Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1943

ember 1943 Bureau Marlil 51 T l laoD n4ê rwMiMiiBt mm ivim i p Jy GOUDSCHE eOUC AH t NIEUWSBLAD VÖOÈ GOUDA EN OMSTREigSN KT Pnf S cents per num n r 82it Jwiun No 21 46 f TIRSH Qpoda GELDIGE BONNEN D 1 jiunlcn van iMt verdrac der cipltuUU lullen het lulluniche volk rMd n ktalnt Toarpra M ev n hebben vwi hetawn het te waohua iaat O wereldgMchwdcBls is het wereidaereehl De voorhemeni die Londen en Wuhlnftoii met den trouwbreuk ven het refiein BadocUo vertmndan karakt rl ect de mlniiter sta vDlet De in l et Ziiiden ven lulW opereerende Dultwhe strljdkreehten moeiten elfeineden en vemietlfd arden Dan kwamen de door Chun hUI voenpelde mphlbliche lindlnaaoperatiai wiartegen wiJ niet zouden cUn opgeweeeen De luchtterreur zou tn hevlftietd toenemen m dit alle tezamen noest het Duilschc volk in zulk een gedepll meerde stc ntnme brengen dat op anMpvem ber een herhaling der tragedie iRI Ittt mogelijk en waarich jn t lt leek NleU ven dit flei ia er gebeurd en zal er gebeuren De Engelschen en Amerifciinen moeten nog een langen Meg afleggHi naar Rome om van Berlijn maar te zwijgen De Duitiche weeriiiacht is met aouvereine supe rioritelt de Italiainache kwesile de baai g worden En wat de itemmtn nader bet Dultaohe volk betreft In het verloop van den geheelen oorloc is die nog nooit zoo vaatberaden voor den strijd geweest als Jians C en der Bngetech Amerlkaanseh verwachtl gen ia dui In verVuDIng gegaan Men hoef een IftlMn pijl o om afteschoten maar die pifi 1 geketat op et in zicht van onze lel Ung en op het Xharde oorlogamoreel van cttis Niemand kan thans e gen zoo besluit de minister wat het lot voor heeft nu t het Ilaliaanaehe volk WellicM maakt het thans een hard en amartetUk louteringsproeeK door VOOR UE raUODK ItU 8E HELPT M SErTEMMOt T M OCTOBBS Eik 4er velge 4e bonneB 3 MA l road4 39 M B Breotf 1 geeft Ndit ep het koepea van nuito Bt MlofGeb ranti Brood of Qeb lantik Brood Gebak otBoiehait railli Brood Gebak of Bloem CM Algea IJS gram Havermout SU Igem Ui gram Peulvruchten saw Algem IMgramVemicelU i A Klad Tecdi 2H gram Gort 3 B Klnd voedo 2M gram BUrt e Gort 37 taA Vleeaeb W ranth Vleetdi 37 nB Vleeaeh nuita Vleoaeh l 0 3 M Bcachait 1 6M m7 Algem 1 BH eme vrUWIOIfers In een stil hoek e ven de loopgravm wordt het ontbljl verorberd tBM f K Wlsnlewskl 0 M FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DB WAPMEN 8 8 EN DE LANOWACHT Ret SA CrsaUkémmando deelt medeledere gezonde Nederlamler In den leeftijdvan 17 t Jaar kan sich vi ijwIUIg b j dehieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te Woeden voor de Welfen S C o de Landwaciit Tijdens e keartagea wtrftn alle Ulfckttaisen verstrekt aiet betrekklag Set Oe versorslng vso taaallleledea daar der opleMlag extra leveasKlMelea ete Vrijwilligers die om bepaalde cedanfn In Nederland moeten blijven kunnen tilentt nemen bU Oe Landwa ht Jf b j het S8watliibataillon In Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegimarme kunnen zich aanmelden z j die tot de Geiiiiaansche S S In Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens aanmelden personen twsehrn IS 4 Jaar e aan eMIngapUclitlg iljii Teer e tewetkstelUag keaaen sich eveneens aaunelden en wdea sea ren e kaa verMateah van U lewerkBtelllng vUgeiteM IS S 43 i tt uur Venie Deutsehes Hsus Egmondstraat ld M t3 1 M uur Arnhem Caf Royal l 4 ll uur Henaela Café Madera Spoorstraat Ig 18 t 43 l lt uur Zwolle Hotel Ottlenbeek K S tl a lt uur Assen Concerthuls a 4 Vaart K 9 ts 19 U uur Groningen Coneertbuls Poe ilraat 21 8 43 M uur Schaaf Breedstrsat 13 0 41 t 14 uur Amsterdam Dam 3 9 43 l uur ülrecift H V Hula Oude Grach 243 24 9 43 H uur Amentoort Pot Durchgengfilager usderweg I B 43 l4 uur Oen Haag Ceté Den Hout Bezuidenbout 1113 waaruit het nieuwe leven ontvangt Het aal dear zeU over nxwlen besMasen WU hebben na IClt een duidelijke keuze edM heette atrijd often toewlldinc en arbeid Maat daanitede hebben wij weer den weg opwaarts gevonden Elk volk heeft zijn elffon geluk in handen wij Dultechers zijn dere weken oviir een amal pad langs den afgroi d gegaan Nlei ierfereen heeft dien afgrond gezien maar allen hebber wij on vastberaden o weg beseven altijd achter den Fiihrer lie ons ook en vooral In zijn som buna bedrukkende zwtjgzasmheld de rlchtmg heeft gewezen Sterker dan ooit voelen w thani den regen ven zijn groote pe K ontUMieid die waakt over leven en toekomst der natie en dien wQ niet alleen uil nationelen plloht maar ook krachteiu een fier léeht ons volle vertrouwen moeten schenken BuuiehiaHd Eie opsporing vsn radiotoestellen R lffl vast dat Muaaolini zich evenels Fan1 j i 4 n i4n v n nacci te Cremona bevindt 1 loepen er J Jl I PSSj T niet tngoleverde radiotoestelten Is gebleken dat vele personen heMien gemeend aan de beschikking tot inlevering van radiotoestellen te kunnen ontkomen Daar echter de politieautoriteiten m het bezit zyn van de Ujsten van radioluMteraars en van de geleveide toestellen is het te verwachten dat tijdens de opsponn n de overtreders van genoemde verorden mg aohterhaald en ter verantwoording geroepen zullen worden WEER BAITERUBN Blykena een officteele mcdedeeling vm den dtrecteur wn het Rvkolydreau voor cte metaleiv verwerkiende inouatne kunnen gebruikers aan wie batteryen zqn toegewezen ach thans weder tot him lrv r n ier vremden ter bekoming van de hun toegewoaen b tteryen Leverantie van betterijen gedaan op grond wn kn vergunmnjipn vooralen van het atempel speciale toewyzing mogen niet wag den herhaatd INLEVERING LOOTER VEBOUNNINGBN Wie verruimd höbben de luiliteTt prgunning van htm vetbeurd verklaard radiotoestel in de maand Augustus de letters A t m D in te leveren worden alsnog m de gelegenheid gesteld dit m de maand September te doen De inlevering is verplicht Het met voldoen aan dt p verplichting zal tot ernstige moeilijkheden voor de houden kunnen leiden DE STEM DER 8 8 Luistert op Zondag 19 September van 11 30 tot U 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 419 nieter naar de stem der SS Onderwerp Meine Qirc heisst Treue Laeawardea Buise Wat Waar Wanneer Tet en met Csler g l IZJe en t 4 mr CaalhnJatiaael TentooBateUina van aatMu tegels en tetelachildertjen I eita Tkeoeer De smokkolaara vaa SiPauli imet Marie Luiee Claudltv e HSroM PaulseH AaBvaog uiar Zdndegvwnaf 3 uur t leuDie D l i ie iie es Verlaten fmet CarUine Luch ure Aitfivang B uur Zaterdas vanaf 9 30 uur Zon M 10 en v nef 3 uiv Zeterds I uur wliprefrainsiM eoeite taxi gaberet aaeauituna met Tiliv van V1M en Cau TenlL Aaav n ZaeertMz muf 4 uur Zesadag vanst 3 uur Maandag IOCS 1 lüt ia SO IMO 1 tun H4 1 4 i Mirt 1 itai lus iwn Ui fc2 tftJt ge iMU 1 IdMI l 5 3 Tail 1R44A ItlMl mi mM T3J mm m JOOM APOTBCKnUOBMit Steeds geopend dee nsehts allMn oer genee n ddelenl AtMtheek C Orendel alléén Puns Hendrikatrsat 19 e APHALEN LKVIiNSMUIOU ENBAABnN DMrlkotiekaateer 3S t3Jt en Ï M aar Uitreiking nieuwe levensiniddeleakaatteB Itaatik mtmsa fnocgen tal en I IM EVEKtNO LV STrnVEKblNNINam Inlevering lulstervc rgunntncen vertieurd erklaarde radioontvangtoeslellen aea hel ï oetkantoor morgen letter H F lleton lep y op din toren Nadruk veriwdcn Het licht op din toren Dsensche roman van T VOGEL JÖRGENSEN 31 HCX FD8TUK XI Onderweg pemsdr Vesz voortdtireifti ovsr de btfi Er weren slechts twee mogelijkheden of Yvonne moest de bijd h bben weggenomen en det kon hu niet aannemen of Viggo Hansoi had haar self meegenomen Maar met welk doel dan Wat iasd hu op kantoor met ha bul moeten doen Zou hu dan zelf den mwirdenaar bgiArapen m de hand hebben gegeven Misschien had h een voorgevoel gehad van wat er gebeuren ging en de bijil ineegenomfn als verdedigingsmiddel Maar was dat waarschijnlijk Een bijil als verdedigintgHmddel En toch moest hij de bul hebben meegenomen niemand anders wiis in de keuken geweest Dodi met welk doel had hu dat dan godaan Toevallig Dan had de moordenaar zyn misdaad bedreven zonder eenige voorbereiding want anders had hg zeil wel voor een wapen graorgd En wees t cryptogram er met op dat de moord van te veren overwt n was en met voorbedachten rade gesclh ledde Het was moeilijk een bevredigende oploïsmg te vinden Vosz had nog nooit een geval meegemaakt waarvan de draden zóti vcinivard m elkwider raten als hi r waarvan de uitemdcn zoo onvindbdnr lerborRcn waren m een on ontwarbare kluwen van tegenstrijdigheden en mogelyikheden Tussohen de personen die w drae zaak betrokken waren of betrokken werden beJtonéen ongetwufeia reUities Maar wetke Hoe stonden al die persoren tegenover elkander de twee buitentandersVigKo Hansen Aaboe juffiwiw Wolffs Yvonne Hoe hii hen ook rang chiikte steeds stonden zij directof indirect met elkaar in verbinding entoch Vosz kon met tot klaaiheid komen zag geen licht j LKilitl het licht het Iwht van den toren Waat mi had hu daar nog niet met Yvonne over geoprokeitT Sovjet aanvalleit bij Jeinja Verbitterde gevechten nog gaande Ook zware strijd hij Salemo en Eboli gevechten iljta ia vollen gang Ook ten Zuiden van BelyJ en ten Zuiden van hA IjHlogameer viel de vijand na sterke vo4 rbereiding met artiltoie tevergeefs aan De butste twee dagen verleren de 8ovjets Ml vliegtnlgen In het gcftiied van Salemo en Eboli werd ook gisteren verbitterd geatreden Eenige vuandelljke geve tsgrocpen werden m de pan gehakt de bruggenhoofden te land verdfr ingekrompen Bu de verovermg van Artavilla verloren de Amerikanen talrijke dooden en gevangenen De luchtmacht vernietigde guteren een tranxportrdup van 8000 brt en beschadigde U andere schepen van de landmgavloot Stedte Britsch Asnerikaansche formatie vliegtuigen vielen gisteren in de late avonduren Noord en Weft Franich gebied aan Vooral in woon ijken der stad Pary ontstonden aanzienlijke verwoeatmgen en verliezen onder de bevolking In den afgeloopen nacht v ogen enkele vyandelijke vliegtuigen Noord en Weist Duitsdhland binnen Er werden hier en daar bommen uitgeworpen die siedits onbeteekenende schade aanrichtten Volgens de voorloopige berichten werden 9 vijandeluike vliegtuigen neerg aald DfÉÊ e gevechtsvliegtuigen Jbombard rden vannacht afsonderlijke doelen m het gebied van Londen Het jschteskader Moiders heeft op 15 September zun 7 000e vliegtu omlaag geschoten De eerste luitenant Nowotny commandant van een proep jachtvliegprs hepft de laatste twee dagei ian het Oosteluke front 12 vyandelijke vliegtuigen neengeadhoten en daarmede zun 21Se ovprwtnning in de hicht behaald wtil de Vi 1 StrIJll cliairf È ie der nieuwe fascistische regeering Parinaooi Riooi en Pavolini alJn Mluasollnl a voornaamste iielpers boofd der regearing erkend zal worden zoodra 4e faacistuche regeenng zelf erkend wordt Nu die nieuwe fascistische regeermg een Italiaansche republiek nastreeft rust de vraag of het ook UI de bedoeling lift een taatshoofd te kiezen dan wel of Ittilie m navoigmg van Ouitschland een Puhrer staat zal worden Zoowel m Italië aU m Duitsohland stelt men zich op het standpunt dat er momenteel andere dmgen dan deze tenslotte iuiver formeelt aan elegenhedea te regelen zijn 7oodat deie vragen voorloopijt mtieantwoord moeten blijven t narbereL Hetzelfde feldt voor d kweftie af Mussolini weer het opperbevel vui Be luliaansohe strudkractiten op zioh zal nemen of dat de Italiaansche troepen die zich aan de zyde van de Duitëche weenma t hebtoen gesteld ook onder de generaalvehlmaarsctialken Rommel en Resselrmg zullen resaorteeren Zooals men ach hermnert werden bl geruchte de namen van Farmacci Ricci n Pavolini genoemd als de leden van het triufviraat dat die nieuwe fateitti che regeertaMl vormde ZudeUngs sohunt dit bevestigd e worden door het feit dat Muasolmi zun vroegeren jeugdfcider Rjcci thans tot commandant van de fascistische miUti en zon vroegeren minister van Propaganda Pavolim tot secretarii generaal van de party heeft benoemd Dit z jn de twee hoogste posten die Muaaolini aan zun oude medestrijders kon toevertrouwen De eerste secretaris generaal van de party Roberto Farinacci is weer teruggekeerd naar de hoofdredactie van iet smda de opriditing door hem geleide itrydorgaan Regune Fascista dat onder het bewmd van Badoglio was opgeheven Het lydt wel nauwelijks eeni gen twijfel of Mussolini wei kir met Faxinacci ttians zyn oudsten getrouwe lamen Niettemin staat het geenszins JlM dM ook zonder flaar vooraUri JlMKB t aan te verbinden legt Wil fSÜ ix x grooten mdrukIl Hf wt te t partito naziondicUlU Mu olmi opnieuw u225ht nadat iij geluk bekend fjr regeeringBadogLo was opgc onder den naam partito aacuta De dscistische On lr l Jt Tl voor 4t Titam Ifn I SjÜ krijgt op deze wij Z h ar oor ZSl lc r kter terug daar Mus j B ijD medestryders aanvankc Vtneens op een repubitkein di IPt toiidan Het ziet r naar IfuMolini e rst t ens en vooral Utjfc oa den opmarich naar f na dit tandinmt beeft afgezien r gm verMhiUende redenen In p plaat kon hU door een goede Jióudmg met den koning een luaKhen republHteinen een ko inden vermijden wat vooral in dat de opbouw van een nieuw rAringenoe noodzaak waa groote lenu bad niet in de üatate omdat vooral in Midden en jlië het Huia van Savoye bij de king teer gezien was Voort zag 0 naar uit dat de koning een J iich Italië goed gezind w s daar Itn zUn ingrijpen te danken u dat llltional revolutie niet m een bloed ttttmde Merkwaardwerwuize was tit latere nMarsohalk Badogiio die Victor Kmanuol aanbood de die Rome omsingeld hadden itm enkel regmieB de bergen in te Op dien gedenlHIaardigen Octo in 1922 luiaterde Vistor Jimat naar Badoglio maar benoemBenito Muaaoltni tot ministernl Een Fahrer atut Ia bet erate decreet dat Musaolmi uitj evaardigd verklaart hU de tl leiding van het fascisme weer B Mi te nemen Buna autatnatisch ini M Ml i il op die manier ook weer de Itllta nieuwe faacistisoha r geenng Mk j daarop minder den nadruk legt kllHie tlfc van voorb fiaanden aard rhU en natuurluik niemand anders geucihten van die strekkmg r DuitacJfland en Japan ala het DR OOBBELS OVER DE GEBEURTENISSEN IN ITALIË Minuter lr OAbbels behandelt in z jn erslkel in het jongste nummer van het weekblad Das Reich het verraad van Badoglio c s en zijn gevolgen Na de gevangenneming van den duce akh de minister ging de Duitsche legerleiding van hpt duidelijke inzicht uil dat het regiem Badoglio het voomen en had Italië uit den oorlog te halen Alle verklaringen van de reactionaire verraderskliek in Ron e betreffende haar loyautett f n trouw aan het bond genoot ch p hebben de DujJaBhe Wgeileidmg van het tegendeel met k unnen o 4 tulgeti Men breitgt geen sterken man ten val en zet een zwakkeling in ztln pUata om zooala de BadogUe kliek ona wilde voorliegen den oorlog des t krachUger voort te zetten M bespare het ons zoo vervolgt dr Odbbeh nog eens het gcheele verloop n te gaan van den trouwhreuk Van het regiem Badoglio De waling stijgt in ons op wanneer wij er slechts aan denken Een erger verraad heeft de hiatoria nog niet beleefd Maar het waa een ontrouw waarvan het spreekwoord reeda zegl dal de meester zelf er dooi getroffen wordt Dat het verraad niet tot het gewenaetale doel geleld heeft lag uitsluitend daaraan dat het door de Duitsche legedeidlng doorzien en door paaiende maatregelen doorkruist weid Zoo het gewenscbte doel bereikt was zou daarmede Duitschisnd voor het grootste gevaar van jdesen oorlog gestaan hebben W nordeeien uit de beste kennis van zaken wantleer wij verklaren dat het uitsluitend aan den klaren blik en het Iruioht van den FUhrer te tanken is dat dat gevaar geen oogenblik uit het oog wend verloren en de Inaadegelen getroffen werden die de Duitsche belangen absoluut waarborgden Men kin slechte medelijden hebben met het Italiaansche velk dat het slachtoffer van het verraad is geweiden Evenals de volkeren de vruchten plukken van de daden en prestaties hunner steike regeeringen zoo lijden zij evenzeer onder de fouten en drogredenen van hun zwakke dilettantistlache en trojiwloose regeertngen Het was derhalve onvermijdelijk dat het italiaansche volk het somberste hoofdstuk van rlln gesehledenin terstond aan het oegin zeer duur moeat betalen Het heeft dit te danken aan da op vrede beluste oorlogeparasieten van e Romeineche society WmCBEitS NEMEN PER8AN0 IN BAAI VAN SALERNO Dl sin den mond van de nvier de I in de baai van Salerno gelegen Persano werd door Duitsche die daarbi een groote buit impeni en uitrustingsstukken be gden op 15 Septe nber storend genomen Er werden 700 gevangenen gemaakt en erUiaanache pantserwagens of buitgemaakt Nienwe pM iataneleert ich van koningshuis Il antwoord op een vraag of en gevolgen er ontstaan uit de immsverandering van de fascistische ijwn giateren in de Wilhelm1 voUeng t ANP verklaard iwvin Duitache xyde geen authen definitie gegeven kan worden riulka de taak i van de nieuwe £ he regeering In Berlyn hulinen echter da opvatting zoo rt verklaard dat deze naamsvei r ing het gevolg u van de duidelUstancieering van het fascisme n het Italiaansche koningshuis De hle van het huw Savoye heeft I beitaansgrond gehad zoolang die Intrehia een volkamonarchie was f kon steunen op de dragende krachk van het volk Het kan slechts quent genoemd worden dat de W na het verraad van den koning m Iwcft losgemaakt van deze inMUag die haar voormalige liestaan J dotte slechts dankte aan de fas e revolutie en dat hy de fasjwlie party gemaakt heeft tot een Uing in republkeinschen zin Corriere della Sera weer verschenen taOwriere della Sera van 1 September tap de front aglna de aanteekening af hrtructle van de civiele autoriteiten wlncie Milaan hervat het dagblad rijn Hen Als verahlwoordelljk redacteur I Adameo Lamagna Britaehe permtemmen Het oppei evel van de Duitsdie weeimaoht maakt dd Donderdag bekend Aan weenriunten van den Koeban en m den Zuidelvken sector van et Oostelijke front werden talrijke vijandelijke aanvsUen afgeslagen Bg de vemietigmg van een str dmaoht die van haar aditerwaartscJie verbmdmgen was afgesneden verloor de vuand verscheidene duizenden doodcn SOO gevangenen 110 pantserwi cns en P4 stukken geschut In den ceatralen frontseetor giageir de Sovjets ten Wraten vatf Jeinja O van Smolensk Red nut krachtige oaderstennfaig van pantaerwagens en Inehtstrtjdkrachten tot den verwachten aanval over ZQ werden na verbitterde gevechten onder zware bloedige vei Utssen afgeslagen of opgevangen De L nden wordt gemeld Omtrent de gls ln militaire ontwikkeling In Italië Me Daily Mail dat het voorbarig er men tbans zooals dat tn vergeallieerde kringen gasohledt de 1 gelooft Hwi vriendschappelijke gel Vesr de Xnfelichen en Amerticsnen t Kh niet soa etark te zUn geweeat I iteh dat sams verbeeldde want de hebben bUna het geheale land te moeite kunnen bezetten sde ntlliuire criticus Liddell Hart i at de geallieerden In Itell met hun I m onvoorwaatYleUJke overgave hun el bedorven hebben want doordat luMneKklg en Intranaigent bleken Itallaanaahe volk geen geestdrift I getoond Op zijn mjnet moet men dat de Dullecbera bij de b r I IIMW op geen tegensUnd b j het I publiek ttin gestuit eterlng la gevolgd op de uitbarstin vreugde over ilen wapenatllstand bt het Britsche pubUek aldui de I II t c h Het blad schrutt dat de rkeli k niet lang heeft geduurd IJSeCs 4khkele uren na het bekend wor I hey eerate bericht is men zich door 1 berichten er van bewust ge dat Italië er nog ver van af Is uit te stappen en dat de verdoe ge tuperoptlralsten ongelijk bad neh geruimen tUd Inbeeldden ifat I Utleg reeds zoo goed ala achter Oil hanle onomstnotelijko feit I traor lederen geallieerde AMMMJUF dsai Duitsche psrachutlsten nemen maatregelen ter beveiliging van de straten Telefoto OrbaHoUaa 1 3 A WB A 4 B Boter H ants Bot Beter ü raats Margariae Boter H rants Boter Boter H rants Marga Hae M Algem IM gram Kaas tf Melk m Uter Melk 3 Taplem IHUtcr Taptemelk 3 Aardapp S kg Aardappelen 3 4t Toealasl kg Aardap ieleB ttt Algem S gram Jam Ml Algem SMivsmSaiker M Algem UW gram Koffiesurrog M AlgesL 1 Vervaagingsm 3 Versnaper IM gram Sslkerwerkea 3 4 Tabak 1 rants Tabakswarea B4 iondera raatsoenen 2 S5 S S5 4 S $ Reserve H laaia urgariac De heer A C Veldkamp gehuldigd Tl af AAK VOOpMAN TUINMAN BIJ DE CeMKENTe De heer A C Veldkamt herdachtgisteren het feit dst hij 29 jaar geledenuit Nijmegen naar Gouda kwam en alsvootmantumman in dienst trad bQgemeentewerken Ten stadhut e heeft burgomaster Uera den jubilaris opwaardeerend wijze toegesproken terwijl te directeiir van gememttewerken ir L Sollewijn Gefpke en de plantsoenmeester W N van Elk hem in zijnwonmg kwamen complintenteeren Hierbrachten in den loop van den dagook velen van gemeentewerken eenbezoek die h m behalve fraaie bloemstukken ook een geschenk onder couvert aanboden De heeren Hi ndriksenen Cosijn voorzitter en penningmeester an de atdeeling Gtiuda van de Ned maatschappi voor Tuinbottw enPlantkunde bodtm het eerediplomavan deze maats h appij aan Ook deouddlfectcur van gemeentewerken deheer J M Bakker alsmede velevrienden kvt men gelukwenscheh Eenbthat van bloemen en vele poststukken hebben mede dezen dag tot eenonvergetel Ijken ypor den heer Veldkamp gemaakt Zaagsel in het brood v erwerkt KANTONRECHTER LEGT BAKKER HECÜTKNIS OF Bt heb hier vele ttoute flukjes gehoord maar dit S geheel nieuw voor I I Vom voelde ho zijn bootd gloeide van norvositett Oe kalmte het overleg en de koele berekening die hem inders eigen w en waren nu opeens t rdwenen Ja het begon ei dl aardig op te llltcen dat die vrouw alleen met hem was meegegaan om hem tn de wair te breng Zun gedachten namen echter spoedig een andere wending toen hu het hoofdbureou v in po itie nattende Hij wilde nog even den chef van de rectierthe spreken alvorens naar de redactie te gaan om zun overzicht te schruven Een overzicht Waarvan Een Wu hehben Aaboe nog m t de ou dame geconfronteend zeide ron on U had gelulk Hu v as t met wien Viggo Hansen had staan praten En wal zei Aahrie daarop Hu gaf dit d r t l e en bewcptde dat hy dit eer t onütené had alleenomdat hu bang was verdacht te zullen w rden van den nvooird otndat hu nog zoo Iaat met den adv aal had staandispviteeren Heeft hl zich nog over dat dispuut uitgeUten Viggo Hansen wilde b 1i t methebben d t Aaboe mee het kantoorbinnen zou gaan zooals Kl n plan wasEn tndi hadden zu geen esfltele kwestiegehad De advo aat wond zich opeens vreeseluk op toen h j zajf èat ook Aitooe wilde binnen gaan Eo toen Tpen zag Aaixie van zun plan f ooals hi beweert Hij liep de NooTdstiraat uit wandeMe wal rip den Noordstpgel tot hu naar huis h gegaan WomK vervolgd Wanneer verduisteren Tot U Sepi moet verdnisterd worden van Z nar tot 7 uur 2 DE NIEUWE BONNEN Geen gort wel peulvruchten Voor de v ertiendaags he periode van 1 September tot 2 October sQa da gebruikelüke rantsoenen brood beschuit melk en taptemelk verkrU baar gesteld op de Vennen 3 en 4 Op elk van dete bonnen kan t kg aaidappelea worden gekocht en ep de toeslagboaaea Ikg Vports stjn de bonnen 3 en 41 van da tobakskaart elk geldig voor 1 ranisoea sigarap tabak of sigaretten VA de boterboanea U 3 A aaagewesea voor het koepen vaa een halt raat soan bater en SUB voor titt half rantsoen margarine Bon 39 versnaperingen geeft reobt of IM gram suikerwofk bon S A Undervoedael op 250 gram gort en 39B kiadcrvocdsei op 290 gram rUst of gort VerdiF sijn geldig verklaard de bonen M mi voor btoeni U voor lU grim pénlvrnchtea M voor lts gram havermoni voor 1 gram kaas Ml voor SM gram suilfer MS voor IM gram kof tiesnrrogaat 3 voor tS gram Jam en iC4 voor 1 rantsoen verviaglngsmiddelea Voor koffiesurrogaat aal op 31 Oetober een nienwe bon worden aangewesen ea voor vervangingsmlitilelen op 17 Oct Ten slotte zij er op geweien dat op bon 38A boter voor soover deae boa niet ia ingeleverd voor bak j a braadvet tot M Oetober eea half rantsoen margariae kan worden gekocht en dat de bonnen 40A en B eVeneens geldig blijvea tot 3 Oetober terwW de gel dlgbeldsdnnr van de vleesehboaaen H en 38 is verlengd tot C October mij zoo constateerde de Goudscbe kantonrechter mr J A van Btonichorst En inderdaad boevele bakkers er d i laatsten tijd ook verschenen zijn omdat hun producten op gespannen voet leefden njet de Warenwet de 29 Jarige a H van l te Gouda had bet erg bruin gebakken door houtzaagsel in z n brood té verwerken De controleurs badden direcf al gezien dat er zaagsel in het brood zat het was in de korst Ingebakken In de bakkerij troffelS ze nog eei zak met 50 kg zaagsel aan De man dacht xeker dat we la een muizenmaatachappq leven zeide de rechter die veronderstelde dst dergelijk hreed Wel en beetje zwaar op d maag zal llgcen De kenrmeester vertelde dat de bekker had verlclaard het houtzaagsel gekocht t het l en als strookai bti wijae van atroolm ddel om het als siroolmeel te gebruiken maai al sou hel trookaf geweeat itln dit mag evenmin gebrüllct worden Het gold hier ee opzettelijkt kiioeierü De hakker was voor vier overtredingen gedagvaard di ie wegens het c ten verkoop Vüüi handen hetrt en van brood met te weinig droge slof eil en w iu de anweilgheid van den zak met houtzaagsel HiJ had al geen aciioone lei en t inmiddels ai meer bekeurd Trek aan de bus en deze man komt naar t oven aldus de kantonrechter dfte de gebeu tenissen zulke ïnutige feiten vond dal hij den bakicer die niet verschenen was veiüü deelde tol vtermael een week hechtenis Het O M had 14 T en T dagen en 19 boete geVreagd t Nog een kaas gekregen Eveneens echtenu een week went ge vo derd tegen een Sa jartgen Goudschea br vodbakker in wiens brood het gewicht van droge atof ook te laag was bevonden Oe ambtenaar vah het 0 enbaar Mlnlsterl eisch e de vnjhe d£Straf op grond van meer oere herhalingen en h f wees er op dat met de e manier van bakken vun het publiek te veel geld en te veel bonnen worden verlengd k Zal het wel weer betalen had dIS bakker bU de aanseggmg van het procesverbaal gezegd en nu werd natnens hom zelf was hl er niei veiklaard det deze uitlating eigenlijk een opwelling van moede 1 osh d wdS Ue bakker la een fatsoenljjlc man die haid moet werken voor zn ge m JT nar die de dupe ia van z n kleme bedrijfje want hij moet erg krap doen omdat aiders zijn ineelvoorraad geleidelijk wegslmkt Aan den anderen kant brengt d noodiakeluke zuinigheid bij het meelverbruik hem met de Wareqwet in conflict fntusachea u de bakker nu met een ander gaan samendoen en daar men nu wat ruimer in de spullen zit bektaat de hoop dat het goed zal gaan Oe rechter besloot den bakker nog een kane te geven en ilit geschiedde op de voor he eerst in Waï nwel zaken toegepaste man er van het aanhouden van de uitspraak voor onbepealden tijd De keunngsdieast zal dan eens kijken ho het gaat en rapport uitbrengen en daaresn zal het afhangen wat het vonnis zal tuiden De bakker heeft dus de hechtenis in eigen hand gekregen RljwieldietsUllen Het O IC heelt S maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest gevorderd tegen den 24Jartgen Coudsclien beton imailleur r 3 P M die een fiets te Rotterdam had gestolen en R Augustus i I 9 njwleien te Bodegraven Oe raadsman mr i 8ei rlel wees er op dat zyn client lot da feiten gekomen Is omdat hli na door aUertel tUdsontstandigheden bullen werk te zUn gekomen moest leven met vrouw en twee kinderen van Il se por week waarvan f S weekhuur af moest Pletter nep clementie in Uitspraken over veertien dagen TOONKDN8T CABCIUA GROEIT MIasa vm Paee ep soneett Rett Philharraonlach Orkest Niet alleen de btlangstellmg voor maar ook de daadwerkeluke beoefening van goede toof kunst neemt te dez r stede toe Het gemengd koor Toonkunst Caecilia dat een paar jjiar geleden met verheugend resultaat tot nieuw leven kwaqi heeft opnieuw een beUngruke uitbreiding ondergaan Tusschen ïiet afgekjopen en het ingegane seizoei 1 steeg het aahtal leden met ciroa vijftig en thans is het U4sta lid genoteerd een byzonder hoog aantal Het koor heeft e n uitvoermg va i de Johannes Pas ion vair Joh Sêb Bach op Tweeden Paaschdag op het programma slaan en daarniast zal het medewerken mji het Disccmber concert van het Rotlerdamsch Philharmonach Orkest te dezer stede Het werk dat voor dit cnocert in studte is genomen IS de Missa pro Pace Mis voor den vrede van Rudolf Mengelberg Een en ander heeft de voorzitter van Toonkunst d heer A P Venneu medegedeeld op de reïJetitie an deze weck Hu heeft daarbu teven den overleden toonkunstenaar J H B Spaanderman herdacht als een man die destijds m het Goudsdie muziekleven een belangrul c plaats innam