Goudsche Courant, maandag 13 september 1943

PHI 5 cents per nm mner btU JiMfug No 2t3 2 DoreMii M rfct 31 nMaaa t7 Pottrekcolna 484M F TIKTBS OOHdt Ihissolini joor Duitschers bevrijd PtAticatie van wctpenstüstandsvoorwaarden Koning en BadogUo naar Siciliè fttt D N B maakt in êen extra bericht uit het hoofdkwariier van den ff hel volgendr bekend Itiehe valschermtraepea n ma nncn van dca Skherh iMi i t es de g SS hebben Zoodaf een onderneming ter bcvrUdiu vaa den door MRadcrskliek in evanfenschap gehouden dnee ten uitvoer gelofd De jLfii is fcalaacd De duee bevindt aieh In vrijiwid De door de reKoerinc S vereencekqmen uitieverinf aan de Aa h Amerikan ia daarmede FLINKE KEKBLS MELDEN ZICH NII l gedaread kun verkuieab vaa d t w rkVOO DE WAFFEN S 8 EN DC LANDWACHT Kotterdain Brada IrlelUag TrUgestdd l l l4 uur Haus Watz dUk I7 4J uur Markt n g W 15 ig uur Dan Noord Brabant Markt i II g 43 fr 12 uur Veiila Deutailin Baua Egmnadstraat 1 ia 43 IJ Il uur Arnhem Café toral ID g iS l uur Hengelo Café Mod n Spoorstraat II 19 y43 t3 l uur ZwoM Rol l Olllenbc c 2t a 43 11 uur Aas n Coaecrthula a d Vaart 2a a 4 15 li uur OroBlnfan Concerlhidi Foelestraat 2i 43 lj uut LrMuwardan Schaaf Breedstraat 22 43 14 uur Amsterdam Dam 4 23 9 43 13 uur tJtrecht NV Huift OGracht 245 U 24 43 M uut Amerifoott Pol gangslager Laiisderwac 23 43 t H uur Dan Haaf Ca é Den 1 Bezuldenhout 11 19 Deu tiehM MMG NAAB SICIUE GEVLUCHT j ItaUaansohe vasteland aan de gealleer x J den ten beltoeve van de oprichtin van M Modan den ten behoeve van de oprichting van operaliebaaes en voor andere doeleinden die door de geallieerden noodig worden geacht De onvei wijlde toezegging ven vruen toegang voor de geallieerden tot Ue vliegvelden en vlootbases op bevelhebber der geallieerde strijdkrachten gepuibliceexd worden De tekstIlialiaansoh g ied zonder ec acht op t laan in welk tempo de Italiaansche bodem van Duitsche troepen gezuiverd wordt Die havens en vliegve den moeten onder de bescherming van de Italiaansche gewapende strijdkrachtenstaan totdoit die functie door de geallieerden zelf zal wonden overgenomen De onverwülde aftocht der Italiaansche gewapende strijdkrachten van alle oorlogstooneplen waarop zij zich thans bevmden naar Italië De waarborg der Italiaansche regeering dat zoo noodig alle tCT be söhrickmg staande gewapende stmj w fegenwoordigeii in t krachten ullen worden gebruikt omde voorwaarden van deze wapenstilstand snel en nauwkeurig uu te voeren De t pperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten behoudt zicH het recht Ivoor eiken maatregel te nemen die naar zijn meening noodzakeluik kSn zün voor de bescherming ende belangen der geallieerde strijdkrachten ter voortzetting van den oorlog De Italiaanscha regeering verplicht zichvan haar kant zich neer te leggen bü eiken vorm van bewind of overheid van anderen aard die de opperbevelhebber noodzakelijk acht Zoo zal de o q erbeveUiebber met name een militaire regeermg H richteii in die deelen van het Italiaansrfie gebied waar hü een dergelijken maatregel in het nilitair H t S S Ersatzkommando deelt m d ledere gezonde Nederlander tn den leeftijd van 17 9 Jaar kan zich vrUwling btt d hieronder vermelde adressen vervoegen ten eind gekeurd t worden voor de WaUen S 8 of d Landwacht Tydaaa d k arlagea werden alle Inltehtlag a verstrekt aaet ketrekkiag tot de vernrgiiig van faaillleledea daar der opleldlag extra leveasmtddeim etc vrUwiUigers dl om bepaald redenen In Neae moeten blijven kunnen dienst nemen bu ü I andwacht of bU h t S S wachtbataillon in Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Dultsch Kriegimarlne kunnen alch aanmelden zU d e tot de Germaansche S S in Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens aanmelden Personen tassckea IS 30 Jaar die aaametfllngspHebUg aila voor da tewerkstellfeig kaaaea alch eveaeena aanmeldea es irordm I Wat Waar Wanneer gckmwburg Bioceeep De dorpadeltjer mat Paul Hartmann en Anna Dammaim Aanvang 8 uur ThaJIa Theater Intermezzo met AtttU Htlrblger en Paula Wesacly Aanvang 8 uu Reunie Bioscoop De vcouw der zonde met Custav Diesel n Viveca Undfors Aan vatig 8 uur Reuade Foyer Maandag vanaf 7 uur concert Alle werkdagea K M ea t au Gait hdlakapel TsntoonstelUng van aatlekt tegels en tegelsehildertlen 14 9ept ie mir Kunstmii Publieke ver kooplng huiahoudelijke en meubilaire gof deren door deurwaarder S J N Akkers dyk U Sept 7 M anf Sint JaiHkeek Orcal bespeling H C J de Man M SeH7 ls n Nieuwe Schauwbufg De Bte a varJéW II Sept uur Kaartentabrlek Jaarlijksche algemepne vergadering van aantleeihouders N V Reederd De U sel v h C G v d Garden APOTHEKERSDIENST Steedi geopend des nachts alIHa voor geneesmiddelen Apothf ek E Grelvdel allé n Prins Hendidkstraat 15 c AFHAI F N LEVENSMIDDELENKAARTEN DMributlekantvor M 12 1 en 2 I IO uut Uitreiking nieuwe levensmiddelenkaarten morgen Biiberfeld to en met Boxmeer INLEVERIVG LVISTERVEBGUNMNGEN Inlevering luistervergunnmgen verljeurd verklaarde radioontvangtoestellen aan het postkatoor morgen letter H AANVBAGE V VASTE BRAWDSTOFFEN Morgen 9 30 U M en 2 3 M uur DIstrtbntlekazvtoor Afhalen aanvraagformulieren voor extra bonnn voor vaste brandstoffen voor kantoren winkels werkplaatsen enz DISTRIBÜTIENIEUWS OF BON BOTEB M ALSNOè MARGARINE Veor personen die niet in de gelegenheid xiln geweest hun bon Itoler 38A voor A September bij hun winkelier ter verkrijging van IM gram bakof braadvet in te leveren fai de regeüng getroffen dat zij op dezoi Iion yan Ü September t m t October alsnog 12t gram margarine inllen kannen vwkrijgen Voor de distributie van vulmateriaal is daar het Rijksbureau Dlstex in overleg met hel Rijkstextlelbureau en de betrokken bedrttfl organisaties de volgende regeling getrofnMt Het publiek kan vulmateriaal bl den detaM bande betrekken op door den plaatseiyÉia distrlbutiedlenst vervtrekte leveilngsvecgwaningen die gfen herbevoorradingswaaree hebben De groothandel en de verwerkende iNi dustrie ontvangen vulmateriaal pp to wijzing van de vakgroepen waarbg zij dleiuK te zijn aangesloten De kleinhandel stoffeerders e d ontvangen het vulmateriaal itur rato van de ontvangaten van hun leveranviais in het basisjaar 1 Juli 1938 1 tuil 1939 De puntenwaardeering voor vulmateriaal li hiermede dus vervallen Landingstroepen bij Novorossisk verslagen Feüe gevechten in Zuidelijken en centralen sector Mariopol ontruimd Hardnekkige strijd hij Salemo PLAATSELIJK NIEUWS AMMERSTOL DE HEER F B v d BERG VERLAM DEN GEMEENTEDIENST Jabilenm Donderdag 16 September zal de heer A C Veldkamp den dag herdenken dat hy 25 jaar geleden als voorman tuinman in dienst trad by gemeentewerken Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt d d Zaterdag mede fin het gebied van Novorossisk werd een vrij sterke Iandingsg roep der bolsjewisten in feite reeds voor het bereiken van de kust door artillerievuur uiteengeslagen Oe gevechten duren nog voort met resten der gelainde v andeliJke strijdkrachten Drie kanonneerbi ten een bewakingsvaartuie en elf landingsbooten werden door formaties van het leger en van dèv marine tot zinken gebracht of in brand geschoten Ten Zuid Westen van Mariopol dat na volledige vernieling van ailè voo den oorlog belangrijke installaties volgens de pUinnen werd ontniimd rolden Duitsche en Roemeensehe troepen een aan de kast van de Zee van Azof gelande groep strijdkrachten der bolsjewisten op Ten Westen van Krassnorameiskoje sloten Duitsche pantserformaties het gros van een Sovjet Éussische infanteriedivisie in en vernietigden een Tijandelijken divisiestaf In het gevechtsgebied Iran Charkof en ten Zuid Westen van Konotop werden krachtige vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten afgeslagen en plaatselijke doorbraken opgeruimd of afgegrendeld In den centralen frontsector duren aan de Desna en ten Zuid Westen van Klrof de hevige ifweergevechten voort Ten Westen van Wjasma mislukten hardnekkige aaovallen der Sovjets Tüdelyk in onze voorste stellingen binnengedrongen vüandelijke strydknachten werden In een tegenaanval teruggeworpen en by die gelegenhekl talrijke wapens vernietigd of buitgemtu t De bolsjewisten verloren gisteren aan het OosteUjk front 203 pantserwagens 0e luchtmacht stelde talrüke vüandelyke pantserwagens i iiten gevecht vernietigde ongeveer 20O met troepen geladen voertuigjen en vernielde verscheidene ravitailleeringskampen der bolsjewisten In het hooge Noorden schoten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vüandelijiken kustschoenar in brand Gedurende den nacht werden ravltailleeringsveipbindingöl en troepenverblijfplaatsen van den vijand in verschillende frontsectoren bestookt met bommen van allerlei kaliber De ontwapening van het Italiaansche Badogltolerer nadert haar voltooiing Waar plaatselijk nog tegenstand wordt geboden treden onze troepen energiek op De Italiaansche bezetting op het eiland Rhodos heeft na een aanval door durkibommenwerpers gecapituleerd 1 Zooals in een extra bericht medegedeeld hebben de nond Rome staande koninkliike Italiaansche gardeformaties ter sterkte van twee pantser en vUf infanteriedivisies onder den indruk van de energieke Duitsche maatregelen de wapen neergelegd Onze troepen z n Milaan Turyn en Padua bmnengerukt De zcevesting Pola weid overgegeven In het gebied van Salemo lUn Duitsche troepen in verbitterden strijd ver De heer J Ruisma tot secretaris ontvanger benoemd Aan den heer P H v d Berg wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslaf verleend als secretaris ontvanger dezer gemeente De burgemeester heeft ge rekend met ingang van 1 Augustus jX tot gemeentesecretaris ontvanger lie noemd den heer J Rinsma ambtenaar ter secretarie alhier De heer v d Berg is circa 25 jaar i gemeentedienst geweest Bü zyn afscheid waren o a tegenwoofdlg de burgemeester van Schoonhoven de secre tarissen van de omliggende gemeentea het college van B en W en het geheel gemeentepersoneel Burgemeester Winkler memoreerde in hartelijke en waardeerend woorden de groote bekwaamheid en werklust van den scheidenden seoretaris ontvanr ger wien als aandenken een leeslamp werd aangeboden terwül mevr v i Berg met bloemen werd vereepA NIElTWERKeRK a d ÜSSEL Ds G W Rijksin naar Almelo Ds O W Buksen predikant bü df Geref kerk alhier heeft het beroep naar Almela in de vacature van d derde predik1 itsplaats aangenomen WADDINXVEEN Burgerlijke Stand Overleden A H te Gussinklo 6 d Intrede ds Van Hasselt De heer W van Hasselt theoL candidaat ta Utrechtr en voorganger van da vereeaï ging Wet en Evangelie hier ter plaatae heeft onder groote belanigsteUing 2 intrede als pradifcant bU de NetJ Herv Gemeente v n St Michielsgestel D nieuwe predikant werd bevestigd door ds P de Haas van Utrecht die sprak over Joh 8 5 eiHl Ds v Hassel deed intrede met St woowTuit Openb 3 glK Er volgden meerdere toespraken Zwemmen De zwemvereeniging De Gouwe heeft de clubkampioenschappen verzwommcn in een driekamp vrüe slag schoolslag en rugslag Kampioen werden heeren H do Wilde dames C v d Berg jongens 14 19 jaar N Brouwer meisjes 14 16 Jaar N Dekker joilgens beneden 14 aar D Verheul meisjes beneden 14 j L v d Linde VrUgesproken Vrügesproken is de 59 jarige groentenhandelaar J van der M te Waddinxveen verdacht geweest van het onbevo fd voorhanden höbben van twee schapen Da 62 arige Goudsche aannemer C P de W verdacht geweest van het koopen van hotit zonder vergunning is eveneens vrijgesproken Ook de Goudsche grondwerker W Goedhart die voor oortgeUjk feit terecht stond is daarvan vrijgesproken Diverse vonnissen De rechter veroordeelde den 21 iarigen boekdrukker 3 v d E te Oudewater die op 13 Mei j l te Haastrecht zonder vergunning boter had vervoerd tot lO boets subsidiair 10 dagen hechtenis Tot 17 50 boete subsidiair 15 dagen hechtenis ts veroordeeld de 61 jarige Gouwe4uar B Aret die dlstributiebescheiden had gekocht De verkooper van deze bescheiden de 19 jarige B Wensveen te Gouda werd veroordeeld tot 10 boet subsidiair 5 dagenhechtenis De Ïl Jaiigen hulsvrouw J Koren De Jong te Gouda is eveneens wegens het verkoopen van distributiebescheiden veroordeeld tot 17 80 boete subsidiair 5 dagen hechtenis BVRGERLUKE STAND OebiKea I Sept Wynaitd Bernardina Cattiarina d van L Pol en C M van Kooien Bockenbergstraat 109 Kmille Irene Maria d van Th Exler en 3 F J Henmans Gr Fkitiaweg 100 9 Sept Jan Pletar z van P Rak en D H Reinders Weaterkada 71 Osdertrouwdt i Sapt W Verwet o G H Peerenboom If W Berkhof en C M BerWiouwer J J Imiholz en M A M van Rofwegen P Merks en A M Dekker A G Kraan en P H SluUtec 4 r r deni S Sept Mar a Pietarnella anel wed van W van den Berg 84 1 Dirk Jiogendoom 92 j t Seel Adrlanii den Hertog M j Baatlaantj van der Zouwen 0 LAAT S AVONDS FIETS NIET BUITEN STAAN iDes avonds zyn twee heerenfietsen gestold die beide op slot voor een pand waren n rgetet de een op de Markt de ander in de Ro tidompstraat Afgezien van het fek dat ia de duisternis het buiten neerzetten van een rywiel de kans op diefstal aanmerkelijk grooter wordt en een slot niet vmI helpt is het ook ter vooitawning van ongeMdcen z eer gewensdit In het don ker fietsen op t bergen daar tegen huizen geplaatste karretjes in de avond uren leelyke obstakels voor de voetgangers voimeak i ZEVENHiriZEN Burgerlijke stand Antonie f raiw cois z van W K Soode eo A v ck Berg Pieter Arie Jan z van A F Eikelenboom en M de Pater Martijntjo Adriana Hendnka d van A Vente e M Post Arie z van P BienkM en A Schep MARKTÉKKCHTEN KAAsMAim oonswAisa 1 Sept Aanvoer Mallen silBÏ matw wlklceld met sterke Britseh Amerikaan1 gisteren vtJandeUjice vliegtultf n versirljdluaditen 0 kenveia tMiinl tit4 ia antwoord op een vraag in de werd nedegedeeld xijn hl Bcri bcaeliiicbare betronwhiiiehting a de Itaüaanaclie lioBing nefaai c Badaglio naar SlitUté ge Volgen verdere van vUaBdeli e Itgegevea berichten aldoi InterjM xlcb itti Italiaanaciie krion daar bij den Engelsehen onierbe Nader wordt t emeld De kpning Ha ttaiië de koningin de kroon afhn Badoglio en generaal Ambro zonden zich volgens een bericht MD den Britschea berichtMidienst £ palemio l evlndea Tevens wordt een bericht van t D N B uit halm gMOdd dat in politiek gelichte ktiagen wordt aangjepaMn di Badoglio binnenkort de Mdiog der regeering zal overdragen Ma den soclaa democraat Bonomo He beridit van de bevrijding van duce is t B rtün als een l Mn in en doch heeft tevens bij het gjli0he volk groote voldoening gebakt iidu Interint De gevolgen die de bevryding zal kunnen te Berlijji op het oogenoog in het geheel niet wonden npzieh en het politieke eij nulitaire effect daarvan kan niet hoog genoeg mgden aangeslagen Qp Ijevel van Badoglio werd de duce Wide eenc plaats naar de ahdere over IrKlit Bovendien liet de regeeringMoglio onjuiste berichten en gerudiii verspreiden omtrent zün verblnfriM teneinde zijn aanhangen te misMn en ongestoord de bü de wapeniti itandsonderhand elingen in een getdme clausule overeengekomen uitlening te kunnen voorbereiden Dat tee roekelooze aanslag op het alleirliftste oogenblik verydeld kon worden k illeen te danken aan het snelle toellun van de Duitiwhe weermacht OnWu buitengewone moeilijkheden zijn itvooT deze onderneming aangewezen Dulliohe eenheden erin geslaagd de jWüJplaats van den duce op te fpotn hem na overmeestering van de htongewoon strenge bewaking te beliWen Jte bevrijding van Mussolini is onIrtwijfeld een van de gewaagdste en KWtfioneelstheldendaden uit dezen Mriog zoo vericlaarde de Britsche beHthtóidienst in een eersten commenhirop de bevrijding van Mussolini U VOORWAARDEN VAN DEN WAPENSTILSTAND Oe voorwaarden van den wapenstil W met de regcering Badoglio zijn citeren in Londen bekend gemaakt zoo frtJt de Engelsche nieuwsdienst De fat luidt als volgt oruitges Aovefl geallieerd hooM wrüer 11 September De volgende Wwaarden van den militairen wa r ltilstand zijn op 3 September door vertegenwoordigor van generaal Mfeower en den vertegenwoordiger l maarschalk Badoglio ondertcekend Het onverwijld staken van elke WMige handeling door de Italiaan gewapende strödkrachten l Italië zal alles in het werk stellen den Duitschers faciliteiten te ont i die hun in den strjjid tegen de Wenigdeoatles van nut zouden zijn Alle krijigsgevangenen of geïnterJJWten der vereenigde natie moeten stond aan den geallieerden opperpwljvebber woi3en uitgeleverd VBgevangenen of reïntemeerden BSWi nodh thans nooh op eenig ander stte naar Duitsohland worden over De Italiaansché vloot en de 2W nsche luchtstrijdkrachten moeten siniet het oog haar overgave tenJWt begeven naar de plaatsen di JW den gealliecirden opperbeveBiéb wzamen met bvzonderheden voor Mw enin zuUen worden bekend wpkt Hm SUatsbedrlJf der Postertlen in en Telefonie zal 18 September lkll uwe postzegel worden uitgegeven n met de beeltenis van Wlue de With C N r Kul iei De Italiaanscha koopvaardijvloot rlww d i geaUieenden oppeibevel2 ten behoeve der uitvoering van niiUtMre vkiotprogram worden Wwiuireerd Onverwylde overgave van Corg en het geheele Italiaansetoe gebied IWiaansdie eiltinden en v n het GOUDSCHE COUBANT KTU NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i lang van de geallieerde naties on tbeerluk acht 1 De opperbevelhebber der geallieerde strudknactiten heeft het voile recht de maatregelen voor de ontwapening demohiUsatie en deq ilttansatie uit te voeren 12 Andere voorwaarden van poUtieken economisohcn en financieelen aard die Italië te vervullen zal hebben zullen op een later tijdstip worden gesteM l De voorwaarden van dezen wapenstilstand zullen niet zonder de voorafgaande toestemming van den ow erwordt officieel in de Engelsche taal opgesteld DE ONDERHANDELINGEN VOQK DE CAPITULATIE Ten aanzien v n de capitulatie vin Badoglio publicent de Britsche berichtendienst de volgende lezing van lijn diplomateieken correspondent Randal Neale Maarschalk Badoglio heeft de Britsche regeering er half Augustus van in kennis gesteld dat hü bereid was zieh met de gei Uieerden te vereenigen zoodra zy m Italië landden Deze spontane verklaring van Badoglio heeft ge tMtond d Aflifnlcaanache rcseering op de hoogte bracht Ook generul Eisenhower en de Sovjetrefeerins werden Ingelicht De Britache en ASWrtkmmk regeerios ketloten de Itallrn cfce regeertng é t den luHumcben nenid la keaak te iMUea van de vevrwwrden wuren r tl tereM waren de vUandeHIkkedw tegeB ItaM Ie Maken Bent mscat Itaat enve rwawdeU k captwieereB en d Uim d i gea de vewiraardm accepteeren ta welker apMttlBg geallleerden aeaden beslnuen tt mmt rrUwOHfert Een rustpauze tydens t gevecht snel wordt voor den Inv endjgen inensch gezorgd S S P K Men 0 H De Italiaansche genei aal keerde daamn melis voorwaarden naar Rome terug Deze voorwaarden waren beperkt tot de militaire clauaules waarvan de laatate vastlegde dat verdere voorwanden van pohtieken econottiischen en financieelen aard die door de Itali3an che regeermg moesten worden nagekomen later medegedeeld zouden warden Men verklaarde tegenover den lasthebber dat zeer veel er van zou afhangen hoe ver de Italiaansche regeering de geaijteerde naties tegen Dultschland zou steunen De Italiaansche regeermg moest ztuh verplichten dezeft wapeostiUland terstond na de publicatie door generaal Klsenhower van haar kant te pubUceeren Aangezien de Italiaansche generaal aldus het verslag verder niet volgens de plannen in Italië we r opdook loiid de ItaUMdache regeering een tweedealtaliaaiuchen generaal naar Lkaabon AU bewtli der oprectitHeld van haar bedoelingen aond de Itallaanaol e regeermg met dezen tweed parlementair den Britacheo generaal Cartoo k Wiarl dien men uit de gevangenachap had ontslagen Oe tweede italtaanache generaal die de tot too ver gevoerde ondemandelingea beve tlgde wtrd van LisMbon nsar Ml hoofdkwartier van generaal Elsenhower In Algici gezonden leid tot het sluiten van het wapenstU MiddeierwUl arriyemla de eerst luuaaa ache generaal volgens aCspraak met het regeering op lord Standsverdrag De volledige geschicdeais van de Italiaansolie capitulatie en d Jeieune besprekingen die daaraan waren vsérafgegaan kunnen ihana gepubliceerd wSnl n Deze geschted nis zoo schrijft Neale is afkonutig uit gezaghebbende t authoritative Britsche bionnen Lissabon wah het tooneel van het voornaunste de I van het drama De hoofdvertolkers waren de Britsche ambassadeur Sir Ronald Campbell en een Italiaansche gen laal wiens naam nog geheim gehouden wordt Het was midden August U LJ t Er was echter nog eenllM loog in de eerste week van Augustua ongeveer een week na den val van Mussolini Toen richtten zich Italiaanscnc diplomaten op instructie van de ot de Brit che vertwee neutrale landen Beiden verklaaiden dat de toestand in ItalW wanhopig was terwijl de tvseede bemiddelaar zich bevo d verklaarde afgezant t zijn van maarseMw BadogUo vo r de besarekmg van de n 0selt kheden van een waaHlst l tand ïfiig h rd ei 3n In kennis gesteld dat de gearlieerde regeeringen alleen de antwoord der Italiaansche Sicilië HIJ werd door vertegenwoordigers van generaal Eisenhower ontvangen in welker gezelschap zich d tweede Italiaansche generaal bevond llct antwoord luidde zoo meldt het verslag dat de Italiaansche regeering oiunogelijk den wapenstilstand bekend kon maken vóór de geallieerde hoofdlandingen in Italië onvoorwaardelijke capitulatie konden erkennen Half Augustua aldus deze lezing De mededeehnf van den Italiaanschen generaal betreffende de bereidheid tot capileeren van zijn regeering werd doorgezondot aan d Britsche regeermg die van haar kant Inderdaad werd toen aldus Randal Neale de wapenstilgland in aanwesigheid van generaal Eisenhower en generaal Alexander Boor generaal iDtJl Smith den dief van den persoonliljken generalea taf van Eischenhower en door generaal Casteltane die chef van den generalen stat van maarschalk Badoglio noet zijn geweest op t September ondertcekend en op 8 September gepnbliceerd De regeering der Sovjet lTnle en de regeeringen der Dominions wgren van dag tot dag ingelicht omtrent de onderhandelingen BmtteHtattd DIEF EN CLANDESTIEN SLACHTER Oosten van het lage laad langs de kust worden in handen gehouden In een tegenaanval werd verloren terrein herwonnen waarbij de vijand gevoelige verliesen aan menschen en materlMl leed De luchtmacht boorde t idens aan dllen op scheeipsdoelen en geland troepen in de gott van Salemo verscheidene transportvaartuigen en landingsbooten in den grond Tairüke schepen werden beschadigd ♦ Enkele vyandelüke vliegtuigen vlogen gjsterein het kustgebied der bezette gebiölen m het Westen bmnen Een vliegtuig weixl neergehaald HeKt opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d jmdag bekend b Novorossigfc werd de la het Westelijke deel van de haven gelande vijand na verUtterden stritd in de pan ehakt bi het Oostelijke dSel duren de gevechten nog voort Aan het overige deel van het front van het itoeban bruggenhoofd blyven vijandelyke aanvallen zonder succes In den Zuidelijken sector van het Oostelyke front tusschen de Zee van Azof en de Desna werden talryke sterke aanvallen der Sovjets m felle gevechten afgeslagen Op verscheidene plaatsen sloegen etgen infanterie en pantserstrijdkraohten den vyand in succesvolle tegenaanvallen terug In den centralen frontsector werden sterke laatselüke aanvallen afgesladen In den Noordelijken sector verliep de dag over het algemeen kalm bk het gebied van Salemo duurt de slag met da gelande vljandelilke strödkrachten voort De lachtmaeht bestreed met sterke formaties de BritBChAmerllauinsehe landtegsvloot Gevechtsvliegers vernietigden een kruiser en t transportschepen en pbutsten bomtretfers op een ander groot oorlogsschip alsmede op 18 koopvaardijschepen Batteryen van het luchtdoelregiinent 57 brachten in den nacht van J op 8 Sept een vyandelüken kruiser een tio wdajager alsmede een met troepen en materieel volgeladen transportschip en 8 landingsbooten tot zhiken Een andor groot transportschip werd in brand geschoten Aan de van CalahriS naar het Noorden opdringende vyandelyke sttUdkrachten bieden onze achterhoeden krachtigen tegenstand Dappere tegenaanvallen tezamen met het verwekken van doeltreffende exploiies en het leggen van mynen laten den vyand slechts langzaam terrein wmnen Bij Tarente gelande Engelschen ontrnoe ten Krachtdadig verzet van de daar opgestelde Duitsche hesdiermingsafdeelingen Tydens nachtelyke gevechten in het Kanaal brachten bewakmgsstrüdkraehten van de marine 2 Britsche torpeJamotorbooten tot zinken en schoten een andere in brand In het kustgebied van de bezett Westelijke gebieden en boven den Atlamtisdien Oceaan werden Voor het Duitsche Obergericfct heeft zich de landarbeider Hendrik Klein uit Wildervank moeten verant woorden wegens herhaalde groote en kleine dIef taUen en clandestien slachten Klein heeft tusschen October W42 en Maat 1943 in totaal 43 schapen uH de weide of uit stallen door verbreking der sloten gestolen en de schapen clandestien geslacht Het vleesch heeft hü tegen woekerpryzen verkocht Met het oog op de sterk misdadige neiging van den beklaagde en den omvang van het voor de vleeschvoozienmg ontstane verlies heeft het Ot ergericht Klein veroordeeld tot 5 jaar tuchthuis en een boete van 2000 gulden by niet betaling te vervangen door tien maanden tuchthuis ARM ITALIË ECONOMISCHE RECHTER TE ROTTERDAM Hedenavond om 18 45 uur ireekt Max Blokzyl via Hilversum 1 in zyn politiek weekpraatje over het onderwerp Arm Italië Siadsmeuws Zilveren kloosterfeest van t ater Engels DE iCBILARIS jGEHCLDIGD Gisteren herdacht pater A ft M Engels OTM kapelaan der H Sacramentskerk in de Korte Akkeren het feit dat hy vyf en twintig jaar geleden zyn intretie deed in ds Orde der Minderibroedér iDe plechtige Hoogmis werd in deze kerk door den jubilaris uit dankbaarheid by gelegeiAeid van dit zilveren jubileum opgedragen De kerk w s tot de laatste plaats met geloovigen gevuld toen pater Engels voorafgegaan door ibruidjes misdienaars en de paters der parochie naar het altaar werd geleid dat met palmen en een schat van witte bloemen een geschenk der panxi anen was versierd Na de H Mis bracht het koor onder leiding van den heer P Janssen ten gehoore het Priesterlied van Guido Gozelle gecomponeerd door Jac de Jong Na aflocq van den dienst werd de jubilaris in heKJiüzÜn der parochiegeestelijken fcefkbèstuur en genoodigden een bijjrMu met i ureaustoe aangeboden s Middrf gs was er gelegenheid den feestelintt te fêliciteeiren Dezie receptie werd betócht door o a deken Bots pastoor Brom en rector Botlters en ook talryke parochianen maakten van de gelegenheid gebruik om hun beminden en gezienren pater geluk te wenschen De fyne versiering Van de receptie zaal was eveneens een oadeatu der parodïianen Een pleohtisf danfclof gOTelebreepd door den jiAilaris ibesloot den Jag DIEFSTALLEN VAN GELD TABAK Kfi AUTOBAND pi een eethuis miste da houito der zauc toen hü even weg wa geweest een bedrag van ƒ 25 uit een op d toonbank staand bakje Een bezoeker een 38jaTJge man uit Beeuwyk bleek de dader te zyn de politie vond het geld in zijn zak Aangiften zijn gedaan vao vermissing van een uit Goud pw post ver ztmden pak tabaksartikejen met negentig pakjes sigaretten en 26 pakjes shag naar Bodegraven en van een autoband naar Reeuwyk Verboden tIetHna De politie reikte Zaterdag zeven en twintig aan kosten onderworpen waarschuwingen uit wegens het fietsen op deJl Kleiweg dat de Zaterdags en Zondagraivonde I Roermond tuaschen 7 n U WK iiratlwden l4 i Wijding Frater Clemens Epping O FJÜ geboren te Gouda ontving in de Kloostenkeilk te Weert tiit handen van mgr dr G Lonmens bisschop van de w ing vao het H