Goudsche Courant, dinsdag 7 september 1943

0 S T v iif ajp ji g p y NIEUWSBLAD VOOR G OÜDA EN OMSTREKEN 7 September 1943 Burcaa Markt 31 TeKfooo n i poitrekeatDg S400 GOUDSCHE CDUBANT Prjii 5 cent per m mimw 82 te Jaargtni Mo 1337 caMtndactAa TIETER Gouda oismaavTistiiEuv s mtB afweerstrijd in Donetzbekken van Charkof en Wjasma Mannheim en Ludwigshfifm gebombardeerd Nieuwe stellingen in Caljahrië betrokken oppa evel van d Duilwfce Ljchi deelt dd Maandag mede j kractUiiTe aanvallen der bobjeJsm In bet Uunetzbekken het gebied C ïk vkitf An ten Zuid Westen en liet harden der J ugd Gemeld vHlt Op den dreinpel van bet viifd oorlogsjaar houdt de Duitsche jeugd den Tag dei Wehrertuchtigung der Hitler Jugend 2o bewysl aldus dett wil van het Dmtsclie volk tot de i strijd tot aan de drfinitieve overwutnmg over de vyanden van Eui pa Duitschland zendt zyn jongMnannen niet als kanonnenvleesch naar liet front Het voedt zyn jeugd veelëS oodanig op dat deze og het beteikea van den leeftyd waarop ly voor dea militairen dienst geschikt is lichamo luk en geesteluk voorbereid it voor den dienst by de weermacht Deto opvoeding onderscheidt zich tsentieel van de Sovjgtmethode om kinderen met de wapens te doen opleldeJi eil in den stryd te sturen Een essentieel ken teeken jan de Dititsch Wehrertuchtigung is een weldoordachte Jichamelijke geholing op dlU breeds ten j rondslag Zy wekt ifbt de opvoedffng tot lichamelyke beien inTSLUITE f D MARGARINE OP DE BONNI N 40B B01ER EN RESERVE $ 5 EX i 5S De aandacltt van hei publiek wordt er nogmaals o gevesUgd dat op elk der bonnen 4 B boter en reserve i U 355 4 5S uitsinitend 125 gnutt marcarine dus g66ii botor verkr gbaf r Na dejervaiingen v n de g oote wmtergc vecfiten van 1 Ml 42 en 1942 43 ra g mefi aannemen dat op ieder gebied de noodige maatregeien zyn voorbereid van ar de wmterverdedigin stelling l t aan de wmteruitrusling Ditfeit k n mede van belanig zun voor dekalmte waarmede men ui toonaangevende kiriDgen den atloop van den alvrtageslat ui het Oosten gadeslaat D brandpunten De tevedhten ten Weaten van Ohal kof wfiren ooti ZoiKlag noig zeer waar te i e tolge van het feit dat onophoudeluik boI4 ewistiache pahtserafdeelihgen lik den stryid werden geworpen De Duitsihe afdeelingen sloegen in Samenwe kfng met de iuehtmacht alle aanvaUeti af Ten Zuid Westen en ten Zuiden V an S fsk bestormen de bolsjewjstisrtj divisies den Duitsohen afweermuur Oe heen en weengolvende gevecl ten wyken er o p dat de bolsjewiaten Voor het oogenbluk Ihet zwaartepunt van hun kiachtsmspanomg nalhr dit gebied 1 A ben verplajBtst Ook en Zuiden van Wjasma en lan gi den spoorweg Moskou Smolensk we pen zy VERDU ISTERD GOED Van vandaag af scherpere maateregelen Daar bij de gehouden controle geble ken is dat de nalejring der verduistermgsbepalingen nog niet hel gewenschte resuKaat heeft zal de politie met ingang van vandaag over het geheple land veisoherpte maatregelen tegen overrtredmgen treffen Bg elke overtreding zgl de lichttoevoer voor dne dagen wonden afgesneden en in ernstige gevallen voor zeven dagen Bij hartialmg van de lichttoevoer voor vier weken worden stopgezet Werd te dezer stede tot nu toe by overtireding der ve duisterirgsvoorschriften een aan kosten onderworpen waarschuwing van ƒ 1 tot ƒ 6 uitgereikt zonder dat de lichttoevoer werd afgesneden m den vervolge zal in elk geval d e stroom warden afgesneden Meent e politie dat het geval zoo ernstig is dat niet met eerv aan kosten onderworpen waaischuwmg kan wopjtei volitaan dan zal procesverbaal woeden opgemaakt ea dan loopt men de kfens dat mer geïuren de zeven dagen zonder str om komt digheid en kracht m de eenste plaaüb soldateske deugden alt moed diacl pline kameraadschap eergevoel en striidgeest op De eigenlyke Wehrertuchtigung beperkt zich tot de opleiding van de oudste leeftydsklassen in schiet en terreindienst m een voor do jeugd geschikten vorm Deze opleiding l verschillend al naar e i ng de Jpng mannen behooren tot d Motor Marine Fliegerof Naohriohten Hltler Jugepd Een drieweekache eurnii van telken de ffudate leeftlidsklane In een Welirertüch llgungslager der titler Jugenil vormt hel eind van de WohrerlUdiligung Mier viordt den jongeling in een geltjkgezlnde gelljkgeorlenteerde gemeenschap van kaTjaeradea let tot nu toe geleerde nog eena bltg Wiacht Het mooiste lucces van deze WahrerlUehti ungïlager 1 de houding van den jongaa Duluchen soldaat aan het front Het jong niiilVich geslacht vormt geen vervanging b den gebrui lijken zin doch beslaat veel et rooals telkens weer wordt bevallgd uit op de beste wlize opgeleide aoldaten die tea volle hun jïian staan en een geveohtatroen vorme zooals geen betere kan zijn De Germa na he Jeugd van Europa die ia deren strijd nTel aan d n kant wil taan ontvangt in Wehrsportlager in de mooljl streken van Duitschland een aoortgelUke op ah de Duitsche k meraden l pivallende bommt nwerpers neei l s nieuw regimenten m het vtiuir Ms ar ondanks hi n ononderbroken aan vaiijn konden zij odjc hier geen auccessep van beteekenis behaien Frontrerkorting ten W yaa de Mioes Dé st strijd ini het Oosten woedt nog steeds vd rt Op tal van plaatsen blUvtn de Sovj t troepen m de aanval zoo meldt de iBerl cor van het H b 1 d Aan dert Zuidelllken vleugeti van Iwt fiont is het Buitsche opperbevel naar gistermoigen is medegedeeld tot een verkorting van t f frontlijn overgegaan Waar dit precies la gebeurd Is nog niet medegedveld doch te Bermn wordt ki dft verbasid hei vermoeden nüge nroken dal het hlertiU waanchtjnll k oa het gekled ten Westen van ólf Mioe gaac Tpn Westen van Charkof Ijn binnengedrongen SovjetLfonnaties terugge lagen Ook ten Weiiten van Owl zt ll Sovjet aanvallen afgeslagen BRITSCHE Vliegtuigen boven Wt NCHEN In den affeeloopen nacht richtten zich naar het D N B verneemt de Britsdie bomaanvallen tegen de bevol king van Munohen Brisant en brandbommen vernielden talryke woonhuizen en troffen drie ziekenhuizen verscheidene k ken scholen er een tehuis voor ouden van dagen De Britsche bommertwerpèrs welker geconcentreerde aanval op de stad door de Duitsche luchtverdediging verhinderd werd Mclt i hun bomm n ten deele noo edwon gen boven een aantal kleine p aatsen en plattelandsge mecn en vallen leiding als de Duitsche kameraden fn ze tnauwe samenwerking met de Waff ilS leidt de Hlller Jugend In deze kampen b i halve Vlamingen Denen Walen en Norggook jonge Nederlanders op die zich 1l MilHg aanmelden voor de GermaMlehtr dtjyieJ Wei ierlUi htigungslai Optreden van kleinkunstgezelschap Melachinl Op 26 tem ber zal te dezer stedi in het kadpr van de groole W A Axmann heeft Tag der Wehr nr4 1 AAn rtVnaab gelegenheid van den zorgactie 1943 1941 een avond vlSfden ertiirjuigung der HHIer JugenA een op1 o gegeven te veaTsorgen door het klem Inüistgeze olhap Melachini dat zal op treden met een zeer afwisselend pio gramma oi der het motto Alles zren maar niet f egrijipen De voorstellif g IS om 7 15 uur m Kunstmin Front strydeiis met veilof in het vaderland hebben vrijen toagang alsmede de naaste verwanten van hen die no an de fronten staan of zijn gesneuveld gentiit tot de jeugd waarin hll zegt Het Is orw vaste wil en besluit om prestaties in den volgende Jjd van d a oo log op te voeren en de Ifijdende tro o niet elke nieuwe jaarklasse een In geest en kunnen steeds beter wordend jeugdig gfrslacht te geven I aat ons sterk rijn jn geloof ri vertrouwen verheven boven kIel iuioedig leid en tvvij el Ijiat ons met dapptSb hart met volharding taaiheid en stfindvasilfflieK jfVonIe en kleine zorgen en smarten dlageiu fWi willen als jeugd In deren oorlog de noott isffikkende adem van ons volk zl n uDere belijdertis vsn de Duitsche en bovend en van ie overige Germaaiischa üeugd bij het begin van het vijfde oorlogsjaar Ifl het mooiste biewijs voor de groote volhard nde krscht v in het Duitsche volk en hat longe vler enigde Europa om den oorlog door alle hardheden van den ttW tot een zegevierend elntfe te brengen Kaas ini geheime ruimte achter een childerij OOK OUDE KIPPENSCHUL RJALS BERGRUIMTE In een geheime luirate die achter een schildery in de woonkafrer verborgen was hebben ambtenaren van dery centinlen c ontroledienst uit Gojjda by den vcehduder W A te Stolv yk zestien kazen en Vi kg boter aangetroffen clandestien van achtergel ouden melk gemaakt Blj den veehouder A den D te GEEN SCHUNMANOEUVRE IN CALABRie Óe geallieerde lundmfi m Zuid Italiëwelke 17 dagen na de ontiamun g ranSiciiie 13 gekomer heeft zu k een omvang aangenomen dat men in Duitschland niet nee gelooft aan een schijnnrtanoeuvre doch de meening uitspreekt dat het den t gens ander rnst is aidushet bW Op het land ngSlloofd bij Reggio worden voortdurend ijiieuwe troepen aan gevoerd en men ipreekt dan ook van een maasaten aanval wadinii e de st njd o n Zuid Italië is t Ronnen De sterkte der gt lande tipepeij v ordt op het oogenbhk reeds ob twee infantenedivisi n éen pantserdivisie geraamd Ref d de voorb reidmgen V3q Erïgelsch Amer kaanM e zijde war n T n grooten omvang Van Duitsche zijde constateerde wen dan ook al spoedig het concentreren van tailijke schepen In de havens van BURGERLIJKE StAND Oeb refi 4 Septemb er Fva dr van B n Brink tt rti P Boll Cl Jacobastraat Z JoiInÉrattianna dr van H J Dijkhuizen taC Scho iim iker Karekietstraat M 5 Scptembf Wllhelmlna Cornelia dr v aT V Zoomenen en J Blom ï Dttartstraat 3ltHfirs Robert n van C A P Hardij ettW Malestein I elhmaef traflt 71 TheodQru Nrli 7n van F Laii crak e n H Kempen BoPlekade i ü Stpteirb r Adriana Sfmonelte Hendrik dr an W Broer en S H C an der Veci 4Regenles3eplanlsoen 32 Ouderkerk a d IJssel lagen in een niet meer gebruikte Iwppenschuur zestien kazen en een hoeveelheid boter alles fr duleus beijeid opgeslagen Voorts vond de Q C D bij den daggelder M te I Ouderkerk a d IJiuwl te Gouderak twee ka en en diie kilo gram boter by den veehouder A S tien kd en by den landbouwer P L te Stolw ijk negentien kaeen en by deh veehouder P V te Stolwiik aJW kazen alles ongcmeikt By deo veehouder S P te Stolwijk werden bestemd voor frauduleus karnenf veertig liter zurende rtwik en drie flesschen sterrnsel aang tioTfen Alles is in beilag genomen tegende t etrokkeneri li proces veibaal opgemaakt BeifoeminKv kiipelaan OfJ voor d racht vanden pater pAvinci u der PateiB M nderibiocdeis Frantib aran heef de M ïschop van Haarlem tot kapelaan te k arlt m aan de paiochie van hel H Hart behoemd onzen oud stad genoot den welë rwaarden pater H C A Ponsioen klipelaan te Leiden Leerares couiieuse Te Utrecht slaagde voor het examen leeiiairescou peuse onze stadgcnoote mevr MAS Faay de Zeeu W J MAKJiTBERlCHrm KAASM1RKI atrnFW TF 6 Sept Aanvoer 17 parftien zijnde TM tlJk Wegende 3836 kK Prijrcn 1 ffooH 61 n ï M 3e aooh I 90 00 O 00 HanittI vlug C atania en Augusta werden honderden specia e larfdlngsbooten verzameld alsmede talrijk vraclit en fransporfchepa EvenaN de erime hoeveelheden oorlJgM eneel op de kaden van Augusta rormden d e adieptn i aluurlllk herhaaldelijk het doel van liWitaan a len SPQRT Elfhoeveii zeilde FEUf STRUD S DK RAKKKtf Onteer bij ondei gunstige omstanolghedea liteH de wattisporlveiLt iigmg FlUioeven Zordag etn ohderllngen eMwcdf trijd ge Iwuütn Van d n startloien naai de Pleh vtni en langs den KorsendtJk tond het tn dea wlntj en op deze rakken kwamen de geoefen deUeileis net nu ehte naar oren Dlkwijtal weiqen hier de plaatbtn verwlt se d ma r andelen daartntegen gjiven geen ka pip e kwamen nfl een reiltJn van jna twee uur mei ten tJjdverachil vim enkelt seconden üoaé de Inislji Vooial d twee larktfh etwin d toti klasse J6 m W Sleenland P vTSchaÜt 2 illes itn gdvetx een duel te zien De Uitslagen ft aren Ktregutreerd e B M kUssie 1 Our W1sh st J poliudn 2 M ek t C Schooiider woerd J Hilda Ui t Nico v Schelven ungen glstrecide BM klasse 1 Triton it W Kok 2 Donald DulK t 1 Th v KUkl J Rlp st B Bui gei 4 Maue st C Broen JoÜtn 1 A V anti st P MaCdanlèl L Aiveilje at W an Noordt Ükyrnpi JQiien I O 21 bt ƒ Krijiïtr kittne scherpe vaartuigen I Flnel k 1 Muskiet tt B de Jong J J tngelbiogt 2 Jan Rap t W van Dölq sehirpe laartiiigcn I Ilarton t J t IJnliaar 2 Wina en Water st D Stuurmitni 16 m ennht lUsk asse afdeeling A l Aqu Bi da st M H v ifi Tok i Buierd it F vanD i M 3 Crouwenlmu III sx O de Rootjafdaling B 1 NeKon t J vin Vliet t Tiiriuil st T Rijlaarsdap T johan Ank r st Wil Koitijhetg 4 Tempo Vtvo ft C T H bCttnUi d 5 GHs do si J de jonS 8 Dsphnia st R Pels V loirkIa se m I ÉümWdroom ab W I t stcenland S SenVi t P Ö v Silwik lilt fn 3 apti t A L J V d Vewi in ken 1 C urrv t Pid Sipi vtnrplet t Kubo t J Struük Pampu kU e 1 Woelwater at J BorsJti Wat Wiar Wanneer RiM£nl Theater Mtm cnintfs propramma op I het tooneel if i AdnpaKktn onder r leldlnfï van Marjfcfi Rijken Aanving 8 uurSrhoutrbiirg Bioscoop 1 wee gelukkipe menschen met M gda Schnbider u VI oU AIbach Rttty AanvaniT fl uurThai a the4t r ArtJi t nhuyelljk met LizzIWal inUller ei Albert Alaltei stotk Aanvaitig S uur Alle wcrkdasen 10 13 30 en 2 S nur Guthufslt pel TJent onsfeIlln E van antieke tegpla en te èl ehl dertien Tot en met DohdertktE 2 30 5 nnr Noodj Abouw Klndeii voedlii MaMeRatsIiiLs Inschiijyingr doir oiittets an kinderen voor de ipen eeiitPUike kJndeuoedlnj 7 8 en 9 8p t 3 uur V ï ü l vang 4s he Kerk en 7 jtt iitir RemiHi strantJM he Kerk Dri daagsohe colnferenLj Vrije F angelische Geftieente ter verdiet tng van Jiet geestelijk leven dnderwerp God 9 de meri ch Mder da n C Leep smokers ds J Enter Jr ds P B Müll r 1 ijas J Verboom 9 Sept 7 so jBUr Meim Schouwburg Optreden n Indr AfOTHEKFirSDtENVt Stevds geepend des jiachti jilléén voor geneeamiddejen Apotheek E Giendel alléén Lanu Tiende jwR INLPVFRlft 0 l STFRVERGlINVIN OEN Inlovennif li sterverRunntngen verbeurd verklaaMe rad to onlvanntoo tellen aan het poakantoor morgen Jetler T ATHIFTIFK ♦ ACHILLES De onderimge uenk dames en jt All ille v inüén Olv ipia t ir in n U I rners lieeie üpi ngen eer werpen ïipnui en dames r unl sfce weipen KKAMPEN p fietren en l fkamp de vcreunlglntf ind 7 uut op het n iet de o gend hardioopeii v r poU tokhoo vèrtiprl ii en ea Tn en wet VrMd B H0 12 M jpn 2 3 3ftH Dlatribtrtli antoor loket I Afljalen aanvraapfomuiliieien ter lerkrljginfl van bdnnei voor va t hrai dstoffen voor cafés tvinkela warkplaathen en kantoren SCHOENENBON ilEN Afhalen jiapvraaeformuJIeren voor sehoenenboim n ni trlbutlekantnor fl 10 1210 en 3 M uut loket 12 morgep letter H I J Siiccei vo0r AÜÜft é clM firon wielerprlja van Beigeiac wpika de r duRen altt ronde werd vei reden over e aMand van ISO km eindigde ia e ov rwlnnlng voor onzen landgenoot Albert waBclundal Htl legd het pnoniri In I tflirS mm af fn den emditpimt veuloeg MRamos filciliano en Uagnani Ciutfkrt en ten Zuid Westen en aJalM van WJauna duren onveruuiS roort 9e luchtmacht steunde de doeltreffende v ixt de afdecUnKcn i fett leger die een zwar n alweer5 lèverea In den tUd va 2 tot S jSfmiier v rlaar de vijand 1 6 vlieg rtphet ehiereiland Calabne traden uT tade antsche try tóra ten tegen Jiwïike Duitoch taUaanache btwaEgiaMeelingen Ifohts aarzelend p jü op enkele plaatsen kwam het j echten U den afgeloopon nacht oadernaraen ties vgandelyke bfMMttftnwerpens aanvallen op Bt g A ie J der Mannheim en Ludwigahafen Ds iïolking leed verliezen In eenige ïien weiden aaniienlijke vewiielta J 4 ageii tït b hoofdzaak d j tZtkW bmndn 4 olgens jjrontvansen rappMten weBMBWIlpor Stitfagem en hiahtdoelgeiWIffit 37 Het 1199ste communiqué van het Ifliaaiische oppefbev el luidt Calabne z de ItaliaanschDuit troepen na dapper het terrein M den vijand die wat manschappen pMterieel betreft in de meerderheid fH te hebben verdedigd bezig nieuwe Bltjltingsatclltogwi te betrehken De luchtmacht zet fijar aanvallen llort opt de ravitailIeiTing van den HIHhJ en wikkelt de Engelsch Amenimidrie luehtformaties die de operalate land ateunen m h vige gevechin Ift de A lri tische Ze itttelt een vsn onM yyrtteA ondec bevel van den luitenant t ómkboot tot zinken geo aoht dltMlivsIlen n en plaats op de gein van Averga CapiM Formla Villa LI en Viberbo Twee vieriuolorige en eenièweotoriii vyaiideltlk vliegtuig werd4 ii op Mf roo e iooKte door Italtaaiiacbe j gersIfinnuigen f tl vielen te pletter een vlerd 1 ttat door het niur dei batterueii va 1 werd getroffen vifel nabt Copertiiui ltJ neer B J OORBRAAK GEFORCEERD 8 het begm dfr nieuwe week van itSovjet6if nsief aldus sdhru t de r Uaire correspondent an het D M B het den vijand m weerwil van de innklige gevediten die een verplaatn van de zwaartepunten ten doel Itfien n9g kteeda niet gelukt een fcoibrsak te fonceeren en daardoor ni ïf werkèl k op gang te bren Dm een ervaring van meer dan twee If heeit de DÏiitsche leiding een uwkeur g inzWht in de SovjetbtTate il eltregpn Zij weet van de mogelu kWëi ten aanzien van menschen en terieei gebruik t maken Uit dit keichi zim de maatregelen van het Ciuliche conwnando te veiklanefl die MRijds betrekking hebben op de WiietUgmg en de veïdedigingstactiek kiiWerziids de belangrijke lol van het e iti in deii zip van een elastische iojVQcring bewijyen Toor het fpit dat in toonaangevende IliWhe klingen de toestand de laatk dagen optu ustlMfihp wordt beoorNi zijn wellicftt nog andere ledeWbesliv icnd dan de toestand van het Henblil aan itet gedieele Oobtelijke Jr kan aan herinnerd worden dat mf enkele weken de mndderperiede ttat dl de gevechten jfl met tot Ni ilr brengen maar ze toch wel Mnlijk zal vertragen en op den fkriTOnd teekent xich reeda de win M WelirertlèclitlgunesUger aer Germaan Jk lit 1 i t jSuutadler Meer wsa 2 WehrerttlcittUyng Ugef der Ger Cs Jeugd bevindt lln Nno e C e Vlaannthe NedeHandv lic en N jongeni vrijwillig t ljevlig om n militaire voorwpleidirg te genieten I leergan van vief weken Ir ccnV h lïUte streVfn van he Grorjt Duils he wdtdi n i ïnoetcnineen gehouden en itaJ fuiii en vindt scho in plaats ten tijr ♦ le wereldbe luwlng te ijl v gf ilepn rhappe IJk Q v ide en lijd een kan eraadM t ap iïB Keitgd welke ook daan a x g rai k ta ekom W Mr Fulom Boven kï v i hel Wchreiiüchygupgsliger I ills adter Meer Pethli Deeltiemi rj litZ VehrerfUchtlgung ager der H J hl niaken der geweren Sanden P H Z Beola en f inde Stapll MMMflaAMMMlNHaMM Wanneer verduisleren Jj Sept moet verduLUerd en van Ï9 H lot 7 uur mm Kmm v wwsMmm vwff D tegenstander heeft eohter nog steeds het ovei wicht irt de lucht hetgeen o a tut uiting kwajn In h t bonibard ment van de Calabrtsche kust door twee der jiwaarste eenheden vrni de Britsche vloot waarvan ook melding werd gemaakt in het Itahaanache weemiaolitsbericht van Donderdag j I Daar de geallieerllen door hun overmacht In de lucht en door de ligging van het Itatiaanaclic chleretland nog ten voile gebruik k inneii makeit van hun superioriteit ter 7ee en anderzijds de schaarsche veibin dm wegen een hafidicap voor de aanvoeren de Verdedigers moeden beteekenen is hot nraidelijk dat het geallieerde opperbevel eed redelnke kans denkt te hetiben in Zuiden Midden Italië Dat het In dit geval alleen bij de landing bu Reggia zal bltiven ta b n niet aan e nemen zoodat ook veider na $ een bel juwekkende ontwikkelltvg kaw wor den verwltht VERLIEZEN VAN GEALLIEERDKLUCinMACHT V Naar de Brluche bench tendienat hieldt 18 van officieele Engelsc he zyde toegegeven dat W de aanvallen op Mannheun en Ludwigshafen 34 tKMnmenwerperr en een lager verloren gegaan zu AmeiTikaansohe formatie borranenwerpen lie m de ochtendti ren van 8 September vta Noord Franknjk naar Zuid Duitsohland ziin gevlogen werden door de terstond voor afweer opgestegen I uitsohe jacjileskaders belemmerd haar aailvalsvoornemens uit te voeren De formaties WMiden verstrooid en gedwongen hkiar bommen voor het grootste deel lukraaik boven de jndelijke gemeenten vah Zuid Öui Aland uit t weirpen De verhezen aer Ameüikanen 2H n aanzftnlylk REDE VAN CHUROHILL Naar de Engelsehe nieuwsdienst meldt is OhtirehiU aangekomen te Cambridge in Masiaohusetts ar hem door de imiveriitelt Harvard het eeredootoraat zal worden verleend Ter gelegertheid daairvan heeft Churchill een toespraak gehouden waarin hij o a veilklaarde dat het volk der Ver Staten de verantwoordelykheid jegeng de wereld met van zich kan afwyizen ja de verantwooirdehikheid die de Ver Staten dragen neennt van dag tot dag toe Op den weg dien AmerSka en Engeland gemeensehappe4i ic zijn opgegaan is geen stilihouden mogelyk Er is thans een faze bereikt waaiim geen pauze kan ontstaan In de saménweikmg tusschen den Bntschen min ster president en den president dw Ver Staten zoo zeide Churchill wordt een groote rol gespeeld door een commissie die leotitst eeks onder de leiding van Boosewelt en Churchill werkt iDe aard vgn deze samen werking mag ook na den porlog niet worden piiijsgegeven totdat er iets anders voor m de plaats kan komen dat de veiFtgheid der geallieerden waarborgt De geme bnscbappelijke taafk an Engeland en dé Ver Staten is een rfenis van onschatbaiie waarde die op ztkeren dag wellicht den grondslag kdn varmen voor n gemeensdiappelijk staatsburgersohjp OhuTohiU gaf vervolgens 3h ztJn meenitig te kennen dat er sterkere doeltreffender en fellere inrichtingen ter were d moeten word n gesticht om d i vrede te waarborgen en oorzaken van toekomstige ooi logen uit den weg te ruimen Daartoe moeten de sterkste zegevierende nafies zich aaneensluiten dismede ook diegen n die den last en hitte van den dag gedragen en ondrr den geesel van t noodlot geledien hebben Al c eze kwestks zijm ondanks den oorlog voor de geallieer d n van belang Ni n ind kan bewtren dat de oorlog reeds zijn Ihoogteount berci ct heeft Integendeel de oorlog treedt voor de Britten en de Amei ikanen wellicht nu m ztin heftig te en kostbaarste stadium Het toekomstige stelsel der veiligheid van de wereld oo meende Churchill ten slotte zal niet doeltreffend of duurzaam 7ii 1 zondeir de Vereenigde mspanningf n van t Britsohe en het Am nfc ansche v olrk Wanneer wu vjereenigd zi ti zeide Uhurdhill is niets onmogelijk Wanneer wil v n elikaar verwijderd zijn zal aWes piislukken GRAAF CIANO GF RRESTEERD G aaf Ctano de vro ge e Italiaansohe miTii4 er V m Buitenlandsche Zaken én sctfoiWioon van MuisoUni die naaomenMvcf t sedert eenigen tyd zoek was 0r urijn sche blad La Stampa geauestcerd De politie hat de hand weten Ie leggen op een man dlC door Ciano met len iiefeiige opdraclil belfst op de hoogte was van rie la4s waar de oud minister ziel ophield D verdachN werd stheip vertoo d waaiblj blepjc dal lano zich In 6i woning van een bijitenlandci bevond die door zijp vooraanstaande poöltie bclangriike voütrechUn ge nont HleTna heelt de e b ntenlander iemand van overzee riano uttgeleveid waarop deze door de poltlie wgrti gearleileerd Naar men etït 18 ook zijn rouw gravin Mussolini door de politie eavre iX trA doch Ivier irta omtrent Is nog ni a niet ekeiheld bekend De houding van de bevolking Naar SPT uil Rome meldt herlnieit deRomelnsche ochteSUptys li hoofelaitiktleiraio den einst van iet ogenblik en o forlt71j ln dit verband crltiek tav de houiyhgvan een deel van de bevrilklng van Rc i eDe Voce d ItaKla spreekt Mx goon brutaal stirtbisdne dat in bepaalde R einsthe kilniiln iicrkisii D i Via Veneto zitten tos daaga iteedfi vgfi m ceen eleianf publiek li tiruli ojr nler niets aan de hartd l De Pift p tva o dlRoma schrhft dat men wel doet aan nllfascisme dooW dat er viin eea positievensedachlensiFOom over een vernieuwing nietsis te merken De meeale bladen staan aldus het laaf tgen leinde bkid ol van on ic ijverlie partltuhere leven Tan de voormaligefascistische patijfunctlonarlssen en hetpQhliek leest deren itnninel piet gronteKraagte Alles is aldus de Popolo dlRpma oneindig treurig en belooft nietslïoeds 1 Naar SPT verneemt is de meded e ingvaji Unite I Pi rss dat te Rom demor 1 ati vi r den vreie netjben plaats gevondenofficieel Vgeagesprfken Het bericht dat uitMadrid fc komstig was is aldus ofri8leeieki ngen te Roijie Volkomen uit de lucht i igreijen Voorts belicht SPSf dat maarschalk Gra 7iai 1 In een npen briftf aan de Me i sag ro door dtt blad Zondag gepubliceerd zich legen de metfladeeling van radio Londen wendt in de uitzending voor Franklilk op Zaterdagavond elf uun volgens welke lilf de maar ch iJk zou zijd gearresteeid O k is het onjuuht dat d maarschalk lek m Hij Is gezond wet kt op tiat land en geniet volledige vrijheid Tl RKSPHF NATIONALE VFROADËRING BIJ IEN inion piesi1 De grtKite Turksche nationale vergadeiing IS Ma andag vooi de eerste maol sedeirt hgi aimei reces byeeng ionion an deze rilling neeort Ook de Unt der republiek deeL Ui me tJUu d Ï 5S Toepassingr Ziekenfondsbesluit BIJ VERBLUF VAN DERTIG DAGEN OF MINDER BUITKN WOONPLAATS Voor ingevolge h t Ziekenfondsbesluit verplicht verzekerden die meer dan dertig dagen acWereen buitgn hun w oonplaats vertoeven en geneeskundige hulp behoevejL bestaiat reeds germmen ttjd een regfeilng De commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen heeft ttians ook rege en gesteld voor een vert ltjf van dertig d a g n of minder De i tstreeks of indirect verplichtvenzeketde di zidh voor een verbliifvan derftg dagen of nynder buiten zijnwoonplaEHbi bevindt eq geneeskundigeverzorguig van nood heaft dient zoohy zMjh t t een arts tandarts apothekerof vroedvrouw wendt zich aanstondsats verplich verzekerde bekend te maken met het veiVeJc om op de af te geven rekening of kwitantie den naamvan het algemeen ziekenfonds te vermelden Deze stukken moéten door den verplicht verzekerde aan het algemeen zi enfonds waarbij hu is aangesloten worden overgelegd orider bijvoeging van een verklaring van den huisarts specialist of tandarts die de hulp verleende dat deze uit medisch oogpunt zoo nooflzakehjk was dat daarmee met kon worden gewacht tot de terugkeer van den betrokkene In zijn eigen woonplaats Voor de op dezen grondslag te verleenen geneeskbndige verzorging geiden verder ae gewone voorschriften n beperkingen W A FRONTZORGACTIE Voor oonemin op medisch voorschrift m een ziekenhuis m de tydeliikeverbliifpiMts geldt met de eisch dathet algemeen ziekenfonds vooraf eenmachtiging moet heiWben verleend dochwel IS het m dit geval noodzakelijk datde rechtstreeks verzekerde zoo mpf eIijk vóór de opneming en andersuiterlijk binrien een week een schnftelilke kennisgeving aan zijn ziekenfondsdoet toekomen Hetzelfde geldt voor hetziekenvervoer Met een te late kennisgev mg kan alleen genoegen worden genomen indien de ziektetoestand vanden verzekerde dit onvermijdelijkmaakte Betreft het een jevfai waarin de ziektetoestand reeds m de etgon ijke woonplaats was geconstateerd terwijl het Verblijf elders met om gezondheidsre denen noodzakelyk was gobleken dan worden de gemaakte kosten niet door het algemeen ziekenfonds vergoed Hierop IS echter één uitzondering toegelaten nl wanneer de behandelende geneesheer opneming n den verzekerde m een ziekenhuis in zijn ti de hjke venblufplaats noodzakelijk acht In dit geval neemt het algemeen z ekenfonds de ziekenh ivF pleging tot op zekere hoogte voor t n reKJffiing Wanneei een verplicht verzekerde iich voor ten hoogste dertig dagen r ar een andere verblijfplaats in Nederland begeeft en duurt zijn verblijf daar te gen zijn aanvankelijke verwachting m langtr dan dient de rechtstreeks ver zokerde hiervan onverwiiH a an ijn alijemeen ziekenfonds kennis te geven Gaat leltiand buiten de woonplaats van zijn gezin gedurende meer daiV dertig dagen werkzaamheden vernch ten en komt hij loor de ji ipvaarding van deze werkzaamhedi n onder hlft Ziekenfond beslutt te vallet dan mfttl hij beginnen met zich sar te meiden bo een algemeen ziekunfonds in de WOT nplaats van 7im ge in Een punt van bijzonder belang jS tenslotte nog dat indirecte verzekeringvan gezinsleden van een rechtstreeksverzekerde onurtaat of voortduurt indien de wil tot samenwoi mg v an denrehtstreeks verzekerde en i ej gezinsleden aanwezi ss dtxjh met Ifian o den verwezenliikt tengevolge van oorlog oorlogsgevaar of andere buitengewone om itardigh den als evatuiiie woningnood n dergelyke Of doordatde rechlslTeeki verzekerde buiten dewoonplaats van zijn gezm vverRïaamhedeii verricht Duitsche Obergericht DIEFSTALLEN TEN ffADEELE VAN DE WEEltMACHT TE WOERDEN ït V oor het Dtiitsche Oöergeticht dat te Utrecht zitting hield is een strafzaak behandeld tegen 46 beklaagden byna uitsluitend inwoners van ae stad Woe rden die op een lange reeks diefstdUen int de opslagplaat en van de Duijbche wcei macht te Woerden betrekking had Iwaalf be klaagden hadderf zicti wegtiis diefstal te vecantwooideh E n dct 1 v n hen Wds onder gtbrj iikmaking van de ver duistering de opslagplaatsen bmnengediongen en iad daar leercn jassen sokken Schoehi n deken en onder goed ontvreemd Anderen maakteiV misbruik van het vertrxiwen dat zij gi noten als ai beider m dft opslag j plaatsen en ontvreemden tiidens den dienst iKiv ngtiioemdejJrvüorweipen De buit ginfe dan rl fcde hinden van de ovf ige 31 b klJ B n dtb zonder it omierii g hoewelzy wisten dat htt gf5toIen goed was cr etn levendigen handel me e dreven en zich aldus aan heling stluildig maakten Het Duit he Oberg richt veroordeelde de dieven tot tuchthuisstraffen van één tot 3H jaar In minder erhtsige gevallen tot gevangenisstraffen yi n ze i maanden lot anderhalf jaiH rieNijeltrt kregpn vootzoover zy oveR DfSTKratiTri vistf brawdstofffm e nkOnntig hun beroep haddep grf handp turhthiiisstrëftfen van IW tot vifr iiar in lichtere gev allien van drie lot negen maanden en in bi zo id ie uitzonderingsgevallen geldboeWn van ƒ 150 tot ƒ 600 Zeven bcj klaagden werden wegens gebrek aah voldoende bewys vrygesprokcn i t