Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1943

andag 6 Sept 1943 Bureaus Marki 31 Telefoon 4S Poetrekenlof 4M00 GOUDSCHESftCOLBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prilt 5 cent per nummer 82ite Jaargang No 21336 Cbetredaettur t TIETER Oouda ir jmm i V r J £ i i ivoUeii üi Donetzbekken en ten iten van Charkol afgeslagen Geallieerde opmanch in Calahriê Hevige gevechten gaande KONING BOKIS NAAR ZUH LAATSTE RUSTPLAATS Older declnemujig van de geheelebevolking der hoofdstad vonden De plechtigheden begonnen in de kathedraal Alexander Newski waar neergelaten de rouwmis werd opgedragen m t eSwoordigheid van eU metropolieten de GALEAZZI orthodoxe kei mef assistentie van gevonden heeft draagt het jschrift Bol IS ill taaar der Bulgaren 30 1 18 4 en daaironder 18 8 1943 Onder de geeangen van de numndcen de seluutsctioten van alle Buigaarache garnizoenen en onder het luiden der itokken van het Iclooster weid de kist DISTRJBÜTIESIEVWS KOPSBNBON VOOR MEISJIES VAN S TOT 15 JAAR GELDIG Met ingang van 1 September 1 M3 is van de textlelkaart voor meisjes van 3 tot 15 jaar gemerkt V 415 bon M voor ttm aankoop van een paar kousen geldig geworden BU Inlevering van bon M dient het vereischte aantal punten tevens te worden afgegeven NAAR WASHINGTON wordt vernomen Uit Washmgton ger pi rtement van Buitentandsche Zaken den persoon en het werk van den u n f c cv Cl oil well f ll aangevraagd voor Enrico Ga die een tiezoek aan Washington wa de r 1iiSr me r l t Wan ¥ volgens m edeel ng van heïde Wi ïm Nerhier l l rTdtr ST Bu tenlandsche Zaker hy d n n r h tÏT heWaticaan een Amerikaansche visum ÏTHEEK Séadshieuws Expositie van volkstuinproducten was een succes RUIM Drieduizend bezoekers Eerste boudsche tentoonstelling van rftor voucstuinders geteelde producten Vjnfet alleen wat inzendingen en aankleeding betreft een groot succes geworden maar ook door het l ezoek Ruim 3OO0 personen hebben de tentoonstelling bezocht en vooral Zon dag op den laatsten dag is het zeer druk geweest Speciaal het geëxposeerde model tuinhuis trok de aandacht en velen waren enthousiast over het vooruitzicht dat er na den oorlog ook in Gouda gelegenheid zal komen om een dergel yk huisje tegen een zeer biUyken prijs van den Bond van Volkstuirrters te huren Ook schoolkinderen hebben de tentoonstelling bezocht In klasseverband en onder leiding van hun onderwyzer hebben ruim 800 kinderen verdeeld over elf scholen een rondgang over de expositie gemaakt De organisatoren van de tentoonstelling hebben hieraan voor de kinderen een opstelwedstryd verbonden Examen handenarbeid Te Rotterdam is geslaagd voor het diploma R hdndenaibeid de heer A v d Vliet B eursies NR V De afdeelmgen Den J aag en Gouda van de Ned Reisveree iging maken a s Woensd een middagexcursie naar de Reeuwyksche Plassem Op Zaterdagmiddag 18 Sept komen de Hagenaacs nog eens De aM Rotterdam organiseert op Zondag 19 Sept een yai ling naar Moordrecht Östum nu v p £ i wMm n brgot auMwin 1 n plcm van ItQd lik nwr t l ia otb Ü Wat Wiar Wanneer Reimie Theater li ropenlngs programma op het tnonecl revye Ainpakken onder leiding van Martlii Rijken Aanvang 8 uur Scboawburc Bioaeooi Twee falttkklge men schi i imet Magda Schneider en Wolf Albach Rettyl Aanvang 8 uur Thalia Theater Artislelihuwei ik met LmiWaklmulleen AlberlVMattenrtock Aanvang S uur Reunia tojrer Maandag vaUiI T uur concert AUe werkdagen 1 IZM eV S GuthBlskspcl TentooTutelling van antlcka tegels an Ugela Uderilei T 8 en S Sapt 1 nar Vrije Etal geliache Kerk en 7 M nnr BMiaaaMrantseh Kerk Drledaagi ohe conierentle rtje 9 Sapt 7 M uur Prteuwe ScfaonwbtlTK Optreden van Indra APOTHEKEaSDtENgV geopend dei nachta alléén Voor mg UDA Verloop van de landing in Calabrie Ondernsming met bep rkt n strategischvn omf n g igen Steeds geneeaniiddelenl Apo hoek alléén Lange Tiendeweg 9 Grendel INLaVEBING LUISTBRVERCUNNIVGEN Inlevering luistervergunningen verbeurd verklaarde radioontvangtoestetlen aan het postkantoor mwger letter E DISntlBLTnt VASTF BRANDSTOFFFN Tot en niet rlJdaiE 9 30 IZ M en 3 3MU Dta rlkisttekanin or loket 1 Afhalen aanvraacforn uUeren r aprekmg an den cursus ter opleiding vooc het bt p t V nor de t hand Tot en niM Donderdag J to 5 uur Noodge koaw KlndartoeOIng MaBegataluis In schrijving door ouders van kladeren voor da temecnteUJkie klndervoedlltg 01 3 tiHterh e jen tuat banden KmRdlIk ÜRÓE NaRd lidnkatr J j ouden oorbgstr iat a kloomni I iol i Hoog Feuilleton Nadruk verboden Het licht op den toren Deensche romanvan T VOGEI JÖRGENSEN 27 Juffrouw Sdir noen hoor h t en het zou nooit m haar opgekomen zyn om niet te gehoarzannen Doch zy kon maar rwol begrypen waar dit alles voos diende Vosz gmg nu met Yvonne naar zyn kamer Zyn eerste Werk was de politie op te bellen oi er nog nieuwe gezicht punten waren was niets nieuws Men had alleen kunnen constateeren dat de gevonden vingerafdmiUcen niet jnderegiisters vooi kwamen In den tuin van het huts Noorditiraat 26 was m een rommelkist de bijl gevonden waarmede de doodelijke slagen waren toegebracht en die byl bleek afkomstig te zyn uit de keuken van Viggo Hansen Hebben de getuigen nc4 iets losgelaten vroeg Vosz verder Neen iwets Alles wat zy wisten was van geen belang Wat hid Aaboe te vertellen Nieti wat ie moeite waard is omherhaald te worden Dus er m niets bijzonden vooi evallen Ja toch wel iets Er heeti ziohook een oude dame aangemeld eenkamerveriiuurster uit d Noordstraat die Viggo Hansen van gezicht kendeZij zeide dat zy hem op den avondvan terv moord met iemand daen zyniet kende voor ziin huisdeur m eenopgewonden gesprek had zien staan Hoe laat was daf Ongtveer half tien verk aarde ïij Dat klapi aardig Neem Aaboenog een tweede vei hoor af en ti acht teweten te komen waarover hy metVlggo Hansen heeft gedebatteerd Maar A boe v ei klaarde Dat kan my niet söhelcn Coivfronteeir hem met die oude dame danzult u zien dat t is zooak ik zeg Goeden éag Nu wendde Vosz zioh tot Yvonne Zeet u t nu maar u kent Aaboetodb w i ÏvraagD ond it s vrU 1 delwaf IGotivhslki uur m bk gesihikt f ƒ i MstraBt n lebodrn VACKN er plaaf een kW Ir no lOJ Bd Dr hun I Zout i ue iH i ng v Cl iu i uc j HambixrJ ü et het oortogafcruis van voor de geallieerden een averechtsctie f ord t iieiden door Arbalds Ultweikffig heeft gehad Ibaatlelder Wou tenbei rehuhücd mi g l tppet evel der Duitsche weer deelt dd Zaterdag mede l het Oüstelijke front werden IfMetea kractiU aanvallen der JSiStteB in den Zuidelijken en den ESSsi ec w veibitterde gevech il De Vijand verlooc we TrtO pantserwagen tt Znid We tel Pce pont van het iaaad Calabrie leveren Duitseh Mehc aldeeUngea atrtjd tegen geKSiiMtelU rtrUdknehlen De vijand lyAMr gevaellge verliexen vooral jMm iiMiikte poging om in den rug llu laveehtavoorposten te landen In ISUrMfcten met Oultache jagers ver fiÊ ntutd giateren boven Ilagcbled II viermotorige vlieg l lldi Amerrkaaflsdie luehtstrijd i n deden gisteren aanvallen op ene plaateen m hel bezette m het Westen waaronder ook diaü icten van Parus De burgerif lead gevoelige verhezen Vfüld vliegtuigen we en neerge U I n im afgeloopen nacht hebben té vliegtuigen met talryke bri en brandbommen het gebied van j BerIijn aangevallen In eenipe eten ontstonden aanzienlijke len verliepen onderde bevolking ttfwil van de zeer moeilvke weere digheden vernietigden luchtdigingsstrtjdkrachten 27 der aan l vuandelyke tKHnmenwerpera geCdppertjevel van de Duit9 e weer I maalkt d d Zondag bekend ÏMifwaergeveehten in het Zuiden en M ailddaa van het Oostelijke front k listeren den geheelen dag Iwt Donetibekken ten Westen Cbarkof en bij Ssefsk werden vtlandelijke aanvallen in felle afgeslagen BU herhaalde ie doorbraakpogingen der ten Westen van Kirot en ten iTtllen van Bjely leed de vijand Ier iware verliexen aan pantseren manschappen È le finsche golf brachten marine fcitterijen van het eiland Tytae B een bolsjewistische formatie ooreen mijnenveger tot zinm beschadigden een anderen mijjreger ernstig Lichte Duitsche zeeMtachten sctioten m dezelfde wa Wn gisteren vier Sovjet bommen omlaag M fP het schiereiland Calabrie ge ageiBche strijdkrachten konden hun bruggenhoofd slechts onUk uitbreiden hoewel slechts Duitsche en Italiaansehe strijdlieh tegen hen teweer steMen aanvallen der luchtmacht op liKBideluke landingsstrijdkraohten in snelle Duitsohe gevechts en bomtreffers van zwaar ka p een viidndelyken kruiser Door luditaanvallen op plaatsen in teetle Westelyke gebieden ont lloiKien in woonwijken der aangevallen Mw aanzicnlijike veirlie en onder de Wrbevolking en verwoestingen aah Ao wen Vtjt vijandelijke vliegtuigen imlW neergeschoten Nrakingsstrydkraohten der marine wtMen in den afgeloopen nacht vooir t bnaalkust van Noord Frankri k tw Brilsche motortorpedoboöten tot en schoten een vufde boot m niii liet é Aran ar Het IlSste communiqué Jlamsche opperbevel luffll Jil een hevige artlllerievoorberei l Aior telrijke batterijen opgesteld Ji e Sictllaansche kust en gesteund a het vuur van de vloot en een de luchtmacht zijn de Enerlkaansche strijdkrachten er hl geslaagd eenige bruggen te vennen in het uiterste Zui M Calabrie Na xware gevechten de vardedigingstroepen met van de luchtmacht den vijand W verliezen toebrachten moesten San Giovanni Reggio di Calabria 1 streek van Mellto Porto Salvo iuitrulmd Pffldelijike i vliegtuigen hebben aan gedaan op plaatsen m de pro ne Napels Catanzaro en Salerno aamona werd gebombardeerd Kische en Duitsdie jagers hebben cheidene gevechten 16 toestellen Tjpehoten S andere vliegtuigen y a door de luölitdoelbattenjen JWWWd Fm Britschc bommenwcr J n door artillerievuur getroffen Jm bij htt eiland Co Egeisctie in zee gevallen Italiaansehe weermaditftjencht fondag luidt aU volgt bel Calabrle froot Is de vijand J krachtige bescherming van forjy vliegtuigen en versterkten aany van troepen en pantserstrijd kaelilen verder het achterland binnengedrongen en heeft terstond eenige plaatoen beaet Tuasehen Palmi kn Bagnara moesten de verdedlgmgstroepen lieh terugtrekken nadat stj een eerste contingent Brltache troepen dat geland was hadden verdrev In het gebied ten Oosten van Bagnara en In de vestinpwerken van het gebergte van Aspromonte sijn hevige gevechten aan den gang Italiaansehe en Duitsche jac t en gevechtsvliegtuigen hebben lahdmgsvaartuigen op tnarsdi zijnde afdeelmgen en panIsei troepen van den vijand aangevallen Een kruiser werd door bom men zwaar getroffen en talruke kleme booten werden tot zinken gebracht Aanvallen werden ondernomen in de provmcies Napels Brindisi Tarente en op T rracina waar de vijandelijke vliegtuigen het centrum der strad gebofnbardeerd en de bevolking met boordwapens beschoten en daardoor groote schade en talrijke verliezen hebben veroorzaakt Tijdena de operaties van dien dag werden vijt vijandeluke vliegtuigen reergeschoten COMlTi MET SOVJETVERTEGENWOORDIGFRS De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Wa ihington dat daar Zaterdag officieel IS bekend gemaakt dat me n bezig 13 een comité te vormm waarm ook SovjetRussische vertegenwoordigers zitting hebben Oit comité zou zich met de vraagstukken gaan bezig houden die voortvloeien uit de operatie in de Middel andsche Zee Ook is men overeengekomen een conferentie der ministers van Buitentandsche Zaken van de Sovjet Unie Engeland en de Ver Staten te beleggen De voorbereidende werkzaambeden daartoe zijn reeds begonnen Bovendien wordeh nog altyd pogingen m het werk gesteld een conferentie tot stand te brengen tuasehen Roosevelt Stalin en Churchill Vooraanstaande peraonen koesteren nog altijd hoop dat de onderhandelingen met Stalin een feit zullen worden In den Joogstcn minlitemad heeft deArffëntijnsclw T geeimg besloten om hetuiterste Zuiden van het lead onder militairbeituur te pUataen r De landing die troepen van het 8ste Britsohe leger en C anadeesche formaties onder liet opperbevel van generaal Montgomery Vnydagoohtend onmiddellyk voor zonsopgang omstreeks half vyf in het uiterste Zuiden van Calabrie ondernamen he ft de Duitch Italiaansehe verdediging geenszins verrast zoo meldt de Corr dienst uit Berlyn Nu dient hier overigens aan toegevoegd te worden dat de Engelsehen den factor der verrassing die aan dergelijke operaties inhaerent pleegt te zyn m dit geval volkomen hebben laten varen Hun slagvk ot m de Middellandsohe Zee die aanvankelyk uu de Rodney en de Nelson bestond en die jituo ichen nog met de George V n de Haw is uitgebreid had heiliaaldelïlk de Calabrecscbe kustbatteryen gebombardeerd terwyl het Engelsdi Amenkaansdie luchtwapen een activiteit aan den dag legde welke kennelyk op een aanstaande landing duidde Uit de commentaren op het Duitsche legerbericlit valt ofsdioon zulks niet uitdpukkelijV wordt gezegd af te leiden dat de landmgstroepen n koirtsten weg over de straat van Messina kozen en aan land gingen rondom Vtlla San Giovanni het uitgangspunt van de feTryboat erbinding tussdien Sicilte en liet vasteland van Italië Verioop van de aetie De Engelschen zetten in eén groot aantal kleine landingsvaartuigen troepen over ter sterkte van ongeveer een diviaie die slechts werden geconvoyeerd door twee kruisers en vier destroyers Een langdiüTige artillerievoorbereiding van de talryke kustbatteiryen die rondom Messina op de Siciliaansche Oostkust zyn opgesteld en uiteraard een luditscherm scheen generaal Montgomery voldoende te achten voor zyn mannen die echter zoowel volgens het Duitsche als het Italiaansehe legerbericbt ernstige verhezen leden Nauwelijks waren dan ook de eerste Jandmgsoperaties ten einde en hadden de Britsch Canadeesche troepen vasten voet gekregen of reeds be gornen aanzienlyke versterkingen over te steken een veorsohyneel dat o dc in den loop van Zaterdag wend waargenomen en VeiMiMMTlla T bunker ta het De loazljde P K Dr PiuU AU B overleden koning eerde De kist mei het stoffelyk overschot van den overleSden vorst werd vervolgens door leden van de regeering van de Bulgaarsohe general iteit en van het presidium derSobranje uit de kerk gedragen en op de affuit geheven De rouwstoet trok van de kathedraal door de voornaamste straten der stad naar het station terwul honderd duizenden inensohen ïiet bohouwspel gadesloegen Achter het stoffelyk overschot volgden H M de konuxgm met de andere leden der koninklyke familie terwijl de atoet besloten werd door de leiders der buitenlandsohe delegaties en de militaire formaties aan het hoofd waarvan en Ouitsdi eerebataljon mardieerde iDe officieele pleohti eden eindden op het station van Sofia Het stoffelijk overechot van den koning werd Zondag per specialen trein van de hoofdstad des land naar Kot jeriliowo overgebracht Op den tocht die verscheidene uren duurde was iiet stoffelyk oversohot van den konin fop alle stations waar de trein stopte het voorwerp van aangrijpemie toonee en Van heinde en ver waren de t oeren en bderinnen toegestroomd om aan hun koning de laatate eer te bewyzen en hem hun liefde en aanhankelukheid te betuifen In Kotsjerirfowo werd de lykkist op een lykwagen geplaatst De voor de plechtigheden in het kloost Rila Uitgenoodigde gasten een kleine kring van mtieme vrienden dar kdninklyke familie bega en zidh met talr ke wagens naar het klooster het Bulg sche nationale heiligdom De voltallige hooge geestelykheid van de Bulgaarsehe nationale keik woonde de nu volgende plechtigheid by De monniken van tiet klooster namen het stoffelyk o er scÉiot van den tsaar aan de poort m ontvangst In de kloosterkerk werd een ple tige mis van requiem opgedragfn In een grafkelder aan de voeten van den heiligen Joharnes weid het stoffelijk overschot van tsaar Bons byigezet De eenvoudige marmeren plaat waaronder thans de tsaar zyn laatste nistpiaats i dat nog rder schynit aan te Itouden Reeds in liet begin der afgeloopen week waren verscheidene Engelsche patrouilles onder de bescherming van den nacht in Calabrie aan land gegaan Onder deze patrouilles was slechts een enkele troep die 400 man telde en dus een zekeren omvang had Uit het meegebrachte materieel viel te oondudeeren dat ziJ opdracht hadden telefoon en radroposten in te richten voor de komende landing Zy ontsnapten evenwel niet aan de waakzaamheid der Duitsch Italiaansche verdedigers die hun landingsbooten grootendeels VormioE van bmggelioofdea Uit de mededeleing van het Italiaansehe legei bericht dat Villa San Giovanni de Calabreesche hoofdstad R ggio en liet gebied van Melito di Porte Salve dat aan het bezit van een vliegveld eenige betekenis ontleent zyn ontruimd is duiflelyk af te lezen waar de Engelschen hun bruggehoofden t ouwen H commentaar op het Duitsche legerbericht is op dit punt nog iets duidelyker en geeft te verstaan dat de gelande troepen van Villa San Giovanni uit langs de Oostkust van Calabrie opdnngen terwyl zy zich naar het Zuiden klaarblijkelyk tot op de hoogte van kaap Delle Armi heblien uitgebreid kennelyk om vervolgens naar het Westen voorloopig lot kaap Spartivento op te rukken De mededeeling van het Duitsche legerbericht dat er reeds een mislukte landing in den rug van de voorposten der pil heeft plaats gehad mag missshien zoo worden uitgelegd o choon daaromtrent m bevoegde kringen het stilzwijgen wordt bewaard De Terdediglng Waar de Dultsoh Ita iaansdie verdediging terug moet trekken zet ziJ zioh blykens het Italiaansehe legerbericht vast in de bergen van As MN aionte die als een ruggegraat dwars door Calabrie loopen en waar zelfs een machtig landingsleger ze niet makkelyk zou kunnen verdreven Alles bij elkaar heeft men den indruk vooral als men rekening houdt met hetgeen in den loop van de vorige week van bevoegde Duitsche zijde n er de landmgsvooAereidmgen der geallieerden werd geiegd dat hier slechts sprake is van een ondememiog met een beperkten strategischen omvang die bedoeld is als een onderdeel an ande re opmties hetzü dan dat de Ingelschen lich werkelijk op het standpunt stellen een deel v n hun pers houdt lich daarmee volgens de Italiaansehe bladen ernstig bezig dat Italië nog maar een kaartenhuis is dat btj de minste beroering ineen kan storten In dit laatste geval zouden zy spoedig genoeg merken dat ChurdiiU s eisch van onvoorwaardelyke capitulatie op de stenuning van het Italiaansehe volk leaz wil bhengen Het bureau van voorlich ting dW nationale katholieke wel vaartacömmissie verklaarde hieromtrent dat volgens mededeelingen uit Vaticaanstad het bezoek van Galeazzi betrekkingXheeft op financicele en administratie aangelegenheden van liet Vaticaans BELANGRUXE ITALIAANSCRE ussLiHnrEN op tii Deze wede aal de Italiaansehe minis terraad atdus een Hiinmuniqué vtfgaderen In politieke knn en te Romeverifvaolit men vol eiH S P T dat belangryke beakiiten ii len worden genomen ONDERHOUD VAN S ALIN MRT metropoliet SEBGIVS Volgen een officieele S vjetmededeeling heeft Stalin in tegehwoordigheid van Molotof dezer dagen met vertegenwoordigers van de Gtieksoh Oirtihodoxe kerk onder leiding v4m den metropoliet Sergius een onderhowd ge bad tydenshetArelk gesproken zouVaijn over het byeenroepen van een msscbopsconferentie voor de verkiozmg van een patriarch der Sovjet Unie el over den wederopbouw van de kerlc in de SovjetUnie Pollll ke krtniten e BerHtn rljii naar t ANP meldt noch door deze mededeellnfi Boch door de In hetxelfde bericht voorkomerde bewerlni verrasP dat de Soviet regee mg een weh l lende houding In dele kwestie aanneemt Het ia bekend dat Stalm ll n propaganda en parade priesle a behou den heeft en dat hij deien van tiid tot tijd aan de c rgetelheid ontrukt t och noch hierdoor noch doOT 7ijn nieuwste retigieuie kronkelingen zal hij naar men verklaart de maaaamoorden op geestelijken en den genadekKi en atrljd tegen den godsdienst kunnen doen vergeten De aanwerigtield vaa Molotof bij le besprektnffen toont aan dat het hier een atiiver politieke manoeuvre bc tref vinardoor de reclamecampagne der Ango Arr erikanen en vooral van hun ffeeateltjke hoogwaardigheidabekleedera voor de bolsiewistische culluurbren ers en oo doei de oor de bolsjewLstlaclie aaplratie verge 1 akkeltjkt tnoet worden Evenata de z onlhindlOK der Kominter l ia ook de plotj e inge vriendelijkheid Jeffene da kerk niaty anders dan een poi lnc om da wereld rand m de oogen te strooien FEtLE CRITIEK OP ENGELSCHEN MNISTER VAN GEZONDHEID Het Engelsche weekblad New Leader doet een lellen aanval op den minister van gezondheid Brown en begint met deze wool den In de tegenwoordige Britsehe regeenig is de eene minister e en slecht als de andere zoodat het nauwelijks de moeite loont een enkelen n mister te crttiseeren De onbekwaamheid van BioAn a dus het blad verdient in het bijzonder de aandacht Alles wat dez minister aanvat gaat ver keerd Den arbeiders m den landbouw heeft tiij reeds maanden geleden een menachw aardige hulsvctiirg beloofd Nu pas zijn de eerste steenen daardoor gelegd H la niet In staat Iets doeltreffends te doen tegen de snelle uitbreiding der geslacht z ekten Thans duikt een nieuw schandaal up 12 000 burgers die bij het uitbreken van den oorlog an Gibraltar naar Engeland gee acueard rijn laat hU verpauperen en van den eenan hoek van het land naar den andeten sturen De New L e a der elscht dat Brown zal aftreden Politie pretident Kerlen vermoord Naar uit Utrecht wordt gemeld Is op Vrüdag S September tegen half zes des avonds de waarnemend poiitiepresident Gerardus Johannes Kerlen te Utrecht het sl clitoffer van een laaghartigen moordaanslag geworden Op weg naar huis werd hy in de nabyheid van zyn woning door een ongeveer 20jarige persoon rnet een vuurwapen zwaar gewond Aan deze verwondingen is hy overleden CIRCUS GIEZEN Op het Malieveld m Den Haag is het Nederlandsthe circus Giezen Zaterdagavond zyn voorstellingen begonnen Het programma telt meer dan 30 nummers maar wordt in een ongewoon snel ten jo afgeweritt omdat het ver deeld is over de piste i het torneel waar op aoms verdienstelyke wyze dansen worden uitgevoerd terwyl ook een verbluffende lietaacrobaat er zyn kunsten vertoont Men mag over de combinatie circusrevue deriken hoe men wil z j houdt de menx en aangenaam bezig en wordt door het publiek blijkbaar geapprecier rd Wat het eigaüyke circusprogramma betreft dit bestaat bijna geheel uit paardennummers en deze bereiken een niveau dat zeker zeldzaam mag worden genoemd Circus Giezen beschikt ov r niet minder dan 45 naspaaa den waaronder dieren an ongewone schoonheid Wat hier op het gebied van hoogeschool en vrye dressuur geboden woidt behoort dan of k tot het beste dat wy ooit hebj en tjezien MIJN VRIEND JODEWIN Hedena ond om 18 45 uur spreekt Max Blokzyl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje oVer JiIyn vnend Jodewin N A r FfmenoNARis ONDERSCHEIDEN In Krasnapokky t Amsterdam K Zaterdag in etn groot bijeenkoinat van hnnfde cftf lijk medewerker van het Nederiandache Arboidsfront de Hljkelnspecteur b d Niederlitndlscha Verbiodinxaatene 1 Brink die wegens moedig gadrag bij de hiehUan De JeugtUge KaïMag Ih aaa u na Beelgailla Jfoto genomen in September IMl m den kring van soldaten tUdens een manoeuvra Holfmann StapQ TWEEDE PREDIKANT IN OER KERK Ds Oajer By gisteravond na afloop van dan dienst onder de lidmaten van da Gereformeerde Kerk gehouden stemming IS besloten uit het door den kerkeraad stelde tweetal voor de stichting van een tweede predikant plaats beroep uit te brengen op ds Ck F Hajer te Ede ARMBAND EN DRUIVEN ONTVREEMD In den afgeloopen nacht zyn op da gemeentehjke kweekery veertig kitogram druiven ontvreegnd Een juffrguw uit Gronuigen deed b de politie aangifte dat m den trem tuasehen Den Haag en Gouda haar zilveren annband met vyf half edelsteenen tier waairie van ƒ 100 welke armband zü om haag pols droeg m het gedrang op het t alcon is gestolen Kantongerecht Gouda Veroordeeld zijn wegens ziciit door etn motorrijtuig laten voort trekki n S R te Gouda 3 subs 1 d h met gebruiken van het rechterrtjwielpaA S R te Gouda 2 subs 1 d h venten zonder schriftelijke vergunning A v L te Gouda en A F A R zondarbekende woon of verblijfplaats ieder a V subs 1 d h na 22 uur rijden met eeh motorrytui X P C de B te Krimpen a d UiseU subs 3 d h gebruiken van eet ongeijkt gewiehH H v d S te Waddinxveen 4 suba 2 d h met verbeurdverklaring rooken in een afdeeiing verboden te rooken van een rijtuig van da Ned Spoor wegen F Th D te s Hertogenbo ch en P H ta s Gravenhatfe ieder 2 suIm 1 w tsch J K zor der bekende woon of verblijfplaats ƒ 2 50 suBs 1 d h M S V ta B Gravenhage vrijspraak met voldoen aan de Leerplichtwet P P te Rietveld P P te Rietveld G J te Nieuwer kerk a d IJsspi A H v D te Gouda A H v D te Gouda en A V E te Gouda ieder ƒ subs 3 d h Th V P te Heknv dorp 4 subs S d h N A te Gouda 2 subs 1 d h loopen op een hooi er grasland zonder daartoe gerechtiRd te zijn R v d K M vdS PCvdK JMvdK WLt C v H allen te Schiedam ieder ƒ 2 subc I d h of 1 w tsch lijden met een cainer op een rijwielpadl H v d S te Waddinxveen ƒ 3 subs I d h niet voldoen van de b jftrage ter ver be enng van de Binnenvii scherlj C M B le 7uflen 2 tubs 1 d h zonder schnrielijke vergunning vi schea met twee henilels M A S te HiUegersberf 5 subs 2 d h visKchen ronder schriftelijke vergunning van den rechthebbende fan het watert M A S te HiUegersberg li subs 2 d h C J S en M S beiden te s Gravenhage ieder ƒ 3 subs ï d h ronder schriftelijke vereimning visachea ire vischfuiken J H te Gouda ƒ 8 sub 3 d h met verbeurdverk aring voorhanden hebben van vi cn iwneden its vastgestelde n aat J H te Oouda tS subs 8 d h Neen vv ie is hy U hebt dien naianial eeiyleir genoemd iHy 16 de as isteivt van Vigi a Hansen O IS hy dat Nu weet wien u bedoelt U keiït hem dua Vosz vmg gietig ieder wotxd op diait zy sprak vol spanning en ook vat angst Doch zj antwï ordde Neen de ken hem verdeir nie Maar hy was wel altijd vreeaelyk op dringere hoewel de hem duidelyk vei staan gaf dat A van zyn atitentaeanie gediend was Vosz voelde zich opgeli 5ht Hy gui zitten en dacht na over de fnededeeHivg i van de politie Een punt was hem met recht duidelijk de byl waantneda de mooüid was beigaan kwam wt d vionmg van den advocaat Zou Aaboe dan toegang tot Vtggo Hansen s huia hebben gehad Bn hoe was hg aan de bul gdcomen Vosz vroeg het pnvwuanuner aan voo Vlggo Hani en Hallo Spreeik ik met de huWvoudhster Ja Met de politie Ktmt u mU aseagenuwanneer u voor het laatat Je byil uiluw keuken hebt ge i u t Die waarmee meneer diw akelige bijl Ja dat moet gisteircn voormiédjg zyn gebetwd om ribsfiuk tebakken ik meen dat dit de liaatMmaal was Waniïfeir miste u die hm Pas den dag n den mooni toenik hoorde wat er was gebeumi ïk frin toen natuuriyk kijken en de bW waa wag Wie zlin er gisteren allemaal jn dakeuken grweeet Niemand dm en meneer aetfook evrav Hoe iaat was V1i o Hansen daarT Wordt vepvoJ d Wanneer verduisteren Tot 1 Sept nac vertaWwrd t worden van 20 let 1 av