Goudsche Courant, dinsdag 7 september 1943

CMipeM Voor d Mmpetiti werd vat la0Mi rwnn door AnjmwMolach S V n Kanten bM BeiAtnir O VAN TILBURG Mcret iacompetitielelder IcvuuL dienen ta het algem mogelijk te iQn en vrij vir 1 bolsters zand stenen en ar dt vt OFFICIEEUS MEDEDEEUNGEN MAXWCM GROSSIERS KN DETAIL USTKNPUIZEN VO Nt OBOINTm CN PBUn B kendmakUg l 13 Deze prUalijst geldt van i September 1943 af De eerst vermelde prQun stjn grossleniprijzen de tweede d prQzen voor denconsument De grosaierapr zen betreffenhoeveelheden per 100 kg per lOO bos of per 100 stuks die der consumenten zUn per kgTper bos of per stuk GROENTEN Andijvie sort I 11 t t W sort n ftX ƒ 0 09 Ssvoye kool ft Itfit Roode kool ft f0 tie Sprul1kool ongesciioond 19 50 fOiS Witt kool 5 O o Chineesche kool f S I 0 08 Boerenkool 6 0 09 Blcemkool soort IA boven 27 cm over den kop gemeten 17 50 0 23 soort I van 22 27 cm over den kop gemeten f 14 f 0 18 soort H van 18 22 cm over den kop gemeten il 0 14 soort UI van 12 18 cm óver den kop gemeten ƒ 8 ƒ 0 10 Peen zonder lof sort 1 ben 50 gr p st gewasschen ƒ 10 50 0 14 sort II van 5I fiOO gr ongewasschen ƒ B ƒ 0 09 sort HI boven 500 gr ongewasschen ƒ 5 ƒ 0 07 Bospet n 0 6 kg peen 29 st p bos ƒ 9 50 ƒ 0 13 Eouelderi ƒ 3 50 ƒ 0 08 Knol elder J met blad sort I boven 10 cm diam ƒ 1I S0 ƒ 0 15 sort Il van 8 10 cm diam 9 ƒ 0 12 sort UI Van 8 8 cm diam ƒ 7 50 ƒ 0 10 sort IV beneden 8 cm diam 5 ƒ 0 07 Bleekselderij ƒ 9 50 ƒ 0 13 Peterseti en kervel 4 0 08 KropsU mUMena 2 kg p 10 t 3 90 ƒ 05 van 1 7 2 kg p 10 ft ƒ 3 ƒ 0 04 Sla itiunse snij en stoofsla ƒ 10 50 0 14 Spinazie blao ƒ 13 ƒ 0 17 spinazie struik 12 ƒ 0 18 Komkommers soort IA vanaf 850 gr p at ƒ 18 50 0 20 soort I van 700 850 gr p sst J 13 50 ƒ 0 18 soort II van 000 700 gr p st n ƒ 0 13 ort UI van SOO 800 gr p t ƒ 8 ƒ 0 10 Komkommerstek ƒ 10 50 ƒ 0 14 SJalotten 10 ƒ 0 13 Uien ƒ 8 ƒ 0 11 Paprika ƒ 13 0 17 Aubergines ƒ 19 30 ƒ 0 25 Peper ƒ 48 ƒ o OS Koolrabl I boven 7 cm diam ƒ 5 50 ƒ 0 08 Herslknollen gewaaachen 5 M ƒ 0 08 Ramenai ƒ 7 50 ƒ 8 10 ZuchelU ƒ 7 OIO Postelein ƒ 17 ƒ 0 22 Prei sort I t oven 10 mm diam 12 ƒ 0 16 sort n tot 10 mm diam 10 ƒ 013 Kroten sort I tot l d kg p st 6 50 0 00 sort U van i il kg p t ƒ 5 50 ƒ 0 08 sort UI vin 1 I j kg p l ƒ 6 ftfil Kroten gekookte 3 stuk of meer p kg ƒ 13 ƒ 0 17 minder dan stuka p kg 11 50 ƒ 0 15 Tomaten I II UI en rv ƒ 19 50 f 0 25 tomaten bonken 5 ƒ 0 19 tomaten kriel en gescheurde 10 ƒ 0 13 tomaten natuur ƒ V 0 19 Slokboonen Princesse ƒ 29 OJ Snö en spekboonen ƒ 20 50 ƒ 0 27 Pronk boonrn witte ƒ 14 ƒ 0 18 Stambooren witte zonder draad 21 90 0 28 Overige soorten 23 FRUIT Meloenen suiker en kt gr ananas f3S ƒ 0 44 Overige soorten ƒ 94 ƒ 0 31 Bramen ƒ 64 0 77 Druiven ï Gros Colman Golden Champion Muskaat West FrUia Leopold ƒ 80 ƒ 0 96 Il Frankenthaler 70 ƒ 0 84 UI Overige soorten ƒ 66 0 78 Walnoten ƒ 160 1 90 Appelen Groep I Cox OranJi Pippin enz IA ƒ 58 50 0 73 Mluikelt ia de keukca In UBoom fevftUcB bft ftbntik vfto boUr uit weer spoedig en b u maal kunnen opknaMZ Klaag daarom niet mij Neem nAKMSRtii Aibtunona junpoeder lev rt vele gocntcn imUiclük jut en UUoozc ipftottjtelijke Miiieti op Truttêpiiranta aaniappeltapioca bdpt U m bet bereiden van pudding vla pap ena Bet bmtt ét cp iê don iwrltr fpbMH W A aCHOLTBNS PABBICiUN Nederlandsche Voetbal Bond Afdeelins Gouda Secretariaat Kamemelksloat 269 Goada lelefoon 2764 OFnCIEELE MEDEDEEUNGEN OITSI GEN JUNIOREN COMPETITIE ZATERDAG SEPTEMBER 194 Afdieeling A roep 1 O N a Gouda a a Sept 4 0 H strecht G S V a X 2 H J Hornis CSroep 2 Waddinxveen a Gouda b 2 O A de Jüode D O N K a Jodan Boya a a Sept 5 0 regl H v d Koolwijk Aideelin € B groep 1 Oudewater a Lekkerkerk a 0 0 N G Burger U N I O a Hautrecht b S F Robert Groep i Jodan Boys B D ONK b l t T AUmendinger Oljmpla b O N A c i t 3 van Herwljneh Gouda c GJS V b 2 1 K r L Nolte Atdeellng C groep 1 OJIA d Olympla c 1 H V d Koe vijk i a Hla d Moordrtcht a O S Joh Tak PROGRAMMA JUNIOREN COMPETITIE VOOR ZAIERDAG II SEPTEMBER IMJ Afdeeling A groep 1 Gouda a Haa t leeht a 5 uury K F L Nolte O N A a Olympfa a Donderdag B Septepiber 7 uur H J Homls HooMredKWur J Q WerMcn Rottatei J Ch r l ct ur oor Goud en Pm t Tlctcr Gouila Vmuitwoordelfk miiil Jrivertcntiu L Akk iidtlk Roucrdia gfjgMfiter N V RottirdunKh NieimMill Botterdam 3 Met groote vreugde en dankbaarheid geven wïj kennis van de geboorte van onzeti Zoon en Broertje WILLY die bij het H Doopcel de namgn ontving van WÏLHEtMUS EVERARDUS JOHANNUS JOZEPH W E V STRAATEN C A H V STRAATEN Alkemade ANNEKE Gouda 7 September 1943 ® i Qa oP izUttaK H H Kappers Drogisten eru lever 200 spoedig mogelijk de scheeczeepbonnen S in want ook ie grossiers moeten op hun beurt deze bonnen tijdig inley eren Met groole blijdscliap geven wij kennis van de v rspóedige geboorie van onzen Z ion en Bfoertje KARU W V d BflRG M K V d BERGTRUDI Teen Gouda 6 September 43 Bothastraat 24 Ondergeteekende betuigt hiermede zijn hartelijken dank aan Dr H W de Planque Dr van der Griendt Hoofdzusters en Zusters van de barakken van het Van Iterson Ziekenhuis voor de liefdevolle behandeling en verplegiing van ons Dochtertje Ida tijdens haar ziekte en herstel onderyonden FAM VERGUNST Jan van der Heijdenstr 5 A n ADELAAR PRODUCT = PRIMA NA VERHUIZAff EN VACANTK draait onze reparatla Inriohling weer op lla r n En U weet Jiet S 8IZ moeten willen ze niet bedorven worden alihugdig worden gerepareerd dus by Jn nCAl DICT BreaiiaiMlaal tS U U Lf n I L I Telefoon 3697 Uw rUwlfIhand iaar oor NU n NA dM riag Gevraagd een tijdelijke NIP IN OE HINSNODINB Kiugerlaan 55 De iLluEHSTJES rubnek ordt otttnomtn Dlatttt l rdlif n Zaura T rl t Bctrckkinc advcrtentiej 1 M woorden f 0 11 elk woorden meer 0 09 Ander advertcnUes 1 11 woorden f 0 28 Ik 4 woorden mew f OM alle bt Voorutttxtallnf Advertentin onder nummei aan Bet bureau 10 cent verhooglnf BewQmuninier S c it extra Opnam op een bepaalden da kan niet worden fegaMindecrd Brieven kunnen werden atfehaSld tlkcn w rkdaj van JOuur Zaccrdata alleen Tan 12 38 nar OM TE RUILEN 1 paar kit derscJ oentjes m 20 voor 21 T venï te koop 1 fietswiel m torpedonaaf ƒ 10 1 dynamo m koplamp ƒ 15 Sonnemans Bogen 46 Gouda dagdienstbode evraagd Ooej loon W van Vliet Crabelhjtraat 75 Flinke TE KOOP 1 pers veeren bed iftet 2 matrassen eo 1 peirs ijzeren ledikant ƒ 35 OOSTERLING Spieringstraat 109 boven Dr TEN CATE IHaagdirm Jtchllg rheuma tche en Zenuwzieklen is Donderdag S pl afnveila Rotterdam Eendrachtsweg 65 Te koop gevT twarte eolbertc Mtuuins ook m gestr pantalons H Slingerlandt Gouwe 130 Tei 3793 Te koop gevraagd KACHEL gesdhikt voor café Oaf Bouter Stolwijk Mevrouw Voorthuis Boskuop vraagt wegen huwelijk der tegenw een OIENSTBOOE voor dag en nachts Hulp voor Underen en werkster aanwezig HOOFD V SCHOOL vraagt te huur HUIS of GED HUIS P B vets Bleekerssingel 22 Dames Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprêteexen Hoeden worden alleen aatigen Maand Dinsd Dondeird Na 6 u gesloten Engelfri t Goejanv erwelledij k 43 Xe koop l geit met 2 lammerm ƒ SM J C Svanenburg Ktffkweg 180 Waddinxveen Gem Zit Slaapkaver Heer zoekt gein zit slaapkameir m of zonder pension omgeving station Brieven met prijsopg onder no 10420 b ir v d bl Te oop 2 gr en 2 kl INMWAKPOTTEN ƒ 42 Vericaaik Dijkstr 5 Gouda Te koop een Jongenspakje leeft ong 2 jaar ƒ 6 Van Vlicl Vossiusstraat 33 DAMES Wü vervormen Uw oude viilhced als nieuwe niodeime hoed Maison van Eijck Groenendaal 12 Te koop gevraagd HAARDKACBEU P Revet de la Reijlaan 1 Te koop ONTVELLETJES 7 5 BURGER 3EK7VDE55 TE KOOP z g a n damesschoenen m 37 pri ƒ 25 2 paar kinderschoenen maat 24 wif6 ƒ 6 de 2 paar W POOT Weth Venteweg H 61 NETTE WERKSTER gevraagd T Gt Bealrixuraat 3 Konijnenmest te koop gcvr elke hoeveellicid Aanbiedingen aan G Souer Kéthhof tean 9 Gouderak Te koop beste h i ii 1 g M ƒ 17 50 Ooms 1 Karnemelk slodt 9 Rtpareer niet zelf Laat UW Huishoud of Indus iamochlnV vaklcundi0nail4i 4 door f TH RICKEN IMrMA HIN EHANOEL Zoutmonifroot 4 Gouda MariMlM NaMti BRANDAlST te koop Muraa G Annaars QJDUwekadé S Alphenjrd Rü i Te koop i g aji BANJO met zak ƒ 100 Schlichtera O de Boompjes 89 Te koop gevraacd nieuw of gebruikt vloerkleed Liefst 3 X 4 G J den Bloeder R v Catsweg 182 TE KOOVijnn Godin kolenfornuis nun waterketel ƒ 40 12 rocterriuibtoer tuinslang k z g s ƒ 25 PANNEVIS Turisingel 70 Gevraagd flinke hnlp in de buishondJng goede kost Siiroopwafel Koeken Banket bakkerij Gebr R venstein Spieringatraat Terstond gevr een sehilderskDecht ot halfwas Fa C G en P Vffv WiU en Nieuwe Heven 190 Gouda Groep i OJI A I Waddliucveen a S uur J Baas Gouda b DX NJt 4 uur M Hornte Afdeeling B gro J Oufcwatet a U N I O a 4 uur G van Wtfsgurden Groep 2 Jodan Boys b Gouda c 4 u T AUmendinger OlympU b D OJI K b 4 uur A M Soeters G S V c OJf A c 3 uur H V d Koolwijk Afdeeling C groep 1 Olmpla e Gouda o 3 uur Jofl Tak O N A d D O NJC c 4 uur G den Boen Groep 2 O N A e Jodan Boys e 3 unr H £ pM C P Koster W SchoonderwoCTd A Baas M G Scholtea S van Veen 0 i erSik liie elftal A Duran CJv ZyU Abf V DulTCniiQk Fr de Bruin C Kjttwrgcn A V Vllrt St Trouwborat T slouthart M Trouwborst C Uui man Abr Vujjk Cr ii i g late elftal C van Manneke B van Ga n g riw i A v d B T Karreman H Boerop H van ZOTlen W Verwey Bl Schmidt Ani v Vtoet H Vmtrt 3 Spekman tALDILIJST VEBEENTGINGEN PER 11 AUGUSTUS l 41 Peb t Credii Anunerstolfiche 8 V lO M Bergambaciit a 03 Bodegmv n 11 21 DO NJC 5 M D RD JEST O i Gouda I M l S 24 GroeneweK 293 Groot Afnnvers J GS V H JwtT eht r V Jocfcan Boya 14 21 JU K B O Jt ljl Lekkerkerk Mi Moercapene Moonireclu Nleuwerk rk 8 3 OlympSa O NA Oiui C water 8 23 OveTK otje R V C Schoonhov n 7 04 Stolwijk Ü NI O V EP Waddinxveen 143 2 3 G SJ 1ste elftal H Brem W Suman Joh Revet A Wemmer H de Slet K Kerk J Ph de Jong C Brem P Neuvelstein H van Soort T Neuveistetn 2de elftal B Antoolaaen J Radex C Cammeraat R Lakerveld F Lakerveü A Hammer A van Asten L Hogenelfft J Kerk O W Janmaat J C Revet Baastreckt 1ste elltsl w Stijnis M Versteeg S Vonk C Versteeg G de Korte C Mourik A A Versteeg N Boer A Kompier G Drtessen J Boer Lekkerkerk 1ste elftal P de Bruin B ije Bruin J van Dongen L Mudde J P de Jager J Burger A HOogerdljk A Hoogen boezem W den Boer 2de elftal L Burger Jb Sterrenburg W Pültdit H V d Graaf D v d Graaf K Bikelenboom A Poiderthan de Joiig Mar Neven A C Broete Abr van Zoest T 3 v d Voort NUawerkerk 1ste elftal A van Donk k Goor J Koolmees M Antes E v Stetn C de Bruin N v Weelde C v Stein M de Bruin Wn D v d Lee F Compeer Wympla Ie elftal W Mallon Joh Rond J Spek 3 Endenburg J Weptter H van Zutphen F Hooimeyer J Muyl wijk K L I uyE S Soeters J Breeman 2e elftal W den Boer J Donker Jac de Joog C Reebeen C van Buren T Janmaat A d Jong A Gravesleyn J Lafebei JBak L HomemaK DEBITEERINGEN VOOR D COMMISSIE OVER HET 2E KWARTAAL 1943 De gemiddelde kosten per uKgefprokcn straJ bedroegen ƒ 1 0 + ƒ 0 25 adminiitralie koeten tclaat 1 1 Vereeniging Aantal eti allen Groeneweg 3 Groot Ammers 1 Lekkerkerk 1 Nleuwerkerk 1 V E P 1 3e elftal W Kwinkelenherg T Boere Jan de Jong J Schouten J Kroon C Kroon H Verwaal L Swetf M i i Kleef B Hagendijk J DtJkmnn Deblteeiing 5 73 1 91 1 91 J lÜl O N A Ie elftal S Hofman C Spruit L Lakerveld C Brenkman H Bron J dé Kopel C V d Pos W Otrweneel Th van Willigen M V d Spelt Il Bieehuewl StolwUk Ie elftal T v d Heuwl A v d Bmr N van Dam C Rlet wk W Kool W I iedorp C Verdoold H v d Heuvel D an Dam G Bunschoten A D v Dam Bovenstaande debiteeiingen zijn n i e t in de laidilUtt per 31 Augustus 1943 verwerkt mOÏÉTEN No 13 Jodan Boy wegens deelnemen van een ongerechtigd speler ia d n Junicrenwedatrtjd DONK Jodan Boys 2 50 UnrALOPGAVEN SEPTEMBER 1943 Aaunerwt 8 V Iste elftal M Stuurman M Dubbeldam C v d Werken P Bakker J K v d Vlie A Kooy Joh Graaüand T Bakker J W Oom B de Bruin J Zanen Goada 1ste elftal C B Signer C W van Reenen C J de Jor g P Boef A de Waal A Kaptein C P Jansen C Usselstljn M A KoiFter C Ottevanger H J v d Boe 2de elftal A Gerritsen C J Winden P van Os i H Bouwman A Koster J C Rietveld A Berendsen J van t Hul B W Rijke W Bevet H Jonkman 1de eUtai B ten Brink J Nieuwenhuizen J Anker M N Bout C H Stuurman V E G Ie elftal J van Hooven J Rijnbeek A Smit J Siero J V Kleef L Janwn W Rieden J RIegen W Slolwljk A Gro n A Scheel y WaddInnMn Ie elftal A Vershsi Cin B TerridoiL G Bonefaas J v d Zijden N d ZiJdenLP Momter W v d Zijdra H 1 Grand G ZwamenJaurg C Trooet A G van Ommeren AdrMltist 1941 IM4 De adre Ilj t Is vci schenen en aan all of xi a1B toegezonden Beleefd wordt verzocht de gepubhceerde veranderingen 1 d adreslijst lo het Ixiekje te willen auibreng n Dit voorkoenl verge ach retain en dergelijke ongemakken Vereenigtogoi K BO eer wordt J SctioowieTwoerd Biiderdijkstraat 4 Gouda Programma Zondag 12 Rcpteinber 1M3 Douwe Egberts FAMA Koffiesurrogaat komt in g e u r en s in a a k echte koffie nabij Rcpairicn cd moderniseren Tin bonlnunrcls BONTWERKER mtF 39116 R OTTtRDAM rnirnnfflirTTmnnniiiiiiiiiTriiii Kruiden ned mensentji om Op Zondag 12 Sepi nl er zullen waar chijtilijk reede eenipe wedetr1 irn voor de oompetitie worden vaelgestekl Hei procrvn nut hiervan wordt ten apowM te aan betrokkenen doorgegeven nmli tabaksbladeren Ie sauzen zifn yerkrijgbavr b j Anton Coops DrogUt Wijdstraat 31 Verbetering van Lichaamshouding beweging en ademhaling en circulafieslóornissen doOF iichamelijke bpvoedigig volgens de methode Privé Clubkssen MENSENDIECK Spreeltuur Dlnsdog 1 2 uur MAYFAIR LiYZERS VIS terores Mensendieck OOSTH iiV€N 7 493e STAATSLOTERIJ TBUUUNO VAN HaANBAG BEmMBCB IM Vantm KLASSE ie TEBKlUNa HOOCMC ruJZEN iimi isTOOiCoo 31110 fjoo laoo umi usm f 100 IM HU at W3a IQ80 131 k 1311 1M4S IWHl ntuzEM VAN ies urn Mn uoa 11x7 i2m usa 12 uu iet i 4s i i ism laos ie 1M 1M7 lus ins ins 1684 16M 2i iiet 1741 1771 1712 1789 ISOt IM 1M3 1877 1899 ll 3e 1947 IM 1988 2 Dfunes zoeken gemeub oi on em Zil91iuipkainer met ged pension op goeden t Br no 1Ü352 inii v d blad 3019 2058 MM 07 21M 1171 2ap 2218 2219 8848 238 2378 23ST 2380 2301 2437 2454 2457 2472 2 23 2568 SS8I tm IMl 3a lasi 1873 2801 2Cm xm irui 283S 183S 2 5 2W7 8001 lOU 9D15 NUe 3047 30M 3085 3098 310t ai08 Mm 3188 3171 17 S114 tas 3244 3262 328S 3388 3 3457 3518 3530 3579 1380 9827 aSM 3888 3707 3725 3110 3838 3838 3870 3871 3872 WONING of ged woning te huur gevraagid door gehuwd Rijksambtenaar Eu onder no i0353 bur van dit falad Mil SM8 3S47 4000 4009 067 08 155 4225 4248 248 288 44JI2 t 88 506 4329 4538 5 71 738 708 4754 4888 4823 5018 8080 S158 6184 KO 9208 5387 371 S395 42S 9488 5543 S708 6750 9780 5818 SOU 8857 4381 4195 325 37S 43 4411 579 4821 838 sf 4881 4896 837 884 911 4940 4988 5021 S238 5342 8248 9 88 9293 Öt S581 5608 SISO 5 S t5 a Net H K meisje 21 jaar zoekt leuke VRIENDIN Br no 10354 bur v d blad esse 5031 te57 soe eo4a ohs siu 137 8i9 m iis 8is9 191 194 8211 S362 OM 083 8398 6403 410 4 1 IMg2 8501 8611 20 8539 8661 8802 8848 867 8883 704 6731 8740 8774 889 6891 978 878 aK 7 7053 1119 2231 7238 7261 72Bli 13 J 7961 1564 7628 7712 1715 7722 1851 1884 7948 liiZ 79Ó0 7997 8123 1160 8188 8202 UBS 237 388 8884 888 8692 87S2 8818 OOM 3108 S176 9a91 lags 9360 t5Ï8 tiSt 0811 9818 S78T 8918 8830 8841 8841 6871 7076 Ton 1135 7151 71S5 710S Biedt zich aan nette Verstelnaaister met alles bekend en japonnpn veranderen v g g v Brieven onder no 10355 bar van dit blad 1401 1451 1 1484 7498 1513 TIM 1747 ne2 1803 7S05 IMS 8080 8003 Ml 8062 8078 810 330 8483 8554 3590 85 1 Jm s 8823 8831 8881 8923 SSOS SMO 3178 3WT nat mn 9404 3440 Gevraagd WERK9TER voor gesl huis 1 dag per week onversch welken dag Goede bet piettige weritkr Bt onder no 10356 bur v J bl Gevraagd KINDERSCROENBN nj M 2T en 28 Eventueel te ruUen tegen 26 Schrepel Goejanverwelledijk 21 1688 ras ST10 r 88 9804 841 3894 9893 9331 9958 90M 0087 3189 99t0 10019 10021 10022 I003I 10176 10239 10341 102 10249 10288 10889 UW 13414 10419 10422 10413 I04BS 10495 lOilS 109 10548 19 590 10801 10811 1M19 10850 10tS8 10683 10675 10807 10 01 10730 10783 13776 10797 10611 I0S28 10841 10853 109S1 10886 10888 19316 10831 10941 10081 II I9 11032 11083 11101 I1I08 11164 11219 IlUI USI 1124 11197 II2S1 ilW 11800 IU08 11344 11358 11381 11171 11119 11368 11436 11491 11488 ilS 11801 11691 11108 11711 111 11709 II814 11818 1 841 lltSl 1185 tUSS uses I1S81 11994 1 21 tM6 11149 ISI16 11128 II24t IBTI 12181 mis USl IIS36 12398 IM13 IMI i 4 l 12444 IM90 I2S3 U9 8 11621 l l litS 11104 11714 12791 I18l 12823 12614 U871 liS IttU 12916 IWS IIMl 11031 11114 13111 IS13I ISltl UlSl UIB IIW1 11313 13323 ims IMS 11981 IMW 18479 ISSO lOtl 13911 IStS IMt 11816 IITIS Itnt i37 i i insi I38M ua issit atst laooi m 7S iiate i o 7 WIE RUILT mün blauw leenen dainesadioenen maat 38 lag hak voor maiit 40 lege hak HooimeU r Wosterkade 21 Kill Ulil 14181 1415114178 l4Sa3 t4IS3 I4194 l 186 l nS 14394 14499 44K 14619 14982 14564 H589 14579 I46S8 14 13 i M 14648 14688 I467S I46N 14709 14731 I4l6 IttlO 14629 14852 14863 14879 14898 IM97 14941 I4M 14999 19034 19035 19338 ISOil 19057 19086 15113 19133 19177 15223 Uai urn 18274 15306 15347 15191 15131 I94I3 15445 16464 IS480 15513 UaU Itm 18832 1U31 19898 19110 18181 18731 19789 19811 I9SM 19684 19068 un i9333 l 60 19991 I0 t9 19056 U e8 190 4 16041 16092 16074 M088 16108 18119 18150 I8M0 14313 Mail 18X1 18273 18111 16317 16345 IOt8 18382 16118 18478 16405 18518 16580 I8S98 18984 I680I UBU 168 HS iSS S H 0 13881 11 18 10880 WIE RUILT een paar priir wenkschoenen iaat 42 voöfr TTt 43 en een paar zwarte £ e damessdioenén m 39 te koop prU ƒ 15 Avonds na 7 uur Hoebeek Sophiastraat 46 Gouda MS iSH 2 O i ÏSa 3Ï £ 2JS TSf V w 3E SS iJSS IfJ 2 SS M rmt lint 17012 17937 17949 17960 inetiim itn laias tsoso isooi SS SS £ 1J22 Sii5 1 ÏÏ2 mV IBM 18688 inso 18883 18913 18983 18996 IM 19021 18081 lOOS IMI 181 4 18130 19231 19394 10380 19288 19318 19311 1 19872 903 fflS S£S lïS ïï 5ï Ü 9 W TH 197M 18807 10818 10843 19847 19851 19874 19982 19963 20003 tOOM NBl joon 095 10110 30151 30196 10103 ZCOSO 20m ï 10 18641 M ££ n IM 10458 30471 4M Kow 206 ro 73o insi WIE RUILT een goede win termantel voor zomermantel m 44 s A vonds na Ihi i tr Bottercp Boelekade 72 A 1 7S9 lOU 20853 20874 20887 SiOl 20899 20835 30987 10981 I llut 21094 11082 2II30 21150 21172 21181 21186 21208 21237 21138 21909 2132 21326 21377 21388 214 19 21466 JlSll 2 514 21 M7 21549 216M 21591 1 $41 21874 21875 2I7 U 21111 UTOL 21808 U8U 11820 21830 II149 11829 21953 21999 4 32 Groep U 1 enz IA ƒ 42 ƒ 0 S2 A 31 A ƒ 42 tJ2 B 19 Goud ren laïtten enz IA ƒ 42 0 S2 J 0 39 a M SO I da Groep dl BrabanUche ütLgeiükacb work it i AKKERTJES zuliej o BeUetleur eni IA ƒ 38 0 44 A ƒ 27 50 0 3S B ƒ 18 1 te Groep IV Jacques Lebel enz A ƒ 25 ƒ 0 32 B ƒ 18J0 OJO Groep V Overige soorten A ƒ i23 OJ8 B ƒ 14 ƒ 0 18 Val van Goud sterreinet Yellow Tranqjarant ea d Morten uit groep I 18 50 ftjo Val van alie overige soorten ƒ 14 ƒ 0 18 Kroetappelen zuuri 12 0 15 Kroetappelen oeti 8 30 O il Peren Groep I Beurze d Anjou oti IA ƒ 52 ƒ 0 86 A ƒ 35 50 0 44rB l 19 ƒ O 2S Groep II Leglpont I A ƒ 41 JO ƒ 0 52 A 10 ƒ 0 38 B ƒ 13 50 ƒ 0 17 Groep HA Brwierode A ƒ 30 ƒ OM B 13 50 ƒ 0 17 Groq UI Beurré de Mérode A ƒ 17 ƒ o 34 B 13 50 f 0J7 Groep IV Overige soorlen A 19 fl ƒ 13 50 ƒ 0 17 Kroetperen ƒ I O IO Pruimen Gr ce J Reine Ciaude Voor Perziken zie pubiicatie No 71 Augurken zie pubiicatie No U Voor het snijden van kool mae 3 et per kg berekend worden met dien verstard dat dé kool na het snijden gewogen wordt 2od Rogfe coi Voor het schrappen van wortelen mag I et per kg of per bos berekend w rden met dien verstande dat de worteloi vMr het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 et per kg in rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af wtnkeL GEBR TEN HOEVE i f 38437 Voor dft afwijkende kwaliteit van bovengenomnde producten alsmede voor hat z g uitschot moeten prezen berekend worden die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de be ta kwaliteit B j inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprljaen dienovereer komstig worden vertaJsd Bet vraKen van huaitere prUzen I strafbaar Bewaar deze oj ave en gebruik haar € N HAAG fel 33J J Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken INZAMELING EIKELS KASTANJES EN BEtlKENOTEN w ZWITSAL KINDERPOEDER Zorg voor Baby altyd fC Zvitsalpoeiterinlittls r i te hebbent Voor een L i tticlite en gave huid r Voor de Inzameling van Rijkswege van kastanjes beukenoten en eikels xfja tot hoofdagent aangesteld voor 1 Groningen de N V E Klooaterhuis te Veendam Beneden Oosterdlep 101 2 Friesland de Firma D B Schroor te Beesterzwaa r Hoofdstraat 148 3 Drenthe de N V F Benes coirimissiehandel te Asen 4 Overijssel de heer W B A Bloemen te Ootmarsum 5 C elderlaod ten Oosten van den IJssel den Achte hq k oe heer K Jansen te Ellecom 6 Rijk van Nijmegen Veiuwe en Betuwe de Neder Iflndsch KeldemaatschappiJ te Arnhems 7 Utrecht en Noord HoUand de heer A M Overdijkink te Voorthulzen 8 Zuid Holland Gebr Van der Gfessen te Zwflndrecht 9 Zeeland ell Noord Brabant de Firma Wed De Bie Van Aalst te Zundert 10 Limburg de Firma G Hegger Zn te Loinm gemeente Arcen Personen die agent willen worden moeten zich met den hoofdaicmt van de streek waar zij wonen in verbinding stellen Ztf moeten van de producten op de hoogte ztjn en over voldoende opslagruimte beschikken Bekendheid met het werk trekt tol aanbeveling De vruchten elke de raoers bij den naaMliU geveatlgder agent mo t n in Reunie TtièMer Nog slechts tot en met Donderdag Het buitengewone succes Heropeningtprogramma melde rerti Aanpakken Hat piibliak ia al lal Hat laapt w Dagelijks piMtsbesprelcen van lÓ 12en 2 4 uur A Reunie doet zooala het wezen mod Opleiding Eng en Ihjits hand corr voorb ex gfO adm M U LO dipl H V Maikestijn Zoutmanstr w Tir KOOP 2 crapeau ds een 24 deelii eetservies een porte fnanteau I Ift hangktok met Axminstail ƒ 70 Pannevis Turfsinj jJ Te koop gevraagd een pfi Baard of Baardkachel N Faase 2e Kade i Gww TT KOOP een hekleede poppenwieg m bedje ƒ 10 eenkindeistoel nieuw laag mod f 10 1 chemerlampkap ƒ 7 50 C Krimpenfort Boschwcg 46 Te koop 1 pr witte tronwselioencii m 39 ƒ 7 50 De Jonj Kievitstraat t Te koop 2 nieuwe bruine INMAAKPOTTEN 20 en 30 fËKÖÖpTeën handwaj pjatte Lak ƒ 95 winterjas ƒ 60 Verschut K ane l t3 De ZondagüWhool Jozeflx weer haair eamemkömstflij de Groen v Prih fterersdW Aanvang kwart over liter ƒ 12 50 en ƒ 20 Sloof Surinamestraat 205 WIE RUirLT z giaTnTjongens si oenen m 35 voor maat 31 of meisjessdioenen maat 38 BOEKEN UITKNIPPEN Inkoop veifcoop nette boeken ook tijdschriften en kinderboeken Huurprijs vanaf 5 et Den Ujjl Boelekad e 56 Te koop 2 taks pakhuis of staldenren dik 3 dms hoog 2 95 M breed eMc 1 20 M ƒ 75 P de Ruytier en Zn Oudedijk 207 Botlecdam Tel 26789 H Bos Baanstiraat 42 MEEREN wij stoomen O mod rniieeren U hinnen H dagen V W dige beJrandeling W vaTia Markt 67 Aang€t Odeii goêrf I m PENDULE oht fmii Savenije Markt 6 Oek V kunt terecht of de Goudsche markt Donderdag en Zaterdag voor meutwlwas en schoensmeer zwart en bnün bij den man met de witte jas aan Gel dan doosje of potje mee te br o t vullen WIE RUILT 1 paar meisjesschoenen m 35 voor Vno m 37 Hagen SuTinaoaestr 298 TE KOOP twee waanohder n speoiaJe sm hengel Snoekhengel en andere ƒ 10 fóudraal s Avonds r a ï J J K C Mante Km f JJS Sto merij en Ververij vra vooi direct Meisjes Strijli NaaUtenff Te koop LAMPEKAP ƒ 10 Ziel N V Goorstraat 17 Aanmelden BWl er in r yer en twin ig Te koop WERKBANK met aehroef ƒ 45 Neef Heerenstraat 83 God il Te koop LAMPEKAP ƒ 12 Beniünga v MiddelLstr 4 f TE KOÓpI pi ri ƒ 35 IpJ tafelkleed y 1 leuningitoel ƒ 12 M leeren citybaf f 2S ƒ 15 1 gravtire in j ƒ 10 1 gr spieH v japon VsÓT b kwal 1 pr br lef IvU ties maat 35 z ga J C de J jn KnJSf Te koop gevr een FORNUIS Aanb L Hoo erbrugge Striatweg £ 113 Reeuwijk I zw damesniante m Wt Twee veraiM Het Ysn r I j id