Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1943

LaalO n Jdwoorbij Tr Voor mnmntac H oornspofahesoon Mogen wi U advisoeren Kosten loos ontbieden P moma 2 fceschikboj Ifceikfct KeiMÜgevilii IwHni ét iMét Nliw fMr ét priftltafn vcfiMi m w ttui gc4Mri Tijdens d galavoorstellijic giatei avond die OA bufewoond weid door burgemeester en mevr Liera en vele gejioodjgden ia de directeur van het Reunie Hieater de heer T J v d Tooren op hartelyke wqse phuldi door Martin Rijken die hem geluk wenschte met het prachtige resultaat dat verkregen werd Een groot aantal bloemstukken vertolkten het medeleven van persoreel reiaties en vrienden Wcii U voM kct verkrijfei vm n4ere Wlclitiaia t t V ApatlMkcr d DrefM f tot 4c I zwrrsAL MMUIKlIl Reunie Theater in een fraai nieuw gewaad Aaiipakkcn heette de revue die het nieuwe tooneel irwuddé De auleur van deze revue Mar m Ryken toonde zich een welzydig iemand van groote bepaaldheid en vitaliteit Zyn accardeonspel 1 buzonder terwul fau bovendien een vaardig pianist s getuige ook zyn met veel succes getrachte nummer op twee pianos Pas op het tweede plan komen zijn capaciteiten als revueschrijver Aan sommige van zijn scheUjes lag wei een goed idee ten grondslag dat van de gehoorige kamer was echter wel wat erg oudbakken en weinig oorspronkelijk maar de uitwerking was niet vlot en de opvoerenden wisten niet altijd den luisten toon te vmden waaraan vooral Martin s tegenspelers Ria Velta en Mario Rigetti sdiuldig waren De dans was goed vertegenwoordigd aardige Zigeunerdansen van Pepita en Bons en dharmante tapdansen van Margo Mano Rigetti zong een aantal zoet klinkende liederen en Cutoano gaf aardige imitaties Een bijzonder woord van waardeering komt toe aan het zeer goed spelende revue orkest onder leidmg van Martm Rijken A J Venmaas H tOP8NINO MET REVUE AANPAKKEN ABnSTENHUWELUK nut ia neater gewekte muziek groGtBch opgezette ensceneermg een aardig gegeven en een pittige dialoog zyn wel de voornaamste factoren die de fiJm Artistenhuwelijk stempelen tot een amusement van meer dan middelmatig gehalte Muzikaal is zy in de eerste plaats want bet heele geval draait mm of meer om een operette die langs allerlei kronkelwegen het gestelde doel de succesvolle première bereikt Lizzi Waldmulier en Albert Matter bock vervullen de voornaamste rollen Grethe Aa ekkelyke een moderne en Het Reunw Theater is gisteravond na een belangruke veit ouwuic heropend De zaal van het theater heeft een ware edaenteverwiiaeling ondergaan Er i een friieel nieuw tooneel g éouwd onfleveer twee maal zoo breed en diep aJa het oude met complete tooneelaccommodatle waardoor bet geschikt wonU voor variété en caibaret In de aal die ook leU langer ia gemaakt zyn nhele uiCbouwtjes weggebroken het i ond IS vernieuwd en hooger gelegd erw l allee in moderne lidite tmten ii leaehilderd Mede door een mooie wIichtmK u een keurig geheel verkret en waarin men de oude zaal met meer Waiter Lneie Engüsch en RudoU Platte nemoi bet kamische deel voor him rekening I e muziek die enkele zeer goede schlagcis brtngt is van de iMnd van Franz Grothe TWEE ÖEL1TKKIGE MENSCHEN SehoDwbarg Bioscoop Een gezellige grappenmakerij over juri stery enjalouzie IS deze ftlin van een advoeetenechtpaar hoe charmant staat detoga Mdgda Schneider en Wolf AlbachRetty dat het zoo druk heeft metechtscfaeidmeen dat het tx zelf haastook m terecht komt maar gelukkiggaat ZIJ butijds de rechtskundige praktyd voor de huishoudelijke verwisselen By alle moppige verwikkelingen neemtde rolprent op goedmoedige wijze eenloopje met de al te lichtvaardige achterdocht van heetgebakerde menschenen met de kostelijke overdrijvmg diede geachte pleiters voor den rechterdebiteeren t Is een vlot leuk gevalgeworden dat den beiden hoofdrolspelers uitstekend ligt S v d Kraats VOETBAL LAATSTE VOORBEREIDINGEN VOOR DE COMPETITIE Mengen op den Inateten Zomisg vóór den auvan £ van de compeUtic htbben de GoudEche clufaa üe volgende oefenwedstrtjden aangegaan Goudia CVTV Amersfoort che Boy£ Olymfïia BUuw Zwert WaaacMtar DONK Gouda n Hilugcnberg DNA IX Waddliucvcen Blauw Zwart IX DONK II DSO II IZoetermeer ONA UI Olgmipta ni Gouda IV BILJARTEN GOCDSCHE COMPETITIE BEGINT Negen eo dertig ploegen nemen deel De compeUtle die georganiseerd is door d Centrale Commissie van het district Gouda vangt Maandag aan Er hebben 15 vereenlgmgen met 39 ploegen ingeschreven Elke ploeg bestaat uil vier spelera De compeüUe is verdeeld tn drie klassen elke klasse omvat twee groepen De klassen loopen van 1 2 2 01 3 en van 3 01 en hooger Alle viredstrijden worden libre gespeeld De indeeling Is al volgt Ie klasse A Moordrecht NS R De TuniMl Per Aspera ad Atra Ter Gouw en Tbalta i Vrienden Ie klasse B DOS Anil Poedel Concordia t Zuid Belvedère KOT en Excelsior 2e klasse A Moordrecht B NSH II Per Aspera ad Astr II t Zuid n De Tunnel n en KOT n 2e klasse B DOS B D Spil Belvadir n AnU PM4 i U naUaa VMendn a n excelsior U 3e Jtlaase A Moordrecht m N S H m Per Aspera ad Astn III ZuM lU D Tunnel IXI De Spil n en De Doele 3e klasse DOS m Belvedère m Concordia D Anti Poedel lU Thalia s Vrienden III en Excelstor III Alleen Schoonhoven en Bergambaefit nemen aan deze competitie geen deel September De Tunnel Tlialla s Vrienden DOS Anti Poedel t Zuid I Pnr Aspera II NSH II Moordrecht B Excelsior U Eelvedire U De S U n t Zuid m 7 September Belvedère K O T Concordia t Zuid KOT m De Tunnel n Thalia Vrienden n De SpU NSH IB De Tunnel lil S September Moordrecht N S B Per Aspera Ter Gouw Moordrecht III Per Aspera ni PLAATSELIJK NIEUWS OUDEWATEa Predikbeurten Ned Herv Kerk 10 en 7 u ds Steenbeek Geref Kerk 10 en 7 uur ds v d Brmk zendelmg op Celebes Geref Gemeente Maandag 3 uur ds Ligteniberg v Vlaardingen WADDINXVEEN Predikbeurten Ned Hérvi Kerk 10 en 6 30 uur ds Vroegindeweij Geref Kerk 10 en 6 uur ds Smodt Chr Afgrtch Om 10 en u ds v d Kraats Remonstr Kerk 10 u ds De Kievit van Oegstgeest Wet en Evangelie in Rem Kerk 7 u ds Kryger van Woerd en MEDEDEEUNGEN PLAATSELUKE DISinravnEDIENSTEN GOUDA DISTBIBDTIB VAK VLEESCB VOOK ZIEKEN De leiders van den Distributiedienet Gouda en van de PlaalaeUjke Toewijzlngs Commissie Gouda berichten aan belanghcbt enden Zu die na verkregen goedkeuring door den vertrouwensarts op medisch voorschrift van den distnbutledienst extra bonnen een rantsoen vleesch ontvangen kunnen voor den duur dier verstrekking bU den distributiedienst een bev ijs verkregen op vertoon waarvan bt den aankoop van vleesch voorrang wordt verleend Dese voorrangsverklarmg dient ttfdelQk aan den slager waar men als regel xtin aankoopen doet te worden afgestaan De slager overlegt de verklaringen van ilJn cliënten aan de Plaatselijke Toewijzlngs Commissie welke de bewUzcn lal alstempe ten Na alkt tnpeluig worden da verklaringen er doer en ilafsr aan ittn cliënten uiticreikt Op basis van de gawichishoeveelheden vermeld op de voorrangsverklaringen lal de PTC trachten de slagers in ieder geval van vleesch te voorzien en de verkrijging van medisch noodzakelijk geachte hoeveelheden te waarlwrgen Zij die wel in het genot zijn gesteld van de extra rantsoenen vleesch doch niet fd niet meer over een geldige voorrangsverklaring beschikken kunnen deze aUé si schrlfteUtt bij den distnbutledienst aanvragen DISTRIBUTIE VAN VASTE BRANDSTOFFEN Alhalcai aanvraagfommlAeren voor oafé s winkels werkpJaauen en kajitoren In het tijdvak van Dinsdag 7 to en me Vrtldag Aptemkor 194 kunnen aan lokrt 1 van hei distributiekantoor worden afgehaald aanvraagformulieren ter verkitjgmg van bonnen voor vaate tirsndttoffen voor verwarming van Calé s winkeia werkplaatsen waarin minder dan 3 personen regelmatig arbeiden particuliere kantoren beiUande uit minder dan lokaMteBen respcctlevelDk waarin regetmatig Blinder dan 3 peirsonen werken De i et inkt ingevulde formulieren moeten vóór 12 September 1943 weer in den brievenbm vui het distributiekantoor worden gedeponeerd Voor pension en kamerltcwoncrs velgen te itlner tUd nadere publicaties IJITREIKINb LLVF NSMIDDELENKAARTEN GEWIJZIGD tCHLMA VAN AFHALEN In het tUdvak van Maandag 13 September tol en met Vrijdag 1 October 1943 zullen in het distributiekantoor nieuwe leven middelenkaarten worden uitgereikt voor de elide periode 1 3 Tijdens deze uitreiking zullen nitslnltend levensmiddelenkaarten worden verstrekt derhalve geen groente of andere kaarten In a wUkbig van tot dusver gevolgde regeling lal men thans de iMWkaarten niet mootrn afluüen op den dag gestempeld op de Iniegvellen voor de dittribntiesUmkaarten ZU wier geslachtsnaam is gelegen tnsachen le hderonder vermelde namen belde namen tabegreyen dienen l komen op den daar athter vermeiden datnm en wel Aafje t m Bezemer op 13 September 3iberfeld t m Boxmeer op 14 September Braaf t m Czaczkea op 13 September Daal t m Ernst op 16 September Efi t m G op 17 September Haacker t m Hitman op 18 Sepiember Hoboken t m Jonas op 20 September Jong t m Kleefstra op 21 September Kleibeuker t m Laat op 23 September Labey t m Meines op 23 September Melchert t m Pitlo op 24 September Plaat t m Van Rlttel op 2S September RobbcTCgt t m Smulders op J7 Sepiember Snaauw t m Uytenbrock op 28 September De Vaal t m Vixeboxe op 29 September Vlaar l m Wezenbeek op 30 September Wiarda t m Zljst op I O o ier Men neme er derkaiv goed mola van dat In de teek van t m 11 September 1943 levensmiddelenkaarten voor de 11de periode niet worden uitgereikt Ook voor Uw logé s een boek ii Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEI MARKT 41 GOUDA MEDEDEEUNGEN FLAATSEUllt DISTRIBVTIEDIBN STEnT DISTRIBUTIEKUItG WOEIDgN Heropening Agentschap Laner Huixe i Met ingang van Maandag JO Augiin werd het agentschap te I aiigt Huige mjt weder in werking geste d Voor het aO alen van for i i ert ai Inwinnen van mJlchtingen ral he agenti voor het publiek geopend zyn ar U mJ tot en met Vrijdag en wel ir 9 12 3sj2en van 13 30 15 SO uur Het afhalen van aangcvrajgde dutrib bescheiden zal na ontvat en oproep hm alleen op Dinsdag en Dorderdag k plaats vinden De uitieikicg van lionkaarler gcsdttta eveneens des Dinsdags en Oonderdafi eoM cp de op hel mlcgvel vermelde lijden DISTBIBUTIEDIENST KRING HAASTUcij Oogsttoeslag De uitreiking van ranisoenborren bfM voor oogstwerkzaamheden voor de IDe pnig tal plaats vinden te StolwUk v or d inwoners v r sim en Berkenwoude op Maandag 6 beptcnL 1943 Bautrechl voor de inwoners vsn Hu trecht Vlist en Oouderak op Vommu September 1943 De lokalen IJn geopend van t XM van 1 3 3 uur Hoofdredacteur J O Wntm Botttite Chefr daet ttr voor Oouda en OmiMa r TIetcr Gouda Vtrantwoordeltjk w a advertantlea U Akkendtik RottcnUa o mMcr NV Botterdamsch NleoniUK 3 daagsche conferentie ter verdieping van het geeitelijk leven D V op 7 8 en 9 September a s Des middags om 3 uur in Geb Zeugeitracrt 38 Des avondsi om 7 30 uur in de Éemonslr Kerk Onderwerp GOD EN MENSCH Spreken Ds J ENTER van Zeist Ds P B MCkLLER van Nijverdal Ds J VERBOOM van Utrecht Leiden Ds H C LEEP DE VRIJE EVANG GEM DE NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 9 September 7 30 uur WEQENS QROOT SUCCES de wereldberoemde Peycho aratoleeg en Hcideniende Eerste Goudsche Volkstuintentoonstelling in 0ebouw AMICITIA Singelitr 6 GOUDA von 2 tot en met 5 Sept 1943 Vele belangrijke inzendingen Voor de 4e maal te Gouda Bil de 3e voortelling erden honderden teleurgesteld Bespreekt daarom tijdig Uw plaatsen Een heegel geiaHIga en Inlereaaairte avond leie andere dan andera PrHzen der plaatsen ƒ O 75 ƒ 1 ƒ I 25 ƒ 1 50 Voorverkoop en plaatsbespreken vanaf Dinsdag 7 Sept van II tot I uur Ned Christen Vrouwenbond Afd 6ouda We herinneren onze leden ain den LANDDAG die op September s Woensdag zal word rn gehouden te Voorburg in EHaiha aanvang s moihgens 11 uur We stellen ons voor met den trein van 9 uur 29 uit Couda te vertrekken en zien elkaar dan op het perron HET ESTUUR Donderdag 2 Sept 15 22 uur Vriidog 3 Sept 14 22 uur Zolerdag 4 Sopt 14 22 uur Zondag 5 Sopt 10 22 uur leU fifH i aoc iong ch oud Omdat de echte fijnproever op naan ïn faam vertrouwt Fa NEEF en RABÓUW BANKETBAKKERS Aehtar da Visekmarht Talatoan 3 36 CHEM INDUSTRIE HUDSON WESTEMOC 142 VOORIURa TEL 778129 Brengt In den handel prima kwaJileit Schoensmeer In Zwart wi Bfwin Imvmm MEUBEL WAS van prima lomantlellinB in busten van 1 Kg Grossier voor OOUDA en OMSTREKEN G V d HEIDEN Turfmarl t 56 Bouda Mej F W WEMPE GMÜplOMMrd Ud Ton het Ned Genoot ehap Toor Hellgrmaatiek en Moasoge Vorming van besloten club Kleutergymn Damesen KinderclubJ Inlichtiageii Crabethstraat 51 De K I E 1 N T J E H rubriek Reparaties aan alle sdorteo speelgoed SrKKLGOEOOOKTBS Heden overleed tot onze dtepe droefheid na een langdurig doch geduldig gedragen lijden na voorzien te zijn van de HH Sacramenten der Stervenden mijn Innig geliefde Man Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer JOHANNES VClLHELMUS SIRRE in den ouderdom van 29 Jaar Uit aller naam QBE SIRRE Lunenburg Nleuwcrkerk a d IJssel 3 September 1943 Dorpstraat 43 De plechtige Uitvaartdienst heeft plaats op Dinsdag 7 Sept as om 10 uur Iji de Parochiekerk St Jozef te Nieuwerkerk aan den IJssel waarna begrafenis op het RK kerkhof aldaar Vertrek van het sterfhuis te M uur Tot onze diepe smart Is heden van ons heengegaan na een langdurig geduldig gedragen luden onze innig geliefde oudste Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom JO SIRRE In den leeftijd van 29 Jaar Zijn diepbedroefde Ouders Broeders en Zusje W J SIRRE J SIRRE de Jong DIRK WIM JAN Gouda BurgvlletkadeSS Dankbelulging Direc aan HH Doktoren Dl trice en Zusters van het Van Iterson Uekenhuis voor de medischiè en liefdevolle behandel i ig tijdens de Hek te I bij het overlijden van onze lieve vrouw Moeder Bebuwdf en Grootmoeder MeJuffr w GERDA CHRISTINA geb de Gruijl J S LUGTHART Gexida Willens 23 Mtet in staat ieder onren persoonlijken dank te betuigen xeggen wiJ la igs dezen weg onztn oprechten dank voor d talrijke bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen bij het heengaan van onzen onvergetelijken Man n Vader A M STEENKAMER Weduwe M N Stecnkamo Bode en Kinderen Gouda Kame melksloot 95 DANEUttmOING Hiermede tMuigen wti onsen hartettjkeD tank aan H H Doktoren Directince en Zusters van het van It wn 2iek iliuui alsmede aan den huuwrts Dr N Tom voor 4e liefdevolle en medische behandeling gedurende de lance zieir e en bi het overigen bewezen a n onzen lieven Man Vader Be i Uwd Oioot en Ovegigriootvader dan heer BMERp DraK DOEtAND Uit aller naam J DOIXANIVwn Leeuwen Inplaats van kaarten Heden overleed tot onze diepe droefheid mun lieve Man onze lieve Vader en Behuwdvader WILLEM HOEPEL Pu in den ouderdom van 59 jaar B A HOEPEU Kuyper A BAKKES Hoepel J BAKKES H A HOEPEL Heenvlict 2 Sept 1943 Visschersdijk 62 De begrafenis zal plaats hebben Maandag 6 Sept 1943 op de Begraafplaats te Heenvliet Vertrek van het sterfhuis te 12 uur Liever geen bloemen Dankbetuiging aan HH Doktoren Directrice en Zusters var het Diaconessenhuis De Wijk voor de medisthe en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en bij het overlyden van onzen lieven Man Vader Behuwd huwden Grootvader den Heer PAULUS HICKER Namens de Familie F HICKER Nieuwpoort Gouderak B 222 I ngs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank aan Dr E Lopes Cardozo Dr J H F Rcmme en de Zusters van het Diaconessenhuis De Wijk voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van onzan onvergetelijken Man en Vader A M STEENKAMER Weduwe M N Steenkamer Bode en Kinderen Gouda Kamemelksloot 95 G J VAN WILLIGEN Notaris te Gouda bemcht hierbij dat hij zyn amfct heeft aanvaanl en dat hij onder zijti l erusting hoeft genomen de akten en legisters van de te Gouda standplaats gehad hri ende NoUrissen H W H PiUo en G W Nagtglas Boot Het kantoor blijft gevestigd Oosthaven 39 Ie Gouda Tel 2286 Bemeentelijke Kindervoeding Voor ouders die wenschen hun kinderen deel te laten nemen aan de kindervoeding kunnen zich laten inschruven op 7 8 en 9 September telkens des namiddags 2 30 tot 5 utrr in het noodgebouw van de kindervoeding aan cle Mallegatslue Oudna moeten zelf komenen htMi Irouwboelije medeferengeo Leider van de kindervoeding H J A VAN BOHEMEN Qcdaohtonia Verleren i Gouden hoefi zcr1 e Tegen belooning terug te bezorgen Kleiweg 72 Gouda Dr S Hoogerwerf Hartspecialist LIIOtM WCtR Tl COMtULTtEIIEM OyleMlat HiddeaalandsdlpL M miMHaiii i k Mit C1ul en Pnvaatlessen Bij het laatste examen slaagden 19 mijner leerlmgen T VUIJK Onder de Boompjes 4 tel 3797 Maandagavand a a te 7 uur BIJEENKOMST ter bespreking voorden cursus ter opleiding van het BriiitfoorilinTntielhaiiilil Deze bespreking zal plaats hebben in Heiel CENTRAL Markt Oouda Belanghebben den worden hiermede vriendclilk ullgenoodigd Het Plaatselijk Cursusbestuur REM GEREF GEMEENTE Intchrijoing van niauwa leerlingen voor de catechisatie op Maandag 6 September as 7 308 uur in het Kemonsirantenhuls Minderbrocdersteeg 6 of bq den predikant Ds J NIenhuis Oosthaven 63 Tel 3106 JONGENS gewaagd 0EJ0N6 kktiihuM Verlorenkost 9 Gevraagd voor direct besch Juffrouw ext m kost kunn hoken Gen m beh v dienstl ode de rustbeh huisvr te vervangen Brieven No G 6020 bureau van dit blad Oavraagd een Maleja voor halve dagen Vrgdags den gelieelen of een werkster voor enkele dagen per week Groenendaat 16 Heer b b h h zoekt zit slaapkainer Biet pension Centrum stad Br no O 6016 bur v d blad Part vraagt te koop ANTIEKE KAST cl ANTIEKE KLOK Brieven VLUO Nobeldwanstraat 39 Utrecht FUmEIUnTIME gevraagd Goed loon W van Vliet Cnbetbstraal 75 DagdlMstiiode en Werkster gevraagd A O de Vrijestraat 14 Gevraagd In gezin m kinderen NET MEISJE liefst R K voor dag of dag en nacht Kranenburg Vlamingstnat 29 naa REUNIE Nog veriiri gbaar SNAREN 1 I oor Viool All Cello Mondoline Gitaar anz enz Hees Co N V Kleiweg 54 OOUDA Uf erteert io dit Uad WIE WH zwarte damesmantel ruilen voor meisjesmantel en muts leeft 7 Jaar Boef Spienngstraat 121 Te koop witte trenwiapon 65 Te bevr Plomp Westhaven 9 Te koop gevr ksokkscbel geen emmerkachel P Hoeksel E 158 Reeuwuk Te koop gevr een sicrk ledlkantie Stalenberg Platteweg H 259 Heeuwijk Te koop gevraagd een wieg en babybadje M v d Weel Zwarteweg 24 Te koop 1 dressoir ƒ 75 1 tafel ƒ 25 1 spiegel 20 alles pracht eiken P Maatje Platteweg 187 B Reeuwijk Gevraagd een regencape voor leeftijd Iraven de 4 jaar P Maatje Platteweg IBV B Reeuwijk Wie rnllt 1 p damesschoenen m 39 hooge hak tegen 1 p damesschoenen m 39 lage hak Tevens 1 p meisjesschoenen m 33 tegen jongensschoenen m 36 J Buitelaar Platteweg H 213 Reeuwijlf In ruil aangeboden prachtig opvouwbaar wandeiwagen tje tegen een In goeden staat zijnd Jongensfietsje J Scheer Haastrecht GOED TEHUIS GEZOCHT voor jonge poesjes Westhaven 64 Te koop 1 paar rolschaats ƒ 20 Te ruilen 2 p meisJessch m 31 voor m 32 of 33 en Jongenssch m 38 voor m 40 Vermeulen F W Reitzstraat 1 a GEVRAAGD EEN KNECHT voor alle reparaties q van Waas Gouwe 188 Aanm Dexel Middellandstraat 14 WIE HEEFT gisterenavond tusschen 6 en 8 uur een jas bruine stof gevonden tn het Crabethpark van een zeer groot gezin eigenaar gedupeerd Terug te bezorgen biJ C Steenbergen Varkenmaritt 11 Ie Goudscbe Knnststoppage IJsseUaen 84 herstelt alle schade aan Uw kleedang zooal mot brand em Zeugestraat 86 VERKOOPHVIS Doelestraat 28 Telef 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Bock binderij D T Leeuwen Turfsingel 12 Het betere adres voor intMnden von alle soorten tx e ien jaae ingea muziok Gevraagd een FLINK DAGMEISJE Orabettiatraat 51 Rotterdammen Voer het veratellen van ove tiemden overalla schorten eiu kunt U terecht bU Bastinck Beigweg 147B Rdam Bi nn en 2 weken terug Cem Zit Slaapkamer Heer zoekt gem zit slaap kamer met of zonder pension omgevmg station Br met pnjeofigaaf onder no 10370 imireau van dit blad Groene sevoyekoolpl spmit koolpl preipl krotenpl boexenkoolp en andijvieplanten R RomiJn Platteweg Reeuw u4c of Heerenstraat 101 Gevraagd net MEISJE voor halve dagen MeivT V OEL Gouwe 83 De Herfstmaand is W Dus leestijd Neem een boek urt I f Aibl T CENTRUM Gou é 15 DAMES Wij vervoiimen Uw oude vilttioed als nieuwe moderne hoed MAISON VAN ïajCK Groene nd 13 Te koof BONTVELLEtjES ƒ 74 BURGER jf 3E KA DE 55 Te kdop AMOPHOONme eiken kast ƒ 75 EINWACHTER Spienngsh aat 129 Te kop gevr een paar goede Weiksehoencn m 43 Wii goede prijs betalen Noodgeval D Uortenaiua Achter de Visdwnarict o Bezoekt de Geopend ENTREE PRIJS 10 CENT GCTT eea aet BK Meisje voor haUe dagen dag of d en n Br onder no 10300 tour van dit blad Te bnur gevr Zit slaapkamer m of z peasjon Br onder no 10J04 bur van dit blad Leasen ia Vakteekenen aangetoden in de avonduren aan smeden bamkweikers en automonteurs Lesgeld billijk Br no 10349 bur v d blad Gevraagd gemenb Kamer m gtbr van keukm door pas getrouwd paar Blieven onder no 10350 bureau van dit blad ffi 1 WONINGRC Woning voon gas electr en waterl in centr huurprijs ƒ 2 76 p w wegens gez gioot te te ruilen voor grootere woning V ong ƒ 4 èi ƒ 5 p w Hr no 10351 bur v d blad Te koop gevraagd zwarte colbertcostuumf ook met gestreepte pantalons H Slingerlandt Gouwe 130 Telef 37 J Nog Steeds vewradig schoensmeer zwart en brum en meubelwas Wordt niet haid en Laat geen strepen na Verknigfeaar Donderdag en Za teröag op de Gouds e Markt Doosje of potje meebrengen DW DRUKWERK 18 GOED als IMHOLZ het doeti Walestraat no 3 Gouda WILLEM DE BEUN Muziekschool Westhaven 39 P no middelbaar onderwus Solozang Dipl Staataexianien Dames Laat bQ ons Uw hoedvervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangenomen Maandags Dinsdags Donderdags Na 6 uurgesloten Engelfriet Goejanverwel ledijk 43 Gevraagd ELECTR WA8CHMACHINE De Loodgieter WiJeetr 12 NETTE WESKSTEB geviaaed Gr Beatrixtraat S Te koop slanaHaar ƒ l V Eijck Groenendaal 10 des avonds na S uur Ter overname gevraagd Mniuke rugzak Verheul BMartenssingel 57 aanmeiikiis avonds 7 8 uur Te koop een 8i ed ondeA kinderwagen m goeden laat prus ƒ 60 zgajvtiawl B Breedijk West ftinrlDk CJS9 Moordrech Geed onderhouden OKOl te koop gevraagd Rabouw Pr HendrikstH Verloren 6r7 43 gouden o knop tusschen Hoogstrast a station Tegen belouninl bezorgen De Mol Ho straat 8 NET MEISJE GEVBAAÖ van 8 30 3 uur Zondags J Ka ttensingel 44 B Te koop beige wandel Ue prys ƒ 30 Gotlsdiall V Baerlestr 21 na f Te koop een z g a n SWJJJ Japon maat 44 ook gesd voor trouwjapon Mew Toen Bothaslraal Ter2925 Te huur aangeboden LUXE WOONWAt ïR 3 kamers kan ter pl blijven staan op een 1 dorp by Gouda Br no bureau van dit blad Ouders vragen voor hun een paar werksclioema koop maat 44 J Roet C 10 Haa sig Boeken ter vername de hoofdacte vanaf O ƒ 2 J Appel ZoutS straat 64 Geed lehala fesoei jj jong poesje zwart n T geteekend dat reeds k J zindelijk is Kattens inj Gevniacd flinke H f B 2 voor een dag of ochtenden per w De Moree L Tiend £ g Te keep d bl d vil jeugdig model ƒ Adres BOERMA g aaWJP Bart van Maaren Ift Middellantslraat In Ruwielw ta koop gevraaftl l ledikantje en kinderiP Spelt Steinkade JONGEN GE RA