Goudsche Courant, dinsdag 14 september 1943

ip K r l Noll Cj iKit Ammerü I V M t O i G v ii Nederliuidtcbe VoetkalBond Orco h DO NK JI VEP t J Baas O l 5 5 V II H V Ko wtlk KeHnKgeving Zwittd de BfcevMurdc talMin voer nrigtliafen verzorf iq wma uu istri iefcre MmmKi Afdeeltag Gouda Secretariaat Kamepienuloot 209 Gouda Telefoon HM OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VnSLiUWN JU MOBKN COMPETITTB ZATimOAG 11 SEPTEMBER IMl Afdeelinf A giorp 1 Gouda a Haftstrecfat 9 O 3 Hmmit ON A a Olympia ta pt l H J Hornla Groep I Gouda b D O NX a os a 1 BornK AfdMUnf B ïroep 1 OudewaUr U N1 0 l I G van Wijngaarden Groep 1 Jodan Boys b GoutuF c S S A Lorje Olympia b n ONK b 2 0 A M Soetert GSV c O N A c S 8 H v d Koolwljk Afdeelm C roep I Olvnpla c Gouda d a 1 C J DteMidorp Groep I ON A e Jodan Boya c Maandai 13 Sept O A Klip PKOOUAMMA JITNIOHEN COMPCTITIB ATIROAO IS SEPTEMBER 1M3 Afdeelinï A grot p 1 G S V a Haastrecht a I uur H J H irnls Olympia a ONA a VrUdas n Sept 7 uur H v d KoolwUk Groep 2 Waddmxveen a Jodan Boys a uur N de Haan O N A b Waddinxvcen a DinMlag 14 Sept 7 uur A dep Edel Aldeeling B groep 1 Lekkerkerk a UN 10 a 4 30 uur J W van Zoest Groep 2 DO NK b O N A c 4 uur A U Soeters Olympia b Jodan Boya b 4 uur N G Burger Afdeellnc C groep Ir Gouda d Olympia e uur J Baat p N A d Moordrecbt a 4 uur M HornbcT O NA i O OVK c Donderdag 16 Sesrt 7 uur J van RerwHoen Groep 2 Ol pla d G S V c uur G van Wijngaarden PROGRAMMA VOOR ZONDAG 1 SEPTEMBER 1M3 Oroep A Bergambacht I Haaitreciit II AuteraiMi Vervaagt boter i de H sm en biedt Wai4l l voor hel rerkrijgfa vn iMcre ialichliisn Ml Uw ApMhcker of Drof UI f Miie zwrrsAL PAmilKIN MbttnUmM Oa geachikl ha maken vaa g taa jua UI IC r jisp n De enige Nedw Undaeke aariiu pellapioca n groo te hulp bo t malieo va pudding p p am tu au 4a tM rta ttm t W A aCHOLTCNt rABMCKlH Voor appelen peren n prutiHa n publicatie No 73 m Voor het snijden van kool mag 1 et o b berekend worden met dien verstande dsi £ kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 per kg of per bos ticrekend worden met dltaverstande dat de wortelen v66r bet schraiiZgewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mudoor detaillisten 1 et per kg in rHienJ gebracht worden boven den ver ooBBii £ af wUüML Voor d at l kend kwaUtelt vaa ktita genoemde producten alsmede voor het i £ uitschot móeten prQien betekend juwm die In oen redelljko verhouding staan t t4 hlertioven Cepuollooftrde maidmumprijiii welke gelden voor de befte kwaliteit q Inkoop togen lagei dan de gepublIcMMi maximumprijzen moeten d verkoopjifite dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prljaen Is ttrafksu Bewaar deze opgave en gebnilk haar Nieuwe opgaven kunnen de vtMfmongeldig maken UIT HST OEMEENTEBLAD De burgemeeiter heeft met ingang yrni 1 September benoemd tot wachtmeester by de politie desser gemeente Jn vwtcn dienst T Henstra en eervol ontslag verleend aan den wachtmeester bij de politie dezer gemeente M Rei er in verband met n benoeming bij de staatspolitie Rechtbank De rechtbank te Rottardwn heeft den 20 jarigen los werkman W Z uit Amsterdam verminderd ikierekeningEvatbear geacht wegens diefstal van een ruwiel op 30 Mei j l te Oouda ten nwleele van mcj J Bos Ov reeilkom8ti g den eisch veroordeeld tot vier maanden gevance satraf met aftrek van preventieve hechtenis BiJfaqMiitapaarbuik In Augustus werd te dezer stede ingelegd ƒ 127 460 n tmi ietaald ƒ 54 264 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 116 Ocrechtehof Tot een maand gevangenisstraf was H K te Gouda veroordeeld dolor den politierechter te Rotterdam wegene verduistering in dienstbctreldcing Verdachte kwam van dat vonnis in hooi er beroep dot i de adv generaal bij het Haagsrfie gerechtshof n eende dat er geen reden was wijziging in het vonnis te brengen en vordüde bevestiging Arrest over 14 dagen Oierstal Van een tUens het ochtendspreekuur voor een dioKtersVroning neergezette fi vatt een paüënt is de lantaarn mtvreeind Hoofdredacteur S G Weysters RotlenUn chefredacteur voor Gouda en Omstrekfs F Tletcr Gouda Verantwoordelijk voor 4 advertenties L Akkersdljk Rotterdam IM geefster NV Rotterdamsch NieuwahUt Rotterdam ir Woenadog b Dondwrdagavond Hel milEKTIIIS IIPIIMI ta tsi Heden overleed on2e Vader Behuwd Grootvader JACOB BENDRIKUg BA8TIAAN 8FAANDERMAN Toonkunstenaar In den ouderdom van 79 jaar Uit aller liaam Jaap Spaanderman s Gravenhagc 13 Sept fl943 Sctienkweg 84 Geen bezoek Op verzoek van den oveiledenc geen bloemen geen toespraken De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a s 11 viur op Nieuw Eijkenduinen Vertrek van het sterfhuis te 10 uur Volstrekt eenige kennisgeving Dalims accordeon ▼ ürtuozcn Grand Café Rest Ter Gouw Mei F W WEMPE GeUlpleneerd lid Tcm het Ned Ceaooi chop voor HeUgyaiiaitiek eo Massage Vorming van besloten clubjes Kleutergymn Damesen Kinderclubje Inlichtingen Crabethatraat SI daar kan do prMtq doollraHendo schrihalijlio cursus Middenilandidiploma Alttm HrndttAnm oor zorgan sua hil Vonaf 16 September a s Eiken Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag C0M€d Vorsterkt Amusemantsorkest Stemming Caf Re$tauron DE BEURSKLOK Markt 40 GOUDA SOGCES INSTITIBT AMERSFOORT AFD 35 Meisje van IJ jaar ZOEKT VRIENDIN Br onder no 10535 bureau van dit blad Vraag kotteitum proêpectuê WIE RUILT mijn woning huur ƒ 3 25 per w te Gouda voor gróoterp woning tot ƒ 6 50 per week ook buiten de sUd Br onder no 10S37 bureau van dit blad m Heden behaagde het den Heere tot Zich te nemen In Zijn eeuwige heerlijkheid opw innig geUefde Vader Behuwd en Grootvader UMEBT BtniRNHVIl Weduwnaar van Geertje Dijkstra In den Icofttjd van O Jaar VtretAit N BtnTENHUlS P BUTTENBinS van Otterkw T CLOO Buitenhuis L XOO Alten a d RUn A MUUHO Buitenhuis A B MULDER Aiahcni W V DRUTB Buitenhuls J V DRUTCN ZoM T V d BRINK Buitenhuis A V d BBINK Voorburg W USHXANG P LKEFLANG Utrecht W BUITENHUIS A BUITENHUIS Udo ReouwOk L BUITENHUIS M A Binriifiuis Noorlander Oed msvaart r BAKKXB Buitenhuis i BAKKER en Kleinkinderen Reeuwijk 11 Sept 1943 D teraardebestelUn zal D V plaats hebben op Donderdag 16 Sept a s tuzschen 12 dh 1 uur nam op de Algemeen Begraafplaats te SluipKiJk Uw oatie gramafóonplaten krtbra waanlsl Wtl geven 35 i 45 et r p ptaat Afhalen grati HEES CO eOUDA iMuzieUnitf haiidel N V KLEIWCa 64 U mo t QOEO vardMistoren n kunt U ook aoCD er lehien Dat i prettiger en gerieielper zeker als U htl doet net modcrac lampen uit de tiuie collectie WIUY BRENKMAN Nieuwe Ha¥en 25 Vriendin Net meisje zoekt leuke vriendin leeftijd tusschen 20 en 23 jaar Br no 10594 bur van dit blad TE KOOP een goed 2 pers kapokbed 2 matrassen en 2 rs uzeren ledikant ƒ 130 armstoelen ƒ 40 Verhoe Krugerlaa n 171 JDE BEELDENDOKTER Keizerstr 64 Gouda Alle reparatién aan beelden wazen en andere luxe voorwerpen ANOaiCAAT Ii Dames Laat bu ons Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangen r Maand Dinsd Donderd Na 6 u gesloten Eng elfriet Goejanverwelledijk 43 NET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen of werkster voor Donderdag of Vrijdag of 2 halve dagen Steijnkade 31 KANTOORMACHINEHA IDEL mmmnam TB KOOP GEVRAAGD een kolenfornuis of kookkachel P Baldee s Gravenbr weg F 13 Re euwijk De wnd Leider van de Rijkskeuken te Gouda jfoept gegadigden op voor Hét afhalen van aardappelen groentenafval Zich té vervoegen NW MARKT 38 Gevraagd een nette jonge WERKSTER voor Dinsdagen Vrijdagmorgen of een meisj e voor halve dagen Ie Ka 57 De praktiik van 0 k I lits iin liiiiiiiiii ordt van IS Saptamkar waargenomen door Dr VAM DkR MUR Spreekuur Fondsleden Maand WocasdH VrVd lZ Pariic JlaaRd Wowisd V rljd 1 3 TE HVVR froote epslagruimte m kantoor en tclef Huur p w ƒ IS Centrum stad direct te aanvaarden Br no G 6287 bureau van dit blad Gevraagd nette WERKSTfeR 1 X per week Aanm na 8 u Greebe Karnemelksloat 76 Rijksambtenkar die wil trouwen loekt woning in Gouda of oi geving Br no 10469 bureau van dit blad Mevr DORTL AND van der Loo Turfmarkt 20 vr een ntt twMtft Melsli voor halve dagen Aanmelden s avonds na 7 uur POTOROLLITJE gaande JoubertsttaatKonyn Mecf act loto a van Baby Tegen bel terug tebez Mevr Krqgaman Joabertstraat 219 MMnaksckool 3N8AID Jm NleuwenbiilseB Nieuwe Havea MS Im de VrouwetM ii voorhaco Ooiiwe Z lnschp vlna van nieuwe leerlingen dagelijks Van 5 6 30 uur nm oor opleiding Costumiiie Coupetisc en Leerares Odk gclegenlteid voor el n gebruik te leeren Patronen naar maat en pasklaar aaaken Ook van oude Uceding Te koop gevraagd een paar meisjesschoenen m 28 of 29 Wil goeden prijs betalen P O den Broeder Zeugestraat 80 Door bejaarde dame te huur gevr een sit en alaspkuner of een tt siaapkamer met keuken ot gebniik daarvan Br no G 6294 bur v d bl BONTMANTEL Ter overname gevr mooie bontmantel m 42 4Ï Tevens voor oudere dame Bealbont maatel gevr flinke m mag iets aan mankeeren tegen matigen prijs Br met prijs aan Mevr Btederode Zoutmanstraat 10 de n Haag Gevraagd net dagmelsje in klein gezin 2 personen L Koolwijk Burgvlietkade 19 TE KOOP een eiken javalen salontafel en 2 bloemtafeltjes samen ƒ 45 BOS B Marten ssingel 91 Gezocht Degelijk PENSION omg Kattensingel Turfsingel Br no G 6296 bur v d td TE KOOP nieuwe kinderwagen ƒ 00 v d Linden Sophiastraat 24 Dinsdag tusschen 7 en 8 uur OcCmaiUcerd Senkinc tomals aangeboden in ruil voor haard of haardkachel event met bijbetaling STRAUB lubertitraat 313 Gouda Gevraagd op een dorp een Mtti Hiilthoudtttr Ncd Henr i n 60 Jaar Aanm Hulsman Gouwe 140 NETTE WERKSTER gevraagd voor den Vrijdag Zoutmanstraat 36 Jou KM Olympia Hl Gouda IV 11 uur M Hom t Groep C Groeneweg ï Gouderak tl O d kiiact Moercapelle I Mieuwerkerk I D A Vis II Groep D V E P IJ WadduiJivten n ƒ Hilgers DONK m Olympia IV 12 uur H J Horns Groep E Ammers S V 11 StolwIJk n J W V Zoest StolwUk in Bergambacht II T Allmendlnger Groep Nleuwerkerk U Zwervers III de Knegt ORSLAO ZONDAG U lEPTCMBU 1 41 o f C Nleuwerkerk I Groenrweg 13 0 CTvan Wtjngaarden VERVOLG RI PTALOPOAVB SEPTEMBER 1S41 O N A tweede elftal H Bouwer E van Brlemen 1 Zoel A den Edel L Pora H Vrevo A Evef roen L van Maaren J van Unen W de Hoop Dick dfejong D O N K eerste elftal B den Boer H Bakker C Bakker J den Boer W v 4 Hoeven J Heesen C Wleser ï Slootjes C den Boer A Kasbergen C de Keyser Tweede elftal P v d Bos J Schrijvershof J Gageldonk J C Heesen G VerbU A Bakker C Stcenwlnkel M de Vos Th deJong G Bakker W v d Bos Zwervers eerste elftal E Nobel Opachoor P de Bruin A Maaskant J Koppenol B Koolmies K v IJerIn H Luchtmeljer V Terlouw C V d Graaf A de Wit Tweede elftal H Heuvelman Gt Hoogerwaard T Buitendijk D v Bergen Bravenboer C v Uzeren D Sterkenburg A Rook S OMerman O J Tempel W de Vries P Koolmees Ammerat S V eerste elftal R de Brtiln vervangen door W Kropp COMPETITIE INDEELING In de Dinsdag J I gehouden bef tuursvergadenng werd het ontwerp indeellng met de door de vereenigineen Ingediende wenschen of bezwaren behandeld Na breedvoerige bespreking kwam het bestuur tot de slotsom dat een andere indeeling dan de voorgestelde oneindig veel grootere moellUkheden oplevert voor andere vereeniglngen terwUJ Gouda daardoor niet evenredig wordt verlicht Derhalve werd besloten tot de volgende groepeernig i Gt p A Bei atnkacht I Haastrecht II Lekkerkerk in UNTO I Groot Ammers I Onef jg tiouda rv G S V III KS O I Olympia W V E P I D O N K II Groep C Gouderak n Groeneweg I MoercaptlU I Nieuwerkerk I Zwervers II atmpm VEP n D 0 N K Il Wadjltnx eenjaS Olympia IV n a li GAèp E Bergambacht It BtolwtJk n Ammerat S V H StoJwUk IH Groep t Zwervers IB Groenewet n Nleuwerkerk II Indien noodig lal voor verschillende groepen een dubbele competitie worden gehouden terwijl overwogen wordt door het houden van bekerwedstrtiden of dergelijke het aantal wedstrijden t vergrooten Boeten No 14 Bergambacht wegens PROFITEERT NU NOG VAN ONZE PRIMA BEUKENHOUTEN INMAAKVATEN inwendig met paraffine uitwendig met waterglas bestreken 10 Liter f tS 25 Liter 4 25 45 Liter 5 50 Zoo Voor het afsluiten Uwer inmaakllesschen nog HELIOQLAS voor kradig PER VEL 15 CEMT juut ontvangen Scheerkwasten met prima haar TH ALLEBRANDi DE GOUDSCHE BAZAR KLEIWEG 78 TELEF 3418 GOUDA Voor eick wat wils aan onze inrichKng Uw WInTERKLEtUlNG in bewerking Wif kunnen itoomgoederen binnen 2 weken en verf goederen in 3 6 4 weken ofteveren Omdat onze inrichting voorzien is van de modernsle machines voor Stoomerit Veroen en Modelpersen Stoomerii on Ververii Fa J P Mul TCmiM bjuh i BfR IVM WM tttM ƒ Mb aas iiis iisi lus Ii4a uil ü is £ 11 E 41 HO isM un MW ini sin Mia sni na wil 4314 4ia4 4ai4 4404 4a 4e e SIM m 440 WH ttn IMS nel mi TI4I TWO r S SÜS aeas mh ima SS g 4SU tü WSa 4MS gg jjg im M4 Sft is lts Sn Mn MR Voor 19 j meisje op wa sscherlj werkzaam ïkUUIS OEZOCHT in evenv Prot gezin Br met opg kostgeld no G 6288 bur van dit blad Gevraagd BAKKER8LEERUNO ef BALPWA8 voor direct Pa J SLEGT Tocht 23 Reeuwijk Grossieaierij HEINSTMAN vraagt zoo q oedig mogelijk M Pakhuitknaebt Aanm TURFMARKT 31 33 Korte Ttendcweg 4 Tal 3257 No 6 uur 3294 niet insenden cittalopcaven voor de maandSeptember MS 2 M Naaiena het BaMaur O VAN TIUBintG a retarh comp tlHeleld r ATHUniEK II KinXOOi M SBPTBIfaBB De Goudsche singAlop esUfette Is dit Jaar vatfKBMd Zatordx IS ëmvUnlbn OFFKUELE OEDEOKBUNGEN IgAXngOll GROSIBRlRN OBTAILUSTBNpiuZEN VOOR eROINTCN N FMOS PLAATSELUK NIEUWS BekendmaMag No 74 Deze prijslijst geldt van IS Septemker 1M3 a De eerat vermeld prOien zUn groaaierzprtjzen d tweed d vrOzen voor dm consument De grosslersptijzen batreffén hoeveelheden per 100 kg per 100 boa of per 100 siuks die der cooaiunenten ti n per kg per bos of per atuk GROENTEN BOSKOOr Predikbeurten Woensdag Ned Herv Kenic 7 u U G Koek van Lei deraorp en ds H S J Kalf van Gouda Geref Gem 7 u ds v d Woestyne van Ridderkeik AndtJvta aart I t lort B t M W Savoy kool l M tnoaét kool GEMEENTELIJKE PUBUCATIE BEKENDMAKING WInkelslulUng De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat de vakgroep Detailhandel in Kruideniers waren hem heeft veriotïlit om met toepassing van artikel 6 der WlnkelsluitingbW t te bepalen dat de winkels waarin levensmiddelen worden verkocht op Dinsdagmiddag na 13 uur voor het publiek gesloten moeten zijn Dit verzoek id ondersteund door 247 wlnkelieis in levensmiddelen Waarvan 61 met en Ut zonder pei soneel werken Ten einde de koopgelegenheid voor het publiek soo weinig mogelUk te tieperken overweegt hij de vasUtflIing van een verordening waarbij wordt bepaald dat de levensmlddelenwinkels met even huisnummers op Dinsdagmiddag en die met oneven huisnummers op Woensdagmiddag na 13 uur voor het publiek gesloten moeten zün Indien deze verordening de veieischte goedkeuring verkrijgt zullen de bovenbedoelde wmkels op Maandagmorgen geopend moeien zön ook als ziJ niet vallen onder het voorschrift van artikel I lid 1 van de beschikking van deri Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart van 17 Augustus 1S43 No 47224 Z Ned Siert No 198 Ondef levensmlddelenwinkels zullen worden verstaan alle winkels waarin uitsluitend of in hoofdzaak ten verkoop In voorraad plegen te z n een of meer der volgende levensmiddelen brood banket suikerwerk of ohocolaAs kruidenierswaren melken zurrö producten groenten aardap Ien fruit vleesch vleeschwaren vlsch A ngezWh ld de door de vakgtoep livJ gestelde enquête niet alle betrokken winlt U liers zUn opgenoemd stelt hij de winkeliersj in levensmiddelen in de gelegenheid voor Zondag 10 September a s eventueele bezwaren tegen deze regeling schrUtelQk te z ner kennis te brengen Gouda 11 September 1M3 De Burgemeester van Gotida LIERA ƒ J 0 0 Spruitkool ongeschoond ƒ 1 J0 0J5 Witte kool 5 1 0 08 Chlneesche kool I S M Boerenkool J Bloemkool soort IA boven 27 cm ever don kop gemeten 17 50 0 23 soort I van 22 27 cm over don kop gemeten 14 0 18 oort II van IS H cm over den kop gemeten II 0 14 soort Hl van II 18 cm over den kop gemeten 0 10 Peenzonder lofsort I ben SS gr p st gewasschen 10 50 0 14 ort II van SO 500 gr ongewasschen f ƒ 0 0 sort III boven 500 gr ongewaaschen 5 0 7 Bospeen 0 6 kg peen 2S st p boe I 0 90 1 0 13 KnolseldrrU met blad sort 1 boven 10 cm dlam 11 90 0 19 sort II van I cm dlam O ƒ 0 12 sort III van S 8 cm dlam 1 7 90 1 0 10 sort IV beneden S cm diam ƒ 0 07 Bosselderlj ƒ 3 90 ƒ 0 0 Bleekselderij 50 0 13 Petereelle en kervel 4 0 08Kropsia sort I minsten 2 kg p 10 st ƒ 4 ƒ 0 06 sort II van I 2 kg p 10 st ƒ 3 90 I 0 05 sort in van 1 1 1 S kg p 10 st 3 f 0 05 Sla dunsel snij en iloofsla ƒ 10 50 r 0 14 Spinatie Iblad 1 13 0 17 spinazie struik 12 0 16 Komkommers soort l A vanaf 890 gr p st 16 90 0 20 soort I van 700 880 gr p t ƒ 13 90 0 I6 soort H van 600 700 gr p st II 0 13 ooM Hl Van 900 00 gr p st 8 f 0 10 Komkommerstek ƒ 10 50 ƒ 0 14 Gele uien ƒ 8 ƒ 0 11 Roode uien O ƒ 0 12 Sjalotten ƒ 9 50 ƒ 0 13 Paprika ƒ 13 ƒ 0 17 Aubergines ƒ 10 90 ƒ O 25 Pepers 48 0 99 Maiskolven 29 90 0 38 Koolrabl I boven 7 cm diam ƒ S 50 O Og Herfstknollen gewasscben ƒ 5 0 08 Ramepas ƒ 7 ƒ 0 I Zuchctti ƒ 8 90 ƒ 0 10 Pcstelelr ƒ 17 0 21 Prei sort I boven 10 mm dlam 12 0 18 sort II tot 10 mmdiam ƒ 10 0 13 Kroten sort 1 tot 1 2 kg p st ƒ 8 90 0 09 sort H van l kg p st ƒ 5 50 0 08 soit m van 1 IVa kg p st ƒ 5 ƒ 0 07 Kroten gekookte 3 t of meer p kg 13 ƒ 0 17 minder dlli 3 sC p kg ƒ II Ht 0 I5 Tomaten I H in en IV ƒ 19 50 I 0 25 tomalen bonken 1 15 0 1 tomaten kriel 10 ƒ 0 13 tomaten atuur t IS e lS stokboonen PHncesse 5 OJS Snijen spekboonen lOJO I tXI Pronkboonen witte ƒ 14 ƒ 0 18 stamboonen me zender draad ƒ 21 90 ƒ 0 28 Overige Mirten ƒ tt ƒ 0 t3 Kaaboonen t 0 0 43 rBUIT io Meloenen suiker en kl fr ananas 35 ƒ 0 44 Overige soorten ƒ M ƒ 0 31 Bramen 64 J 77 Druiven I Gros Colman Golden Champion Muskaat West Prlsia Leopold ƒ 70 ƒ 0 iO II Frankentbaler ƒ 8S ƒ 0 78 lU Overige soorten ƒ 0 72 Walnoten ƒ 100 IJO Voor Perziken zie publicatie No Tl De Kl EINTJES ru6rie ordt opgenomen Dinsdags Oonderdags tn Zaurdigs Tarlol optreden van de Betrekking advertentlez I 12 woorden 0 23 elke 4 woorden meer o oe Andere advertenties 1 12 woorden ƒ 0 2S elke 4 woorden meer 0 10 alles bd vooruitbetaling Advertenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhooging Bewijsnummera 6 cent extra Opname op een bepaalden dag lean niet word gegarandeerd Brieven kunnen warden algehuld eiken werkdag van S SJO uui Zaterdags aUeen nn 1210 nor Te koop gevr een damesfiets zonder banden Laag model P Verkaik Pretoiiaplem 36 ia Te koop een cylinder chryfbureau twee reparatie slikmachmes ben de 100 kg samen ƒ ZOO VAN GILS Markt 11 UUWEUJIK Nette weduwe zoekt kennismaking met netten heer of wedn 1 kind geen bezwaar Br onder no 10532 bur van dit blad B7 a R K WERKSTER 1 dag per week of 2 haiye dagen Br onder no 10531 bur van dit blad WIE RUILT d bl wollen cape voor mantel of jaS om te vermaken voor meisjesmantel WiUer V Heusdenstraat 42 NET MEISJE vraagt naaien verstelwei k ook aan huis Br no 10533 bur van dit bl TE KOOP GEVRAAGD net voorgcbbe of compleet ïredenks Weth Venteweg H 61 Wie wil mUn woninc nienwbouw m t Westen ruilen v en woning omtrek r Florisweg Huurprijs ong i 6 Br no 10534 bur v d blad TE KOOP een z g a n wmtermantel korenblauw m 38 ƒ 50 V Vliet Lage Gouwe 118 Verloren een jongenssportkouSje op de Gouwe Tegen bel terug te bezorgen van Vliet Gouwe 118 Gcvr een net RJC meisje voor halve dagen dag of d en n Br onder no 10539 bureau van tiit blad TE KOOP een bontboedje nieuw ƒ 12 50 J doi Hertog v Bae rl estra at 23 TE KOOP een in g st X Op goeden stand gevr voor heer allee GEBIEUB ZITSLAAPKAMER met pension Br no 10567 bureau v d bl VSBLOREN glimniend fiet sleuteltje gaande van Gouwenaar Reigerstraat Tegen bel tuiig te bez Burg Martenssingel 27 wollen meisjesblouae ledt ong 14 jr ƒ 8 en een paar in g st z damesschoenen middetb leeft m 38 39 ƒ 15 De Weger Boelekade 203 Ge vraMdi act dagmeisje DAMES Wg vetvtamen Uw oude vilthoed als nieuwe moderne hoed MAISON VAN EIJCK Grbenend 12 P G iCiUst kunn werken D v Ddm Achter de Vischmarljyo TE KOOP 2 paar werkschoenen m 44 ƒ 2 p pr L de Vos Goudschei Straatweg C 146 bij Bodegfavén TK KOOP een ledikantje 70 X 150 cm met gestoken matras 45 W Slgbben Pr Hendrikstraat 111 Aaagebeden Denig Ikanozeil m hoes en mast en een alluminium roertje met voetstuurinrichting ƒ 30 Van Ooijen Joubertstraat 80 na 19 uur ALLE SOORTEN BOUT te koop gevraagd DE H EIJ Snoijstraa 33 Nette werkster gevraagd Hoog loon voor Dinsdag en Woensdagmiddag en Zater T KOOP een moderne kinderwagen met liedje ƒ 40 H Verweij Snoijstraat 26 TE KOOP een partytje zeegras om een kinderbed te vullen ƒ 5 DE VRIES Com Ketelstraat 63 Fa Fotharst dagochtend Kjeiweg 90 TE KOOP kort grijs astrakan jasje m 42 44 ƒ 22 50 Versluis Groerieweg 1 TB KOOP damesfiets met banden f So Te bevr 7 8 uur Loendersloot Vijverstraat 14 FLINKE WERKSTER gevraagd Burgvlietkade 34 Te koop zuiver wollen DamcelMdpak rga n ƒ 20 Te bevr 7 8 u Loenderaloot Vyverstm at 14 TE KOOP een kinderwagen 45 C P KLERKS Ussellaan 65 OE VRAAOD een net meisje voor halve dagen met kost Goed loon Hoebeek Sophia v d Goudestraat 46 WIE RUILT z g a n jongenslaacsen m 32 voor 33 of 34 of voor meisjesschoenen 25 of 26 Na 2 uur F Doggenaar Vrouw esteeg 35 TE KOOP 1 groene ijierai Wie wil hooge Jonfensschoe nen m 30 ruilen voor m isesschoenea maat 25 3E JONG IJsseUa 145 gastafel fit 1 schemerI lamp ƒ 15 1 Moetnenstan daard eiken ƒ 7 50 1 plck wp met arm 1 17 50 Te bevr IK KOOP vf lectr kachel fim rjapon m 43 ƒ 25 lW on Markt 20 boven ingang K Tiendeweg F FlMx Prins qendrikstr 110 TE KOOP z g an wol rokje m 38 beige ƒ 12 Kerkhoven Groeneweg 12 a Runhout TE W OP 2 pr bruine da f SL f ƒ A g j gevraagd MeJ Tuinstraat 30 Te koop gevraagd 2 pers SPREI Mevr O pstelten Hoogstr 8 messchoenen m 38 z g a n ƒ 25 Ook te ruilen voor 1 pr meisjesschoenen m 37 De Bree Vlamingstraat 39 Te koop gevraagd giltaatfendiaal 104 x 42 c M Br J Arreman Stevensatraat E E 9 Moordrecht TE KOOP een soliede wieg prijs ƒ 20 en een weckthermometer m deksel ƒ 5 r Maarschalkerweerd Lange Tiendeweg 73 A boven WIE RUILT zw witte d Bctioenen z g ajs m 40 voor zw m 40 plette hak Tevms d bruine d vilthoed te koop nieuw model ƒ 7 50 Truin Staringstraat 13 Stoomery en Ververy vraagt voor direct Meisjes Strüksters Naaisters en 1 ebaoffear Aanmelden BLEEKBRSSINGEL M Gevraagd net R K MEI8JK voor h Jve of heele dagen J de Frankryker H v Cauweg 3 8 Te koop aangieb 17 ingcb deeltjes wonderreizen Ju Veme voor ƒ 17 J vw Die Jr Krugerlaan 1 wil de dame die een ingetjonden modeboek van li Rijk der Vix uw van mij Ic ie dit spoedig terugbezorgen Annie Sprayt Zoutmanpl H Oevraaitd ecg act vmSit voor 3 ochtenden p w Zelfstandig kunnende weikm Modev sdiool Ensaid Nieuwe Haven 106 J Nieuwentitiizen Gevraagd eea Bes aivoor H B S Bosman Ie Alphenstraat 3 TE KOOP een abaidij regenja ƒ 55 een mani voor meisje van 17 jr ƒ een wart jacquet ISf alles 2 a n Vlag Bleek singel 28 GEVRAAGD 2e MEISJS Mevr REEDIJK Crabethatraat 45 Ook V kont teieelit op f Goudsche mai t DonderoJ en Zaterdeg voor meubel en schoensmeer zwart J bruin tiij den man ni 2 witte jas aan Gel dan doW of potje mee te br o t jW Les gevraagd TTW delscorresp Opleiding KJj tijkdipl Br onder no Ki bur van dit blad TE KOOP een kinder W laag model ƒ 20 ZIJL Emmastraat 1 A xl Silarno müiioed tn de Vvebd wnnlen De A wvroei