Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1943

KM len y dftg 24 September 1943 Bureaut Markt 31 T e ooB n S PMtnkenIng 4S400 GOUDSChE COUB AN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PrU S cento per m mmier 82ii Jwritni N 31353 Cbcdredadcuri r TIKTKB 0 ute ware gevechten tusschen Ifijerkassy en Tsjernikof Communisten wegens sabotage terechtgesteld Officieel worSt medegedeeld Het door het Deutsche Obergericht ït den 208ten Juli 1943 wegens sabotage tegen den Joo L Jacob Boekman uit den Haag en Adrianus Nas uit Voorburg uitgespiroken doodvonnis is na onderzoek van de ratiekwestie voltrokken Boekman en Nas die reeds voor den oorlog tot de Communistische Party beihoorden hebben ook voor de illegale C P N weder actie gïvoerd Doorbraakpogingen Z O mil Gomel en hii Smolensk verijdeld Poltawa ontruimd ilin DA imber icees r dan BLST IZAK IT Irt da iedett tllnKi n m ms jNeder eii een eeo J klas BcmelK aan Irblau kleiiegen I gerdcflf eerende anden voot SlcereO n ïam elaapKar I Het oppeitjevel van de Duifthe I ach d Donderdag mede jM dlstaaeleerliigDbeweffliicen van fitMpKi bebbM iHlaaks de hevife lit Ba aaDTallen die vooral rh ecntrnm van het Oostelijke front b krac it tacnemen bet vastge J verloop De itad Poltawa werd TMiBieUnr vaa de voer den oorlot rdkste inatallatiaa volseas de i opfec veo Ten Oosten van de Dajeiir toawhea Tsjerkusy en kof volft de vijand met aterke letatea onae distancieeringabe Zware veehten aijn daar fM Znld OoaicB van Gomel en in I W febi Snuilensk werden in iMtttetda geveebten alle vQandeliJke I fiirtiaakpofincen veredeld SttHbU ondersclieidden zich de SileQit 16e pantsergrenadier divisie Wilrlerabergsche 25e pantsergrena divlsie en de fiadenschWiirtem MKhe 35e infanterie divisie byzon X den3 plaatael e gevechten in luldItalië weni b j Contursi een flei binnendringen van den vyand ue stellingen in een tegenaanval an gemajikt De vuand voert jtuwe strijdkradhten aai in den Oosiljlken secttw van liet front zonder Ater tot nu toe tot den aanval over IfMO BtveUigingMtrijdkrachten der marine chadigden in een gevecht met Brittle motortorpedobooten in den nacht 21 óp 22 September bij Le Havre vijandelijke motortorpedotjoot zoo ig dat verwacht mag worden dat i remietijd is en plaatsten talrvke n ers op drie andere motortorpedoooten Britsche luchtstrijdkrachten vielen I den afgeloopen nacht eenige plaatin het Noord Westelijk deel Van Bijlcsgetiied aan Uit Hannover en irg worden verliezen onder de ng en vrij groote schade in ijken en aan openbare gebougemeld Luchtverdedigingsstrijdten schoten volgens tot nu toe bare onvolledige rapporten 21 lelijke bommenwerpers neer omiaties der Duitsche luchtmacht Men in den nacht van 22 23 SepWier doelen In Zuid en ZuidOost vii eUnd aan DUITSCHE TROEPEN NAAB EEN WINTERUNIE De A N P conrespondent te Berlijn at J e tenugtocJrt der Duitsche atrijd liten aan het Oostelijke front gaat t ksraktervvan tactische bewegingen 1 te boven En ook voor niet inge is het thans djuidelük dat het der Duitsche legerleiding is de en een wintenlinie te doen betrek 1 Mn de verdediging onder de gun it mogeiyke voorwaarden te kunnen roetten en aldus voorbereid te zijn Me mogelüikheid dat het Sovjet Rus jjs offensief al of niet met een ge IMtipaiize dezen winter zal worden IW eiet JL fti anilen van de en die aan de terugtrekkende l ew tien grondslag liggen weinig aanknoo Uflten zy bepaalt er zich ta boofdtoe te wUzen op het planmatige r ervan en op de groote offers Me de bolajewlsten htm aanvallen ft bekoopen Van officleele Duitsche t wordt thans evenwel toegegeven dat ta het Mtiten een frontwjjzlglng op Khaal Surekt Het Initiatief biertoe 1 M Duitaehe legerleiding genomen en teneinde met een zoo gering mogelijk troepen aan de aanvallen der bolajeI weerstand te kunnen bieden om tooveel mogelDk troepen vopr andere Wij te maken Het ware dan ook on te meenen dat het front alleen onder ïruk der bolajewlstlache aanvallen IJkt In vele gevallen geschiedt naar e rmgen alhier verklaren het terpg i uv Duitiche IrfldkaolJten too dat Lt w re een luchtledlr achterlaten 7 oe slootkracht van de pas gerulmen wer aanvallende bol ewl9t n verloren k Noorden van Charkot waar sevjet ItuastBche inapenconoentraties ieoonstateerd dia MUkbaar tot taak een wig tuHchen d DiUtiehe Ihiles oooh toen In een ledige ruimte Wtlatlef ba de terugtrekkende bewe 00 Iwtoogt men hier geeft men niet naen en ten bewUze hiervan verklaart l nl Duitsche ijjde van tijd tot tud I i divisies tegenaanvallen wor 2 rnomen teneinde da plannen van m Stander te dwaraboomen Zoodoende iff n ds voorkomen dat b rjangn uiuclie tr ependeelen werden afge sneden en In dit verband wDst men hier op het groote verschil met de ohismgelingeslagan die van Duitsche zOde In 1941 en ook nog In begin IMZ zijn gevoerd Tot vernietiging van Duitsche legers la het niet geIcomen en het Duitsche front hebben de bolsjewisten niet kunnen desorganiseeren Wat zij wmnen zoo verklaart men hier iseen gebied dat door de grondig toegepaste vemleting voor den bezitter voorshands van weinig 9ut Is De nieuwe linie De groote vijaag is thans waar de Duitschers him nieuwe verdedigingslinie willen betreltken Het front is op sommige plaatsen reeds dicht de Dnjepr genaderd o a in het Zuidelyke deel van het front Zal de terugtocht bü deze rivier zün eindt vinden Op deze VTiaag wïl wellicht ook kan nien hier geen antwoord geven De Dnjepr maakt zooels een blik op de kaan leert in de Oekiraine een w den vooruitspringenden boog en het is misschien niet te iboud wanneer men de officieele Duitsche verklaring dat men het front wil vericoiten als een indirect zij het ook negatief antwoord op deze vraag opvat Van de grootste beteekenis is natuurlük ook of de bolsjevjisten wederom een winteroffensief willen ontketenen en de kansen hierop zijn groot Een winteroorlog stelt aan de troepen nog oneindig veel hoogere eisohen dan een zomerveldtodit en de noodzakelijkheid van het inrichten van winterkwartieren waanfeor de groote steden zich het beste leenen is een factor die by het vaststellen van de winterllnie een voorname rol speelt De Berl o rr van het Hbld meldt dat in het Noorden van den centralensector Demodof Dimodof ten N W vanStnolensik weird opgegeven Verdernaar het Zuiden werd Tsjernikof ontruimd en iMk het KoebanlbruggehoofdAnapa MUSSOLINI BENOEMT MINISTERS Met het oog op de aanstaande bu eenrowing van de constitueerende vergadering die den nieuwen fascistischen repuWikeinschen slaat een ondwet zsil geven heeft de duce regeeringschef en minister van Buitenlandsche Zaken naar t D N B uit Rome meldt de volgende ministers benoemd Binnenlandsohe Zaken Guidi Nationale verdediging en Oorlogseconomie Graziani maarschalk van Italië Justitie Casanova Financiën Pelegrini Economische Zakrai en Corporaties Gai Nationale Opvoeding Biggini Volkscultuur Mezza Soma Openbare Werken Peverelli Onderstaatssecretaris van liet minister presidium Barracu De admiraal Legnani is benoemd tot onderstaatssecretaris voor Marine en de It kol Gotto tot onderetaatssecretarls voor Luchtvaart De Fransche handelsvloot die voor den oorlog 3 m llioen ton mat is door de oorlogsomstandigheden tot ongeveer 46 000 ton Ingekrompen DISTRWUTimiEirWS WERK EN BEROEP8KLEEDINO Indlvldneele aanvragen voor dringende gevallen Met Ingang van 23 September 1943 kuniien wederom in zeer dringende gevallen Individueele aanvragen voor werk en beroepskleeding bU de plaatselijke distributtediensten worden ingediend In tegenstelling echter met de voorschriften gegeven In de vorige distnbutleperMe l thans bepaald da $ bedrijven e d met 100 of meer werkkleedlng dragende werknemers en of werkneemsters de noodzakelijke weHof beroepskleeding voor hun periioneel collectief bij de distributiediensten moeten aanvragen Alvorenf de bedrijven Instellingen e d zulke aanvragen b J den dlstrlbutledlenst kunnen indienen moeten zU daarvoor toestemming ontvangen van de afdeellng speciale vergunningen van het Btjksbureau voor 4e distributie van textielproducten door den handel postadres Andnes Blckerweg 4 s Gravenhage Ter verkrijging van deze toestemming dienen zlJ zich rechtstreeks met voornoemd bureau in verbinding te stellen Een uitzondering op het bovenstaande Is geiAakt ten aanzien van het personeel In ziekenhuizen sanatoria e d aangezien deze personen hun beroeps of werkkleedlng Individueel dus op hun naam moeten aanvragen bU den dlstrlbuUedlenst der gemeente waar het ziek shuia Ja gevestigd Voor werk en beroepskleeding ten behoeve van overheidspersoneel la evenals In de vorige distributieperiode een speciale rege üat getroffen met het Rtjkslnko bureau te sGravenhage Personen werkzaam bti Riyks gemeenteof provinciale Instellingen de Nedeziandsche Spoorwegen de daaronder raasorteetende bus en tramdiensten e d moeten ziefa ook al vallen xtJ njet onder het RIJksklaedIngbealult dienaangaande vla hun diensthoofd met voornoemd bureau In verMndlag stenen Door hen ingediende Individueele aanvragen kunnen derhalve niet door de plaatselijke distributiediensten In behandeling worden genomen mOp ledere Jas een vlinder maakt veter zorgen minder Onder deze leuze zal de Nederlandsche Winterhulp dit Jaar haar collectes opnieuw beginnen Op 2 Octobet a s zal de eerste groote straatcollecte plaats vinden met speldjes tn den vorm vin vlinders Stapf fieuNiar uto aardappelschillen d koe maakt er melk oani DE STEM DEK SS Luistert op Zondag 26 September van 1J 30 tot 11 45 uur over den zender lïilvereum I op golflengte 415 meter aa r de atcra dor SS onderwerp bezMii aan bet SSBrsatekom mando te bnsteram Eitra nitMUdlng van de SS Op Zondag 26 September van 10 tbt 11 uur woivlt een extra uitzending gegeven over den zender Fllversum I over het ondeirwetp Het SSopIei dinigstoamp Avegoor BEZOEK VAN DEN REICH8ARBEITSFtiHRER AAN KORPS OOST 10 NAD Naar gemeld wordt bracht In September de schepper van den Reichsarbeitsdlenst Reichsarbeltsführer Konstantin Hierl een bezoek aan het korps Oost 10 van den Nederlandschen Arbeidsdienst Ter sterkte van 800 man is dit korps sinds 28 Juli J l vrijwillig aan het werk aan de verbetering van den door jarenlange verwaarloozing onbruikbaar liggenden doch uiterst vruchtbaren bodem van het gebied dat door den Duitschen soldaat weer geopend is voor de Germaansche volkeren s Woensdagmlddags arriveerde de bezoeker in Bielsk waar de staf van het korps Oost 10 is gevestigd Na een rondgang door de legeringgebouwd maakte de Reichsarbeitsführw kennis met de medewerkers van en korpsstaf welke kennismaking tijdens een maaltijd werd voortgezet Daarna werden de afdeellngen bezocht RECHTSZAKEN MOVDEK LTCrSAAi KBIDaREN VEBKOiKMEBEN WU v rwondgTen oiu in dezen tUd van verwording er niet al te vaak over wanneer wy hooren dat ren vrouw haar kinderen In den steek la t Dat komt helaas In deze dagen zoo vaak voor dat het alweer een van de vaste punten van de rol Is geworden Maar dit geval meneer de president draagt wel een bijzonder ergerltjk karakter 11 ziet hier voor u en vrouw van S3 Jaar wier man In Dultschlabd werkt en trouw elke week een postwissel stuurt waarvan zij met haar twee kleine kinderen behoorlijk zou kunnen leven doch welke vrouw een dermate schandelijk leven Is gaan lelden dat daar byna geen woorden voor zyn te vinden Ze verklaart het zelf d kinderen zijn my een blok aan het been En wamieer niet menschUevende kennissen van deze verdachte die zelf ook vier kindertjes hebben zich het lot van de twee en driejarige kinderen van deze vrouw hadden aangetrokken zouden zü zonder eenlgen twijfel zUn verkommerd Deze passage uit het requisitoir an den officier van Justitie bU de Utrcchtsch rechtbank mr Albarda kwam voor In de zaak tegen de 23 Jarlge M de W hulsvr van A M van P uit utfaas die onder een voorwendsel haar kinderen btj een bevriende familie had afgegeven om niet terug te keeren ZU gaf de kinderen nieta mee dan een handjevol aardappelen zelfs geen distributiebescheiden De levensmiddelenkaart van de kleinen had ze voor grof geld verkocht en voor dat geld ging ze la Amersfoort aan den boemel ZU had omgang met slechte man nen leidde een losbandig leven ett dacht er niet aan naar haar kinderen terug te gaan Alleen toen haar geld op waa ging ze naar Utrecht om den poetwlseel van haar man te Incaaseeren By haar tbtdskomst werd ze door de politie gearresteerd die bIJ haar la hula een chandeiyken toestand aantrof Alles waa vervuild en smerig en er hing een vieze lucht In huls De kinderen hadden In üzeren léWkantJee moeten slapen zonder matras eh met als eenige bedekking een oude Jas Hoezeer d mentaliteit van deze vrouwwas gedaald moge biyken uit het feit dat zt uit de vrouwengevangenis briefjes schreefnaar haar Hollandsche en Duitsche vrienden waarin zy met geen woord melding maaktevan haar achtergelaten kinderen Integendeel zich alleen maar weer verheugde overhet uitgaan met hen ala xU weer vrU zouzyn De officier elschte een Jav gevangenisstraf De verdediger noemde haar een verdoolde die htft spoor bijster waa geworden Op juridische gronden vroeg apr een clemente straf Uitspraak S October OARAQEBOtlDU TOT VUPTfEN iAAX VEBOOmiECU De rechtbank te Amsterdam heeft den 43 jarlgen garagehouder A F W Suiker te Amstelveen dle ervan beschuldigd werd zyn vrouw met arsenicum te hetiben vergiftigd veroordeeld tot vyftlen jaren gevangenisstraf met aftrek van voorarrest De officier van justlUe tud levenalang eelscht VIT EIGSN TOm MAAKX DW BnOnWUMN OOK IN DBN HERFST PBOOUCTIZr I Laat uw broelramen In den herfst niet ongebruikt liggen Zoowel In Septembur als In October kunnen onder dit glas nog verschillende malsche bladgroenten zooals spinazie raapstelen snijsla en tuinkers worden geteeld Zeer goed sjjn de broelramen In het najaar en den winter ook te benutten voor de teelt van versche selderU en peterselie Wie In zyn tuin over een hoekje seldery of peterselie beschikt breijge daaromheen Ln September of October een bekisting van planken aan en dekke deze met een broelraam af Ook pleegt men voor dit doel reeds n Augustus de selderij at pete seile ln een leegstaanden bi oeibak te nlanteti Tydens den winter mo l cf Voor worden gezorgd dat de temperatuur onder het gias boven t nulpunt blijft Op deze wlJze he ft men den geheelen wln er uït eigen tuin versche soepgroenten r beKhlkki ig Wanneer men omstree S November nog over een flhike hoeveelheid vol rreide andijviestrulken beschikt dan kan men deze struiken voorzichtig met een k uit uit den grond steken en dicht naast fikaar onder een hroeiraam Inkuilen Dit mbeE geschieden als de bladeren droog zyn Aldus kan men dan nog tot ver ln den winter It lln eigen broeibak versche andUvle eten Natuuriyk moet er ook In dit geval voor worden gezorgd dat de ruimte onder het glas vorstvry biyft Daarom geeft men den Bak by atrenfe vorst nog een extra afdekking met een rietmat of iets dergeiyks By zacht vochUg weer aet men de ramen daarentegen op een kiertje 33H Mr r 1 s P = 4 a f i3Ste 1 ® f Ni L HIS ome VrOwUUgen Ook al moeten de mannen zich dikwijls behelpen de baard Tnoet verdwUnen 8 S P K KTlstoterlUch 0 H FLINKE KERELS HELDEN ZICH ND VOOB DE WAFFEN S 8 EN DE LANDWACHT Het S S Ersatzkommando deelt mede tedere gezonde Nederlander In den leeftyd van 17 4S jaar kan ilch vrijwillig by de hieronder vermeld adres vervoegen ten einde gekeurd te worden voor de Walfen S S of de Landwacht TUdcns da kenriogen worden alle inllclitingen verstrekt met betrekking tot la verzorging van famtlleledeB duur der opleiding extra levensmiddelen etc VrljwIUlgers die om bepaalde redenni In Nederland moeten blijven kunnen ntenst nemen bt d Landwacht of bt hst S S wachtbataillon In Amersfoort Ook vrijwUllgers voor de Duitsche Krlegsmarlne kutmen zich aanmelden zU die tot de Germaansche S S In Nederland toetreden willen kunnen zich eveneens aanmelden personen tusschen 18 30 Jaar die aanneldlngspUchtlg sijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hnn verbintenis van da tewerkstelling vrtlgcsteld S9 S 43 a 14 uur Den Haag Caf4 Den Bout Bezuldenbout 11 13 SiatUnieuws Dief greep er naast SI 3AB£N4VAREN AIiHSVIHtOg AT Een strop feeft een dief gehad die gisternacht in een te dezer stede liggende motoriMot van een beurtsdhipiper uibrak en uit tiet laadruim ruim dirie pakken rookartikelen wegnam Er caten zestig pakjes siifaretten en hondeipd tien doosjes van tien sigaren in naar een smakelijk roofcertje was het allhans wat de sigaren betreft niet ant deze waren van surrogaat gemaakt TWEE BERUCHTE RIJWIELDIEVEN GEARRESTEERD Hier atolen fietsen in het water gegooid De politie te Vlaaidingen heeft een goeden slag geslagen met de aanhouding van een tweetal Rotterdammers die U verschillende steden van deze provHcie in totaal een vyf en twintig ryiwieldiefstallen hadden gepleegd Vorige maand hadden zy ook te Gouda twee fietsen gestolen een tiansportrywiel dat in de CrabeHhstraat stond en een heerenfiets uit een poort aan de Markt De banden hadden zy er af gehaald en verkocht de karretjes waren in Rotterdam Dti het water gegooid ïratECBT GOUDA Verofcrdeeld zin wegens ten verkoop vMrhanden hebben van melk met een te laag Vetpercentage 3 B J te Waodlnxveen lOO subs 20 d h onneheerd en niet afgesloten laten staan van een rywlel A v d B te Gouderak ƒ 5 subs 2 d h Th P ten B B te Gbuda i subs 1 d h visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het water r C L M le s Gravenhagf P 3i B K te Gouda en A C G te Rotterdam leder 3 subs 1 d h rooked ln een afdeellng verl oden te rooken van een rytuig der Ned Spoorwegen D V te Rollerdam P W Z te sOraven hage D V L te Vleuten C v L te De Bilt en L K te Byswyk leder 2 50 subs 1 d h loopen op een p ceel grasland zonder daartoe gerechtigd te zyn M L B te Loosduinen en 1 S te Ouderkerk a d ITssel ieder 2 subs 1 d h niet voldoen aan de Leerplichtwet J M te Zevenhuizen 10 ubs S d h J M V F te Gouda 15 subs t d h G v H te Gouderak tweeemaal 5 subs S d h Gèwetensgeld Ten behoeve vftn s Hyks schatkist heeft de ontvaöfeer der directe belastingen alhier aan gèwetensgeld wegns te weinig betaarae inkomstenbelasting een bedrag van ƒ 100 ontvangen Weer Ma Br Is n heeirenrUmriel ontivreeind dat gistep iipnd in het donker voor een café aan het Veerstal was neetgezet Wat Wi ajrC Wanneer Reunie Btoacoop Een vergeef ons onze schulden met Zdenek Stepanek Aanvang 8 uur Zaterdag Vanaf S 30 uur Zondag 10 30 eh vaal 3 uur Zaterdag t uur Sarasate ThaBa Tlieater Operette met Willy Forst en Maria Holst Aanvang 8 uur Zaterdag 2 30 en 8 uur bondag vanaf 3 uur Reunie Foyer Cabaret progran ma met Joop van Leeuwen en amusementsorkest Aanvang Zaterdag van f 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maandag vanaf 7 uur concert 25 Sept 4 nar Sint taoekerk Afscheldssamenkomst Ned Herv Gemeente met Ds H van Dilken Osn 25 Sept 4 30 nvr Ambaehtaechool Algemeens ledenvergadering 25 Sept 5 3e nnr Cra eflia n t Start singel loopestafette 20 Sept 2 13 nur KunelaiilB Kindervoorstelling W A frontzorg actle optredien Klelnkunstgezelschap MelacAUnl 24 Sept 7 15 nac Kanstmta Voorsteinng WA frontzorg lctle optreden Kleinkunst gezelschap Melachinl APOTBeXEMOnNST I Steeds eopend dee nachte alIMn voor geneesmiddelen Apotheek P WeUer Gouwe 13L APHALKN LSVENSmilDELENKAAKrEN Dlslrlbntlekantew I U IO en 2 ja nr Ultreikiiig nieuwe levensmiddelenkaerten morgen Plsat tok en met van RltteL INGEZONDEN PLASSIIN DROOGLEOOING Kerk en waterpeil M de R In Uw blad van Dinsdag 21 Septomtoer j L he ik gelezen over de nieuwe plannen voor drooglegginig der Reeuwüksohe Plassen Boer Ryiaarsdam buurtboerenleider van Reeuwük zegt o a dat er eem doorloopende twist tusschen boeren en burgers heeft beslaan over den waterstand De burgers onder wie hy ook het kerTcbestuur waarin ook eenige boeren zitting hebben noemt hebben zich met alle middelen teget peilverlaging verzet Bovendien zegt boer Rulaarëdam dat de fundamenten der in 1858 dbouwde kerk itog voHcomen intact zyn Als lid van bovenlbedoeld kerkibestuur deel ik het volgende mede De fundamenten van de k rk ziyn in een zoo desolaten toestand aJö gevolg van een te laag waterpeil dat 28 moimenteel geheel vernieuwd moeten watden wat een kosten van duizenden guldens met zich mee brengt Dit werk is reeds vier weken in uitvoering waairmee boer Bülaatsdam goed ibekend is daar hy reeds dirie Zondagen ter kerlke is geweest en zelit over planken en langs hoog opgeworpen aarden wallen heeft moetei gaan om de kerk in te komen G HENDRIKSEN Willens Gouda PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Bergambacht Ned Herv Kerk 10 en X 30 uur ds Swoldt Geref Kerk 10 elf O uur Boekoop Ned Rerv Kerk 9J0 en a uur dS Jacobs Geref Kerk 10 en 5 uur d8 v d SloeL Chr Geref Kerk 10 en 6 uur ds Kletsen Rem Kerk 10 uur ds Zuurdeeg Geref Gem 10 en 6 uur L esdlenBt Haastrecht Ned Kerv Kerk 10 30 uur ds De Voogd V d Straaten Ned Hevr Geref Evang 10 uur evang De Pater 1 uur evang Zagt van Den Haag Geref Kerk 10 30 en 7 uur ds Erdmann MoerkapeJIe Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds Verkerk Geref Gem 10 30 3 en 7 uur ds Hofman Moordrecht Ned Kerv Kerk 10 uur ds Roelofsen van Reeuwyk Geref Kerk 14 en 6 uur ds Kalkman Herv Geref Evang 2 30 uur de heer Okkerse Nleuwcrkerk a d IJssel Ned Herv Kerk 10 uur ds Volleweldei 6 30 uur cand Sterk Geref Kerk 10 en S uur ds Ryksen Geref Gem 10 en 5 uur Leesdienst Ondewater Ned Herv Kerk 10 en 3 uur cand Sterk van Nieuwerkerk a d IJssel Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur ds Visser Geref Gem 9 4S en 3 uur Leesdienst Beenwyk Ned Herv Kerk Reeuwyk 10 uur de heer Edelman van Soestdyk 3 uur ds Roelofsen Ned Herv Kerk Slulpwyk 10 en 3 uur ds De Lint Geref Kerk 10 en 6 30 nur ds Warmenhoven BERGAMBACHT Bevordering De t perwachtfieeafeir tevens pos teomma dant der maradiaussee alhier de heer M den Haan is met ingang van Donderdag jj overgeplaaiat maar Sas van Gent waar hij thans de functie vervult van hoofdwachtmeester tevens groepscammandant der marechaussee De heer Den Haan was gedurende pivgeveer achttien Jaren in deze gemeemte als poBüemaji werkzaam Hersteld De heer C Zijderlaan conunkes ter secretarie alhier waar hy tharts 25 jaar werkzaam is die begin Maart erostig ziek werd is thans weer zoover hersteld dat hy na ruim een half jaar gedeeltelyk zyn werk aamiheden heeft hervat HOSKOOP Begrafenis sohipper v d Boi Oonderdagnifddag is op de Algemeene Begraafplaats onder zeer oote belangstelling teraardebesteld Ihet stoffelijk overschot van Schipperl A van den Bos die in de Gouwe vap zijn vaartuig overboord is geslagen TVan de groeve voerden het woord ds Jacobs Ned Herv predikant de heer L Slinger nfimens de commissie Opbouw in de Feuilleton Nadrtik verboden Het licht op den toiren Deenaohe romanvan T VOGEI JÖRGENSEN 34 Goeden morgen Goeden iag antwoordde zyn ohefkoeltjes en hy vroeg meteen Hebt ude etülere bladen al gelezen Ja Dan begrypt u zeker wel waarvoor ik u wensch te spreken Bc lean t my mdenken Natuurlijlk over de inbraak in het radiozendrs atitm van Waldetnar Baulsen te Lyngby U weet r du vanT O ja meer den wie ook van myn collet s Ja maar houd me t n goede het b toch een allerongelukkigste combinatie Iemand is óf journalist öfdetective Pardon meneer Niet 6f maarzoowel journalist als detective Eengoed journalist moet wijl degelijk ietsvan een detective in zien hebben Goed maar dan als amateur Ik ben ook slechts atnatetsr Informeert u maar by de politie De hoofdredacteur glimlachte even Kent u de geschiedenis m densehilder die tevens zanger was Desohildens beweerden dat hy een oortrefffiliik zanger n de zangers dat hyeen sHhilder was Wilt u daafmee zeggen dat ik eenplecht journalist ben Neen neen integendeel maar Ik geloof ook niet dat de politie my voor een droomer houdt En ik zie nog steeds niet in wat u met dieschilderzanger historie bedoelt qnakVoaz ietwat geraakt Kom kom Zoo boo was het nietbedoelt Bc wil alleen maar zeggrai datelke omzichtigheid in de publicatie welke u als detective wenschelyk acht tl ala JoumaMst toch schade berokkent De eerste de allereerste taak van denjournalist i te zeggen wat hy weet Owltwattr CApillon heeft zijn terug dw klokken wat uniek Hoog boven de daken van hat vriendelyke zyn oud HoUandsch aspect aoo mooi bewaard hebbende stadje Oudewater verheft ZKh de toren van d voormalige St Michaëlskeric tliana Ned Herv keiik welke dateert uit h t laatst der dertiende eeuw 1295 Een voor deze streken ongewone versdUic ning deze toren niet alle i door zgr Friesoh zadeldak maar oodt door een op het schuine dak van den tocen aan gebrachte o pilaartjes rustend afdak waaronder tot voor kort het cairilton was opgehangen Een Wü van o aa ging die eenig was in Holiland Oudeuwiter s Hernormde Kerk met z merkwaardigen toren en schadelijlc houtkeuers Foto C N F Van Rhijnf Tengevolge van de kloJdkenvorderinc moest ooik Oudewater zyn carillon missen Dubbel zwaair trof dit de staci omdat het aanzicht van den toren tr door bedorven was Een verwaarlooada gapend leege plek leek de overkoepeling waar het carillon had gehangeik Monumentenzorg heeft er zich to t me bemoeid en juist ook pmdat deze Oudewatersche wyze van ophanging nergena andens in Holland voorkomt heeft zH weten te bewerksteHigen daj Oudewater zyn carillon heeft teiruggekr egen Dezer dagen zyn de klokken weer aangekomen en voorloopig opgeborgen op een zolder van den toren Er moetei nameiyik eenst een aantal reparetiet woirden uitgevoerd by het uithalen is een en ander in het ongereed geraakt en dan zullen tónnen afzienbaren tyd de kloikken weer hun lied © ren over de huizen der stad doen klinken zooats zy reeds zoo lang heUbea gedaan De meeste kloikken van het carillon dateenen uit het jaar 1601 en zün iEegoten door Gerardus Both In 1923 is het eenigszins uitgebreid Ook teruggegeven is het z g Vrouwenklqjkje dat iets lager opgehangeei dan het carillon als speciaal Oudewatersch giebruik naast de groote luiklok geluid werd wanneer er een vrouw be giraven werd Spottend zei men daa wel eens in Oudewater waWïeer nadat het zware gebim bam van de Itiiklok had opgehoudfn het vrouwenklokja nog even een helder getinkel achterna liet hooren Zy moet natuurlijk het laatste woord hebben Het is te begrepen dat men ln Oude water verheugd is dit kostelijke bezit uit viroeger eeu ven weer binnen zy veste te hebben teruggekregen Ned Herv Kerk en de heer W Los uit Waddinxveen namens da Schipper vereeniging ===== t Hy heeft slechts één doel en dat ie zyn courant te dienen Ik ben eirvan overtuigd dat ikdoor te zwygen ons blad geen nadeetheb berokkend Als ik my eennvaalneerzet om een artiikel te ech ryven dan zult t oogen opzetten ondank alles wat u over dese zaak reeds gelezen mocht hebben Ja goed maar een inbraak el deze mag toch niet doodgezwegen wor den Nu en Geen enkel blad weetiels meer te geven dan simpel deinbraak Wat was de aanleiding Watkunnen de gevolgen zyn NiertSantlweet het op één na En wie ia dat Dat ben ik Kom au blaast u wat el te hoofvan den toren Daar heb ik alle reden t e Maar denk toch niet dat u daarom geiy hebt Wil flc u eens wat vertellen Een der bladen meent zelfs teweten dat er ni t alleen ingebrokenis maar dat uit het station o ric berichten vérzonden zijn Dat is volkomen waar antwoorAde Vosz met onveratoorbare kalmte zonder zicfe VJBI z n stuk te toten bröv gen En hier ging de hoofdiredacleurverder geïrriteeird door Voaz zelfbewustheid die zich volgens h n weleen beetj al te kra uitte hier staat nader vennemen wü nog dat in denavond een buitenlander van middelbairen leeftijd gekleed in tpottcostuum en kniekousen in Ljmgbjr laafgestapt Laat in den avond w d hifgezien op den wee naair het zendnatioaen men vermoedt dat h de inbraakheeft gepleegd met de bedoeliiv telegrammen uit Ce zenden welke in verband met de oorlogscensuur eoudeaworden geweigerd Wordt vervolgd r i Wanneer verdufstereB S r i tf Sept mmi vrtiaMHd 2 weiden van l M tet 7 U mr fc w a a i weses w iins wessBWweaMeeaiam