Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1943

KTlt mfo etfJag 1 Sept 1 P Bureau Markt 31 Telefooo titi pbttttkmtat M4 M GOtDSCHE COUEANT NIEl WSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PHi S cent par mtBammr Sait Juur iii No 31333 mcnB oowb erminderd hevige Soyjet aanvaJIen Felle luchtgevechien boven Italië Rijnland gebombarde d il wpeitevef van de Duitsche l chtmaaklckl Dinsdag bekend m fttlM l W n valla op wêÜjken entralen aector OwtcUjke root ook fliteren nmliierde hevigheid voort Mtait frvechten zUn nor aan wTw Botalewiattoche nk vThfft Zeegebied ten Westen vart Zj brachten lichte DöltscheiSiirllkrachten van jvuandehjke2mnearm booten er 2 tot imkan JKbi 2 bommenwerpew neer e J gevangeniin ffide gevechten m de afgeloopenJS lan het Mioeifront heeft zich hetS bataljon van het grenadieïregiïiJt 70 onder bevel van eersten luitfe SiKecht bijzonder onderaeheiden jjli Duitsche gevechlsvliegtuigÉftjS opnieuw overdag eep aanval opfSiven Augusta en beschadigden m Z verfasfccndcn acheervlucht een aéelil transportïofiip alsmede eenSjmgsboot zwaar In luehlgeveohtenSi daarbij een Spitfiife vernietigd e jager schoten m het gebiedSjjjpefs van een formatie bestaandeJw aanvallende vijandehjke vliegum er 26 neer en den Atlantischen Oceaan Men jachtvliegtuigen met groote JJgfadius een groote Britsche vUegs lte e vijandelyke luohtstr dkrac l M vietón in den afgtloopen nacht l É4 uitsc4il nd aan vooral de steden ipfcnXJUdbadh en Bheydt De verjjlmien en ie verhezen onder de be tM zyji aanzienlijk Nachtjagers liiohtdooldi tillcne van do luijhtmacht volgens de tot dusvcrïp onti rapporten 25 der aanvallende bommenwerifers lieer e dujJoboolen brachten in dp flUndicihe Zee en m de Tan4g ieirvwi den AtlanHscOien Oceaan vijf itHfeii met e n gfeamenliiken iiAcHKi laMOOO brl een lorpedojager en nef tranaportzeübooten tot zjnktn l lorp detiden voorts een tankschip jmWOOO en sehot boven den AtlanUlfcên Oceaan vier vyandeluke vlieg WKluteei If Zwarti Zee vennictlgden duikMen twee bolsjewistisc he bewakingsMdutgen en een zeesleepboot met drie l plB en li lijn waeriAacIvtiiberlcht no ItS mukt WMUMn chc opperbevet liet vol cfld be M jHuttM Duiicthe vUeCtulEea hebben 4mn aanvalltn opdwnomen op vooi an k lillende st hepen op de reede van ll wta Ken viacliuchlp van middelbare Iwne en eeniïe specUle onUKhepingcMlUlfen werden getroffeli l fïindeUJke luchtmacht heeft gltteren Mvttlen ondernomin op Civita Vecch a haim Cashanii en op de omgeving van liptl Tellcni aanxevallen door Italiaan k 1 DulUahe Jager dd llch toulmoell op de bomincnweiperi en de twee net I icorte vMigluigen stortten verlipt il irllumeHjlie luchm acht bonn Lajio tn Ill illl 40 toeilellen TIen werden necrMaUI iioor opze jagers n door Dultiche Wn 3 door itt batlerüen luchtdoclgeaM WSLUKTE LANDINSPOGING IN CALABRIË liar van Duitsche militaire zyde wnomen wordt heeft eergisteren m tamelyk sterke Engelsche groep 400 man ten Zuid Westen van hiu Calabne een landingspoging Waan aan de punt van de Italiaan j laars De tegenmaatregelen hebra ertoe geleid dat deze groep tot f 30 man die zich in de toergen Wiull houden en afzonderlyk gevan genomen worden vernietigd Kul Dit it naar men te Berlijn ver irt ongetwijfeld een poging om 5 Engelwh landingshoofd voor te Nden Dit blijkt al duideliik uU het 2 at men een omvangryKe hoe2 10 radio instrumenten heeft ge wn die reeds gemonteerd waren h VIBR WFKrH BEOnWBN DF HERFSTKIfCFNa bei S der lutata dagen waorUU a eecU UleiiRe iSovJetlroepen In den lrt d worpen j ortiiitseschoven uitkykpoM der verooX den de insla Wi to u ï en correctlea ¥ Cn Sjïve7 P K rtH AU H Mogevcer vier weken reaten den Sovl i vóérdat het herfstwalr met ïijn wglnt en de modder alle militaire iteeda meer zal bemoeilijken zot I Berl corr van het H b 1 d Vlei J M liben ilj hia nog den tijd om hun i enalet voort te tten en In Dtntg oulltaiTe krmgen ia men er van overs J er In dien tijd all op lullen fc JJjn operatieve succetwen te behalen yr taart dan ook da nietiwe hevige itrUcl bU SJe k ten Z W van Orel en in den zuideWken è toV van het front Nog ataeda k acht de Sofjetleidlng hier een doorbraak te forceercn en een wU operatiegebied te bereiken waartoe ztJ bUJft aimvaUea bU Charkof en un de Mloea DE LAATSTE DAGEM VAN KONING BORIS Het verloop van tUa liekte De Bulgaarsche minister presi lent prof Filoff heeft asteren tegenover de haofdredacteuren der bkid n te Sofia een verklaring afgelegd v aarin hO bijo ondei eden verstrekt oïer de laatste dctgen van taaar Boris III en over de unlwikkchng van zgn ziekte Hu wees er daarbu op dat hij hierdoor bepaalde nv het buitenland op gedoken geruchten wilde weerleggen die zonder twufel met kwade bedoelingen waren uitgestrooid De taaair was naar Filoff uiteenzette op 17 Augustus in l jamkuna aanjgekomen Op 18 Augusttis ondernaih Boris een nt te paard naar de Mui saUa De afdaling deed hy gedeeltelijk te voet gedeeUel jk te paard De koning was in een buitengewoon goede stemming Onderweg ontmoette hy vele touristen met wie h Jaeh vriendelyk onderhield Des avonds keerde hy weer naar Tsjamkuria terug Den volgenden dag bracht iuf met eenigen zijner n4aste medewerkers te TyKnikuua door uavrly wandelmgen tnagikte m de omgeving Ook op 20 Atigustus maakte iiy wandelingen in de omgeving HiJ kwam in de buurt van Sokole waar vele menschen hem ontmoetten onder wie ook eenige vreemdelingen als b v de zaakgelastigde van het Argentynsche ge arttochap Caballero e a Op den middag van dien dag ontving hy den Bulgaarschen gezant te Berlyn pn f Sagoroff zooalsi in de pers reeds IS bekend gemaakt Op Zaterdag 21 Augustus was de koning vroeg m den ochtend reeds op jacht en wel wederom te Tijamkuria waar hlj ook Zon dags bleef en waar toen ook do fa milieleden van den tsaar aankwamen Zondagmiddag ontving Z M den minier van Oorlog die twiee uur bij hem bleef Maandagmiddag keerde de koning weer naar Sofia terug Ook dien dag maakte hy het vol komen goed Des midda ga werkte tn dt kahselary tot tegen den av d Cirn half acht onderhield hii icly met zyo kiahinelaehef n onderti verschiJleiidi beschikkingen Uas na haltacht trad t ziekte aan hpt licht Over den sfard van deii rtekte zoo deelde minister president Filoff ver der mede bestond reeds van het begin af niet di geringste twyfel De artsen constateerden tWstond dat de tsaar leed aan verstopping van de linker hartader Deze ziekte trei dt gewoon lijk öp als gevolg an een groote vermoeidheid van ïenuwgestel en lichaam en heeft byna ajtyd een noodiottigtn afloop Reeds denztlfden avond wer den eenige specialisten uit hel builfen land ontboden o a prof dr Seitz uit Berlyn een der beste pecialisten die den koning reeds eenige makn bo handeid had en die zvn go ondhe ds toestand goed ktrde 13r Seit kwam reeds dtn volgenu n dag 24 Aug in Sofia aan Al tweede buitenlandsche specialist werd prof Eppinger uit Weentn ontboden ook een medicus van wereldnaam die reeds eenige staatshoofden behandeld heeft Later toen ich nog l epac de storingen m het zenuwgestel voordedtn wend nog ten spe fialist In de ni urologie prof dr de Cnnes ontboden Het sprttkt vanzelf dal Z M reeds van het begin af ook door de twste Buigaarsche specialisten behandeld werd t w prof dr Kirkonvitsj dr Zontsjeff privaatdocent aan de univeisiteit dr Haêsolkoff en de lijfartsen dr Daskaloff dr Balabanoff en dr IlIexBndroff Den gehetlen tyd van de ontwikke iing der ziekte heerschte bij alle be handelende gèneesheeren dezelfde opvatting zoowel over het karakter van de ziekte als Over dé wyze waarop di ziekte behandeld moest worden Vnj dag ontstond er eenige verbete ring m den gezondheidstoestand van den tsaat waarvan melding gemaakt werd m het medische bulletin en dat de hoop deed ontstaan dat de ziekte een keer ten goede zou nemen Doch reeds denzelfden dag traden er eenige complicaties in die later ook den toestand verwekten zooals geconstateerd is m de medische oorkonde van overlyden Er ontstond een dubbele longontsteking èn een opzwelling van de longen pnlile hersenen Tegen deze complicaties Ifrat Z M niet meer bc stand en aan de gevolgen daarvan ig de dood ingetreden Aan het slot van ïljn uiteen etfin gen verklaarde de ministef presidenj het tot yn plicht te rekenen dit verloop van do ziekte des kifcings ter kennis te brengen Voorts denwe Fiioff nog mede dat er geen verklymg van den overleden koning aanwezig is over het regentschap en d t het diens meer dan eens geuite verlangen js m het klooster Rila te worden bygezet JODEN EN AltABIEREN IN PALESTINA De Daily Mali meldt uit Cairo d it Arabieren en Jodc t In Palestina In het gehelm zirh wapenen voor een oorlog onder elkander Beide zijden hebben zich den laatsten lijd goed bewapend en hun betrekkingen w n den steeds meer gespannen Van de Arabieren heet het dat zii ovet ongeveer lionderdduizend jïeweren beflCHlkKen en zeer veel munitie en ook over machinegeweren mortieren en handgianaten De Joden bebben nog slechts vijftlgduizcntrgeweren doch een grootor aantal zwaip t apenen bv ongeveer tweeduirend machinegeweren en eentge lukken geschut Zy hebben lf een eigen wapenproductto REDE VAN CHURCHILL IN QUEBEC Invfi in Frankrijk aaiigdcondigd Naar de Britsche benchtendienst uit Quebec meldt h eft ChurcbUl Djnsda m de Citiadelle zijn aangekondigde radiorede gehouden Hy prees allereerst de verdiensten van Canada voor den steun aan hel moedertliSS Ook Australië NieuwZeeland Mi ZuidAfrika loofde Ohiirchili voor datgene wat deze dominions tot nu toe hebben gepresteerd en wat zy nog m de toekoiinst besloten zyn te prerteeren Overgaande tot den oorlog m de Sovjet Unie zeide Churchill dat hy de Sovjets met kon laken dat zó vaak hun ontatenunm hetobén geuit over de werkeloosheid van GrootBrittannie en de Vereenigde Staten Deelneming Van Stalin aan de conferentie te Quebec ou zoo reide Churchill met doelmatig geweest zyn Ook heeft Stalin met kunnen komen omdat hy het oppePbevel aan het CXwtelyk front voert Men ttoojit echter dat pinnen afaienbaren Ujd een conferentie tussohen Hooeevelt Stalin en Chur chiJ At stand zal komen 491 het tot tand kometf v n deU oojijïewntie teWe CJhjurchiH De president h ik ztiUen ook verdar pogingen blyiven aanwenden maerschatk Stalin te doen deelnemen en in den tus ohentyd schynt t Uiterst noodzakelyk en dmiigeiu dat er een conferentie van de Britsohe Amerikaansche en Sovjet Hussisctoe mirastefs van Buitenlandsdhe Zaken en van de verantwoondelyfce vertgrnwoordigers der stateh op een aanvaardbare plaats ziil woirden gehouden Deze oonferentje moet gronden worden met het doel niet slechts de verschillende belanglyke kwesties die verband houden niet de toekomstige imiatiregelen voor de veili eid der wereld tot in de kleinste byzonde iheden te behandelen doch ook om de ond tftianaelingen te voeren tot een punt jvaaroip de iMofden der staten en regeeringen in staat zyn in te grypen In het verder verloop van tUn rede ineed Churchill de kwestie van de vorming van een tweede front aan Ik geloof zoo zeide hij dat de dag niet ver meer is daarop de Britsche en Amerlkajinsche troepen over het Kanaal zullen steken en in Frankrgk tegen de Duitschers zullen vechten Een dergelijke onderneming zoo voegde hi er echter aan toe zal men echter slechts toelaten wanneer men van tevoren overtuigd is van het succes Nadat OburchiU zich in pryaende bewoordirjigaivJiiad uitgelaten over het l rivan rtisancn m enikele Bal kanlanden weeahy erop d t de stryd in den Stillen Oceaan Jiet voornaamste onderwerp wan besprekingen m Que bec had gevormd Hu emdigde zyrt rede met de waarschuwing den toestand niet al te optimistisch te beoardeelen Verklaring van ChnrchlH en Mackenzie King Naa de Engelsche n euwsdienat meldt is Dinsdagavond te Quebec door Chuf clull en den Canadeesclieo ni nister preeident Mac kenzle Kmg een gemeeacltappellikc ver klaring afgelegd waarin g 7egd wnrdt dat n een gemeensohappelijke bijeenkomst te ramen met de oorlogscommisaie van het t anadeesche kabinet de aangelegenheden der belde landen op grond van de onlangs op ie conferentie van Quebtt genomen beslui l n njn besproken Aan de bijeenkomst was ook deelgenomen dour de tliefa van den Canadeeschen staf en d mr eentgen van de intieinflte adviseumvan Churchill Naar de Engelsche nieuwsdienst voorts mildt is ChurohUl gistesavond m gezelschap van zyn Vrouw en eenige leden van zijn staf peil extra trein uit Quebec vertrokken onni zooals in het bericht gezegd wordt zi n besprekingen met Büoseve t voort terzetten Rede bev tt r jgenj Duitsche opvatting geen Bieuws De dtpi natieke corripondent van het NB dr Siegfried tiom schryft ChurSlllls jongste rede Sonderscheidt zich door een bepaald opwallende flik f ooiery jego ns de Sovjets De rede schynt geïnspireerd te zim door den wensch de voor vaarden te scheppen voor een gemeensohappelyl è ctMifert n tie waarop Stalm vertegenwoordigd zal zyn Tot dit doel moet ook de door Churchill aanbevolen eosferentie der beti okken ministens van BuitcniantP sche Zaken dienen Churchill die tevens uit naam van Roosevelt spreekt Iaat doorschemeren dat Engeland en Amerika bereid zyn tot ver gaande politieke concessies Voor zoover die concessies Europa Iwtreffen ligt de vraag voor de hand of de AngelsaUsen thans openhjk het verraad willen bekennen dat zi tot dusver hetaben wil len verdoezelen Teneinde Stahn het aanbod smake yker te maken stelt Ohurehill een tweede front m Europa in Jiet vooruitzicht De aankondiging eener invasie in het Westen wordt te Berlijn genoteerd met de opmerKing dat de massagraven gereed staan en dat de Engelsch Amerikaansche troepen de noodige doodkisten nel moeten ver geten Churchllls belofte Frainkryk door deze invasie tot nieuwen bloei te he lpen zal door de Franschen wel met gemengde gevoelens worden ontvan gen Zy waton thans dat hun land gemaaklr moet worden tot het tooneel van een bloedig conflict waarmede vergeleken de gevechten en verwoestingen v an 1940 slechts kinderspel zyn Oven gens brengt ook deze rede waarin uiteraard de uitspraak m zake de terreur m de lucht niet l in ontbreken niets nieuws In zooveire kan tncn ermede instemmen dat zy waarschuwt voor al té groot optimisme 6y det beoordeeling van den toestand NIEUWE BRITSChV AANVAL OP BERLIJN Jn den nacht van 31 Aug op 1 Sept IS naar t DNB njeldt een meuwe Britsche terreuraanval op Berlyn ondernomen De gereorganiseerde Duitsche luchtafweer heeft d n aanvallers uiterst zware verliezen toegebracht De fciTm ties Britsche boftimenwerpers wex den verstrooid en meerendeel genoodzaakt haar bommen lukraak uit te werpen Door den doeltreffenden af V eer werd de gesloten aanval van de formaties Britsche bommenwerpers verydeld Boven en beneden de wolken ontwikkelden zi sh hevige luchtgevechten m welker verloop talryke Britsche Ixjmmenwerper werden neergeschoten Het totale aantal der Britsche ver liezen is4Uian nog niet te overzien I BtHHeHtiutd Steunverleening aan stilgelegde bedrijven BlèHTLUNEN TBANS VERSCHENEN De steunverleening aan bedrgven die ingevolge de Verordening van den Eykacommuoairis no 30 1943 zyn stilgelegd 19 ttians geiregeld bil een beschikking welke verschenen is Wi de Staatscourant van 31 Auiguitm en de TichtHjnen betreffende de uit te Ijeeren veiigoedingen inhoudt Volgens deze richtlynen Iran aan de gesloten bedrijven ver oeding worden verleend voor uitgaven verband houdende met xje elai mg v an het bedrijf doorloopende veijpli tmgen ten behoeve van het bedrijf aangegaan bedryfsonkosten in vcrtband met de m standhouding Van het voor de herope nmg noodzakelyke bedryfsappanaat en zoo noodig koeten v n levensonderhoud De periodieke uitkeeringen porden voot ten hoogste één jaatr vastgesteld Na afloop van dien termyn kan een nieuwe ij nviiaag worden ingediend By de verleening der steunJjedragen kunnen voorwaarden worden gesteld By de behandeling der verzoeken tot steunverleening voor middensland be tfryven waarvoor deze regeling voorloopig het meest van beteekenis is zijn de hoofdgroep ambacht en de bedryfs groep detailhandel ingesdiakeld Uit deft bedrijfsorganisaties is een centrale commissie voor firvancieele aangele genheden inigesteld welke in haair arbeid wordt byigcstaan door 45 plaat sell ke commissies De uitkeering der steninbedragen geschiedt door den algemeen gemachtigde voor oorlogs defensieschaden Wüziging teenkolen en tokesprv zen SOMMIGE SOORTEN BFI ANGBUK DUURDER OOK ENIGE VERLAGINGEN De dienst van den gemachtigde voor de priwen deelt mede In het kadra van ook op andei gebied doorgevoerde aanpa in van pryzen m het bezette Ne derlandsche gebied an hel in Duitsch land geldende pryspeil zullen de ver kooppryzen van de Nederlandsche fiy nen voor steenkolen briketten en oo ies met mgang van heden 1 September een wyziging ondergaan De gemachtigde oor de pryzen heeft zyn goedHeunng aan deze aanpa suig v zieend welke een vry mgryipende verandering van de bestaande pryeen strucUiur vooir de kolen inhoudt De aanpassing brengt voor een aanial itoorten en kwaliteiten een niet onbelangrijke prijsverhooging met xichmede Daartegenover zijn enkele andereprijzen verlaagd Dit laatste geldt speciaal voor bepaalde soorten huisbrandkelen met name ma ere en Emioetjes 1 en S Met het oog op de by den kleinhan del aanwezige voorraden worden de detjiilhutsbrandpryzen eerst met ingang van 15 September aangepast aan de gcwyzigde inkoopspryzen Tot dien datum moigen de tot dusver geldende m a X im umpryzen aan verbrurkors van kolen en cokes vo iir huisb land doeleinden niet wdt en oversdire den Hel preekt vanzelf dat het aaahouden van vooi 1 Septembei 1943 gekochte voorraden met hel doel deze laltt tegen de hoogeiro pryzen te verkoopen met geoorloofd is De nieuwe maxjmum verkoopsprii tn voor den kleinhandel uilen tydig worden bekend gemaakt Siaiihieuws 0 Th Schaften ter ruste gelegd GOUDA HEEFT HEM NIEI VERGETEN Maandagmiddag werd op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats te Zeist het stotfelyk oveischot van ds Th Schai ten emeritus predilflint by de Evangelisch Luthtrsche Kerk die van 1914 tot n ii predikant te Gouda u gewelkt teraardebesteld Voor dei t plechtigheid estond zeer groote tielangstolling met alleen uit kerke lyke kringen te Zeiat doch evenzeer uit vele andere plaatien Uit Gouda waren aanwezig ds J J Simon predikant by de Ev Luthersche Kerk de heer J A Goedewaagen lid van den kerkcraad en de heer Montyn oud kerkeraadslid Voorts Waren et de oud kerkeraadsledcn de heeren P den Hertog en Egeter tnans wonend resp te Hilversum en te Delft Ds Simon voerde namens de Luthersche Genieente te Gouda hel woord Hy herinnerde er o a aan welk een groote plaa ts in de harten der gemeentcnaren de thans ontslapen voorganger ook te Goude innam Ds Scharten heeft niet gearbeid voor zichzelf doch hij deed dit als de ware dienaar van den Heer en den Heiland voor de gemeente di s Hceien Wat sprekers voorganger te Gouda tot stand Jieeft gebracht is heerlyk eh gezegend Werk geweest dat door de gemeente mèt is vergeten e i waar voor men uiterst dankbaar is Met woorden van trooat tot de vrouw en de kmderert van den ontsltlpen predikant besloot ds Simon V rts voerden nog het woord d J Stellwag Ev Lutherach predikant ds C Pel idem Je Nymegni ds Johannes hulpprediker te Zetst da H C Zwahler em prcd te Zeist de heer J Pik zendingslceraar en zwager van den overledene ds Schroder te Amsterdam nameps het Luthersch Genootachap voor m en uitwendige zending terwyt voorts nog werd gesproken namens de Hersteld Luthersche Gemeente te Hoorn Een zoon van den overledene de lieer K Scharten dankte namens zyn moeder en zyn broeder voor te betoonde blyken van deelneming H herinnerde aan de woorden uit P 16 Hij IS een achoone erfenis geworden De zegen welke sprekers vader II ten deel gevtillen is wel het schoonste dat men kan beerven Nadat het stoffelyk overschot aan den g hoot der aarde was toevertrouwd besloot ds Th Scharten Jr uit Monnikendam e plechtigheid mat voorlezing uit den H Schrift en het bidden van het Onze Vader Meerdere kransen waaronder een van de Evang Luthersche Gemeente te Gouda dekten de l aar In den k erkdienst van Zondag inde Luthersche Kerk Hier ter stede heeft ds Simeo den verscheiden oudvoorganger m het midden der gemeente herdacht Rott Philharmoniftch Orkes t naar G ouda ZES CONCERTEN IN KOMEND SEIZOEN Het Rotterdamse h Philharmonisch Orkest dat hier meermalen een eijke len keer m het seizoen optrad heeft in het komend seizoen Gouda een Vaste plaats in zyn programnja gegeven Het geeft hier met Eduard Elipse en Piet van Mever als dirigenten een serie van zes concerten in den Schouwburg en deze nieuwe verbreeding van M de laatste jaren hier verdiept fciuzikale leven zal ongetwyfeld met vreygde wordeh begroet Het programma a 20 October soliit Herman Krebbera viool vioolconcert in D van Beethoven 17 November solist Theo Bayié bas operaprogramma B December concert met medewetvan het koor der afdeeling Gouda vSü de Maatschappy tot bevordering der toonkunst TJanuari solist Cor de Groot piano 5e pianoconcert in Es van Beethoven 2 Februari solist Jan Keessen viool vioolconcert m D vanjBrahms 8 Maart solist Joh Gutlich cello celloconcert in b van Dvorak Kantongerélcht Gouda Veroordeeld ün wegens ten verkoop voorhanden hebben van meik met een te laae velgeh iu C v d S S te ZevenhüiTfn f 300 subti M d h ten verkoop voorhanden hebben van lapte melk met een Ie hoog velgehalle J v A te 7evenhul7en JOO subs 40 d h niet toonen van hi t peisoonsbewys C B te Gouda en A V te Boskoop ieder 2 subs I d h A K te Delft ƒ 10 subs 10 d h na 21 uui in de openlucht verblUven A K te Delft 20 subs 20 d h C A d R te Langerak 19 sub 3 d h W R ts RlelVI it I 710 s ibï 3d 1 O te M te ledei twee suba rooken in een afdeeling verboden te rooken van een rytuig der Ned Spoorwegen H v d K te Hotterdaii viyapraak J C H te Voorburg C S te Lelden J P v Boskoop W A L te ReeuwUk W J Utiechl en A W V H te De Kaag 2 50 sub 1 d h zonder vergunnlnk visschen met hengel S C M te Rotterdam 8 2 tf h met rbeurdverkUrlng van het tnbeslaggenomene visschen onder schriftelUlce vergunning van den rethihebbende van het visch ater j C M tt Rotterdam J P de V te Feuilleton Na4ruk verbodeiO Het licht tm den toren Decnsoile roman van T VOGEL JÖRGENSEN 24 Voai die al dien tyd dut hy h ad otaan denken legen de balustiade geleund stond r ohtte zich ou op Z ym jas was door den regen geheel dooiiweekt Hy had het gevoel aWof hy hietr reeds lang had gestaan Het was hem nitt opgevallen hoe de gohemewng reed intrad Hil keek op zyn horlt e Het was over drieën De uröi waren omgevlogen Hy moest zteh hu haasten Er lag nog veel erk te wachten dat reeds klaar had moeten zyn Hy daalde den wentelweg af tot hü voor de tusschcndetlr stond Oeze was gealoten Vo z keek verrjat op en haalde zyn notitieboekje te voorschijn Ja dat klopte Bezichtiging van den Bonden Toren van 1 Nov 1 Mei dagelijiks van 12 2 uur Du al meer dan een uur te laat Hy was tiouwens de eenige bezoeker geweest en zoo druk werd de toren niet beklommen En z er niet by zulk een weer Daar sdhoot hem leff te binnen De koster van de kerk woonde op de misrte verdieping Die zou hem wel Jtunnen uitlaten riy ging er heen en belde Doch hij kte geen antwoord Er was niemand thuia Wu bleef hem nicls anders over dan het slot maar open te brajten Een étui met mbrckarswerituigen dioeg hy ileeds by zich Vosz ging weer naar Iseneden verbrak J et wrakke slot en liep Verder tat hy voor de giroote tmitendeur stond die tiitkwam m de Kjobmagersta aat Ook deze was éc Ioten Hy zou ook dit slot moeten force ren Vosz boog ztoh voorover en keek door het sleutelgat of hii iets van de constructie kon zien Doch plots wendde hij zich om Vlak achter ich meende hy een mannengestalte te zien doch het wa zóo duister dat h j mets duidelyk kon onders eiden Vlug greep hy naar tijn lantaagTi I ar voelde zich eer hem dit geluikt wa door twee ter e armen omknetld De laMaM pooct m graialyke ateS uren In d iietiiira een der aobllderachtigate stadjes van ona land lul onder toezicht van Monutnentensorg gercataurearï wordvi De Hulzen o CulamborfMh paart gezien van de veidzDd na de ontpleltlwlag welke onlangi heeft pluta gehsd qNF Stuvel B GrBvenlia e J H D i Rotterdam H V te Gouderak en A D t Oouderak teder l J M B te Rotterdam achuldig londer tocpaaaing van atraf A V W te Couderak en L 8 te Cknidg 1 ib 1 d h V voorhanden hebben van visch benaden de vastgeiteld maat L 8 Ie Oouda IS subs I d h planten van boomen In een watrekMrenda kade J O te Waddinxveen auba 3 d b niet bedienen van het roer van een door een sleepboot gesleept vaartuig A de J t Rotterdam 4 suba i d h niet gebruiken van het rechter voetpad E J L H te s Oravenhage ƒ IJO sub 1 d h het In gevaar brengen van het verkeert W den B u Nleuwerkark d IJseel ƒ 1 subs 5dh AHvdBte MoerkapoUe 1 suba J d h niet voeldoen an de Leerplichtwet CA H V I te Gouda t So suba 1 d h M T De V t Capelle a d IJaael m A v d S te NIeuwerkcrk a d Uasol 11 M subs 3 d h V na 21 uur verblijven in een verkiftilocali teil tenvljl ilj den leeftijd vun 1 Ja p niet had bereikt T S do S te Stolwijk berfcaplng niet ontzeggen van Het verWljf na 21 uur h een verlotekMjalllelt aan Oersonen d e den leettljd van 18 Jaar nog nfcl hadden bereiktH J M te Gouda USO s f d i toopen op een hoollaibd rondei daartoa gerechtigd te zyn O C B te Looadulnen J t te R dam D S 1 Berganibaeht M H te BerMmhaiht en L H te Bergambacht f d h W O te Bergambacht 11 I w t j ui tbaldadlBlield uit elk r gnolen en platloopen van hooioppera DS M H n L Hte Bergambacht allen Saïdh WOt BergambacM 5 a 1 w t i ryrten iionder bel J A van V te Ben chop c van K ffc Mnachoten en J de B teWIIleakop r 1 s 1 d rtld n iffct en rijwiel eonder goed voor en achteiverlichting C A de R te I angerak ƒ 23 ld h en 2a ld h Wat Waar Wanneer lot en mei 4 SepteinlMr Collecte ten bat van Vereeniging tol werkverschattlng aan hulpbehoevei de blinden te Amsterdam Alle werkdagen l ijj en ï s uor Oaattauiikapel Tentoonatelling van antieke tegeU en tegelachllderUen Schouwburg Blosioop Vei loving met hlndetn ssen met rnte Kampera en Charlo te Schellhoin Aanvang 8 uur ThaUa Theater De flierefluiter van Winkel bioek met Ferd Engelen en ToontJ Jansseiu Aanvang 8 uut 2 tot en met 5 Sept OMipannhigsgebouir AmIclUa SIngelatraat lentoonstellmg van producten geteeld door volkatulndera z Sept TM uur Nteuwe Rrhonweurg Concert Boyi Bachman en zijn dansorkelt APOTHKKBIISOirNST Steeds geopend Idea nachta alléén voor gcnttwmlddelenl Apotheek Dee Westhaven 14 AfHAIEN DISIKIBIITIF I S HEIDKN Morgen Wu 3 en J 3 uur AlatrlliiiUe kantoor Afhalen van levensmiddelenkaarten lelleiTi KI Aa vraagtormulleren voor Jclioenenbonneni lettel B Hy nrkte zi A tos Op hetzelfde oogcnblik tnof een htifde vuistslagiiem tegen de slaapen Alles diraaide voor zyn ooget hy itortte t gen den grofidi en verloor het bewu l jn Toirben Vosz voelde iets dat zyn hand aanraakte D wae d erste waan wording n lke taj bewuat m zich opnam smds hy door den slag tegen zijm hoofd in onmacht was gevallen Een hand oimakiot de tyne e u zachte han4 een vrouwenhanu En Torben Vosz begreep dat het haar hand wa doch verd r begreep hy niet i wyil het pikdonker wag kon hy o ric niet zien waar hy ztoh bevond Hy voelde zand onder ich Vosz liet met mericen dat hy wakker was Hy voelde nu dat da hand zijin polsslag onderzoöht De hand verwydefde zich B ruuKhte leU Ia papier en h j hoorde een zaohten klank van metaal Vosz ovenlegde wat hem nu te doen stond Als m een dmoom wentelde hy zioh om en benutte deze bewegmg oni zyn lantaarn uit zijn wik te hafen hJ bleef nu wear til liggen en hii terde Nog steed hoorde h j het kreuken ea vouwen van papier Het scheen dat het andere wezen het meisje hezi was lete in te pakken Weer boog z3 zich over hein heen i taatte naar zyn hand Hy voelde dat zü iets om zyn pol boml een dun koondje waaraan iets zwaars hing Vosz zag hoe zy naaat hem neerknielde Met een ruk richtte hy zicH half overeind knipte zyn Jantaam aan en greep het meiajer dat reed ojigespirongen was ora te vluchten tevig vast En nu ag hy dat zy het wa Doe in vredesnaam dat lidht uit fluisterde Zlj hem in geJjnoken Deenttdi t e diotSh het een mooie klankvolle stem Vosz doofde zyn lantaamn en vrocgl Hoe komen wij hier uit Achter u rechts in den hoek i eendeur antwoordde ztj Wordt vejwolgd r Wanneer verduisteren L Tot 4 September moet van S0 3S i tot S 45 uur verdaiaterd lm 9