Goudsche Courant, maandag 30 augustus 1943

A ie BoUter kanifioo van Zald BoUaiid Zaterdag en Zondag itjn op de NenytoBinUUbaan de wedstrtjden om de kampioenBc ia en van Zuid Holland gehouden Deelnemende Goudsche atbleten bereikte de volgende resultaten heeren 1500 meter hardloopen t J de Jong Achilles 4 min 27 2 sec MO meter 1 A de Sjyter Vires et CeleTitaa 16 min 181 sec Junioren lOO meter 2 H R van Beest V et C 12 sec 300 meter 2 R R van Deest V et C 37 7 sec ie werd hifer Zoetemeyer van AAV 3e Alphen a d Rijn in 38 3 sec verspringen 3 H R van Deest s s8 M hoogspringen 3 D van Yperen V et C IM M DAMMBN Oni het provinciaal Itünpioensehap Xfe uitslagen der laatste partnen om het persoonlijk kampioenschap van Zuid HoIIand luiden van Oosten Couprie 2 0 Hagenaars Couprie 0 2 v Steenbergen Domburg Bodegraven 02 Kinnesm van Ravesteyn 2 0 van Oosten de Jong 1 1 Huisman Aaatel decinemera verdabbeld De succesvolle stempeltocht door Zuid Holland door d V V V ZuidHolland en X plaatselijke bureau s dezen zomer op touw gezet heeft zooals gemeld ook een groot aantal bezoeken naar Gouda gevoerd om er de t ezienswaa dtgtaeden te aanschouwen Het pijpen en aardewprk museum in JJe Moriaan genoot wel de grootste twlangstelling Echter de vermelding dat er 2000 bezoekers per maand zouden zijn geweest blijkt niet Juist evenzoo berust de vergelijking met vroeger een 20 tal bezoeken per Jaar op een misver M Bedroeg het aantal bezoekers vtHMit museum dat nog maar enkele jaWh bestaat in het Jaar van oprichting nagenoeg 2000 thans heeft tengevolge van den stempeltocht het amital bezoekers in de jongste vacantiemaand de 2000 overschreden zoodat bet totaal aantal bezoekers over het geheele jaar beduidend hooger zal zUn De Goudsche musea gemeten zooals ook bIJ de vorig Jaar bgeengebrachte Verzameling oude prenten is gebleken een toenemende belangstelling De tentoonstelling van oude tegels welke thans in de Gasthuiakapel wordt gehouden mag zich eveneens in een druk bezoek verheugen Dat de ingezetenen uit Gouda n omgeving dit jaar In veel grootere mate aan den stempeltocht deelnemen blijkt uit het leit dat het aantal stempelboekjes dat in Gouda is uitgereikt bijna tweemaal zoo groot is als m 1942 Diefstal Uit een goedeT nlood8 op bet sttation n een doos batiyzeep ontvreemd Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen dagcl ks tuucben S uur v m en 8 uur n m aan het bureau van politie inlichtingen worden verkregen boêlc badmuts handdoek en zwempak div ceintuurs kontjn kal dIv distributie bescheiden div geldstukken duimstok dlv handschoenen polshorloge cape klndersokje pet aLpinomuts div portemonnaies met Inhoud rosenkrans zadeldekje paar kinderschoentjes vulpotlood armband broche div sleutels kmdertaschje parapluie bril leni fototoestel km derttep GOCDAV AANDECE AAM OEN IVEMJCKLTOCBT GEVONDEN VOORWERPEN Wat Waar Wanneer AH WMMascB M njS I S Gut halskapdi TentoonatelliM van antltka tecvlt n Itceiscbtldartlctt c irfconB l u a min i Verlovinc met hin oemiBsen met Fritz Kamilérs ea CSiar lotte BeheUlMm Auivaag S uur nuüia mcuterDe fUeiefluiter van Winkel broek met Ferd Bigelni en Toontje JansaeiH Aoiwang S uur BemSc ftMrer Maandag vanaf 7 uur concert U Ant 1 nw StedeNJke Zweminrtelitliic Onderlinge wedstrijden CSoudsche Zwem club tot ea mti S Sept OotipaniiincsgeboBir AmicitU RiBgelstrutTentoonstellingvan producten geteeld door volicstuisders Septl IJS mr Nieuwe Schouwliurg Concert Boyd Bacmnan eo ziin dansorkest APOTHEKEBSDIENST Steeds geopend des nadits alléén voor geneesniKldelenl AlMtheek Oee Westluven AFBALEN DISTMBUTUiBlESCBimEK Morgen lt M en Z i 39 sur DMriba tiekaii4xMMr Afhalen van levensmiddelenkaarten letters C D E F Aanvraagformulieren petroleum voor verlichting letters A tot en met M CLANDESTIENE KAAS De politie h ft ten huue van den 52 jangen uitvoerder C P de W alhier m beslag genomen dertien Higestempelde kazen tot een totaal gewidit van 47 KG welke itaas clandeetien was gemaaSct en geleveid door den 55jarigen veehouder A S te dezer stede bii wien een kaasvorm een roerder en een hoeveelheid remsel ztjn m beslag genomen Sf Mi Dodpnntenrcgeii in d enwedsütiiicii Gisteren door de G9udsohe elftallen gespeelde oefenwedstriiden badden het volg nd resultaat Zeist ïouda 4 1 Olytnpia Tonegldo I I Oév Ve Mnsaohen 1 2 DSO Zoetermeer ONA 4 S DONK JtHVC ymswtjk 010 Zeist n Gouda IT 1 I Oiympia H Tonegido D U O GSV II Oe Musschen O 1 OORK H KRVC U S 11 Janioreacompctitle Voor de juniorertcompctltie v n d AfdecILng Goud sijn gespeeld d wedstrijden H O 1 t Afd elin A Groep 1 ONA trecht a 3 1 Olympia a CïSV a J S trecht a Gouda a 2 i Groep 2 DONK a Waddinxveen ONA b Jodsn Boya a 1 1 Groep 2 Jodan Boye I GJSV b ONA c Gouda c O Afdeeling C Groep 1 Gouda d DONK 1 V Moordrecht a ONA d 1 0 gestaakt Qroep 2 GSV c Jodan oue c 0 den Harlog 2 0 Hiermede heeft Klnnegm gewonnen met 10 p uit 5 partijen gevolgd door W Huismdti met 9 p uit 6 partijen PLAATSELIJK I IEUWS HAASTRECHT Jubllenm C G Aerte Zondag is kerkelijk herdacht dat de heer C G Aerts 25 jaar geleden werd benoemd tot hd v n het RK armbestuur en gedurende die jaren de werkzaamheden van secretans penningmeester en armineesier heeft verviild De Hoogmis werd tot aijiner intentie opgedragen odor den pastoor der par hie den zeereerwiaarden heer I e Bout ge issisteerd door kapelaan Hamakers en oudpiaetoor Houtman Van die gelegenheid om aan de pastorie den biUns te fehciteeren maakten veleA gebruik onder wie burgemeester Lepe M Gewond Toen de 16 j nge H van den Hoek Zaterdagmorgen zyn werkzaamheden verrichte in de houtdraaiery van gebroeders Bakker en Zonen kwam hij met zyn knkerhand in aanraking met de cirkelzaag Drie vingers van éen hand werden verwiond NIEtTWERKERK AAN DEN IJSSEL Bnrgeriffke BUikl Geborea Willem t van Q Heym eo W Heuvelman Getrouwd M v d Spek 2V en A Reym 22 G van Kranenburg 27 J en G Maaskant 25 j Overleden A Rietveld 71 J van Zevenhuizen ZEVBNHUIZBN Ob TJ Tak vtMgt BMiUat Ha Tj Ttk preditkant bu dte Keé Herv etneente hier ter plaaitoe heeft tegen 30 DecemJwr ajs eervol emeritaat ctangeviraagid h Do Taïk werd in 1876 geborcii en m 1901 candudaat in GeldonlamdTom 11 Auigsutus van diat jaar t ZijdenveM in zyn eerste gemeente te wojiden bevestijjd In 1914 vertrok ht naar Nieuw en St Jooskmd weUce sitand plaats hij m 1920 met Fijnaairt verwisselde otn zidh 14 September 1924 aan zvn teg nwoordit e gemeente te venbinden MARKTBBmCHTEN KAASMARKT OUDEWATE ao Aug Aanvoer 38 ntjen tljnde 1655 stulca vragende S27S kg Prijs 1ste soort 01 62 90 Ie soort 5S 90 Handel matic OFFICIEELE MEDFDEEUNGEN HOUDEN KS VERVOERKf VAN QCTTEN Het vervoerverbod voor geilen is van 23 Augustus af opgeheven met dien verstande dat alleen eelËidebilJetten mogen worden afgegeven voor het vervoer van geiten en bokken alsmede gei te en boklamjileren van een geitenhouder naar een geitenhóuder aan wien een aankoopveigunnmg is uitgereikt Vervoer naar een markt bUjit verboden Aankoopvergunningen worden uitgereiktaan personen die op 1 Januari 1943 lidwaren an een geiten fokver een iging en aanhen die vóór 1 Juni 1943 geiten en of bokkenhelïben geljouden Bovendien kunngipTfrbetders kleine boeren en tuinders jAip prooi hein geen geiten hadden doch ffef voldoende voeder beschikken en geiten op eigenbedrijf kunnen houden hiervoor in aanmerking kovnen Aanvragen voor aanfcoopvergunnlngen In te dienen bi de PlaatselijkeBureauhouders Voot ta is bepaald dat een leder ten hoogste twee geiten dwz vrouwelitke geiten die tenminste eenmaal gelammerd hebben alsmede twee geitelammeren dwz vrouwelijke geiten die nogmet gelammerd hebben mag aanhouden Eengrooter aantal geiten mag alleen wordenaangehouden Indien namena het Bedrijfschapvoor vee en vlees A daartoe een siAriftelijkevergunning Is verleend ZtJ die op 1 Januari 1943 reeds lid waren van een geitenfokvereeniging di nen zich hiervoor te wenden totden secretaris terwijl alle overige personenzulks hij den PlaataeltJken Bureauhoudermoeteir aanvragen 1132 TAXATIKMARKTEN PAAROBN SEPTEMBER 1943 1 Se p f n ber te Lelden 7 en 14 September te Rotterdam 17 September te Gorinchem 34 en as September la Rotterdam Aanvraagformulieren blauw welke vóór 1 Augustus J I waren ingediend tiin allenvervallen verklaard Deze moeten dus voorgeldige aankoopvergunningen opnieuw worden aangevraagd 1155 KeDDJspvJi ZwItsaI de ongeèvtn aarde balsem voor de jiHlgeliogenveriorji wordt thags gedisirj buecrd Wendt V voor lm verkrijgen van nadert talicbtinten tot j Apotheker oi Drofut of tol de ZWITSAL rABRIEKSN Ook aan de plas een botk uit Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEI MARKT 41 OOUDA VERVBOEGDE OPROEP VAN LX NTRACT tNUUtE AUe contractrunderen welke vóór i iwcember s moeten worden geleverd tden afgeroepen vóór 1 October as Uwder Hin niet begrepen runderen wdiT naweidecontract orden gehouden vZtractanten worden na 1 September iitde gelegenheid geateld om naweideHMotrulten at te sluiten waarvan de leverlBi Mh 19 December as zal moeten gcuhkZ Dot nudcrea nülen echter alicei mZ afgMdlrevcn van den leverlntiyUcki njHet aischrtJven van contractbonnen b tlevering IMS tal dul na 1 September u üm r kunnen geschieden Bootdr daeteiir J G WtrMera Bottotc Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis InacArttvtug ciuraiaton aoraie en xomooklaa ▼ aoof 13 Jaar on ouder AANVANG SEPTEMBER A S Inlichtingen bij onderstaande adressen J EeUtema cursusleider B Martensbingel 51 TeL 3768 C A Oliemans Lecraar Gr Jacobastraat 34 G Lasseur Leeraar Krugeriaan 101 Het Bestuur van de Afd Gouda van het Instituut voor Middenstandsontwikkcling J F W Tunon voorz L Tiende eg 24 Tel 2115 G W Aberson secr van Swieten itraat 22 Tel 3038 J L HuUeman Kleiweg 20 Tel 2850 B A de Jong Oosthaven 29 Tel 3364 B van Tongerloo Wijdstaat 41 Tel 2115 C A Verschut Doelestaat 26 Tel 2910 Aangifte liefst zoo spoedig mogelijk bel U bi rheumatiek iachiaa pijneti en sehenten in ledematen en gewrichten b pit griep verkondheid en ennw of hoofdpynen Let op de naam Ovaaltjes eo prijs op da verpakking 20 tabletten aleehta 60 eta In alle apotheken eo dtogistenjeo verkrijgbaar Laat oni ook Uw ervanngeo weteol Sanita Agentachap Naaaaulude 373 Amaterdam tevrupileiiZileiirsje van 9 tot 4 uur Mevr Reedqk Crabelhstr 45 Gevraagd net MEISJE voor halve delgen van half 8 tot half drie Vrijdags den geheelen dag Aanm Mevr de Vries Burg Marteasstiaat 4 Siiriili fliik Meisje voor d morgenuren Qansstraat 20 liliiisje leiniii boven 18 jaar Hoogendoorn Peperstraat I6k NET MEISJE gevraagd voor heele of halve dagen Lorjé Spoorstraat 33 lieer alleen b h h h zoekt goed pension tevens aangenaam tehuis Br no O 5878 bur v d blad Te huur gevraagd een woning evt gen te ruilen voor 2de et igc in den Haag Br jio O 3874 bur v d blad PLAATSaEMRaK Te koop een Pelypken mooi muziekinstrument m 13 groote platen ƒ 95 V d Veer Reg Plantaoen 32 Htjden overleed tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden onic lieve Zuster Behuwdzuster en Tante jdHANNA COKNELIA BOOT Weduwe van Johannes Acnbus Corneiissen in den ouderdom van bijtta 66 Jaar J P BOOT M BOO Hoogendoorn d SIKKENS Boot H J SIKKENS Goudat 28 Aug 1943 Ridder v Catsweg 192 Tijdelijk adres Grocnendaal 67 De Icraardebestelling zal f laats hebben Woensdag Sept as te 2 15 vanaf het Van Iterson Ziekenhuis te 2 50 op de Algem Begraafplaats te Gouda Heden behaagde het den Heere ten huize van haar Neef plotseling van onze zijde weg te nemen onze geliefde Bebuwdzuiter Nicht Pleegmoeder en Tante WILHELMINA 1 CATBARINA vsnswijal Weduwe van den heer Pieter Jacobs In den ouderdom van bUna 74 iaar Uit aller naam J C VREESWIJK Gouda n Aug 1943 Pr Hendrikstraat 13 De teraardebestelling zal DV plaats hebben Donderdag 2 September a s op de Alg Begraafplaati te Gouda 12 4S utir Vertrek vanaf t sterfhuis plm 12 uur M S KOSTER Osgarls AFWEZIS van 28 Atte t m 12 Sept Levens en VolksverzekeringMaatschappij vraagt een AGENT voor bestaand agentschap Borg kunnende Morten Br No Q 5870 bur v n dit blad PLINKK JONSCN gavraasd Oenegen een vak te leeren Jac Buitelaar Schoppenmakerii an houtbewerking Vogelealang 2 Qouda Oevraagd voor direèt beach Jvllrauw ext met kost kann koken Qen met beh v dienttb de ruatbeb huisvrouw te vervangen Hrleven No Q 5878 bareaa van dit blad Werkster gevraagd voor schoonhouden van kantoor Gebr Boekamp Nieuwe Vaart Z Terstond gevraagd een NET MBIS IE voord en n goed met kinderen kunnende omgaan Ciocde kost ta goede behandeling Adres L I EO£l Blommardijkschelaaa 14 Kotterdara Noord MEVBELVEILIIII Voor de hall tapt s te Gouda te houden openbare verkoopiii g van meubilaire en huishoudelijke goederen kunnen nette goederen worcten bijgevoegd waarvoor zich tot uiterlijk a s UonderdaK te weiiden tot daurwasrdar B J N AKKERSDIJK Oouw 151 154 la Qoudai tal 2860 5 Uw oude gTamofoonplaten hebben waaritel Wi geven 35 i 45 et p plaat Afhalen gratis HEES ik CO 60UDA Muziekinstr handel NV KLCIWEO 54 Bestel nu reeds voor homend aeboeii Uw Appel Peer Pruim Perzik Kers in hoogstam halfstam struikvorm enz Verder alle soorten Bessen Frambozen Rabarber en Groentezaden Rozen Konifeeren Heesters Vaste planten Rotsplanten Bloembakken Boomen snoeien Spuiten enz Clatalogus op aanvrage gratis C VAN VLIET BoonkwreberQ Zaadbandel Tnlnaanlec TeL SM K Itt NMimachine defect LEWENSTEIN iwpareert correct OOUDA KLEIWEG E JHsre MOZIEK VOIR ORBEL OF HARMORIOM Hoewel de voorraden slinken kunt U bij ons nog keus maken uit de mooiste geestelijke en andere MUZIEK Komt eens kijken zonder verplichting bij Hees Co N V Kleiweg 54 QOUDA verven om kleedingtlukken on nieuwe fnischa kleur Ie geven In olie kleuren bij ANTON COOPS DROGIST Wi d lraal 31 Plateelfabriek vraagt sehiiiiers sehllderessen en twee leerjongens Br no G 5865 bur v d blad GEVRAAGD MET R K MEISJE voor d of d en n zelfstandig kunnende werken Aanmelden TERJ4EULEN Van Swietenstraat 4 Qouda Scheerzeep SI AUaUSTUS Bon S AFSELOOPBN I BULT t BE JBN6 Oeolhaven SO OOUDA Magazlin van Perl Tellet JU WRjewhBtnAf STOOMWASSCHEIiU Wegens ziekte een Misbwdstir ivraa d b man alleen Adres P J de Jong Breedeweg E 9 Moordrecht KLEIWEOIOa TEL 2230 OOUDA THALIA Het publiek heeft ons theater als het ware stormenderhand Ingenomen maar de film h eft op haar beurt de harten van de bezoekers stormenderhand veroverd En geen wonder I la een amuaanla an pikante cemadie om van amullan Komt U ook nog naar DeFlierefloitervaiiWintelbroeli Een Aala lilm Nog slechts 3 dagen vertoonen wij deze ehtVlaamache geaatiga an apannanda rolprent waarin vele van de beste Vlaamsche artiaten optreden TOCOANO BOVEN 18 JAAR Plaatsbespieken uitsluitend aan de cassa een uur voor iedere voorstelling ABAK TABAK Telera van eigen verbouwde tabbk die heerlijke pijp sigaret oi pruimtabak willen gebrtilken oeatellen nog heden oni prima recept voor het iermenteeren en lausen van rookshag en pruimtobok Prlja 1 2 Zendt poatwisael en het recept wordt U toegeaonden W Otten Tulnbouwvokonderwijzer W b O Broekriemen i i ImitaUe BOODSCHAP en HANDTASSCHEN In behoorlijke kwaliteiten Wat xoekt op dit gebied vindt U bij ons H T fWi Tr Spooratraat 23 Gouda LVJA JL Telefoon 2338 WIJ LEVEREN Sleemgeederen binnen eken en Verlgeederen In ongeveer S weken ttt Wat Stoomerij MUL doet Doet zij goed Waarom 7 Omdai w4 over de modernste machines op het gebied van Stoomen Verven Reinigen en INadelpersen iMschIkken Firma J P MUL KOWTE TIENDKWEfl 4 Tel SCS7 na 6 ttur 3294 Zorgt reeds nu voor Uw wintervoomad I Wij hebben deze week INMAAKVATEN beukenhont Inwendig met paraffine uitwendig met waterglas instreken 10 Liter 325 25 425 gegarandeerd waUrdidit 45 550 TH ALLEBRANOI De Goad$the Bazar KLCIWEfl 7S Tal S4IS 80UDA VOOR ELCK WAT WILS Verpleegster zoekt gemeubil ZI SIaapkamar a penaten b b h h omgeving Krugeriaan Burg Martenssingel Brieven no O 588t bur v d blad NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 2 Sept 7 30 uor De KONING van de LACH BOYD BACÜMAN met zi n FENOMENAAL dansorkest brengt U GLOEDNIEUWE SCHLAGERS en DENDERENDE VROOLIJKHEIDII Prijzen 11 50 en 2 plus belasting PiaoU bespreken vanaf Dinsdag van 11 tot 1 uur mm FOYER Heden Maandagavond vanaf 7 uur FoyerCMMn Vrijdag 3 September cig ik uw oud kippenmaiid omkeereor HEROPENINQ Reunie Theater traagl Komte Ik ban er zeker van dot r heel wcrt oude lappen budtteo waaraan u niets meer heeft en die u daarom beter kunt meegeven aan den ophaaldienst Onxe textlel industrieen maken er don weer mooie sUeitwe atoUeo VOD ook voor nf gezaJnen fée NtDERLANDSCHEINDUSTRIEfH SCHOUWBURG BIOSCOOP NOG 3 DAGEN l m Din dagovond YDUnVlHL kütcleftni óen FRITZ KAMPERS CHARLOTTE SCNEUHORH FRITZ GENSCHOW GRETHE WEISER in Ml MI mam tm HMU Caa fltn vaa Isekaa aa NiMa afiatanaM np ea fotGAHC iSiAaa ESPREEKT UW PLAAT Kassa geopend op werliil van II I 2 t Zondag een uut voor ie voorslelhng