj zal nogmaals gelegenheid tot diplomazwemmen wonden gegeven tevais zal men den dipteiftia 3 kunnen behalen BODEGRAVEN Joridisehe pnule Er was eendood kalt geboren en dat doode lial had A Vet4 óom te Bodegraven clatidestieq geslacht Het klinkt miss 4tienwat zonderling doch het schijnt jnelkgeval juridisch tot de mogelijklveden tebehooren Dit werd evenwel ibcstredendoor mr la Oro die daarop tot vrijspraak concludeerde nadat de officierveroordeeling had geëis jht tot de minimum straf van zes iMtinden De economische rechter in Oen Haag wiUehet geval nog eens bezien en beslootover een week sj iriftelijk vonnis tewuzen 0 OSKOOP Rechtbank De Haagsche rechtbank ha r 4l eerder aandacht besteed aan de rqwieldiefstallen waarin J L uit Biwkoop was betrokken Thans stond verdachte weer terecht De officier vorderde een Jaar gevanceniastraf met aftrek van preventief De v rdediger plei lte olanentei Uitspraak over 14 dagen toe Burgerlijke stamL Geboren Ge Moofschoppi fot Bevorderinjt dar NICO VERHOEFF Afdae ng Gouda an Omitraiian ag 7 Saipt inb r tv veer Vaemorktrettauronl Hervatting rspatities alle leden half ocht in hat In itudie wordt genomen JOH SEB BACH S JOHANNES PASSION Aenmelding nieuwe ledeni Dinsdag 31 Augustus a i I avonds tusschen 7Vi en 9 uur in het Vaemarktreitaurant HET BESTUUR 1 wegens vacantia esloten von 30 Aug tot 6 September Zeuqestraot 64 Gouda FOTO DAEMS Mej F W WEMPE Gediplomeerd lid van hel Ned Geooot chop TOOT HeilgTmncaHek en Moaaage In September weer nieuwe vorming van besloten clubjes Kleutergymnastiek Dames en Kinderclubjes Geeft U nu alvast op Inl ehtiagcn CrabvthstrQcrt 51 ItU fifHs v m ioHf èf oud Omdat de 6bte l nproeva op niam ca iiainvertrouwu T Fa NEEF en RABOUW BANKETBAKKERS Aalitar ee Vieehmarkt Telalebn SSSB De KI EINTJES rutrieA Biedt zidi aan juflkxMiw voor naai en verstelwerk Bnev onder no 10127 bur v d W Te liuuir aangeb ongemeub Boveavoorkamer met balcon Uitzicht Burg Martenssmgel Gebr van keuken Br onder no 10161 bur v d blad Groene savoyelioolpl ipniiU koolpl prêiiia krotenpl boerenkoolpl en andqivieplanten F Roniijn PMUw g Reeuwuk of Heematraat 101 WONINGUUIL Wie wil wije woning in de P C Bothstr ƒ 4 50 pej week niilen voor woning of ged w niin ƒ 6 p w ft onder no 10162 bur van dit blad Jongelui die wenw en e tnouwen zoeiten KAMERS m get van keuken Br onder no 10126 bur v A bla d Vitoza s Mierendood 23 cent p pakje fa van Bohemen K Tiendeweg 10 Vttna a Mehabavaineat 25 cent p pakje Fa van Bohanen K Tie ndeweg 10 On tiaarwater is h t miiüël dat alle hooMiinrpiri vernietigt p fleschje 35 cent Onkinderen Fa v Babe ea kinderen Fir ▼ K Tiendeweg 10 Gevraag ELECTR WASCHMACHINE De Loodgieter Waleatr 12 DW DRUKWERK IS CM RO ala IMHOLZ het doeti Waleatraat no 3 Gouda WILLEM DE BEUN Wertcman R K werfckr zoekt met nette vrouw onder no 10167 blad Muziekschool WesdMven 39 Piano miiMeR aar onderwee Soldaang DipL Staatsexamen Laat bQ ons Uw boed vervorm en apprèteeren Hoeden worden alleen aangenom Maandags IMnsdan Donderdags Na uur gesloten Engelfriet GoejanverweUedijk 43 Ie Goedseke KnnststSFfata Usseüaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleediDg xooalsmot brand enz Reparaties aan alle soorten speelgoed SPEBLOOBDDOKTBR Zeugestraat 86 orge HUsted ▼ J J van ZCooUbergoi en M J V d Stam Jacobus z v C A Sturm en T A Sdieer Kaspei z v C Slappende en G C Hogeneé Louisa Maria Marma d v Th A Rodeobiv en M J Jasi es Fai nscusMaria z v J H Bo nan e0 A C Slootmans Overleden Conielis Pj er baakDommisse 77 J JJohannó Jongeneel wed van Jan Roibergyii 87 j ArieVryenhoef 61 j Coïhelis Wilschut 6j Getrouwd B éosuboom 49 j en T Snoek 34 j WADDINXVEEN Predik drten Ned Herv kerk 10 en 6X0 u de heer Okkerse va h Moordt é eht Geref kerk 10 en 6 u dB Smidt e Chr Afgesch Gem 10 enjS u ds V d Kraats Wet en Evangelie m Rem kerk 9 30 u ds aas merkt kuimen momeateel lormuUcren be lAemd voor het aanvragea van schoenenbonnen 1 A bero is of werktchoenenbonnen NIET afhalen De door heik Ingediende aan vraagformullercn felUvoa M kehandeUng Aanvraagformulieren voor schoenenbonnen Il en hul pantoffels kunnen op boven genoemde dagen worden afgetiaald ongeacht of In bet vakje U4 van de disCrlbutlestamkaart een aanteekenirg is geplaatst Men kan dei halve gelijktijdig of afzonderlijk een aanvrago voor een schoenenbon II of bon voor butepantoffels Indienen RIoaidelInBe eclaBsea over aanvragen voor aeboeneobonnnt knimea niet worden t egastaaa eclam dtaaen nlttluitend Mli ftte lUk e worden Ingedleod Deze worden NICT beantwoord Met eveatueele opmerkingen worat voor aoover de voorsetarlften van het Ceatnal Dlatilkatlekaiitoor nika loelatea fcfeeniag gekoadea DISlïUBt TIB VAN GRUKNTR IMVUU ING KlANTENLUSTEN Ter vermijding vén mi ver tand wordt aan groentehandelaren het volgende medegedeeld Het volgnummer w ar indpr een bepaald ge ln op de klantenlljat voor de 9de periode ia ingeschreven blUfti voor volgende perioden ongewijzigd De volgnummers welke door vertrek van klanten weer beschikbaar komen moiten NIET voor een tweeacmaal wdiden gebtuiltt UITRSIKING LEVENSMlDDKLENKAARr N MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEOIENSTEN GOUDA ArHAI EN AANVRAAGFORMULIEREN VOOR SCnOENENBONNEN In de maand September 1943 kunnen aanvraagformulieren voor alle soorten schoenenbonnen worden afgehaald door hen wier geslachtsnaam begmt met één der letters A C D E F G op Woensdag 1 September 1943 B op Donderdag 3 September 1M3 H I 3 op Woensdag 8 September 1943 K L op Donderdag S September 1943t M N O P op Woensdag 15 Septertiber 1943 q H T U W op Donderdag 1 September S op Woensdag 22 September 1943 V X U Z p Donderdag 23 September 1943 Op Woensdag SS en Donderdag 30 September 1943 zullen aanwaagformuliercn NIET worden uitgereikt Het afhalen dient te geschieden aan loket 13 van het kantoor van der Dtstrtbutiedtenst op bov ngenoemd e dagen van 93 t 12 30 en van 14 l lt 30 uur Van bovenstaand schema kan NIET worden afgeweken ZQ In wier distributicstamkaart het vakje H4 met een getal van 303 of hooger Is gewaar Zooaia bekend la het doen aftialen van Icvenamiddelenkaarten door middel van z g ophaaldlensteen verboden acfliaaHIe male is sepukliccerd dal de betreffende kaarten dienen te worden afRehaald op den dag welke is aleestempeld op de ulegveilen voor de dlstnbutiestamkaartrn Het blijkt nog steeds dat een Kroot aantal pcr onen hiermede niet op de hoogte is Teneinde hieraan tegemiMt te komen wordt voor dcoe nitreiklttg bepaald dat personen die in de voorafgaande twpe weken hun bordaarten nog niet afhaalden zulk aUnog kunnen doen in de volgende week en wel zij wier geslachtsnaam tlegint met één der letters A B op Maandag M Angustos 1M3 C D A F op Dlasdag 31 Angustas 1943 G H I J op Woeaadag 1 Septemker IM3 K I op Donderdag 1 September 1943 M N o P op Vrildog 3 September 1943 AHe dagen van 9J 12 39 en vul 14 O 11 19 aar ZiJ wier geslachtsnaam aanvangt met é der letters R t m Z halen hun bonkaar en af op den datum welke op de inlegveilen voor de distributleatamkaarten la elgcstempeld Bovengenoemde regeUng geldt slcehU voor deze nltretMng loodat bil volgeade nltrelklngea men op den voorffesclireven dag dient te versrhllnen daar andera de bonkaartca aUt Ujdig mDcn worden afgegeven acakmievan beeldende kunsten S GBAVENHAGE PÏIlNSESSEGRACBT 4 AUOttCUueSUMCtt e maanden Portret iUusiraitie en decor teheiien 3 5C gl Hodelklasse tekenen 35 ld Reclanie ontwerpen 3t 50 eld Uitgebreid lager tcchn n o voor bouwii 38 M gid M ubelconstructie en binnenhuidt 3 M gld Airdiitecluuiicl 44 5a gid Berekenen bouwconstiTictie W 25 gid 5 C l ding loig skte handt duur 9 innd 60 gjd Ina rijv ing Dinsdag 7 en Woensdag 8 S tcmbcr vaa 2 4 en 7 9 uur Bij de inaiinjving moet het schooigeld B eel vo daan wórden Leerlmgeii die het vorig jaar de scnool bezochten moeten zictj opnieuw laten msch yven BOEKHOUDEN m o v i923 S 0RAVENHAGE ROTTERDAM ANVAM van het 21a CURSUSJAAR tl SEPTEMBER t 43 Jkl ben dol op oude blikfes Pro p€Ctus orr D G of AVOND chocd bij J C LaBerKWtf Gallleislraat iM s Hapc Tel Ï37129 Hr W J Witsenboet Calilci lraat 132 a HagcTel 33H92 J C Hooghtid v n Houten Uaat 9c Hotterdam Tel 492S3 Mandeltnge euraus v or Beekheuden M O K XII en Q CHEM INDUSTRIE HUDSON WEITEINOE 142 VOORBURB TEL TTMM Brengt In den handel prima kwaliteit Schoensmeei bi Zwort en Brein teven MEUBEL WAS von priiita omenslelling in bussen van I Kg Grossier voor GOUDA en OMSTREKEN C V da HEIDEN Turfmarkt 56 Gouda JONGEN Of MEISJE gevraagd voor lichte werkzaamheden Fle @lienspoclwetk Fa JANMAAT WADDINXVEEN ZaMkeda I4S Tolalaan SS4 Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een mebje voor dag of voor dag en nacht boven de 18 jaar Mevr de Goeij Oosthaven 57 Boefcbiiidcrll D v Leeuwen Turfsingel 12 Het betel adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen nufwek Aancebodea 1 butFet eiken ƒ 125 1 pitrieten wieg gr maat ƒ 22 50 1 autoped met 1 massieve band 7 50 1 kananekooi koper met toebeh ƒ 25 Te zien P de Frankrijker Reierskoop 137 Boskoop Br D vUtbocd aaacebaden Gevraagd een FUNK DAGMEISJE Crabethstraat 51 z g a n haarvilt nieuw mod ƒ 10 50 Te bevr Afiders Ehz Wolffstraat 4 AVONDJURK te koop gevr Vaii Waas Prins Hendnkstrakt 28 A LEERBOEKEN voor de Huishoudschool gevraagd H Blom Groenendaal 6 Mevr van Wijk Gr Florisweg 141 vr een net tweede meisje voor halve dagen FUNK DAGMEISJE gevraagd voor heele of halvedagen Zondags vrij Groenendaal 6 ROTTERDAMBIERS Brengt Uw interlockreparatie bij Bastinck Bergweg 147 B Rotterdam in 3 weken heeft U het terug Wie milt een paar meisjes schoenen maat 37 voot 35 of 36 De Pater v Stnjenstr 24 Te koop een gramofoon met platen ƒ 40 en een pracht wagenvacht ƒ 18 RatMuw Pr Hendrikstr 19 tusschen 7 en 8 uur Ultaoodigliic voor alle kinderen van 5 tot 13 Jaar vocht Zondagsschoolbezoek ütx V Üe Ev Gem Zeugeatr 38 begiimende 29 Aug 12 13 u Gevr lil slaspkaiBcr met pension voor beer alleen Br no 10215 bur v d blad Te koop gevraagd een mooie kinderwagen liefst laag model ook genegen te ruilen voor wandelwagentje C P Klerks IJssellaan 5 WIE WIL 1 p kinderschoenen m 25 ruilen voor maat 27 of 28 De Jong Woudstraat 33 Tc rullen 1 p kinderschoenen maat 22 voor 24 1 p zwart lederen pumps maat 37 voor molières maat 38 Idenburg Te koop Heerenpa lsh e rl e g e chroom goed loopend ƒ 40 Meijer Lazaruskade 57 Klciwegstraat 24 Te koop slSrarc sinfcca wasekteU ƒ 12 50 Bostelaar Gr v Bloiastraat 19 Te koop aangeboden GEKLEEDE JAS ƒ tS Sliedrecht Kleiwegstraat 19 Faltbe verft weer tUdelUk Te koop geheel nieuw degelijk laag CORSET voorkant elastiek maat 72 ƒ 15 Pel Krugerlaan 131 Heeren t is nu de juiste tijd voor het stoomen en zoo noodig moderniteeren van Uw hoed Aflevering binnen 14 dagen Transvalia Markt 67 losgetomde kleedingstukken coupons tapijten tafelkleeden gordijnen schoenen tasschen glacé handschoenen leeren jassen K n spoedig Dep6t Palthe Kleiweg 65 telefoon 3055 GEVRAAGD NET MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag S B v d Berg Groenendaal 16 lisstiseae Mtsehe letboUJe Ie Savje U ed vc DE DER Aan het n den Bische wa Wontan ge fomeroffir ilrategisdi Wee front r Vaa bav puitaircn volgende m In de 5 t waart pmU gedw vaghtsgeb ainfen te I Met d IMte alag l Onmld § de bo dkrach taadea V l t vr IwiustM waven w rtepun M Voor F h ten d manoeuvre oor Dui paait Wdlaf gseven l ï i bra int tn het ff voc S n o ES o pumin i fl MtotuF terr tJ O I at