Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1943

EEDWUK BCkiaden kruidspaar Op 12 September aus Zon htsdcnkt het echtpaar Johannes Middelweerd en Calhanna Weerdeiiburg den d g dat zg gedurende 50 jaren ut den echt zijn verbonden Oe bruidegom werd 3 Juli 1865 te Laag Nieuwkoop gemeente Kgckengen geboren en is durf 78 ja r De brpid zag het levenslicht op Februari 1870 te Nieuwkoop en telt dus 73 jaar Hun huwelyk werd in Nieuwkoop voltrokken De bruidegom kwam op IS jarigen Jeeftyd naar Gouda waar hij tot voor eeilige jaren steeds heeft gewoond Gedurende 38 jaren dreef het echtpaar e winkel in kaas boter en eieren in de Lange Noodgod teeg te Gouda De bruidegom was tevens werkzaam als pakhuisbaas by een kaashandel 0it is hü 33 jaren geweest by de toenmalige firma Egeeter Van Straaten aan den Kattensingel De echtgenoot nam dan naast flaar huishoudeluke laak hun winkel waar Sedert Mei 1941 woont het gouden paar in bü hun dochter en schoonzoon te Recuwijk de familie J C Hogenclst op den Reewal Zoowel bruid als bruidegcAn geniet een goede gerondheid Zij hebben zes kinderen gehad van wie nog drie in leven lïjn en hebben twaalf klinkinderen Het echtpaar ontving in de bruidsdagen talrijke felicitaties en blijken van belavgsteüing Zondag wordt het heuglijkdifeit in den familiekring herdpcht Des morgens wordt er in de RK keifc alJiier een H Mis voor bet gouden bruidspaar opgedragen 4en iohijnhaar rftwen bolster heen de goede kein te ontdekken Totdat ie haar op wel zeer ontroerend wijle getaand wordt hetgeen een voldocnir i fevead ilat mofcUik maakt DB VBOVW OEm BOtWE Keunie Blxcoo Uit de toevallige ontmoet ng vau een man en en vrouw ontstaatwedet ziidaOie sympathie die overgaat tnUrfde l e vrou In kweatle la echter reedtgetrouwd en haar man misbruikt haar goedevartioudmg tot baar nieuwen vriend omdeien door haar het gehelin van een belangrijke uitvinding Te doen ontfutselen Ditplaatft haar voor een dilenmia dat schieronoplosbaar schijnt de opIoBctng die uitetndeltjk gevonden wardt Ooat wat gewildaan hotwel de uitwerking van het gegevenzeer goed te ru emen Is Opvallend is m dezefUm net uitermate bchearactite spel van devertoikfiter der vrouwelijke ttoofdrol VivecaLindfurs haar tegenspeler ia Qtutav Diesel die eveneena een zeer goedel tutbeelduigfwft Oe I OIU SD0KTER Sriumwkarg BiM H p Zal de vermaardeconcertpianiste de wereld en den roemkiezen of zal zij aan de zijde gaan van denphotithgetrouwen arts die daar in hetkleide dorp zich zco toegewijd aan z n mooietaaJt wijdf En als rij dpn dorpsdokter kiest dan gebeurt dat omdat met de liefde Inhaar hart de overtuiging leeft dat men ookop een eenvoudige plaats veel goeds kandoen Het menscheüjke filmverhaal gevoc ig niaar een tïeetje te mooi en opgelegden inder verrassingen brejigt hulde fcnwekt bewondering voor den trouwen doroLme ticus die aller vertrouwensman en vri jjulla en die met prachtige toewijding atil Vnweg gaat Paul Hartmann apeelt met veelovertuiging de doktersrol Anna Danimanngeeft in haar verechljnlng een goed k ins enaref type S v d Kraats THEATERABONNEMENT IN HET KOMEND SEIZOEN MKBEOCEUMOKN VAN DE PLAATSELMKS msnUBUTIBDIENSTEN MrrBiBvnBDnxsT ovda DUfïtklBg IcveaanUdeleiikaartcn In het tUdvak van Maandag 1 1 September lot en met Vrijdag 1 October 1943 zullen in liet diatrlbuuekantoor levensnMddelenkaartcn oor de ell e periode 1S43 worden ulgemkt Ib afwUkbiil van de tot dusver ge ol diregeang aal men tJusu de bonkaarten niet laiilig alkale ep tum u rgeotaaipeM p ót kiernBea nor e Mrikaliesta kaaftea KU wier gealaehtiinaam is gelegen tujscfcende tuoronder vermelde iamen beide naitKninbegrepen dienen te komen op den daaraciiler vameklcn d tiun en welAafj t m BeMmer op 13 Septerabtr Blberfeld t m Boxmeer op 14 September BraAf Vm Czaci ee op 15 September Daal t m Ernst op 16 Septemher t m G op 17 Septemtier t m Hitman op 18 Septe nt ert m Jonaa dp 20 September Aftwiea wmugUtBiiSr S Het WMkt nog eeds dai Tü personen fonnulieren Br c 3 te I voor hel aanvragen vai h randjitnrf n s w S § voor vaste brandstoffen van iMiinren voor bUao b V tantire n wl ite5r ta i52 njot hebfcen afgehaald iriS Op Maandag 1 ea Dlsadu n IMJ ktmiten eae fermuMe J2 a Ü ltiek iai r2 afg luaM De ne takt liwe 3 2 1J43 ta de W€ ei srvSrJ i i 5t Dltrel pg nk r rn iiW i t rt d IMJ In atwiikiilg van den datum het talervel moet aanmeWmi ÏS als vcigt Kr lfiiJ Zelf vc rxorf era Barkenwoude Maandae ii Stolwtjk leaf Verddoldi 1 Uu Haaatrecht Woensdag s Xj Gouderak Donderd g is S 1 Vhst café Ultten iogoardi W Vrbdatf j Berkenwoude MaanSg jo SJ Hl Stolwtjk c fé Venkiold f gaaatrechi Wo Xg SE Overig d el der b vo if rf Gouderak I Donderdag £ Stolwtjk taohter 3 neentehuis Berkenwoude Maandag ï7 Sï l StohvOk café Vertloold Hj Haaatrecht W Lg 2 fjP Gouderak Donderdag x sZ S HaaatretAt Vriidair i nïï U 1 13 30 13 uur vw Voor de inwoners van Vlist = i mitenbogaard voor het afh le Te Slolwilk zal uitreiking geschiM het café van den heer Verdoold v op Dinsdag JWöfatTmg eikt ÏXJS September J943 zuUen de bonSrS 1 ultreUttokaal achter het Ce nt2 ï StolwtJk sfpehaaM moeten wórten De bewoners van wijk D te S i i i ten zich voortaan te BerkenwoidT u den Voor het afhalen van bonkasVUn datum welke op het Inlegvel v m ld toSerettac oor defaaiMan Detaillittcn Isujtojwljk mo tenT In n hi f S opplakvellen tale Sï in het café vah den heer Verdoold vm V it iw Vki ov 6umkml lh £ mSUW tQBTEfi door goede i er i y ng WILLEM SCHULD WIJDèTRAAT2 OUBA Haacker Motwkert Jong t m Kleebtoe op 2t September Kleibeuker Vm Laat op 23 September t m Meutes op £ 3 September t m Pitkj op 24 Septesnber f m van Hitte op 2iS September t m Smtildera üp 37 September t rn llytenbroek op 28 Sept t m VlxelMxe op 29 Seolamber t m Wezentieek op 90 September t m m Ztjat op 1 October Mede e iracht dienen te worden alle distnbutleatamkaarten en daarbij betMorenile iniegvellen AAn personen benedcst den leeftijd van 18 jaar zuUen bescheiden niet worden afgegeven DMrtlmtae van vleeach voor steken In aanalultln a n de publicatie iKlreffcnde deze aangelegenheid van vorige week wortjl nog het volgende bericht Zij die na vei rcgen goedkeuring ven den vertrouwensarts op medLSctfi voorschrift van den dlstrlbutledlenst extra bonnen een rantsoen vleeMii ontvangen kunnen voor den dtmr dier verstrekking brj den dlstributiedlenst een bewlja krtjgen op vertoon waarvan bij den aankoop van vleesch voorrang wordt verleend Zij die wel m het genot riin gesteld van bovengenoemde extra ranlsocnen vleesch doch niet of met me T over een geldige voorrangsverklaring Iteschlkken kunnen deze aaeen feliriftelijk bt den distributledienet aanvragen H t veiviek moet de volgende gegevensbevatten v 1 naam en volledig adres patiënt X nummer attest vtiorkoinende i p oproep foimuller S naam en adree van den slager btj wien men vleesch wenscht te koepen De voorrang erkIarlng wordt voor de loopenile verstrekking afgegeven Nieuwe verk arln en kunnen iteeds bIJ het afhalen der vlecechtionnen worden gevraagd r Labcy Melchert Plaat Robtseregt Snaauw de Vaal Vlaar Wlarda Lange avonden dus een boek uit Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK MARKT 41 ÜOUIM Onze bioscopen INTEKMtZZO ThraUr Hoewel het fiLinveriiaAl wat gezocht aandoet is het tocti tMeJend Het Iweft veracheldené ontroerende jnonienten en geeft mee lefl aiKl vooral van AttUa Bttf itfcr Deze heeft ah de man die door laater en miakennme 8chljnl aar een bruut E orden i een zware rol Haaat even moeila de taak die Paula WeaaeJjr t eeft Ztj voor de gecivlUseertie vroiKv die den bruut alleer om diens geld getrouwd heeft en vrtj onUiKtsch niet tracht het huwelijks leven zoo dragelijk mogelijk te maken elke toenadering eigert en geen moeite doet door M VooiwuutaaDde gezelschappen gecontracteerd De Cultiireele Contactraad is voornemens ook in het komend seizoen een theateraibonnetnent van zes tooneelvoorstelhngen te organiseeren Het streven om iets goeds te brengen wordt uitgedrukt m de namen der deelnemende gezelschappen Het Ruyseitsemble en het Noord Hollandsch Toorieel van J n C de Vos komen een keer het ResidentieTooneel onder directie van Dit Verbeek tireedt tweemaal op en bet gezelscJiap Bouber veirtegenwoordigt het voUistooneel In het pro DAMMEN Damcinb Damhist De damvereeniging Damlust Ie StolwtjkeKlut heeft een aanvang geni aakt roet de huishoudeluke wintercompetitie De uitslagen der eerste ronde zidn C Molenaar A v d Berg 1 I j Backer H V Btjk 1 1 M Vermeulen M Zijlstra 1 1 J Bol P Versloot 0 2 P Virboom J Blokland 0 2 P Versloot P v Oam I 1J Pol J Backer afsebr G J BarbierJ BV kIand aigebr P Zwart M Vermeulen 2 H vEiJk M Ztjlstra 0 2 Wanneer verduisteren Tot 18 8cpl moet erdoisterd woeden van 20 nur tot 7 Borf Rootdredacteur i Ö Winter Hotumilr Ch l r d ctjur voor Goud en oÏÏSï Tleter Goud VerMtwoordelMkiïtoï nieater Uonneoient Gouda ÏÏ43 ¥ S ilJ = Kulturetlen Contactraad te Gouda 11 ta het komende winterseizoen ederom n tooneelv retliUS tn den Nieuwen Schouwliurg alhier wortlen gegeven dÏÏr Het Buy Ensertible op Maandag 2S ètober IM Het Gezebcfiap Bouber op Dinsd 30 November 19 4Jel Keeidenne Tooneel Dir Dim Vertjeek od amri dagen IS December 1M3 en 16 Maart iSm De Art lder looneelvereeni ing Door en Voir het Volk i Gouda op Donderdag 13 Januari 1 44 Het Noord Hollandach Tooneel intmdant J C de v op Donderdag 10 Feb uan 1M4 hmnmt et VDoreeelUngea tenaj nader Vfordl bekendïenmH nalf acht avWnk b ii mi Bmulln heltbui de hondcra der tlicateT alMKinemeiiten vthtn oejaBfi tot een dBor de Nedcnauidkche Kameropera 09 Uoo tlt g Nieuwen SeHouwbllrlT ïr uT X De op ta voeren stukken worden tydi bekend gemaaklpe kosten van het abonneinent du6 voor 7 voorstelhnfieni bedragen attgeeonderd plaaubespreklns en girdcrolie voorplaatsen loge tallfi en balcon Plaatebe preking voor iedere voorslelling op nader aan te ceven data è 0 10 per plaats garderobe i I O tO per persum Voor metabonnementhouders bedraagt de toegangsprtjb ƒ 1 75 p p uitgezonderd voor de voorstelling van 13 Januari 1943 De toegjnn prtjs buiten abonnement is dan 1 p p Aljonnementen rijn vanat Maandag 13 September 1943 verlirti baar aan de lokfitten van den Nieuwen Schouwburg Boelekade Cmit ert bij J de Mol Groeneweg 16 MEUBELVEILINQ Deurwoorder B J N AKKERSDIJK Ie Gouda zol Mnsdao a a s morgens om Men uur in de zool JCUNSTMIN van de voorinalige pciëteit Ons Genoegen oon de Boelekade te Gouda publiek ö contant vérkoopén Meubijeire en Huishoudelijke geetieren zooolsi katlii tgfeli stoelen piegelko t ledikonten en 1 Ï J Pifoolmatros serre ameublement ichriiftofel le eno haord WesIminstor pondule geknSopf vloei kleed bontkroog gioi en aardewerk poppenkast met tM benoorende poppen enz enz Kijkdag a t Maandag van 3 5 uur 4 Me F W WEMPE GadipIoBeerd lid van liet Ned Genoot schcq voor Heiicnmuiosiiefc en Massage Vorming van besloten clubjes Öeutergymn Damesen Kinderclubjes Inlichtingen Crab thstr4 at 51 De KI E 1 NTJ KH rubnek ISTim INI SCHiimil 8NDEIWUS I S I Mtrearfss arsMMH ro r H nd lt id rttiji MattonspltiR I7blt UTRECHT Ttlifoan 13714 miMA tchrlftelljke lessen In liliOinlan Talan ook Hanrisisearrsspondanfle Alssmssns Handalsksnnis voor het Middanstandsrilploma Algemsana Oniwikksling Ned Taal Rekenen Qetchiedenit Aardrijkskunde en Natuurkunde Difiiyk Mdirwijs Laag lisgild BiVngdilMraran VRAAQT RATIS PROSPECTUS I Cursus VakopUMing in den TesMel Itandel er erlirl glng van hel revel Aanvang der leasen op Msandsg 13 Sep s te 9 30 uur v m in de zaal van Hotel Central Markt Opuda Voor enkelepersonen bestaat er nog gelegenheid aan deze curiui deelte nemen Het PHatsei k Bestunr DANKBEtllIGING Hlemwde zeggen wij all n die oni bij ons 25 jarig hu welijkstte t hun belangstelling gtlo ond hebbenTtiarte Slk daAk A SMORENBURG G SMORHPBURG Hyismjui Ciouda Kattensingel 91 Zeer getroffen door de oven telpend bewijze van me deleven andervondpn bij het cverlifden van onzen innig geliefden Zoon JO betuigen wlj tonzen welgemeönden danj aan Familie Vfienden Ketinissen en Buurtg cnüoten W J SIRRE SIRRE de Jong ida Biirgvlielkade 58 GEIBESPELING In de Oroote of St janskerk te Oouda op Dinsdag 14 September 1949 des avonds 7 30 uur door Henri C i de Man Programma s tevens toegangsbewijzen verkrijgbaar bij Boekhandel I de Ven WIjdstraat en F Riilsma L Tiendeweg Goudsche Industrie en Huishoudschool INSCHRÜVtNG voor de middag vroegere avond lessen koken en naaien en voor de cursusicn in Burgerkeuken Dekken en Dienen Patroonlekenen en kinderverzorging op Maandag 0 Sopiambor Dlnadaa Soptambor an 7 8 uur In de school OOSTHAVEN 68 Ofieidiiq Mi dinstandsdipl Alg Handtltksnnit Ook speciale clubs voor dames waarvoor zich nog decineea fters kunnen opgeven Aanvang halt Sept Aaiimeldiiut gaarne spoedigst T VUYK Leeraar boekhouden Onder de Boompjes 4 Tel 3797 Vtrschfl Sroanten Fruit Aardappelen steeds verkrijgbaar bij C 80UKA RAAM 183 Zoo spoedig mogelijk Winksijuffrouw gevraagd 1 17 laar Aanmelden na 6 gul Wijd straat 7 Tea mslerdam slaïgden vtxir COUPEUSE de dames A M T d Heuvel en W Kremp Voor COSTUMIÈRE de dames C iit Pater Perdijk A Perdijk A de Waal N v d Berg en E Vlag Alles leerlingen van Mevr LlilNIItllElim niiEük DE LAUEIJLAAN ES to koop gevr Aeeordeon niet pUnotoetsen in prima staat tegen hoogen pr Br m opg aantal bassen merk en oma r aan langeler Griltclraait 101 Utrecht THUISWERKER heeft nog enkele dagen er beschikking vooralle werkzaamheden Brieveil met condities enz onder no G 6219 bureau van dit blad PLAATSIli a QEZOCHT voor nette burgerjongen 16 in banketbakkerij of gemengd bedrijf Briefen no O 6226 bureau t d blad Plifteclfabriek vraagt schildert schilderessen en twee leerjongens Br no O 6232 bur v d blad LitNtrIingkapster gevraagd Dameskapsalon ALI STEUR Korte Tiendewcg 2S Coiida Gevraagd een MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Of tWERKSTER voor 2 dagen ptr week Uroenendaal Gevraagd voor direct Nii Meisje ef Werkster vonr halve dagen Brieven no G 6221 bur van dit blad Een Werkmeisje gevraagd lederen morgen van 8 3012 uur Hoogendijk Hoogstraat 24 GEVRAAGU 2de MEISJE JVlevronw REEDI K Crabethstraat 45 Ta koap fsirraasd 2 Oouda plateel vazen I fruitschaal en 3 Wandboiden AIbcra van Muut tnbrockstraat 141 Den Haag Bestel nii reeds voor kamend seizoen Uw Appel Peer Pruim Perzik Kers in hoogstam halfaiam struikvorm enz Verder alle soorten Bessen Frambo zen Rabarber en Groentezaden Rozen Konifeeren Heesters Vaste planten Rotsplanten Bloembakken Boomen snoeien Spuiten enz Catalogus op aanvrage gratis C VAN VLIET Boomkweefcery Zaadbandcl Tuinaanleg TeL 2M K 1S2S HiMP efMSstmt Tt WMPtN STOOMWASSCHERIJ Fotografie Ie U Camera form klembeeld tot 6 X 9 te koop gevr Toebeh geen bezw Aairib H Mmdeiman Laurierstr 90 den Haag tel 39 46 70 gntmrm m ook een plaa e iDgeniioid voor eeHI dUettantoivereenigiog uH eigeo stad de ajibc deRtDone vi ail gmg Doot en voor he yolk dat in ujn pogen noar cultureele veiheMing aÜus steuD en aaranoedjging buf Het Jtujrsensetnble zal op 23 OcttAier bet seizoen openen Ii ede valt onder de au iciën va daiContactraad een inuciltalc uitvoeruy te JKporgen doos 4 NedeT aodai£eKflBi opera f iPIrE E de Looce Onze oudstad genoot ds E E de hoaif predikant der JNed HervoJgnde Gemeente te Hjlver um die voordien te dezer stede stond hij preekt morgen nog eens hier ontving uit een drietal een b roep naar Vlaardingen ter voorziening in de vacature van de vijfde predikantsplaats ZONDAOSOIENIT DOKTOBCN Bij afwezigheid van den liiusarls zijn van Zaterdagmiddag 3 tol Zondagavond IS uur te con ulteeren de doktoreit A J Kettler Couue les telefoon S en H Beedtjk Crabethstraat 49 telefoon 3132 nXLEVBRINO i iiistekvergi nningen Inlevering luIsffcrvMgunnlrigen verl eurd verklaarde radioontvan oestellen aan het postkantoor BCaandag letter G PLAATSELIJK NIEUWS BOSKOOP BenoenilnK Bij beschikking van den secretarisgeneiraal von het depantement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescberming is met ingang van 1 Septenvber benoönd tot leeraar aan de Middelbare Koloniale LandïxHiwscJiool te Deventer a W A Nieuwdorp onder toekenning van gelijktijdig eeirvol ontslag als leeraar aan de Rykstuinbouwschool te Boocoop Doktendienst Aji Zondag dokterA J Zwartend tdef 355 41 BAASTBKCBT Predikbeurten Nej HeiA Keik 6 30 uur ds de Voogd v d Straaten Ned Herv Geref Evang 10 en 7 uur de heer Van Tefllingen JLeiden Geref Kerk 10 30 en T wir dsErdmann DE J lEyWE SCHOUWBURG DE BIE s VARIÉTÉ TEMPO presenteert op Doitds ag IS Saptamkar 7 16 u precies een wereldsta Variété Programma waaraan vele bekende Revue en VariAésferren medewerken Een programma grootscher dan ooit tevoren hier werd gebracht LEWIS en PARTNERIN Adembenemend luchtnummer De sensatie van 1943 JAN BROUWER de populaire humorist conferencier KATINKA KUSTER Nederl meest gevierde Cabareliètc De bekende HARRY an WlUV de vroolijke zangers Volendammers HENK DIDAMA de gevierde Ned Operette tenor THEO V OVERBEEK Acc6rdeon virtuoos OEKaM KI HAWAIIAN MEISJES Een an Nederlandsch beste Hawaiian ensemble D £ MOELEÉS ladder acrobaten LOTTE en JARL KASCHNAR artitti k ctt acrobatisch danspaar Prijzen der plaatsen ƒ f 1J50 Voorverkoop met plaatsbespreken vanataDinsdag van pil tot I utfifr UI I Il FAMILIEV APEMS zijn geen voorrecht van den adel Duizenden Nederlands6he Burgergeslachten hebben een Familiewapen datmeestal bewaard bleef doch vaak in onbruik geraakte CanealogischHeraldisch Bureau Taxan4ria te DenHaag Schenkweg 72 zoekt het voor U op en vervaardigt het in de origineele kleuren tegen de ibillijke prijsvan f 10 Hinderden terredenheldsb tuigingen BOEKHOUDEN M 0 LC Slaatspraktijk Praktpexamens en Middenitand $ diploma ± 10 mnd Privé en cinbicssen A G DE RUI ITSR Accountant en Leraar BoekboHdca M O BosktMp Telefoon 5 Coada Sopblastraat 36 In hal afgsisapaa Immr slaagdan 4B aitdMaSsn CHEM INDUSTRIE HUOSOU WUTEMiNEM2 V00ilB0lie Ta 77li m Brengt In den bandd prima kwaliteit Schoensmeer in Zwart en Bruin tevens Mill BELWAS von primo iomonstellins in busaeii tronl Kg Grossier voor GOUDA en OMSTREKEN C V d HEIOEN Turfmarkt 56 fiouda Het vuig stookseizoea heeft bt bet kampioenschap Nederland Zulirig en doeltreffend stoken gewonnen In een serie advertenties zal hy U rertelle boe en wanneer U stoken moet en welke noodzakeltfke maatregelen V nemen moet om met uw rantsoen ook by streage rst vw kamer straks toch behooriyk te nmnen verwarmen Haal jn r vtarinli uil niiii l r k ih By KORT CTraagd Steedê geslaagd Schoenenmcigazijiien OOUDA Kleiweg 9 BUSSUM Kspelstraat 55 Nasfaulsan 9 Dit ist TE KOOP Mechels buffet ƒ 130 rond eiken tafeltje ƒ 30 Deö Riet Woudstraat 70 Net meisjes 20 jaar NH ZOEKT 0ITO V8I£NDIN Br no 10461 bur v blad Wie ruilt een paar voetbalschoenen maar 39 voor maat 41 H v d Berg Dorpstraal 22 Kieu tolierk a d IJssel Te koop ge raagd ia BROEIKUITEN Spekstiijder Beiersdie G 97 Stoiwijlk TE KOOP pióma groote schommel met toebehooren prima touwen ook geschikt voor speeltuin ƒ 40 De Pater Emmastraat 45 TE KOOP Vloeribed kliing van zeM van 4 kamers met üiaploojler en roeden ƒ 100 2 srfiüöerijen è f 15 per st l ichiMerij ƒ 10 tafeltje mét kleed ƒ 15 stofjui eer met onderdeelen Hamilton Beadi ƒ 225 Vertoef Burgvlietkade 23 Te ko gevraagd WiNTERJASJE voor jongen 8 9 r Boe gheim Snoijstraat 17 Laat ttw oude kinderwagens en wandelwagens opspuiten Zij Zijn weer als nieuw Vlug cn goed KCXETSIER Vorstmanstraat 17 TE KOOP GRAMOPUOON eiken saJonkast m platen ƒ 150 Kranendonk Markt 5 Meisje 17 j zag zidi gaarne opgeleid voor kantoorwerkzaamheden liefst Gioiida of omstreken Brieven onder letter D postkantoor Moer apelle Gevraagd flink MEISJE voor de norgenuren of werkster 2 maal per week Adres Westhaven 39 Te koop gevraagd hooge of lage SCHOENEN maat 43 J de Raadt TuHmarkt 43 Net Meisje gevraagd voor halve dagen van 8 12 uur Aanm s morgens voor 10 u J Verfioek Punt 15 TE KOOP een zwarte taouw j pwi ƒ 48 en z g a n waschmandi gr m ƒ 30 A Bakker Kar kietstraat 52 Heer zoekt in Gouda Pension met piano Weekeinden niet Brieve onder no 10590 bur van dit blad Jongeman zoekt goed Kosthnis s Zaterdagsmiddags en Zondags niet Br onder no 10591 bur stn dit blad Te koop gevraagd Ucht gabardine REGENJAS in iKieden staat maat 52 W delStigter Beijerscheweg 101 Stolwijk Een p1 P te koop gevraagd voor Netly v Wingeiden H v Ciatsweg 115 TE KOOP wollen badpak doakerblauw en muts ƒ 15 woUen babydotsk ƒ 15 wit satijnen sonocnen m Ss ƒ 6 C J BROER Weth Velitfeweg 42 Aangeboden een Ie HYPOTHEEK tegen lage rente Br no 10407 tour v d blad Te koojp e t RASBONPJE fcxterrier 1 jaar oud ƒ 46 Te bevragen RUSTWAT Vossiusstiaat 41 TE KOOP ZEILBOOT z g a n tuig ƒ 1200 D VEEN s Gravenbr weg F 9 Beeuwjjfc GRAMOPBOONPLATEN Vioolconcert Mendelsohn ƒ 30 en endere a ƒ 6 2 Eng spreekpl uit 3amiet a ƒ 5 5 kinderpl è ƒ 0 70 1 br parapluiebak ƒ 12 50 s Avonds van 6 8 t ir In der Maur Raam 212 TE KOOP gramojAoon met prima veeremuotor en pracht pick up met vólumereg laar ƒ 40 8 kantig tafeitje eiken ƒ 12 50 gajigiamp gesmeed ƒ 16 s Avonds van 6 tot 8 uur In der Maur Raam 212 TE KOOP hangboekenkastje eiken ƒ 17 50 150 boeken van y 0 25 tot ƒ 1 60 diverse sehilderStukken op linnen in l jst ƒ 22 50 ƒ 25 ƒ 45 s Avonds van tr S uur In der Ma r Raam 212 WIE RDILT 1 paar br heerenschoenen m 40 voor 1 paar zw jongensschoenen tn 37 P van Eijk St Jozephstraat 96 Ter overname gevraagd degelijk divankleed en bedzak voor 2 i5ensoons veerenbed Jansen Zeugestr 86 WANDELWAGENTJE te ko ƒ 20 Louwerereburg Wachtelstr 8 Ter railing aangeboden 1 paar lm kmdermolièrtje ra 23 voor m 25 s Avonds na half ik A VEHKABE Javakade 81 VERLOREN Za tdag ztiver kettinkje Gedwhtenis Tegen belooning terug te beeorgei Groeneweg 32 Meisje zoekt WERKHUIS voor 3 middagen m de week J de Vroom P C BoThstraat 43 Te koop een eigengemaakt houten KINDERLEDIKANT met kapok bedje ƒ 75 SCHLICHTERS O de Boompjes 89 Flinke WERKSTER gevr voor den Woensdag Joh Dessing Westiiaven 45 Nette werkman alleen middelib leeft zoekt Huishoudster Br no 10464 bur v d blad B z a juffirouw voor STOPWERK Br no 10465 bur v d blad Gevraagd door 2 jongelui 1 gemeub Zit Slaapkamer met gebruik van keuken Br onder no 104fi7 bur v d bl Rijksambtenaar die wil trou wen zoekt Woning m CJouda of omg Br no 104 8 bur van dit blad Te huur gcvr agd door ecbtpaar zonder kinderen twee ongemeubileerde KAMERS piet keukeo Br onder no 10627 bur u4tólad Jongedame vraagt leeraar die haar vk t en vlug piano zou willen leeren pelen Br no 10628 bur v d blad Dame alleen zoekt OBgem Zit eo Slaapkamer met kookgelegenheid Br no 10 529 bur v d blad Gevraagd een Zit en een slaapkamer met keuken of g r van keuken Br onder no loey bur v d blad Gevraagd ELECTR WASCBMACHINE De Loodgieter Walestr 12 UW DRUKWERK 18 GOBD als IMHOLZ het doeti Walestraat no 1 Gouda WILLEM DE BEUN Muziekschool Wtsltiaven 39 Piano middelbaar onderwijs SolOBang Dipl Staatsexamen Reparaties aan alle soortenspeelgoed BPEIO GOEDDOKTERft Zeugestraat 86 InraKOOPBVIS Doclestraat 29 Telef 3308 Inen verkoop van antielce en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Boekbindertj D v Leeuwen Turfsingel 12 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen Gevraagd een FLINK DAGMEISJE Crabethstraat 51 Ie Gondsebe Kattit V l P Cf UsselSaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeddng zooals mot brand enz Te koop gevraagd eeo wieg en babybadje M v d Weel Zwarteweg 24 DAMES Wij vervoimen üw oude vilthoed ais nieuwe moderne hoed MAISON VAN EIJCK Groenend 12 NET EERUJK MEISJE gevraagd licht werk 14 i 15 jaar voor ecmge uren per dag ZWARTEWBG 36 Ook U knnt terecht op de Goudsche markt Donderdag en Zaterdag voor meubelwSs en schoensmeer zwart en bruin bij den man met de witte jas aan Ge dan doosje of potje mfee te br o t vullen StoomerlJ en Ververij vraagt voor direct Meisjes Strijksters Naaisters Aanmelden Bleekeresingel vier en twintig Te ko v gevr zwarte colbertcastoiims o m gesti pantalons H Sluigerlandt Goir e 130 TeL 3793 Itames Laat bt ons Uw hoed v vormeii en ajqxrêteeren Hoeden wqrden alleen aangen Maaird Dinsd Dondeird Na 6 u gesloten Engelfnet Goejativerwelledijt 43 IDe Zondagsschool Jonf houdt weer haar samenkomsten in de Groen v Pnnstererschool Aanv kw voor J BEEiREN WD stoomen o modemiseeren Uw hoed binnen 14 dagen Valtkundige behandeling Transvalia Mankt 67 Gevraagd nette WERKSTE 1 X per week Aanm na 8 Greebe KarjiönelkslootJ jDE BÊÊLbENDÓKTEE Keizerstr 64 Gouda Allerepaiatiën aan beelden vazen en andere luxe vooi werpen Genwenaars Bezoekt de Tegellentoonste Iing van deMusea voor ze gcsloln wordt Geopend op wci dagen ook Zaterdags van 12 30 uur en van 1 3 V 5 Oosthaven 9 Kosthuis gevraagd door jongeman OW bcg ceijUTimder stad Bn onder no it binr van dit bla d iMliriftTksttniévTatiHoog loon voor Dinsda ƒ Woensdagmiddag en Zatfrda whtend Fa Pothanrt Kleiweg 90 GeVTaagd een nette Jon WERKSTER voor 1 en Vrijdagmorgen f meisje voor halve dage Ie Kad e 57 Gevraagd SAAIST voor verstelwerk en vwW ringen VAN VEEN W straat 19 iS prima eiken ƒ H rf kapsfek P m album Ned en KoJ Vooi iergen agawggiU TE KOOP een S jisJ jeshoedje eef V il itTprijs e enjorr ƒ 30 la a 13 jaar jas 168 a J 39 De Beun Westliaven J WERKSTE ï defl 1 dag per week Aan neV s morgen voor W 3 Yerhoek tojji l idi f aan denHet ber tméaeét I gen 1 t aldus De gevol WMMCku Mk nog etcrzien e aeet da j ixlen aa Op bevel wider een B t o o flttte tene feiten en ü itUstandao Mme oianritiC te dwe i e ce birtsteoog fa alleen te ilMn van Ibpks buitde voor d Dultsdhe VaMüipl wa n fcuitengewo wjjden De bcvr fettvijfeld KOMtionee oeriog üo richtendien Mr op de DE VOO W Oe VOO ttód met iWerenln meldt de Mist luidt Vooruit rartier 1 Voorwaard 9 nstil tan vertege Btenhówer nmaat l Het ledige ie gewa 1 Ita Uë TC