Goudsche Courant, dinsdag 7 september 1943

Km s fg adAg 8 Sept 1943 Bureau Marki 31 Teletooo ÏI4S Po trekentoi W408 GOUDSGHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrS 5 ceaU per numme r 8 U Jaargaal No 213 Cbatndactaw r TIBTKB Oooda a ta doen la van nja itjde ceUs het ventektot den secretari een raal van Justitie gericht zijn zaak te wilen doen aeponeeren ento dit geen effect had zijn zaak met ga sloten beuren te wille doen behandelenalles zoogenaamd la verband met het algemeen belang Het nattonaal flocialisme tiehoeft met ba te zijn voor zijn prestige wanneer heden aU deze het tn den rug aanvallen en het ter verantwoording roepen Het nationaal socia hsme behoeft geenszins de openbaarheid te schuwen Verdachte heeft aan den psychiater verklaard dat hij streng waa voor anderen maar in de eerste plaats streng voor zieh zelf In zijn ambt was hij inderdaad streng voor anderen overdreef dit zelfs zoo dat wanneer hu moest optreden tegen personen die wegens te licht broodbakken of voor het J knoeien met melk terecht moesten staan niet alleen een zware straf eischte maar tevens m ernstiger gevallen er voor zorgdroeg dat dergelijke personen naar Duitse land uit gezonden werden Het zal hem gezien zijn eigen uitspraak derhalve nle verwbnderen zoo zeide de officier wanneer de rechtbank en ik streng voor hem zijn dodl daarbij een rechtvaardige strengheid betrachten Verzachtende omitandigüeden zijn bier niet aanwezig Aan het einde van zyn requisitoir eis iite de officier van Jusbtie een gevangenisstraf votjT den tyd vajt drie jaar mei aftrek van de voorloopige hechtenis ntzeggm van het recht om eeni r ambt te iiekleeden by de rechterlijke raaoht gedurende acht jaar en vertieurdverklaring van het mbeslaggeoamen Ryksqiaarbanklboekje De verdediger mr Vierda pleitte vrijspraak simm clementie De uitspraak IS bepaald op 21 September Wat Waar Wannew IHeater lerop lngs pj jr nma o het looneel r ru anpakki n ondw rJ Si lJ W ken Aanvuig 3 WaldmüUer en Albert Matterstock As vana uur m Alle werkdaten M UM nr ou huiskapel Tent KteIUn vaa aattêtetegeU en ftgeiachiUJerder Tot en net DeiMetang t M s au NMda kouw KIndernwaing MaHetataMiis ia schrijving door ouders van kinderen voac de jemeentelUke ktndervoedinc I en 9 Sept J uur Vr je EvangeUackc Kok en 1 M nor ItemoaMUaBUelia Kerk Driadaagsohe conferentie VrJie Evangetliehe Gemeente totkerdieping van het geeatcDJh leven onderwerp God en de nienai leider ds N C Leep sprekers da J Enter Jr da P B Muiier en ds J Verboom Sept 7 M uur Nieuwe Schowwkwf Od treden van Indra APOTBEKSB nNt Steeds geopend des nachts alIM vaar geneesmiddelen I Apotheek C CrOKM alléén l an e Tiendewef 9 INLEVEBINC LVlaTCaVHtCIIINinNGBf Inlevering luistervergunningea verb tir4 verklaarde radieontvanglactt lcB aan hat postkantoor morgen letter F DISTRmUTII VASTB BBANtlSTOVFBH Tot rn met VrUdag tM UM en 1 tlda Dlstrlfentielianto r iafcet Ii Afhalen aas vraagformukeren ter Tvrkriiffine van t oanen voor vaate braniktoffën voor café winkels werkplaats n en kantoren CHOkNENBOemEN Afhalen aanvraagformulteren voor schoenaiu bonnen DistribuUekantoor J M M 2 3 30 uur loket 12 morgen letten K L hevige gevechten in Z sector Weinig a Moiteit m Cato rië Stuttgart Straatsburg en Miinchen aangevaUen 40 jarig jubileum bü de Kaashandel Mg DE HEER J M PRINSENBERG OOOB DIRECTIE EN PERSONEEL GEHULDIGD Gisteren wa iet veertig jaar geleden dat de heer M Prmsenberg fay davroegere firma O van E k waaruitlater de Kaashandel ïlaataohappij Gouda N V IS ontstaan m dienit trad Op dezen gedenkd ag is de neer Pnnseniberg op waardeerende wyze gehuldigd door den directeta den heer G C van £ yk Tevens spraken den jubilaris toe de heer A Kl hout namens het iiantoor en de heer F Bloot namens het magazynpersoneel Zoowel van de zyde der djreutie ala tan hetjtantooren magazyn persoaeel mocht de jubilais stoffelyke blyken vaa belangstelling ontvangen Na de huldigmg hield de heer Prmsenberg receptie waarby jUen gelegenheid kregen hem persoonl ik geimdt te wenschen Driedaagsche conferentie Vrü e Evang Gemeente OVER GOD EN DE HENSCH Onder leiding vm den plaaiselykan voorganger ds H C Leep ving gisterenmiddag by de Vrye Evangelische gemeente hier ter stede een driedaagsobe conferentie aan ter bespreking van de fundamenteele geloofswaarheden Uitgaande van het onderwerp God en meitsch zulloi verschillende predikanteii de eeeatelyke moeilykheden van dezen tyu Sespreken Uitgenoodigd hiertoe zyn da J Enter Jr van Zeist ds P B Muller van Ny verdal en ds J Verboom van Utrecht Geopend werd de conferentie met hethouden van een bidstond daarbij uitinggevend aan het besef van meiuchelijke onmacht bij het oplossen van de religieuzevraagstukken maar het antwoord slechts tewillen zoeken bij Hem mens Geest dengeloovtge verlicht Na hi t lezen van psalm 90 opende ds Leep de eerste middag fcaineMkomst met gebed en zet e vervolgens na eeVst ds Vertpiom en d Muller verwelkomd te nebben uiteen wMke onderwerpen op deze cohl ntie behandeld zuljen worden n 1 de oorsiJrwng var den mensch het bestaan van den mensch de eenheid het vermogen het kennen en de gelUkheid Naar aanleidinc van Geneais 1 Vén SS en VI sprak ds Verboom over 4 e herkomstvan den mensch WfJ zljft aldu sprelcervan Gods geslacht God de almachtige Jeheilige de hefdevolle v onze schepper Opi en God mogen wij daa om in o eenblikkenvan nood steeds een be qep doep Deze heerlijke oorsprong legt ons tevenseen taak opWij immers zijn geroepen om ais arbeidersden hof te belx uwen dwz om deze wereldt brervgen onder Jezus Christ is Leven doenwij btj de gratie Gods want Hij alleen heeftrecht op geheel ons leven en wij het befidesa aanspraak Gqds te erkennen O sterveling aldus besloot spreker gevoel uw waardeUw ziel is veel te goed voor d aard G j tVan Gods gesiaeht Da P B Muller aprak tensk tte over 0 eeirjrire God en getuigde vaa d n trowtenden zegen welke het bezit van upd denmeri c i in het leven biedt M gebed werd deze middaedienst gesloten Bij de avonddiensten in de Remonstr Kerkvarleent het Zangkoor der gamaente onderleldlBg van den heer Joh da Gruyt ttjn medrwetkiiK Aren lezen VELE STEDELINGEN NAAR OET PLATTELAI B In dezen tyd van deti zomer kan me op de velden waar tot voer kort liat graan waifde en de peulvnichien j Ioeiden tientallen gebukte gestalten zien gaan die yverig den bodem afspeuren Het zyn fe arenlezers of da zoekers naar peulvuohten Vroeger genoten zy die geen eigen akkers hadden h t voorrecht op da velden van de grtiole boeren te zoeken naar de aren die aan de handen van da bmders of aan de gryparmen van de maaimachme varen ontsnapt En tA den oogst in dt erwten en Ijoonen zochten zy naarstig naar de peulen dta op het veld waren aohter leven Thans komen vele stedelingen die wellicht voorheen hun schouders hebben opgehaald voor dit In hun oogen minderwaardige werk by tier tallen naar het platteland Voor hen die voornemens zyn me te doen aan het rapen van aren of peulvruchten kan de boer door middel vaa den Plaatsehjke Eureauhouder toestemming verleenen Het is geoorloofd per inwonend gezinslid 25 kg zuivere tarwa te rapen zoodat een gezin van byvotfrbeeld vier personen op die manier in ivet bezit van honderd kilo graan kan komen Bovendien kan men vei gunnin krygen liet koren te laten malen en ta vervoeren Van peulvruchten maig men per gezu slid 5 kg verzamelen eveneens een aanlokkelyke hoeveelheid Aren en peulvruchten lezen u een winstgevende bezighcid WaT het moet spoedig geschieden want ier en daf worden dfstoppeU al ontiergeploegd Reeds vele stedelingen hebben de handen uit de mouwen gestoken en zü denken in den as winter aan den moeizamen maar rylibeloonden arbeid wanneer zy het blaiike meel of de erwten en boon n als een welkome aanvulImg van hun rantsoen m faun protrisiakast zien slaan Twee prietterjubilea Gisteren waa liet 25 jaar geleden dat pater A J M Engels O FM kapelaan van de parochie van het H Sacrament in het stadsdeel De Korte Akkeren m de orde der Minderbroeders trad Kapelaan Engels werd 22 Maart 1 5 priester gewyd was achtereenvolgens assistent jn het klooster te Woerden kapelaan te Woerden Nyn egen Haarlem en Oudewater en i sinds 1942 te Goud Het kloosterfeest zal as Zondag kerkelijk worden herdacht Pater P Schoemakers S C J assis tent aan de parochie vsit O L Vrouw Hamelvaart is heden 25 jaar in de Congregatie van de priejftrs van bet H Hart tel Bergen op Zoom De jubilaris IS gedurende zeventien aar jn de missie m Finland werkzaam ge e t Sinds liet uitbreken van den zoowel groote als kleme behagen iii oorlog vertoeft hy in ona land en süids enkele maanden is bil assistentkapal tan hier ter stede mmm Fémlleton Ia er geen vreeinde eeweeiM ooi T Neen Heeft er mentand gehüdlt Neen ja todi wol W e7 Een diame Hoe laat IHiSBchen zea en aeven Dus oni denzelflden tyd dai Vlc0i Hans i uitging Ja even voor M de deic u stiaipte Wat wenschte dte damef Nadrulc vet4 oden Hel licht op den toren Deensohe roman van T VOGEL JÖRGENSEN 36 Tegeiv den afond ano tuaschen zes en aeven Wat zocht hij Hv moest warm water hebben Zorgde htj daar wel meer lelf ajjiad een bnef voor den advo y voor Neen maar h wilde nu wat stijfsel maken t Waar had hy dat voor nocxiig Dat weet ik niet Heeft hij de styfsel met gehruikiT Bc geloof van met want ieoitdaarop is hij mtgeg n Hmg de byl nOf in de keuken toeïi hy weg was Dat kan ik u werkelijk met zeggen Ik heb r niet op gelet Heeft meneer Aaooe den advocaat gisteravond nog een bezoek gebracht Neen hj kwam nooit laêr Waar ligt uw kamer Naast de keuken Bent u gisteren nog uit geweest Neen één geheelan dae nlat Als er lenMBvd door Ireuken loopt kunt u dat dao a uw luoierhooren J ê caat Moest zy op antwoord wadvtant Ja Wat antwoordde de acivooaait Hy zei niet HeSit zy terwiji de adrooaat dea brief meag aan de deur gewacht J Is de keuken var van de voocdeur Neen vlak achter de gaayg Zou de dame tgd genoeg hehbta gehad om in de keuken te komen e de bitl ta gnipmf Wordt varvoKd Wanoeer verdaisteren Tet U ntvL worden ran tt U M 7 óéi oppe ® ® Duitsche JSisoht deelt dd Dinsdag roede f ket ZuMlelUk dcei van bet Oaate Mt war troepen gfateren 5L r fcerige fweerj v l ten gewikv oet sterke Sovjet ROosische infan ea inntserstittdkrachtai bet ovenge Oostelqke front JSm behalve plaatielUke geveehtx gia bet Keebanbmggehaofd en Mt booge Noorden geen büiondere fgtttoisstn gemeld teieden van de manne sloegen m ftrut e olf aan de Oostkust van Lugabaai landingspogingen van Russisd e atapttiio n af endaarbu twee k atte landingsm brsjuj F fStau een nachteluk gevecht werd vijandelijke motortorpedoboot in grond geboord p vyand verloor gisteren aan het ttlük front 144 pantserwagens en iegtuj gen bet Calsbrbehe adiiereUaud had Bie beveiUgiagt oepen slechts geveehtseafetaet met den vijand den van Palmi wer4 een aanval afgcaiagen VHHBiaties vijandelylce banunenwert4nrtgen gisteren begunstigd door buiige weder het Zuid Westgebied binnen Zy werden jachtvliegtuigen en luditdoel irie uiteengeslagen en kwaniwi oor niet tot een gesloten aanval cheidene zwaar beschadigde vuwlel lke vhegtuigen landden op llrlGMrsch gebied 9p de steden Stuttgart en Straats t uitgeworpen bonniraen veroor n vetliezen aan menadieu en schade aan den af ekrapen nacht hebben ïhe bommenwerpers het gebied l Munchen aangevallen Ook deze fl n ri eds voor het bereiken van let doel uiteengeslügen Er ontstond fitde in woonwijken en aan openbare awen der stad alsmede in eenige in Zuid Beieren De bevolj leed verhezen Tudens de aanval gisteren overdag en des nachts n luchtverdedigingsstrydkrachI volgens tot nu toe ontvangee on ledige rapporten 53 viermotorige iHtsche en Amerikaajische bcmmenlapers vernietigd Formaties der bJitaacht hebben in den afgeloopen t roet goed evolg sterk beisette eunpunten wan den vijand m de nng van Cambrid aangevallen Duitacbe irtiegtiugen worden Wmist Bet Itahaanscfae wfeermaohtsbericht ni Dmsdag luidt JBideoa da ardai K langaaiae t nilNkUBgsraanoeavre in het knst Hed van Znid Calabrie hebben xieh MNben vtjaadelijke voorlioeden en Mnrtaoeden van de verdediging 1eMtf gevechten ontwikkeld if de wateren van Sicihe if een aip door onze vliegtuigen getorpe Kcni Oiitsche vliegtuigen hebben boven fciisven van Bizerta talrijke bommen Ijeworpen fcn groot aantal viermotonge vijanfcÖJke vliegtuigen heeft het centrum ft de stad Napels aangevallen en emfc e sdiade veroorzaakt OoVplaatsen k ie pirovincie N els en Salerno rten aangevallen waarbg groote We ontstaan is Drie vijandelyke lingtuigen werden door Kalasanschfciiiche jagers neergeschoten Eea fé t toestel werd vernield door de rtiBsrie van een convooi te LUCHtAANVALLEN OP HAHBUBG Vixens een bericht uit N w York Stockholms Tidnin en ï de Amerikaansche minister van len Morgentbau verklaard dat htaanvallen op Hamburg met van de voorbereidingen den Amerikaneir m totaal 346 mil ei dollar iieibben gekost I W CONFERENTIE MET STALIN Voorbereiding gevorderd Pwiident Roosevelt heeft volgens Hacht van den Britschen nieuws Uit Washington verklaard dat Jw de laatste paar da n sedert S isnterentie van Quebec vordenn fimaakt zyn m de aangelegen ner conferentie tusschen StaJhupchiU en hemzelf Roosevelt hieraan toegevoegd dat verdere l wmgen m da eeiste 24 of 48 uur cht kunnen worden tamite van geallieerde atateheb Bntsche Ijerichtcndienst meldt j washmgton dat van bevoegde jte Wordt vernomen dat Engeland Z Ver Statei hderdaad overeenr en zijn dat h t getneenschappe comité der dlicïs der generale behouden za big ven op zijnvoor eet zekeren tijd na den Voorts meldt de Bntsche bendienst dat de Sovjet Unie verwoordigd zal zijn m de Middel Fne Zeecommissie t JfOX ACHT HET DUIKBOOT BVAAB NKT OVERWONNEN l4i Et gelsche nieuwsdienst Uit S t n ne dt heeft de Amerikaansche J r van Marme Knox verkla rd dat L2 jr als tweemaal twee vi r is geJjJ n worden met de aarschtlnUjlliMy Dieuue duikbootaanv allen op de tijjj e koopvaardijscheepvaart Wtj Jto liet du kbootgevaai volstrekt niet Kr zoo t Itahaansche ambassadeur t mde generaal Parianl tot du Ï l i aanschc s aatssecretarls Hull verzoek van oersteunmg op S S 5 P ehtprogram afgewezen lot B aritsche beriohtendlfnsl uit Was VÏ r n Albani ïs DÜwdag par S Tirana vertrokken P l i aanschc s aatssecretarls Huf S eS JÏÏ van Argentlni betref gll ersttunmg op Sen grondslag van LUCHTAANVAL OP BBUSSEL Vry sterke formaties van het BntóchAïperikaansche luchtwapen hebben naar het D N B verneemt m de ochtenduren van 7 September de stad Brussd aangevallen Zy wierpen talrijke brisant en bnandtocanmen op de dichtbevolkte woonwijken der stad zoodat de bevolking zware verliezen leed Het aantal dooden en gewonden kan op het oogenblik nog met overzien worden Bu den aanval is ook een der t ekendste kerkhoven der stad geteisterd De begraafplaats werd dow lalryke treffers omgewoeld GEEN COMPROMIS TVSSCHEN HET VATICAAN EN DE SOVJETS Volgens het Zweedsohe l lad Socialdemokraten hopen de katholieke knngen m Amenka en Engeland op een iirompt herstel vap de diplomatieke betrekkingen tusschen het Vaticaair en de USSR De Sovjet Unie zou zelfs al enkele voelhoE ns in Zwitserland uitgestoken hebben De Heilige Stoet echter spreekt naar t AN uit Stockholm meldt zeer formeel deze tendentieuze berichten tegen De ontbinding van de Komintern beteekent met dat He USSR het communisme afgezworen heeft De Heilige Stoel heeft het communisme steeds verfoeid en er bestaat derhalve geen msgeigkheid de diplomatieke intrekkingen met de Sovjets te lierstellen Batajewistiaehe poUtial en propaganda JarosIawsU is de proiMt iula miiUlt t opden achtersroq Tot voor korl gold zunToomnaambte stnjb de religie en hij was deeigenlijke inspirator der godtoozenbewegln Idua deSchwelier lUuatrlerte Z e 1 t u a g in een onlaoks gepubUcee dartlkb over de bals ewlstlscli politiek enpropagaada Dwars door zijn bureau is een enorme afbeekllii4 van de St Pistor te Rome aange bracht Maarooder vet gedrukt de woorden taan De macht der dtüMernls die wl moeten bestrijden Overal vindt men soortgelttke opschriften en sk ïailA Onze goden zijn Lenm en SUzio wordt op e n muur verkondigd en op een anderen muur staat Prediken tegen de religie is heilige plicht t e onvert iddeUjlt Jaroslawski ru emt den paus jtaatsvtjand nr 1 der Sovjet Urne Doch ondank alle propaflanda liad de ffodk loozenbewe iiitf in d laatatc Jaren ateeda minder succes en het aantal harer leden liep aedert Het uitbreken vaa den oorlog soel terug En nu ia den bedrijvigen propt gandaminiater een nlmiw arbetdatofreln ten deel gevallen hiJ gaf de leuze uit van het roode patriottisme en wekt btj de Kussen de geestdrift op voor den Jxeiligen oorlog Hiertoe neemt hij den roem en de glorie van het heele oude tsarenrijk te ï lp sraift htj alle heiligen en helden uir wt verleden op en maaict door een DPfiommmg van hun daden ét maMi geeetdiiftK De thaaten geven bijna uiNluitend stukken over heiligen en hekleii de murep vertoonen afbeeldingen van tsaren generaal prinsen maarschalken en heiligen en een reusachtige taf van schrijvers en Journalisten te permanent aan ivfct werlc om groote daden der geschiedenla op te sporen Qp advies van J i tfwski werden m het roode leger weer epauletten en orde teekenen Ingevoerd n ali drie hoog onderscheidingen gelden nu de Soewarof Boetossof en de AleiËaoderNewsky sterren DE OPERATIES OP NIECW GVINEA Aanval van parachutisten t7it een ongenoemde Japansche basis m de StiUe Zuidzee wordt gemeld Een nieuwe vijandelijke aanvalspog ng op Japansche stellingen in de Stille Zuidzee waarbij dit maal gebruik werd gemaakt van parachutisten Is mislukt daar het grootste deel der parachu tisten die den 6en September m het gebied ian den Zuidelijkten oever vaii de rivier Markham dertig kni ten Noord Oosten van Lae op Nieuw Guinea waren gedaakl vernietigd werd door de krachtige aanvallen van de Japansche troepen Btj het aanbreken van den dag op 6 September daalden olïgeveer duizend parachutisten die beschermd worden door bommenwerpers en jaohtvliegtuigen in het dal van de Markham naktf Mazhab Zij openden den aanval tezamen met sterke vijandelnke troe pen net loopgraafmort eren De Japansohe troepen sloegen de vijandelijke troepen af evenals het meCrendeel der pirdchutirten Zij zijn thans beaig met dt zuivering van het terrein Ia brMdmacUiie opgesteM kt het apenhuls aan de DIergaanIe Biljdorp te Kotterdam ztfn twee emu eieren uitgebroed Nadat dadieren de eerste dagen in de koesterendewarmte van hun kunstmoeder hebben doorgebracht zijn ze thans overgebracht naar hunnieuwe verblijf Stevig vasthouden blijftgeboden want ondanks hun Jeugd trachtende emus zich met alle kracht vrij teworstelen CNT Hof Naar fronbbertehten uit bet Zuidelijke deelvanden Stillen Oceaan mefden nrobeeren deAmerikanen httn bruggenhoofden op heteiland Vella la Vella door het aanvoerenvan manschappen en materieel te versterkenen uit te breiéan en zich In het bezit vanhet eiland te stellen J ipansche verkennersontdekten op é Septen ber in de waterenaldaar een vrU grdot konvooi dat doorkruisers en torpedojagers werd beschermdJapansche toipedovllegtutgen beschadigdeneen kruiser ea oen torpedopjager erraflg enschoten twee vyandolijke jagers neer DeJapansche veriÜBMn bedroegen daarbij driemachines e TE KOOP AANGEBODEN Vragen van te hooge piyzen wordt gestraft NederUndachs VrtJirUU n tl e Diritacbe MarlBe De achiet en terrefnoefeningen nemen een bda frljke plaats jn want ook de Marine ma wel cenp btj landinfen met de wapens In de hand strQden Stapf Hottsnaiui I e gemai tigde en de inspecteul voor de prijsbeheersdimg hebben de i strijd aangebonden legen een vorm vaè prijsopdrijving die aanvankelijk niet zoo ernstig werd geacht omdat het n hoofdzaak aangelegenheden tussahea slechts enkele personen betrof do die den laatsten tijd t edenkelij k i gaan worden het euvel van het bb advertentie te koop aanbieden vaa kleedmgstukken voorwerpen van h i Sraad enz tegen prijzen die al te vet uitsteken boven de normale waarde dier goederen Verloven uit Du ttchland uitgetteld Aangezien m Diutsohland een nieuwe verlotreigehnig in vooitiereiding s zyn alle verloven van de Nederlandsche airbeiders uitgesteld tot na 16 Octoljer a s meldt Het Volk Familieleden m ons land die m de komende dagen vader of zoon thuis verwachtten behoeven iich dua niet ongerust te maiken wanneer dezen wegblijven DE HEER DAMAVE ONTHEVEN CIT FUNCTIE VAN COHBOSSARIS VAN R K BOEREN EN TDINDERSBOND Het Rijilucominissanaat deelt mede De Sykscofnmissaru voor het bezette Nederiandsdhe gebied heeft op grond van par 1 al 2 van de verordenmg no 1940 de benoeming van den lieer Otto Trans Josepihus Damave tot commissaris van den Roomsch lCatiholidten Boe ren en Tumdersbond en de nevenorganisaties vereenigmgen van personen er ïüchtm en waara door dezen mvloed wordt geoefend herroepeYi De Rykscommissaris voor het l ezette Nederlandsche gebied heeft den heer Bernard Hendrik van Til belast met de afwikkehng van de destijds aan den heer Damave gegeven opdradit ale ommissans Tegelykertyd werd de heer Otto Frans Josephus Damave ontslagen uit zijn ambt van staflexler van den Nederlandschen Landstand BURGEMEESTERSBENOEMINGEN Het Rijkscommissanaat deelt mede De coimnissarisgeneraal voor Bestuur en Justitie heeft tot burgemeesters t enoantd Den lieer A van de Graatï te Bergen op Zoom tet burgetneeater van Steenbergen den heer Th A L Dyksma te Hilversum tot burgemeester van Rhe nen drs J W Zuyderhoudt te Amstelveen tot bungemeester van HardinxveW en den Jieer C I v d Weele te Gouda tot burgemeester vaif Sas van Gent RECHTSZAKKH Wie om een vooi4 eeld te noemen schoenen of laarzen die met bon m da winkels voor ƒ 10 i ƒ 15 per paar geprysd staan bu fdvertentie particulier en zonder bon voor het tienvoudige te koop aanbiedt die kan ervan op aan dal hu de perken van het toelaaUttiO e aanzienl ke overschrijdt evenals degeen die een costuum van byv SO normalen prya thans zonder punten voor ƒ 250 meenf te mogen verkoopen Verscheidene van drrgel ke gevalles kwamen aan de orde tijdens een door ons bygewoWde zitting van den in specteur voor de pnjsbeheerschmg in ZuidHolland en Zeeland De delinquenten hadden in plaatsel ke dagbladen bu advertentie bepaalde artikelen te koop aangeboden tegen vee te hooge prijzen en zij hadden nog denxelfden dag van den inspecteur eeo oproeping ontvangen om heden zoo mogelyk met medobrenging van hat aangeiHXlen voorwerp ter zitting te erfthunen In enkele gevaUen bleet het aangebodes g0f l al te Zfln verkodit in de meeste gevaUen echter wn de dienst voor de pryabeheeraching er zoo gauw bg geweest dat zich nog geen serieus kooper iiad aangemeld Vioerkleeden lieeren en dameskleeding schoeisel leeren tasaciien era werden m deze zit mg tw tafel gabacht en aai deskundige beschouwing onderworpen Bleek de gevraagde prijs mderdaad ver boven den gangbaren en toelaatbaren prys bit te gaan dai volgde m de meeste dezer saakjes vei b ird verklariii terwyl bovendien een Ifeoete tot het bedrag van de prysovwschrijding werd opgelegd In geval het in de advertentie aangi oden joad reeds was verkocht en niet meer wM te achterhalen werd meestal een boete opgelegd t r grootte van den ontvangen abnormalen prys plus een bedrag ter afschrikking tegen herhahn Het zou ons te ver voeren indien Nii van de b vandeimg dezer zaakjes een veiïlag gingen geven Doch ook zonder details l egrgpt da lezer die goederen ter overname heeft wel dat hu geen aanbiedingen mag doen tegen prijzen die een veelvoud van de vooroorlogsche verkoopwaarde bedraden AMBTENAAR VAN O HL PLEEGDE VEROUUTERINC De moraal van deze toeschouwing is derhalve beheersoh uzelf ook mhft vragen van pnjzen Dan tuit ge een oproep en een boete van den inspecteur voor de pr alieheeraohin weten te voorkomen lCa$tanjes eikels bëukenootjes Prle jaar geeischt INZAMELING VAN RUKSW GE bSKGELD Nog luttele dagen en da kaatanjes eikels en i eukenootjes zullen vallenOok dit jaar is de inzameling van deze vruchten die hel ij direct hetzyindirect voor onze votdseli ooraening van lieiang zyn van Ryk swege geregeld want onder de tegenwoordige omstandigheden moet ook van eikels kastanjes en betlkenootjes het grootst mogelyke rendement worden verkregen De inzamelingsactie dia onder leiding staat van het Aan en Verkoopbureau Akkerbouwproducterf A V A Voor de Utrechtsche rechtbank gepresideerd door mr Loef stond teredit de 27 jarige r ir dr C H P laatstelyk ambtenaar van iiet O M btj het luuitoiigerecht te Utrecht Jn de daigvaardiog tond vermeld dat verdachte ui de maanden Jimi en Juir van dit jaar bedragen welke den staat foabehoorden zich wederrechtelyk had toegeëigend fei zijn funfiitie van ambtenaar van het O M verrichtte hy met varschillende verdachten transacties Bszuidentioutscheweg 15 a Graven Eorsonen zg om him zaak met geld af té koopen uiplaats dat de Icwestie van de schikking als te doen gebruikelyk IS via de griffie geschiedde inde de ambtenaar van het O M zelf het bedrag dat hO als boete had opgelegd strotte daarvan een klein gedeelte op de giro van de gnffie en stak de rest hage heeft het vorige jaar zeer bevredigende resultaten opgeleVerd zye eigen zak iVdachte een ttiniden indeuk maagle erkende Tk gnmte trekken het hem ten ste gelegde en ve teide onderbraken doorlievig gesnik v a zijn moeilijke Jeugd Mij verklaarde het verduisterde geld op zijn spaarbanktMekje te Bilthoven te hebben gestort omdat hu een payr oenten wIMe ove sparen voor ztja toeknnst Reqoiailoir Nadat vamhlllende aetulcen gehoord waren Mela de officier van Justitie Jhr mr Qutntus een scherp requisitoir waarin hij lO zeide dat de rechterw in hun loopbaan niet of heel zeklen een dergelijke zaak te berechten zullen hebben gehad Wat deze zaak bétrelt verachte heeft to egoven wathpm ts ten laste aangerekend Hij heeft ais anhten af van het O M geWen van den staat verduisterd Hierop staat wettelijk n maximum straf van B Jaar Hij die het in hem gettelde vertrouwen beschaamt en op het O M da m eflt emetige smet werpt ke denkbaar ia de eerbied en het ontzaf van de Justitiabelen voor het O M aan het wankelen brengt en nftar beneflen haalt dient in het algemeen belang dat van het O M en al zoodanig van de rechterlijke macht in bet bijzonder de scherpte tan he zwaard van vrouwe Justitie in al haar hatdheid e gevoe en Welke tifezwaren mer ook heeft tegen de rechterlijke macht in l ederland één ding slaat boven aller twlJfei verjjcven ry behoort onkreukbaar te tltaaap is dit ook Maar de verantwoordeïïnvheid van verdachte ia nog zwaarder daar h j sympatHIse4 £nd lidvan de NSB nas en als dragesr vaa er strijder voor de nieuwe orde de bijzondere aandacht haij van dat deel vsp ona volk dat vijandig staat tegenover dl L orde Wanneer deiulken zich misdrsgen freft in zijn gevolgen hun w angedrag óm Kederland he Socltkstisehe Beweging en het natioluai soclalisma mede Verdachte heeft de brutaliteit gehad idUa het verweer te voeren dat hi de door ham verduisterde galden weer ala gswetenafeld terug zou storten zoodra hij benoemd zou worden lot si bstituut atticiet v n Juatiti welka bonoHnfaia vnlgeni ham wel spoadla sou voleen en om ar aoc tan ctoai benai Del opbrengst is afhankelyk van twee factoren de stand van het gewas en i n omvang van de inzamelactie namslyk het aantal rapers en den tyd dien zy aan het inzamelen kunnen geven De oogst vah de beukenootjea staat er dit jaar minder goed voor eikels en kastanjes beloven een vry goeden oogst Di oagfiX a ditmaal vroeg Men verwacht dat de eikels reeds omsteeks i5 September zullen gaan vallen De rapers ontvangen voor de eikels tien cent voor de kastanjes vier cent en voor de bëukenootjes dertig cent per kg Ieder die wil kan aan de actie meedoen Vergunning is er niet voor noodig Het land is voor Inzameling weer yerdeey fn tien districts met elk èen ho agnt aan bet hooüd De hoofdagWiten hebben in het algemeen tot taak maatregelen te treffen voor de inzameling in hun werkgebied en voor het vervoer naar de verwerkers Onder goedkeuring van het AVA zullen zy a genten aanstellen Als agent kunnen fungeeeren personen die in zekere mate vArTdié producten op de hoogte zyn enT over voldoende opslagruimte beachffken Het strekt uiteraard tot aanbeveling wanneer zy zich reeds vroeger met deze soort arbeid hebben bezig gehouden Wie jSdK 1 worden moet zich jnet den gent vSft de streek waar hj in verbinding stellen beatters van afgesloten particuliere terreinen zyn verplicht om zoodra de hoofdagent die eischt de vruchten aan den plattselyken agent af te leveren Wensctcn de grond bezitters die niet zeUl te laten erzamelen dan moeten zkj toistaan dat rapers door den agetit aanjawazen de eikels kastanjes ef beukenbajjes sullea verzamelen