Goudsche Courant, woensdag 15 september 1943

m derc pm Slag raei Ja waarom i i AKKEHTJES I dledep nnn 2 1 hoofd weer i J j maken binnen nk Neóti nAKKERiJf het iöd Ro ettoJi d eld at aa terrein A N P 1 2W bij Salami 1 Sleden en I Saledeelinge I M rel vol en IjM steed ie t Sb asoeten f m eneraal ItabAoeden et liet ei l iHMr dat in M I ma opereert I Sioi naar hf l SjDlUk te 1 I Kteehten in lil F iw rol te spea Oe landing I 0a Salemo al eeUü edenl e troepenl soder het vui libers die Bhanathe die voorl iten ti i l 9te geve au ver dé landind gnen te zuj in de oma iMd waren gi leriditen een lÉauiacfae ld jpuden zeeri grisden Nadal ihl de eerslL Aiielradden ol In t bereik t ttllerie gek eb gte benl ni van Ue zl aen omgeven baringen van wsren zü reg tta ROTTEIlOAi L T l 3iÜ 7 DENHAA ii fel333J98I Kantongerecht Gouda V roor le ld iin wegens ten verkoop voorhanden hebben van worst met een te hoog praccntiscfr watergehalte I Tb B te Oudcwater JO aubt 10 d h niet looncn van hit persoonsbewijs G V la StolwUk D W D te Gouda en H de I la RolKrdam leder 12 subs 1 d h tonder schrllUIIJIie verjunnlns visschen tot twee henfels r V l te s Gravenhage subs 3 d b vlaschen londer schrlItelUka vergunning van den rechthebbende van het water O W V P Ie Gravenhage H de L te Bolterdarn F V L te S Gravenhage O H P te Botlerdan H J B U Gouda A H t Botterdam H Th B Schiedam P B t achlodam en A v d V U Rotterdam Uder ƒ s Bubi 1 d h A M B t Goud 1 1 aube I d h niet voldoen van de bijdrag far verl eterlngvan de blnnenvlsfchcrt J K U Bodegraven 1 M ubs 1 d h A rookcn In een atdeellng Verboden te Lwken van een rtltflg der Ned Spoorwegen Tf a v d T t Rotterdam en A A de W VOravenhage leder 2 60 subs 1 d h falelden van dieren door een op eeji rijwiel nieten berijder A ¥ H te Berkenwoude l lie subs 1 d h niet gebruiken van oversteekplaatsen F A M te s Cravenhage 1 subs 1 d h onbeheard en niet afgesloten laten staan n een fywlel Ch G te Gouda 3 fubs 1 d h rUden met een motorrijtuig tonder dat dat rijtuig wat voorzien van en rood wlt lxird KINDERPÖËDER Voor de te huid k van baby is iwiisal7 ff poeder mmusbaarl I j Ofootestrootpus40c w NantlzakjeiU 30c ff Hoofdrddacfeutf G Wtysters ctief redacWur oor Gouda tn unuinia r Tieter Gè léé Verantwoordelijk f cr I advettcnbes il Akkersdyk Rottcnlu EI icefater V v Botterdamich NitnaM Botterdam Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank aan Dr H F Adam ie Stolwijk Dr E Lopes Cardozo en de Zusters van het Diaconessenhuis De Wijk voor dfe lieldevolle behandeling tijdens de ziekte en het ovajtlijden van onzen onvergetc1 ijken Zoon en Broeder TWCLIJS VERSLUIS Teveii onzen hartelijken dank aan allen die hun deelneming hebben betuigd inzonderheid aan de leden van de Landelijke Rijvercenigmg Siegfried te Bergambacht voor het bewijzen van de laatste eer B VERSLUIS M A VERSLUIS Stoppelentmrg en Kinderen Beiersche G 122 Stolwijk Getrouwd AB JANSSEN OERDA VAN BURK die mede namens wederzijdfche familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 15 Sept 1 43 Nadat den Mke tegjaa M tendezd kMttepimt MMireedte nd De Dn Mfttai de vlal Mgtfen erinl fe om de sf Van ons is heengegaan onze geliefde Man Vader Behuwd Grooten Overgrootvader HENDRIK MOLENAAR in den ouderdom van ruim 82 Jaar Uit aller naam M iaOLENAAR Mudde Stolwijkeraluis 14 Sept 1943 D 53 a De teraardebestclling zal plaats hebben Zaterdag 18 Sept a s op dé Algemeene Begraafplaats te Gouda te 3 uur Vertrek van Stolwijkersluis D S3 a te 2 uur Jj en vm MtaiKea wl li l Jkert U Cen omvi van den iiaivvolgen flichtende lylfd N het lanj lijn gév tm de Duit Ottitsche ai inl erini len wa Jg Britï Jt tenigfl eallicerdl wd bradfiteii vesrlarenl TOnen De J r concenJ JJ en tJiani Mftns Duil Alg HandiUkannis Ook speciale clubs voor dames waarvoor zich nog declneem steri kunnen opgeven Aanvang half Sept Aanmelding gaarne spoedigst T VUYK Lerraar boekhouden Onder de Boompjes 4 Tel 3797 Aanvang van de 1 jarige en 2 jarige curiiale ERaAMBACirr op aO Saptembar a s BIJ voldoende deelname wordt decursuigc ia de Opcn re l agere School te BergamliicUAanmelden bü O A DEELEN Azn Bencdenberg E ISBergamlncht De Heer en Mevr J KOOUMAN de Pater betuigen langs dezen weg ook namens wederzijdscfae familie hun hartelljken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk op 8 September X ondervonden Gouda IS Sept 1943 Ondergeteekende dankt langs dezen weg mede namens xljn echtgenoote en zoon Beituur en Leden der V V Moordrechl altmede vrienden en kennissen voor de aangeboden gelukwenschen en fraaie cadeaux hen ter gelegenheid van hun 12 MJarig huwelijksfeest aangeboden p M BONGERS Burg Brandtstraat 38 Moordrecht 50 DORI TNIITJIBLITTIN I C Doilas N V Aloon Gouds DANKBETUIGING Biermede betuigen wij onzen hartelljken dank aan allen die hun belangstelling getoond hebben bij ons 25 Jarig huwelijksfeest E LAGERWEIJ M LiVGER WEI J de long Gouda Joübcrtstr 195 VAN ALLE SMETTEN VRM ZM prhoonn Uw tuiden r uit t tl n I IMil i ri i i ra Sllft mukt aangealaKen tn l rookte tanden weer helder londer het gl taur aan t laaien En U behoeft er het rooken niet om I laten Verlirtivtaar i a tl M apolkakere Hrclflaleit h Happen Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het zware verlies van mijn fleliefden Man betuig ik hiermede mijn hai teUjken dank Mede namens de am Mevr BBKESTRAAT Ketting Botterdam Z Sumatraweg 5 J F de With Makelaar taxatear tandb kaMlli vraagt te koop boerderuen en hulzen voor geldbelefging Biedt aan gelden voor hypotheek taxatWn alle verzekeringen Bodegraatschestr 107 3ou te Telefoon 2373 Gevraagd KEN FLINKE VTERKSTEB voor een tot drie dagen per we met kost Goed loon DE VBIES Joubertstraat 78 Flink Pakhuis te huur gevraagd Br no G on bureau van dit blad on 1 Excelsior 48 ynt M TM O R 47 nt Bij eenlgo ntunmert voor meii en behaalde Xceltiortoo vagende tucceBsen hoogspiingen L C de Kdtter 1 30 m verspringen I T de Koster 4 37 m 80 m lianlloopca 2 T de Ko ter IIJ sec Zondag maakten veerUg A vi fUg dameft n heerenXedan van Excelsior éen uitstapje naar Amersfoort om daar in de nioi genuren eenlge handbalwed trljden te rpelen en de rest van den dag gezellig met elkaar door te brengen Het dameselftal van Excelsior won met 2 0 van A A V en de heerenelftallen van de vereenlglngen speelden met 5 5 gelijk Het la een er rettige dag geweest MARKTBERICHTEN i vermeldend J0 lor A B t leist V sub 1 d h niet volten aan Ja LaarpUchlw t4 A v V v i Z n A r te Waddinxveeik leder 9 jubs 1 d h A B ta Coudt subs I d h 1 niet gevolg geven aan een oproep tot inentÜK tegei pokken D J B te BleiswOk 4 Aka 1 d h na II uur verbiüvcn In verlofslocalitelt terwijl h J den leeftijd vaji H Jaar nog niet had bereikt C J H te Nleuwerkerk a d Ussel ƒ 4 aubf 1 w tach niet onueggen van het varblIJf In eau vexlutfelocallteit na ai uur aan perhonen d den leeftijd van 18 Jaar nog hebtwn bereikt I H te Nleuwerkerk a d Usael 5 suba 1 d h KAASMARKT WOCRDEN Aanvoer 81 partijen kaas pri s Ie irt met RM 62 50 Idem 2e art èo 61 Handel vlug Veemarkt Botterdam Dinsdag werden ter veemarkt aangevoerd 1142 dieren waar onder 14 paarden 1 veulen 39 schapen 01 nuchtere kalveren 120 Eraskalveren 286 biggen 582 runderen Prijzen per stuk melkkoeten f1650 A fl 7ö A fIS25 kalfkoclcn f 1600 A f1450 A 1300 varekoeien f1050 A f900 A 1800 vaarzen 1925 A fS29 AfOOO pinkenl775 è f 675 A f500 De aanvoer van melk en kalfkoeien was als vorige week met tamelijkcn handel en hoogere prezen Varekoeien aanvoer matig met kalmen handel en stijgende prezen Vaaizen efl pinken aanvci r gewoon met redelijken handel en omhooggaande prezen Uit baldadigheid gooien met steenen naar een aangekpann erpaard A Th M B te Oudewaler bertiplrg in gevaar brengen van het algemeen verkeer J B te Amsterdam 7 M suba a d b loopen op een hooiland zonder daartoe gerechtigd t zijn J L F te Boekoop J H te Schiedam en M A T te HontenisiaWali oorden leder J subs 1 d h Sr ód VOETBAI hi t gebeurde bU d o n k bodboraven PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT Bargerl e stand Geboren Bertus z van W van Ee en E Noorlander Overleden J van Witzenbun 47 j Ondertrouwd C M den Besten 57 j en H v feever 53 j Gehuwd H G Slingerland 28 j en A S Verkerk 24 j BODEORAVEN Beroep ungenonieii De heer G Boer candidaat alhier heeft het beroep aJs predikant by de Ned Herv Kerk te Éemnes Buiten aangenomen BOSKOOP Zwemkampiocfiselianpcn De Boskoopsdie zwemclub heeft wedstrijden gehouden om de dubkampioensofiappen die als vol t ixtiaaki werden meisjes 12 14 jaar M Verweij jongois 12 14 jaar H Ramp meisjec 14 16 jaar E van Boom jongens 14 16 jaar L de Groot dames om zilveren wisselbeker C Graatsma heeren om zilveren wisselbeker R Alers Inter No In de vergadering van de schaakclub Inter Nos is in de vacature van wijlen den heer W de Inzake de betrcurenswuardlge gebeurtenti en bu den wedeUijd O O N K Bodegraven bent ht men ont ovei de toedracht dat onmiddellijk nadat D O N K den strafschop aaruit de stand op 2 2 werd gebracht had bemjt een Bodegraven speler den soheldirechtpr van achteren een schop gaf en hem vervolffens nftdat de arbiter lich had omgedraaid tegen den grond iloeg Andere Bode raven speieri grepen daarop den bruut beet De scheidsrechter die niet gevrond maar uiteraard wel teer ojitdaan was staakte onmiddeUUk den wedstrijd Iti het v d gebeurde toen niets meer nMar op wpg naar cfe kleedkamer buiten hel speelveld gaf dezelfde BodegravenSpeler v den aclieidsI echter opnieuw een paar klappen DONKsupporters pahten om den soh df rechter te ontzetten den aanrander vast waarop eerflgc BodegravenipeIers de D O N K sup por erfi aanvielen Aan het gevecht hebbeh DO N K beftuursleden en de pohtie een einde gemaakt en dat wab gelukkig ook het slot van het onverkwikkelijk gebeuren BILJARTEN GOUMCBE COMPETITSE De deze week ges eel e wedstrijden voor de competiUe v n het district Gouda en omstrekM gaven de volgende resultaten Ie klasse Per Aapera ad Astra Ter Gouw Dé Doele Moordrecht 6 2 NSH Per Aspera ad Astra 8 2 Excelsior DOS 4 4 Anli Poedet Concordia 6 2 t Zuid Belyedère 6 2 Ter Gouw De TunJiel S O 2e klasae De Tunnel H NSH II 6 2 DeSpil Excelsior II 8 0 Belvedère IX AntiPoedel n 2 6 Se klasse De Tunnel UI H Zuid IH 4 1 ATflLETieK EXCCX6XOR OP RK18 a terdag Is te Ammerstol een drlekamp gehouden tusschen de damesploegen van ASV AmmerstolK Excelsior Gouda en Excelstra Gouda Na een spannenden strijd LESSEN DISTRIBUTIE Tol 15 Oeteber kunt U b n vri op onaa toaaen Imclifiivan I daarna In iMparlita mala wacbUQst mal volg nommor 9200 Daalnamars al n Mians gabeokt 6S00 Is Iwl mailmum I Baparbing pier an parsenaol DUITSCH ol ENGELSCH le rM in 8 mnd Nieuwste schilflalljke methode II 2 05 JMl mnd Mlddenttandsdlploma tl 2 85 p mnd Nad Taal an Cerrasp BeabhoHdan 1 p mnd D A y NEDERLAHDSCHTALENINSTITUUT R DAM dl bnaf zandu Gram m van V VnH Naomi n i No 5 Ad u kUtsschool Eraaf Florisweg 38 Eoüda Opleiding aspirant en monteur V E V Intchrijving tot 23 September in de school De Directeur verstrekt gaarne Inlichtingen En ben je nog noor da AAoikl SawCasi voor Meubalwof enchoenameer zwart en bruin Ja ik hab ook aant wat gahoalden ze beyalt mij bett Wat daglans aangaat doet ie r et ondervoor de vooroorlogtché Tegen mijn Dochter heb ik het ook gezegd en dia l ar reuze lavrêe over went die haaft wal gelobd met hoor maubeli d heeft zoo n mooi boeltje weet je Dus neochla lazaraisen U merkt vraldot dia Iwee Oames er anthousiott over zijn Dol zal U ookzijn als U eens wat komt holen Donderdag of Zalardog bijden man me de wüle jas oon an ijrong don doosje of potjemee om te vullen T f NIEMEMER S fAyORA THEESURROGAAT Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dol op lijn Een voedzame tractatie smaakt en geurt als echte thee Vraagt weinig suiker en melk 1 tablet is voldoende voor 5 i 6 koppen BAKICERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 4ó INMAAKFLESSCHEN voor postelein andijvie moes e d nog voorradig in De Kleine Winst weuwe Haven i BNOELSOH School Eng geeft practisch niets Voor ƒ J p m leer Jk U goed Eng spreken en verstaan Br no G 0304 bur van dit blad Buüten ate voorzitter gekozen 4e beer J A Loef AI laats vervangend bestuurslid tijdens d zi ikte van den heerA Sylzema is gejcozen de heer S J van Wijk BurgerlUke Stand Geboren Johanna Cornelia Maria d van J C J V d Weiée en J H Romun Willem Leendert z van P Scholten en R W van Heiningen Jan z van A v Doom en L G Grootendorst Overleden Janijy Cok 11 jaar Cornelia Bastiana van Dam 30 jaar Getrouwd B Lammers 28 j en J P Oppelaar 25 j HAASTRECHT BurgerlUke stand Geboren Cüornelia Johanna Maria d van C A van Zuilen en E A v Zuijlen Giji rtha Maria d van J Steenbergen en C M de Jong Wilhelmina Johanna Anthonia d van F Bode es en G C Loonstra Ondertrouwd de Docidcr 29 enJ P Oppenefl 23 j te Axel lOng 30 j te Berg er 29 j Kompier 28 j ECHT REEUWUK Bofkeiiijke Stand Geboren Hendrika Mlchiella dr vaa W B v d Berg en G N Koster Anna Dirkje Judina Petronella dr van M A v d Bias en W v Hanswijk Willem zn van W V d Laan en N v d Lede Ondertrouwd D L Oudyk 23 j enP HOlhian 22 j Loep der bevelking Ingekomen J E ee uit Dordrecht ki Weth Venteweg H Ï2fl P D Vertioom uit Hilversum in Gravekoop G 39 J v d Wolf uit s Jravenhage in Nieuweweg A 30 J F Groenendijk uit Tilburg in Middelburg B 7 Gehowd P de ambacht en A Bi Overleden M MOORD Burgerlijke stana Ondertrouwd M Minnaa xi 26 j ie RiUand Bath en J H Hirdes 18 jk Geiboren Diritje Adri d van A Verstoep en S N Rijm Biljarten Voor de competitie vaif de biljartvereeniginig Moordrecht werden de volgende wedstnijden gespeeld A Multum 8 5Ï moy 1 77 Y V d Kaa 53 59 moy 1 3 A Multum 81 124 moy 4 13 C Trouwborst 46 31 moy 103 C Trouwborst 4 46 moy 1 53 A Multum 81 92 moy 3 07 A Multum 8t 70 moy 2 33 A Anreman 65 80 moy 2 67 Voetbal De Moordrechtsche ge meenteambtenaren sjjeelden een voetbalwedstrüd tegen den Distributiedienst Boskoop De Moddrechtenaren wonnen met 8 2 NIEUWERKERK A D USSEL Onder wagen Maandagmorgen kwaiia de bakkersknecht H Dul drördat hq misstapte te va Ien en kreeg een gerieelte van den wagen gver zün lii am Met kneuzingen en wonden is hij opgenomen en op ipedisch advies naar faius v rvoerd BnrgeilUke staad Geboren Leendert Ido z van L J AUemekinders ea I C van Zanten Ondertrouwd J Vrijenhoek 30 j en C A G Kastelein 22 j Overleden J W Sirre 19 j ectitg van G B E Ijunentm g Vertrokken L M van Leeuwen naar Wamel R K Kwee4 school v Meisjes B Grootendorst naar Boskoop Emmakade 40 L H Biesot naar Utrecht Leid 5 hekade 90bis W de Jong naar Gou Hi Javakade 76 Th A Kemp naar Waiitól Hoogeweg 2fla C J M de Jong naar Bunnik St JozetK week school A H Gooseff naar Harderwijit WoUeweverstraat 12 A Uitfrwijk naar ouda Sunnamestraat 251 WADDINXVEEN GEBR TEN HOEVE Rijwieldiefstallen De adv gene raal bij het Haagsch Gerechtshof vond dat H V d Z uit Waddinxv en zijn kwaad wel wat te laag taxeerde Deze had twee fietsen gestolen en een paar ruW3erlaaTzen en kreeg daarVxir zes maanden gevgngenisstrcJ Dat jondde verdachte nogal veel Hij l oogde dat hy de diefstallen had geplagd om ƒ 300 schuld te voWoen waartoe hij op een andere manier geen kar kreeg Hij had zijn eigen schoonvader benadeeld maar die had hem intusschen het kwaad al weer vergeven deelde verdachte mede De adv generaal vond dat verdachte van gelulc mag spreken dat hij er met zes maanden is afgekomen tietgeen voor twee fietsen el heel Ia g 11 Maar hij wil4e de straf niet gaan yerhcogen en vorderde bevestiging De verdediger verzocht clementie SCHOONHOVEN ZweDiTaardJgheidsdiploma In de gemeentelijke bad en zweminriehting werd gezwommen oor h vaardlgheid cHpkjma A vo n den Ned Zwemen Reddingsbond Alle zeventien candidaten hebben an de zware eischen voldaan dacht U dat die oude vilthoed van Uw man tt oud en te vuil was Om er een Leuk flatteus dopje voor U zeli van te laten maken Laat ons t maar eef s beoordeelen het moet al heel erg zijn indien onze VIRVORM AFDEELING er geen raad mee weet Als het mo gelijk is het te behandelen dan tuit U ook verbluft staan over het resultaat MaisonJOHANNA o r i l voorheéfi Hoogstraat 189 Rotterdam Beroepen Onze oud plaatsgenoot ds J Andree geestelijk verzorger van de sti ting Vogelenzang te Bennebroek is beroepen als predikant der Geref Kerk te Delfzijl waar hü op het tweetal stond waarschuwt Roet geeft rook brajadgevaar vëri in ng 4 Koet in uw schoorsteen bren rook in uw kamer De kachel brandt dan slecht en lat kost meer kolen Bovendien verhoog en niet geveegde schoor steenen het brandgevaar I © Maal meer warmte uit mindrr kolen De ware vokman onderscheidt zich tan alle Uiden Wat Van Buuien nu nog bladi Is goed maar tttaks na den Oorlog dan lult U eens wat zien Dan kunt U bl Van Buuren weei volop overliéérll k banket knjgeh Weéi wat U eet eet koek en J banket van 6 Je VAN BUURENoZk TanlBTEN FIJNE GEBAKJES EM jjH ritlALBN IN lUID HOULAND IB ff UUCAt en hij ka n lachen wani hij is VlUtb KUiliU i hij ontvangt van tijd tol tijd een zending yj ven lil ovarheerliika Het is dus in uw eigen Iwlang als U ttidig deaschoorsteenveger laat komen Zorg ook dat uw baard of kachel vakkundigscbooDgemaakt en nagezien wordt vMr U l egint te stoken uJtieCottftsJicSUtx ywafeicn FIRMA NEEFt RABOUWGOUDA ACHTER Of VIlCHMAftKTÖO TrifFfOfJ U 3 5 De tyd komi dal we ook O weer kunnen be ienen V Een NIEUWE regenjas e monder pu tenl Gaaf Pahtia twaa itarka lakant an U onhrangt da a In da juista kiaw gavarid an watai djchl gamaakl tarug loodal U zich aan keurige reganiat kunt latan makan Prqs f 0 9S par vlerk mater PALTHE SOPARBO INMAAKPOTTEN UlMluHand a a DONOERDAO tPrBmtm De AROMA VC R SOJPEN SAUSEN SPU Verkoop van alle maten origineele Inmaakpellen Oocdgckeurde prijzen erimtnilnM I lil AN Iiizirslriit 49 600DA