Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1943

31 Attgustus 1943 GOUDSCHE COUB ANT Ihti Prg S cent per mimm er Sitte JtükTinag No 21331 Ot ndMtowt ï TIBTI3I o Oouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN £ AFWEERGEVECHTEN DUREN VOORT Vemiiming KinderbiisUgwet Krachtens beslurt van den secretanegeiieraaJ van Sociale ZAken zal de werkmsgfeer der Kinderbuslagwet met mgang van 1 Januan 1944 een beüang rijkt veriiuimmg ondergaan Allereerst weidt de leeftiidsgrens der iiinderen verlengd van 15 tot 16 ur waaraan nog de bepaling is teegevoegd dat wanneer kinderen dagisaderwijs velgen aan en inriehtiiig voor algemeen vormend et vakonderwUs de kinderbijriag sal worden gegeven tot aan het ber oi vaa den keftyd van 21 jaar Dit laatste moet tilden uit een verklaring van het aciwolliooM over te leggen bu de msendmg van het aanvliaagformuiier voor een kinderWiielagboekje dat de wertaiemer ieder jaar op den eersten weitKlag na den lOen October vwn zun wetkgever ter invulling ontvangt Voor een juist begnip van ïfken zu er hierbij aan hennnerd dat v or de bepaling van het recht op kinderbijslag m eenig kalenderjaar wordt ui tgu jaa an van ie samenstelhng van het geiid en den leeftijd der kmderen op den Isten October van het voorafgaande jaar Ongewijzigd bluft de bepaling dat de kindepbuislag wordt gegeven van het denle kind af aan an Seiders wier gezm meeir dian twee kinderen he beneden den wettelyk leeftijdsgrens De op 31 December 1943 bestaande regelingen inzake de toekenning van kmderbuslag getroffen voor personen in dienst van een publiekrechtelijk lidhaaro wan de Nederlandsoihe Spoorwegen trf vwi con onderneming waarbij de voorwaarden van uitkeenng v h kinderbyeSag publiekreohu Iijk zijr geregeld m het Igemeen gcsp oken dus de ambtenaren en arbeidsconlrac tanten zullen ook voor het jaar 1944 als byaondere regelmg worden eikend Hierbij iient in het oog te worden gehouden dat in de wet een bepaling is opgenomen krachtens welke de erkenning als buïondere regehng kan worden mgetpoltken m the gevallen waarin naar het oordeel van den secretansgeneraal wn Sociale Zaken de regeling voor het i elirok kcn personeel minder gunstig M dan bij toepassing der regeling van de Kindeitbifslagwet het gei al zou zijn Ala gevolg hiervan zuilei eventueele minder gunstige regehngen dus vodr 1 Januairi 1944 aan de gewijzigde wetteli ikp bepalingen moeien worden aangepast Tegel uk met de herziening van de KindtTbuslagwet die in verband met liet vorenstaande noodig bleek zijn nog enkele teahnudie wyzigmgen aangebracht odDtMtdie front nUt doorbroken Tagfxnrog ontruimd i aoonlwvel van Se Duitache en gMamenlitike inlioud van 16 000 brt J 3 tpiaakt dd MMiKla hakend 1 L ie veWtlafen die aeden N J H C VRAAGT JEUGDLEIDERS Men verzocht om mede te deelen Met Ingang van October worden m Amsterdam Rotterdam en Den Haag door de Nedtrlandsche Jeu tlherber Cpnirala voorirekkei cursussen fnouden Op deze cur suttKen w ïrden trt keiM en trekster van 17 jaar af opgeleid om in het komende voorjaar leiding ie kunnen Keven aan hun jeugdtite medetrekkers zoowel tijdens weekeinden als op ooliten en in kampen Zoo bekend ia het werk van de N J H C lehrel op neutrale leest geschoeid Iedere jonge e die hart heeft voor de jeugd ia dan ook als voortrekker welk m naar richting of gel of wordt niel gevraagd In de genoemde leden bi laat thans noe behoefte ain eens tnedewerkpr ster l die m staat xtfn l a te geven In spel en sport natuurkennia EHBO volkudansen declamatie Ztj die beieid zijn hun k achten in dl mooie werk te geven gelieven lc i direct te melden bU dsr Ifl H C Tolpatraai 4 Am sterdam Feuilleton Nadruk verbo4 Het licht op den toren Deenscha roman yan T VOOEl JÖRGENSEN m Zu gebnuklien dit roor ondeiteeke nkig en ook by hun telefoongeapi ken Maar deïe brief lei nog meer Er mocït een betere verstandhouding be staan hehben tussohen de afzenders en den advocaat Hoe hadden zu anders een dengeluk bericht Kunnen wegzenden De a enders moesten weten dat Viggo Hansen hen ou begrufien Het sygtet m was dus onderlmg al sproken of wel langs een of anderen weg aan den advocaat bekend Verschillende mogelijkheden dirongen zich bij Vosz op maar hu wees ze direct weer van de hand Hu moest logisch vooTttbouwen op wftt hem bekend was en zoo den rooden draad zien te vinden die hem tot iQn doel moest brengen De gegevens waarsan hu nu weer dacht waren de volgende De moordenaar bad hem getelefoneerd Toen hu met de pojitie op het kantoor van den advocaat kwam wasidaarnog iemand aanwezig Midden w den nadit gedurende het onderzoek werd er opgobeW en hoorde hl voor het eerst Fiat lux Dan het ingezonden Stuk en het cryptogram J e bnandkast was leeg en hoewel eon bloedspaljc de brandkast als het ware verizegelde waren er van bmnen vingerafdrukken te vinden Viggo Hansen had m de laatste dagen alle waardepapieren verkocht Daags r oor den moord had hij zun deposito cq genomen De baard van het luik was geknipt Het luk werd m andere klecnen gestoken De assistent Aaboe verklaarde Viggo Hansen om vier uur voor het laatst gezien te hebben doch was s avonds roet hem nog in Bristol geweest Aaboe s financiën waren sJecht Het htiis ewnover het kantoor van IViggo Hansen vas onder zeer geheimzinnige omsta tdtgheden verhourd Er werd nooit op rvgedaan en er brimdde nooit licht rl ITHEEll Ilnftn op £ 1 RoiUraial rd jii 011 1 Nlcuwltlli l ngt U ireoncart i Har iwne veWtlafen die aedert SmSm zoiKier oTMMrticefclng iti het m ifSi iu Toote dunterieke upentet m fealMfd het Duiti che r i M reken en op te rollen iiwierp de vijand zonder rekening TJuden irt z Jn verliezen S euwe furmatiea m den ftrijd Er fcU breaaen geilagen had ÜkjriilkK h t itcedi weer door een ffJ K alweer en de tefenaanvallen Sgm onvenielOkelijk trud nde inS5t dl r de amder wapent S mi geateund werd de Utiiea te at te heroveren Au uitwUken infen uitceiroenl wenien ge4tt volksmca ordelijk nadat len vtiaad belaognik objecMRilDld v aren en teedi met het front te ïieliiorten en hierdoor twervea te vertr jfm I fMMca oaUlondta lo den Zul iir kM OoateKJke fient rgevaehtea Bet totasl verKjL ikfSBiog w td algeaa 4e plealEMbdnd Ia 4 beide laaMe dafe tm iMliJewisten 467 tüika en In de Ooetfcuit van StcUi4 vielen vui d SDtUKik il IteUaankHbbnacht ooncentraities van n aan in deVateren van Augusta tBBieti den twee taiilcaciiepen met 1 DOOD VAN KONING BORIS Ih htUige Bul aar che Synode ia in plenaire s wnen8telling men voor het houden van een üfone irouwzitting teneinde de I regeling de pkale en de bijctottin van Tsaar Bons Ie atellen In overeenatetranmg idtmgeermg xal de Heilige Synode Lfiaata bepalen waar het stoffcliik Khot van den overleden vTsaar lariruaten KONtNQ BORIS t rotoarohief G C IjHit artdielen in de Duitache pers 3 andere verkianngen naar aanIjjl van het overlydon van Koning I blijkt niet alleen de grootc deel IjJIiig van het Duitsche voUc doch l verbondenheid van Duitachland Hj Bulgarije zoo word volgens den IfJJf MT giateren te Berlyn ver J M Wilhelnutraase werd op een IJMictfeade vnuw feaatwoord dal Niaarsehe staat niet in het minst Ij fea penoonlilken arbeid van sUn IJ monarch inneriyk en ulter M venrterkt is dat de eontinuitcit 2 i let dusver gevoerde politiek llllwurborgii is KN GLADBACH EN RBEYDT QEBOMBARDEERD BMiea vuandeUike hommenwer mbta natu H D N B meldt m tüo P Pl J 8wiUnd vooral de steden Mun T lbach snRheydt in t l n ant J xftommen aangevallen De be leed verliezen Aah kerken n ziekenhuizen woonhuizen JJJ bare getiouwen ontstond aan 225 hade Het aantal neergegj v jaiidel jke vliegtuigen be tot duav r 35 en neemt voort toe CBE TROSrEN LANDEN OF SANTIJAII meliK uil Sjanghai dat eenheden a ansche vloot op as Augustus dea P verrassende wijee In de haven u KI Noord roekicn aan land lUn 12 op het oogimbUk bezig zyn met de ïaii hei gebied Onmiddellijk na hebben de formatiea een aar Van den vijand en andere in ei De landing werd uitgevoerd van veiltennUifswatervUegtulgen Het op het eiland ntu in de HfSïr u Noord Ooeten Van Foekien uSL f klein doa wat voor l rc w van ihee opengejteld De haven i Jipan Iralegliclie Waarde daar BWlf Tatuan ligt Het aantal In J i aatt loaoe De sUd itaat bekend i T W voor den thee n tabakshande F QSt6eSTANI EN IN OEL SOVJETÜNIK bJ A J hei met uit Sjvangenert over de MeOioll mS i V volden feite W van het gAoUle seileelSe van M bMiiit Mttaatnaeaal ge I wieii aab ineklide CO MfcT n 4 en e n SmSê maeodelttka é n kilo T Sjf nv Uk versu ekt Vleeach T2 K i t e he S WeliawMr n er in de itH h belaiutrtlke liK itnege n e èeoB4 craolerd toewij WbaMen tal ataat tullm mee M Of P liouden l JtSS W sram HliTl w oWrtoMie eii ieder é7 n umi iBgram vet M granl srani aolkar aiwnede twee andere achepen en beaohadi den 4 vrachtschepen door i6mmen zwaar By een var boven het WeateWc deel van de M diée ilBnds Ae Zee uilgevoer den aanval pl aisten DuitKbe gevectiUviietera voltreffers van $ r iar kalaber op een vijandelijk slafMhip n op een kruUer Enkele v an telijJk atonngavliegtuigen wierpen ia den atgeloopen nacht hier en daar trajmnien op West Duitsch gebied In het gebied van Saefak heeft zkh het 12 regiment gnena hen van de 31ste diviaie infanterie in zware gevechten bjamder onderadheiden In z4 i weermachtsbcricht na IIM nuukt het lUMaanactie opperbevel hat volfciule hakend De heven ven Auguata Ie aeni vaUen door een oneer lomietlee vHeftulgen en door Oulteche bommenwerperi Üe vier eenheden trotfen met een totalen Inhoud ven 21000 ton Cen tantechlp ven aooo ton werd door bommen getrolten en Ie feèxpioldeerd Ken ander tankacMp ven denteUden Inhoud la In braad geraakt In het Weateltike bekken van de Mlddellandeche Zee la een vijandelijk konvooi onderachept door Oultadhe vIleRtuigen dfe achade toebrachten aan een alagachlp en aan een krutaer Oroote formatiae vtjaudelljke vliegtuigen hebben aanvallen ondernomen op Orte hl de omgeving van Napela In d provincie Selemo en op Catanzero waarbij aanelenItjke oliade werd aangericht Zeven vliegtuigen werden door on e Jagerx neergehaald en twee door Duitache Jachtvliegtuigen Ken Spitfire a t randcnd neergestort Het Dc nsche ministerie afgetreden Naar officieel uit Kopenhagen wordt medegedeeld heeft het ministerie Seavenins op té Augustus bü den Deensehen koning stjn ontslagaanvrage ingediend en heeft terstond opgehouden te fungeerea Het beheer aan de ministerien ensecretariatengeneraal Wordt voorloopig leid door de toefrokken hoofden van artementen secretarissen genei aalof 3ïfee awn Voor yyn aftreden heefthet mlfristeni een verklaring afgelegdwaamn het zich tot het volk richt metde aninanmg rust en bezonnenheiddon daig te leggen en waarin hetalle ambtenaren m openibaren dienstoproept op hun post te bluven éa hunwenk in hüet welzun van land en volkvoort te zetten Officieel wordt medegedeeld Hetjgeheele binnenlandsche Dcensche itnchtenverkeer post telegraaf telefoon IS met onmiddelUjkc inwerkingtreding weer toegt laten Inzake het afkondigen van den staat van beleg in Denemanken wordl naar de ANP coiTespopdent te Berlijrt meldt m bevoegde Duitsohe kringen verklaard De beveiliging van de Deen ache kust in een m veitband met het seizoen beUng ijk oogenblik maaikte dit evenzeer noodzakelijk als de beveiligmg van de rust en orde legen elemen ten die aan den vooravond van het vijifde oorlogejaar de aandacht op zich pirobeeren te vestigen Dat het Deen sflhe voik m zyn overgroote mecrderhe d zijn kahne en bezonnen houding bewaart behoeft nauweluks betoog De totdiuiver uit Kopenhagen ontvangen inlichtingen bevestigen dit Aan den anderen kant dulden de wetten van den oorlog geen u egeven thcid De Duitsohe wcermaoht die de bescherming van Denemarken op zich genomen heeft zal deze taak blyven vervullen zoolang de otn Iog met ten einde is DinO LAAKT DE ZWEEDSCHE PERS On nentnde bonding verweten De Deutsche diplomatische Korrespondenz schrijft Duitschland Zveden s buur m het Zuiden is door de oorlogsgeéeurtenissen ook Zweden s buur m het Westen en Noorden m Denenfarken en Noorwegen geworden In het Oosten grenst Zweden aan Finland dat Duiischland als zun wapenbroeder waardeert Het Scandinavische gebied als onderdeel van het Europecsche staat tegenwoordig onder een buzondere wet Deze wet s de strüd dien het jneerendeel der Europeesche volken voor htm vryheid en die van hun gemeenschappelijk continent voeren Het feit dat Zweden san dien stryd niet deelneemt staat tegenover dat van zyn geografische ligging Deze feiten met elkaar te verbinden is geen gemalckeluke maar een niettemin dankbare taak aar sanleidmg van een incident tusscl en Duitsche oorlogsvaai tuigen en Zweedsche isschersvaartuigen m bet Skagerrik is de jdmg van de Zweedsche pers op een ogna ondenklbaar laag niveau aangeland Ofschoon de recfauposttie mu de Komspondcnz van eUc gezichtspunt uit volkomen onwraakbaar voor Duitschland spreekt bet optreden van de Zweedsche visscheravaartuigen m het Duitsche waarsohuwingagebied kon slechts als vysn Na De Zweedsch përs meent zidi niet slecht aan die taak te kuonen onttr ken maar gc4 niikt ie geografische positie van Zweden als voorwendsel voor een houding die niet anders dan aanmatigend genoemd kan worden aaiwnatigetld en uitdagend tegenover Duitscbland zonder begrip voor Duitschlanda belangen en die van z n bondgenootén Als voorbeelden voor deze aanmtitiging wu t de Korrespondenz op Zweedsche perscommentaren naar aanleidmg van verschillende gebeurten is en Deze perscommentaren zoo mevkt de Korrespondenz op zyn met de Zweedsche neutraliteit eenvoudig onvereenigbaar Door dezelfde onwelwillendheid wordt de Zueedsche berichljicving over de oorlogsgebeurtienissen gekenmerkt Terwyl de rfieele wereld ontsteld is over de AngloAme nkaahsche lu llerreur tegen de Duitsche burgerbevolking vindt de Zweedsche pers woorden ter veronLKi uldi dige handeling worden beschouwd en moest dienovereenkomstig beantwoord worden gaat de Zweedsche pers zich te buiten aan uitlatingen die met alléén door den vyandigen toon tegen Duitschland al het verledene overtreffen doch bovendien nog po n de Duilsche weermacht van de eer te bi5looven Het is daarom tijd een scherpe waarschuwing te laten hooren De politieke gezmdjieid van een g oot deel van de Zwe Ki che pers onderscheidt ztoh op het oogenblik itoo vefktaart de Korreepondenz door niets van die van de vuamden van het Duitsche volk Kwaadaardiger kwetsende en leiigenachtirger wordt ook m de Bratadie en Amenkaansohe pers met over en tegen Duitschland gesohreven Terwul de pers in de met DuitwAland oortog voerende landen het redht daartoe heeft daar haai berichtgeving de Kil van politiek witpen vsiivult kan dit recht de Zweedsche per niet toegestaan woirden zoolang de DuitoohZweedsohe vertiouding door neutnalitett wordt gekenmetkt De vraag of de Zweedsche pers sympathiek o onsympathiek tegen over Duitschland staat is op zidizelf onvensohtllig oo besluit de Kopiesirandenz haar uiteenzettingen De oorlog wordt op de slagveldtn beslist en niet dooiT oonunentaren van zoogenaamde neutralen De Zweedsche pers k an ov c Duitschland en de Duitsdie memoden denken wat zij wil Maair EU moest haar gedachten tenminste m zooverre in toom houden dat zu jde belangen van hel Zweedsche volk geen permanente schade toebrengen Het belang van het Zweedsche volk echter eisoin een verhouding tot zgn Duitschen buur die door Zweden s gLografische pusitie even duidelijk wordt voorgeschreven als door het spel der continentale kraditen NIEUWE BRITSCH AMERIKAANSCHE BESPREKINGEN Een veel omvattend plan van Kelland Hoewel de besprekingen van Quebec de voiige week zijn beëindigd met de publicatie van een ooinm uniC ue zullen ClhurchiU en Roosevelt toch nog een nieuwe ontmoeting hebben vooidat de Engelsohc premier naar zijn land terugkeert zoo meldt de Corr Dienst uit Berlijn Opmeikehjk is m dit verband dat de New Yorksche correspondent van de D a 11 y Mail reeds enkele dagen geleden meldde dat er nog nieuwe bciprekingen zouden volgen waarbu ook Eden en Huil tegenwoordig zouden zyn betreffende een gemeen schappeli e Britsch Amerik aaKSGhci buitenlandsohe politiek Men gei looft aWua seinde de corrrespcndcnt woordelijk dat president Kooseve t en ministerpresident Churchill vo rzichtifi in de richting van etn gemeenschappelijke buiten landeche politiek voor het Britsehe emp f e en de Vereenigde Stalen wenkzaaiTi yim In andere berichten die als een aanvulling van het bovenstaande kunnen worden beschouwd wordt verklaard dat de beoogde ovfietnkomst in de plaats van de Monroe doctrine zou komen Verder zou zij belrekking hebben op wederoiidsche handcIsverdiBgen en op een genieeensdhappelijkc niililaire verdediging Naar men zegt zou het Amenkaansohe publiek thans ri p zijn voor een samengean met Engeland In dit verband heeft het de aandacht gelrokken dat in een voorstel van den vroegeren isolationistischen senator Kelland dat in Septeitvbei door het bestiiui der repiiblikeioaC lie pairly al worden besproken eenl EngelschAmenkaanwh defensief veiwond vvordt voorgesteld Is onderdeel van een pro gramma dat m v f etappen zoU moeten worden verwe7enliiikt De onaantastbaarheid ven de Vereenigde Staten zou in de eerate plaats moeten worden verrekend door de be etting van de vro gere virandetijke landen die gpmeenschappelifk door de Vereenigde Staten Engpland de Sovjet Unie en China zouden moeten worden bestuurd De tweede etappe zou een x van wederzijdechc bijstand tusschen de vier groote mogendheden tegen alle eventueele rustvenstoorders moeten n ti In de derde plaats zou d t pact dan moeten worden aangevuld met een biJ zonder EngeIsc iAmer ka nseJi ver irag dat de vorm van een zoo vfr mogeluk gaande defensieve alliantie OU moeten hebben Ten vierde zou een soort Iuk verdrag met Canafia en de IiatifnscJhAme rikaensdhe landen moeten wowten gesloten Ben virfde punt betreft dan nog de bewwpenirg der Vereenigde Staten Tenelotte bevat dit voorstel nog tal van buzondeiheden o a l etreffende de verwervmg van steunpunten welke biizonderheden echter alle ihder belangryk zijn dan de bereidheid om mei Engeland een zeer nauwe alliantie te sluiten OE BRrrSCHE VOC 8ELVOORZIENINO Uil Londen wordt gemeld De Tlmea maakt melding van een rede van den En gelachen nuniater vooi de Voeding Uxi Woolton die om verklaard heeft dat een dicht bevolkt eiland ala Engelaod in lederen oorlog en vooral la dezen het sevaar loopt uitgehongerd te worden Ondaalks alle Inspanfltnir van den Britechen lan RK uw en vaa ieder af7onderHjk in eigen tuin Wtlft Groot Brlltanje in hooiie male aniankeltjk van den inx oer van levensmlddeh n uit andere landen Alleen onder de rootate moei lijkheden lukt het in Engeland de levena middelenrantsoenen op hun huldig peil e houdeo In een ander bericht van de Tlmca wordt gezegd dat de productie ven eieren melk en groenten dit Jaar in Kngelaad aterk acnterultgeloopen ia De groenleveruirging öet er voor de toekomat u r droevig uil POTSCH IN PANAMA MISLUKT IMted Preaa mehH dat M de tad Pafms Zaterdag JI een door den vroegeren mints ter van Onderwijs Peaet geleid poging tot een putsch ia onderdrukt Pezet gaf zich uit als wetug staatahoofd en als opvolger van den in October tS41 ten vjl gebrachlen prealdeni Amuira Arlaa Uniled Preea meldt voorla dat Peut gearresteerd la Kt m rniBxnitmtxjws Textielpunten geldig ▼ eridaard H KQV8ENBON VOOR VROUWEN AAMOBWEZEN Met ingang yan 1 Septeo ber 1943 worden van de teirtielkasrten voor meisjes van tot 15 jaar gemerkt V 41S en voor kleuters van 1 tot 3 jaar gemerkt V 515 wederom twintig punten geldig Met ingang van dien datum zun dus de punten 81 tot en met 100 van beide textielkaarten voor den aankoop van textielproducten geldig Voorts wordt bon M van de textielkaart voor vrouwen en meujeg van 15 jaar en ouder gemerkt V 215 geldig voor den aankoop van één paar kousen tegen gelyktijdige afgifte van het vereischte aantal punten Op kousen bonnen van de texhelkaart voor vi ouwen en meisjes zijn uitsluitend kousen verkrggbaar en op de desbetreffende bonnen v i textielkaarten voor mannen uitsluitend sokken Voor de tevens benoodigde ptmten kunnen eventueel te textielpunten der geztnsled n wordeo gebruikt BON 18 VOOR HONDEN EN KATTENBROOD an I tot en mct 30 S pt mb i r 1943 worden op bon 18 van de voedcrkaarten voor honden de elfd noevee helen iiacnbiood beschikbaa gei tc d als op denbon voorde afgelo jpeu ciuide C Mn 18 van de voedeticaar votff honcrentorood groep K wordt over dezelfde periode Ui kg kattenbrood beschikbaar gesteld ha 30 Seutemoer bon 18 van deze kaarten ongeldig VASTE BRANDSTOÏTEN VOOR KOOKDOLLEINDEN Van 1 September 1943 tot n met 30 April 1944 geven de bonnen 15 KF der kookkaarten voor vaste brandstof fen U 115 rech op het koopen van éen eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabneksturf Overwogen wordt op 1 October 1943 wederojp een bof van de kookkaan U 115 aan te wijzen nENERATOR ANTHRACir EN TURP Van 1 tot en met 30 September 1943 geeft elk der bonnen generatorantfaraciet een en twintigste periode recht op het koopen van 1 hl maximum 75 kg anthracielnootjes IV of V edurende hetzelfde tijdvak geeft elk der ionnen generator turf een en twmtfeste leriode recht op het koopen van 50 stuk baggorlurf Wat Waar Wanneer Alle werkdagen 1 12 3 en 1 s aat Oaat kulakapcl fentooiutelling van antMn tegela en tcgelschilderüen SrholiwburK liiescoop V flovlng met hfn dernis en met fntr Kampers en Char lotle Schellhorn Aaivjng S uilr ThaSa Theilet Oe file t fluiter van Wlnkel broek I me Ferd Engelen en Tuantjc Jansirfïni AanvattK 8 uur Aai 7 uur Stedelijke ZweminrlchtiBg Onderlinge wedktnjdt n Goudache Zwem club 2 lot en met s Sept OtHapaanincscebovw Amlcltia blngelytraat Tentoonstelling van prnriiuttn getteld door volk tuindera 2 Sept IM uur Nieuwe SchouwburK Con eert B d Bachman en rijn dan Kiikest APOTHKKEBSniKNST Steeds geopend des nachu alléin voor geneeamiddeltnl Apotheek JDee Westhaven M AFBALPV OISTRIBLTIEBESCHFIIIFV Morgen 9 J 12 M eii 2 1 N uur DlstrlbuUeJwatoer Afhalen van levcnimiddelenkaaiten letters C H I JT Aanvraaeformulleren netroleum voor verlichting letters N tol en me Z Aanvraaglormulieren voor aflboenenboiuiao letters A C D E F G Zoodra hiJ het kantoor van Viggo Hansen verlaten had wist een onbekende reeds haarfijin wat er was gebeurd en liet hem een brief bezorgen JJ5 De brpi cstér die zeer waarschijn luk juffrouw Wolffson was gaf hemi den brief op stiiaat Zu was hem du gevolgd en verdween in een auto die op haar had staan wachten Dit waren de vast laande feiten die n u nog wenien aangevtjld met de beViggo Hansen Veel conclusies waren gewettigd maai welke was de juiste Zoo was het niet onmogetuik dat de alsenders van plan waren Mwfetit om bim bedreiging ten uitvoer ie brengen en dat Aaboe in hel complot zat en deze gelegenVid als zeer gunstig beschouwde om de brandkast ie plunderen Maar verschillende buwmstigheden waren dan met de hoofdtaak toch niet m overeenstemming te brengen Aaboe had gelegenhe te over gehad om de brandte halen vóór hu Viggo Hansen vermoordde Joch m de brandkast waren niet zi vingerafdrukken gevonden maar geheel andene Bovendien waren overal ai het pnvekantoor vingerafdnricken dodt niet die van Asiboe Langs anderen weg heten de teiiim zioh daarentegen wel logisch verkteren De mooitdenaars konde i zich schuilgehouden hehben m het huis aan denoverkant Aaboe had Viggo Hansen onder een of arder voorwendsel meenaar diens k tntoor gelokt en hem overgehaald de waardepapieren uit debrandkast te halen De assistent had toen de mooirfenaairs binnen gelaten Zoo was het te verklaren dal de daders de huiselijke gebruiken kenden en de reservesleutels hadden weten te vinden Ook was het nieti buüondere dat er door de lelefoorv zuiver Decnsch wend gesproken Het moest Aaboe zijn gewei En toch ook dit vh niet mogelqk De gevonden vingerafdrukken wareo ook niet van Aaboe Wondt vervolgd i Wanneer verduisteren i 9 1 2 Tat 4 September moet van t9 3t f i tet 45 nar verduisterd worden é NedMiaadaeke VrUwKIgers bU de Duitache Marine Niet alleen moeten da muts en de zUden halsdoek door de raeruten aelt worden varvaardlgd en geknoopt ook moet een leder de diatlmtlevsn van zDn graad op rlJn jas ntllen h l aen van den nieuweling eenige handIftaeM vtrètaebt PK Andraa H Shdêmeums Clandestiene zuivelb ereiding ZESTIG KAZEN IN BESLAG GENMIEN Ambtenaren van den centralen oontréledienst te dezer stede hebben weer diverse gevallen ontdel t waarm melk achter gehouden 4n clanciettien tot zuivelproduct n verkerkt werd Bg bedryfsoontrolti werden in beslag genomen bu den veehouders J K te 3ouderak 17 ongemerkte kazen tot een gewieht v njB9 i KG bu den veehouder P O B te Gouderak m een varkens schuur 7 kazen totaal wegende 35 K G bij den veehouder A S te Bergambacht 12 tot een gezamenhjk gewicht an 26 K G bu den landibouwer W v te Polsbroek 19 kazen totaal wegende 35 K G en 12 4 KG frauduleus bereide boter en bu den veehouder B taVlist 6 kazen met een gezamenluk gewicht van 25 KG en 5 KG boter Aan het station te dezer stede werd aangehouden de reiziger M B v B t Wassenaar die 4 KG clandestien gemaakte boter vervoerde De vervaardiger wa de veehouder J A S te Willeskop die nog 3V4 K G en voorts 8 litei stremsel m voorraad had Alles is m beslag genomen en tegen de betrokkenen werd proces vertiaai opgemaakt DIPLOMA ZWEMMEN OOUDbCBE REODiNGS BRIGADE De Goudsche Reddmg ibrigade heeft de examens afgenomen ter verkrugmg van de diploma s voorbereidend zwtmmer geoefend zwemmer en diploma A reddtiïd zwemmen Alle candidalen laag den Het zyn voorbereidt nd zwemdiploma de dames T v Vliet A M de Vrieg A Lepelaar en F Verbiest en de heeren D Vermey P v Dam Chr de Vries en F J Boegheun diploma gtoefend zwemmer de dames M de Jong Stamps M Schouten N Verbrug T Binnenduk C Kalmeijer G Schouten en A Lafeber en de heeren S Leuvenink G v d Maat M Slinger P Emit J Vet A TuiiienlHirg M S ardijn en C W Spek diploma A reddend zwemmen da dames J H Korevaar M v d Berg £ Hilger en M SmalleHburg BURGERLUKE STAND Oekeraa 7 Aug Aari r van C Huizer ea W van der Baa Reeuwijk Kcrkweg D 14 38 Aug Adriana Antonla d van T van den Heuvel en G Boom Usaellaan 31 Sonja d van R de Jong en K C Boef van persijnhlraat 6 Ang Petronella d van B M Luxen enM dr Jong N Haven tlO Aug Coinella d van O da Vries eaL C VoUamans v d Palmstraat ISS Ovaristfca Aug Adrianus Martnus Steenkamer j Aug Antoniua Marlnua WiKiaknua Nel lesteln 4 d Johanna Vornella Boet wed J J Comelisaen 85 j z Aug Wllhelmina Csiharin VrsaawijK ed P Jakobs 71 j RECHTBANK TB ROTTKR0AI R0wieldlefstal Verminderd toerekeningsvatbaar krach lens een over ham uitgebracht rapport IS de 2a jarlge los werkman W Z uit Amsterdam die reeds in V942 driemaal in de gevangenis kwam wegens diefstallen en nu terecht stond wegens diefslal van een rijwiel te Gouda op 30 Mfi Jt ten nadeele van me J Bos Korten tijd later was hij met het nj wjel aangehouden Het OM eischte vier maanden gevangenlsstraf met aftrek van preven tieve hechtenis Uitspraak over veortien dagen Goed verdulstereat De politiereikte gisteravond tien aan kosten onderwarpen waarschuwangen uit wegensniet goed verduisteren INGEZONDtN Collecte voor de blinden Aan de Vereeniging tot werkverjKihaffing aan hulpbehoevehde blinden te Amsterdam a op dezelfde voorwaarden als voorheen ioegestnn haar collectes te houden Deze collecte komt geheel ten goede aan de 150 blinden tewerkgealeld In de bekende inrichting aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam Hel doel van deze vereeniging Is ora blinden ongeacht plaats van herkomkt door arbeid zooveel mogelijk in hun onderhoud te doen voorzien Op deze wU e behoeft op de offervaardigheid dei gemeena hap een zoo klein mogelijk beroep Ie u orden gedaan en zijn de blinden tevens nuttig bezig Daar de opbrengat van hun arbeid niet voldoende la om hiervan kioneo te betalen welke de betrokkenen noodig hebben voor het onderhoud van hun gezinnen doet de vereeniging een beroep op uw hulp Uw bUdrage wordt omgezet in arbeid en arbeidsvreugde voor de blinden Dj vereeniging hoopt van morgen tot en mat Zaterdag haar collecte te dezer atede te houden en doel een beroep op aller medewerking st wetalagcn klerran