Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1943

GOUDS £ rtUg 11 Sept 194 BurckUi Markt 31 Teicfooo tta Pottrdiminf 4W COüDANT NIEUWSBLAD VÓÓR GOUDA EN OMSTREKEN KTM Prij 5 ceqt per nummer 82 te Jaargang No 21341 Cbcbvdactauri r TIETER OOuda FOhrer over de capitulatie van Italië Verbitterde gevechten in het Donetzbekken Sttccesvolk actie tegen SpÜ$bergen Italiaansch lootformatiegehomhardeerd Het opperbevel van de Duitsqhei haar steunpunten teruggekeerd weermacht maakt dd Vr dag bekeJid De Oaiisdha maatw fc De slag i tat Donebbekken duiul verraad der regceriag Ba Il S voort met verbitterde ea lieen en weer I bijna ovend op denBaUuo in NMMdT instorting was reeds lang te voorzien toeitand van nood kan ons slm hts oersterhen in onze vcatheraden houding golvende gevecliten Ten Zuiden van IsJsUB at la het gebied van Charkof werden talrijke aanvallen met sware vijandelijke verliezen aan pantserwagens afgesiscen Ook op verscheidene piaataen in dfS oentralen frontseetor voomi b j KoMotop aan de Ocsna buj Kirof en t a Westen van Wjasma viel de vijand opolCBw aan In zware geveeliten werd hij bloedig afgeslagen De boisjewisten verloren gisteren 87 pantserwageas Britsch Amerikaansche vliegtuigformaties deden zware bomaanvallen op eenige plaatsen in bet bezette gebied m het Westen waarby vooral de bevolking van Parys en Bmjlogne gevoelige In den nacht van 8 op 9 September daden Duitsche vlootstriJdkrachten en Ingeacheepte troepen van het leger bij verrassing een aanval op militaire steunpunten en belangrijke vgandelyke voor het ondernemen van vlooten Inohtoperaties noodsakelijke instai iaties op Spitsbergen In den loop der stoutmoedig ten uitvoer gelegde onderneming bedwongen on s oorlogsschepen de vijandelijke kustversterkingen en schiepen daarmede de voorwaarde voor de landing der legerafdeehngen In voorbeeldige samenwerking werden alle voor den oorlog belangryke installaties en inrichtingen van het eiland vooral radio en meteorologische stations havenwerken en laad en lospjaatsen electrische centrales en de waterleiding verscheidene kolenmynen in exploitatie alsmede groote hoeveelheden steenko en en benzme omvangrijke munitieen provianddepöts opgeblazen door brand vernield of buitgemaakt De vijand leed gevoelige verliezen aan dooden en gewonden Bovendien werd een aantal gevangenfen jtemaakt De eigen verliezen zyn genng De formatie is op De heer C I v d Weele tot burgemeester benoemd lang gelegenheid had om den leenemenden onS recds van tevoren een heilzame l tin Ml Over I ixe go if j Iheb i o i een Qt op 1 ik hal I OI oo irken ïEL SEN STEN IHT totN al Ml H i ttlWHC tieeft giaterivond via den iJSftit xni o dB volgende iQMtk eencht tot het Duitadie voUcIf tfine voUugenooten I Itoltjo van den zwaren last van de I gffuimen tud op ons dmkkehde i mfirt zie UC thans het oogenrSülMn weer tot het Oaitsche l f lOBmen iXtk Kn zonde tegen elf of het voik toevlucht te Demen tot leugens De oat iaen tortui v n Italië wasikM vooruit te zien niet als ge m bet ontbreken van geschikte jDOfleUiUieden tot een dftttrefCende venledigmg of als I v n het uitblijven van de ver Ouitactis hulp neen veeleer als het falen of liever van het rtltei van die elementen die Vit voltooiing van hun stelsel lie tabotafe het initiatief tot de tl hadden genomen Want wat deze mannen reed sinds ftreeiMen werd thans volde ovepgang der Italiaansche ptidoig van het met Italië verbon ppuiüohe Ruk naar de femeen t ke vyanden Italië In I 39 Iten Engeland en FrankruJc ui Sep ItsMr 1 3 h Ouitsche Ruk den oor m rerklaarden dwongen de verdra l Italië ertoe zioB met Duitschland i solidair t verklaren Daarbg deze solidariteit niet alleen ge hreerd in de afspraken van het doch ook m het lot dat de vyan lioowal Ouitsciiland als Italië voor IvAomst hadden toegedacht ta bekend dat MiuaoUni het I Toomemen had om In Italië kwwtig de vertragen ter de mobUlaatie af te kondigen llwalfde kraohten die tlians de bebbfii veroonkakt is het 11939 gelukt de deelneming I fitlü aan den oorlog t verhin FUtrer van het Duibciie volk I Ik begrip hebben voor die bui woa binnenlandsche moeilijlc I van den duce Ik heb derhalve inoflh taterj ü Italië aangedrongen f ket nakomen der verplichtingen I bondgenootsohap Integendeel ik ttet aan de Itaiiaaneohe regeering y overgelaten aan den oorlog m het geheel niet deel te of indien todi dan op een tijd A dat haarzelf aangen aam was en tlij volkomen vry kon bepalen IlIBi 1940 waa het Miuaolini gej M biaiMnlandsche voorwaarden te rkrijgen voor de deelneming van tan de zUde van Duitschland mtQd in Polen wa ap dat tydstip beslist als die in Noorwegen I dit tegen Frankrijk en zi n verbon lllgelsehe legers op het vasteland ik den duce danken voor fli ksnding die xooais n j bekend p la het binnenland niet tegen het he volk doch alleen tegen IJJIIIIde kringen onder uiterste moel kon worden doorgezet $ l ids dien tijd hebben Duitschlanii I Itllië tezamen in den strlfd gellnii Op vele oorlogstooneelen werd MB ctoaippelijfc bloed vergoten eoonde verkeerden de duce eq TOv r in twufel dat de afloop van niitrgd beslissend zou zirn voor het Jjl of niet zun van onze volkeren TovereenkoTOïtig heeft Duitsoh and wl têi in een uiterst zwaren 154 gew keld tot aan de grenzen II tel mogeuke z n bondgenoot goVele aanbiedingen voor deze I Un door de militairs machUiebI VMi Italil van het begin af aan g Ö voHcon i van de hand gewezen Sj sledbts jaanvaard onder ooi Wd i die niet te vervul n waren Diritsolie steun l ds openbare meenmg zullen te tyd de bewyastukken worden lelBgd waaruit blijkt wït bland m den gemeenschappel IJwM zijn bondgenoot aan bydra Wieend heeft en ook verder be Ws te verleenen D Ouitscbe zelf echter h eft op deze gelltppelijks borlogstooneelen die aangenomen waardoor hy t verol onderscheidt want zondei Wtoen was reeds m den winter HMOl Of 1941 hJoord Afrika voor rioren geweest De naam van jnalk Rommel u voor eeuwig r JU Duitaohe prestatie veitoonden ei het Duitsche RiJk m het voor wed c A Oöttacth IUiik te die heden hüir honderd en J erjMrdai Herdenkt ZU geniel een geiondNkld en voert nos stecdx lre Bl nd lll C N r 0 HmB Jaar van 1941 besloot Italië op den Balkan t helpen geschiedde dit niet voor het vervullen van eigen voornemens doch alleen om den bondgenoot by te staan en een door diens optreden veroorzaakt gevaar dat natuurlyk ook Duitsrhland bedreigde tut den weg te ruimen Duitschland bracht dit offer b na op hetzelfde oogenblik waarop het wegens de Vrees van den byna ieder uur te verwachten grooten tmlsjewistischen aanval op geheel Europa aan zyn eigen zorgen meer dan genoeg te dragen had HPt bloed van talryke volksgenooten bezegelde den hondstrouw van het Duitsche volk De figanr Mussolini Bet DultKhe Rt k en ik als zijn FUhrer konden echter deze lioudlng slechts aannemen In het bewustztjn van het ttét dat aan het hoofd van het Italiaansche volk een van de belangrijkste mannen stond die de moderne tijd voortgebracht heeft d grootste zoon van den italtaanachen grond aedert de ineenitorting van de Antieke Wereld Zijn onvOor waardelijke trouw verJeepde aan den gemeen schappelijken bond de voorwaarde voor een succesvol bestaan Zijn val de Jiem toerevoegde eerlooze kienkingen zullen eens door generaties van het italiaansche volk als 9 grootste smaad wolden gevoeld De laatste beslissende factor voor de reeds lang beraam dt putsch waa echter de elsch van den duce naar grootere volmachten voor een succesvolle voering van den oorlog Deze moesten dienen voor het nemen van de krachtigste maatregelen tegen de openlOke en verborgen saboteurs van de oorlogvoering tegen de reactionaire vijanden van de sociale rechtvaardigheid en zoodoende van de tprzetsnugelUkheld van het luhaansche voKIsItchaam Mussolini wilde nog te ellder ure de arglistige vtjanden van het IMliaansche volk In den strijd om het zijn o niet te zKn uitschakelen en zoodoende de toekomst van Italië te waarborgen Oe smart die mU persoonlijk vervulde als gevolg van het historisch unieke onrecht dat men dezefi man heeft aangeilaan zön vernederende behandeling die hem die meer dan twintig Jaar lang een en al zorg voor zOn volk was nu verlaagde tot een gemeenen misdadiger tl begrijpelijk Ik was en ben gelukkig dezen grooten en trouwen man mijn vriend te mogen noemen Ik heb bovendien niet geleerd mtjn gezindheid al natr behoefte van geval tot geval te veranderen o ook maar te verloochenen Ik geloof Slat ondanks sommige tegenovergestelde npvalurgen ook in het leven der volken precies zooals tusschen individuen ondeillng de trouw een onvervangbare waarde Is zonder welke de raenschelijlje maatschappij aan het wankelen raakt en haar oiganisatiea vroeg of laat moeten Ineeiutorten Desondanks liebben ook na deze smadelyke gebeurtenis de Duitsche troepen jpp SiciIie Duitsche vliegers mannen van xiuikboolen motortorI edobooten transportsctoepen van allerlei soort enzoovoorts te land m de lucht en op zee in de hoogste mate verder hun plicht gedaan Om redenen eener tactische doelmatigheid mag de tegenstander dal tftans nu wel verzwygen eens echter zal het nageslacht constateeren dat van enkele dappere Italiaansche formaties als uitzonderingen afgezien het sinds dien tyd in de eerste plaats slechts Duitsclie troepen geweest ijn die met hun bloed met alleen het Duit sche Rijk maar ook den Italiaanschen bodem verdedigden Dat nu de Italiaansche staatsleiding besloten heeft het bondgenootschap te verbreken zidi uit den oorlor terug te trekken en daarmede Italië zelf pas goed tot h tooneel van den oorlog te maken mag zij nu wêl met alle redenen die zy wil motiveeren Zy kan dit voor stellen als een noodzakelijkheid maar nooit zal zy een verontschuldiging vinden voor het feit dat dit is geschied zonder den bondgenoot van te voren althans op de hoogte te stellen Badoglio loochende Niet alleen dat op denzelfden dag waarop maarschalk Badoglio het wapenstilstandsverdrag onderteekend had ht den Duitschen zaakgelastigde teRome bij ach ontbood en hem verzekerde dat hy maarschalk Badoglio Duitschland nooit zou verraden dat wy vertrouwen m hem moesten stelten en dat hy door zsyn fladen zou bewöaen dit vertrouwen waardig te zyn en vooral dat Italië nooit tsSx capituleecen doch nwt Duitschland op leven en dood verbonden trouw aan onzen kant wilde blijveA staan Ja nog een uur na het bekend worden ah het verraad Verklaarde de chef van den Kaliaanschen staf Roata tegenover onv zen militairen gevolmachtigde dat dit bericht een gemeene leugen en een product vaif de Engelsche propaganda was Op het elfde oogenblik verzekerde de vertegenwoordiger van het Italiaansche minis t rie van Bisitenlandache Zaken dat dit bericht slechte een typisch Britsche bedrog Steens was ae hU dacht te deitwnteeren en kwartier later gaf hu toe dat de aanfe legenheid natuurliJV och Juist was en dat Italic zich inderdaajtl mt den oortog had t ruggetrokkeQ In de oogen van de democra tiacUe OOI logsophitsers en lo die van de tegenwoordige Italiaansche bemndemannen mag deze houding doorgaan voor een schit terend voort eeld van een tactisch hancHg slitkje staatskunde dè geschiedenis zal eens anrfers oofdeelen en i eheele gei eratics van Italië zullen zich schamen dat men deze tactiek tobiuikt heeft tegenover een vriend fn txmd ioot die met bloed en oifers van allerlei aaid zyn plicht meer dan slechts naar kt letter van het verdrag is nagekomen Volkjigenbotehl Nadat ik ree fl twee Jaren antUDuit d lltiTUien Invloed ön deze reactionaire en sche kringen die ook afwijzend teüenoxer de lociale taak van Italië meer dan toidoeiWie waaj te nemen was er ilnds den val van den duce nauwelijka twUfel meer mogelijk over de werkeitjRe bedoeling via deze w s eUmi an bestuinHet was d rhflve myn plicht beirel te even tot het nonen van alle maatjgfftlen die yoor mt geval genomen konden worden teneinde liet Duitschi Ryk te behoeden voor een lot dat maarschalk BadogltP en zyn mannen met all en aan den duce en het Ita Iraahsehc Tiolk hebben bereid doch waarin zij ook Dultsehand wilden storten De belangen van de nationale ooclogsvcering van het Diutsche volk zÜa voor oos heiUÉJen verplichtend Wy aUen weten dat in de enstrijd die geen arbannen kent de overwonnene vol ns den wensch van onzevyanden vermetigd zal worden terwyl alteen voor den ovcrwimaar demogelykheden om te leven zullenoverblyven Wy zyn derhalve voom mens om m koelbloedige VMtberadeobeid in het groot en in het klem altAJÖ die maatregelen te nemen de hoop vanonse tegenstander te actnnde te mraken fc Maar ook talrtjk luUanan He hua tm liefhebben hebben lich thana pu goed v boDclen en snafKheidetUk verklaard met den tot duiver s aerd n atrjjd der beM volken la militair opzicht beteekent l t verdwUnen v a ItalU lechu weinig wuU de itrOd la iMt land werd atnik maaDdea tal de fnle plaaU escbraacd i gedraata door DoltaclM atrtldkrechten WJ van Ds drukkend hioderalwen niHen wy dl B atrijd thcna voortzetten De poflag van hSt iatenwUntalen phitocratencompkit om dos Dnitactaea tegmatand evenala iai Itsll nut woorden stuk te nuken ii Uüderlljk ZU verwisselen het mutacbe volk tn dat gevaii met een ander O hoop In het Duitsche volk thanc verrader te vinden zooals In Italië ia gebaseerd op d volkomen onbekendheid met het karakter v n den nationaalMClaUatuchen ta t Duitschlands houdiag Hun geloof ook in Dmtschland een 25en Juli te kunnen verwekken berust op de fundamenteele vergissing waarin zy verkeeren zoowel ten aanzien van mijn persoonlyke positie als ook ten aanzien van de houding mjj s ner politeke medestryders myn veldmaarschalken admiraals en generaals Meer dan ooit te voren Biedt juist de Duitsche leiding als een fanatiek gesloten gemeenschap het hoofd aan dit voornemen Eik toestand van nood zal ons sleo ts Teraterken in onie vastberaden Afding Het persoonlijke leven heeft daarbij voor gijj toch al reeds lang opgehonden aan raijxelf te beboareik lit werk met het insicht en het plichtsbesef door mijn bijdrage het leven van mijn volk voor ge n aties in de toekomst te kunnen wakrborgea Oat ik het recht heb onvoorwaardelijk aan dit succfs te gelooven ligt aiet alleen gefundeerd m mijn eigen levensweg maar in den opgancvan ons volk in MM moesten wö alj n en verlaten de ooilogsverklatin n van fenze tegenstaodera m ontvangst nemen WiJ hebben gehandeld volgens de uitspraken van een CEaiu ewitz inhoudende dat een heldhaftig tegenatand onder alle omstandisheden beter is dm een laffe onderwerping Ik heb derhal e ook reeds op den eersten September 1939 in den Rijksdag verklaard dat tijd noch wspenge weid het Duitsche volk ooit op de knte a zouden dwingen SindBdsen is in de eerste plaats door oitze eigen kracht de vtfand voor een deel meer dan 1000 kilometer van de Duitsche grenzen teruggedronsen Alleen uit de liMht is hiJ in ataet het Outtache vaderland te terroriaeeren Maar ook hier zyn technische en organdsatori che voorwearden bezig te ontstaan om met alleen zlin tcrreiuraanvallen defin tef breken maar dool andereen doeltreffender maatiegelen te ver gelden Tliaos mogen ons taetioche poodza keltjkheden dwingen In dezen geweldigen strijd van het lot nu en dan aen een front iets op te geven of uit te wykenvoor bijzon ttere bedreiguigen Op die wjjze wordt echter nooit de stalen tiand verbroken die door het Duitsche vaderland gesmeed door het hel df Hdom en het bloed vaii onze = oldfr l te haixlhaafd het rijlt beschermd Ik verwacht nu Juist In dezen tijd dat de natie met verbeten trots op alle gebieden van dezen gewekhgen strijd eerat recht haar plicht vervult Zij heeft alle reden op zichzelf te yortrou n De partU echter moet in alles het voorbeeld zijn Het vaderland kan met trou mar zijn soldaten zien die met heroïsch op et spel zetten van hun bloed en onder de moei lijkste oraslandagheden steeds weer hun plicht vervullen Het front echter moge in oogenbukken vol leed bij de vaak bovanmenschcHike eischen van vele weken en maanden denken aan het vadeiland dat thans eveneens tot strijdend front Is geworden met dit verschil dat hier het heldendom zijn vervulling vindt door grtjeaards knapen moedera vrouwen en meisjes Iedere soldaat heeft derhaive de heilige plicht meef no8 dan tot dusverre de hoogste standvastigheid te behouden en te doen wat de stryd eischt Het Duitsche volk was in zyn h ele geschiedenis nog nooi met meer recht trots op zichzelf dan in dezen meest geweldigen worsteling aljer tyden Op dezen Wil en deze prestatie zullen oUe pogmgen om Duitschland eveneens het lot van een tot slaverny gabrachte natie op te leggen stranden Moge ieder individueel Duitscher volkomen onverschillig waarSiy staat zich er van bewust zyn dat vanhem zelf van zyn optreden en zijn offervaardigheid het behoud van ons volk het lot en toekomst van vele generaties afhankelyk zfjn Ik kan derhalv ook het Duitsche volk den mannen en vrouwen van het vadeiland den soldaten aan het front met woorden geen dank zeggen voor hetgeen zij doen hetgeen zy gewillig dragen en geduldig lyden Dezen dank zullen eenmaal komende geslachtpn uitspreken in het beVustzijn van het feit dat hun vry en sociaal lieveiligd l ven de vrucht is van de offers van onzen tyd Ik zelf ben oneindig trots de Fuhrer van dit volk te mogen zyn en ik ben den Heere God dankbaar voor ieder uur dat hy my schenkt om door zyn arbeid den grootaten stryd van onze geschiedenis tot een succesvollen stryd te kunnen doen worden Dp ter bescherming van de Duitsche belangen met het oog op het gebeuren in Italië bevolen maatregelen zyn zeer hard Voor zoover zij ttalle betreffen verloopen zij reeds thans volgens de plannen en met succes Het voorbeeld van het verraad van Joego Slavle heeft opheldering en waardevoile inzichten gegeven Het lot vjAatatie zelf echter moge voor ons allen ook een leer zijn om in oogenbUkken van de h dste benardheid en van de bitterste nood zich nooit los te maken van het gebod der nationale eer tronw te zijn fegens onze bondgenooten en met geloovig hart datgene te vertvullen wat de phcht ons te doen plegt Aan het volk dai dei beproevingen voor de voorsleningheid doorstaat zal In het eind de Almachtige als loon de lauwerkrans der overwinning en daarmede 4en prijs des leven toereiken Bat moet en zal echter onder alle omstandigheden Daltaehlaiid syn rasCHIKKIKa van den Generalfcommtssar für dosSicherheitsuiesen inzake reroroeinnff tian htt sluitingsuur van open bare lokalen en het t dstip yoaarnahet uerboden is zich in de openlucht op te houden op de eilandenWalcheren en Noojd en Zuid Beveland Op grond van par 44 4S en Si van d verordening van den RIJksamitniiMrIs voor da tKeette NederlandsChe ebteden ta UO btschik k f Op de llaoden Wak her n en Noord en Zuid BeveUnd wordt het ahdtingtuurvan openbare lokalen vervroegd tot tl 00 uuren het ttjditlp waarna het verboden la lichin dt openlucht te bevUiden vervroesd tol BOO uur Ovartvcdiagen warden straft opgrond v n par Si van de In het b fin g noemde verordenkis Deze beschikkinc treedt tn werktnc opden dag van publicatie Der Canetalkannnlisar ttlr das Stcherlieitaweeen wg I RAlrrER BS OtmirMpp ea ttUmt uod General der Poliael D J L V d Wolf a JAAft PREDIKANT Onze oud stadgenoot ds J L v dWolf Geref predikant te Bussum viert as Woensdag zyn zilveren Biinbtsu iileum m JohpHes Lieve van dCT Wolf werd 9 Maart 1894 hier ter stede geboren en ibezoohl de Ugere school alhier en het Marnixgymnasium te Rotterdam De jubilaris itudeerde aan de Vrye Universiteit en werd m 1918 oandidaat om 15 Sept van dat jaar te Haastrelpht doai ds T Sap van Gouda m zyn eerste geoieente te wbrden bevestigd waarna By intrede deed sprekende over Col 1 28 Na 3 jaar vertrok ds V d Wolf als derde predikant naarKralmgen waar hy mtrede deed met Joh 15 8 Ruim 6 i jaar heeft de jubilarn m zyn tweede gemeente gear beid om 16 April 1928 als tweede predikant te Bussum intrede te doen sprekende over Openb 2 1 Het itereenigmgsleven en het Jeugdwerk hebben zoowel te Kralinsen al te Bussum de Uetde van zijn hart DU ds v d WoU gehad Het vereenigingsgebouw Pro Rege mocht tijdens het verbiyc van den Jubilaris te K alingen tot stand komen In Bus Hum bekleedt ds V d WoU tak van luncUes terwijl hU ook meerdere deputaatachappen vervult By herhaling was hy lid van de part synode van Noord Holland De gemeente Busbum IS tyden het verblijf van ds v d Wolf zeer gegroeid er een tweede vergaderplaats moc t in gebruik genomen worden Thans heeft men grond kunnen aankoopen voor een tweede kerk Tal van Jaren was de Jubilaris van wiens hand meerdere preeken en redevoeringe in druk verschenen zljn metjeredacteur van het Kerkblad van BUssum IN ZEELAND WAAK HU GEBOREN IS Owe stadgenoot de heer C I v d Vfeete die is benoemd tot burgemeester van Sds van Gent op Zeeuwsch Vlaanderen hocqiH m de komende week zyn ambt te aarivaarden Cornells Izak v4n der Weele is een Zeeuw vah geboorte Hy werd 18 Januari 1908 te Scherpemsse op het eiland Tholen eboren waar zyn vader in een oud familieberoep het ambacht van wagenmaker uitoefende en er ook zyn zoon toe opleidde Op 20jarigen leeftyd kwam dé he r v d Weele naar deze streek waar hij in Wiiddirixveen m een automobielbedrijf en daarna als vertegenwoordiger in een houtihandel werkzaam was om daarna vertegenwoordiger van een zeepfabriek te Gouda te worden Op 1 Augustus 1941 vmg zijn arbeid als leider van de vakbeweging in dit district aan Hy werd districtsleider van het Ned Arbeidsfront te Goucla en te Krimpen en de resultaten van zijn werkzaamheden als zoodanig leidden met ingang van 1 DecembPr 1942 tot zyn benoeming in de vq raanstaande functie van stedelijk leider In een begroetingssamenkomst op 15 Sept zal ds V d Wolf op sobere wijze gehuldigd worden terwyl hij voornemens is Zondag 19 Sept oen gedachtenistede uitte spreken Predikbeurten aSONDAG 12 BEPTEMB8B Ked Herv Gemeente St Janskerk 10 uur ds H S Kalf 5 uur ds Jongeheer van Valkenburg Z H 1 Donderdag 7 30 uur AvondgeUed Westerkerk M uur da M J C Visser van Rotterdam Jeugddienst 5 uur ds £ E de Looze van Hilversum Ver v Vrtjz Hervormden 7 uur ds J D V d Veen van ïlljswljk Z H 1 Rem Ger f Gemeente lOJO uur ds C B Heyn van Oude Weterirg Lu hersche Kerk 10 uur ds J C Schrdder van Amsterdam Oud Katholieke Kerk 1030 uur pastoor O P Giskes Oeref Kerk 10 en i uur ds J P C ten Brink Geief Gemeente 10 en 6 uui I eeadienst Chr Geref Kerk 10 en 5 uur ds A Dulrols Ned Geref Gemeente 10 en 3 uur ds Joh vanr Welen Woensdag 7 SO uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente 10 en 5 30 uur ds H C Leep v m H Avondmaal Donderdag 8 15 uur Btjbellezing Geloofsgemeenscl ap Leger des Hells 10 uur Heillgingsdienst 7 uur Verlossingadienst Donderdag 7 30 uur Heillgingsdienst Jong Nederland voor Christus gebouw Spieringstraat 40 n m S uur de heer M de Jong evangelist te Zwammerdam Duitsche troepen bezetten Rome Vaticaamtad onder be$cheTmlng genomen Rommel bedwingt NoordJtalie Strateg jtche lentra in Duit$che handen Het p ri evel van de Duitsche Weermacht maakte De verradermka refccring Badugllo heeft In de laatste weken ter voorberel ding van haar capitulatie sterke strijd krachten rondom Rome verzameld en de stad zeUt tegen de bulten Rome liggende Duitsche troepen in staat van Terdedlj ing gebracht Als motief werd het gevW van een vijandelijke landing ten Westta vsn Rome opgegeven Sedert dci ospitulstl Kan Italië op 8 ptember des avonds hebben zich rondom Rome gevechten tusschen Duitsche en Italiaansche troepen ontwikkeld De Duitsche oüerbevelheblier Zuld vel4maarscbalk Kesselring voerde versterkingen aan Opende den aanvaf op Rome en stelde den commandai een ultimatum Onder dezen drok heeB de Italiaanacbe bevelhebber te RomeK een straal van vflfflg klIomAer gecaPtnIeerd De ontwapening der Italiaansche troepen is aan den gang De verbinding met bet Duitsthe leget in het gebied van Nap Is en Salerno is tot stapd gebracht De Duiisrlie weermacht ui de beschenping van Vatlcunstad op zich nemen In Noord Italfi heeft veldmaarsohalk RommeJ me de divisies van zijn legergroep na een ki rten doch door onze troepen met de grootste verl tering gevoerden strijd de Italiasnaehe formaties gednongen te eapituleeren SpOorlynen en wegen die van Karmthie en Tisol naar Noord Itali leiden ziJn onbeschadigd ln onze handen Da Liguriscbe kust met Genua en La SAeala is beset hot dal van de Etsoh ea de steden in bet gebied van BoSogna Verona Cremona zyn gecaiverd Iriést is na korten atrOd veroverd Meer dan negentigduizend Italianen zijn aliecn al tiaar ontwapend In Zuid Frankrijk heeft bet vierde Italiaansche leger zijn wapens zonder incidenten aan ds troepen van generaalvehlmaarschslk von Kundstedt afgegeven De kust van loulon tot Menton Is door ons bezet Op den alkan heeft zich het gros van de Ilsllaansche commando autoriteiten met begrip voor den toestand aan de eischen van den Duitschen opperbevelhebber generaalveldmaarsihalk von Weicbe onderworpen De divisies t n de ItallaansLhe groep Oost te Tirana en van het 11de Italiaamche leger In Athene hebben voor het grootste deel reeds de wap s neergelegd De in de Egelsche Zee zijnde Itsllsa sche oorlogs en koopvaar nitihenni zijn door de Duitsche marine ci genomen Oe Italiaansche vliegvelden alsmede de belangrijkste havensteden aan de Adriatlsche kust zün bezet Sieclita bier en daar zijn nog gevechten aan den gang De gevallen waarin overal Italiaansche formaties naar de Duitsche weqftnacbt overloopen om den strijd voort te zetten hopen zich ep Hierdoor is een verraad zooals in de geschiedenis grootcr en argllstiger wel nauwelyks is voorgekomen op de verraders zelf neergekomen De Italiaanacbe weermacht bestaat niet meer Wat chter voor eeuwig i l bleven bestaan is de verachting van de wereld voor de verraden Italië en in Znid Franlcrijic tdt sueew geleid De groote oiaasa der Italiaan sche weermacht in dese gebieden faecll reeds de wapenen neergelegd en aan Duitsche troepen overgegeven Daar waar italiaansche comman J dan ten van het verraad van Badogb te Voren onderricht den stryd U Duitsche troepen hebben bevolenren begonnen werd de tegenstand energiek en m koften tijd gebroken Op ecnige plaatsen zijn nog gevechten met kleine afdeelingen gaande Vele Italiaansche formaties hebben zich by de Duitsche troepen aangO sloten om tot dusverre den st tegen den vyand voort te zetten Een Iti liaanscibe WovtfbnaMie di naar den vijand wflde overMM weitf m het Westen der M ddeUandsiike Zee door Duitsche gevecfits en torpe dovliegtnlgen aangevallen De vliegMgen brachten een slagschip tot linken en troffen bovendien een kruiser een torpedojacer zoo ernstig dat ook deze schepen als vernietigd ininnea worden bcsehoowd In den vroegen morgen van den negenden September landden in de Golf van Salemo sterke EngelschAmertkaansche strydkrachten Zy werden onmiddellyk energiek door Duitsche troepen aangevallen De gevechten zyn 10 vollen gang Eskaders Dftitsche geverfits en slagvliegtuigen hebben dezen landingstroepen overdag en des nachts do zwaarste verliezen aan menschen mateneel en stdiepen toegebracht Volgens de tot dusver ontvangen Onvolledige berichten werden vela transportschepen pet een gezamenlijkcn inhoud van meer dan 200 000 brt talrijke oorlogsschepen en een groot aantal lafdingsbooten deels vernietigend getröTïen Na door bommen te zijn getroffen zonken onmiddellyk een zware kruiser een transportscWp van 9000 brt en zes grpote landingsbooten tan het Ned Arbeidsfront in Dea Haag De heer v d Weele is lid van d NSB en heeft hienn verschillend functies vervuld Hy is groepsleider van Waddinxveen en later van Goada geweest kringorganisatieleider en leider van de krmgsohool voor nationaal so ailstische vorming In het stedelijk leven hier ter plaalse was hjj bestuurslid van maatschappelyk hulpbetoon De nieuwbenoemde burgemeester van Sas van Gent is getrouwd en heeft dne kinderen Wat Waar Wanneer Schoniybnr Bioscoop De dorpsdokter fmefi Paul Hart inann en Anna Dammann Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Thalla Theater lnterme7 o met ttü Horbiger en Paula Wejseft Aanvanf 8 uur Zondas Rcnnie Bioscoop De vrouw der zonde m t Qustav Djcitl en Vlveca I indfors Aanr vaTHg 8 uur Zaterdag Reunie Foyer Cabaret programma met oa Marïin Verschie en WiUy Souftet Aanvang Zateidag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maandag vanaf 7 uur concert n Sept 12 1 uur Pastorie H Sacrament kerk Receptie pater A J Enjels bV 25 jarig k loosterjublleum APOTHekERSDDBNST Steeds geopend des nachts alléén voorgeneesmiddelen Apo heek E Grendel alleen Prins Hendnkatraat 13 cAFHALEN Lt Vf NSMTODFI ENKA ARTENSlsitrlbuttekantoor 9 3 l 3fl en Z i 30 mn UitreikHng nieuwe leveni rnfddelenltaarteo Maandag Aafjes tot en met Be2 emer SCEVTEL OSITIES IN DVITSCBB HANDEN De militaire correspondent van het DNB schrijft over de gebeurtenissen in Italiè dat er van militaire zijde geen nauvi keunge plaatsaanduidingen over de operaties gegeen konden worden f iiet emin verluidt uit militaire kringen der ykshoofdstad dat de opwatiea goed verloopen De sleutelposities der afzonderlyke Italiaansche gebieden bevinden zich In handen der DUitsch troepen DE POSITIE VAN VICTOR EMANVEU In politieke kringea te Berlijn aeU men het ondanks de tegenspraak van het agentsclnn Stefsnl niet nltgeslote dat Victor b ianuel lou aftreden tea t ehoeve van kroonprins Umberto OR deze wijze mfent men sou de Italiaansche koning loinnen trschten de kroos voor bel Huis van Savoye te beboude De gemalin van den Italiaanschen troonopvolger de prinses van Piemon 13 te Montreux aangekomen ZES PUNTEN VOOR ITAUM TOEKOMST Zes punten zullen gelden biJ de toekomstige vorming van t politieke en t nationale leven iq Italié alSus wordt volgens SPT uit Algiers vernomen ia kringen in Noord Afrika die in nauw contact staan met het gealheerde hoofdicwartler van generaal Eisenhower Deze zes punten zijn de vMgende 1 De volledige opheffing van legen vloot en Imhtmdchl 2 De deportatie van alle vroegere fascisten naar werltkampen in Nollfdo Afrika 3 Df inrichting van een international politie De Intornalionallieering fan Roma als bet trdditioneele middelpunt van imperiale gedachte De verdeeling van de vroegere Italiaansche koloniën onder de gealtieerdkn en De annexatie van Sitlllë door Engsiand en de inrichting van een bestuur op dat eiland dat gelijk staat metdat op Malta