Goudsche Courant, donderdag 23 september 1943

mru 23S il 194 $ B nwu Jiariiet 31 GOUDSCHEüife COtC AHT NIEUW LAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pru s S cents per nanmer 828te JisiTiv4 No 21351 f Cbetndaetaur f Ttma Cknda ipon versterkt hét Qmisfront praitUtdie maatregdeii bév band met vtut m oorhgstoettand OpmerkeUike gebearteniuen te wachten aldm Tojo alsmede In het Noordzeekanaal moeten werden Mava aa M perMnen dte Het opperbevel van de Duitsche weermaoht deelt dd Woensdag mede Aan het Oostelijke fnnt bleef de vtiiuid gteteren aanvalloi doen met het iwaartepottt in de gebieden van Poltewa Bodawl en Smolensk Zijn met sterke stri dkraehten rndetnomen doorbraakaanvallea werden opgenuigMi ÏD de wateren bij de Noordkaap werden van 38 aanvarende ovjet▼liegtuigen ▼ er 21 neecgeachoten door formatie Ouitsche jacfatvhegtuigen en jtdiHoulsiers in samenwerking met het afweeiigeschut van een convooi Aan liet Zuid Italiaanache front icwamen slechts plaatselijike gevechtahandelingen voor Sloveensehe opstandelin n tezamen met Italiaansche communisten en benden oei en uit het Kroatische gebied trachtten in het Oostelijke deel van Venetië in Isti ië en Slo 11 VMltt Mr la ÉffovmMU Mi nm tel M tUlilHi tfnaitM la eea fc tia Hlkat kaUMt il b ter ttnUtMag na Ct ttwfifi tat ovmicfet Wilfct dat i wel Jtrian Iar btvwimc by deze p 7 o natimule oortas éMi die recht dan aniit van lÏMnwoordtcaa taettwd i de iaaktt bwretUff b beaiatea tat iae nel meieltlke der mmtüt en Tliec O vardedlfinc van het aaoaiaamfc verfterkt en de laehtafweer nitfeiweid wor vertaod daamede lift een nitbreMMf der eivlele en wt item der rSfeerinc In bet Ten iMte weidt exeird Jfur f IfiAaBflnfea Tan bettanr IM ovoorwaardelijk to Tokio of rrooto atedea moeten leteaaar andere itfcken ndlen wortrergebracht Im taden fnaatl gel heeft de uitIHUblf van het transport te land en pjiee ten doel Om het beetuur irmt te vereenvoudigen vil men pift aan de plaataelU e beirganen wefk overdragen dat M diuvere door de centrale instanMrw rd verrWit Het awibtenarenwl opnltatw worden Jngekram evena wordt gewezen op de keiuyiekl van eeti nog snelweikmethode I b b lot n dat voor htt wMfc in mat vrouwan auUen worden aan LaattlMUgrmnii konwn ta vervallen b v ooh waar oudara personen In het nvrocai njUan ordan opfanomen lolta la baalotan tot maatr elen Mr Japan an lfaad Joakwo volkomen nkaiyk van Aan Invoer van levananuMtan wordani Het Brui en jatalaal aal varawivoudUa worden I nieuwe maatrafalen tot vereenvondldnc I liat twatuuraapparaat hebben alleen In d Tokio at betrekking op ongeveer 12 000 naren en bcamliten die eldera te werk worden geatahl De Tokio Aaahi Ijlmboen maldt dat men het voornemen X een soort airbeldataraeorpien te vor die dan in da munitiefabrieken lullen De vrouwalUka leerlingen van een hooi I Uen b v na afloop van haar allen een 4 i twea Jaar in da oorloga rie wvidan gapiaatat Bede van ToJo B door de Japansohe ragenioff e hdetm msaiiragetap ter ventenking M het thuisfront en de nationale gistructuur dea laitda hebben Ni één doel n4 deccen oorlog te aldus heeft de eerstie miniahr ToJo vetlclaard in zün radiorede W Woonedaxavond De al emeene Mmd i ematiig en de ontwikkeling k Is een gtadium getreden dat geen MMlppen der tot dusver aan den Wjelegdc inspatuiingen dtiMt Met WtHigingskracht en geloot aan af MpüB itg alleen is iiet niet ge lO Engelaeiien en Amerikanen iNfetcn londer rekening to honden M eigen iware verlieten door J nieuwe tfenaieven het Ja HMhe rijk Ml da knieën to krifiren put gevechten ilJn derhalve aan M gang en nog to verwaehten Iwtialve ia voor het Japansdie A de tiJd gekomen zich in te steln n a lle gebieden des levens op M Mldigen oorlogitoestand eo zijn Wbiradenheid en kracht er uli gfe g van den oorlog en voor d Wnrinning te v erster ren W NCaerina liaatt tich met bet oog op Wtaeatand gadwoocen gezien IngTitpenda MMgalen te nemen en terstond in de In te voeren Zoo is ten eerste zorg n voor de nauwste sailnanJaerklng Usn da hoogste militaire autoriteiten en mialelding Ten tweede zal men in het een vaatbaradan atrljdtroat vor I leder opzicht da eindavarwiniiing yrgt door ataun van da oorlogvoering arde warden enalla en omvangrijke natiein maatragelan genomen Ten Eaaaft man maatregelen onder oogoi welke een awaldlga opvoering der Vioduotie an vooral der munitie en productie bavalUgeD da ontworpan veratarklng dar verdevan h t moederland zal de regeerin lUatlel opaleh namen Aangezien al tW anaan anal aa prompt ten uitvoer fa gelegd zullen waarsehtjhujk directe Uwtacta uitwerkingen verwaeht kunnen WIN op da mlUtatra febeurtenlsaen welke üpaid opaiauw in verbazing zullen kun angan te lader taval ia het thani geen otn vaat ta lioudan aan oude ge de gewoonten arbaldamethoden enz ar veeleer om zich met zdn ge IIVenBlBttcIllng ta orienteerefl op da a aa dazen oottog tMng Mwmt dagelijki toe In De vttand traidit met alle door tegemftondeven suei to behalen Daarom cal de toet la het verloop van het verdere ebenren nog vele opmerke gebenrtenlaien brengen tfc keerpunten van den oorlog 2 de regeerin dertialvei dat eevoflcing het feheele streven der MABSHAIX VnVtMMOKMK TOT SKNUKAMSMiraS Uit Washington meklt de l laehe faeneiiten i i nst Eea iioogg ilaatate ofticieele penoonlijkheki he tft vti kiaard dat preaident Seoeevelt an mlnistarpiresident Ohurchill cencMÉl ItarahnJil hebben uitvertceren voor ét functie van oppert evelhebber vnn alle Anglo Ainerikaanache atrödkrac ten op de veractiiUende oorlogetooneelen staatsleiding weUce aich fed yogen iieeft gezien tot uitvoering v ui drattisdie maatregelen veiirtraicKeod en met het grootste be ip zal stednen Twijfel aan de eindoverwinning bestaat er niet en de dag zal komen waarop vrede en orde in alle gebieden van Oroot Oott Azië gewaarbong zullen zijn De kleit weer een uur terug OP MAANDAO OCTOBBB Oe mteMerraad vaar de imka venleaglagfai Dnitaahlaad heeft besloten in den winter IMS M wederom den normalen tijd in to voeren De overganc van lomerfijd op normalen tii d gesehiedt op Maandag 4 October IMS dei oehtends te 3 uur Op dat oogenUik worden alle kiek ken een nor aebtem eaet De rede van Churchill BCLASTOtOyEKBOOOINO IN DB Vn 8TAT8N Het AmerikaaMche ministerie van Flnanoib heeft pteaideat SJMsevelt een nieuw belaatinfprogram voorgelegd dat voorziet in een aaavuUanda balisting ran minatena Uen proeasil voor looAtrekkera Volgens dit programma wordt da belaatin dia btJ het veratraklsii van het loaa wordt Ingahoudea en Ihaaa tarintic procent bedraagt tot dertli prosiat verhooco DRSOEWENSCBT OVtM HANDELAREN TE VBBDEELEN Inwonem van de gemeenten behoorende tot de distributiekrinfsn Amsterdam Bevvrwijik Bloemendaat Bussum Haarlem Heemstede Hilversum Landsmeer Lar N H Kietit wer Amstei VeiBen weesp Wormer veer Zaandam Capelle a d IJssel Delft Dordrecht Gouda s Gravenhage Katwijk Leiden Oegatgeest Hijswak Z H Rotterdam Sdtledam Vlaardiogen Voorburg Wassenaar de Bilt Ut t Z st en Zuilen dienen bon groeatie elfddneriode 19 op Vrijdag 24 al Zaterd 25 September aj in fe leveren by den handelaar van wien zij in de periode van 3 t m 30 October groenten en fruit wenschen te betrekken In afwykrog van de tot dusverre geldende regeling Jcunren dilimaal de groentertbomien va over een gezin beschikt desgewenacht bij twee verschillende handelaren worden ingeleverd Men ia dus oiet meer verplicht aUe groentenbonnen waarover het gezin de beachücking heeft b denzelfden handelaar in te leveren BBScanuuNo van den ADMWAAL IN DE NEDBBLANDBf C grond van par S alinea 1 suba t van de verordening van den Sijkacommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr 100 41 over bijzondere maatregelen voor de kustbescherruing wondt het volgende bepaald In de ttaven van Rotterdam op den Nieuwen Waterweg van Rotterdam tot de xeegijens in de aan den Nieuwen Waterweg gelegen zeehavens en in de havens IJmuiden Deq Helder Harlingen Oelfiyl VUasingen tostcrdam dtHHCHtOHd f Groentebtm elMe periode inleveren COMMENTAAR VAN DCITSCHK ZUDE Ia Dultacha politieke kringen werd volgens Interlnf over de rede van ChurcMll het volgende medegede eld 1 In zUn inleiding gaf Ctaurdiill uitvoerige historische remlntscentiea over de aitgeloopen veldtochten die door den loop der gebeurtenissen reeds een geheel andere waarde hebben gekregen 1 Wat betreft de aankondiging van Churchill over en voortzetttnc van de terreuraanvaUan herinnert bmo van Ouitache zude aan den versterkten afweer en In het bijsooder ook aan de eankondiging van een vergelding Dit schUnt ChurchUI hoofdpijn te bezorgen Op zekeren dag zullen hier de Setten een belaftfrUk woord spreken wat batrett de kwestie van den zeeoorug heeft Churchill enkele gunstige perio dea uitgezocht om aan de hand hiervan wis kundige rekenkunststiAJes te kunnen ver toenan Belangwekkend is de erkenning van ChurcHU dat de dulkbootgeveohten weer opleven Ten aanzien van den tonnagaoorlog gaat ChurchUI zich aan dergelijke mateloos optimistische overdrijvingen te bulten dat het niet de moeite waard la mat hem hierover in discussie te treden t Waneer Churchill verklaart dat Kn land het Zuld Oostelljk deel van den Stillen Oceaan ook als ztjn oorlogstooneel beechouwt dan Is dit als een kalmeerende pil voor de Ver Staten te beschouwen I Churchills uitlatingen over de aan h oonunandogezag van de afzonderlijlte gealUaerde legarletdera gestelde grenzen doet varmoeden dat hier toch niet alles volgens da plannen i zonder wrijvingen Verloopt TaJoensKing Chlna in ieder geval krijgt als aenige hulp alleen maar deze compelentieoonillcteq ta zien roeibooten sloepen van elke soort en open motorbootei voor zoover zij zich volgeiu par 2 alinea 2 der verordening nr 100 41 in het verboden gebied mogen ophouden van èen uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst aan land gebracht opgeheschen of aan dek bewaard worden Uit de aan land gebrachte booten moeten de roeiriemen en dollen verwijderd en achter slot opgeborgen worden De bevoegde bavenbewaldngsmstanties kunnen in speciale gevallen ontheffing van deze beschikidng verleenen Overtredingen van deze beschikking worden volgeris par 7 der verordening nr 100 41 gestraft met gevangenis in ernstige gevallen met tuchthuis tot 5 jaar Deze beschikking treedt een week na de publicatie in werking a Het belangwekkendste deel van de Ohurohlll rada is natuurlijk het deel waarin da actueel gabaurtaniasan to het Middellaodsche Zaagebied worden behandeld Chur chill s openhartigheid waarniede hU voor de Vehaele wereld het verraad wan de Badogllo clique beveatigt wordt van Duitache zijde toegejuicht T Het telt ift de afgezanten van Badoglio te Lissabon verschenen om tot e n samenwerking met de geallieerden te komen doch ten antwoord kregen dat alleen een onvoor waardeltlke capitulatie in aanmerking kwam is een ondubbelzinnige klap in het gezicht van de afgezanten van Badoglio S Churchill deelde mede dat de landing van een divlaia luchtlandingstroepenyiin het voomeman lag Van Dultacha zijde Cetraurt men het dat vermoedelijk tengevolge van èen bijtDds gegeven waarschuwing Soor de Badoglio verraders deze landing met is ultgevoeid want de ontvangst die deze divisie gekregen zou hebben zou beslist vernietigend voor haar geweest zt n zooala ChurdilB in ztJn rededan ook vermoedde S CMirchill s uitlatingen over de arresta tie en gevangenschap vsn Mussolini vormen een beveatiglng van da achande die de Badaglla aanhangers voor het forum der ge haele wereld op zich geladen hebben Evenzoo belangrijk Is het bU monde van ChurelkiU aan openlijke bevesUging te hooren ven het j Ian om Musaolini blJ een eventuaele bevrQdingspoging ta vermoorden r Beiiwar uts oardoppelscMllsn lattmaakt er melk vani Naar da Brltsche berlchtendlenat meldt la da Amerlkaansche ambaaaadeur In Turktte Laarrence Steinhardt te Washington aaocekomen J Smolensk Aaovaiien bij Poltawa Roslawl Actie tegen opstandige iormatietf in Sioèenië en Istriê venië zich van de macht meester te maken gebruik makende van het verraad van Badoglio Duitadie troepen gesteund door nationaal fa istisohe afdeelin n en vrijwilligers uit de bevolking hebben de belai grijkste plaatsen 4 p verkeerslijnen bezet en vallen d Mvovende en phinderaide opstandelmgen aan In het Middellaadacha Zeegebied viel d luchtmacht herhaaldelijk met goed gevolg vliegyaldan nurcheereode ooloama en v Jan dellfka atelUngen aan en vamlatlgde tsMa groote tarpadomotorbootan BU Oikrattar bracbZan oaze delkkaotsn Ma vUaBdaiqka tar aie aga e tot aiBkan torpa deerdaa aaa kaaiUa kaaekecmd katdsehlp aai ver a ia tla da aaa adirraeMacMp ahmeda aasi vdandaVIk vUagtolg In da Thyrreehache zee brartiten vaartuigen der marine een 14 900 ton metend stoomschip der regeerlng BadogUo dat zich bU den vUand wllda voegen tot zinken en beachadlgden een ander groot schip alsmede aan mQnenlegger en een ander klein oorlogsvaartulg zwaar In de Egeïaohe zee vernietigde een duikbootjager de In Brltacjien dlenat varende Qrlekacise duikboot Kataonla en nam een daal dar bemanning gevangen In den afgeloopen nacht vielen snelle Duit sehe gevechtavlletgulgen afzonderlijke doelen In ZuldKngeland aan Bij vrtje jacht boven den AUantlschen Oceaan werd een groote Brltsche vllegboot neergeschoten Ten aanzien van het bericht van Oeallleerde zijde dat Fransche troepen uit Noord Afrika op Cbrstca zouden zijn geland deelde de militaire woordvoerder gisteren te Berlijn mede aldus het H b 1 d dat er nog geen bericliten over ovechten waren ontvangen Dit beteekende overigens niet dat er geen Duitsche troepen zouden zUn daar het eiland niet zoosls Sardinië Is ontruimd Onmiddentjk na zUn bevrijding heeft de Duce een beroek van verscheidene dagen aas den ruhrer gebracht Telefota Eaftmaaai Stapfl Naar aanleiding van de bezetting van Spalato Spilt door guerrilla troepen verklaarde men te Berlijn dat er inderdsad vrij sterke formaties partisanen aan de Dalmatlachetkust rijn geconcentreerd Zij hebber haar activiteit met des te grooter kracht kunnen ontplooien daar zU zich konden voonlen van Itallaanst e wapena Nadat vroeger reeda was medegedeeld det van Kroatische ztjde militaire maatregelen hiert ea waren genomen wordt thana bericht dat ook Duitsche troepeabewegingen dia ten doel hebben hieraan hat hoofd ta bieden zijn bagonnesi SUuUmewÊH Voor ƒ 15 000 chade BRAND DOOR BBOB VAN VABRNS BU rUUHA BBDNt Kort maar zeer schadelijk is een brand geweest dée Maanda pniddag omstreexg kwart voor twee uitbrak in een aan de achterzijde aan het vee marktterrein oelegeiv lokaal van het C3UW van de N V voolheen J L ns Door broei in voor vulmateriaal dienende varens ontstond het vuur dat m den brandbaren mvemtarïs van kapok en een putij meubelen ffetig voedsel vond Slechts één straal en een kwartier tijd had de brandweer noodig om de vkunmen uit te msfcen en daamede het gevaar van uitbreiding te bezweren maar in dezen korten tyd was voor circa 1S I00 schade aangericht Acht ameublementen 300 KG kapok en IQD K G varens zijn verloren gegaan VtTzekering dHct de schade CHR VROUWENBOND OPENT NIEUWB SEIZOEN Ds KaV ever den dienst van Oed te bet holsgesin Gisteravond tiield da afdeeling Gouda van den Ned Chr Vrouwenbond in het Veemark restaurant baar eerste ledenvergadering in iiet nieuwe winterseizoen De presidente mevr C Pitlo V d Endt opende da bijeenkomst met t lezen van MatthVus S 1 if waarna zi na een kort welkom het woord aan ds H S J Kalt predikant der Ned Herv Gemeente gaf die een in leiding hield over De dienst van God in het huisgezin Spreker vergeleek den diëtist van God in ons leven met de pronkkamer van een ouderwetsche boerderij Zondags maakt men er gebruik van maar de ovenge dagen gaat de deur op slot Hoe verkeerd is dit De Bijbel wijst er ons zoo duidelUk op wandel met God Dus permanent Vanuit het gezin moeten we onzen kinderen laten zien dat het heele leven pen geschenk van God is Om Hem te tUenen belioeve we geen groote dingen te doen Als we trouw zijn tot In het kleinste ook in de kleinste dingen van het huiselijk leven dan onthoudt God ons Zijn zegen niet Ds Kalt sloot den avond met gebed BVBEAÜ VOPB BEROEFSKECZE in BeiaagitelUiu teaat dat behoHto vaoniet Uit het jaarverslag van den secretaris van het Algemeen Bureau voor beit epAeuze blijkt dat er ook m 1942 een bevredigende belangstelluig voor dit bureau t estond en dat het in Gouda in een behoed voorziet Adviezen totaal 294 bezoeken braditen Psycho teohnisch werden tien personen onderzocht terwyl voor negen candidaten medach advies werd ingewonnen De heeren C H Hagedom en L Verjaal bedankten als bestuurslid terwyl ook mevr M Ni van Doom Spruit jwegens vertrekt nit Gouda haar bestuursfunctie moest neerleggen In de gisteravond in Ter Gouw gehouden jaarvergad rin w d uitvoerig de financiëelebureau besproken die d vallen van byna allesidisidies zeer rnoetlijkBesloten werd om voortaandie van het bureau gebruMc mak eenkleine bydrage te vr en terwyl tevenseen commissie werd ingesteld welkezal trachten nieuwe geWbrdmnen op tesporen De verloren zoon Voor een goed bezette zaal gaf Willem Goosseits voUcstooneel gisteravond m den Nieuwen Schouwburg een heropvoering van het stuk mt het zeemansleven De verloren jEOon met Rika HMnper en Willem Qoosseng in da hoofdrollen ifCRGBRLUKi STAND Oeboraai GerbrawUnB Maria Gibbon en M Ver 10 Sept Jiriuniaa Geertruida d van K waal Bosdiarag IS 21 Sapt AdrUan Leendert z van M Quist en M da Mik Tollenstraat St Her drica Anihonia d van J van der Kleljn n D H A Appel Vosaiuaatr Maria Mlt t d van W i Broera en W Molenaar Jf Haven 116 V CMtavawd tl Sept X C TtJImut en A Benschop B Sept t Patdtjk en r tt a van dan End K W BerkhS en C M Berfcouaror Ovailadaai aapt dararda da toag ah met J VerkiatI M J Wal Waar Wanneer Xhalia Thaatar D snskkalaam van Paull met Uarla Llilaa Claudius ea Ba rald Paulaan Aanvang S uur Bcunla Biaacaap Verlaten mat Cerbuw Luchalra Aanvang 8 itur Sept t H uur NIanwa gühanwWuf Opvoering De verloren a ym door WUl n Goossana Volkstooneel a Sept T M uur Veemaakt rss anral t Bijeen komat Ned C3ir Vrouwenbond spreker da H S J Kalt over J a dienst van Dod In het hulagezln as gapt 4 nnr Slaa Janskerk Afsctaelds samenkomst Ned Herv Oemeenta mat Da H van Dijken Gzn ts Sept M nur Ambachtaschaoli Algameene ledenvergadering 29 Sept i 11 nnr CrakaOiatraati Start singel loop estafette W Sept I U aar Kanataata iCindarvoaiatel ling W A fronaorg acUe ü gapt 7 1J uur Knaatnita Voorstelling V A frontzorg actle optreden Kleinkunst aezelachap Melachlnl APOTBEKCRSDBNgT geopend das nachta allMn Stesda Apotheek P Weljer geneeamlddelen Gouwe 131 APHALKN LEVENSMIDDiEI ENKAABTEN Distributiekantoor l te Il ia en J S 1 uur Uitreiking nieuwe lavensmlddelankaartcn morfen Labey lot rn mat Memcs aCKOKNBNBONNKN Afhalen aanvraagformulieren voor aohoencnbonnen PUtribuUckanloor S0 lt 30 eii 2 SJO uur kiket It morgen lettais V X Y Z Slager slachtte clandestien een vet kalf OQK BADIOTOBSTEL ACHTERGEHOUDEN Ainbtenaren van den centralen contreledienst uit Gouda hielden den 39Jarigen slager P C T uit Reeuwyk staande die m een mand voorop cijn rijwiel een hoeveelheid versch kalbvleesch vervoerde Aangezien het noï vroeg in den margen en het vleesch nog wtaim was vermoedden de controleurs dat de slager frauduleus geslacht had Het bleek dat hy jtiist een vet kalf van 12S kg had geslachk dat van den 38jarigen veehouder M L U te Reeuwyk voor tioogen prijs was gekodtt Ten huize van dan slager werd een onderaaak infaatald waai1 l men vtjt ongemerkt kazen aantrof Twee kazen had hU buiten da diatributia om gakoaht van den 4T Jarlgen apoolfwegarbelder J B te Gouda drie van den Sljarlgan veeoentroleur G J B uit Bodegraven De kazen welke afkomstig van aan drietal veehouders K v E ta Reeuwyk H H ta Gouda en A P v d L ta Gouda Bovendien werd In da woning van den alager tuaachan het plafond en den vloer van de bovenverdieping een ratlofoestel gevonden dat achtergehouden was De slager ia ingesloten SehoanheTcn kon trait eten Onder de gemeente Polsbroek sloegen opn troleurs van den C C D een goeden slag toen zij een vrachtauto geladen met 104 klatffi appela en peren aanhielden De kooper de Sl Jarlge bedrijfslelde van een groen ten kweekerb J L B uit Uaw die met den wagen meereed bekende dat hij In opdracht van ziJn directeur G W A de k te AMienes ruim 1000 kg fruit buiten de velling om had gekocht van dan teier J K te Herwljnen Au dekking voor het vervoar van deze party gebruilsfe hy een fictieve velllng nota van de veiling te Amsterdam Het fruit werd In beslag genomen en detl volgenden dag onder toezicht van de ambta n aren aan net publiek te Schoonhoven verkocht Groote smofckelpaitij aehterhaald Op het station ta Gouda hlatdan controlaura den 3S Jarlgen varkenahandelaar H v Z uit Zevenhuizen staande dia vtjf flesschan koolzaadolie smokkelde Een in zdn woning ingesteld onderzoek leverde zeven ongemerkte kazen en tien flesschen koolzaadolie op Deze olie had hij laten per n bij den 4S jarigen smid K V te Zevenhuizen Deze perate clandestien koolzaad voor Iverse ingezetenen van zijn woonplaats waarvoor hij ala betaling een deel van de verkregen ohe ontving In de woning van den smid trof melt vQftlen Uter koolzaadolie aan De handelaar v Z had de kaas gekocht vaii den 3S Jartgen veehouder A P ta Nleuwerkerk a d Ussel en het koolzaad vati den 40jarigen landbouwer H J P te Zevenhuizen Bi dezen landbou lier ontdekte da C CJ een nieuwe smokkelpartij In totaal vonden de controleurs 880 kg tarwe 900 kg rogge 180 kg koolzaad en 140 kg gerst welk graan tHj het dotachen waa achtergehouden Bovendien vond men veertig liter zurende melk voor het clandestien bereiden van boter twee kazen van 10 en 8 kg en een nieuwen buitenband en dito binnenband welke ontvangen waren butten de distributie om van dan kweeker M v L ta Capella a d Uaa ta ruil voor varkenavoer Verbwgn giaaa Toen controlaura uu Gouda en Zevenhutaan een eodaraoek inalelden by den St jarigen IssMlhOMWor D 7 B te Moarkapelle vanden ztj In een veftioraen ruimte S4S kg tarwe In kg erwten en 398 kg koolaasfd De landbouwer had deae producten na hef dorschen achtergehouden BU den landt 6uwer W O V V te Zevenhuizen vonden da controleura in een hooiberg en onder atroo In een achuur In totaal lOSl kg tarwe en T91 kg groene rwten verborgen Nog twee radio s gewaden Btt den landbouwer W de G te Zevenhutzen kwamen zes ons emerkte kazen en twee mud koolzaad te voorsohyn Bovendien had hy oen radlotoastel verborgen Da 4 jange A P L uit Rotterdam werd aldaar aangehouden tddena het vervoeren van vier ongemerkte kazen die afkomstig waren van den S jarigen kruidenier F T te Moordrecht Toen controleura uit Gouda btJ ham een onderzoek instelden vonden lU drie ongemerkte kazen en vertwrgen m een kast een achtergehouden radiotoestel AUa genoemde goederen werden ta beslag genomen en tegen alle betrokkenen werd procaa veriwal opgemaakt Feuilleton Nadruk verboden Het Uchi op den toren £ eensdie roman van T VOGEU JORGENSEN 33 Ben JÜ HT vroeg zij Ja heb je nieuws Heelemaal niets Heeft er nog iemand gebeld Neen niemand Verlang je naar me Ja maar ik maak me ook bezorgd over jou Wee toch voorzichtig dat jebuiten gevaar blijft Beloof je me dat Ja antwoordde Vosz gelttkkig omdeze beeol gdhetd Hy waa niet voorzKhtig omdat hij gevaar voor zich zelfduchtte Het Icwam zelfs nooit i i hem oy ot et wel gevaar voor hem bestond Maar iïi dit geval moest hü wel voorzitJhtiig i yn n zichzelf voor gevarenvrvwaren om deze mgewfldcelde zaaktoi een goed einde e kiumen brengen Wanneer konï je naar l i vn Yvonne r Niet voor moirgenoohtend Mopgen pas Ja de moet nu nog op onderzoekuit en ik denk wel dat dit my den gefaeelea nacht in beslag zal nemen Kort na dit gesprek ging de telefoon weer Vosz nam de hoorn op Iemand vroeg Kan ik ntjnheer Vosz even sprekoi Daar spreekt u mee Met wie Vosz hooide echter niets dan n klik en de vrager was verdwenen Hij was woedend omdat de vettiindihg venl roken was De e poets had de centipaie hem al eens meer gebdeken Hij vroeg direct de telefoon ju ff rouw DocA zij antwoordde hem Men e aanvrager belde plotseling af Voaz dai t over na ot hij de stem al eens eerder had gehoord Het verwonderde hem dat de aanvrager zuiver Deense had gesproken zonder eenig vreemd accent HU gaf de telefoonjuffiwuw opdracht steeds te antwoorden dat hb wel in huis was maar orvfnogitMjk tijd had aan de telefoon te komen als er naar hem werd gevraagd Wié er ook opbeldsi aan iedereen moeat zU dit antwoord gev i Voaz was er vast van overtuigd dat een der l eide tMitentetders ot een Rechtbank te Rotterdam BBAND IN HEKENDOBr Wegena het veroorzaken van brand daar schuld stond teraebt da larin gnaaihaadalaar P S utt Hakandwp Het zou aldua da dagvaarding aas jjjn acbuld ta wyten zUn gewaaat dat ta Hakendarp op 11 Januari j f brand waa ontstaan in een drooglnriditlng voor generatorturt en hout Als iiefaeerder van dlfdroogbedrilf zou verdachte zich geen rekenschap hebben gegeven dat turf en hout In aanraking kwamen mat de yzeren ribben va buUea onder druk staande van vflf atmoateeren stoom waardoor turf en hout door da langdurige uitstralende hitte van ruim graden Ci of oomlddaUlJke aanraking daar mede in brand waren geraakt Verdachta a varwear waa dat hy vaH zUn dioog lnrichUng zalf geen verstand had ay had deze doen mataUaaren door een vakman nadat in deZalfde droogrulmta 9 weken voren eveneena l rand waa ultcabtokan O laat van dan desktmdige waren in de droocInrlchttag toan onder een geraggalde balkanlaag da twiaan aaacabradit Bovendien liad verdachte een nachtwaker aangaatald om ha drogen van da turf en hst hout alaada ta controlearen Onder de getuigen waa da majoor dw Rljkabrandweer J B aeh ben idt BtüiwOk die van oordeel waa dat verd gaan sdiuld trof Oa brand waa ontstaan doordat stof op de stoombula waa gaan vlam vatten a a omstandigheid die naar gatuUa utt onder vinding weet weinig bekend Is Ret O M achtte aehuld aanw zig daar verd reeds een keer op het gevaar wu awezen nadat er brand by ham was tdt gebroken Het O M noemde het van vard t zIJde een grenzenl ze slordigheid waardoor zUn eigen bedryf i u de belendinfan gevaar hadden opgelooiMn Het O M vordatda ISO boete sul 1 maand hecfatanla Oe raadsman dr mr 1 SnUt uit Gouda achtte geen srhulcf aanwezig en drong oavrijspraak aan Ken amiUedrtoia Een S jar ge tuhider te JVoeiden ia niet WtJiter gelukkig in zyn huweiyk met st a M jaar Jongere vrouw Tot owannaat vaa ramp heeft hy zyn achooBouden in hula genomen met hulsaiyk rkeer waarbQ de longe vrouw ateeds party kiaatvaor haar oudeii Voor schoonmama laat zieh galdaa en anzelfsirekend valt schoonpapa een 71 Jarij gepenslotmeerde zyn ega niet at Op S Maart J I waa de tuinder kwaad d keuken tngetoopen om rusUg zyn brood ta eten toen zyn vrouw bij hem kwam vragen de of dit alles zoo door moest bUJven gaant De echtgenoot had geantwoord dai dlt aa baar lastige moeder zou liggen Op hetzelfde oogenbllk bemerkte hy dat ariemand by de keukendeur stond ta lalataren dié plotseling te voorschijn trad Het wasde ichoonvader die hem te lyf wUde althaneloo stelde de tuinder het voor die terecbtstond omdat hy by deze gelegenheid eenhakmes van den muur had gegrepen en daarmede tweemaal onder het uiten van ik zalje verntoorden Ik sla Je kapot nur het hoofd van zyn schoonvader had gemikt Doordat de ander de slagen met zyn handenhad gepareerd zou voorkomen zQiiHdat hes de schedel was in eaUgen iW Pogln tot doodslag luidde de HardiDC doch verdachte ontkende dit Hy zou aan evaüen zijn en dat zijn schoonvader aan 7ijn hadden had gebloed was daaraan ta wiiten dat deze opzetteUJk zyn banden met het hakmes had verwond om t loed te voorschiln te roepen President En ache den e ja aof voor aawta neus Vacdaotale beaamde dit Het waa zyn bynaun die zyn adtoonoudara hem haddfiigegeven Preaident En wonen JulUi na allaa wat er U gelwurd nog by elkaart Verdachte Ik t an huurder ven het huis en ik kan ze er nlat utt krygen Ze kunnen geen woning huren Ze zÜn by my mat hulsalyk verkeer dua we eten aan Mal Ufel Prdidat En scheMeai ze e nog voor anot neus Is de verhouding nog zoot Verdaahte Ooh dat gaat nogal Vanmiddag bei ik alleen nog bedreigd dat ze met een parapluie op myn kop wilden alaan Za noemden my vyf dagen geleden nor ploert Gehoord werden de ectitgenoota van verdachte en haar vader Beiden wenschten geen verklaring ai te leggen tegen verdachte en maakten dua gebruik van hot sversohooningsrecht Een getuige a decharge verklaarde dat ia de woning van belde echtparen wel meer ruzie getioord werd Dien morgen echtar werd er moord gegild Het O M waargenomen door mr Grasao ging na wal de rapporten en getu genverklaringen hadden opgeleverd Cn acütta de poging tot doodslag bewezen Spr meende echter dat alle otTi tandigheden In aanmerlciiig genomen de doorgebrachte hechtenis voloende straf voor verdachte is geweest Daaroin eiaohta hij 9 weken aevangai nisstrsf met aftrek van 5 weken heclitenia Raadsman u as mr F Hsrting die zich mat dit requisitoir kon vereenlgeQ Uitspraken SS September bunner handlangers hem had opgebeMi om er zich van te vei ewissen dat hd werkelijk nog op de redactie was Hei gebouw werd dus bewaakt en of y t nu zeH waren of anderen pc aw hen om den tum le den De op tracht aan de teleftibnjuffrouw wat hiertoe de eerste maatregel HU wandelde naar de zettery en bleef daar eea minuut of tien ronddrentelen Nog vóór de ktok elf aloeg verliet een der arfoeidós eeh oude letternetter met gekromden rug de verzwakte oogen gewapend met deo ijzeren bril het t aaï veraryad da drukkerij van De Dag HU had de banden in de sakken gestoken en bQ ledeiwn stap dien hy deed knikten zyn knieèn Niemand merkte hem op en hij verdween i nder de tientellen gelijk uitziende mannen die zich op straat l e VOTiden Zelfs een jonfe man die aan het venster van een é gelegen tegenoverf het courantenbureau zat en ieder di het gebouw verliet goed in liet oog hield zelfs liij lette met op den oude zetter En toch was deze oude algele mwertonan Toufcen Vost HOOFDSTUK XH Den volgenden ochtend kwam Tor ben Vosz veel vToeg r op de redactiadan zyn gewoonte vi aa Het was nofpas negen uur Toen hy zyn jas in Mgarderobe hing zag hy dat de hoofd redacteur ook reWs aanwezig wss Zij eerste wei waa te telefoonjuffrouw tevragen of den vorigen avond nofiemand had opgebeld De hoofdredacteur i nacht u te spreken haastte iiet meisje zk hemte zeggen Goed antwoordde Vosa HU wialprecies waar hy het over zou hebbenen deed daarom eerst dringender zakenaf HU belde de politie op of er nofiets bütondfirs was voorgevallen DthiiL izoekin by Asfcoe had geen reeu t at opgeleverd Nu ging Vosz naap den hooMreda teur r Wordt v rvol Wtnneer verduisteren S rot Sept 1 worden van lt 4tf tet us t n n a ia nMaMWmiain w rw srarT i m m law riA