Goudsche Courant, dinsdag 14 september 1943

A ¥ ¥ t l 8 V iya0p J 5 Scpt 1943 DurMBi Marki 31 T4 aM tm PrU 5 cent per n uminer 82 t JuurgumHo 31344 CbitMdaetaur r TIITER Qoiida GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0iollieerde bezorgdh 0r Salerno Moedijkheden bij de ravitaiUeering eh ongunstige om$tandiglwden van den luchtoorlog vtrgilQkM iltuatls mft Dulnktrkin of Oisppa Bewakers van Mussolini volkomen verrast Officier en enkele manschappen bezetten de gevangenis Beorijders door Hitler onderscheiden Dliitschers bij Salerno in den aanval CealUeerden naar landingsplaatsen terugéedreüen Hevige straatgevechten in Novorossisk 0 ta iiU lTC krtafcn te LoDden yer r üMi bM é t liek ia dea lecm Saicn cea voor de gejiiiriir enntica toMUuul heeft JSidieM 100 meldt Sr en ska mgfil itt bK Londen De Toorm tt moèUiyMeden der yealtleer aM wordt bekend moeten worI Mioeht In nvltalUeerintnnoei en de oncunstbe onutuivan den ia Uotiog De i ftn hébbra Mor doeiI kiinen incHtoco gt Mpt dat m é Kaliaan ferwarrlaff tadE te fraato verlieefl rokoeaterd t a neer ÏMiMJthif van kat bH bat Zelden aetati leger van Afoat et het tr te le er niet cemoet dil Mdm iot en ontvan het nbt d van Salerno ermtire vertfacinc rsn de vervan het ItaUuntehe vatteland en waanchuwt men voor de dat de slag om Italië mei afge I zUn kholma Tidnlngen is Mening dat een ontmiming van pUed van Salerno voor de ge een prestigeverKeï met onre consequenties niet alleen éta oorlog tefiMi ItaUë doeh voor Ithlele geallieerde oorlogsplan in MU beteekenen óui een Reuterberjcht schrült Dsily Express liedenochtend at de gev iten in het gebied van dat daar een van de taaiste miliitterdste verdedigingsslagen in Jlkldcljandsohe Zeegebied wordt TKöi id is gerechtvaardigd de Times over den strijd bü De Daily News is van dat de afstand tussctien de den vaif generaal Montgomery ie geallieerden ten Zuiden van de hoop uitslÜKen dat het vijfde q oedig van den druk bevr d zal De A N P aon a iondieni te Berlijn De laatste berichten die te Berlijn iiet Italiaanaohe atr tooneel zijn gehomen maken meiding van volkomen gewyzigde situatie in Itbied van Salerno waar de strijd i lim iioogtepunt i reikt achünt Mben Bt Amerikanen die in den sector het ten Zuid Oostcn der stad ge Eboli opereeren hetiben Maan ilend nog een krachtigen aanval ibDuitsche stelUngén ondemiomen dese werd afgeslagen In den na pjagen de Duitschers daarop n tegenaanval over waarbij de en der Amerikanen doorbroken De gevechten die volgens partijen uiterst verbitterd gewerden ko tten den Amerikatet dusver acht tot tienduizend terwijl eenzelfde aantal ge werd of in I uitsch e gevangen geraakte M ichiint dat de strijd in dit gekt MMl ztJn eind tegemoet gaat want fini de laitste Dnitsohe beriehten It Amerikanen wier teragtocht in l Kiht ontaard Is begonnen zieh ia Ie schellen tot welk doel een na 50 tot 69 transportoeliepen 4 door twee ilagsehepen en dene kmisers voor Salemo lift Wijze waarop het tamgtrekken taerikanen i esohiadt is van dien tet van Duittche e vergelijDulnkerken f Sieppegemaakt i t folg van den terugtocht der olinen is d t thans ook de po W Engelschen die Salemo zelf tflOuden jnhoudbaar is geworileeraan £ l ook het feit dat de Wtoë en Apulië opèiWrende gestrMJcrachten snel naar het oprCiikken i ts kunnen ver Tf da de Mstand die hen nog t gebied vSn Salemo cheidt lpoot is iteraard toont men zich van 2 he zijdft oi r het verloop van Jp stryd in t 0ebied van Salerna JoMaan De jjeallieerden hadI sMJdkrachte i ter sterkte van twee legers o a van het latet over gevechtservaring bei rWkende vyfde Amerikaansche gjif ontschecpt doch bU kbaar het hiHi Mn d heerschappij t lucht ontbroken hetgeen wel gevolg is y n het ontbreken M noodige vliegvelden W iyn a t njen thans de vroeMegde verklaring dat een in J KaKë niet zoo gemakkelijk is Mlli erden denden bev igd i vertrouwen ziet men dian ook de verdere ontwikkeling van lien strijd tegemoett In h t ZuiSen vao t Aipenijnsche schiereiland rukken de geallieerde strijdkrachten verder op Van Duitsche zijde verklaart men dat dit gebied niet verdedigd w rdt doch dat men zich rtoe bepaalt den opmarsch der geallieerden door achterhoedegevechte te vertrtgen Dat l elangrijke havens als Tarente en ndisi zoo spoedig door de geallieerden in bezit geiKHnen konden worden wgt men aan het verraad v de Italiaansche offi derea ButhetUoHd OMSCHOLING VAN ABBEIDSKRACHTEN De oorlogsontwikkelinig stelt het bedrijfsleven voor voortdurend nieuwe problemen Meer dan ooit gaat het er thans om met l ehulp van de b ikbare arbeidskrachten en grondstoffen een zod nuttigmogelijk rendement te bere en Dêij or het stilleggen van voor de ooAgvoering van minder belang ziJiwK bedryiven vrügekooien arbei Krachten dienen uiteraard opnieuw in het productieproces te worden ingeschakeld Dit zal veelal niet zonder omscholing kunnen geschieden terwijl wanneer ongeschoolde krachten wonden aangewezen voor het verrichten van arbeid die een bepaalde vakrbekwaamheid vereischt hieraan eveneens een aanleer proces zal üRoeten voorafgaan In dit verband is liet itellig niet zonder betcekenis dat de afdeeling vakontwikkeUn n sociale Jeufdzors van het Rljksarbeidibureau op het gebied van de ooi chollng een JVanlange ervaring bezit Haar bemoeienissen met herscholing in de twdrijven en met ouraussen en werkplaatsen begonnen reeds in den tijd der groote werkloosheid De daar nnode opgedan ervaringen kunnen thani zlJ het dan nu de werkloosheid is overwonnen onder andere omstandigheden opnSniw ten nutt van het bedrtjteleven worden gebracht HitrbU zü echter vooropgesteld dat de omMholing in de meeste gevallen beter in en bedrijf dan In een cverheldawerkplaats nn geschieden Toch zal men by de omachoUng di thans voor zoo menige onderneming en aak van klemmend belang ia geworden et niet buiten de overheidswerkplaata kunnen tellen Daarnaast zal ook gebruik kunnen worden gemaakt van andere teventueel stilgelegde bedrijven wanneer de mogelijkheden tot onwcholing daar gunétiger zijn O hulp ti de afdMllng vakontwlkkallnc en sociale jeugdzorg van het Rijksarbeidsbureau hier heeft te bieden zal zich intusachen beperken tot de noodzakeluke gevallen Slechts daar zal bijstand worden verleend waar uit een in te atellen onderzoek blijkt dat omacholing zonder overheidshulp niet bereikbaar is Deze hulpverlcenjng kan van uiteentoopenden aard zQn Zij k n o a bestaan in het ontwerpen van oinscholingsprogramnia s of in het teekennen van een trainlng stoelage aan de om te scholen art elders indien dit voor de omscholing in het bedrijf onoi beerlijk mocht zUn Blijkt omschoting in een overheidswerkplaata de aan gewezen oploaaing dan zullen de om te scholen arbeiders in loondienst bij hun werkgevers moeten blijven De overhejd neemt echter de oiftseholing voor haar rekening terwijl van het bedrijfsleven medewerking zal worden gevraagd in den vorm eener beachlkbaarstelUng van het benoodlgde materiaal Uit een en ander moge blijken hoezeer men er van overheidswege op uit is het bedrijfsleven l ij zijn moeilijkheden op dit gebied de hand te reiken Ook van uuitsche zijde wordt er naar gestreefd hier behujpzaamje zijn met da ervaringen die men op dit terrein reeds eeroer in Duiischland heeft opgedaan Cit gezamenlijk streven manifesteert zich mede in een van 16 30 September a s te sGravenhage te houden tentoonstelling alwaar Nederlandsche en Duitsche ingenieurs zullen toonen wat in het belaag der productiviteit van de onderneming valt te bereiken Ook indien het vraagstuk van grondstof Het opperbevel van da Duttsdie weermacht maakt d d 14 September bekend In Novorossisk midoktea vijandelüke aanvallen in hevige atnstgeTegbtan Aan het front van Kraamodarmeiskoje tot WJasma viel de vijand op de onde xwaartepunten met sterke infanterie en pantsersttijdkrachten aan De vQand weid in hoofdzaak afgeslagen PlaatseUike i ressen zijn afgiegrendeld In het gebied van Salemo zijn ten Naordta der stad nog hevige gevechten met df cich wanhopig werende Britsche BssssAÊssssssaeammiBSBmamf T Oorlogssrerk vaa dea ILA D ia NeaerMuld Mannen van den Rljklarbeldsdlensl b l het bouwen van een overdekte loopgraaf Ook het metselaarswerk doen Mh zeil RAi opname PJC Wahr P B Z H fen en arbiedskrachten aan de vindingrijkheid van den ondernemer hooge eischen stelt WAKA T OVRRGEDKAGEN AAN DE N O C Een bijoondere cortespondent meldt uit Wilna Zaterdag 11 September js door den generaalcommissa is vdn Kenteln het staatsgoed Waka T officieel overgedragen aan den president der Nsdfirlandtsche Oost Compagnie mr M ff Rost van Tönningen als soholings en raodelbfdrijf voor dé Nederlandsche boeren en tuinders die in he Noordelijk dwi vah de bezette Oostelijke gebieden jsuUen worden ingeaet BU deze gelegenheid waren alle lioderlanr ders uit de omgeving die uit hun werk gemist konden worden op Waka T vereenigd aan een oogstfeest Van Duitsche zijde was behalve de Generalkoinmissar een aantal autoriteiten aanwazig waaronder de Gebietakommisaar van wilnaland Wulfl Van de zijde der N O C nam eveneens e n delegatie aan de plechtigheid deel onder leiding van den president mr M M Rost van Tonningen en den directeur mr D Krantz Het in vervallen toestand verkeerende slot is door een Ned ploeg bouwvakarbeiders onder leiding van den architect Hoekstra in het afgeloopen jaar geheel hersteld en In stUl volgens Ned begrijpen ingericht Het Is de bedoeling dat niet alleen de uitgezonden Nederlanders in Waka T een scholing van Awee maanden ondergaan om hen voor hun taak geschikt te maken maar daarenboven datNdit bedrijf een middelpunt zal zijn voor alIeVNederlanUera die in dit deel der Ooslelijky gebieden werken een stukje Nederland Vaar l j hun vacanti kunnen doorbrengen Het slot Waka T zal daartoe worden voorzien van alles wat tot het versterken van den band met het vader land dienslig kan zijn Omtrent de bevrijding van den duce en de stoutmoedige onderneming van de mannen der valschermtroepen den Sicherheitsdienst en de WaffenSS verneemt het D N B de volgende byzonderheden De met de uitvoering van de bevrijdingsonderneming belaste SS Hauptsturmführer had door verscheidene gecamoufleerde vefkenningen vastgesteld d t de duca op 28 Augustus van het eiland St Magdalenanaarhetberg gebi d van den ruim 2900 m hoogen Gran Sasso in de Abruzzen was gebracht waar hij in een voormalig bea hotel door eenige honderden carabinieri gevangen werd gehouden Het gebouw was uit het dal slechts bereikbaar lang een kabetbaan die voor ieder verkeer gesloten was en die te allen tijde van den top af kon worden stopgezet zoodat de plaats der gevangenhouding uit het dal sledhts na en meetli ke bestiiging van versdwidene uren toegankelijk wa Hoe de actie verliep Nadat door Inehtverkenners verspieders de plaatselijke omstandigheden eenigermate waren vastgesteld werd de twaalfde September vastgasteld als datum voor de uitvoering der bevrijding De SS Hanptsturmführer bereikte dien dag om 14 uur IS met een troep van aanvankelijk slechts negei man aJs eerste het bergnussief nadat zijn vliegtuig van een hoogte van 4504 meter een dulkvlucht had gemaakt tot op enkele londerden meters in de richting van het doel Met welke gevaren de landing op het met kloven doortrokken terrein gepaard was blijkt uit de omstandigheid dat het plateau waarop de gevangenis stond slechts een oppervlakte heeft van enkele honderden vierkante meters en dan steil afdaalt in de kloven Terwijl zijn manschappen terstond na de landing voor liet huis een nrajthinegewear in stelling brachten tegen de opgewonden door elkaar lotoende carabinieri drongen de SS auptsturmführer en twéé man met niachinepistolen in de hand allereerst binnen in den het didhtsbij zijnde keld ringang aan den achterkant van het gebouw welke zooals bleek naar de radiokamer teï divisies aan dm gang N Hl t in de ochtenduren van gisteren TQandelüke aanvallen op de henvelstel icien te Zuiden van EboU In ellen strijd bloedig waren afgestegen gingen ook hier onze troepen over een breed front tot den aanval over De vijandelijke stellingen werden in stormloop genomen de vijand werd naar zijn landingsplaatsen terug gedreven Ten Znld Oosten van Eboli zijn nog JICIIe gevechten aan den gang De bloedige irerlieien der Britten en Amerikanen zijn zeer zwaar De luchtmacht viel herhaaldelijk scheepsconcentratiei in de baai van Salemo met goed gevolg agn Een kruiser werd in brand gewwwen 3 transportsAepen van middelibare grootte werden door bomtreffers beschadigd In Calabrië en Apulië zijn oiue zwakke bewakimgsformaties er in geslaagd zich ongehinderd van den vijand te verwijderen Sterk opgehouden door uitgebreide verwoestingen aan dé wegen en hevigcn tegenstand der achterhoeden vo t de vijand slechts aarielend Gevechtsvliegtiiigen voor den langen afstand brachten op den Atlantischen Ooaan ernstige sdiade toe door bomtreffers aan een groot ijijandelijk transportschip Enkele Britsdve storingsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht zonder resultaat eenige bommen laten vallen in West Duitschlaad ivmsansanmw NEO KRUGSGEVANGENEN OP JAV H tot en met Kn Het Nederlandsche Roode Kruis g deelt ten aanzien van de Neder landsohe krijgsgevangenen op Java het volgende mede Er kunnen thans inlichtingen worden verstrekt omtrent krijgsgevangenen beginnende met de letter H tot eq met dt letten Kn JCTjB sge 2 1 te aj B 8 tie PlM u l BEVOEGDHEID VAN HET POLIZEI8TANOGERICHT Het bureau van den Rijicacommissaris deelt mede De rechtspraaik over terrorijtische groepen heeft de Sijks mTni3saris op grond van art 58 vai de verordening betreffende de handhaving van de openbare orde verordening nr 1 1943 tot na fór order overgednagen aan een Polizeistandgeri t Zü die inlichtingen wenschen omtrent vorenbedoelde krjj ige vangenen gelieven zich den tot et informatii van het Nederlandsche fioóde Kruis Korte Voorhout I4 s Gravfnhage onder opgave van naam vcVnamen g bwrtedatum en plaats Pn zoo mogelijk stamboekAumn eA militairen rang en laatst bekende standplaats leidde Met eenige slagen Van de pistoolkolven werd het radiostation vernield Aangezien men langs dezen weg het huis niet verder kon binnen dringen snelde de groep op zoek naar een anderen ingang weer naar buiten Intusschen was de compagniescommandant der valschermjagers een eerste luiteniant hiet andere groepen versterkingen en zware wapens geland Op de schouders vaii zijn manschappen beklom de SS Hauptsturmführer een drie meter hoogen uitbouw sprong over een muur en stond plotseling voor den hoofdingang van het huis die door carabinieri met ma 4iinegeweren werd bewaakt Met voorgehouden machinepistolen riepen de Hauptsturmführer en ün mannen den carabinieri toe mani in alfo handen op VerschrBct en volkomen Verward volgden zü terstond dit bevel op Op dit eogenblik lag de SSHanpt irtarmfülirer aan het venster van een kamer op de tweede verdieping de gestalte van den duce Hij riep den duce toe Daee opgepast weg van het rakm Op hetzelfde oogeniblik was aan een Venster van de daartegepover gelegen etage een eerste luitenant der Carabinieri die naar later bleek de commandant van de wacht was verschenen De SS Hauptstormführer richtte terstond zijn iBachinepistool op hem en riep ook hem toe handen omhoo De officier der Carabinieri hief terstond de armen omhoog en riep Niet schieten niet schieten De bevrijdteg Door het verschijnen van xleh duce aan het venster was de Hauptsturmführer in de gelukkige omstandigheid gekomen nauwkeurig te weten waar de gevangen duce zich bevond Aangezien intusschen nieuwe versterkingen geland waren stormde Jiij met enkele mannen terwijl hij de opgestelde Italiaansche machinegeweren met den voet terzijde sdiopte het huis binnen en de trap op rukte de deur naar het vertrek van den duce open en stond plotseling tegenover den duce die ook in de kamer nog door twee ambtenaren van de Italiaansche geheime politie werd bewaakt De beide bevrtkers werden door SSmanncn met geweld uit de kamer verwijderd De Hauptsturmführer snelde naar liet venster en riep zijn voor het huis in den aanslag staande mannen nieuwe bevelen toe Vervolgens meldde hü zich bij den duce DiiCe de Führer zendt mij om u te bevrijden Gü staat thans onder mijh bescherming Ik hoop dat alles gelukt is Sprakeloos trad de duce op hem toe en omarmde hem ten diepste bewogen Toen zeide hiJ lc had er een voorgevoel van en neb er nooit aan getwijfeld dat de Führer alles zou doen om mij hier weer uit te halen De SS Hauptsturmführer liet thans den duce onder de bescherming van twee zijner SS commandanten achter en gaf verdere bevelen voor beveiliging van liet huis en de voorbereidingen voor het vertrek Terwijl de duce zich op zijn kamer voor het vertrek gereed maakte beval de Hauptsturmführer den commandant der Carabinieri dat de Italiaansche bewakingsmanschappén in de eetzaal van het gebo uw bijeen moesten koenen Hij deelde den commandant verder mede dat aan de dalhalte van de kabelbaan een Duitsche bataillon valschermjagers gereéi stond Vervolgens we rd de radioverbinding met de in het dal zijnde valschermjagers die intusschen de dalhalte bezet hadden tot tand gebracht Dnca lier TUegtnig vertrokken Op het iwrgmassief was een half uur na de aanKomst van de eerste Duitschers een FTeseler Stroch vliegtuig onder uiterst moeilijke omstandigheden geland dat aangezien een andere iveilige mogelijkheid daartde niet bestond den duce definitief in veiligheid moest brengen De duce stapte met zijn bevrijder in het toestel welks start op het uitefst kleine met rotsblokken bezaaide oppervlak van het plateau eeii meesterstukje KTU van den piloot een Hauptmann van het luchtwapeii was Tijdens dien start moest Uet toestel over fen gracht springen en zich vervolgens laten vallen in een 500 meter die n rotakloof to de piloot de machine weer volledig beheerschend veilig door de dalen van de Aibruzzen kon sturen Zpo wsrd ook deze laatste hinderpaal op den weg van den duce naar de Vrijheid overwonnen Met D N B meldt Bij deze actie is eeii derde deel van de in acU gebrachte mannen deV valachermA jen S S troepen neergestort en verdwenen Hoevelen hunner nog in teven zijn kan op t oogenblik niet worden vastgesteld Bevrjtjdera onderschelden De Führer heeft den Hauptsturmführer der WnltéêirS S en van den Sicherheitsdienst 8 D Otta Skoizeny die de actie ter l evrijding van den dbce heeft uitgevoeM het ridderkruis van het jaeren kruis verleend De Führer heeft Hauptsturmführer Skoneny Dinsdag in zijn hoofdkwartier voor het uitbrengen vaii rapport over het verloop van de aofie ontvangen Temanawemood Naar radio Moskon h enochtóid meldde gesolüedde de bevrijding van Mussolini den dag voor dien waarop hij aan de geallieerden lou worden uitgeleterd Smokkelaat vlutJitte over weilanden en door slooten C CD AMBTENAAR KON BETER m ZWEMMEN Een sensationeele achtervolging van een smokkelaar heeft zidi in den Bloemendaalschen polder biJ Gouda afgespeeld Ambtenaren van den centralén controledienst hadden er lucht van gekregen dat de 25 jarige koopman M v d S te Waddinxveen van het station Gouda naar zijn woning smokkelde Een onderzoo te zijnen huize levende in zooverre resultaat op dat kon worden vastgesteld dat de betrokkene inderdaad meel thuis had gehad zooals uit de sporen in een paar koffeirs bleek Daar hij echter niet thuis was keerden de ambtenaren den volgenden diig terug Toen koos de man via een achterdeur het hazenpad Het werd editer dadelijk opgemerkt en één der ambtenaren zette deachtervolging in Dé smokkelaar stortte zich in de eerste de beste sloot die zijn pad kruiste en tradhtte op deze wijze te ontkomen Dat de achtervoigende controleur een zeer geoefend zwemmer is kon hü natuurlijk niel weten maar hü werd het alras gewaar toen hü a titer zich een plons hoOTde en constateerde dat de controleur eveneens geheel gekleed te water was gesprongen Dit bracht hem niet tot bezinnig want nadat hü een weiland was overgerend sprong hü in de volgende sloot en zette op het daarop volgende weiland zyn vlucht voort De achtervolging duurde zoolang totdat de controleur den man midden in de zesde sloot te pakken had waarna het pleit spoedig beslecht was De koopman bekende in totaal 350 kg rogge en roggemeel te hebben geko t In Noord Brabant en dit te hebben verhandeld aan zün zwager den bakker H K te Waddinicveen die het meel en het graan noodig had om een achterstand in zijn voorraad in te loopen Bij den bakker vond met nog drie zakken rogge en tarwemeel in totaal ca 100 kg welke inbeslajg genomen werden Tegen de zwagers is procerverbaal opgemaakt Kazen onder het hooi By een speciale controle van den C C D in Couderak en Ouderkerk a d Uaael werden opnieuw eenige veehouders erop betrapt dat zü ongemerkte kaaa In voorraad hadden BQ den M Jarlgen veehouder A v d B te eouderak vt nden de ambtenaren S kaïen welke In een schuur onder h t hooi verborgen waren en bU dën Mrjarigen veehouder P M H te Ouderkerk a d IJssel niet minder dan JS kazen m een afgeschoten gedeelte van een kippenhok opgeslagen In totaal 180 kg kaaa werd er in bealag genomen De 31 jarlge veehouder J L v d Z I Reeuwijk had twee clandeMlan gemaakt kazen In voorraad HU contr41e op het station te dezer ted constateerde de controleurs dat een dame uU Zeist twee kazen vervoerde welke Jllet gemerkt waren Oe kazen bleken afkomstlff van een neef den 31 jarigen vMbouder 1 V te Waddinxveen Eveneen aan het station alhier werd eendame uit Schoonhoven aangehouden die een ongemerkte kaas vervoerde Dcaa kilas was afkomstig van de wed S uit Vllst die nog vtj kazen zonder merk In voorraad had Fruit buiten de veiling om Bti een controle op den weg conatateerde da C C D dat de d Jarlge groentenhandclaar A K te Haastrecht op den i ienbaren waf aldaar aan twee Goudsche damea fruit tegm te hoogen prijs te koop aanbood Het Ingf stelde onderzoek wees uit dat de groenten handelaar appela en peren bulten de veiling om betrokken had De b j hem aangetroffen voorraad 16e kg appela en W kg peren werden In beslag genomen NIEUWE AFDEELING BU BEt ARBEIDSBUREAU Bemiddeling voor lichamelijk en geesteÜk gebrekUgen Mét ingang van heden is aan het Gewesieliük Arbeidsbureau te deaar stede een nieuwe afdeeling toegevoegd welke ten doel heeft lichiamelük en geestetyk onvolwaarddge mannen en vrouwen behulpeaam te zijn bü het zoeken naar een voor hen passende werkkring Alte onvohvaardjge personen die reeds bü t Gewesteliük Art eidsbureau Gouda staan ingesch reveni worden naar de nieuwe afdeeling overgebracht Sterkstroommimtenr Voor het examen sterkstroommonteur van de Vereeniging tot bevordering van elektrotechnisch vakonderwys zyn geslaagd de heeren P v d Berg G W Du n W V Eük Jl Nyeboer J F Oosterwü k en J Widiers Ds E E de Looze Onze oudstadgenoot ds E E de Looze Ned Herv predikant te Hilversum voordien alhier staat op het drietal te UtreoJ t in de vacature wegens het emeritaat van ds S Goslinga BU oaw TTiJMriMtwia De liaMonfat aan het front 8 S P K rtit O H FLINKE KERELS MELDEN ZICH NV VOOR DE WAFFEN S S KN DE LANDWACHT Het 8JS Ersatzkommando deelt medei ledere gezonde Nederlander In den lacftyd van 17 laar kan lich vrQwilllg b d hieronder vermerae dreasw vervoegen ten einde gekeurd te worden iJM dt Wai fen S 8 of de Landwacht TUdeïu ae kenriiisaa worden allt Udlchtingen vantrekt met betrekking t t da nr aarging van lamUieleden var der epleldlng extra levensmiddelen ete Vcijwilllgers die om bepaald redenen in Nederland moeten bleven kunnen dienst nemen bU de i andwacht al bU het S S wachtbatalHon in Amersfoort Ook vrllwllligers oor de Duitsche Krtegsmarlne kunnen zich annmelden li die tot de Gemiaansche S S In Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens aanmelden Persenen tuwchen IS 3 Jaar ie aanmeldingaplichUc lla VMr de tewarktteumg itunaen slca eveneens aanselden en wordea gedurende hu verbiatenia vu e tewerkstelling vrijgesteld IS S JS 14 uur Botterdam Oeutaches Haub Weatzeedijk 17 9 12 uur Breda Rest Modem Markt 17 9 43 J5 IS uur Den Bosch Hotel NoordBrabant Markt W J l J li uur Venio Oeutsaief Hau Egmondstraat 18 18 9 15 18 uur Arnhem Café Royal 19 9 43 lï uur Hengelo Caf Modem Spoorstraat I Orgelbespeling door Henri de Man H B SPAANDERMAN HERDACHT Na een onderi rekkig van drie jaar heeft de organist Henri C J de Ma dit jaar ayn reeka ocgelooncerten op het prachtige in 1733 door Motcsu gebouwde orgel wan de St Janakerk hervat wat door aeer velen op prüa blijkit te worden getrtield daar het aantal bezoekers by de drie gegeven eon certen belangrük iiooger was d in vroeger jaren Het concert gisteravond kreeg een by zondere gevoelswaarde doior een eenvoudige nvaar treffende herden king van den man die gedurende zoovele jaren het orgel heeft bespeeld den heer J H B Spaanderman den dag tevoren overleden Inplaats van die aangebond igde Fantasia et Fuga van Bach werd uitgevoerd de M rche funèbre et chant sérafique tran A GuilnwMït in de registratie aooab deae door den heer i aandiermon gezet is en steeds gelbruikr werd Ztmder wüziging van het programma sloot zich het laatste nummer op tneffenda wijze by deze herdenking aan Toen de heer De Man enkele maanden geleden den heer Spaanderman zijvi voorganger leermeester en vriendi bezocht neuriede teze herükaldelük een bepaalde melodie die niet uit zün gedachten wilde Welk stuk il dat loc i vroeg hy zidi af Dat is Offertoire van Lefébure Wély zei de heer De Man Bü de2ie gelegenheid uitte toen die heer Spaandierman den wenscli dit prachtige stitk nog eens te booren en 2 o op deze mumek weer eens opmerkiaam gemaakt plaatste de heer De Man het op zün programmia van gisteravond Hy die bet soo gaarne neg eens wensehte te hooren waa echter niet meer Uitgevoerxi werden verder nOf twee werken v n den Revierden rnmachen organiat A Ouibnont 1637 1911 een Prehi o en een prachtig Adegio Molto twee voorseplei en koralen van H C J de Man en enkiele kleinere werkjes Toccata van Jac Bonset Cortege van Plum en Carillon en ISegie van L Vieme De organist liet genieten van meesterlük pel en de iriach tige muziek gaf ab altijd in t machtige berkgebouw den aanwezigen een groote schoionheideantroenn Ad interim Wat Waar Wanneer Thali Theater Intarmezio mst AtUla qfirbiger en Paula Weisely Aanvanc 8 uur Reunie Bioscoop De vrouw der sonde fmet Gustav Diesel en VIveca Undloral Aanvang 8 uur Tot en met Zaterdag 1 U OaatMltkapel Tentoonalelling van antieke tegels en tegaltchUdarUen 18 Sept I IS mr Nienife Scbonwbnrgl De Ble a Tarl lé 17 Sept 2 uur KaatMBfakrMk Jasrlttksch algemeene vergadering van aandeelhouders NV Reederlj Do IJsel v h C O v d Garden APOTHEKUfDISMIt Steeds geopend dea nachts alléeR voor ücneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Prins Hcndrikslraat IS c AFHALEN LEVP NSMIDDELENKAABTEN Distributiekantoor 9 30 It 3 en Ï ÏJS B r uitreiking nieuwe levensmldddhnkaarten morgen Daal tot en met Ernst INLEVERING LUISTmVEBOlINNINOEN Inlevering luistervergunningen verbeurd verklaarde radioontvangtoestellen aan het postkantoor morgen letter H gCHOEVENnOVNEV Afhalen aanvraagformulieren voor adioonen bonnen Distributiekantoor llso en 2 230 uur loket l2 morgen letters Q R T U W 2 330 uur loket 11 margen letters M n O P