Goudsche Courant, maandag 20 september 1943

KTU ilt andag 20 Sept 1943 tktrcant Markt 31 TüafMM ifM PMtnkMiliic MO GOUDSCHE COUB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PHyi 5 cent per am nmeir Saitt Jurju No 3134S OlMbvdMlMir r ITKTtB M 1 iï 3 m b 1 1 1 1 HHrV 1 1 IM jMj JW Jl m M iM wm V f de van Mussolini Het ItaliaanK e oolk ten strijde geroepen nieuwe staat moet nationaal en soócuil sij g 4aee heeft Zatenbiavood via de igsuine radio tot het Italiaanicba Ttëv oken I ziJi ede gaf de duce MTst een relaas van hetgeen bem J nlijic na 25 Juli W8 overkomen 9W vul nMJa persooa I2 een klei r fLt fcrgelekcn met fl ontzettende traSTiMiria t ilmaCTatlielM ragacrlnc op 2 2u net ItiiUHiiMlM volk Mtert heeft f jKeUMfmke optimliine zeKs vtn u2U cMte h Biet mogelUk dat de re T dergeltjke cetMtreptiele plannen ISm de partij het regime en de natie zelt Snmitecen Doch ile mutreKclen tU oil 2 tuo uU genomeir werden laten een ÏMa dat tan doel had het wark vtn V U venUelaB en twiattf Jaar van SJTwil la r fm om de lierliioMia aaa mimM van can Intiarium an aaa da S uM at vadanaad ux nooit gehad Mussert spreekt te Gouda Wat wij voorstacm is goed omdat het nationaaltociolisme noodig is voor de redding van Europa W Schouwburg waieh bezet Het toonecl w teTSI i2 tofzou IjtaS o l22 was met vlaggen gedrapeerd en mSi we tzaS fa S S l i i j bkik vereenigd had Mu draagt Dulta jiltind 80 van de lasten en thans h eft bel ookItalië moeten Imetten In dit verband releveerde Spreker de bevrüdbie van Mussolini en Mida dat Kitlar hiermede wel een eenlge tea aaa de wereld gegeven beeft wat vriendsotiap en trouw zUu Onder luid applaus betuigde ht den Filhrer warme erkent U khetd voor de hu aan Museolioi Het Nederlandsche volk ging spreker voort staat door vrijwilligers en arbeidsinzet ook in dienst van den ooiv log Wij zijn ook een stukje Europa en daaraan onverbrekelijk verbondoi Als het Europa goed gaat gaat het ook ons goed als het Eu opa slecht gta gaat het ook ons siaclit Zoo zijn da feiten en het is zaak met deze lotsverbondenheid rekening te houden en ij dt er naar te richten Vast geloof in Nederiani en Europa Zware gevechten bij Jelnja en BelyJ Kortere weerstandsünie bij Salemo betrokken B iKt ta artMchen EaM Mt dan aanblik dar rulBei van den JTit wortwoadl rou man aaraa naar S ueden wlUen maken on aan vorm iSmaiomit te vUi4en an een rechtvaar IgTvwir ham dia da verantwoordelijk Wit heeft om modoenda de k É Ma verala ncan voort te Mtten Die mi parOl aanvaUan atjn daaatfde leeg n oa raada bU het begin van onzen b etraoht hebben den oclalen voor a aabataaran en de nattonala en i fueeaaien a verkleinen Terwijl fiSantagen ooaa verantwoordaltlkheld I da uideren aan aan ondattoek onder M door bU da verantwoordalljklield j boovM laataotlea ta beilntien D Ml TSD de droaatle Uloning die zich ontjelct weet doch JL afatand heeft gedaan zooals het oötlte deel der Italianen had vergiAt irioet onmiddellijk ter verantm ttlüDg geroepen vorden mi w ï zuiver en alleen de dynastie deni alle phaaen van dencoorlog I toch door hem verklaard was het lllnim vormde van het defaitisme en t iatiDuitache propaganda Oe voorjtUge doch dilrtirUIs onvoorzichtige Hikt zich alle apeculatle van den pid algen terwijl de erfgenaam het f over het Zuidelijke leger op zich pa doch niet op het slagveld verKMH Ik ben ervan overtuigd dat het 08avoye de putschiot in de kleinlii Ujionderheden nauwkeurig heeft ig b id uitgewerkt en uitgevoerd te§Êm § met de tiandlangers van BadogUo rd tijn laffe generaals tezamen met Mnmlga verraderlijke leden van de eieMache partij Er kan geen twijfel Mr bestaan dat men hem önmiddelijk U mijn arrestatie gemachtigd heeft Mr den wapenstilstand te onderhan n wapanstilstandsonderhandellngen fli reeds voor mijn arrestatie waren be S n tusschen het huis Savoye en and De koning heeft zoo op de erbarmelijke wijze Duitschiand linden en zelfs nog na onderteekening Éi den wapenstilstand heeft hij ge Wknid dat deze onderhandelingen U aden gang waren Daarbij was het lalit de dynastie die ik twintig jaar fbim voor de ineenstorting heb gered É au een nieuwe regeering op het oude Httnut van 1848 heeft gevormd een nUheld in het teeken van den staat van blleg en op de punten der bajonetten mmmd heeft Barde wapenstlIstandsTOorwaardeii Vit de voorwaarden van d n wapenstilHBd b trett de hadden eigenlijk zeer e tiiwedig moeten zijn doch zi waren de te dl men maar kan denken De ko Ic Iweft noch tegen deze voorwaarden ieta jfacht noch tegen de beraamde ultle ig van miln persoon aan den vijand lilt angst voor zijn kroon heett hiJ i In chaos schande efi ellende gestort iHc oooUoenten van het Verre Oosten Waen Amerika kent men de misdaden van m Ituli Savoye Ook do vijanden die one at lese smadelijke capitulatie gebracht heb ao verbergen hun verachting niet voor on Mind zelf dat niemand onk de ruiuer att van plan was aan te vallen bevindt Wi a oorlog om overeenkomfiUg de door inkMl gegeven belofte Polen ta redden Sedert deze schande nu kan het gelairen dat elke Italiaan ook in zijn Hrticulisre leven door anderen verwU wordt Wa nneer deze dingen al Na maar terugsloegen op de groep J de werkelijk verantwoordelijken jjj Mu men hiermede vrede kunnen Mes doch ledereen dient duidelijk te Niten dat de gevolgen van de schan dken Italiaan van den eersten tot Ptluitsten tref en Ns wij de eer verJ l hebben hebban wij ook alle lanP Iwlóren die wij tijdens dezen oorm Wworven hadden de lieztttingen jl dl Adrlatische Zee in de Ionische n ia i i Egeïsdm Zee in Zuid2wkt jk iin op den Balkan Het leger Wrcydart en in de steek gelaten 4 is van vaiidaag op morgen uiteenVNIen en dooi zijn eigen bondgenoot g t het gelach van de au gerbevolW ontwapend Deze vernedering eduld worden door soldaten die SÜ Wis slagvelden aan de zijde van Bmtiehe b ni g iooten dapper gee hebben Ook op de heidenkerk j In Rusland en op de andere slagZS Duitsciters en Italianen elkaar rusten wórdt deze schande eeld JP koninklijk Italiaansche marine njiiens deze twintigjarige worsteling ggpuyd werd werd aan Malta uitgeJJ het eiland dat een hoeksteen ï J n liet Engelsche imperialisme in WddeUandsche Zee en een voort we bedreiging vormde voor de ijjensche levensbelangen Alleen de tmacht heeft een helan rillr rtoel nacht heeft een belangrijk deel van haar materiaal kunnoi redden doch practisch bezit lij geen actieve kracht meer Dit zijn de onvoorwaardelijkheden die ook in de jpngste rede van den FUhrer opgesomd en gestaafd zijn en die ook den nadruk leggen op het ver raad van Badogiio die nog na de capitulatie de groote en kleine steden in Middenen Zuid Italië liet trombardee ren om de Duitschers te misleiden Het is niet het facisme geweest dat de monarchie verraden heeft doch de monarcliie heeft het fascisme verraden Dit verraad bracht met zich mede dat niemand van het Italiaansche volk meer geloof schenkt aan de monarchie Toch is hierbij de eenheid van het Italiaansche voll niet te grondegegaan Wanneer de monarchie niet berekend is voor haar historische taak verliest zü ieder bestaansrecht De grondtendenties van Italië waren toch al meer republikeinsch dan monarchistlsch en tot het tijdstip van de Italiaansche eenwording was het een republikeinsche eenwording die tegen de Italiaansche monarchieën gestreden heeft voor het meerendeel buitenlandsche monarchieën Oe nieuwe staat Dé slaat dien wQ opnieuw willen bouwen moet nationaal ea sociaal sUn In den meest ultgebreiden dn van bet woord een laselstlsche staat in den geest van den begintQd In de verwachting dat onze beweging onweerstaanbaar zal zijn willen wij den onderstaanden eisch laten ho n n Weer de wapens opnemen aan de ztjda van Duitschiand Japan en de andere bondgenooten Alleen bloed kan een dergelijke schandelijke bladzijde uit de geschiedenis van ons vaderland verwijderen Onmiddellijke wederopbouw van het leger dat zich schaart om de kernvan da militie Alleen hij die wapens draagt en voor zijn geloot sti ljdt lean overwinnen Opruiming der verraders in het bijzonder van diegenen die op 29 Jtdl om 21 30 uur de nieuwe regeering hebben aanvaard en zoodoende naar de gelederen van den vijand zijn overgegaan Terzijdestelling van de plutocratie en de oprichting van een sociale basis waarop de staat kan worden opgebouwd geschraagd door den arbeid van zijl burgers Zwarthemden en gy trouwo aanhangen In celteel ItaUCl Ik roep u opnieuw tot den arbeid en roep u opnieuw oooer de wapens De vrettgde van de vijanden over de capitulatie van ItalK beteekent niet dat itl de ovwwinnlng reeds in handen hebben te mindar daar on bondgenooten Duitschiand en Japan tot de eindoverwinning zullen strijden en nooit aan een capitulatie denken Gil zwa ihemdcn stelt uwe bataljons opnieuw op die zulke heldhaftige daden hebben volbraeht Gtl Jonge faaclsten neemt uw plaats in in de divisies die bij Bta el Gobi heldliatUg gestreden hebben GU vHeCers die de aanvallen van den vijand op onze steden zoo bemoetlttkt hebt fascistische vrouwen neemt weer de moreele en mate Hiei opperibeval van de Xhutsohe weermacht deelit dd Zqndag mede den Zoldelljhrn sector van het Oostelijke front verloopen de eigen bewegingen volgens de plannen De krachtig virigeilde vUand werd afgeslagen In den ceatrslen frontsector worden lo het gebied ten Westen van Jelnj en ten Zuiden van Belyj voortdutende iware gevechtea geleverd Aanvallen van sterke vlJandeUjke itrijdkrachten werden uUeenreslagen Vaa het overige OosteUJka front worden afgezien van levendige plaatselijke gevCehtsacüe op het Koebanbmggenhoofd en heftige maar vergeetsehe aantallen der bolsjewlsten ten Zuiden var het Ladogameer geen gevechten van beteekenis gemeld De zware gevechten sedert twee weiken voortdurend geleverd in het gebied van Salemo hebben den BritsohAmerikaanschen landingstroetroepen niet het verwachte operatieve succes gebacht Het is hun niet gelukt de Duitsche divisies in ZuidItaUê af te snijden Tegen numeriek veel sterkere strijdkraohrten hebben onze t ro i iedere uMareidinj van het vijanideUjke bruggenihoofd verhinderd In den tegenaanval werd de vtjand in weerwil van het krac t e vuur V4n het scbeepsgesdiut op een smalte kuststrook opeengedrongen Hfl leed daaaiby zware verliezen Daardoor is het gelukt de eken troepen die na voUcomen vernieling van alle belangryke installaties uit Calalbrië en Ajulië terugtrokken te vereenigen met de divisies in het gebied van Salemo In Nederland in September 43 i Een nieuw contingent Ncderlandsche Vrijwilligers vangt zijn opleiding voor de Duitsche Marine aan S S Bildbcrlchter S FritzSt Het BritoA Aimerikaansdhe operatieplan opgebouwd op het verraad van Badogiio is daarmede volledig mislukt De energieke Duitsche leiding en de voorbeeldige houding der troe De Dace verlaat keieleid door rleee ondereteuaUn voor ons volfc ter handi die het too noodig beeft Boerea arbeiders en handwerksüedenl Oe staat die uit dezen strijd zal ontstaan zal uw staat zijn Verdedigt hem opdat niemand hem weer in gevaar kan brengen Onze moed en ons geloof en onze wil zal aan Italië een nieuwe toekomst geven zlin levensmogelijkhedMi en zijn plaats onVer den zon tnaakt den verwachting tot een rotsvaste zekerheid l ve Italië Leve de nieuwe fasiistische republikeinsche partij DK DCOR BU DEN FÜHBER UU het hoofdkwartier van den Ffihrer wordt gemeld De duoe heeft onmiddellyk na Qn bevrQding een banoek vaa verscheidene dagen aan den Fttlirer ebrsebt Naar de RomelaaolM omroap meldt beeft de commandant van de fasdtlscbe mlllUe It generaal H nato Ricci een telegram aan den duce e onden waarin hi hem mededeelt volgeiu bevel het commando over de fascistische mlUtie te hebben overgenomen en hem de Syerwkierlac van itjn gehoorzaamheid èe tr CBUBCHILL IN ENGELAND TERVQ De Britsctie b riclitendienst meldt dat OhurchiU w r m EngalMd is aang comen Hy werd vergezeld van zijn vrouw zyn dochter en den minister voor de Inlichtingöi Brendan Bracken Ex liange Telegraph meldt nog dat OhuTohiU na zyn aankomst te Londen ziöh naar Downing Street heeft tvegéven waar een gelbnijroviseecde fcabinetszttting werd gehoud n pen die in weerwil van een groote vijandelijke superioritleit ta lucht en vloot try dkra hten stand hielden tegen den stormloop van 8 infanterieen 2 pantserdivisies tiebt en dit groote afweersuoces mogelijk gemaakt Volgens de tot dusverre besdhikbare nog onvolledfee beriduten verloor de vUand meer dan lO OOO man aan dooden en gewonden ea 442y aan gevangenen 153 paintserwagensr S4 stukken geschut 62 granaat en raketwerpffl alsmede talrijke lichte n zware irifamteriewapenen en eeif ontelbare hoeveelheid oorlogsmaterieel werden vernielrigd of buitgemaakt In den strijd tegen de vijandelijke landingsvloot hebben luchtmadbt en marine in den tijd van 8 tot 17 September tot zinken gelbracht 3 kruisers toppedojagen 1 torpedoboot 15 landingsbooten en 9 transportsoijcpen met een gezamenlijken inhoud van 58 000 ton Voorts werden 2 kruisers torpedojageis I landingsboot 1 groot tankschip en 7 tranijartschepen met een gezamenlijkken inhoud van ongeveer 35 000 ton zoo zwaar getroffen dat zij verloren geachtkunnen worden Behalve enige ai dere oorlogsschepen werden 125 transport porten tankschepen metjeen gezamenlijken inhoud van ongeveer 600 000 ton 9 latvdineEAiooten en 1 bewakingsvaartuig door treffer beschadigd Ook gisteren wed in het gebied van Salemo en Znidelijk daarvan verbitterd gevochten Na de vereeniging van alle in Zuid Italië staande Duitsche formaties hebben onse troepen zich volgens de plannen van den vijand losgemaakt en een kortere weerstandsünie betrokken Den Duitsche du boot heeft Üi de Golf van Salemo een Engelsctoen torpedojager van de Jervie k sse tot zinken gebracht en een poot tankschip door torpedotreffers zwaar beschadigd Foitmaties der luchtmacht brachten door bomtreffens aanzienlijke schade toe aam een torpedojager en een aantal soh en der vijandelijke transportvloot Elf vliegtuigen weden boven het gevechtsgobied neergeschoten Duitsche vliegtuigen met groeten actieradius schoten gisteren ver boven den AUantisdien Oceaan een viermotorigen bommenwerper neer alsmede een groot vrachtzweefvliegtuig dat door een viermotorig vliegtuig werd gesleept Enkele vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in den aJgeloopen nacht boven Duitsch geibied lukraak eenigè bommen vallen die slechts geringe adMde aanrichtten Uu feevrUdert itjn gevaofenis Telefoto Hof man Stapf Ui tM UaML BRITSCHE AANVALLEN Df DE ZEÉDWSCAE WATEREN Donderdagavond werd op da OosterSdhelda een boot aangevallen en beschoten Br werden vü Nederlanders licht gewond Ook het stoomschip Zuiderzee dat den dienst op Zierikzee onderhoudt is aangevallen De 2e madiinist en een Sfiederl passagier werden gedood De Irtllfitein en een Nederl passagier werden gewxnul Vrijdag werd de boot die den clienst onderhoudt 09 den Perkpolder Kruiningen beseften Hierbij waren eentge Nederandsche gewonden en dooden GEVANGENISSTRAF WEGENS HET ACHTEEHOUDEN VAN RADIOTOESTEIXEN Wege is overtreding van da be chikking ven den höheren SS und polizeifühirer over de verbeurdverklaring van radk ontvaagtoestrilen van 13 Mei 1Ï43 heeft het Duitsche Landesgericht in kort geding 25 beklaagden berecht 24 beklaagden werden gestraft met gevangenisstraffen van 2 weken tot 4 maanden en boeten tot 900 gulden Slechts n één geval werd van een vrüheidssbraf afgezien en een boete van 3S0 den opgelegd In alle gevallen werden de in beslag genomen radiotoes tellen verbeurd verklaard MKt BUNDE VBBTROCWKN Max BMn JiJJ spreekt hedenavond over étkk Hïfder Hilversum 1 in zijn politiek weekjxraatj over Hel blinde vertrouwen DlSTRlBimENIEVWS Vleescfa op bon 39 én 40 Gedurende het tijdvak van 24 September t m 2 Oetober geeft elk der met vleesoh 39a en 40a gemerkte bonnen recU op het koopen van 100 gTsm vleeseh been inlw reiiett of van 1 rantsoen vleeschwaren Gednraide lietzelfde t dvak geeft elk der met 9 B en 40 B vleesch gemerkte bonnen reeht op het kotsen van 1 4 vanbovengenoemde hoereeüieid vleeseh of vleeschwaren A Si uUnUu 8 JUBILARIS BIJ DB GOCDSCHE MACHINEFABRIEK De heer A Degenkamp gehuldigd De heer A Degenkamp herdacht Zaterdag het feit dat hl vijf en twintig jaar werkzaam was als plaatwerker biJ de N V Qoudsche Machinefabriek sMorgens is de jubilaris ten kantore van het bedrijf op hartelijke wijze toegesproken door den directeur den heer H C Hupkes die hem de medaille van Handel en Nijverheid en een geschenk onder couvert overhandigde Namens het personeel van de fabriek bood werkmeester C v d Klip een schemerlamp an terwijl het kantoorpersoneel zijn gelukwenschen vergezeld deed gaan van een bloemstuk TEGBLTENTOONSTBLLINO GESLOTEN Ruim 26M bewekers De tentoonstelling van antieke tegels en tegelschUderijen die van Augustua af té bezichtigen was in de Gasthuis kapel is Zaterdag gesloten Uit het totaal aantal bezoekers van 2632 blUkt dat de belangstelling voor deie tentoonstelling zeer bevredigend was Het grootste aantal bezoekers per dag noteerde men in de eerste week na de opening n l 182 De meeste belangstellenden waren deelnemers aan de stempeltochten Vooral de laatste weken toonden ook de niet stempelende Gouwenaars belangstelliog Benoeming osnd Rüper De heer C P Th Rijper theologisch candidaat en hulpprediker bij de Geref Kerk alhier is benoemd tot hulpprediker bü de Geref Kerk van Aalten met standplaats Lichtenvoorde f iMiBMMi iMM ÉfenaTefMenwiefefMaTI Waaneer verduisteren Tot 25 Sept mo verduisterd worden van 19 45 tot 7 15 our I 10 jarig besta n van Kring IJsseUtreek herdacht De Kring Usselstreek van de N S B Gouda en veertien orhiiggende gemeenten amvattende bestond op 18 Mei jl tien jaar en ter herdenking van dit ieit is Zaterdagmiddag in den Nieuwen Schouwburg een ledienappèl gehouden dat een bijzon ier cachet heeft ge had door de aanwezigheid van den Leider ir A A Miussert Het hoogtepunt van de bijeenkomst was een door den I eider uitgesprpken rede Uit alie groepen waren de leden gekomen alle plaatsen van den bloemen en groen feestelijk versierd Als eeregasjen woonden verschillende autoriteit de bijeeskomst bij de Beauftragte van den Rijkscommissaris voor iSuid iHolland dr Schweibel de gemachtigde van den Leider voor deze provincie baron van Haersolte van Haerst de districtsleider Van lersel de waarnemend heerbancommandant Henke de Ortskommsmdant Haniptmann dr Stemmer burger meester Liera de Kreisieiter der N S D A P Ziefenheld de Ortsgruppenleiter Röper en de kapitein van politie Schadee Eerewscht geïnspecteerd De Leider arriveerde per auto in sezelKbap VM zijik addudant taoiHnaa van Niauwenbuljien en werd verwelkonKt door een ia den tuin opgestelde eercwaoht vaa d W A uit den kring van den Jeugdstoim van Gouda en van een afvaardlgliig der S S Onder liet pelen door de tanüxwrs en pijt pen van den Goudschen Jeufdatorm hoeft ir Museen do eerewacli t geïnapecteerd Nadat de 4ieer 3 Mulder als kringprOpa uidaleider de wrfadering geopend had en na den opmarsch van de vlaggen van N S B W A SS en Jeufdatorm betrad de Leider de zaal door allen met den sroet en luid bouzee seroep weUcom geheeten Na aija konvt werd de Nederlandsche vlag binnengedragen eveneena onder de muüek van de tamtïoers en pijpers Da kringlelder de heer J Velthuysen sprak een begroetlngswooid tot den Leider waarna allereerst de aanwezigen staande m i eeniae oogenbUkken van sUtte de gestorven iMnwraden hebben bsrdacbt D beer Velthuijsen wierp hierna een ta rugblik in het Uenjarig l estaaD van den kring en constateerde dat zich een krachtige kring Usselstreek heelt gevormd Hy ga den Lekler de venelMrlng dat hi op dezen kring kan rekenen die hem sltijd gevolgd heeft en hem ook la de toekomst zal volgen en die zich met grooten trouw aan hem vertxïnden weet Rede Ir Hiiasi Het woord was hienui aan ir Mussert die begon met te constateeren dat de beweging in deze tien jaren niet altijd den wind in de zeilen heeft gehad maar die daardoor heeft geleerd tegen den wind in te zeilen waardoor het schip als eens de wind gekeerd zal zgn zijn zeewaardigheid getoond en al een groo ten afstand afgelegd zal hebben WiJ leven ging spreker voort In een der moelilikste tijdperken van ona bestaan met een grooto verwarring der geesten waarin het begrip voor het goede en het kwade ViCrk ren schijnt te zijn Van de kansels Is vroeger het bolsjewisme het grootste kwaad genoemd dat er bestond en au wordt het nationaal socialisme als een uitin g des duivels beschouwd hoewel de nationaal socialisten hun leven op bet slagveld inzetten voor de verdedtïkig van volk en vaderland tegen het grootste onheil dat het ooit bedreigd Sluipmoorden en brandstichtingen hebben het verschil tusschen goed en kwaad zeer twijfelachtig gemaakt Wij hebben evenwel zeide ir Mussort de vaste overtuiging en de zek i eld dat wij op den goeden weg ztjn en d t hetgeen wQ voorstaan goed Is en niet slecht een overtuiging die berust op ons weten en het geloof dat het nationaal soctalismo noodig is voor de redding van StBX p Men riet niet wat er gebehrt Waarom zien onze tegenstanders dat niet in en waarom denken volksgeriooten daarover anders Omdat zoo beantwoordde ir Mussert deze vraag zij de grootheid van dezen tt d niet tien en niet opmerken wmt er In onze omgeving gebeurt Men ziet on land bezet maar men begrijpt niet dat dit niet het geval geweest zou z n als hier een natloaaal soclalistisdMi regeórlng was geweest die gezorgd zou hebben dat onze kuskiBten niet door Engelschen zouden kunnen worden betreden Men ziet niet in dat zonder Dnltiche bezettlog niet in Dieppe in Alrika en in Italië zou zijn gestreden maar in Hoek van Holland en Unudden Dat de invasie hier niet gekomen Is danken wil aan de Duttscba bezetting De tegenstanders zeggen ging Ir Mussert voort dat er geen oorlog gekomen zou zijn als er geen nationaalsocialisme was geweest Tdoch wij zeggen dat zonder nationaal soclallsme Europe allang bolsjewistisch zou zijn geweest Dat het bolsjewisme Europa niet veroverd heeft is een der grootste feiten van dezen tijd BI om VrIJwiUMsefS Al Is de strUd voor onze mannen nog zoo zwaar tijd om te eten vtoden n alttld Als men dit niet ziet kan spreker FLINKE KERELS MELDEK ZICH NO VOOB DE WAFFEN 8 S ÉN DE LANDWACHT Het S S Ersatzkoromando deelt mede ledere gezande NederlandeK In den leeftijd van 17 45 jaar kan zich vrflwillig bU df hieronder vermelde adressen vervoegen len einde gekeurd te worden voor de Waffen S S of da Landwacbt TUdens de keuringen worden alle InlUBtiagea verstrekt met üetrekklng tot de verasrglag van familieleden daar der opleldlag extra levensmiddelen etc Vrijwilligers die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven kunnen dienst nemen bij do Landwacht of bü het S S wachtbataUlon In Amersfoort slechts zeggen kleine kinderen gelooveM nu eenmaal aan Sint Ntcólaas de grooten aan de Engelschen Bolsjewisme stopt et aaü de grens Als Duitashlaad het bolsJewtaiM niet t a gerkhoudt dan Is geen mdcht ter wereld 1 staat het keeren en dan wordt Buropa Uk gelijfd bil de Sovjet Uote en als het cont munisme in DQiischland zou zijit dan we teder dat dit bij Winterswijk met halt houden WU kunnen ons niet begrijpen i er mnnschen zijn die dit wters zien Wui het jolsjewlame Is moet inË eena aaa dé merachen vragen die aan Isèf Ooraroot g w chten hebben zy zeggen God beware odi volk en ons vaderland daarvóór Duitschiand moet ook in tiet Westen staan en toch Is een doorbtaak la t Oosten ivoor komen Dit is de onwrgemkeiyice verdlensM van het nitioaaal soclai ne dat het een wal gebouwd heeft voor gansch Xuropa dat Ir Mussert getuigde hierna van tln kin het Nederlandsche volk dat met zlJa l zond verstand zijn goeden wil en Qn alv beidskracht mede zal bouwen aan een nieuw Europa Meer en meer komt het besef dal deze plaats te danken zal zijn omdat Ouitsdht land met de wapenen In U baad mede onS verdedigt Met de geboorte van hel contt nentaal Europa zal het Engelsche Imperialisme verdwijnen daar b eland geleefd he bij de gratie van een verdeeld EurafiB De nationaal socialisten van AdoU Rltler en hal fascisme van Benito Mussolini zorgen au Europa geen Aziatische of Amerikaaniche kolonie zal zUn en deze solidariteit Is noodig als basis voor het bestaan van een nieuw Europa Aan ons de taak zeida de Leider dat Nederland in het nieuwe Europa een plaats kaakrtjgen en aan ons de roeptns de wegbereiders te zijn voor het nieuwe Nederland 14 het nieuwe Europa dat zal komen als dezege bevochten zal zijn waarin w onher roepelijk gelooven Als dan gevraagd WMitt wat deed gij dan zlin daar de offers aaahet front en thuis m U habbta aebsMMvoor ons geheele volk Naar een al s e w fa n we Mwa agu Eens zal de tüd komen dat d oorlog afgeloopen Is en als dan het naUonsal sodailame gewonneli heeft dan denken wij niet aldug ir Mussert san een bijltjesdag zooals onze tegenstanders Wij staan zedel k en moreel hooger dan zij en wij jyillen bewijzen dal wij eerlijk er naar streven de Helde voor volk en vaderland te toonen in een Europa dat sterker en beter is dan w j gekend hebben en waarin ieder volk zal medehelpen osa welv art voor ieder volk te brengen en waarin vrijheid voor de volkeren zal zijn om een eigen leven te lelden omdat het naUonaalsoclallsme de vrijheid en de persoonlijkheid in de gebondenheid kent Dat Is de toekomst waarnaar wtJ allen hunkerend uiuien Bezield door dat geioot en die liefde voor volk en vaderland sullen wQ volhouden om 4e moeitykheden te boven te komen Deze tijd werkt ala een loutering op ons In sn doet ons sterker zijn Ir Mussert bracht dank aan de kameraden die hit dikwijls moeilijk hebben gaf hun naast dezen dank zijn overtuiging en geloof dat wü staan in een der grootste tijden die Europa ooit beleefd heeft waarin allen doelbewust de piajitsen innemen om te strijden voor Europa en zijn nleuwe gemeenschap en eindigtto met de opdracht voort te gaan en den opbouw voort te zetten tot de overwinning zal zijn t evochten Met een langdurig houzee onderstreepten de aanwezigen de rede van den Leider Met het zingen van het zes de couplet van het Wilhelprius werd het ledenappèl besloten Bij zijn vertrek hebben de aanwezigen die zich in den tuin verzameld hadden ir Mussert een ovatie gebradit APOTBUmSDIENST Steeds geopend des BaeMs alUéa voor geneesmiddelen Aw theek P WeUer Gouwe 131 ArHAUIN LETENgMIDDeUtNKAABTEN DMrIbntMkantoer U tS ea 2 1 N nnri Uitreiking nieuwe levensnUddelenkaartan morgen Jong tot en met Kleefstra INLEVEBINO LUISTEBVaOUNMIMaCN folevering lulst v r iuHihi ii vartwurd verklaarde radioontvangtnesteUen ats net postkantoor morgen letter f Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegw marine kunnen zich aan ld i e toj de Gernitanscbe S S In Nederland oetreoea willen kunnen zich eveneens aanmelden Personen tnsselMB IS JS Jaar e sjU meld n plleliUg zUn voor Sa tewerkstelnft kunnen xltta eveneens aaBzaOdeB es wotsn gedurende ma verklatenki vaa de tewen stelUng vrUgesteld Sl 9 12 uur Leeuwarden BoMSchaaf Breedstraat 22 9 14 uur Amsterdatn M I 4Ï U uur utrecht K V Huls OadSGracht S45 24 9 43 J 14 uur Amersfoort PoL Duren gsngslager Leiuderweg Mr i nt 3S S M Oir Dsa Haag MkOmMtm BezuldentaMit 11 13