Goudsche Courant, woensdag 22 september 1943

zwrrsAL KINOERPOEOER Ztrg war Baby ul i ImiitttinMtUr ia luit tt ktbbenl Voor een uuUe tn pnv haid EEN ZORG Mli M ATO rr M i ff1rotfw4c gotdt m n ftfi la h l liwdi fth j p d Z m PlkM 9 1f uw hun wtrli g daan Vrtgcn nl t n ar romanlitb Ktg htftH rfai M4l ooad Kijk mMT n r ii n Isbrick CUNU OOOWiMOl KEB Wi UK Mil hall Stoppage OnikshtbMr toppan volSeM Ammtkatiueh yateein van scheuren brandot motgateo In Ut loorUm eefaela Pmlsche UpUten ens PALTHE NED KUWWnnrAliUHENBN or MTA Ir kunan Uuns liUlHitlnaen worden verftrcfct omtrent kEtJgfgevangenen bcalnnoule met dc letter I tot en met de lettan Le f te lBlÉeiiCtoi0aB wmmmIhb Mb trent vorenbedoelde kr gsgevangenen C Ueven Eich te wenden tot het rmiatlaBiBMU na kct NcdnteoAMlie HMde Krab Korte Voarhotit M s Orivenluge onder opgave van Bnni KooiBaman gabeeiiedatum en lUdf en lea mecciOk Mamboeknmnmcr militairen rang en laatat bekende atandplaata w w M MM i i wwa wwwawi Üadsnieuws Wat Waar Wanneer Theater De mokkelaai van BL S UK PaaB met Marie Lulae CUudiui en Rarald Paulacn Aanvang a uur aale Bieacaap Verlaten met Cyrlnaa ictiauei Aanvang t uur at aept 1 M uar Hteawe gchonwkwg Opvoenog J e verloren zoon door WUleia Gooteenx Volhatooneel tZ Sept 7 M tnir Vecmarkt rest urant BijecnkotTMt Ned Ctir Vrouwenbond apraker da H S J Kalf over J e dlenat van God ia bet huiigeztn tl ept 4 nar aint Janakerk Afscheldaaamenkomst Ned Herv Gemeente met Da H van OU ken Gzn tS Sept 4M var Ambaditaichool Algemeena ledenvergadering ts ept S M uar Cnbetkatrut Start singel loop tafette tt Sept t lS var Kanadnia Klndervooratèl ling W A fronzoTg act4e aept U aar Kaaalaila VoorilelUag W A antzorg actlc optreden Klelnkunat gezelschap Melachini APOTHHEBSDRMgT Bteeda geopenj des nachts allMn voet enaeamtddelen Apotheek P Weljei CoBwe 131 AnUI BN LEVMfSMIVDU U CAABTIH IMstrItinlIekaaMor lt a ea t aan mtnUtlng nieuwe levensmiddelenkaartcB Bkorgen Labey tot en met Heines CBOCNBNIIONNBN Afhalen aanvraagformulieren voor schoe oenbimnen Distributiekantoor tJO 13 30 en 3 3 30 uur loket 12 morgen letters V X V Z Hoofdredacteur 1 G Weysters Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken T Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertenties L Akkersdi k Aotterdam mtgeefster N V Botterdamsch Nieuwsblad Rotterdam Oaslwiffl Te Amsterdam siaacde ie Item J 8 van Qila voor bet fltfo ui cb NB ei4cooper WW awOfite Te Otredit laagde voor het analystenexanieo 2e CedeeUe me K MbL Tabaksdief Uil een tuin aan de I nt zijn dertig tabatafcladeren mtvreemd Sfiód flOUfANl MAUTIB WINT jnftRUFSTOUSNOOI SsntoC hmta Vreoxdc n Arbeid In b t iportpftrk T Wcrve t R cwtik een bedillfsoortdsr getiouden waaraan veertien be tiven uit Euid ToUand deelnamen onder welke Holland Nautie en Koole en Vis utt Gouda In den driekamp beeren werd Holland Nautie derde met 850 pnt Ook op de 4 X IW M estafette heeren bezette Holland Nautie de derde plaats In S3 X sec In het Toetbaltoumooi werd Holland Nautie wuinaar door een 3 O ze£e in d i emde Qd tegen Kranten en Zn uTt Leiden ATHLETIEK ZATERDAG 9IN GEULOOP MTArBTTI a TwtaMc pl f B Voor de Goudsche siageUoop eetafette die ZaterdaiK a s ia vastgesteld schreven bereids twintig ploegen In waaronder van de beker hoodeter Holland Lelden die met krachten als de nationale kampioen en recordhouder SJIfkhuis en voorts Stuivenberg en Nota een poging zal doen den belKr de niUei te veroveren In drie aMeellngen nillen ploegen s middags S 30 uur m de Crabethstraat starten te weten tien ploegen van speciale alhletiekvereenlgingen een afdeellng réiËervea van vijf ploegen en vtJ ploegen van vereeni agen athletlek naast andere sport beoefenen Burgemeester X A A Uera cal het startsein geven BOJAKTCK eovD OBs cOMramiE insagaa alaaa aag bUeea In da mpctitle van het ddstrict Gouda la het lB a 1 Maass A Ter Oauw die op den voorgrond treedt Met 14 ptmten uit 2 wed MJden staat zU aterk Maar beide kaeran heeit zij op igen taiela gespeeld Haar kracht zal eq vanavond moeten bewijzen In Mooidceeht Ook Thalla a Vrienden en Oe Ooele staan er goed voor Ia aldeeling B xijn he D OS en Belvadère die de beste plaatsen bezetten Naaste concurrent ia t Zuid De uitslagen waren De Tunnel M S H a J Thalia a Vrienden De Doele 4 DOS t Zuid 4 4 Belvedère AnU Poedel a O K O T Excelsior 8 0 In de tweede klaasc staan alle groepen nog vrijwel gejUki Alleen Anti Poedel n la nog ongeslagaa auar iweft wclaig ol geen Vooraaoraag ncMar n D OA U C i Anit Töèdel nOa Spa I 4 t tltdlal Vriandos n BalvaMra n 4 In de deide klaata kdovcn t Suld en Moordrecht de lakfns te sullen ultdeelen Kooedncbt aoet bedenavund De TuniMl var sliaa asB met t ZuU a k te komen Belvadtra Dl Thalla s Vrienden 0 Ex etialar IBO OJS in t Zuid in i r Aspera ad Astra ttt 8 0 De Spil II Oe Doele n a 3 Anti Poedel m Concomia S PLAATSELIJK NIEOWS TOT msllDKitEN OMTREK Tn oa te BldstrWt Te Bleiswuk doet zich een toenemend aantal gevallen van tyiAtls vo£ r Verleden week werden er negentien zieken gemeld van wie er zes zyn overleden On verdere uitbreiding te voojikomen heeft de gpneeskundige inspecteur v n de Vo sgezondheid in Zuid Holland de bevolking van Bleiswifk verpUoht zich tegen typhus en paratyphus te doen inenten De burgemeester heeft d bevolking verboden op eenige wijze gebruik te naken van watier uit de vaarten en slooten LaadboinrhBlshoBdscliool te I ekkerkerk 7e Lekkerkerk zal een landbouwliuishoudschool worden gevestigd Benoemd zijn tot directrice mej N A Klootwijk te Haarlem tol leerares mevr J H Fonleljn Ku pers te Rotterdam en tot leeraren de hebren W den Boer en G N Rinkel te Schoonhoven GemeenAe ontvanger van Pa ekop Aan den heer N de Brum Is met ingang van 10 December wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leefijjd eervol ontslag verleend als gemeente ontvanger van Papekop Tot ttJdcUik ontvanger is benoemd de heer H J de Hoog gemeente ontvanger van Langeruigewelde Kind in kokend water gevallen TeKrimpen a d Ussel Is een meisje van ander half jaar in een teil met kokend water gevallen Kort na aankomst in liet uekenliuisIs de kleine overleden Een vergane Ds K J F Keu ning £ v Luth predikant te AUejnaar ia overgegaan tot de 4ed Herv Kerii JDs Keunin die 33 jaar oud ia werd in 1935 predikant te Woerden eii ataaü smds 1942 te AUtmaar H heeft in de NH Kerk een beroep aangenomen naar Donkeibroek gemeente Oostetelhngwerf Fr en bedankt voor de benoeming tot voorganger van de afdeelin ZeiatDne bepgen in den Ned Protestantenbond Benoemlag De opperwachtmeeeter der marechaussee O C van Manen te Lange Ruige Weide la benoemd tot opperwachtmeester bij de parketwacht ter standplaata Amhem BOSKOOP Ds Vatmaas met emeritaat Het provinciaal kerkbestutir van GeldeI land heeft aan ds H Vermaas Ned Herv predikatit te Lochcm eervol emeritaat veijleend tegen het einde dea jaa wegens meer dan veertig dienetjaren Ds Vermaas die in 1896 zun ambt aanvaatdde diende van 199S 1909 de geBnecnte van Boskoop was verder predikant te Hensbroek Gosthuizen Aardenburg en Zaandijk en staat sinds 1913 te Loehem Hjj behoort tot de vrijzinnige richting NIEVWEBKEBK AAN DEN USSEL Benoeming tot talpprediker De heer A Sterk tbeologiach candidaat alhier Is benoemd tot hulpprediker bü de Ned Herv Gemeente van Delfsbaven BnrgerlUhe Stand Geboren Cornells z van C van Wagen ingen en S M Baas Secretaris De heer Th Schriek is benoemd tot secretaris van de afdeelmg NieuwerkerkCapeUe a d Ussel van J e Landbouw Ondcriinige in de plaats van den heer J Terdu die om gezondheidsredenen bedankt heeft MOORDRECHT Ds J N Drost vraagt emeritaat Ds J N Drost Ned Herv predikant te Schiermonnikoog die van 1906 tot 1910 hier ter plaatse predikant was heeft eervol emeritaat aangevraagd Ds Drost is voornemens op Siondag 26 Sept aj afscheid te nemen van zijn gemeente Hy diende niet minder dan 18 gemeenten en stond behalve in Moordrecht te Lutjebroek Veenhuizen Ilpendam Probolinggo Fort de Koek Madioen Zuid Scharwoude Madioen 2e maal Soeral aja Bandoeng Pontianak Oterdum Ouwerkerk in D Brouwershaven Assendelft en verbond zich 4 Aug 1940 aan zijn tegenwoordige gemeente WADOINXVBEN BwgertQkc staad Geboren Leonardus Raphael z van Th Slootjes en H E M van der Weide Arie Bastiaan z van P van Beek en T van Dam Leentje d van H Verhoef en N A Both Ondertrouwd M de Waard en A Hoogendoom D van Laar en M Donker Gehuwd Chr Verwelj en M Möhle H Breukelman en C Starreveld C Hoogendoom en P G van Tol U Kabt Mn zorg minder wanneer U So pari 0aroma gebruikt voor het smakelijker n krachtiger maken van Uw maaltijden l SOPAReO DSAmMA VOOR SOEPEM SAUUN SPUZEN OFFICIEELE MEDEDEEUNGEK j DB PRMS VAN BLEEKWATEB Voor bleekwater mogen met ingiiu S3 September bü verkoop In ficsschm ï onderstaande maten ten hoogtte de volt verbnUkersprllzen wWden gevraaid I Uter 0 ie liter Deze prijzen gelden Inclusiel flesch JU MA RKTflBRICHTEN MASKT ROTTERDAM Dinsdag werden ter veemarkt tu voerd 1153 dieren waaronder 67 ruiSöS 10 paarden I veulen 3t schapen 76 nueUn kalveren 123 graakalveren SIS biggen en ij bokken n gelten PrUien per stuk melkkoeien Wüft iia 1325 kaUkoeien 1 00 14 0 13110 varetMm lOSO aoo aoo vaanen 80 850 62 TïïS sw aoo CM De aanvoer van melk en kaUkoelso n ala vorige week met matigen handel a Z prijzen bleven constant Varekoeien autia fcVeln met kalmen handel en prtJsbootauL Vaarzen en pinken aanvoer Umelijk mtt n delijken handel en iet hoogere prezen KAASMAHKT WOERDFN ai Sept Aanvoer 79 partijen kaai in met r m 62 50 2c soort 6 61 Hubl vhig Alles in orde HUWELIJK DuBM I He mi dt mm gtfliüclds hanDontocb hawcbjk r nad ai i aluiMo KhrlJTwi va r ftroBw n nur liM BUREAU HILVERSUM HEUïERSLAAN 13 TEL 7091 HILVERSUM Oiu Inntoor haeO lear veel goede en beechteldfl relaüee door geheel Nedeilend Heeiell zonder pocilla el inkomeii verleenm mj onte bemiddeling niet Schnjf one eot v rtr i eB Uw eo echen wi nUln bewliien dat oh f kealoor U nti dieBel kan ii Oiè mean naai oSr ftoowebilte Inlidilingeo kiuH U Hoitelooe Dir en la hel kanlooi mei de MEEST u blenco coil ert oWYeiigB I ZEKBKHEID na togen ond nkle gehelnUtoodin HET NEDERLANDSCHE TECHNICUM Ie ARNHEM leidt schnllelijk op voor alle tocluilsch aniens an bro e peis PBNA Bouwkunde Weg en Waterbouwkunde Werktuigbouwkunde ElecIro techniek Chemische techniek Zuivel techniek Moderne reclame DOUWE EGBERTS Agentan gevraagd troor briek van bakker grondstoffen op ruime provisiebasis Briev Rolaf Hbbbemaplein 87 Den Haag Tel 392013 Oevraagd tegen begin October aan nat flink Maisja voor dag en nacht Zondags vril Ridder van Catsweg 45 Oezocht door 2 hccren t zit siaapkaman mei volledig ptnsloa Brieven no Q 6613 bur v d blad 6ivru d fliBlu OimstMi voor dag of d en nacht v g g v Mevrouw I H de Wilde van Beveminghlaaa 30 Met groote blijdschap geven wi kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje HA S die bij het H DMpscl den naam ontving van JOHANNES J H V STRAATEN J J V STRAATEN V Breukelen EVERT Alkmaar 22 Sept 1943 Lyceumstraat 72 Oet ro u wd JO TYBOuf en ANS BENSCHOP die mede namens wcderztjdsche Ouders danken voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder Reeuwtjk 21 Sept 1943 Heden overleed zacht en kalm onze innig geliefde Moeder Bebuwdmoeder Grootmoeder en Zuster HILLETJE KRAMER Weduwe van Chrlstiaan de Bruin in den ouderdom van SI jaar en 10 maanden Gouda T DE BRUIN M DE BRUIN van den Brink Haastrecht C G DE BRUIN 8 DE BRUIN Dullemond J DEN BESTEN de Bruin H DEN BESTEN Gouda t T DE HAAS de Bruin J DE HAAS Rotterdam H XRAMEp Haastrecht 21 Sept 1943 Hoogstraat C 141 De teraardetwstelling zal plaats hebben Vrijdag 24 Septemlier vanaf het sterfhuis Hierdooi geven wij kennis dat tot onse diepe droefheid pkitsellng la overleden onze lieve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder ANT KBlipCM geboren Bhwt tn den ouderdom van Vt Jaar Gouda IL KUPKia J T KBHPia 0 XXMPIII8 Oost rwt k a T d SPELT Xompen 1 d SPILT B UINCSIAX X np rs T hangkhak I IL KBIgPCRS ▼ d iMk Booegraven C ScaOBB Oottda a KXMPms T KntPBM Ankw Hamburg A SCHBAJOI Kasnpata H KEMPKRS L STARBZVIXO Gouda IS September BacWkade UI De teraardebastflUng lal plaats hel ben Donderdag BBMi op da tM BegraaHiuats Vertrek van het stsrihuta t U alir U43 W SCmtAMM De Heer en Mevrouw TH VAN DER POL iS VAN DER POIA Donker geven kennis van hun zilveren huwelijk op 30 Sept a s Receptie van 12 30 tot 2 30 u Eindhoven Blaarthemscheweg 138 Opleiding Middinstandsdipl Alg Handtliktnnit Ook speciale clubs voor dames waarvoor zich nog deelneemsters kunnen opgeven Aanmaiding gaarne spoedigst T VUYK Leeraar boekhouden Onderde Boompjes 4 Tel 3797 Reunie Theater Heden Woensdagavond 8 uur onherroepelijk laatste voorstelling van het overweldgend succes filfflwerk VBRLATKN Van Vrijdag a s af het meesterwerk Es wigsaf ans onza schuldin t arinran een zwart leeren VVIIUreil kinderschoentje nmtrek Graaf Florisweg Tegen belooaing terug te bezorgen bij J Stigler Vlietdijk H a6P Reeuwiik ENGELSCH Hebt U plannen werkeli k goed Eng te leeren ƒ 3 per m Ik zal het U leeren Br no a 6581 bur v d blad Gevraagd voor de morgenuren behalve des Zondags een dagmeis c I andere vreawelUke bulp m kost bij mevr Duymaer van Twist Turfsingel 70 Meerdere vaste hulp aanw Zich aan te melden s avonds na 7 uur Te huur gemeubileerde ZIT EN SLAAPKAMER op goeden stand omgeving station Br no G 6909 bur van dit blad Advertentiën in i anilertt bladen worden tonder eenige prSsverboogini door ante ADVHÏTENTIE APDEELINO geplaatst B omven voor meerdere bUdca It Mn tekst voMoeadc INZENDINd venocb AAN ONS BUREAU MARKT 31 GOUDA Vraag prospeclul 153 een PBNA ARNHEM KRUYNE A JONKER Veilingmeesters en Taxateurs Breersvest BS 5S SCHIEDAM Csnirnm Op DInsdaa 28 September en volgende dagen aanv v m 10 uur en n m l i uur Kunstveiling Een fraaie collectie schilderijen kunstvoorwerpen en luxe artikelen juweelen goud en zilverwerken Perzische tapyten in diverse maten Wilton en Axminster karpetten overgordijnen fraaie bontmantels antieke en moderne meubelen zeer goede piano s gramofoon met versterker en platenwisselaar enz KMKDAQINi Zaterdag 25 September 10 5 uur Zondag 26 September 10 3 uur Maandag 27 September 10 3 uor Gelegenheid tot het geven van kooporders CalalaguB verkrijgbaar op aanvrage ofaande vcilingzaal tegen betalin van 25 et iBaaBH aMBa TEL eSSSI aaB saH sMi B 4 93 STAATSLOTERI nauuNo I N DIN8DA0 I aa r i Mi B raiH ICLA9SI 1 TRCKKlNa HOOO rlUUEN f iMa iiii3l iii t i iaii isit ma iitst f an i m iiaa wfi tssa iiu 8023 1277 nos inti raUZEN VAN 70 last uei iisa 1230 1147 1107 law i7is 1777 laoa mi ii3i iissVaa Mti i49e Mu HTO H m son iiai azM Mis jsa iffls s3aji 4s s ina wii km ao 4070 7 m 4141 4S8i 47SS 4939 DOOD SIM Sltl iSS SS22 9 118 am 4a S94 sszs mss tins 7ii tiss 7574 7 43 7647 tsio nss 7 g 1224 tsoa 337 es2i ma aaxi aisii taat Z7i 441 449 g a7 10311 10420 10333 lOBl 11430 11570 lltti IISSO 12007 12101 IZISI I117 122SI II275 12476 12aa9 12S9I 12800 I2W1I 13171 13364 13301 l38tS mi4 14321144 6 14304 14334 14610 14617 I4 n I47S0 ItOSl ISI30 394 IWn litU Wa 1 147 1 278 1 9 $ 10030 1 732 10193 1 831 lOOSS 11001 1138T mm 11271 17430 17513 in 9 17044 17731 177 1 17014 17041 til ISIOl 1 387 l 9ST 119 4 18970 I8ÏB MSTS 10083 18 01 ISOOO I0O14 lOOOO 1S401 1 04 1M19 11021 10107 Mil 10407 490 10031 20727 xnO lOaO 11118 11140 214S7 21 10 21031 P BawelQkabnrean Discretia MANOERT KOMT Fr v Mierlsstr 62 A dam Helpt U vlot en tactvol Aan de juiste vrouw of mant Vraagt direct InlichtingeD Gratia zónder verplichtingen PIANO OF VLEUGEL te koop gevraagd Brieven met opgave van merk en pi R van Buul Burg de Raedtsingel 23 b Dordrecht TE KOOP OEVRAAaO Nomotta leerboek deel I en II A Amberg Sijmans Oroenendaal 38 üouda UWEiaEtEIUUD boven de 18 jaar Fluweelen Singel sg DIT IS W M riBTEBSEN HU durft i n tanden t laten tlon want htl ebrulkt cti Mtl per tandatttt Mtl mukt aele en doorKcreokte ten den helder wil tonder t knier een u tuten VSrkr aar é 10 c i 6V OreaKIm MerctesuiK Xep Wrt te r f r iS Schoorsteenen geveegd Kachels of haarden nagezieo Zoo niet laat het dan sü doenl Alleen als alles prima Is orde la kunt U zuinig stoken Laat ook ramen en deuren zoo spoedig mogel k tocbtvrg maken Er mag vooral geen warmte verloren gaan Roep t ldig de hulp In van den schoorsteenveger amld timmemuui of stoffeerder liaal in T wartnft uil niiiidfr Itoii n I V d 20 borden heerlijke voedzame pap komen uit een pak H O of Quaker havermout Vraag uw winkelier H O en Quaker I MEUBELFABRIEK in Noord Holland ingesteld op serie en massa fabricage = t 60 arb aoekt een BEDRUFSIEIDER roet practiache ervaring en vakkennis in deie branche initiatief en toewijding teneinde in verband met een ophanden zijnde uitbreiding een deel der organisatorische taak der direotie over te nemen Leeftyd 32 40 jaar Candidaten moeten bereid xün eventueel deel te nemen aan een psychologisch onderzoek bij de NEDERLANDSCHE STICHTING VOOR PSYCHOTECBMIEK te Utrecht Brieven met uitvoerige inlichtingen eigenhandig geschreven en voorxien van twee nieuwe scherpe foto s van voren en opiü vó6r SO September aanstaande te richten aan ADVERTENTIEBUREAU T h ALTA te UTRECHT met vermelding op het convert No 2730 G Dondardog an Zotardag op da Goudicha Morkl varkrijoboar MIUBILWAS in dria klauian an SCHOINSlMlia zwart an bruin 35 cant per 100 gram Galiava doooja of potja mada te brangeii em ta vuHen Habf U galrocfif an gaan raouftoof gawrocfc OcHi terug hco vlug en Uw geld terug i i m mm wanJWieii e e w WM i w f m eaii m m Wiw m ww NOBLITO THEESURROCAATTABLETTEN KQflil echte thee nabijl N V OE UNDBOUWBANK limECi Seed vu CoaimliewiaMe Ar Mr J X a Dl BBAtHORT VAN LBUSDCN LciudcBMr A M A BARON VAN BOBTZELAIR VAN ioENEN EMWOLrSRZN Oed Comm D Bilt ft W I DOUSI VAN TBOOSTWUK NIeuwereluil Jhr Mr VAN ASCH VAN WUtX AiMter A TBI NOCV18 DB BKAUW WDk bU ifuuntnlt Vtratrebt credletan ook aan nlet lowlbouweri Neemt gelden ó depeilta AgMton Do heoraa P tob dor Uada ta Gouda Xloiwog 112 OD G W C tob Oorth Krooa lo WaddiagarooB De DIrectlet B DE BFAUFORT N C DE RUYTER 5n 4n Khum vatt mOÊÊt m jmvMnwer Varfcrijgboor in alk café ait rattourant Ook kunt U thuis xelf Rhumpunch mcriian Uw winkaliar haeft Rhumpunex zeker in voorraad FABRIKANIE N V h ti F J TEMPEt