Goudsche Courant, woensdag 1 september 1943

BfierdaR 2 Sept lè43 GODDSCHElfeCOUBANT Bur u Markt 31 Teletoon t74S Poitrekealng 4M0v NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÜIJKE SOVJET AANVAlLEN MISLUKT Aanval op BerUjn S5 vtie tUgen neerge$choten Mierbevel VM de Dult i UrCBTAANVAL OP BERUJN iMtal nachtjageri tweemaal loo paf als dat der bommenwerpeni jtur van Duitsche militaire zijde den jonasten kuch taan val op Ber iwluidt heeft alechts de helft van h den strud geworpen vi andelijik j meer dan een miUioen arbeiden uit ijmtff vIjuMlelt e mbvsIIm Suén a KomraeBMhe troept eb a bni cMilioofd itMV m 7 kei fcbied tw Wealea van 1 ten Wettea vaa duufcef la M TM Bjrbk SJefdi n tea S W tmai aitatekic talrl c l iclie aaimriiea deel ia mv eMe vaa man tcfta aaan q eaaaavaU a leverdcB mc h B NeordeUjkcn eetar va bat v Mep de dac aver het algaaieea Pt betojewMea fwiorea glstem pto ra 4e hiven JeWc aan de Zee van bneittAn Udrta Ouiiaohe vloot ten een vtfanddüke kaoontot zinken u de eveohten in hel febied wan heeft zkt het elMe pantser nder bevel van dm generaal Wiertxoepen Haurici hiitaedeT l en vèrdracend geaohut van MTine namen een vyaiSleiyke tor oeektgmK efen voor de EngelH onder vuur n sdioten eenIn brwd bikm geiaopen nadvt vielen storke luchtJitrijidkraditen opnieuw d van Oroot Beriyn aan Onze aioegen In samenwerking batterijen lucJitdoelgesehut en hten de formaties vijiMidelijke erp uiteen zoodat de door VOttnd beoogde geconcentreerde t ing a terweige bleet In enkele ijken alsmede in de omgeving en het doai de RülUhoofdstad Als belangweUtend wordt gentaaikt van h t feit dat dithet aantal m den atrüd geworpen he jagers bu onder groot is geMen zegt dat het aantal Duit jMers waaraohütil k tweemaal fNot ia geweest als het aantal der Berlijn versitAenen vyandelyke gen Hierdoor en eveneene door acherpen geconcentreeixlen afweer d i grond af wordt de versnippev n den aanval verklaanxl zoodat v and een geconcentreerde actie elyik werd gemaakt Uet O N B meldt dat over dan aan og Berlyn nieuwe rapporten zyn Tolnutoe ïün door de trijdten van de I uitaohe ludhlwerdeop onduibbelzinnige wuize 51 Iwiéïchoten vUefftt grai geteld Aanen kan worden dat dit aantal atl Ituüen Britsdie beriohtendifnM meldt nu den luchtaanval op Berlün ala VM ffelijkerttjd uitgevoeixie ope boven West BiHWpa 46 vliegtui tfet lOn teruggekeerd W voldoening neemt de BcrIUnache pera van het groot aantel neergeschoten Hfce vliegtuigen bt den aanval op ZU wtlut er op dat het aantal dat door de Britache bomtnen Is n gelukkig gering Is en het aantal n der Britsche vliegtuigen die üjl getroften zfln niet benadert Deutsche Allgemein Zei merkt op dat geulen de grootte der end formaties en den orrvang der liet aantal neergeschoten vliegtuigen onevenredig groot is dat men Hfcht kan spreken van een volkomen t heo der Brltsch luchtmachf bU aanval Sasnitatea der Inehtmacht Vilklicher Beobachter houdt L uitvoerig artikel bezig met d r der Oultsch luchtmacht In het aorlogsjaai In een met ctJfers geterugblik op d prentatlea van de t weerlegt het blad da van gexttde gedan bewering dat da Weennaclit In een defixislef In de rongen Is Het aantal machines blad vormt Mn garantie voor do wel kan dat het grootere uitbogen zUn Cn dat Dultschland hebben niet alleen de Cvltsch aiaar ook het geheel volk reeda QVER DEN OORLOO d op een v rklarlng van den BimwaiiKfli raceeriiur B Mau Mpansche mbiiater pr aid nt Tojo spraak tot iiM BIrmaanache volk II prees da aappar heiuUDg vaA h volk en zeldv dat d Ooat volken om d n oorlog t wliuWfB Mot Oost Azlë op den groault r chtlgheld op te bouwen va tmoaten etrUdeo lot d Bocctiehen kanen op d knle n éwonaen Boemde dri redenen dt bwUaMtid overwlnnlof van Japtn en a van froote overwlnnlnaen iphoudelUk omzet onuiiputtcUJke hulpbronnen van W het erat etadtuin van dan aw varaterUng van h t t Ien pact MIHard Oa t A lal n dl v eht n JjMTtellglnfvaB den m enachap f on ui Ui oortogapatenl l Aaaval op het eiland Mareua palach hoofdJiwartier deelt mede gen achtend van l September t andeltJk vliegtuigen en aanval 1 Mlaamltorlajlm op het eiland nfaadellike oorkigiacltepen openden p het eiland van de RUkAoofdstad ontatonden voor een deel i ansienQjite vemieliiigen De bevoliking leed geringe verliezen ÜBlcele vyandelyke atoringivliegtuigen wien en lukraak bommen ook op andere plaatsen van het Ry ksgeibied Strüdkratïhten van de Iu tverdediging schoten volgens de totdusver ontvangen rapporten 47 Britsche bommenwerpers neer Acht andere vliegtuigen verloor de vijajid gisteren overdag boven fabj zette gebieden in het Weaten Marine en luchtmacht brachtert in de maand AuvuMua tot znken 2 kruisen S torpedojafen een duikboot een mijnenveger n 6 motortorpadoibooten en tiesdiadigden een alagachip 10 kruisen 8 tMpedojagen 6 motortorpadotraoten alamede vijf andere oorlofNchepen Voorts werden 70 koopvaardüiêh en met een gezamenüjken inhoud van 377 000 brt alsmede 4 txan portzeU Hiepen vernietigd en 125 andere achepanmet rond 580 000 brt getroffen Ot beschadigingen aan een deel fan de getroffen oorlogs en koopvaardijschepen z n 200 zwaar dat aanemomen kan worden dat ook deze verloren zun gega In lUn w rm Iht b rlj ht no IIM maakt 1 M Italliaiueha pp perbivtl het volgmda bekend VttandelUke vll tutfeit hebben litcren Plsa Pescars Salerno Coa nEa en Catanzaro gebcrmb rdeei t Xr werd aanzleiiIUlu aohade Aanferlbht en er vielen lalrcka aïaehtoffera oadar qc burgerbevaikina Italtaanaohe en DuUache jaaera hrbben War machines neergeschoten OrI andere toestellen werden vetnleUgd door batterijen luohtdoelgesotiut ROSENBERG OVER QE OEKRAÏNE Byksminiatet AWre Rosenberg heeft an een vertegenwoordiger Van Fritt Folk een ondeittoud toegestaan waar in hij de veitioudingen in de Oekraïne beaprak Hy begon met te zeggen dat Tltdens een luchtaanval dien de vtland ondernam In de buurt van het eiland Santa Maura GfiekeAIand Is een vltegtulg getroWon door het artillerievuur van de konink Itjke maime en neergestort het Rijikscoimmiasariaat Oetcraine thana in de I uitsche industrie en landbouw wertszaam lijn MtUioenen tonnen graan zijn ter beechikking gesteld van die Duitsoha weermacht in verschillende de en wn Ehinopa Rosenberg wees r vervolgens op dat ar zich in de Oekraïne reeds thans meer land onder den ploeg bevindt dan in d n tyd dar Sovjets Dit reaultaat heeft men kunnen bereiken net medewericing van dè Oefcramsche bevolking Overigens verwiacht men een goed resultaat van den oogst Nadat de ramistor den aanleg van nieuwe s woriynen an de oprichting van maervenfaJwftken in de Oekraïne naar voren had gebracht ging hij in tegen dé bewpring vap viiandehike zijde d at Dults land In d Oekraïne en uitbuilingsobject ziet Integendeel moet worden gëoonatateerd dat Ihiitschliand reeds in de Oekraine groote kapitalen hfvft belegd Vernielde electriciteitsfabrieken rlJn al weer in gebruik M t betneikking tot de storing pogingpn van Sovjetpartisanen verklaairde Roaenberg dat de geheele ZuWeiyke en centrale Oekraïne th ns gepacificeerd is De menschen In de Oostelijke ge bieden weten dat Duitsdhland hun vrijheden van fundamenteele beteeken i heeft geïiracht A a evol van deze maatregelen ia de bevoHting teiruggekeetid tot een metischelijken vorm van bestaan Overigens gaat men niet overal naar hetzelMe ema te wefk doch houdt men rekening met de overlevering en de achakeering dej verschillende voUcggnoepen REORGANISATieDER ITALIAAN8CHE JEVG0 Naar de C D uit Home erneerat ig men thans bezig met de worganisatie van de Italiaanaohe jeugdorganisatiea Oe militaire vooropleiding van de jongens zal voortaan aan officieren worden toevertrouwd De statuten voor aen eventueele nieuwe organisatie welke de geheele Ilaliaansdhe jeugd zal omvatten zullen binnenkort door het hoofd der regeering aan een ondeiizoek wxmden onderworpen Veitnoedelijk zal uitbreiding worden fegeven aan het ieu dhulpw en aan de gro en die zkh met de kunstzinnige en lortieve vxmning der jeugd bezi iouden CnlveniiteUai Naar Steftmi meMt la n koninklijke oommisie benoemd onder voorzitters i p van prof Ruggiero den nieuwen ector der universiteit t Rome welke het onderwija aan de uaivensiteiten aan een herziening moet onderwerpen AMERIKAAN8CBE WEERMACHT VERLOOR lM t MAN Naar de Engelsdie nieuwsdienat uit Waahington meldt h A ben de Amerikaansehe weermacht en koopvaardij volgens de Jongste Woenadag gepubliceerde officieele cijfeti tot dusver meer dan 100 000 man verloren aan gesneuvelden gewonden vermisten en gevangenen Ovenieaüng ran het llUkamtelsterIe van BInnenkutdache Zaken door den BUksftthrer S S In den middag van den 2SBt n Augustus nam de R JksmInIster v Binnen landsche Zaken Helnrlch Mimmtcr d ambtsbezigheden over In de zaj van het Rljksmlniaterl begroeit hfl zijn metf werkers Op onz ftto ziet men Staatssecretaris Stuckart tlnkn daarnaast HelchsgesundheltitUhrer Slaataaacretails dr Cont SA PX Allwr O H DISTRlBUTIimEWS ZEEF Or BON CM H EN U Oak aaliaaiiacv Tot en met jö Septemiber aa geeft bon algenieen 854 van de bonkaart voor voëdiiHianiididelen en bon IJ eenheidszeep van de aan kmderen t eneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten recht op het koopen van een atukje luchigevuWe eehheidstoilalzeep 40 of 57 of op het koopen vw e n stukje eenheid kiiletizee 14 1 of 21 of op het doen wasschen van V j kilogram droge vuüe waach Voonta geeft bon algemeen van de bonkaart voor vofedir lgi middelen en boa IJ waachpoedar van de aan kmderen beneden den leeftijd van acht jaar uit gereikte kaarten tot en met 30 September a g recht op het koogiien van 230 gram wiaiohpoedar of zeeppoeder of op het doen wasstAen van nagen kilogram droge vuile was4h Bon JÜ toiletzeep va n de aan kinder ren ibeneden den leeftud van twee ius uitgareikte kaarten geeft tot en mat meergenoemden datum recht op het koopen van een atukje van 50 of voor zoover voorradig 75 fram üsi letzeep oude samenatelling Tenalatte geeft boa Tactiel I mfT vaa da geel gekleurde tastlaMJk rt V lis Toor maaaan en joageu van SS j Mr en ouder tot en met SI DeeenHer 1M3 reeht op het koopen vaa een stukje seheeraeep van 4S gram of voonoover de wiBkelier dne neg voorradig heatt vaa een tabe of eea pot tebaereréini fe Radioredflgiran den paus BU DEN AANVANG VAN BET VUFOE OORLOGSJAAR Paus Plus XII heeft giateren voor den Vaticaanschen zender ter gelegeUr held van den aanvang van bet vufda oorlogsjaar een toespraak tot ée wereld gehouden De paus begon met op te morkeB dat de wereld reeds gedurende vi r jaren geteisterd wordt door een vef nieliganden oorlog Hu hermnerde V daarna aan hoe hy kon voor t vyandelijkheden begonnen tot alle staatshoofden en volkeren een warmen oproep gericht ha l teneinde een der gelyk onheil te vermyden Het woortl van den paus ward echter niet gahoord De geeft van het gewekt triomfeerde Maar deze triom wefd een nederlaag Dezelfde liefde jegens alle volkeren dia toen den oproep van den paua heeft bezield bezmt thans het woord dat de paus m hM t elang van de geheele wereld uitspreekt De oorji gaat zUn hoogtepunt tegemoet en zijn tragiache realiteit doet zich overal gevoelen In aile landen groeit de afkeer van de wreedheid der methoden van een totalitai ren oorlog die elk eerlijk begrip en eiken norm van Goddelijk en menscheltjk recht te buiten gaat Meer en meer worden da volkeren gekweld door twijfcl ot de voortzetting van dezen oorlog no in overeenstemming IS met de redel jke en gerechtvaar digde nationale belangen tegenover het christelvk en menachelijk geweten De paus merkt op dat na zoovele verscheurde verdragen en niet nagekomen beloften en na zoovele tegenstrijdif w aiCinten in de gevoelens en de handelingen hal vertrouwen tt hen de naties verminderd U De paus richt zich tot allen wier taak het is een initiatief te nemen tot het aangaan van een vredeaaccoord en zegt hun dat een werkelijke macht niet moet vreezen grootmoedig te zyn aangezien zy altyd de middelen bezit om zich te waarborgen tegen elke verke e interpretatie van haren wil tot vrede en tegen andera mogelijke terugslagen Men moet het verlangen van alle volken naar den vrede niet vertroebelen of kwetaen door handelingen die den haat aanwakkeren en voedsel geven aan de denkbeelden van tegenstand Aan alle volken moet men de hoop geven op een waardigen vrede en voort moet er overeenstemming aan den dag treden tusaohen de beginselen en die besluiten alsmede tusschen de bewering van een rechtvaardigen vrede en de feiten AUem opMie mdnigr kunnen de volken die minder door het oorlogslat t egunstig zyn gelooven in hun herleving in do nieuwe gevoelens van rechtvaardigheid en gemeenschapszin tusschen de volken en daaruit groeier vertrouwen putten voor da toekomst De paug geeft zfjn zeggn aan allen die zullen werken voor den vrede aan allen die ertoe zullen btjdragen om het thang bestaande doode punt tusaohen oorlog en vrede teboven te komen aan allen die zullen luisteren naar de kreten der volken die na zooveel smart en puinhoopen slechta vragen om vrede brood en arbeid Daarentegen waarschuwt de paus al degenen die op dit verschrikkelijke oogenblik niet hun verantwoordelykheid intien voor het lot der volken en die de gevoelens van haat en de conflicten tusachen de naties blyven aanwakkeren De paus besloot zyn toespraak met zijn wensch uit te sgrekeh dat de leiders der volken dgor God mo en worden verlicht en oor Imn matiging n wijsheid mogen Worden geinspieerd opdat zij den volken de hoop kunnen geven dat het loopende jaar niet moge eindigen in het teeken van moordpartyen cn verwoestingen maar integendeel het begin moge beteekenen van een nieuwe eeuwige verzoening samenwerking tn opbouw TURKIJE EN HET ASTLRECHT Het Turksche antwoord op de geallieerde nota betreffende de kwestie van het asylocht 1 gisteren aan de in Ankara geaccrediteerde unJtMMUM eUTS der drie mog n Bieden oyertvandigd Over den inhoi li nog nieta t ekend gemaakt Churchill in WachingUm 1 I VOOR BEenUnONGBM MET ROOSIVELT ChurchiM ja met zOn vnww Woenadag 11 Waahinckm aaoMkomen zoo meldtde Britaêha bericmendienat Zij euUén tijdens hun vdtoiijf in de federale hoofdstad dist vetachefcleBe dagen zal duren op het Witte Huls wonen Oburchill en RoceevcM au en eenig é punten vai de ooriogriMrsadsIlatfin n met welker bespreking zij in Qtiêbec begonnen zijn hier verder beh ndeten De aankomst van OhurchiU beteekoit niet t begin van een nieuw hoofdstuk doeti het slot van het in Canadia begonnen hoofdstuk Daoe veiklarfog is door Amerikeanache regeeirinj anibte naren na de aank nst van Ohurchill in Washington afgelafd zoo méM de Britsche nieuwsddenat Eden Ueht Maiakr ftt De Londanaohe comapondent van de Ny Oacligt AllehandanieMt diat minister Eden aan Maiaky den Voormaligen Sovjetambateadetir taJUm den een uitvoerig raivoFt ovw da beapreIcmgMi te Quebec beeft orertMWdigd Eden legde daarbU daa asdnk e dea wenaeh van Chatmill en Roosavelt seo ipoedlf mogeMttk ea beqwekiag MMt SUIln lelf te hebbaa Volgens het Zweedaehe blad had Bden ook een ondertkoud met den Ajmer kaansahen amba n deur Winant die vermoedeliik wi de Vereenigdc Staten op de bespreking der miniaters van Buitenliagidai a lUken zal vente genwoordlgen indien Huil taairaen ni t zou deelnemen Volgena andere berichten edhter zou Harry Hopkina de Vereenlgde Staten vertegenwooBidigen XeAoa Toltedlg op da hoogte gesteld De Engelache nieuwsdiengt meldt uH Waahington Het Amerikaanschc ministene van Buitenlandache zaken heeft Woensdag een verklaring bekeiid gemaakt waarin wondt medegedeeld dat ie So etregeering door de r teeringen van mg§D4 n de Ver Staten ten aanzien imt e apeoten van den mlHtairen ïSmitii en van de polttieke situatie om haar standpunt verzocht en volledig ofi de hoogte ii eesteM In een nlsMr irtlkel v n de T 1 m a over 4 vraagstüWnn van na d a oorlog ebrtlft de medew rk r JTames dat als Moskou n nationale politiek volgt n voordeden voor de Sovjet Vnl zoejtt Engeland en d Ver Staten gaama op dien grondslag zouden onderhandalm HU verklaart d t da Brttsoh n Amerikaanache leidere niet van maening ztl dat Masfcea en programma van wereldrevolutie volft en Europa tracht te boUtftwIseeren Veeleer zijn ztJ aldus James van meening dat Staltn Mm natlonallatlaehe politiek zal toepassen n trachten dj op dezen gri dslag tot ootere overMnstemming met d SovJ t tJnl t keman Cannnaataar op 4a rede vaa CaiaieMa United Press meldt uit Washington dat men over het algemeen van dC rede van Churrfiill meer varwadit had vooral omdait de veiklarlngen afgelegd onsnuidellijk na da conferentie te Quebec ala uiterat awek werden befchouwd De iiede van ChurdviU ia niet dat geweest wat men op grond van de sensattóneele ankondiginigen heeft mogen veirwaditen aldua luidt het oordeel van politieke kringoi te Beriün De rede bevat noch op politiek noch op militair terrein iets nieuws of het zou moeten zijn dat men de myaterieuze aandiuklingen over een Kanaalopératie als een aankondiging van militaire operaties beetfiouwt Voorts Is Maar opgevallen de zeer gewiroogen verklaring over het tweede front welke men zou willen In terpreteeren als een weigering van CSvurchill om zich om ziuiver polttieke motieven in een militair avontuur te atorten feuilleton Het licht op den toren Deenaoha roman van T VOQEL JORGENSEN 28 Vosz had in het korte oogenbUc dat het licht brandde gealen dat ziJ zich in een heel klein vortrek bevóndenv nauwelijks eenige meters breed en lang eh zeer laag Zyn wU in den Rionden TorenT Ja wees stil en Iaat mij loa Ik zal u nooit loalaten Umoet Ik denk er nie aian Dan roep ik om hulp Dat durft u immeri tóch niet antwoordde Vosz die de g heele situatie reeds overzag Waarom zou ik dat niet durvenT On i it de Mdenen dan eoudenden dat u miJ wilde helpen Neen dat vrou ik nWt U bondt toch de irieutel myapols Ja dat heb ik gedaan Maar bewUa mU nu een wed rdlea t en laait nelot Neen u moet mee Dat ia onmogeliUk Waanom ZiJ zouden mjj een oogenblikmet rust laten t Hiermede verraadt u dat u Uaivw van hm bevrijd zoudt tiin Todi weL Verder antwoordde j niets meer Opeens dacht Vosz aan de verhouding die er bestond tusschen Aaboe en dit meisje Zonder er k rekenschap van te kunnen geven waarom hi het zei sprak hy t Aaiboe ia gearreateevd Wie is Aaboe Kom speel nu geen oomedie Ik heb yr zéïtt geen vermoedeo van wie hij kan zijn Nu was het Totben Voaz die Bwe g Hij wilde nog eenat even nadenken alvorens verfer te wiagen om zeker van zijn zaak te zU Waar ia de deur fauisterde hfl en In ziJn stem klonk zooveel vaatberadenheld Out feen wotrw het zou gewaagd hebben om mm te weeratneven ZU v l de ham iriUooa ZQ taaitte Prü S xét pyi mwnmw itt Jiutrgai No 31333 Cb aaadaoR TIBTBI xm rARIANI ITAUAAN8CH AMMMMSCm n WOLUN Naar Stefanl m ia generaal Alberto Panani benoemd tot lUliaamch ambaaiadeur ta Berl 80BBANJB BMEENOEBOBPBN kSi J f mlotstw p sUJ nt waatt h m d r t omtorta Mfiil waarbU Sobranj wordt U wt to a op VröW S ptwnber vaor d msÜ biüWngnrana ttung om ie uur ochtends B t inlntawri vsB BliuwnlaBdaek Zaken b t d lag ringapr aldenten opdracht gegevm all parlc in ntaa gev ardlfd a hiervan In kennii t steuMi DB FRANSCBE ANTILLEN KN aUXANA Kaar uit fort da franc n U wordt la l era stn k knlt sUe algen luiUeren i g w Maa Zoo U m n In d n OcIdM schen Aohlarhaak nog boarintslii aan voocal yen d ouder netsli d i At is n lelt Mtaaklf mats üraaob sjt hakan fcapp lï if T het dMtoilMioomK t Al i n afamt T ven Ja aia nt licl Ml ge raal Jacoroy Benoemd tot commandant van de atrlM CJfJ aartcartaM Bitmehiand Ncderlambche hrijgê RÜIS LKEGOVLITNiMBRO Terwijl de bewioaera fdc met vaoantia wwna heMMn dlevai oe zeer brutate wijae tncabroken iii de woning van dr D HuUt aatt den Middenweg te Hilvemian Da daito hab ben kaïje gezien het huis practiaeh te plundeir waartoe atf waaraoMJaWk verschillende malen in de wonioc hgfek ben vertoefd Zy züft binne lè df n m door het fonceeren van de v otd a welke met ulp van een twaar voeib werp is ingedrukt Allea in biaa wct4 oveihoop gehaald waarbU ktatea aa bureauK werden opmaëMiin Van den inventaris wend afleg vaa waanla gestolen n I alle aanwezige zilver ea koatbaaiheden alle kleedin irtlMcea der inwonenden het linnengoed alle levensmiddelen sigaren en een tweetal rijwielen Sjok een apaarbai Usoekjl waarop onWeekg lO OOO werd ontvreemd doai dit bednag werö inroii dels geblokkeeld De aehade bedraagt vele duizenden guldena gevangenen in fl Nln che handen Aangezien door de be Mnkte plaatarukn de uit Japan ontvvuifen opgaven van Nederlandschï krijgsgevangenen niet jSMW p de getouikelUke wiJa kunnéiFworden gepubliceerd zal door het Infoimatie btfreau van het Nederlandsohe Roode Kruis in den vervolga regelmatig worden bekend gemaakt over welke groepen van krijgsgevangenen inlichtingen kunnen worden verkregen verband hiermede wordt aiedegi M laal d dat tbaas inllehtlateii kiurnea wofdaa verstrekt omtrent kf agevaaganes begiaaeade met dea naam Dlikgraaf lat ea aiet de aaaua begiaaeade met de letters F J PERSOONg HOUTEN ETffl VOOR BEWU8 Van bevoegde z de vestigt man i aitndacht op het voornemen o n vaai overheidswege stevige houten élui a voor persoonsbewijaen tegen den wtijë van 25 cent per stidc beschikbaat ta atellen Deze etuPg auHen blnnAnfeor op vrijwel elke gemeenteseoretarlè vaiw fcriigbaar zyn Het P B k n door middel v n aea koord ot ketting gemékkelijfc a n da weijkk leading verbonden kan worden waandoor ook het verliezen wwm tegengegaan Ook in damestaachjes zal het houten étui we voldoen terwijl het zk h tevena gemakkelijk laat betren in den bontxak van haerealfleertiiwg EEN WOORD TOI DE VROUW Hedenavond om 18 48 utr apntekt Max Bloikzijil via Hilveraum 1 in da serie brandeitóe kwegties over het onderwerp Een woord lot de vrouw Zij die inlichtingen wenadien omtrent vorenbedoelde krijgtgevangenen gelieven zich te wenden tot het Infortnatif ureau van het Nederlandsche Roode Kruis Korte Voorhout n t gCh venhage onder opgaya vwi naam voornamen ge oorted tum en plaafi en aoo mogelyk gtanvboeknununer militairen rang en laatst bekende atandplaata SPERCIEBOONEN VOOR ZWARTEN ANOIL Coatoaiean vaa dea C C D grepen la N ED AaBKinERa m DtIITScm AI 0 O BBKN VOOB AMSTKKDAM Ak opbrengst van colleet n omler ginoepen Nederlandsche art eld ra la Dullachiand voor de slachtoffers van d n bomautval op Amaterdwn heeft de NednrWhdarh Volksdlonat dener dagen dri bedragen ontvangen vaa reep MMi W cn M r m MAIOOR VAN DUK f Majoor A J M v OIjk carpscomnuwdaot der gemeente polltl ta Nijmegen op wl a op 8 Juli J l een moordaanslag la gepleegd la glslaravond aan de gevolgen vaa zijn varwondlngen overleden Controleurs vu den C J7 badden er de luchfvan gekregen t in Weit NoordBraibant bij telen een belangiiijka parttj apercieboooen voor den zwarten handel werd opgekocht Het zou de bedoeling zyn deze party naar ZuidHolland te vervoeren en deze daar voor goed geld aan den man te brengen Op alle daarvoor in aanmerking komende wegen naar Zuid Holland werden daarom posten uitgezet om de auto op zijn tocht naar het Noorden te kunnen aanhouden Deze maatregel had succes Omstreeks 11 uur dea avonds werd de bewuste auto onder Oudenbosch staande gehouden Weliswaar toonde de chauffeur papieren die aannemelijk moeaten ftiaken dat de boonen op rechtmatige wyze waren verkregen doch de betrokken controleur liet zk niet op een dwaalspoor brengen Terstond werd de opkooper der boonen een In de buUrt woonachtige grossier opgeaocht en aan een veihoord onderworpen Het duurde niet lang of hU bekenüe dat de gehoele partU clandegtiao was gekocht I it was voldoende aanleWing voor de controleurs om tot inbeslagneming van de spercieboonen over te gaan ciBcvi otazair lanca den muur en atwoda al haar krachten in om een deurknofi om te draaien Zal ik Ilcbt ovakMi vro hU Neen netn dat zeker niet Zili woeg bem de sleutels welkeaan aijn pola hlngeii HU gaf ze Snterwyj hy haar stevig bU den arm vaalWeld nam zij een for aleutel en stak dat in het slot Hat alot knaiwte en dat moeat Ifmand gehoond hebben want op hetzelfde oogenbjik klonk een bAradbe mannenstem die van beneden scheen te komen met een eigenaardlgen hallen klank Yvonne Voaz legde zijn hand op haar mond zoodnt zU geen geluid kon geven Haast u ilülsterde hU kom vlugl ZU stiet de deur open en beiden sprangen naar buiten Met een amak ameet zij de deur wjeer in het lot Zy atonden nu beneden in den toren voor dé buitendeur op deizelfde plaats waar Voaz overvallen waa Maar nu moet die deucook nogopen t prak hij S heb den sleutel Denkt u dat zii ona van daaruitnog sullen achtervolgen Vast en zeker ZiJ uilen woedend zQn omdat ik geen antwoord gaf Terwijl zij spiwk had zij de deur geopend Zij stonden nu in de Kjöbmageratraat Het meisje sloot d deur weer zorgvuldig Vosz wenkte een agent Bewaak dezen toren goed zei hü toen hü zijn kaart getoond had etv als iemanid naar buiten wil arresteer hem dan diirect Tk zal wel zorgen dat Ie een paar collega s ter aasiatentie fcrUigt Toen riep V een taxi aan stew met het Joni meisje in en Het zien naar ijn woning brengen Oiïdemvpg vro g hy Wie bent u Dat kan ik u niet zeageo Niet Neen dat kan ik niet Maar u ta nu toch vtU To kasi ik het tj niet zeegen Wordt vervolgt R tacirea Clezen rjil tn d Kamenda dagaa op het Mallaveld In Den Haag een aeri voorslellingen geven Oe eerste vindt Zaterdag a a plaats t avonds aén 1 uur RMCHTSZAKXN ARRKSTEN VAN BET i VREDESQERECHT Or Het vrédegerechtahof te g Cravew hage heeft na door omstandi hedm genoodzaakt te zijn geweest zg § zit tingen te onderbreken zUn werlr zaanthedan reder aengevaagen aai o a de volgende arresten gewezen Adriatius Groenewegen te a Orar venhags had in Mei IMl een Vovar colporteur door wiea hij meende lar tig gevallen te worden de beleedl ging landverrader toegevoegd J5S Het hof overwoog dat vooral M de beoord4Uing van een zeker soort van strafbare feiten waartoe h t onderhavige behoort wclke meer op tomheid of gebrek aan inaicht dan op slechtheid of boosaardigheid duiden met den verzoenenden invloed van den tijd Tekening moet worden hmtden mede in het belang van politieken vrede welki n het hof ta dienen heeft waarbij komt dat verdachte ter zitting van het hof vaa beter inzicht heeft doen biykan Het hof volstond met de oplegging van een geldboete van 18 r Wanneer verdaisteren i J Tat 4 SeptemW moet vaa t M tot AS nar verdalaterd werd b wi mmm tm ifm tm mmmm i Wouter den Hertog te Alphen a d Ryn wien ten laste was gMegd lat aan zijn achuld tae wijten was nat op 13 Mei IIMO een NJS B functionaru door het militair gezag wederrei hteltik van ziJn vrijheid was t eroofa doonlat verdachte dezen persoon als zoodanig aan het militair gezag had aangewezen werd door het hof van redilar vervolging ontslagen omdat het hol van oordeel was dat de bevoegdheM van het militair gezag in oorlogstijd moet worden erkend om naar eigen inzicht te beslissen welke personen moeten worden aangehouden en van hun vrijheid beroofd zoodat In dif opzicht van geen w derre telljkheld aptaka han zyn terwyi overlgeW nlot Is gebleken dat verdachte de vorenbedoelde aanwyzing aan het militair gezag gevend uit persoonlUke overwegingen gehandeld lioefC vryheldtóerooving niet met eenlg strafbare handeling gepaard If gegaan