Goudsche Courant, maandag 6 september 1943

Aa Em lit mimt ê Jfs t raftn lUimtm bMlit rwMr tegtal KIN 01R POEDER Ian Idroga ragan in dé ttrooibut nat dia lakliere Zwitsol poadarl Dia hovdl t tcertf huidja lacbl n goof SPORT vonsAL GENERALE REPETITIE Over het alfcaaeca gwutifc ttaulfaUnii Da mptwU Cou l ch elflallfen h bbfn iflaj t rtn cte n kaUlen Zorxki voor d compclttl belUit VOQS evn generMle rliïetitic OouUs f pt cl W op igc ii veld tci c n den tWMda kUMer C VV uit Rotterdam Over Iwt ehrel vi I dc rood wttte ploeg niet Mfm hoewel la te voorlioede de ichotvurTMrdlffheUl wat te wt nitchen overliet en enige pelcYi dok wei in snelheid te kort kwamen Goud wie een ttkje terker be rtÜEte een Z lt voorsprong le zij zicli ge heel o xllg Uel aotgauK t g u het n e tiïtast Olyinpla be tiit den dode ktawe kjun pioen Aireerfifoortiche Boys Ook deer ww en geUlkepel llr l bet reaultHt LONK deed het bu den derden klsacr BUuw Zwart In WsMenaw beUngnlk minder goed Ui werd gedecideerd met 1 geklopt De overig ultolacm tuiden Ooude O Hlliegersberg 12 Gouda III HUKgersberg U i i ON A n Waddimxveen v 1 D S O II Zoetrrmetrl O N A III 3 4 BUtnr Zwart II DO NK II l S Olympia ra Gouda IV 4 9 Couda Jun C V V lun T 1 D S O Jun O N A Jun 1 ï JVNIOREN COMTETITIE Voor de junioren competitie van de Afdee lUig Gouda werden geapeeM de wedstrijden Atdtellng A groep 1 O NA a Cuuda ♦ Haaatrechl a G S V a ï Groep 2 Waddinaveen g Gouda b 1 DO N K a Tlodan Boys a I ï Afdeeling B groep 1 Oudewater Lekkerkerk a 0 0 U N I O a Haastrecht b 0 Groep J Jodan Boys b DON K b Olympia b ONJk c J S Gouda c G S V bi l Afdeeling C groep O NA d Olym e O Gouda d Moordreeht a 0 6 De standen rljr thans Afdeeling A Groep 1 0 13 37 2074 1014 11142 S2 10 30 5 10 29 5 1 1 14 4 I1 3B O 2 30 O N A a Gouda n utftrecht a CSV a Olympia a DO N K a Jodan Boys 8 Waddinxveen a O NA b Oouda b Groep 2 50 ISO 1 O e a o O o Afdeeling B 27 1 8 l 5 1 10 l 4 Lekkerkerk a WNIO a Oudewater a Haastrecht b O N A e O S V b Olympia b Gcuda c D O N K b Judan Boys b Groep 1 B 4 1 2 1 3 2 S OGroep 2 24 3 27 121 12 a M 13 U 3 B 4 1 7 S S B 2 1 30 B 3 O 00 AJdeeling C Moordrecht a O N A d Olympia Gouda d DONK O II IS 7 13 1039 Groep 1 B 4 O 3 O 3 tl 4 J e 1 O Groent G S V 4 lfi Jodaa B y I 3 2 l U OMJke iai l Oljnüia d 131 4 14 DAMMEN rsMMOomjJK jUMonoENgcHAr VAM ZUID BOIXAND Waren de uitslagen in de vonge roiulen van de wedstrUden om het peraootitijK kampioenschap van Zuld Uolïar d bchoudenü enkele ultsonderingen vrt normaal ditmaal vleien er enkele verraasende resultaten Zaterdag verloor I omburg IBodegraven van Couprie Hagenaars moeat eveneens aen nederlaag bicasseeren van Var der Berg StolwDkeraluls terwyi Klnnegin en Vao Oosten de punten deeldifi In Dordrecht won Zondag De Jong van Van Steenbergen terwijl de tlteltiouder Huisman een voordeeüge poaltle n n remtfce genoegen moest nemen tegen Van Ravestcln Door de uttslaven behoudt Klnnegin de leiding met 11 punten uit g partijen v Oosten heeft V punten uit 6 partQen terwijl Huisman en De Jong beide 10 punten u t 7 partijeTi boekten De andere deelnemers hebtten groo ten achterstand ATMLETIBK CLDirrovRNOOi achilles Bij gisteren voortgecette ondeilingc wedstrilden van AehHlea otn de clubkamploenschappen waren de uitslagen lo den tienkamp heeren hlrk stap epong I H Vervot t 11 11 m 3 P Schouten 109 m 3 N N 10 7S m tM truswerptn 1 D Boot 21151 m 3 H Vervoort 27 4g m 3 M J Schouleo S 7 m 20O m hardloopen 1 H Vervm r 24 sec 2 J de Jong 24 6 sec 3 N N 25 sec 1900 m bardoopen 1 J de Jong 4 m 43 aec 2 1 Sanders 4 m B0 7 sec 3 1 de Pate 4 m BB 4 see De stand In den ttefAemf na aec iHimnwrs k 1 H Vervoort IsSr p 2 P Scheuten tIST p J Sanders 21 S p 4 M J Sdwiiten 31 e p Dames 300 m hardkiopen 1 S nikkers 20 2 sec 3 J Hogman 30 9 sec kectiawvrpen 1 en 3 J Hofman en 8 Mihkcirs 1 8 m 3 H Wkkeri 13 77 m PLAATSELIJK NIEUWS BERKENWODDE GSesfaUfd De ii cr K KievH al acde te Rotterdam vwor hei diploms R handenarbeid BMKOOr Bmigaty k StuaA Geboren Cor tieiia Catharina Jobaaxna d van N J V d Meer en C M Nooten Oüsbertu Antonius r van Th A Houtman en H Vermeul Jan a van C Schlingmann en J Snut Aslrianus Reter t van D Grootendont en M A de Rijk H i M ria Wilhelinina d van J Veld en G Velthuijsen Overleden Hcioiia Maia udijk 39 Adrians Maria Jerona de Wit 11 MOORDRECHT Examen hudenavbeld Voor bet dipioma R handenarbeid xiKi te Rotterdam geslaafd de hit rer M R var Maren en J Kwinkelenierg I Ol OEWATER BuTferlUkc Stand Gröorén Uktrigje d van M A de Jong en M Katland Wiüegn Johan Henriet loon van H A v d Meer en F M Kièyiet Overleden Comelii RittveU 69 jr Ondertrouwd C Blank 30 jt en O W Stekelemburg 26 jr 8TOLWIJK iBargcrlüke Stand rr G 4wrien Johannes 2 van Tf v Dam en B W v Vliet Wilitsm Comelif i van P C Lokerveld r T Sprong Ondertrouwd T v Gils 31 J te Waddln v ejl en J DetiMi 33 i B Muilwyk 27 j te Hcittrdagn en J Verhoeven 23 j J D v Wyk 33 j ie Wageninger en G de Grsaf U i T A V Os 25 j te Pvls broe en M de Vries 21 j Geh4iwd T v Gila t Waddinxveen en J Dcelér W Kool er W N v d Heuvel B MuUwgk te Rotterdam en J Vei oeven Overleden Pi ulu Versiuia 17 J Loop der bevolking Ingekomen M Hartman kanloortied var Ainesterdam in C 4lr J Deelen aieniscbude vanvan Gouderaik in F 63 A M H T Walte2 z b van Lange Rwge Weide in G 49 H Langerak 2 1 van Berg Anbadit In E 25 J N Verka ib van BerkenwiHjde in G 37 T v d Heuvel ihetFitaar van Bei enwoude in D VattrakkeA N flBoof b baar Nieuwvten Omiastr MS C Bomaerdt en In winkeier oaar g anvenliage GcntidMatr 75 M oot en gezki uitvoenier naar Rotterdam Disamtr 37 A B Langerak g b naaj Apeldoorn Schuttersweg 30 U v Dam aridarb naar LekJieilterk No 324 E Kol i b naar Amgterdam Haviiislaaat 14 hi H V d Hettvel tinder mta Goud VoorwiJIena 149 a J Deelen iJb naar Waddinxveen Ucnctouwerwcg SS J Veilioeven t naar Rotterdam Ommoondiewet ItW A J Bouser dienaMi naar Lakkeiierk Sohuatiit 186 M Slingerland tinunerman naar Berkenwoude B t9 WAODDaVEEN Zw ati c trijdaB In t gnneen etg iwenAad werden tk iaarkukjche uit eatnfeiu en waterpolowedginjden Bekraude sebapeiK Bij een ttRatfenJam te iuuden hjpen fcdtdag georgani ie rti door het ZuidHoi Ugulaeh Sct penahnfcceii behaalde dé heer A v d Breggen a fiier met mr uuendingen ttven eerst prijzen waarvan zes aij fi tiker ei teRi ar en een sis e igtnaar lokkn J W gefnaiier te At bekerk en trovendien twee kunpioensprijzen voer oude oci a i eigenaar fokker J Wageinaker te Atifcekertt en voor O animeren fukker eige Burgcriiike mmtê Gciiaren Gerw rgje Wiihe mina df v W J van o r Kraati en C Moorlandef Cüxbènr a Antonia i v A A Vergeer en P J van der Werf Ctcla d v A an der Spek w A H van der Si Güsbertus z v J G Hi 1M Zimmermann Gustav H ï I J G Hordijk en V M Z m litAntonia Maria dt v J u p t 1 en A S da Haan Fredehk u J V W D te Gussinklo en wT Wilhelmina d v C hX H Bonefaaa f I Gehtiwd W Driesae en T fman J Ho endoom rn J a J Spe én J E Schomien el Ondertrouwd C VfrweüMohie C Hcogendocrn en p r tTol t OmciEELE MEDtOtauxm De Di l ibutiedtenilen reiktr In van d bomen Algemeen l jt TT meeli van lot en mti lo f oi i toewyur nn voor havetrr o u i y met dft tMifinen mogen mixiifa bimnen Atgemeen Si w u BO Irilevn rc van de Jonr en l igtrti f di nn e bcven 7 i reiken d c nslis foewijanget vruchten Uit Tesaqier met de L mogen rraxln aal neictien borni r ai Z ai worden mgeleverB rWwij Cn Dlf3HEID IIT l R TOCWU INOKN VLEESrMWAUX De ge i ine ds luur oer i m i v eesc i r met een vervaid m het ti jdvas van t tot er mei 1 43 wen l verlengd lot er rpel t ISO i TOCWi IZINr BN VOOK simrtui Crossieit dwncn de Bor r er g ii texlieUoarr ueike var 1 M 3t ugli u Jl recht lavtr ► ta van sehe rueep uiterlfjk op VrilZrTSeWamber a s btj de Plaat DiiS dlglisleit IE te Icverer ter leMinrlaP toe iji r ger voor se tjéep ToearHZiKGEN TABAK ill A rV EV SKiARgTn De isflritiirittStmtftr e lier t s i iü van tabsli onnen var i m triSr a s voor t rf cent var het aar i iüSJÜf de bor nri l iitir g r vcor labJT prnceri Icewijnrgen voor l r Z 3i peocent toew llnger voor t reHM aagtadacteur 3 o Weysters gottsm Q edacteur voor Oouda er OoitrS r Titter Ckiuda VerantwoordtltjS TT advencnuea U AfckendDfc Rotterdairiv gcefsier N V aoncrdamaeb Hem Rotterdam P JSJkar bat gabude I i afiice jfaehta op gwacht l d i feRoatias y Igvolfctng üken we iaan er Da Heer en Mevrouw BROER iv d VEER even met groote vreugde kennis van de get oorte van hun Dochter ADRIANA SIMONNETTE HENDRIKA Oouda e Sept 1943 Regenlesseplantsoen 32 Onder trou wd JACOBA OPPENEJER en JACOBUS DE DOEI DER Axel 2 September 1943 Axel Kanaalkade 18 Haasireihl Hoo slra it C 103 Hiermede betuigen wij on7 en hartelijken dank lun den WelM y ecrgel Heer Dr H W de Plunque en aan de Zugters van het Van IlcrsonZtekenhui voor de medische ro lielrievolle behandeling tijdenh de ziekte van onzen lieven Tongen Broertje Klelnzoonlje en Neef jp Joop J J VAN DER SPELD J VAN DER SPELD Eikenboom NF LLY EN FAMILIE Ooudn de Geneslelsiraat 13 Dankbetuiginq aan H H Doktoren Directrice en Zusters van het Diacones ienhuis De Wijk voor de mediiscbe en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte an bU het overlijden van ongen Heven Man V ider Behuwd huwden Grootvader den Hacr PAULUS SUCKER Namens de Familie F SUCTKER Nieuwpoort Gouderak B 222 GEVRAAGD VOOR DIRECT flinke Bakkersknecht f lialfgwa C J van Otterlo sGravenbroekscheweg F 83 Reeuwijk Ni MS Mcantie gisloten Woenadag 8 lot en met Dinsdag 14 Sfplember J van den Hendel Siitirij la din Lantaarn Nieuwe Haven M9 Ooada Ledige Faaia en Driehocfijzer bierflesschen tarag btzargin MULDER EN OOMS Wijnhandel reanandaal BS i €jUU dat U bl een sterfgeval kult opbellen No 3726 de Algem Coop Begrafenis Vcreciitglng Rotterdam U A Ie Oouda f C A Lanaoitiaa O KT INES voor een Jqralenis of crematie fitgea STANOAARDTARIEF du ZMëw WINSTBEJAfL Vde tevredeoheldsbetuigingcn VOLQ NU MNRirTn MKK LISSEN II Steno Typen Talen Bockkouaen Algem OntwikktüRg Vcttjglngswgt enz SCHOEVERS Baartaair II Amalard X PraapectM en i ocfles gratis Em vrootiflie geschiedenis an lieMe en juriilerij MAGDA SCHNEIDER mU IBACH Rtnt JAltt IllDtlt ÜANS OtOM lOIGANC 1 WAS TOT EN MET DIMSDAQ IN DE Schouwburg Bioscoop DE NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 9 September 7 30 uur WEGENS GROOT SUCCES s da waraldberaemde Payoha aréfalaag an HaWanlanda VooT dt 4e maal te Goada BH de 3e voorstelling kcrdeo honderden teleurgesteld Bespreekt daarom tijdig Uw plaatsen I Ean hoogat gezallige an Inleraaaanto avandi lala andar dan andatvl Prijzen der plaataen 0 75 ƒ 1 LM ƒ l SO Voorverkoop en plaatsbespreken vanaf Dinsdag 7 Sept van 11 lot 1 uur KLEIWEG lOS TCL 2SS0 GOUDA THALIA Wilt U nog genieten van da andarhoudenda gaaohladanla van een vrooiyk conflict dat amusant wordt opgelost en tegelijkertijd van luelitiga mualak vlella aparattaaaénaa gaaai humer en Mmparamant Komt dan Mn der drie laatste voorstellingen bezoeken yan Artisten Huwelijk EIn Waizer mit dir taa arlin lllm met Lizzl Waldmailer AlboH Matterstook a a Toegang aile jeeltijden Plaatsbespreken uitsluitend aan de cassa een our voor iedere voorstelling BAKKERiJ ROOTERir leoert U prima Ueinbiood rJ ra A x Ballan ana aueoanarlikal 12 op IA bon E ns gepTcheerd nteede weer begeerd HEERENSTRAAT 87 G bR Iemand van goeden smaak prefereert SIROOPWAFELS van Gebr Ravenstein Kttn thandel fie PFOtectOr Maant 124 BWursgabouw tpttardam Gadtirande da maand Septambai NilUWE AANWINSTEN Werkan van Prot J H Juires A a HulshoH Pol W G F Jonsan Wi A Knip J F C Scberrewliz Willam van Nieuwenhovan t C de Moor G F vim Schagen J J Bogaarts B Pothast C Verschuur G J Dallgaauw a o s ZONDAGS GESLOTEN omt echte thee nabij I aon onze InrichHng Uw Will I tKIxLtLUlllb in bewerking Wij hunnan stoomgoadaran binnan 2 wakan an varigoadaran in 3 A 4 wakan oflavaran Omdotoaza inrichting voorzian is von da modarnsta mochinas voor Stoomen Verüen en Modelpersen Stoomerlj en Ververij Fa J P Mui Korte TMndsv sg 4 T l 3257 No 6 uur 3294 In de week van 6 tot 12 September kunnen goederen om te STOOMEN of te VERVEN IET worden aangenomen De Pelikaan Gouda Vul oad gramt oonplaten baMsR W rrf l Wij geven 35145 et pplul Afhalen gratia HEES aen 60UDA JMuziekinstr handel N V KLEIWEG S4 lederen dag wordt onze aortetring aangevuld daarom hebben wQ tecda friascbe BlotmM sn Plaiitui voorhanden en tevens ataadalatabHaandara WONINCSltUIL Aangeboden heel huis te Zuilen bij UtrA hl tegen Hii is te Gouda of directe omg Br A J Lamroers F Koolhovenstraat 83 Zuilen op dat gebied Voor iedere gelegenheid VindlU dit wat U zoekt bij iS Glorie IMundl C YFF Markt 4 Telal aSOS J VREDE MtdJtmusméeTf iSe r w J ea vnttgra aeelee m hrt iftu a au hfi MIDDENSUHDSDIPIOMA Mj ftvt n doellr H ftd t deefvoofl d eSOES liSTilIëï AMtRSFOOBT AFD J5 trtttta Ao r 1 los 50DOI TNUTIIBI ITTIIi IK NET KI mm De vrcagderocs die t glas U tcbenkt Duurt luttle uren Maar bedenkt Met grievend leed dal bet kan baren Lange lange jaren lil iiiii I C S I f Bestel nu reeds vaar kaafnd teiiaea Uw Appel Peer Pnum Per zik Kers in hoi stam halfg m struikvorm enr Verder Be soorten Bessen FrarhtK zen Ral arl r en örcentezaden Rozen Komfeeren Heesters Vaste planten Rotsplanten Bloembakken Boomen snoeien Spuiten enz Catalogiu op aanvrage gratig C VAN VLIET Bgimkweekery ZaadkaadaL Tuinaanleg TaL tM K Itt NU GEPLANT iiiitMtiUimNwiiie Stort 4 S0 op postrek 47SSaS van Btoembollenbedrijl FLORA te Httlagam 78 en wc zenden U onderst pracht collectielnacalbuig tuwf M S uw n X S C 3D Ktei MfciMWVr VOCMT Il kcqlotte fl adi I héél terug r ftetoo Ilo0tea Ab glos trhenren bewaart en mee geeft aan den ophaaldienst maakt onze giasindustrte er ook wear Bianw Deascheo van die Vela iobrl aa zoo haid ncodig hebben an waarvan ook de hu isvrouw hat gamak Dsai groog zou wiUcn mtssen I NEDERIANDSCHEINDUSTIIIEEII Veel IS verandtrd of verbaan Veel had een vluchtig kort Sestaan Veel bleek slechts waarde kern schfit Maar BOOG AZIJN bleef BOOG AZIJN BOOfiAZMN SINDS 1564 y Banltetbaldterij Joh Vèrweij XUKT 69 waagt Winkeljufffrouw tecitfd bovea 18 jaar Tevene Werlister gevraagd VRAAÜT U EfNS Bil Firma JOH DE HEER wat bet buren van een PIANO ORGEL Rotterdam Heenjraadsptcm 9 tel 31 9 RUIME KEUZE MUZIEK BOEKHOUDEN M av 1923 RAVENHAaE ROTTERDAM iUNVAM VAN HO th CtmSUtMAR II K TEMSEII WaiMëg al gedaan op nelten stand mrl t van keuken Brieven n bureau v d Wad Gevraagd Mil flttts Werkstc oor 2 dagen per w Adres B irg larleii5 i V Ons DCEl BluFT STOC tWASSCHERU Flink Dagdlen g vraafl i goed loon jj W van VHel Crabethsl ProiiJïctuii voor DAC ol A VONn c iool bij 1 C t vrwerlt G UI i trMt 1S4 s Hag T l £ 5 Mr W 4 WlM ali rr Galileislrut IR l H gv Tel T J C HaoghtM v n Routmafrut te Hoturiiiun Ttl gamateric Mt telieb MMlsln Tie lueh wort op tt nd en kaÉDseite liM te land mts Bij het tM Sovjeto anlttaire is het den gewald e Mg van fcab n doomraak iin aanval OeoreMi jat heeft asuwiwurig giegefereg iiedeii ten etatjfriee inziéht zün tkiitadie aaerzijds Wdediging i anderzi £ ed priogvoer i Voor het piöoh m dagen fcaid zün 4eil besliss Dtenblii lont t kan Nnea enk l liat die llkMi tal b aMiettlifr ar S g ffj iniU £ SW iwr L t e CLï J n jwwovoor Nm 2 til Sis V lS n Willi rdeii