Goudsche Courant, dinsdag 14 september 1943

XfU pi oidUig 14 Sept 1943 BorMHM Markt 31 4 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prb i S cents per nu mmeii 82 t Jaartfaaf No 31313 r xnm oawh ttssolini rötagev geiiis bevriid Telefonisch gesprek met Hitler I MU vrUwflllgers Met een auto die zoowel te land als te water te gebruUcen ia gaat het over eèn rivier SJS P K WeUl 0 I teweife Bottenlaai OmtselMi Bredii Reet Medeoh FLINKE KERELS MELDEN ZICH ND j gJJ verW t i vi doch zooals elke andere werkelijke nat ü W6intie kort veizuim met behoud van loon socialistische eisch in een streven naar ver i antv ordelijkheid OUITS€HE TEGENAANVAL BIJ SALERNO Haliaansche oorhgsêchepen bestookt Ontwapehing bijna wüooid Zware verUezefi van Sovjetkmdingstroepen bij Nooorosshik brachten een troepentransports ip van 10 000 brt tot zinken In de wateren van Corsica en Elba vernietigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijken lorpedojager Vaartuigen v n een Duitsch konvooi vernietigden 3 Italiaansche motortorpedotiooten die het konvooi probeerden aan te vallep De ontwapening lAn het Italiaansche Badoglioleger éa zoo goed als voltooid Het aantal ontwapende soldaten be raagt meer dan een half mlIlioeiL Zoowel in Italië als in Zuid Frankr jk en op den Balkan Hebben de laatste dagen steeds meer troependeelcfc van het Italiaansche leger en vooral formaties van de fascl ische militie lieh bereid verklaard om den strijd aan Duitsche zUde voort te zette Zu wferden ten deele reeds voor opdiraihten van beveiliging weer opgesteld Hierbij sloegen zü in samenwerking met Duitsdhe troepen in Noord OostItalië overvallen van benden af De gdieele Oostkust van de Adriatische Zee met de oorlogshaven Pola ibevindt zich üiails in Duitsche handen Ook in den sector Mcntone Genua staan overal Duitsche troepen aan de lenst van de Ligurischo Zee Nadat reeds eeni e dagen geleden fa weerwil van hevigen tegei st nd van Italiaansche Badoglio tiroepen de verstericte tunnel Mont Ceoi4 een kraditigea aaaval was genomen bezetten Duitsche troepen op U Septotnber des avonds het fott b het hospitium ofi den kiOM Slat BanlMiidt Anarw tipO de ontschepingen Motartorpedobooten bat DBlInhe Nie wabin aa h M ét dnee mètUMUm Wrr lUBr telefonJseli ant den fCVMken heeft de dnee xieli naar b MgvMii dat eveneens deer een iKumiuméo van den Steherheits4tr 81 $ alt de tetMneeriaf werd Teneemt ID HM dat de MdMka bet Mt dat a b wa ga BadefUa bevel badden t em Moaeelbtf W i een foglnc Mpen te vemaonlen bQ de Itfevoerde onderneadaf prJKVBUOING VAN DEN DVCE 0r r de omiUmiigheden waaronder m MvrUding van den dtice werd id en tenslotte gelukte veri het Ouitsciie Nieuwsbureau de e büzonderheden bevrüdingssctie die tot een too jtioneel succes heeft geleid is een speciaiti commando van den ierheitsdienst der SS en de valntroepen met de grootste moeiden Voorbereid De regeering po heeft de verblufplaats van door buitengewone maat n onder alle omstiuijigheden jeren geheim te houden In het Srëven om elk spoor van de verblijf att van den duoe uit te wisschen pui zijn verblijfplaats sedert 25 Juli 4 ftitaldclijk gewijzigd In den laatitijd werd hü om de 2 i 3 dagen g ten andere gevangenis naar kaop eilanden en oorlogsschepen gebracht Steeds werden voor de Scing groote militaire formaties ilct die eveneens geregeld werafgelost De directe bewaking MHJ gevormd door een afdeeling jnUnieri die bevel had den duoe en eventueele poging tot trluch onmiddellijk te vermoorden IS in den laatsten t jd gelakifhet spoor van den weggevaerde xoa arig vaat te stellen dat niet de yroeg r verblWpbuttsen ook de tegenwoordige verblOfvan den duee ken worden lid Tenslotte werd met seker IM vastgesteld dat de duee naar aan Hlkenien ontoegankelijk bergmassief woveirebracht en dat bij daar onder b aniadeiykste oaastancUgbedcn én mkt venterkta bewaking gevanseB llkraden werd Deze zekeriieid gaf het signaal voor let begin van deze stoutmoedige on dtmenung die werd uitgevoerd door I van de beste uit de Oostmaik af rtige 8S Haupt tilrmf ihrer van In Sicheriieitsdienst t Fühier heeft naar t D NA verIIMrt den mannen van den SicherMMIenst van de Waffen SS en van Il ralachenntroepen die aan de bentpag van Mnasolinl hebben deelIMnen hooge onderscheidingen ver Haar op een desbetreffende vraag in Wllhelmstrasse werd meegedeeld op het oogenblik geen bijzonder tel te verwachten over de nieuwe aMonale fascistische regeering Aan men kan worden zoo verklaart dat MussoUni voornemens is in te l te oefenen op de nieuwe regee IntemBtlonale infotunattebureau mterinf meldt nog het volgende over den toestand m Italië Te sensationeele bevrijding van Mustel en van andere toonaangevende alten is een nieuw bewüs hoe weiJ liet regiem Badoglio in staat is voorwaarden van het wapenstil Jtosverdraig n te komen Het ver Ijepaalde dat Badoglio zich verMtte IleB in het werk te stellen Wt de Amerikaansch Britsche oorlog Wing op Italiaansohen bodem tegen wDuitsche weermacht kan vergemakW jken Daartoe behoprde ook de uit Wng van Mussolini aan de geallieer Sïï 5 VtUwinigets bU de Duitsche Hl eUt lar zetten k vele mrtair cliOit MduU van ton mimm eerste kMr mMidM r het snelle en vastberaden optreden 1 oe Duitache weermacht zUn thans reeds yjjf dagen twee essentieele voorwaarden KSt erika ii3chBrit che oorlogvoerlnc SOHIe vetiidelrt De AmerliuanschK it WelitstrlJdkrachten hebben niet een der grasche vliegvelden In Zuid en Mlddend A handen kunnen krtigen en van vut tegen de Duitsche formaties kunnen en De geaUleerde divisies die het J v a Napeb Satemo volgens het JMJnnkelttke plan sonder slag of stoot SJw bezetten onfnoet daar een even 2 Mnudan ala vastbet Sen Duitsehen te £ wodatVitt ondanks seor hevige Sfnotc verliezen gepaard gaande aanvaVFWw tot dusver niet meer bereikt heb een bescheiden bruggenhoofd 2 MA IUU zijn de divisies van Mont aof IttJd ia felle gevechten gewik kcUt met d tul en hanittg trtldendc Duit clw bewakincitroepen Dat nu da bcvrtldlng via MuHoUni den rechtnuttsen ItaHuntcIwn regeerinsKhef het verraad van BadogUo op een eawntieel puot vertideK ctaat buiten twUfel Want ook al wordt ei tn den gepubliceerden tekst van hrt verdrag nog biets over gezegd dat Mua solinl moest worden uitgeleverd in bet geallieerde hoofdkwartier waren reeda alle voorbereldincen hiervoor ffetro££en De be vrtjd ic van lluseoUni heeft nu de Amfri kaanseh Brltaeh plannen doorkruist In die omstandigheden Hgt de vra voor de hand at Badogio voor de AmarikaiuMch Britache Roïtlek nog wei van eenlg beUng Is Het bchoelt dcmahw geen verbazing te wekken det er van Brltsche zUde reeds op geweien Is dat Badogüo binnenkort door een Itallainschen migrant vervangen zal worden Iftn alaat het nut van dezen verrader dus bUtkhaai ook In het geallieerde kani niet bUzonder hoog meer aan Het gebied van Bome dat de gealUeerden Moder eigen otters aan bk ed in hun bezit hoopten te krQgen wanneer de daar geautlonneerde eUteiMvuies van het Badogllolefïsr de bepaltagen van den wapenstilstand vervuld en regen de Duitsche troepen gevochten hadden Is na de capitulatie van den ItaUaaoachen bevelhebber In vallen omvang en voldoende door de Duliache waemMcbt beschermd DE POSITIE VAN VICTOR EMANUEL De Amerikaansche journalist Walter Lippmann eischt naar A f ton Tidningen uit Washington meldt dat koning Victor Emanuel wordt afgezet Italië moet samengaan met de geallieerden en Wctor Emanuel kan niet aan het hoofd komen van de veranderi politiek welke dit bondgenootschap Italië zou beteekerwn Hij is te van partij veranderd Wat Italië met het huis Savoye wil doen is mfet de zaak van de Amerikanen De geallieerden willen er Jiiets mee uit te staan heMien Er mag geen nieuwe Darlan m de Amerikaansche politie komen BütMntohd Landdag van het Me disch Fr ont DE ARTSENKWESTIE EN DE VOLKSGEZONDBEID Op den Zaterdagmiddag In het N V huis te Utrecht gehouden derden landdag van het Medisch Front heJbben gesproken de gemachtigde van den Leider voor de volksgezondheid 3r K Kcyer de leider van het Medisch Pront dr A Götte en Mussert Dr K Keyer heeft in zQn rede over staat en volksgezondheid uitvoerig de historie van het ziekenfondswezen behandeld Vervolgens wijdde hy aandacht aan de onrust die enkele maanden geleden in de Artsenwereld heeft gehecrscht HU wees daarbij o a op de tWee brieven die aan den Bijks Commiasaris waren gezonden deze de artsen brengt door opeischen van het stakingsrecht de volksgezondheid op het spel wilden zetten wierpen zij zich in een afleidende manoeuvre op als de ware verdedigers van de volksgezondheid Vooral de opbouw arbeid die in dezen tijd kans van slagen had moest worden gesaboteerd en verdacht gemaakt De eisch die door de nationaalspcialisti sehe artsen gestelflA erd dat de ordening van de volksgezondheid het uerk moet zUn is niet gegrond op een streven naar macht zooals dit door zekere voorzichtige saboteurs wel eens in een poging om verwarring en verdeeldheid te zaaien Werd voorgesteld nationaal socialistische beginselen aan en in d zen strijd zelfs Nadat vervolgens dr A Gdtte had gesproken over den gezondheidstoestand van het Nederlandsche volk hield Mussert een toe fién geheel en al betrekking hebbend op de zaak die de artsen bezighield de Artsen kamer en de nieuwe verordening van den Hdkscommlssaris Ongeveer tegelijkertijd werd een andere bnef opgesteld wiarln de Nederiandsohe arts stelling nam ten opzichte van het voedselvraagstuk en hel vraagstuk van den verplichten arbeidslnzet En met dezen laatsten brief werd nu weer by het groote publiek gecolporteerd Het volk moest in den waan worden gebracht dat de Nederlandsche arts in verzekerde bftivaring werd gesteld omdat hij durfde spreken van de voedï elpositie en 9ver den arbeidsinzet In werkelijkheid echter was deze tweede brief geheel en al camouflage Terwijl deze artsen dus in wet kelijktieid een strijd voerden tegen de Artsenkamer omdat Het ppeibevel van de Duitsche Weermacht maakt d d Maandag bekend In Novorossisk werden door den gaeoncentreerden aanval van troependeelen van bet Jeger en landformaties der marine nieuwe deelen van den gelanden vijand Temletigd De Sovjets leden zwai e bloeldige verliezen Er werden eenige honderden gevangenen gemaakt In den Shildelijken en centralen sector van het Oostelijke front dvort de verbitterde strijd voort Door tegenaanvallen at talrijke plaatsen werden t delUke suceeS n van de Sovjets weet ongedaan gemaakt In het gebied van Salerno maakt een eigen aanval in den Noordelijken ge vechtssector voortgang De vijand werd na hevige afweergeveehten op de stad en de koststrook temggeslagen Ten Zuidoosten van Salemo probeerde de vijand zijn bruggenhoofd uit te breiden en door de heuvelstelling ten Oosten van d kustvlakte heen te breken De gerechten zijn nog aan den gang HiemU iakte een pantserdivisie tot den Hen September 26 officieren en 1400 man gevangen vernietigde 58 meerendeels zwafe pantserwagens en maakte tairyke zware en lichte wapens buit Duitsche gevechts en slagvliegtuigen brachten in de Golf van Saleroo 2 groote koopvaardijschepen en een torpedoboot tot zinken beschadigden versoneidene oorlogs en koepvaiSdiJ ohepen ten deele ernstig en plaatsten I voltreffers van bommen te midden van mSTiaBUTIBHaUWS Een nieuwe Aank voor de kinderen DISTBIBiniE BEGINT IN OCTOBER ZÜooals eenigen jygd geleden is ftiedegedeeld zullen geen bonnen deer worden aangewezen welke ecM geven op het koopen van cacao met suifcer voor de kinderen De distributie van cacao is beëindigd Het Ituk ureau voor de voedaelvoorziening m oorlogstijd deelt thans mede dat m overleg met d voedingsmiddelenindustrie ter vervanging van de cacao een nieuw product in distributie zal worden gebracht dat eveneens in poedervorm verkrijgbaar zal zijn Het arttkel verschaft aangemencd met melk den kinderen een aangenaamsmakende voedzame oarameldnank die begin October zijn intrede in do distributie zal doen en den fantasienaam Hona zal dragen De samenotelling gescdiiedt op basis aardappelmeel DE LEVERTRAANDISnUBimS Het Rük ureau voor genees en veifbandmiddelen deelt mede dat het verbruik van levertraan wederom Sterk zal ttioeten worden beperkt De noodige voorschriften heeft de ganeeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid aan de artsen gegeven N 61 T M I VOOR VAN 3 TOT M JAAR m M voor een paar kousen et ingang van IS epJ n de punten 61 tof texxtielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar geldig verklaard Van hetzelfde tijdstip af is van dezelfde textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar bon M voor den aankoop van een paar kousen geldig verklaard Bu inlevering van bon M dient tevens het vereischte aantal piuiten te worden gegevea sprSak aan het einde waarvan hij zeide dat de Nederlandsche artsen die zich enk maanden geleden heblien laten opstokeh de Nederlandsche vlag door de modder hebben gehaald Het was erg dat zy hun horiiêt van hun huizen verwijderden erger was het echter dat zij btl den eersten den besten wenk van Duitsche zijde de bordjes weer aanbrachten Spr Iaak1 verder de houding van de artsen waar het betreft hun weigering voor landgenooten in Duitschland medische hulp te verstrekken Men kan toch van de Duitscheiii niet verwachten dat zU naast hun zorg voor het front ook nog eens de Hollanders gaan helpen zal aldus Mussert alles doen wat mogelijk is om 500 of 1000 doktoren naar Ouitsohlaod te krU gen Zijn rede eindigende zeide spr dat met stoere onverzettelijkheid moet worden voortgegaan De nationaal eocialistische beginselao zun juist en onaantastbaar Het komt er thans op aan het aociaüsme van de daad te toonen De bewegiiu is niet aan het wankelen te brengen OSk niet door enkelen uit de hoogee standen der N S B die gemeend hebben thans te moeten uittreden Dezulken zuilen ook uit hun ambt worden gezet De weg van het nationaal socialisme is recht en goed en de eenlg mogelijke voor het behoud van Europa LOON EN ARBEIDSREGELING DORSCBBEDRUF Overwegende dat uit de in venchillendeprovincies gebruikel ke wijze van loonbepaling vo den arbeider onder de huidigebuitengewone omstandigheden een te onregelmatig en veelal onvoldoend weekinkomenvoortvloeit en het mitsdien wenschelilk isom aan den arbeider In bedoelde provincieseen ten deeie vast loon toe te kennen heeftde gemachtigde voor den arbeid blijkens eenin de Ned Staatscourant van 13 Sept verschenen beschikking een regeling van loonenen andere arbeidsvoorwaarden in het dorschbedrijf uitgevaardKd De arbeiders worden voor w het dienstverband betreft onderscheiden in vaste arbeitfrs seiztenarbeiders en losse arbeiders Saidpltlke vergoeding bij zteKte tn ngeVal irkbaar weer u ahdenzlns personeels ting toeslag instekers en Vt ter o ericbaftr weer béi ne en btizöndeje bepalingen voor atzoaderltllDs provincies en gedeelten daarvan De neschikklig bevat voorschriften om betreffende de bepaling van het dienatverbaiul onlslagbewUs normale arbiedetijd Bekendmaking ITALIANEN IN NEDERLAND De duee heeft de leiding weer ap zich enomen Met ingani van heden jn de jeaaa Italian di CombaMaunta uer opgericht Het aeeretariaat Van de Faael di Combattinmto in NederUnd is voorloopig gevestigd aan de Manritskade 21 te Den Haag Landgenooten ge zult weldra nadere niededeelingca ontvangen De secretaris van de Fascia in Nederland Comunicato rrALIANI d OLANDAf Il Dnee tomato a gnldarel Da oggl skno costitaiti i Faaei Italiani dl Com battimento La aegretaria del FaSei dl CombatUmento per l Olanda ha la sua aede prowisoria In Haulltakade tl r Aja I nnazionall rteeveranno ulterlori oonwB iazionl U aegretario dei Fase d Obuid r SiculsMCUUfS J H B Spaanderman t Ond direeietir der Stedelijke Muziekaebool en oud organM der Si Janskerk Op ruun 79 jarigen leeft d i gisteren te s Gravenbai e g m angduri e ziekte overleden Spaanderman oud diréetej lijke Muziekschool en oudSt Janskerk alhier Gedurende een reeks van gWaraC is de heer Spaandi ziel van het Goudsche muzië geweest De altyd levendige figuur die nimmer rust kende Jieeft zich met hart en ziel aan de muziek gewijd De Stedelijke Muziekschool waaraan hij gedurende 36 jaren van 1888 1924 als directeur en ieeraar m solfège en solozang en orgel vcriwnden was verkeerde onder zun bezielende teiding in een periode van grooten bloei en velen hebben aan hem hun muzikale opleiding te danken Als orgiinist van de St Janjjkerk nam hij een vooiaanstaande positie ui mede door de talrijke orgelconcerten waaraan eertte krachten hun medewerking verleenden Naast deze balangryke functies vervulde de heer Spaanderman ook die van koordirigent van de vroegere dameszangvereeniging Arnold Spoel alhier en de Haagsche gemengde zang vereeniging Excelsior welke onder zijn leiding vele opvoeringen gaven van bekende oratoria en operetten Ook was de heer Spaanderman WM verbonden als leeraar aan de Kfnziekschool van Toonkunst te Rotterdam Hu had zitting in meerdere ezamencommifsies Dat a jlt l e erl in g e n en oudleerlingen hem om zyn muzikale en persoonlijke kwaliteiten hoogel k hebben gewaardeerd is gebleken uit de grootste huldiging die hem op 27 October 1913 bij gelegenheid van zijn 2Sjarig directeurschap is gebracht en bij de herdenking van zijn TOen verjaardag op 27 Januari 1934 Na zyn pensionneey ng in 1924 vestigde de heer Spaanderman die van af zijn achtste jaar hier woonachtig was hij was op 27 Januari 1864 te Rotterdam geboren zich te sGravenhage De teraardebsstelling van zijn stoffelijk overschot zal pUats hebben a s Xianderdag te 11 uur op de begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen te s Gravenhage Arnhemtch Orkest speelt dit jaar met te Gouda ROrrfeRDAMSCH FHILHARMONISCH ER VOOR IN DE PLAATS De Amhemsche Orke tveneeniging zal in het aanstaande winterscuaofn haar gebnuikehjke vier conce M te derer stede onder de auspiciën fpi de vereeniging 3et Goudsche Vwwconcect met geven Reisbezwaren fen het feit dat Gouda buiten t rayon van de A O V valt bebben tst dlt luit geleid Gedurende negen ja r heeft het orkest ojider leiding van zyn dirigent Jaap Spaanderman Wier geconcerteerd en het heeft ziol in onze stad veel waaiTdeenng verwonven voor het kunstgenot d t het den muziekiieffliebbers geschonken heeft Met het ihrengen van en het wekken van belangstelling voor goede nMiziek heeft het mooi cultureel werft gedaan waarvoor de vereenigmg en haar dinigent erkentelijkheid toekomt Het Rotterdamsch PhiHiaimonisch Orkest zal nu Gouda voor het geven van concerten overnemen zoodat het muzikale leven in elk geval gehandhaafd blijft ook voor de leden van het Goudsoh VoJksconcêrt want die teugen nu een abonnement op de zes concerten Ba Eduard Flipse 1 zyn medewePker yoamemens zijn hier uit te voeren Er komen dus twee concerten meer dan vroeger INBRAAK IN STOOMERU Voor een waarde vaa ƒ 600 gestolen Als was er een storm doorgegaan zoo zagWi de kantoorgebouwen van een stoomerü en ververy te dezer stede er uit toen gisterochtend ontdekt werd dat iobrekers er bezig waren geweest Deuren en bureau s waren opengebroken en alles was overhoop gehaald zoodat de lokalen bezaaid lagen met papieren In een bureau vonden de d dera de sleutel van de brandkast zoodat ze daarin al heel gemakkelijk lUMlden komen maar het resultaat was voor hen teleurstellend want er zat geen geld in Uit de expeditie afdeeling zijo weggenomen zseven costumes entwee regenjassen en voorts worden varmist vier of vijf paikken naaigaren wat klein geld en een paar zeetn appen een en ander ter waarde van circa f 600 Het gestelene was niet veirzekerd Eenige waantevolle voorweipeo hebben de inbrekers die hioi bezoek tu schen Zondlagmiddag 2 en Maandagodhtend 7 imr geböacbt hebbent over bat hoofd eaiaB voor de waffen s s en de landwacht Het S S Ersatzkommando deelt mede ledore gezonde Nederlander In den leeft d van 17 4S Jaar kan zich vrUwlliig bi de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden voor de Waffen S S of de Landwadit I vrVgesteld lS 4S S 14 uur Haus WestseedMk lT ll uur Markt n j IS IS uur Noord Brabant Markt 4S Veala OaulselMt Ka 18 9 43 8 12 uur V Egmondstraat IC tS S 43 IS ia uur Arnhem Ca Royal ruaens de kenriagen werden alle Inllchtingan verstrekt oiet betrekking tot de ver rgUig van famlUeleden dnar der aplsddlng extn levensmiadelen etc Vrijwilligers die om bepaalde redenen inNederland moeten bleven kunnen dienstnemen by de Landwacht of bij het S S wacfatbauillon In Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanhielden z die tot de Germaansche fl 8 in Nederland toetreden wlUen kunnen ileh eveneens aanmelden Personen tnssehen It 30 Jaa die a nmeMIngspUchUg i4 n voer de tewerkstelling kannen ilch eveaeeas aanmelden en worden U 43 lJ uur Hengelo CaM Uo lMD Spoorstraat la lï ï ilJ Zf Hot GBtenboe ia 41 IJ uur Assen Concerthuls s d vaart Jo 41 1$ u uur Oroningen Conetrthrik Poelestraat ï l l uwarden HaM Schaal Breedstraat H 2 J Amiwdam Dam 4 Gr h t M T ♦ O 24 g 43 14 uui Amersfoort Pol Durah gangslager Leusderweg S5 4J 11 14 uur Den Haag Café Den Boat Bezuldenhout 11 lS oom BDRGERLUK8 TAND Oekoren W September CorneHa Maria dr vanW J van Sik en O M Kraan LaUinMWtsU aat S3 jan n van 1 Goedhart ekC N Kok 3 v d HelJdenstnat l AntleGeertruida dr van K Keni ers ca G Aldtec jTcade II September Jacobus Johannes zn vaaJ J Wabbijn en S M de Igem Pretoria plein 27 Msria Johanna dr van G Groensn dijk en J M Kok De GenesteUtraat S September Gerarda Maria dr WML G de Groot en G H van Son RhelmrMFelthsflaat 10 OvertedeK II September Gerrlgje van Vliet geh nMl C H A Kamerman S jr annjr NeeltM Elizabeth de VMg 10 dagen 4ik VAN DRIEM tot ten concertmeester bU ConcertgebouwOrkest Onze oud stadgenoot de heer Ad vaa Dnfm als violist venbonden aan het ConcertgeibouW Orkegt te Amsterdam 13 benoemd tot 2en concertmeester van dit orkest De heer Van Driem was te voreti concertmeester van de Arnhemsche Oricestvereeniging Oud directeur der Stedelijke Muziek TENTOONSTELLING VAN ANTIEKE TEGELS SLUIT ZATERDAG Wat Waar Wanneer chonwfenrg Blosooep De dorpsdokter otSl Paul Hartmann en Anna Dammanak Aanvang 8 uur Thalla Theater Intermezb diet Attfla Hdrbiger en Paula Wessely Aanvang 8 uur Sennie Bloseoap De vrouw der zonde met Gustav Diesel en Vlveca Undfors Aaa vang S uur Alle werkdagen UJ aa S nor OaKe huiskapel Tentoonstelling van intiaka tegels en tegelschllderUen 14 Sept 7 3S uur Stalt Sassketii OrgaH bespeling H C J de Man 1 Sept 7 IS nnr Nteawe Sekeiiwkaxi De Bie s variété 17 Sept t uur Kaarsenfabriek Jaarlttksdw slgemeene vergadering van aandeelhoudsBS N v Reederti De Usel v h C O v A Garden AP0THEKEBSVIBN8X Steeds geopend des nachts allien voor geneesmiddelen Apotheelc E Grendels alléén PrKls Hendrikstraat 15 c AFHALEN LEVENgMlDDEI ENKAABTEN Distrlbotiékantoor 3 MJ8 en 2 l Mrari uitreiking nieuwe levensmlddelenksartaa morgen Braaf tot en met Czaczkes JNLEVEBINOv LU18TB VB OUNNlNaEJI Inleverlnc luistervergunningen verbéttyiverklaarde radioontvangtoesteHen aan l apostkantoor morgen letter H SCHOENEN BONNEN Afhalen aanvraagformulieren voor scho nA bonnen Distributiekantoor J 12J0 3 30 uur loket 12 morgen letters M H O P BBBsasBRSsaavii 0e tentoonstelling van antidce tegels welke stnds 2 Augustus in de voormalige Gasthuiskapel gehouden is wordt a s Zaterdagnamiddag gesloten Gedurende den duur der openstelling is deze tentoonetellmg bezocht door ruim tweeduizend personen BESMETTELUKE ZIEKTEN Over de week van 29 Augustus tot en met 4 September kwamen de volgende gevallen van besmettelijke ziekten xfOor Bergairtbatflt 1 roodvonk en 2 kinderverlamming Betk jwoude 1 diphtberie Bodegraven 2 dysenterie 2 roodvonk en 6 diphtiherie Boskoop 3 diphtherie Gouda 7 toodvonk en 8 d therie Lange Ruige Weide 2 d tberie Moordnecht 1 diphtherie Nieuwerkertt a d IJssel 1 roodvonk ert 2 dtptherie Ouderkerk a d TJssel 2 diphtiierie Reeuwijk 3 diphöierie Stolwyk 2 diphtbene Vlist 1 diphtherie Waddinxveen 5 diphtherie Zevenhuizen 1 roodvonk en 2 diphtherie Prepae atiach examoi werkti Kknnd ingenienr Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor het propaedeutisch examen werktuigkundig ingenieur de heer C L Bom Dtite Dnlei Op de jaarvergadering van de Goudsche gymnasiastenvereeniging Utile Duici is het bestuur als volgt samengsRleld C W de PJanque praeses A nker quaestor mej J H M de Jong afoactia I mej H H Ko ter aibactis II J Beye a cessor dat weet u toch waaama rraaiet u nnB dat dan Kwel me toch niet zoo Maar Dofben Vosz kon geen woomd nw0r uitbrengen Alles wat in hem kampte aan tegeitstrijdige gevoelens wuflgde hem dttt tials toe fflioerde hem de keel dwht BV bud een gevoel alsof hy stikken zoo W t was dat toch Wat kon dat toA zijn W t was dit voor n wouw dl naast hem zat Hoe was hiaair verledenT Welk aaiideel haifzy in den moord bad Hij kon en wilde niet geloov dat zy schuld had Neen welk een 0 daohte Dat was onmogelijk Zij kon zooi niet doen Zij waa ons uHig Zy moest onsöhuldig zyn deze oog n konden niet liegen deze moote diiefia oogen En toch kon hy de gedachte ntet vaa zich afzetten zy was tn het hiuis vtat Viggo Hsaisen toen de byl veidweaab Zy woonde met de beide kerels samen en zy j a zij wtst ook iets vitt Aaboe Maar neen neen Het was oop mogcJyk Zy had bfm toch trots het gevaar van door dAe dB mannen on dekt te woirden helpen vluobten Bk hoe zou ze daarvoorJnisBcblen nog gestraft wonden Versêtinkkelijkit Plotseling ten ontizettende gedacbtct Het was heelemaal haar bedoelinc met oni te helpen vluchten Begrijp j dian niet wat ze wH Ze wil je in eauvaMokken Ze handelde in overteg hw die twee kerels Het heele plan ig g raffineerd in elkaar g zet het is b drog een wal waar je ingevlogen bent Nu zit ze op ie kamer Ze kan je vermoorden En dat zal ze doen ook Ot probeeren om je verliefd te maka dan kunnen de anderen tijd winneiw Moet je zoo het resultaat van aJ Je wer ken laten vernietigen Wat ben je hx leen dwaas geweest Jfijn dan een paarvrouwenoogen voldoende om e te teteabedotten Maar wae op je hoede ZM Je eenmaal in de vai dan ben je voOê de poeik WVwdt vtP roigi ï Feailleton Nadruk verboden Het Ucht op den toren Deensohe roman van T VOGEL JÖRGENSEN 29 Ja ruimschoots Kent u die dame ik ken haar nnet maair ik hebmeneer haar naam wel eens hooren noemen laat ns kijken o ja juffrooiw Wolffaohn noemde hy haar Vosz schrok Hij werd bleek en zi hart bot e Hij dudzelide bij de g dachte een gedachte due hij ala waanzinnig van zioh af wilde stoOten maar die h i niet kon weeredeneeren de byi juffrouw Wolftsobn Viggo Hansen Een oogeoblik stood bij voor de telefoon zonder een woord te kunnen spreken Dan vroeg hy met een stem bevend van opiVinding Kwam dAe dame wel eens vaker Ik heb haar een paar maal gezoen als liJ brievön kwam brengen Dan moet ik u verzoeken juffrouw dezen avomd IbuB te blijven Wit komen huiszoekinig doen Goed meneer Goeden dag Toen Voaz ziioh niaar Yvonne omwendde i9at ZÜ stil te weenen aik iemand die aUe hoop verlarèn heeft Hy stonid op en ging naar haar toe Zy boog het hoofd om niet te laten fien dot ZU weende Hij legde zum hand op haar schouder en voelde hoe zy by deze aanraking sidderde Zy oefende een eigenaardige maoht op hem uit en hoewel Vosz zulke scènes van vrotrwelijke overgevoeligheid baatte maakten haar tnanen todi diepen indtiijc op heen Wat beteekende dat toch Hy zette zkh naast baar neer en aata haar hand in de zyne cmw i aniM wsss w smseasesewawi I Wanoeer verduistereo latT V 8 pi w rie mw M Yvonne sprak bü zaobt Ja Vertel me nu lieg Bc kan niet Waarvoor was u gisteravond by den advooaaitT Omeenbrief teb ncen Datiiebtu todi at géhooaSt Van wtenT t Dat Imk flc H niet saggen O Mi ManaM