Goudsche Courant, woensdag 8 september 1943

j derdag 9 Sept 1943 Bureaat Markt 3t Telefooo 74B Poitrekening 48400 GOUDSCHE cIdUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pril 5 cent per am nmw 82tte Jaargang Ho 313 Cbefradacteur r TIETKS OeiMto JAFANSCHE VERKLARING De Japansche regeerinf heeft met betrekking tot de oapltutatia van Italli da volcende verklaring afgelegd Ve ItaUaanaohe reffearing Badoglio heeft zich oavoorwaardelyk overgegeven aan de Engelschen en de Vereenigde Stat i Dit moet verraad wonden genoemd aan het dria mogendhedanverdrag en de overeenkomst volgens welke geen der verdragiparttjen aen afaondertyken vrede zal sluiten De gebeurtenis ordt door het Japansche kajzernjk ten zeerste betreutxl Da Japansche regeerme heeft echter een dergelyke ontwikkeling zien aatUcoiïien en heeft dienovereenkomsUg tegcnimaatregeten genomen zoodat deze gebeurtenis geen beslissende Invloed op den totalen oorlogstoestand zal het ben J an gelooft meer dan ooit aan da definitieve overwinning en zal de samenwerking met Duitschland en da andere vertMnden volken in Europa en Groot Oostane verster ken om de gameenaohappelyke vUandan En geland en de Vereenigde Staten te vernietigen Het Japansche volk van honderdmillioen zal in den geest van zyn drieduizendjarige gescheidenis zijn uiterste gevechtskracht ontwikkelen om het doel van den oorktg te bereiken laWè staakt déii strijd b övoorwaardelijke capitulatie Wapenreeds op 3 September gesloten Sicihe den wapenstUstand lieten onderteekenen Kr u echter voor dit verraad v n wcreldhistorischen omvang naar men te Berlijn verneemt ook nog ander tastbaar militair i ewijamateriaal voorhanden dat edert het voor het eerst ichtbaar werd door de bevoegde Duitsche instanties voortdurend met aandacht waargenomen en dienovereenkomstig in conclusies verwerkt is Daartoe behoort o m het feit van het samentrekken van veel Italiaansdie troepen m Noord Italie aan de DuitschItaliaansche grens op een tgdstip toen Duitsche formaties op Sicilte en later in Calabrié Italiaanschen grond verdedigden eft haar bloed voor den bondgenoot en zijn vrijheid offerden Wanneer men kennis draagt van dcce tot dusver voor het Europeesche publiek verborgen gebleven feiten wordt beter dan tot dusver begr pel k waarom de Duitache leidmg ten slotte Siciliè opgaf en haar heldhaftig strydenden troepen in het Zuidelykste deel van Italië bevel tot ontruiming gaf ofschoon de militaire situatie een dergelijke actie geenszins noodzakeluk maakte Het bevel der Duitsche lelj mg was gegeven m vooronderstelling Van een mogelijk verraad der tegen get DNA mum ntt BcrU JD elfieieeie Britwhe karteUmdiMUt fi filterxToad oit het hootttwartier raa cencnal Eisenhower hekend I i t dat de Italuuuiacfae ngteiiat de eitToonraardel ke eapituUUe vu S U iu l strüdkraehten heeft aaaceboden Eisenhower heeft volfena dit bericht de cafitnUtie aanvaard en Italië lilairai wapeastiiütaDd toegestaan welice door zQn vertegenweordlcer bIiLb laJtfaehber Tan niaanclialli Badoglie is ondertcelcend De wapenstUstand ir ft de onderteekening terstond van kracht geworden f fatvsschen heeft ooik Badoglio terwijl de koning en ht lelf nog op IllatMiher iedere i daehte van dien aard als la er van da hand geweien i iba ia eoainuniané voor den Romeinachea omroep de ea tolatie fiMpilrir 1 Bit fa Ut Klaotibawar wapenattlstand ernwgd te hebben In teitc EL lAewlortoekaaiBf reeda op i Septeaübw plaata ovonden De Haltauuiscbe l knebien nnctoB diniovaroeakMullt aldaa verklaarde kq iedere iM e handelÉv t cen da Eageiaeh Amerikaaaaehe strUdkrsehlen staken gedot den miadadigett aanval op den duce op 25 Juli en den met de idMi an Amerikanen voorbereiden pntsch ter verwijdering mb de aan iMdganootachap trouwe taacirtische regeoring was de Duitlip leiding op dit openlijke verraad van da huidige Itaiiaansche i eerinf eni taakte Het bevel der Duitsche 11 derhalve alle vereiaehte militaire maatregelen genomen De veT aanaNc op do verdedigcra van Enropa aal ten sloito preeiea aoo l ÉMifcen ala alle soortgelijke ondememinfen Reorganisatie bestuur van Java i INSCHAKELING VAN INLANDERS Krachtens een verordening van hgt Japansche militaire bewind op Java zyn er centrale en locale raden van bestuur m het leven geroepen die de deelneming der inhewnsche bevolking aan de regering van Java wiaarborgen aWus meldt de Corr Dienst uit Lissabon Deze maatregel was reeds in Juni jj aangekondigd door den Japasiachen minister president Tojo De verordening bepaalt dat er voor liet bestuur van Java een centrale raad van bestuur wordt opgericht die 43 leden telt Van deze 43 leden wterden er 23 benoemd door het Japansche militaire bewind 2 voorgesteld door de sultans en IS gekozen door raden van bestuur der verschillende provincies en de groote ste den AUe leden der raden van bestuur zullen mlanders zijn terwijl uitsluitend het secretariaatgeneraal der raden wordt waargenomen door Japanners die dan tevens het contact met de Japansche militaire autoriteiten onderhouden Ambtenaren van het binnenlandsch bestuur kunnen geen lid zyn van de verschillende raden aangezien het de bedoeling is dat hierm uitsluitend het volk zeggenschap zal ht bben De provinciale en stedelyke raden van bestuur zullen uiteraard kleiner zijn dan de centrale raad Hun ledenaantal hangt af van het gebied dat er onder ressorteert ea kan ten hoogste IJ bedragen ZU worden voor een deel be noend door de gouverneurs der betreffende provinciet of door de burgemeesters der betreffMide steden J e taak an de centnate en plaatselyke raden van t estuur bestaat daarm dat ly het centraal of plaatsclyk militair bewKBid van advies dienen Het is de Jjedoeling dat zy zoowel voorftelleta indienen by het militaire bewind dan dat zij plannen van het militaire bewind beoordeelen en daafover hun meer mg kenbaar maken Krachtens dezelfde verordeumg wordt tevans een systeem van adviseurs biJ de verschillende taken van hét militaire bewind ingcridit Deze adviseurs staan volkomen los van de naden van bestuur en werken ommiddellyk en petmanenl samen op het hun aangewezen terrein met de militaire instanties waaronder z j ressorteeren Het mil ire bestuur streeft langs deren weg naar de vormmg van een laf van geschoolde ambtenaren die in da toekomst de administratie uil de handen van het militaire bewind kunnen overnemen woordige machthebbers in Rome ten einde eventueel de Duitache formaties niet afgesneden van het vasteland en daarmede van haar ravitaiUeering te w ten Van militau ztjde verneemt man de betrouwbare mededeeling dat ïé Duitache troepen in Italiè voldoende tegen verrassingen beveilig zijn Men beoordeelt derhalve te Berlijn de miUtaire situatie rustig en zegt zondjr tot dusverre in bijzonderheden af te dalen slechts dit dat alle voorwaard voor een mislukking van de aan het verraad ten grondslag liggende bedoelingen aanwezig zyn Maai ook het verraad als zoodanig zal mislukken evenals alle soortgeliike ondernengiilgen van de tegenstanders van Duitschland In dit verband wgst men m welingelichte knngen der Rykshoofdstad naar parallelle gebeurtenissen in de jongste krygsgeschiedenis in het bijzonder op het verraad van ZuidSlavie in Maart Allea bijeen ia men in toonaangevende knngen ta Berlin van opvatting dat de onthulling van het verraad geleid heeft tot de wenschehjke opheldering en dawmede ook tot een vergemakkelijking van den algemeenen toestand COMMENTAAR VAN DE OCrESCBÉ PERS D oniraarwunleUJke capitulatla ï n luliè publicwrt d DuiUche pen uer groot opgemaakt op de vooreagin en IJJ kenmerkt haar In de root koppen ali lal verraa van BadocUo zy wyst eenatammig op hït teil dat da Ouitacha Icidini die op bal velraad la voorbereid feweesT alle noodzakelyke maatrveelen daartegen heafl genort en In aen commentaar onder hal opachnft da nieuwe woonlbreulc achrijft da D au ta c h i A llgeme In e Jleitu n g Toen xea weken geleden de duca door een iniamc actie teriÉyde werd geachoven m hpl v i dü tot dag duidelijker waarneembaar geworden dat de ontwikkeling In lUll op deze gebeurtenla aanstuurde De verradelyke houding van den Italiaanschen koning en van maarschalk Badoglio l raadi daardoor duldelllk dat het docuirwiit van het verraad reeds den 3en September ia ondertaakend terwVl men nog den en Sep tember alles heeft getracht te kiocheren Toen op Sicilië merkbaar was geworden dat da Italianen van Badoglio niet meer wikien vachten lyn van Duitach zllde da militalra conclusies getrokken en dlenovereenkomaiifa bevelen gegever De st4p van Itahé zoo verklaart het blad teniflottc l tevens aan verraad van Europa Teveni wlist het op da orficieela Ouitsohe mededeeling dat de e aaiïalag preciev z o zal mialukken ala aUe soortge IJka ond rnemln n Slag in Donetzbekken t duurt onverminderd voort van het eiland Favignana is een vrachtachip van IS 000 ton door en onzer vliegtuigen getorpedeerd VyandeUJke formatlaa hebben Salemo Ben vento en eenige plaataen lii M provlDXA Salerno en Barl gebombardeerd Z J verloren in totSAl 10 vliegtuigen drie wer den neergechoten door Itaiiaansche en DuitacVM lagara en teven door het kKht h aIgaachut CALABUt WORDT LANtiZAAM ONTRUIMD Da A N P oorraapoodent ta Berlijn nteldt Uit de tot duavar binnenaekomen berichten over da laodlngsacties d r geallieerda troepen la Zuld Italie blijkt dat de Duitaci t ii Itsftaanacha verdedigers geen dp ucht eb ben gehad d kuatgebieden van Cattbcl ten koste van alle In hun bezit te houden Vri1 el onmiddefltjk na de aersl laiultugen zua da Duitache en Italioanache strijdkrachten begonnen ztch terug ta trekken ofschöoa l natuurlllk wal d laodlngen door mtddai van conatant artillerievuur vanuit bet fa betgte en door middel van bombardamenten trachtten te bemoeiMjken UU da verdera kerlchtea kiykt ak kthet Calabrimie aeMaraHand aok vardarlantxsam oa ruinUI wordt een auwaawii weUta slechts sehoarvoetaiid Soar t aha nJlende troepen der gealHaarden wordt gavaM Volgeaa laagata kerleliten tlB daAMtrlkaoen ten Noorden van Patal in vecht gekomen met sterkere DnMacbe eenheden wetke echter ook nog deal ultauutkten van da oagenaasade voorposten Amartkanan laden hIerkU aen nadcriug an mrdea ta i l m awa g an De ïngelsche en Amar kaanjclie Troepen hebben zich het eerst In beilt gesteld van Beggio de hoofdstad van CalabrI daar deze plaat strategisch hoogst belangrijk ligt daar hier de Wtst CaUbrlacha spoorlyn eindigt Stalino ontruimd Nieuwe landing in Calahrië 106 pantserwagens en 77 vliegtuigen In de zware fweergevechten in het gebied van Orel en van Soefsk heeft ich het Westfaalsche SSste regiment grenadiers byzonder ondersoheiden In het Zuiden van Calabrie ondernam de vijand gisteren alcehta op enkele punten vertahnningsaanvallen tegen onse gevechovoorposten ZHb pogingen de DoitachItalUaasehe bewaklngstiae pen af te snijden mislukten Vijandelijke strljdkraehtea die in dea afgeloopen nacht ia da golf van Eaieraia ten N vaitPalail landden worden sedeif vanoebtead vroeg eonceatriaeb aangevallen Btj een aanval op it haven van Bizerta in den nacht van S op 7 September plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen trefteni op v jf vyandelyke transporten koopvaardijschepen met een gczamenlyken inhoud van 28 000 ton Een deel dezer schepen kan als vernietigd worden beschouwd Door overdag ondernomen aanval len van formaties vyandelyke bommenwerpers op het gebied van Brussel leed de burgerbevolking zwareverhezen terwyl in woonwyken grootevernielingen werden aangenchtBewaking vaartuigen van een Duitscheonvooi schoten vdor de Noorschekust van de acht vruchteloos aanvallende vyandelyke torpedovliegtuigener dne neer Boven het bezette gebiedin het Westen werden vier vyandalyke bommenwerpers en in den afgeloopen nacht aan de Duitsche westgrens een snel Britach stoorvliegtuigneergeechiolen Het 21 01ste communiqué van het Itaiiaansche H perbeval luidt Aan het front In Calabrie belemmeren Itaiiaansche en Daltsehe detaeneBicnten door plaatselijke gcveehtea de vorderingen der Britsehe troepen De Italiaansch Du tscSe luchtmacht heeft in de haven van Bizerta zware DE STRUD IN DEN Z SECTOR Crt De correspondent van de N H Beriyn telefoneerde Dinsdagavond De eerirta zin van het OuHsche weermachta bericht van vandaag Is veelzeggend en dit temeer omdat in het algemeen daarin superlatieven worden verrr den Het heet nj dat in den Zuldeiyken ector de troepen Itt zeer z ie lwe r fvachten zijn verwlkkeld tegen aterke Sovjet Rusrtscha infanterie er tankformaties De toestand met nama In het Donetr gebiad is op deze wijze ïeer indrukwekkend eevgcgeven De uitvoering van de operaties schijiit op het oogenbhlt van dien aard ta zljx alt de aanvallers hun voornaamste Itracht op dit krljgatooneel aanwenden hoewel afgezieis van de tijdelijke ontwikkeling in het gebied van Smolensk ook aan de anflere fiortgedeelten de hevige trtjd wordt voortgezet De groota beleekenl dia het verloop der dingen op het oogenblik aan het Zuidelijke front hoait is onmiskenbaar pit de Inspanning die de SovJet Rus en zich vooral hier in den laatsten ti d getroosten kan worden afgeleid dat zt er naar streven dia aituatia te verwezenlijken welke zy in den afseloopen winteroorlog niet tot stand bleken te kunnen brengen Het doe la avldant da benedenloo m hade toegebracht aan v f transport v DnJ en om iu r schepen met een gezamcalyken in f X rt Mii antlenl ke houd van 28 000 too In de nabyheid i inltatariatoraiatla SINU M rr J Ui g Wo rd n ver i l J dezer irijfs MP rwxin i k oren ibedoeid la rofdeniM mn ïj Jlïinften rrt Irekkea fay 9032 n k NI trdui Blu Ifl uinfelt4 al Ifferdog op lubclwoi irl en brum i ze goed f heb ze ol i ld en een Ihnig cp voor Ik het Be oi 00 iZn I tl nH F Berlün niet verrast iBeriiJo i Bit Bome de bevestiging en loo meldt t O N B dat de jtbe regeeriac onvoorwaarde wapena heeft neergelegd Een I Duitsch standpunt is tot dusver Iniet beken4 Uit welingelichte der Wiiheimstrasse verneemt kter dat da KQksregeering door lap van dea koning en maarBadoglio niet verrast is en litaelUaiul vaomrgsmaatregelen UB jivnsmen waike ter beveiliging iMilKhfauid en aijn bondgenooten irtsettlng van den oorlog tot aan ItT innlng noodaakel k tlga I Tea I aanzien van het wapetutilIllaÜManbod van Itaüe schrijft de lbi lr dacteur van het DJi B dr enna in Rau Ir behoeft wel nauwelijks op ge itten te worden dat het verzoek om I wapenstilstand van de regeering ogli voor de Duitsche bevoegde en op geenerlei wijze als een aihg IS gekomen Het was sedert imvil van Mussolim reeds direct nog tpii lt en kwestie van tijd want lat putsch van 25 Juli want daarImmg het n 1 was door Badoglio u stïhter hem staande kringen Mt ondernomen om door sterker conHMntie van de krachten den strijd liM Itilil met meer succes aan tot Itavar te kunnen voortzetten maar llMuitend met het sedert lang voordoel onder verbreking van tendg nootschapsovereenkomst met RiSKhlBiki en Japan het uittreden van Wli uit den oorlog ten uitvoer te Mwen leggen h de Itaiiaansche pers en in den lltfllnschen omroep begon dan ook 1 M dit tudstip af steeds sterker dui M aan het adres van den vijand EpUit h t solliciteeren naar gunstililVTadasvoorwaarden Reeds in dit Imam echter bleek dat de regeell tBadoglja niets anders had gedan de waanzirsdaad van de re JQuitsch regeering n van nl ti herhalen Door den wenach dm vjjand te vervullen zich te Üm vah de eigen leiding bewijst iJUar feitelijke zwakheid en leverde daarmede op genade en ongeuit aan een onverbiddelijken de politieke en militaire verme van het land strevenden tegenI Oa val van het fascistische Interesseerde m Washington I nden op het oogenblik waarop lal as ge tchied m het geh6el niet t l Het antwoord van CnurchiU op lf wtrek van den duce was dat de IIMilkaiscIhe mogendheden Italië IH h z n f igen vet wilöen laten tmoreni Het nieuwe Itaiiaansche echter ontwikkelde zich volIfil i wet van de zwakheid nadat iP tagonnen was verder Het was I idermyningselementen in het to volk iict meer meester voor IJIk het nket den 35sten JuU weer iFïawten voor een toenemenden iS had geopend Wat de regeeiJJ Badoglijj geloofd had te kunnen IJWuden IS thanf na enkele weken yjjjfeit ge ordeih Nog op hetzelfde ftblik Waisrop zj het Itaiiaansche In kenhis bracht van haar wal jstand anbod deelde d AngelIJilche berichtendienst mede dat IJ dauaule der militaire voorwaar van den wapenstilstand de Ita Jie ref ering verplicht ich r2 verklaren met de politieke l en financieele voorwaariP der geallieerden die later opgeI worden behoort geon profetlscha blik 1 thans reeds te kunnen voor dal Italië het lij ond r Badoglio J onder zijn yoI ers het lot zal 8 an va der ii r overwonnene op i de meest meedoogenlooze wgze Wat Duitschland betreft zooals de dingen ervoor staan zal wel niemand aannemen dat de militaire afweerkracht van Duitschland door het uittreden van Itaiie uit den oorlog op eenigerlei wyze benadeeld wordt Het zal ook algemeen wel als natuurlijk beschouwd worder dat ook de militaire voornemens van Duitschland die gekenmerkt worden door een vaaU eraaen en mtransigente verdediging van het contuent tot aan de overwinning door de geiwurtenissen van thans niet in het minst geraaHt worden Het Informatiebureau meldt uit Berlin De capitulatie der regeenng Badoglio te Rome heeft noch m militaire noch in politieke krin en te Berlun verrassing gewekt Ztj vormt een gebeurtenis die men hier verwacht heeft sedert de duce op 25 Juli door de huidige machthebbers in Italië arglistig ontvoerd werd en de gemeenschappelijke zaak vain de spil evenals die van het nieuwe jiBopa door de anglophile kliek verradflil werd Reeds de misdadige opheffmk van de aan het boridgenoots hap trMwe fascisti schc regeenng leidde naar me te Berlun verklaart Duitsche tegenmaatregelen in die in ieder geval Duitschland tegen een mogelijk ver raad moesten beveilig i j De handelwijze van de huidige Itaiiaansche machthebbers wordt te Berlin en txivendien in de kringen te Berlijn van de verbonden naties gewaardeerd als laf verraad welks eenig doel het is Italië onvoorwaardeluk aan de vganden vtn de spii uit te leveren Het feit van het verraad op zich zelf bl kt openlyk ook vooral uit het verschil hierin bestaande dat koning Victor Emanuel en Badoglio nog op 8 September m verkisrmgen die zy aflegden aa de Duitsche lUjltsregeerlng iedere gedachte aan een capitulatie tegenover do AngloAmenkaansche indringers als gemeene laster ver van ilch wierpen terwyl zy in werkelijkheid reeds voor vijt dagen n 1 op 3 September op i Het pertievel van de Duitsche weennacht deelt mede Dé slag la bet Donelsbekken dnort met onverminderde hevigheid voort In het verloop der bewegelijk gevoerde gevechten werd ter verkorting van het front de stad Stalino na de vernieling ran alle voor den oorlog belangrijke iaatallatief volgens de plannen ontralmd Ook in het gevechtsgébicd van Charkot viel de vüand zonder slja troetmn ook maar oenigsziaa te ontxien enxe atellingen aaa Bil r4 echter ia verUtterde gevechten met xw re bloedige TerliefCtt tervgcslagen Op Jalrljke poaten van den centralatt trontsector warden luaehtlgde doch plaatwlijke bofrensde tavalien der bolsjewisten na xwaren airljd afgeslagen Aan de reat van hat OoatelUk front vonden aog aleehts op het Keebanbruggenhoofd levendige pUatselijke gevechten idaais Op de brandpunten van den afweerslag mengde de luchtn aoht zich met sterke formatie op doeltreffend wyze m de gevechten te land De vyand verloor gisteren aan het Oostelyke front I ketrafMü w KoatDc J Korts van aneüwtla t relefoUi iIo tmanii St l BthhCHtOHd De uitkeeringr bü bevalling THANS OOK AAN ONDERSTEUNDEN De secretans generaal van het departement van Sociale Zaken heeft m een rondschr ven aan de burgemeesters medegedeeld dat te rekenen van 1 Augustus 1943 af ook de onderstetmde werkloozen alsmede de kleine boeren en tuinders die socialen steun ontvangen by bevalling hunner echtgenooten m aanmerking komen voor een uilkeenng van ƒ 55 uiteraard voor zoover zy niet reeds uit anderen hoofde aanspraak op deze uitkeering kunnen doen gelden De uitkeering zal boyen het gewone steunbedrag wordeij verstrekt Hierfnede wordt bereikt dat arbeiders die door werkloosheid niet langer dq voordeelen genieten die de Ziektewet aan haar verzekerden biedt Uxrfi niet verstoken warden van de uit aociaal oogpimt zoo belangryke uitkeenng van het bevallingsgeld van 55 GEEN GROCNTENAFVAL BU AARDAPPELSCHILLEN Aangezien aardappelschillen vermengd met groentenafvalien niet bewaard kunnen worden als veevoeder voor den komenden winter wordt een dringend ben ep gedaan op de burgeru om aardappelschillen afzonderlyk te bewaren en aan van gemeentewege aangestelde adiillenophalers af te geven In de aardappelschillen die door de ophalers aan grossiers of veehouders worden afgeleverd mogen geen groentenafvallen voorkomen De groentenafvallen kunnen door het publiek aan houders van klemvee geiten en konynen worden afgegeven ONGEWENSCHTE ETALAGERECLAME Teneinde aan het verschijnsel der ongewenschte étali reclame paal eih perk te stellen heeft de voorzitter van de Bedrijfsgroep detailhandel aan de betrokken voorzitters van de ondervakgroepen reap de vooreitters an niet nader onderverdeelde vakgroepen gedragen ervoor zorg te dragen dat voor of op 15 Septenvber door deze voorzitters een aanwyzmg wordt uitgevaardigd waanby het verboden wordt m etalages artikelen uit te stallen die niet in den winkel voor onmiddellyken verkoop beseüikbaar zijn en ledig verpakkingsmateriaal van goederen die met m den winkel voor onmiddellyken verkoop beschikbaar zijn m étalages uit te stallen tenzy dit vooKien is van de duidelyk leesbane aanduiding ledig of uitbuitend verpakking IJoor deze laatste toevoeging blyft hot voeren van hennneringsrectame dus nog op beperkte chaal mogelyk NEOERLANDSCHE KRUGSGEVANGENEN OP JAVA Het Infoiroatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis deelt hiee dat thans inlichtingen kunnen worden verstrekt omtrent krygsgevangenen beginnende met de letter C tot en met de letters H tj Zy die inlichtingen wenschen gelieven zich te wenden tot het Informatiebureau an het NederlandSche Roode Krusi Korte Voorhout 14 sGraven hage onder opgave Van naam voornamen geboortedatum en plaats en zoo mogelyk stamboeknummer militairen rdpg en laatst bekende standplaats DE STEM DER 8 8 I nstert op Zondag 12 Seplemb vtan IIJO lot 11 4fi uinr over den zender Hilversum f op golften 415 meter naar de stem der S S onderwwp Het S S opleulmfskiamp Avegoor Een jjag urt het leven vao een S S man deel 5 alotreportage TWEE VROUWtN OVER WEERBAARHEID Hedenavoivd om 18 45 u apreekt Max Biokztlt via Hilversum I m de seiue Brandende Kwestiear 4 yer t onderwerp Twee vrouwen o r weerbaar heid TAATSCODRANT Bil besluit van den aecret rla generaal van Justttia la op zyn verzoek eervol ont Iagei alt miUulr Ud van het gfrechtahof V tOravenhula 1 v Andri reterva luitenant ganeraal b4 iiadsmcuws DR BFEER C I v d WEELB TOT BURGEMEESTER BENOEMD Vaa Saa van Gert BU besluit van den cpnomissarlsgeneraal voor Bestuur en Jui titie is onze stadgenoot de heer C I v d Weele plaatsclyk leider van het Ne erlandsche Arbeidsfront m Den Haag voordien plaataelyk Ie er te Gouda benoemd lot burgcnieester van Sas van Gtnt NC V3 NAAR VOORBURG Ruiin veertig leden van de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Christen Vrouwen Bond hebben onder leiding van de presidente mevrouw L Pitto van de End dedgenomen aan den gewestelyken bondalanddag die gisteren te Voorburg m de kerkzaal van Effatha gehouden werd De landdag welke door ruim 700 leden uit alle deelen van Zuid Holland bezocht werd had ten doel het onderling contact tuaschcn de afdeeluigeo te verstafken en voor de leden een steun te z n in dezen jnoeilyker tijd CoUa voor Mndcn De te diezer stede gehouden collecte v m de Vereeniging tot vericverschajfiivg affli hulfiehoevende blinden te Amsterdam ten behoeve van den arbeid in haar inrichting beeft W3 97 opgebradit Het stadhuis aaa de Oroannuu fct te t Onr venhage wordt adeeltalOk gerestaureerd Het uit IMt dateerenda gebouw In d er CJ4J Uarar Treinbotsjng pp het station Gouda TWAALF REIZIGERS GEWOND By het bainenkomen van het station Gouda kon Maandagmiddag een electrische trein uit Den Haag door het weigeren van de reminrichtmg niet tot stilstand gebracht worden waardoor de trein met een snelheid vap 19 K M op den stilstaanden trem uit Rotterdam botste De cabines van de beide treingedeelten werden geheel m elkaar gedrukt De bestuurder van den Haagschen trem had zich op het allerlaatata oogenblik in veiligheid gebracht Een naast hem zittenda mgeiiieur was de treuipasaagiers van e komende botsing op de hoogte gaan stellen en hierdoOT konden de reizigers zich tegen den schok teweerstellen Toch werden twaalf hunner gewond da meeatot hadden snywonden door rondspringende scherven van gebroken ruiten Byna alle verwondingen waren van lichten aard slechts twee personen waren ernstiger getroffen De 84 jarige winkelier A Roecher uit Raalta had een hersenschudding en de 28jarige mej G E M de Jong uit Öeriicum een kaakfractuur Zes gewxnv n zyn op het station behandeld de es anderen door den GGD naar het Van Iterson Ziekenhuis vervoerd vijf konden na behandeling vertrekken de heer Roecher is opgenomen De tremdeelen waren niet ontspoord en konden daardoor spoedig weggesleept worden De passagiers zyn met den volgenden trein naar Utrecht doorgegaan Het treinverkeer ondervond maar weinig stagnatie FOTO WEES DADER AAN Van een eemge weken geleden g ploegden diefstal van een damesrywiel uit een portiek aan d n Kleiweg waa Ifmand getuiga geweest die int bent aksor de politie voorgelegde foto a ala dader aanwees een 18 jarigen jongea te dezier stede Deze was dne dagen na den diefstal naar de tuchtschool ta Ginneken gebracht voor t ondergaan v an acht maande straf wegens diefstal De politie heeft hem naar Grutte teruggehaald waar de getuige hem pertinent herkende De on0 n is uw middels mar de tuchtaehöol terug BESf LENE ZAG IEMAND LOOPEIT MET Tti JAS AAN ildsM Inbiaak op tuin opgeheld Een enigen tijd geleden m een schuur en een hokje op een tuin aan den Winterdyk gepleegden diefstal met braak van kleedlngwt ukken gereedachi aardappelen en tabaksblarderen ter gezamenlyke waarde van vyftig gulden is opgehelderd door da oplettendheid Viin den beatolene dl in de stad iemand zag loopen die r n ontvreemde jas droeg De betrokkene had de jas gekocht en zoo kwam da politie ten slotte bij den dader terechii een 20jarige zwerver uit Zevenhuizen die veel in hooibergen aan den Winteradyk sliep De jongeman la naar het Huia van Bewaring t Rotterdam overgebracht H t tumgereedD ap had hii in het water gegooid da yak aardappelen m het halve maantje laten staan en de kleeren en e tabaksbladeren verkocht Tegen twea pennnen is procea verbaal opgemaakt wegens aehuldheling Een deej van da buit is achterhaald BUROERLUKE STAM Marl X van A O van Keateren Sopt irim Leeuwen en M Boompjes 51 Sept Albertua z van T C Mark e t D Scheeipnialier Krugerl BI Kara Pieter Jobanoes r van w van den Berg eaM K Toen Bofhaatraet 34 Thovnaarramrlacua Aloyslua i van L J Boot en A ven t End toutmanatr M Martin l ul r van M Homla n P Heuvelman RtatmvlafeUhatr a üiLK 7 fi t SuAsima Johuuta d vanen H de Vries avakade 7BAdriaan t van P M d Jong en C Bouwman De Cetiestetstr 1 Gaarde JoftdnaaFrederlka d van B Kers en H To4aan Tollenatraat 142 WIlheltTwa E rarduaJohannea lotef t van W E vaa Straate ea CAM Alkefntlde Gr tV romtt Üïa S S p Felke z vas O Bülana eri K Zjvart J Ubel Ut sat IdS 8 Bapt C in Buaren en 7 M Bur H Vilimm èui N Bawmuut f Ka man en Jl M Pater 9 Sagtfi ten t m Ralla GaartnMa Aaatt aa f II I saai I H iii 1 Waaneer verduiateren I Tot 12 Sept mm Tl wordea vaa VtM Mt wm