Goudsche Courant, zaterdag 18 september 1943

zaterdag 18 Sept 1943 Boreaal Markt 31 Taicfooo n PoitrakMrtilg MN dÖUDSCHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÉÊm PHi S cent per num mwr 82 U Jaarjantf No 21347 r Timra aea i ¥ m éÊl0 willen kunnen lieh eveneena uuuneldai Personen tusschu IS M J a die aaa MMinnpUditit riür veer de tewertoteun kannen itcB eveneeiu aamaaUn aa werdaa lednreada tam TetWataah vat d MwtiksteUlag vtUS ateM lS 4S 12 uur Hengelo CtU iloéua Spoorstraat U 19 a 43 IS WnurZwOD Hotel Gljtmbeek 20 43 Jl uur Ashu Concerthula i i Vaart 2a s l3 15 U uur Gronincan Concertbali Poelestraat 2l o 43 Il uur Latuwacdeni RvM Schaaf Breedstraat 22 a 43 11 14 uur Amitardam Dam 4 23 9 43 13 uur Utrecht M V HuU OiMls Gracht I4S 24 8 43 s 14 uur Amentoort PoL Outefe gangslager Leusderwef 29 S 43 9 14 uur Den Haaf Caf4 Den Hooi Bezuldenhout ll li Kevers woekeren Weer n hfdew aters kerk Aantosting von het hout r Wcrdt de Ned Hervormde Kerk t Oudevrater opnieuw bedieigd dioor een keverplaag Indöxlaad heeft da kwade keversoort nadat een acIriM jaren geleden met een grootacheepscha bestrijding met blauwzuurgas was g poogd haar uit te roeien opnieuw d kop opgestoken Weliswaar ia da beverbevolkinig nog niet aoo talrijk alt destijds en is op bet oogenblik dë toa stand niet d reigend maar de kans M staat dat de kerk cp den duur door dt aanwezigheid van het schadelijk ge dierte dat het houtwerk andermjjnit weer gevaar gaat loepen Oaakeatrgdli t Was in het jaar 1035 dat Oudewater eaa belangwekkend en ongewoon experiment meemaakte In de uit het laatst van da dertiende eeuw dateerende Ned Herv Kerk bleken zich kleine kevertjea Xestobium rufivlllosum in zoo groote aantallen op ts houden dat de kerk daar ernstig door bedreigt werd De larve van deze kever leeft namelUk van eikenhout en vreet kria kraf gangen van ± 2 mm doorsnede door dë balken van de kerk Aan den buitenkant van het hout Is hiervan nlets te zien Alleeit de kever maakt na uit een tMp te zijn voort gcl man en klein rond gaatje om naar buiten te kunnen komen In 1939 was dé toestand zoo geworden dtt men dageiyl duizenden kevers kon vetzamfrlen en aommige eikenhouten balken van 30 bU 31 cm met den voel konden worden afgetrapt ƒ De Plantenziektenkundlgen Dienst te Wagenlnfgen heeft toen de kerk ontsmet met blauwzuurgas Niet minder dan 600 liter zwavelzuur en 220 kg cyaannatrlum werdett hiervoor gebruikt TIen dagen lang heeft da kerk die geheel was dichtgemaakt om het ontsnappen van het levensgevaarlijke gas to vermijden het blauwzuur tn ziöh apgenomea en zoo sterk was de concentratie daarvan dat toen na deze tien dagen de luiken in df daken werden ol engetrokken de vogels dia daar over heeQ Vlogen dood neervielen Rieten niet ittnllmk Shrenwel dit exper linent is niet geheel aC doende gebleken Waarschijnlijk zijn wel alls kevers en larven gedood maar de eitjes zijd niet voldoende aangetast Reeds in 1936 vond men weer enkele kevers en geleldelilk aan ham dit aantal elk Jaar toe Dit voorjaar waren er plotwlltvg belangrijk meer mia edhien een gevolg van den zachten winter In den toren die door de galmgaten ni voor gasbestrtjding in aanmerking kwam heeft men het houtwerk In 1938 bestrekea met een mineraal olie wat een i oUedig succes ie geweest want hier komt de kever niet meer voor Op het oogenblik Is de toestand in de keilt zeer zedcer nog niet ontrustbarend te achten al zal men in de toekomst ongetwijfeld weer tot bestrijdmg moeten overgaan De in tlea toren gevolgde methode is in de kerk niet bruikbaar omdat daar het hout geverfd M en de olie met voldoende in het hout kaft dringen Verwacht wordt dat men ove enkele Jaren wal weer zUn toevlucht zal moeten nemen tot de blauwzuurgasbestriJdtng Gesprek met dm bevrifder van den duce Wat Waar Wanneer Thatta Theatar Da smokkalaara van 81 PauU met Marie Lulea CUudliu en Ha rold Paulsenl Aanvang S uur Zondag vanaf 3 uur Reunde Bioscoop VerUten met Corinna Luchatre Aanvang S uur Zaterdag vanal S 30 uur Zondae lOJO en vanaf I uur Sdwttwlratg Bloeeoaa Huwelijkarela zondaf man met Heil FInkenzeller en Kwakt Bal serl Aanvaivg S uur Zon vanaf 3 uufw Reonle ojrer Celwret prograauna met TiUr van Vliet en Lou Telby Aaavang Zaterdag vanaf 4 ut Zondag vanaf t uur MaMidaC vanaf 7 uur concert tt sept 1M vat Nieawa adwawkatg Op voering J e verloren zoon door WUleia Cooasens VoUestooneel ts Sept 4 tnir Slat Jasnkar Alschelda samenkomst Ned Herv Gemecata met Da H van Dijken Gsn 29 Se t 4 3 nar Aabaelitfaekaal Algemeen ledenvergadering ZONDAOSDIBNat WHCTOBSN BU atwaalghaid van den hulsaMa zijn van Zaïerdagnudaag 3 tot Zondagavond 12 uur ta cansuns n Vë doktoren J H P Remma Fluweelensingel SS telefoon 3003 en N Tom Burgemeester Marteneaingel teMooai 26061 APOTHEKCBaDIINaT Steeds geopend das oachta alMén voor geneesmiddelen Apotheek P Weljer Gouws 131 AFHALEN LEVENSMIDDBLENKAASTKN Olstriliatiekantoar l i J en t IJS nnri Uitrelklitg nieuwe levensmlddelankaartea Maandag Hoboken tot en met Jonas iNLEVEBINa LVISTBRVESOUNNINOEN Inlevering luislarvergunningcn verbeurd verklaarde radiaontvangtoeatêllen aan liat postkantoor Maandag letter L i Wanneer verduisteren a Tot U S t awct verMaterd S worden van tt w iot 7 mu iren fKK HicanI JUde aUatt I vei püchlln I If t i vn3 f rUlielS ten JJ M BHmy lol lï ntlrnuniift O tiélall v lu n de vooi Érden t 1 Men vA6r 3g 1 TB n onder I ItlKKewndcg puen 1 vtik hel bureau x eken Hel Bllnpr 1 ittlt MM j notterdam I Omalreken i ilUk voor da I iterdam Uit Nieuwsblad I il ing het vet pi te gaan ngi kantoorl ie in onj o plattctf door bid Ho Hand peterE krlnhet bewt i ider uitzon als voor last hebbm por tcwerkrerht een een kendan ook ïs In de btlit drn wer 1 1 iVcndt U aUe iMl lollc vcrbin trekkcn wfl verzekeren lUngskatitoor Geopend vw 2 tot 6 uur if ISt B V 4A Ikgraag TlEEKTi UoDUCt Us tr grootscheépscné frontverkorting Il het Oosten aan den gang Ontruiming van NoworossUsk en Brjansk Nieuwe geallieerde landingen bij Salerno tfatoDPei Bvel van de Duitsohc weer I i Alt V riiiia a hplronrf maakt d d Vrijdag bekend merkelük krachtiger w d Temietixden onze troepen algesneden Amerl IUKW daarbiJ gevangenen en buit Vijacde ttjke valschenutroepen die in den rug van ons geveehtsfront omlaag sprongen werden vernietigd Ter ontlasting van mn atgeslagtti landingstieqien heeft de vijand in bet Zuidelijke deel van de CSolf van Salemo nieuwe sterke strijdkrachten aan land gezet Hier aijn hevige gevechten aan den gang De lucbtnucht viel d vljandeWkescheeptfconcentratiea h rhaaldelMk aaa Daarbij kregen een groot oorlogascliip en aentorpedojager Eoo zware bomtrelfers dat zUals vernietigd beschouwd kunnen worden Een aantal andere schepen werd beschadigd Een groep Dultsche motortorpedobootenbracht onder leiding van den luitenant terzee eerste klasse Schmidt eenige dagen geleden in de Adriatische Zee een torpedoboot 2 milnenvegers en een bewakingsvaartuigvan de regeering Badoglio tot zinken Voortshebben de booten het tröepentransportschip Leopardi dat op zijn eerste reis was enduizend Itallaansche soldaten aan boord had alsmede drie andere schepen opgebracht Na het binnenloopen in een groote havenaan de Adriatische Zee dwongen zi bevelhebber en den stadspreteot aldaar de wapensneer jte leggen Bewakingsvaartuigen van een Dultch convooi brachten voor de kust van Westelijk Noorwegen een aanvallende Brltsche motdrtorpedoboot tot zinken en schoten een torpedovliegtuig omlaag Britsoh Amerikaansche formaties bommenwerpers vielen gisteren weer Westen Zuid Fransch gebied aan Vooral In de binnenstad van Nantes werden door brisantibomraen hevige verwoestingen aamgeridit De Ibevolking leed aanzienlijke verliezen Enkele vtjamdelijke storingsvliegtuigen lieten in den afgeloopeh nacht bommen vallen op het Noordelijke Rijksgebied die geen schade aanrichtten Door luchtmacht en marine werdtfn gisteren 28 vijandeltjke vliegtuigen meerendeel viermotorige zware bommenwerpers neergeschoten Dultsche Jagers voor den langen afstand schoten midden boven den Atlantlschen Oceaan een groote vtiandeiyke vliegboot omlaag en afweerslag die sinds meer dan luansche Keveebtssroepen en maakten 1 u maanden in het Oosten woedt ia H n fnm n hnit Viiacdi Ij den Sovjets ondanks hun groots JLjneke auperioriteit nergens gelukt Jïfciot kapot te maken en operatieve len te öehalen Waar onze troetarem hetoben prijsgegeven ge dit altijd volgens de plannen r ledige orde en met behotid van M lamenhang van het front 7d a Zuidelijken en eentralen sector Jl ket Oostelijke front waar het gf nnt der vijandelijke aaavallen ufe een rootseheepsehe frontver Zoat fang waardoor nieuwe JJItrves rewmnen worden In het tOu van deze aftrekkende beweging 0l4en de steden NoworossUsk en jbjiiuk n volkomoi vernietiging van iBi kebuigrijke lariehtlngen volgens Il alSBnett ontruimd f i Westen van Jelnja en ten Zuiden m Belyj werden aanvallen van t Sovjet strijdkrachten afgesla n gepaard gaande met zware ver jgjai voor den vijand aan menschen D tooral met groote verliezen jan jBitserwagens Enkele bressen wfllen rendeld Ook ten Zuiden van het tldogameer bleven den geheelen dag roortdurende viJandel e aanvallen M te succes Van het overige deel van iSOostelyke front wordt slechts mel gemaakt van plaatselijke ge iitjactie Het jachteskader S2 be iwUe aan het OosteJy e front even au zvn 7 009e overwinning in de llldit I B verbitterde gevechten op het fiilMlelijke bruggenhoofd in middenI Sm duren met onverminderde hevig W voort BU Salemo gelukte het het I lijdelijke bruggenhoofd nog verder lm te krimpen In het gebied van I Mi waar het vijandelijke verzet aan bestrijdt dus de wintergevolgen van een te laag inkomen WINTERHULP EN Het Winterhulpwerk van den Ne derlandschen Volksdienst is partg urr t y r M rt w tr iH€ r Pol tiek noch confessioneel gebond i ntU V jUi yUtLn jl het is er voor al onze volksgenooten kixoen begint 1 October i Het Wintertiulpwerk van den Nedcr llttbohen VoUradienet wil de gevolgen IbHtrüden van de extra kosten die de f rtilermaanden met zich medebrengen I ei die er de oorzaak van zouden kunI Mn ziJn dat een deel onzer volksgeI noten daardoor in moeilijkbeden zou intiten H t is een bekend en logisch feit I dit in de wintermaanden van October tit n met Maart hoogere eischen aan itat gezinsinkomen gesteld worden dan il de andere maanden want de uit fven die men s zomers heeft gaan wiriters ook door doch in de winter1 Kunden komen er tal van uitgaven Ml het is vroeger donker dus men liWiruikt meer licht de kosten voor klt dagelijltache eten zUn over het almeen s winters hooger de kachellet gestookt worden en men moet f lltkere dekens op bed heibben Men heeft dus in de wintermaanden ÜMd hoogere uitgaven ideze liggen If liet terrein van de voedingr kleel ij dekking en brandstof Wie dus ners net genoeg hééft om rond la komen zal als l Jj in den winter Ijiwiveel verdient ais n den zomer Iwierroepeluk te Ifort komen in de I iitermaanden Dan zal een gezin l ar dit het geval is achterop ge wen het eene gat met het anderet M stoppen en langzaam Vnaar I Jtor in een afgrond van armoede tWBakken f j Oili dit nu te voorkomen is er het l terhulpwerk van den Nederlandlïiif oU sdienst Dit wil een aanijBUBg geven waaruit de extra kos die de wintermaanden met zich jJJMirengen bestreden kunnen wor Ifc f 6 Boed in het oog dat het l P rhuIpwerk van den NederlandiS volksdienst dus niet de oorzaak neemt doch het gevolg hiervan I iTv orkomen De oorzaak is dat I iksgenooten te weinig verdienen en llL j andere organisaties wier taak tï oorzaak te twstrijden en Z e nwnen Het Winterhulpwerk r den Nederlandschen Volksdienst Het seizoen begmt op Vrijdag 1 October den dag daarop n l op Zaterdag 2 October zal er in het geheele land een groote collecte gehouden worden die duuu t tot en met Maandag 4 October Er zal gecoUec teerd worden met vlinders onder het motto Op iedere jas een vlinder maakt veler zorgen minder Aangezien het Winterhulpwerk van den Nederlandschen Volksdienst niet boven of naast ons volk staat doch gedragen wordt doof al onze volkagenooteft kan een lêiier aan deze groote opUecte medewerken Allen raie zich in willen zetten voor hun voï als collectant collectrice worden verzocht zich op te geven bij de kantoren of buurtschapshoofden van deiy Nederlan dachen Volksdienst Lijsten van niet infireleverde radiotoestellen GesneM wordt Tijdens de zittingen in kort geding door het Landesgerioht in verschillende de len van het land gehotiden is gebleiken dat vele bezitters van radiotoestellen meenden aan hun inleveringspljcht te kunnen ontkomen door van verschillende in hun bezit zij nde toestellen het oudste en slechtste in te leveren Doordat de politie in het bezit is van de garantielysten der Nederlandsche radiohandelapen kan echter in die gevallen en bij een systematisch onderzoek in de toekomst zonder meer worden vastgesteld of inderdaad alle toestellen zyn ingelei verd Op de zittingen worden beweringen dat toestellen voor de uitvaardiging der bcschflcking van de hand werden gedaan uitvoerig onderzocht Wanneer het onwraakbare bewüs dat tot opsporing van het toestel leidt niet kan worden gelevcl volgt bestraffing over eenkomstig de bepalingen WAT MOET EEN VOORTBEKKEB lEEEEN Gemeld wordt Op de Voortrekkert curaussen dia door de Jeugdherbergcentrale vanaf October in Amsterdam Rotterdam en Den Haag gehouden worden zullen de volgende vakken onderwezen worden zang volksdans spreken in het openbaar natuurkennis vertellen en voordragen spel en sport en E H B O De cursus wordt besloten met een examen waarop de titel voortrekker verworven wordt D ze voortrekkers zullen binnen het raam van tte N J H C gelden als t leidende kader en liv de toekoin t met belangrijke taken t elast worden Jongens en metsjes die voor dit mooie werk voelen kunnen zich Isnog opgeven bU de N J HC Tulpstraat 4 Amsterdam NOOBDZEEKANAAL E G VERBODEN GEBIED VOOB VAARTUIGEN BU verordening van den Bljkscommlssarls van l September 1M3 is wijziging gebracht in de verordening No 100 iMl houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging Daarbij is het verboden gebied dat door vaartuigen niet bevaren mag worden en waarbinnen ztJ niet op het water ol op het land mogen liggen behoudens dispensatie uitgebreid met een landstrook aan het Noordzeekanaal In deie strook zij oa ook de gemeenten Amsterdam en Zaandam begrepen Zooals bekend geldt bovenbedoeld verbod niet voor vaartuigen welke gebruikt worden bIJ de uitoefening n een bedrijf hieronder begrepen een landbouwbedrijf alsmede op woonschepen zonder eigen beweegkracht 2 l e VrUwlMlsets U a Oidtsek a i hoofdpijndoek maar het 5 1 wUze y n proet van den HJden £ wi te bereiken dat deze netjes o kraag aM vaUen Andret StapO Het verdiend derhalve aanbev Üng voor ieder die zich met een vaartuig naar dit gedeelte van Noord Holland wil begeven ilch van te voren op de hoogte te stellen of de eventuetle plaats van bestemming al dan niet In het verboden gebied t gclcïnn DISTRIBVTIENJtVWS De geldigheidsduur der boterbonnen Zooals l eliend kan men op die boterbonnen welke eens per zea pf acht weken worden aangewezen slecht gedurende veertien dagen koopen Aangezien boter en margarine niet onbeperkt houdbaar zijn b men daardoor gedwongen deze artikelen in ibetrekkelük korten tjijd te consumeeren Ten einde dit bezwaar te ondervangen is thans de regeling getroffen dat de boterbonnen geldig zullen zyo gedurende de geheele venbruiksperiode In verband hiermede is de geldigheidsduur van de bonnen 40A boter en 40B iBOter die respectievelijk op het koopen van 125 gram Iboter en van 125 gram margarine lecht even verlengd tot en met 30 Octdber 1043 OE VLEESCHBONNEN De vleeaehbennen l elke beschikbaar uilen worden gesteld voor het tQdvak van 18 Septonber t rav 8 October aji zullen Maandag a s worden bekend gemaakt Zooals gemeld is de geldigheidsduur van de vleeschbonnen 37 en 38 verlengd tot en met 25 September a s Bon 35 is na 18 September niet meer geldig AANMELDING VAN TOONEELZALEN De Nederlandsche Kultuurkamer deelt mede Aangezien er te dezer zake nog eenig mis verstand blijkt te bestaan wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevesUgd dat ook houdera van Elilen met tooneelaccomodatie zich dienen aan te melden btj de Nederlandsche Kultuurkamer Opgaven dienen vóór 30 September 1IM3 te worden gericht aan het adres 2de v d Bosctistraat No 44 s Gravenhag KECHTSZAKXtf DE MOORD OF DRIE VROUWEN TE SCHIEDAM Het gerechtshof de s Gravenhage heeft hedenochtend in afzonderUjk zitting Isi hooger beroep de Kaak in behandeling fe noincn tegen de vier verdnchten betrokken bij den moord op drie Joodache vrouwen respectievelijk ao SS en 91 Jaar oud te Schiedam gepleegd in den nacht van II op 13 Augustus 1942 aan den oever van de Maas In de ochtendzitting stonden terecht Joh Bernood oud 32 Jaar uit Rotterdam en Joh M Woltering oud 50 Jaar eveneens utt Rotterdam welke l eide 4 Maart 1943 door de rechtbank te Rotterdam wegene het medeplegen van moord tot levenslange gevaivgenlsstraf waren veroordeeld Tegen beiden werd bevestiging vao h t vonnla der rechtttank gttischt BVRGERUJSE STAND 15 Sept Johannes Bernardui z van L Verweij en A P W TebruMa Jan LuUkenstraat 22 Claslna d van A van Katwijken C Koolmees Walestraat 13 U Sept Elisabeth Alida Maria d van M E JaspeiB en J van d r WUUk Bur vlietkada 4e Oadetteouwdi 16 Sept A L van Gennep en A W deJong AH Olie en G Book L Vermeulen en S de Bruijn W Wortman enH B MutJs A Wolswijk en O van derWouden P Hortensius en E C HeerkoU S S Sturmbanoiföhrer Skorzeny en z n mannen De S S oorlogsverslaggever Robert Kröts heeft een onderhoud gehad met den bevryder van Muasolini SS Stuimbannftthrcr Skorzeny Daarui wordt o m gezegd Reeds in de dagen van de arrestatie van den duce toeji de aanwyzmgen voor het latere verraad zich begonnen af te teekenen begaf zich SSSturm bannführer Skorzeny met een klein commando naar Rome en verschafte zich in ihoeizamen gecamoufleerden arbeid de gegevens voor zijn latere toen nog niet bekende optreden Opgevangen geruchten stoutmoedige verkenning jtroepeh en nauwe samenwerking met de Duitsche en Itallaansche be richteninstanties brachten het spoor van den duce aan den tiag dat in den loop der dagen steeds weer verloren ging aangezien de nerveuze bewaking baar gevangene 14 maal by verrassing naar een andere plaats bracht By dit verkenningswerk heeft zich vooral een Italiaansch sprekend Untersturmfiihrer onderscheiden Verkleed drinkende met Itallaansche matrozen vond iy ongeveer 24 uur vóór de capitulatie de verblijfplaats van den duce een villa op een klein eÜMid Op den dag van bet verraad toen uit de taak om op de hoogte te zyn van de vertilijfplaats van den gevangene de politieke noodzakelij liheid groeide hem aan de verrader te ontrukken ibegaf zidi SS Sturmbannführer Skorzeny met een motortorpedoboot naar het eiland om de bevrijding voor te bereiden Hü vond den vogel gevlogen Bü het aanbreken van den dag was de duce per watervliegtuig naar een nieuwe verblijfplaats gesleept Toen moest aldus gaat het verslag verder het opsporingswerk onder den druk van de snel zioh ontwikkelende gebeurtenissen van voren af aan l ginnen yerblijtplaats ontdekt Ditmaal wezen zwakke aandukiingen op een berghotel op den Gran Sasso WederonT werden verkenningstroepen uitgezonden en daarby werd gebruik gemaakt van menschen die niets mochten weten van hun cigenlyke taak ZU kwamen terug met het bericht dat het latstion van de tierg mor die naar Wk vermoedelijke onderkomen van den duot leidde afgealoten was en be SéadsMOM s Daders van inbraak bü nDe Pelikaan al gepakt GESTOLEN C0STÜDM8 EN JASSEN TERECHT Snel heeft de politie de inbraak opithelderd die in den nacht van Zondag op Maandag in de gebouwen van de stoomerü en ververij De Pelikaan is gepleegd en reeds heden kon zij haair hderzoek met de overbrenging van twee daders naar het Huls van Bewaring te Hotterdan overbrengen Deze daders zijn Gouwenaai en goede bekenden van haar de 27 jarige koopman A F IJ een recidivist die zich juist een maand op vry voeten bevond na zestien maanden gevangenisspfSil wegens een mbraak te dezer stede te hebben ondergaan en de 25 jarige bouwvakarljeider H M v Z die el eens wagens heling is veroordeeld Het tweetal was Zondagavond omstreeks 11 uur door overklimijiing van een schutting met prikkeldraad en na zich een weg door de brandnetels te hebben gebaand aan de achterzijde van het kantoor gekomen waarvan buiten en binnendeur opengebroken weirden In de bureau s was alles overhoop gehaald maar het zoeken naar geld had aeer weinig resultaat opgeleverd Slechts een bedrag van zes a zeven gulden was in handen gevallen van de daders die zich voor hun moeite hadden getroost met het ontvreemden van zeven costuums en twee regenjassen uit de in het expeditielokaal voor aflevering gereed liggende gestoomde goederen en dia tevens nog drie zeemlappen en vier doozen met totaal 48 klosjes naaigairen medenamen Op een paar gemakkelijke stoelen gezeten wachtte het tweetal de klok van vier af ziöh den ttW kortend ipet de sigaretten vaa den directeur op te rocken Maandagmorgen vroeg ii de buit in een koffer en een pak naar Rotterdam gebradht waar IJ nog een reUtie had uit den tijd van zün gevangenschap in Veenhuizen doch deze man was juist door de Rotterdamsche politie wegens inbraak gearresteerd Zijn vrouw de 36jarige J C de G L voelde echter wel voor het koopen van de goederen en zij heeft ze toen met haar broer den 32jarigen havenatBeideir M L overgenomen voor een bedrag van ƒ 900 Met het geld werd erg dik gedaan het gezelschap stak sigaretten met lilverbons van een gulden op De politie heeft ten huize van de vtoitw alle costuums en de beide regenjassen achterhaald en by dwv broer werden nog 23 klosjes garen en een zeem teruggevonden De buit is dus vr wel geheel terecht Het geld haddsn de daders gedeeld en ieder ging er op eigen gelegenheid in Bottertem en Amsterdam goede sier van maken waarbij vrijwel alles opgebrast werd IJ had bij zijn arrestatie nog ƒ 1 10 en de ander ƒ 40 10 ovei Het geld is in beslag genomen Tegen de vrouw en haar broer Is proces verbaal opgemaakt wegens heling zoamede tegen den 22 jarigen H IJ een broeir van een der daders die bij het vervoer van de goederen naar HotteAiam had geholpen waakt weird door een vrij stetke afdee ling carabinieri Op zeer groote hoogte vloog vwrvolgens Skorzeny met n verkenningstoestel over het terrein De opnamen deden blyken dat een landmg op het hotelterrem levensgevaarlijk zou iijn Zij is later ondernamen en door den omzithtigen en waagtialzigen vliegtuigcommandant met succes ten uitvoer gelegd Resteerde nog de taak der selectie van de mannen Achttien man van den Sioherheitsdienst en de Waf f en SS zouden ondersteund door een vrU sterke formatie v deherimjageTs den overval ten uitvoer leggen Het was onmogelyk de voorkeur te geven aan vrijiwilligers aangezien allen zich aanmeldden Ik heb dus eigenlijk alleen dengenen onrecht gedaan die ïït niet kon mee nemen zeide Skorzeny En hy voegde hieraan toe dat hy geen enkelen man der l etrokken SS i ührer SS mannen en valsoheiTOJager in het bijizonder kon vermelden aangezien zij allen met de grootste prestttties deelgenomen hadden aan het wede en het koelbloedig en omzichtig ten uitvoer hadden gelegd Geen schot gelost In groote trekken zoo gaat het verslag verder zijn de gebeurtenissendie zich tusschen start en terugkeer afgespeeld hebben bekend Opgehelderd moet nog worden de vraag waarom do overmachfige bewakinggeen schot heeft gelost en zich geschikt heeft naar de bevelen van deDuitschers peslissend was we de factor der verrassing J e vliegtuigen schoten door de wolkenlaag in duikvlucht omlaag Voorts heeft het vastberaden toegrijpen zijn uitwerkinggehad Zoo kon het gel euren dat toen de du e ttevrijd was en het commando zich terugtrok de commandant der bewakers kwam aanloopen met een glas rooden wijn voor den SSSturmbannführer in de houding ging staan en hem den dronk reikte met de woorden Voor den overwinnaar ZU allen van den piloot die in strijd met het eenvotidigste veiligheidsgebod omlaag vloog tot aan 3e mannen bi het machinegeweer hebben den slag aan den Gran Sasso gewonnen Dat daarbij geen schot gevallen is spreekt slechts voor hen Wat zU gepresteerd hebben zal een latere tijd di de balans van dezen oorlog eenmaal zal opmaken vaatstellen au eim TTtlw I Mgen Gen wond kameraadwordt op de anelst mogelijke wijze naar deverbandplaats gebracht SSPKMitschke O H FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOS DE WAFFEN 8 S EN DE LANDWACBT Ret 8 S Ers tzkommando deelt mede ledere gezonde Nederlander in den leeftijd van 17 49 jaar kan zich vrijwillig bt d hieronder vermelde adressen vervoegen ten eindt gekeurd te worden voor de Waften S S of de Landwacht TUdnu de keuringen worden alle bUlehUngcB verstrekt net ketrekking tot de verlorging vas familieleden dnut der opleldliig extn levensmiddeleit etc VrijwlUigers die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven kunnen dienst nemen bU d Ijindwacht of bij het S S wachtbatalllon in Amersfoort Ook vriJwilUgcrs voor de Dultsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden zij die tot d Gemaanacha S S in Nederland toetreden Onze bioscopen DC BMOKKKLAARt VAN 8T PAVU TliaUa Theater Een schurk heeft zich met minder fraaie middeieil in het bezit weten te stellen van een zaiik in scheepsbenoodigdheden De goede naam daarvan benut hl als dekmantel voor zyn smokkelarij Deze smokkelaffaire vormt met het zeemensen havenleven den achtergrond voor de lietdesgeschledems die domineert en de spanning opvoert tot een hoogtepunt dat na een ontvoering bereikt wordt m een acht waaraan tienüllen watertaxi s deelnemen Dit brengt een zeer opwindend slot aan de boeiende film waarin de hoofdfiguren goet getypeerd worden door Harold Paulsen Gustav Knuth Theodor Looa Marieluiae Claudius Walter Werner en anderen VERLATEN Reunie Bioeaoop De film Verlaten die in reprise wordt gedraald is een dramatisch werk met aangrijpende spelmomenten De voornaamste rol m deze Itallaansche rolprent wordt vertolt door Corlnne Luchaire nUWHIdJKSRflIS ZONDER MAN Sehimwinnf Btoscoop Een huweiykaralazonder man Ujkt geen pretje maar HeliEinkeozcller vat het nogal luchtig op temeer daar het geheele geval maar een listis om een verstokten vrjgezel een professorvan siJn dwaalwegen te tiekeeren zy weetonder het voorwcsxlsel dat zy op de huwelijksreis haar man door een auto panne iskwiUceraakt zUn huis binnen te drmgen Het spelletje lukt en dank zM de medewerlung van een vriend van den professor eneen huisknecht die sledita tn schijn een verstokt vrttgeael is woidt het slachtoffer danigJaloerach gemaakt Edoch dan kost hetdanta moeite om hem te doen geloDven datdie nuwelijkareia maar comedia was maardat kaïot laatuuxlijkti ook tti orde SwaMBalser Is de professor In deie vrooiyke film A J Vermaae Uit het Gemeenteblad PLANNEN VOOR BOUW VAN 169 ARBEIDERSWONINGEN De burgemeester heeft aan de woningbouwvereenigingen Ons Ideaal en Het Volksibelang alhier tegen een rente van 4 een voorschot verleend uit de gemeentekas van zegge ten hoogste ƒ 4 078 en ƒ 700 ten behoeve van de betaling van een gedeelte van het architectdihonorarium verschiildigd voor het ontweirpen van p lannai voor den bouw van resp 91 en 7g arbeiderswoningen door die vereenigingen Herstel o rlogse h d De bungemeester heeft aanvaard het aan deze gemeente tegen een rente van 4 ver leende voorschot uit sRiJks kas van ten hoogste 1 3 018 08 en een voorschot tot een geltjk bedrag verleend aan de woningbouwvereeniging Het Volks iïelang alhier ten behoeve van het herstel van twee op 18 Mei 1941 door oorlogsgeweld voor respectievelijk 70 en 30 beschadigde Woningen met bepaling dat voor rente en aflossing van dit voorschot gedurende de 21 Jaren een annuïteit fnoet worden voldaan groot 7 129 ten honderd van het werkelijk verleende voorschot van welke annuïteit de vervaldag nader zal worden bepaald m Mede is aanvaard het aan deze gemeente tegen een rente van 4 verleende vooi schot uit sRüks kas van ten hoogste ƒ 6 036 06 en een voorschot tot een gelij k drag verleend aan de wonlngtxiuwvereeraging Het Volksbelang alhier ten behoeve van den herbouw van twee op 18 Mei 1941 door oorlogsgeweld verwoeate woningen met bepaling dat voor rente en aflossing van dit voorschot gedurende 90 Jaren een annuïteit moet worden voldaan groot 4 89S ten honderd van het werïcelljk verleende voorscfhot tvan welke annuïteit de vervaldag nader zal worden bepaald EoTTOl oatslftg De burgameeeter heeft op haar verzoek aan mevr A Kosler NIJp met Ingang van 1 October ontslag verleend als gediplomeerd verpleegater van het rusthuis Huize JuUant van Stolberg Aan de onderwijzeres der openbare opleidingsschool B mej J Hopma is met ingang van 1 Deeeoiber eervol ontslag ve leend In vert and met haar benoemmg aan een opebare lafere echool te s Gravenhage J Vaste aaaatemiV Onder intrekking van de arbeidsoveraïhkomst ds te rekehen met ingang van 1 Aug 1943 de opzichter 2e klasse bil gemeentewerken c M J Dessing in vasten dienst benoemd tot opzichter 2e klaase btl dat bedrij t Predikbeurten ZONDAG II SEPTEMBBR Ned Herv Gemeente Sint Janskerk 10 30 uur ds H van Dijken Gzn 5 uur ds D Broers van Schiedam Donderdag 7 30 6 uur Avondgebed Wtsterkerk 10 uur ds H S J Kalt S uur ds O Elzenga Ver van Vrijz Hervormden 10 30 uur mej da C P Thomsen Ver Calvtjn S uur d A Meljers van Utrecht Rem Geref Gemeente 10 30 uur ds J Nienhuis Lulhersche Kerk 10 uur ds J J Simon Oud KsthoUeka Kerk 10 30 uur pastoor G P Giskea Geref Kerk 10 en S uur ds J P C ten Brink Geref Gemeente 10 en 5 uur Leesdienst Chr Geref Kerk 10 en 9 uur ds A Dubois r Ned Geref Gemeente 10 en 9 uur ds Joh Van Wclzen Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen VrHe Evangelische Gemeente 10 en 9 30 uur da H C Iiee DonderdagsS uur Bijballezing Geloofsgemeenschap Leger des Helle 10 uur HeiUglngsdienst 7 uur Verlossingadlenst Donderdga T SS uur Helllgingsdietnt Jong Nederland voor Christus gebouw Spieringstraat tt nm 1 uur de heer D van Leeuwen