Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1943

bouw uit de rin£cii gevallen wAardoór bü een ri b sii Hq is naar bet zieken buis te Ooud gebnicbt TOLWUK Ceaeeri De nuiziekevereeaiging Harmonie het strikje en de zangvereéniging Eensgezindheid geven morgenavond een óoncert op het Dorpsplem Dit ia het laatete concert io dit seizoen AJHli l XVKN v BQ de wiaeellng vaa gemeenteaecietaris Een zeer geacht en gewaardeerde figuur gaat den gemeentedienst verlaten nu aan den h er A Kreupeling met ingang van 1 November wegens het bereiken van derl pensioengerechtigden leeft d eervol ontslag als gemeente secretaris is verleend De heer Kreupeling is Wat dinxveener van geboorte en zijn geheele ambteiyke loopbaan ligt in deze gemeente wellce hij nu bijna vier en veertig jaar met voorbeeldingen trouw en toewijding dient Hij werd 6 October 1878 geboren werd in Novemb 18M benoemd tot ambtenaar ter ectarie waarna hij met ingang van 24 Augustus 1910 als opvolger van nu wijlen den heer Van Dort Kroon die tot burgemeester was benoemd secretaria van Waddinxveen werd wat hij nu dus ruim drie en dertig jaar is Tevens ia hy ambtenaar van den burgeriyken stand Ocik in tal van andere functies maakt de sympathieke gemeente secretaris zich in het algemeen belang verdienstelijk Hij heeft ziting in diverse polderb turen is secretaris van den Zuidplaspolder in Schieland penningmeester van de polder Achterof en De Putte penningmeester van den Voorofscben polder en penningmeester van den Omringdijk van den drooggemaakten Noordpias Voorts is bij bestuurslid van de Vereeniging tot bestrijding r tubereulose en van de landarbeidersvereeniging Eigen Haard Ook beeft hij deel uitgemaakt van het bestuur der woningbouwvereeniging Waddinxveen welker oprichter hij is Vele Jaren heeft hij als secretaris van de Vereeniging yo ziekenhuisverpleging belangrijlc werk verricht Gevallen Bij oefeningeiï in Jiet s De heer Kreupelin is voornemen in Waddinxvecn te blijven wonen Ten oadeele wbi een kndbouwer uit Vüst la hier gisteren ccn i riel entvpeemd dat onbetieeird an londer t 09 den Langen Tiendewog was neergeüt SPOBT WalwaiH Ci t v Bd went mar de uriiiiiWi a N l Zwem R d PUATSELIJK IIEUVS niB IKWn TEN VOOB ZONDAG argmiUfM Med Kciv Kerk 10en 1 uur lb v d Knd iraa MeUauBt Ceref Kerk M B Hu da Terliaak UU ctn leneiiNe rv Kerk I ta T uur VtttUmttt awaoaa Ned Herv Kerk 3 en uur da Jaccbc Gcrct Kerlr 1 en uur d De Maor Chr Gcref Kerk It en I uur ds KlelMn VrQI HcrT in Rem Kerk 10 uur Wkii it ThomMB G re Gem 10 en uur TaearttJnit Oaa et t Ned Herv Kerk 10 en 1 uur di I an Vtlet T m Doopebedientni HBlreeM Ned Herv Kerk 1030 uur f V Voo d V d Straiten Oooptbedicning Mad Merv Geref Ivan 10 en 7 uur de luar Lenieveid van Leiden Carei Kerk MJ en 1 uur di Erdmann Maarkapene Ned Herv Kerk 10 en 7 uur aa Verkerk Geref Gem 10 90 i en uur da Kolnian ilMrdreclit Ned Herv Kerl 10 uur da Da Lir l van SJujpwUk Oeref Kerk M uur di Kalkman 6 30 uur it Wielinga van Capcile a d Uucl Herv Ceret Evanf T uur dc heer Oltkerse Maawarketk a d Uwei Ned Herv Keik M an uur da En el van Rotterdam Geref Kark I en I uur cand Wlnde Muller van Vaartourf Caraf Qam M as 5 uut Lcea enst BeeaaUii Ned Herv Kerk RccuwUk 10 en f mr dl Roalofaen Ned He v Kerk luJpwiJk 10 uur de heer Okkérse van Moordrecht 30 uur da Dc Uni Gercf Kerk 10 en O 30 uur di Warmenhoven rk lo T talwljk Ned Herv Kerk 1030 uur U Kasii CvanceUaaUe 1030 jlL 7 3 uur da haar Uiltlea van Oe st e at Bref Gem ta lO en 7 30 uur Leesdlenst BOSKOOr Daktcrsdicnat A i Zondag dokter C M Finn telef 38 UlutaiBiMiuwachoal Big beodiikkil4 van den aecrelaris generaal van bet deparlcmwnt van Opvoeding Wetenschap en KuKuurbeschenning is voor het tijdvak van 1 Augustuo 1943 tot 1 Augustus 1944 wedcroih benoemd lot tüdelük leeraar aan de Rijksluintwuwsdiool te Bosltoop tevens belast roet het geven van onderwijs aan de R jkstuinbouwvehool te Lisse ir H A B Bünnemeijer te Oegetgeest BERGAMBACBT Burgerlijke Staa Geboren Klaa a van C v Hérk en C d Gra Ei upostapaarbaiik in de a geloopen maand werd ingelegd f 6413 a terugbetaald ƒ 5548 QBBaonlogni Tot tijdelölt onder wijzer aan de openbare lagere school alhier i benoemd de heer N G Manschot te e Oravenhage en tot tydelük onderwijzeres aan de school voor voortgezet kger ond rwüs mej M Oogtrrom te Groct Amniers MOOBIMt HT BoTgcriyke SUnd Geboren Franeijntje d van E van de Ruit en W den Besten Biljarten Voor de competjtie vande biljartvereeniging Moordrecht werden de volgende wedstrüden gespeeld A Multum 81 81 moy 2 7 J Bos 65 92 moy 3 07 J Bos 85 69 moy 2 3 A Arreman 85 U7moy 3 9 C Trouwborst 48 30 moy 1 A Bloot 87 83 moy 2 1 A Arreman 87 48 moy 1 8 J Bos 65 56 moy 1 87 B van Amen 270 447 moy 14 9 cadre A Arreman 65 80 moy 2 67 IJ v d Kaa 53 29 moy 097 B v d Kaa 72 78 moy 2 6 G T d Heiden 90 74 moy 2 47 C Trouwborït 46 86 moy 2 2 C v d Kuy 100 151 moy 5 03 C Trouwborst 46 58 moy 1 93 REEUWIJK BnrgerlUke Stand 3e ren 3erarda Adriaoa en Agncs Maria drs van P A v Zuilen en G A Vronjk Willem zn van W F Schipper en C J de Ruiter Getrouwd A van Os 23 j en C de Vries 22 j Loop der bevolking Vertrokken C Srtioonderwoerd Aker oom naar Gouda Raam 280 S N W T Davidson naar Moordrecfit West Ringdijk E 76 M M Kaas naar Rosmalen Maliskamp P Vis n W ddinrveen Bodegr Straatweg 48 SCHOONHOVEN gyinnastieldohaal is de heer Ter D Jse Andne Onze oudplaati genoot ds Jsc Andree zoon van wylen ds A Andree in leven predikant bij de C3 ref kerk alhier geestelijk verzorger vki de stichting Vogelenzang te Bennebroek staat op tal bü de Geref kerk van De f2ijl De nieuw benoonde gemeente ecretaria de heer H Jenné komt uit de rijen van het Waddinxveensche secretarie personeel en is van zijn intrede ip dc gemeente administratie steeds werkzaam geweest op de secretari der gemeente welker eerste ambtenaar hij thans geworden is Hü werd 19 April 1911 te Gouda geb Hvn en heeft zijn belangrijke betrekking dus reds op 32 jarigen leeftijd bereikt Na aan de RJ13 S in z n geboortestad het dndlptoma te hebben behaeld werd hü op 1 September 1931 toegelaten als volontair ter secretarie van Waddinxveen Regelmatig en snel volgde ziJn promotie Met ingang van 1 Maart 1933 werd hij benoemd tot ambtenaar ter secretarie 1 Januari J937 werd hü adjunct commies plaatsvervangend secretaris en am btenaar van den burgerlijken stand 1 Januari 1938 commies en sinds 1 November 1941 is hü hoofdcommies De he Jenné is secretaris van de polders Achterof en De Putte en secretaris van den Voorofschen polder Voorts is hü secretaris penningmeeater van het ziekenhuisverplegings en operatiefonds in deze gemeente InTeatarisaile De burgeraeester deelt mede dat in deae gemeente een invenrtarisaüe geschiedt van e entueele ruimten welke voor een mogelUke noodevacuatie beschikbaar ruilen blijken te zün De burgemeester heeft de welwiUende medew king van t mannelijk onderwüzendi personeel g vVaagd en verkregen en deze heeren zullen met de hfilp van een drietal ambtenaren van het gemeentehuis de diverse gegevens verzamelen Bijkvoatipaarbank In Augustus werd ingelegd ƒ 12 202 en terugbetaaW ƒ 4717 raVENHOIZEN Ingekonsen C Berlün dortchopiichter van Bottcrdam naar Dorp straat 94 J D Minnée slager van Waddinxveen naar Lange Züde 15 A W Poll zonder iieroep van Is GTevenhage naar Dorpsstraat 95 A Oudük zonder beroep van Gouda naar Ikirpsstxaat 202 P Hotman landarbeider van Strijen naar Groenewn wowiaetip Vertsokken F van Eswük dienstbode na Voorburg H A Nieuwland agent brandweerpoütie naar Delft W Veifcurg zonder beroep naar Moordrecht H P van Zetten landaifceider OFFICiELI LANOBOUmEOEDBiLINeEN r de pravincie Zuid Hc ll nd wa n MispEw is Nogmaals worden alle Zuidhnllandselie telers v n aardappelen en suikerbieten die misoogsten of opbreng ten dis ver Ixaedfn het Mmiddelde iTggai varwadtten er op gewezen dal zij wettaliik verplicht ïUn hiervan onmiddeUijk opgave e doen bil den Plaatsalifken Bureai ouder van hun district De tand van het desbetreHenda gewas aai daarna door e n deskundig conunla ie worden gesetaat Bij verzuim van tela opgava ol niet tijdig indienen r van itelt de teler xicti bloot aan een tuchtrechtelijke itraf f AAROEN OP HAVEHTELENOE BEDRIJVEN Hondera van paarden op havertalcnde bedrijven dienen er rekening mede t houden dat het dorschcn van haver na 17 Novtntber 1 43 van zeer nadactigaa Invloed zal zijn op het kwantum toe ta wijzen haver uit eigen jogjrt ten l ehoev van aigan paarden V ai dcraehen van haver voor eigen paarden Is dus er g wenscht Voor inlichtingen wende men zich tot de Plaatselijka Bureaubouderi KUN TME8TaE8milKER8 0PGEPA8TI De kunatmettgebruikers worden er op attent gem aakt dat zij de stikstofbonnen net opdruk Na 1 sd da kaUboncen mat opdruk No I 2 en S vóór 10 September as bij hun handelaar dienen in ta leveren Dc handelaren moeten dc bonnen ter verkrijging van een aankoopmachti ging inleveren bU het K E B vóór 15 Sep tember as Bonnen die na dazen datum werden Ingeleverd kunnen nl t worden geaccepteerd De toaforzuurbonnen met opdruk No l behouden hun geldigheid tol nader order naar Zoetermeer J niti monteur naar Aduard E M van Hal dienstbode naar Z teirneer G A den Burger zonder beroep naar Utrecht J van der Linden en gezin zonder beroep naar Moerkapelle M C de Jong landbouwer naar Bergambadit H Schoonheim en gezin agentuur en commissiehandel naar Brmeïo G Vyverberg en gezin verkooper confectiebedrijf naar Rotterdam Geitenfokvereenlgiag Jn deze gemeente is een geiteniokvereeniging opgericht genaamd JOoot Eendracht St Het bestuur bestaat uit de hecren Vi Storm broek voorzitter J van den Raak secretaris en A BoiDS penningmeester HEOEOEEUNGEN Pu DISTRIBUTIEDIEN DisfnuniTtaMsim mung aar O0 al a ala fcDe uUreilüng m taBjuomk voor oogsfwerkzaamheden voor uS tal pUata vinden w MwUfc voor de invfonen v en Berkenwoude op Maandag BsuMxtcht voor de lnwon i tracht Tlift Ml Oaudeiak 2 h September IMa De lokalen lUn geopend v b van IJ 3 uur a OFFICIEELE MEDEnEELUj In da Staatscourant an l s Dt i L f een besclilkking atrtkonaSa ï welke het to p Mlngiverbod voor i MeUlen In de Elcetiatechi Itk IMi ifw uitgebreid Ut all aosilii tlonij l AANTKAGEN VOO POlElm n AANVKAGBM OM VASTE Btjuliïfel rEN VOO POTEEBtWAAaïIjJ I I Telera van poouardappeitr iie Z een aanvraag hebben ingtdicnrfTjikrijguig van poterklembslik 51 nog niet hebben ontvangen kt £ de Pica wederom een lontiuS gezonden waarin zy hun aarnSL r leuw kunnen Indienen t n Houders van poterbtu srD aait vorig Jaar acn oewljiing brandstof hebben ontvant eji iui Tnieuw een iormuUer ter veriiriifT brandstoffen voor dit dof 1 or tva tf Voor beide gevallen wordcü tie lorn voor 15 September a a alKtioridéa r moeten vödr 1 October d t v tie geretourneerd a n de PITA h aardappelen Anna PauIowM rj 1 aGravenhage 14 Zö die op IS ScTtamber nog plaar ontvangen h bl en en toch fe ir erklng wenschen tt komen kuaiit vervcerrn bij den P B H in hun lliM li I October kunnen eehter geer fomSj meer geaccepteerd worden Bericht Na 2i9 DE PKUS VOOR rOMPOlT De Gemachtigde voor de P ilïfn ja bekend dat vpor compost geldt it anwM beachikking IStO No 1 voora nïI individueel prij astat llingen btbtm Belanghebbenden dlc geen prijsvastatelling hebben ontvangeir erop gewezen dat het vragen vui 1 prijzen op aanvraag aan den Gem voor d Prijaen en alechta na go van dezen la tocgcataan Roatdicdaetmr J O Wanten Cbe r dact ur root Ooudf en Mamnmt Tleter Gouda VerantwoordeUlkncJadvertentlea L AkkendOk Rotteidni gtefitar N V Motterdanaeh wnaaaMl Bottcrdaa i get Tkeii fSgen Heden laa W ftemati pttti viel Wh voor ta in elüfc ht en riHt kustg taHWest 1Wt I léüaanun Ja HOOBENOOORN PaparMTMl OOUOA Handel In tweedehandsch MEUBELEN en andere goederen MKOOf lagen liaagataii prila I Stee ls aan huis te ontbieden TILEFOON SIM DITISW M PIETERSEN Hij durft z n tanden te latan zien want hij geDéti Perox bruikt aan gebitd WeefU Vaaraanataantfa graaHiandal op het gebied van interieurkaast en nüvetheid zoekt contact met groote en kleine fabrieken ambaclitslieden thuiswerkers kunstnijveraars beeldhouwers enz TOOT hel regcinatig leveren van oorspronkelijke zeer goede artikelen lB e gebruikavoorwerpen lierstukken e d kleine aantallen allmede enkele stukken tevens antio uiteiten en cyriositeilen komen in aanmerking Artikelen welke niet van zeer goeden amaak getuigen komen niet in aanmerking aanbietfingan 4 m uaaehanhfndal wardea niat bdiandald Brieven iwt de meest aitvoerigc opgaven onder No G 5982 bureau vaa dit blad Q RectUicatie 12 Sept a s hopen onze geliefde Ouders 1 Grootouders J MIDDELWEERD en C MIDDELWEERD Weerdenburg hun 50jarige echtvereeniging te herdenken Hun dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Recuwijk Reewal D 87 t VERIX ltKN Broche Pauwtje silver blauwe en gele steentjes gedachtenis Vinder beloont Zwennes Regentesaelaan l03 Den Haai Bej heer met huishoudster zoekt grm Zitkamer en twee estoff Kamers te huur met of zonder pension zoo spoedig mogelijk is ook genegen een geh hui te huren of de huur daarvan over te nemen Br Ir lett H drukkerij De Vries Apeldoorn TWEE PER800NS KANO ta koop gevraagd moet in leer goeden ataat zijn A VAN OUDHEUSDEN Stoolsteeg 1 Gouda Tel 2353 Bavraagd aen dienstbode voor dag of dag en nacht Adres Mevr C da Jong van Bergen I Jzendoornpark 9 c TER OVERN GEVRAAGD WONINGBUREAU te aOUDA moet geschikt zijn als bijkantoor behoeft geen broodwinning te zijn doch als vertrouwd adres bekend staan Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no G 5993 bureau van dit blad GEVRAAGD NET MEISJE voor buffet 3de klas voor dag en nacht Aanmelden H J SIER Wachtkamer 2de klas Station Gouda Naaimachine defect LEWFNSTEIN repareert correct OOUDA KLEIWlfb 88 tniiHi HET MEISIE voor halve dagen Adres Üonwe 97 ZIT EIISIUPUMEI tl kuur gcvr zonder penaion Br 00 O 59ie bur v d blad tandstift Déti mookt gele en doorgerookte tanden helder wit zonder t glazuur aan te tasten Verkrijgboord 35 cl bij Apo Drogisten an Kap noa j ha pers HETCEQCUIK VJ a35ct Irirot H Mfl H fb l HHyanwHI CF O Kaik al0 DniHêiia Ta koeii gevraagd Goede prijs Brieven met prijsopg i BERKHOUT Tienditraat 9 A Rotterdam Gevraagd voor direct of later een R K Keukenmeisje van prima getuigen voorzien Goede kost Hoog loon Coede behandeling Mevr W H LAMPE Prinses Mariclaan 17 A Wassenaar Vw oude gramofoonplaten hebben waardel Wij geven 354 45 et p plaat Afhalen gratis HEES CO GOUDA Muziekinstr handel N V tKLCIWEa 64 FilnKe Dagdienstbode gevraagd goed loon W van Vliet Crabethstraat75 Qep weduwe £ 0 jaar vraagt plaatsing als huishoudster Br no O 1992 bur v d blad fic2ocfct onze inzending Dahlio s op de Volkstuiiitentoonstelling ingang Singelstraal la G L msé Cm vrottlijtu g wcfc t ti fcwifa va l cM wi iuristerij V MAGDA SCHNEIDER tnriUMNHTIT MMnUlfll MMMH i toECAHG ia TOT EN MET DlMSDAO IN DE Schouwburg Bioscoop Fabriek vraagt voor haar werkplaatsen te AMSTERDAM eenige BANKWERKERS PLAATWERKERS op gunstige voorwaarden Sollicitaties van hen dif titan NIET in een Riistungsbedrijf werkzaam zqn onder opgave v n vroegere en huidige werkReven onder motto 430B M B aan Postbua 5024 Amsterdam Op rijwiel li Uw adres TH PEEK BOUWE 3 6 TEL 2314 Voor alle voorkomende reparatiss aanUwrtJwIet dot op DONQERDAG ew ZATERDAG OR de GOUDSCHI MARKT vwrkiijflboor iti i ZWART en BRUIN von primo kwoUfait Haden geprobeard slaads wedergekeerd Galieva dooa of pof mada ta rangan In Winter en Zomer bil Zon en slooht weer aU d staat een vilthoed althans een madania mkaad Niet zoo a oud nodtache la U al zoa lang In da katt hebt llggfn dia ii git dtn t d i aar zoo acn li wg nu dien ouden kunnen naken m onze speciaal Ingerichte vervorm afdeeling Daar wordt MJ omgetooverd ld een charmant boedje dat U by elke gelegtnhaid llatteert Brengt U m eens Maison JOHANNA Ï M Ll voerheen Hoogatraat ItO Rotterdap Hebt U bcmdenbonii n Wij zijn leveranciers vixn rubber en hofkten bonden U KENT ONZE ZAAK y mn ËQMMEm Cpü üA Tel 2392 R aATIE INSICHTING OOSTHAV£ N 19 BUWnUN ELECTKA IDEROEELZN KRUTNE JONKER j ooHMveer S3 as Schiedam Coinm Op DiMÖMT 7 g f iii i i i IMÏ aanrufiendï voorm 10 uur n nam 190 uur INBOEDEL VEILING Af n zuster hns had laatst woordcH mti ffr man Een echte goeierd KW flwf weirug begritt voor de distrh buffé Hii wif iedere dag een glaatie mfik 1 óók nog panneioeken en dat komt tocA óók melkT vroeg lans Ik heb haat toen gauw verteld dat te de lekkerste pannekoeken bakt tnet water bhem en FANKO = EEN Pt A Salon huis en Flaapkamefa n ub emenlen ri tsalon inet 3 ztts b nk old fiHith meubelen fraaie schrijlbureaux boekenkasten eiken kanluür jalour ekast cofiiptete huiatelefcontnstallatie mei 6 toeatellen ir prima staat piano enz Alamede winkc tkast net schuifdeurwi vMrine toonbank eUlase tnrlchtine en meer sr dere Süedcren Kflltdageii Zaterdag 4 Si tember 1 A uur Maarulaf O September 1 4 uui Gelegenheid tot hel geven van Itooporderi Voor de belangrijke IKBOCUEI en KL VSTVEILING te houden op Dinsdag 28 Scptear ber en volgende dagen kunnen tot 13 Seplembci nog waardevolle artikelen en kunatvoorwerpcn worden ingebradht Catalfigua woidt te zijner ttjd op aanvrage toegezonden TEt 69651 IKLEYERIHG YAN LUISTERVERGUNNINGEK N SEPT DE LEHERS E F G H I EN J De luisletveröunningen der verbeurdverktaanie ladio onlvangtoeslellen moeten In den loop van het jaar worder Ingeleverd bij een poslinrici öng gean postagentschap Aan de beurt nfl In October 7 t m 9 letter K 11 l m 14 kiem 15 16 en ISleltpr L 19 l m 23 letter M batara kaeraa an engentkleadino Z Fa PETIT 4 Co yi 2 In Soptamber ia 11 en 13 letter G 14 t m 18 lener H Idler I en 22 leler J Verachuldigde hiislorl cirago tot en met de maand waarin het kjeslel is gevorderd Adn deze betalingsplichl moet geheel zijn voWaan Girobelalingsbewijzen bijvoegen I Ta vaal betaald gaMon kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetrieflend verzoek Ie slelle 6 en 7 leHer E 8 en 9 letter F I beipen U ti rheamatlek i clii s pijnen en sclieaten in ledematen en gewrichten bq spit griep verkoudlieid en aennw of boofdiMineii Fobriek te AMSTERDAM vraagt acn beslist bek Autogeen Lasschef dunl Let op de naam Oraalijes co ptïjê op de Tcrpakkiog 20 tabletten leebta 60 ets Veraischt ervaring in het lostchen van moteriaal Gunstige voorwaarden Sollicitoties onder motto 4308 A 5024 Amsterdam Ie aUe apotheken co drogisterijen verkn jghtUr I t O ook Uw ervaringen wetenl L acn fo Sanita Agenttchap NasMukade 373 Amsterdam Un n d de pan ielic ariachi Doartc In zijn qudct het f etide ia des Ntd d m t tandt die ki crri UMI t Mmim § e te Jiater en jWÉidie Jijiw vorl W aeerge door P rie V WUlioeJg e vlieigt i femUita Sntvs g aid be Si van 2 VOO nhet yoier g tnet eitJiig