Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1943

In iedere keaken Butaroma ttU Miuixxiier vervangt bot r f n de it n en doet ware wonderen 2 Bk Aibumona Jtuipoeder stctt U In tut veertig verMbllleDd Mwrten Jus of uui t bereiden Tranêparania aiu PpelUpioM voor bet luiten v d vdór oorlogscbe ncbot tjes B0t bêêtê 4at op 40 bon vtrkr ghaar la W A ICIIOLTCN rABRlBKBM Kennisgeving Zwilsai lie on ivenaarde balsem voor de jEuiKellngen verzorging wordi thans gedistribueerd Wendt U voor liet verkrijgen van nadere inlicbtingen tot Uw Apotheker of Drogist of tot de ZWiTSAL FABMIKEN HAASTRECHT 65 jari hmwelUksfeeit Op 27 Septemtoer hoopt het editpaar C J Lekkerkerker T de Ruiter te herdenken daf het vijf en vijftig jaar geleden In het hawelü trad MOORDRECHT Burgerlt e Stand Overleden Willem Drost 58 j weduwnaar van A Nolte WADJDINÉVEEN Damclnb Ezeclslör Onderlinge competitae A BlonJc M Flier afgeta mA V Rinigelestein F Jacobi 0 2 A Tol C Kortcnoever 0 2 T Rietveld D La Grand 0 2 J de Beer C Kramp afgebr A v Rlnigelesleim O Schouten fr 2 C Kortenoever D La Grand 0 2 A Littooi A Tol 0 2 t Rietveld W v Rineelestein 2 0 Gercchtihof Toen H v d Z te WaddinJcveen ƒ 300 schuld had zag ii de eenige kans tot delging daarvan door te Berkel aan het stelen te slaan waarvan zi in eigen schoonvader de dupe werd Want diens rijwiel voirm0e een gemsdcketük object voor den diefstal welke V d Z pleegde Er waren nog twee andere rijwielen en een paar laarzen buit gemaakt oni de drtè honderd gulden bij elkaar te krijgen Voor dat alles had de rechtbank te Rgtterdam V d Z tot zes maanden gevangenisstraf verocn ieeld Het Gerechtshof te s Gravenhagc heeft m hooger beroep het vonnis Iwvestigd OUOEWATER Borgerltlke Stand Geboren Janny d van P Snelleman en J der Ros Jense Daniel z van J Rietveld èn J Nijenhuis Gijsbertha Wilhelmina Juliana d van U G Q Streng en M Q van I ijn 8TOLWUK Mond en Iilanwxeer De be smcttelüke veeziekte mond en klauwzeer beidt zich nog steeds uit Het aantal gevallen bedraagt momenteel ± 70 SPORT tOnAS BOTS Programma voor morgen H V V H Ridder kerk odan Boys en Jodan Boye n Capelle ni 3 30 uur GEI DIGE BONNEN TOOR ME PERIODE 19a ZE HELFT 1 SEPTEMBER T M 2 OCTOBER Eik der vttgea eelt reetat op het de bonaen keopen van 39 40 A Brood 4 nmti Brood of Geb 39 49B BNodl rants Brood of Geb S9 4t BcMliiilt 1 ranti Brood Gebak of Beschuit 6S6 6S7 Algem t raots Brood Gebak ot Bloem ets Alfen 125 gram PeaivrDchfcn 6S9 Êlgim 125 gtaai Havemioiit 669 Algem 159 gram Kaas AlgND 509 Tam Suiker Algem 2S9 gram Kof f iesonog Algem 250 gram Jam Algem 1 raoti Vervjnidd 39A Kiiid viieds 250 gram Gort 39B Kind voeds 2$0 gram Rijst of Gort 39 40A Vleesch 1 rants Vleescli 39 40B Vleesch M nuts Vieesch 36 A Boter H nmta Bak en br V ot Margarine ants Boter rants Margarine 39A Boter A 36 B Bot M 39 49 MedTlKUter Melk 39 49 Ta item lUi liter Taptemelk 39 40 Aardani kg Aardappelen 39 40 Toeslag 1 kg Aardappelen 39 Versnaper 100 gram Suikerwerktn 39 40 Tabak 1 rants Tabakswaren Alle bonnen zyn veertien dagen geldig uitgezonderd 38 A Boter 19 Sept t m 30 Oct 40 A B Boter 5 Sept t m 30 Oct 37 38 Vleeach i Sept t m 23 Sqit v rl Heratvolende bonaanw ntf op 3 Oct voor alle artikelen uitgezonderd Kofliesurrogaat op 31 October Vervangingsmiddelen op 27 Octobfr hededeeUmgen plaatseluke distribiitiediensten BAASTKECBT Zmp vdot Tottcn axibcid AanvraagformuUeren MD 333 71 ter verkrijging van extra rantaoenen eeniieidazeep en of wasclipoeder wegens vuile arbeid dienen voor 1 October a a te worden afgehaaid en ingediend Formulieren welke na dezen datum binnenkomen worden ter xyde gelegd In afwijking van de tot nu toe gevolgderegeling voor het afhalen van de rantaoenrbonnen eenheidszeep en waaclipoeder zullenbetrokkenert voor dê e uitreiking een oproepontvangen iDleverliif vaa consumeoCeiilioiaien voor k MMl door bakken In verband met de sluiting van het kantoor te Haastrecht kunnen bakkers op Dinsdag te Stolwijk en Donderdag te GoiTderak Inleveren Na ultrelUm bonkaarten TOedtngnnlMeleii voor de lldc periode Op Vrydag 1 October 1M3 zullen zt die verzuimden de bonl iaT ten voor de 11de periode op den voor hen vastgestelden daum af te halen gelegenheid hebben dit alsnog te doen OmCtEEiM MEDCDEEUNQKN KLAKTC1 HMI ING VOOR GWmNTK HantUSkitn In gioenlen in te gemeenten behoorende tot de distributiekringen Anister dam fieverwü c Bloemefwlial Buasum Haarlem f HetoiUFt i Hilversum Landsmeer L rei NJ1 Ï uww Ain tel V lien Wee L Wormerveer ZaAndam Capelle a d rjaselAOpttt I ortfrecm Goud sGraven hage feftwijk Leiden Oegstgtest RUswijk Z H otterdam Schiedam Vlaardingen Voorburg Waasenaar De Bilt Utrecht Zeist en Zuilen dienen de van hun klanten ontvangen bonnen Groente 11e peiiode 1Ö43 op Maandag 27 of Dinsdag 28 Septemtoer a s geplakt op opplakvcUen blJ den distributiedienst in e leveren ter verkrijging van toewijzingen welke wj van 2Ö Septennber t ih Oclobe r a s bij htt plaatselijk verdeelingakarttoor moeten inleveren ten einde een toewijzing te verkrijgen waarmede zij 7 tch van t m 30 October a kunnen bevoorriden CONTIDDLB VISCHVERDEE1 INO Met ingang van 37 September 1943 heeft de Pled Visöcherijcen iale Ingetrokken de uitvoerlngabealuilen regelende de vlschvoorïienlng der gemeenten Amsterdam Utrecht aGravenhage Rotterdani Enschedé en Haarlem en vastgesteld het Zeventiende Uitvoeringsbesluit van het VJsschcrijbesluit 1941 Regeling controle vlschverdPeling gemeenten Hierby is het groothandelaren in visch onder visch worden niet begrepen ansjovis zalm forel ingelegde mosselen en in glas of bUk verpakte vischconserv verboden inP de gemeenten Amsterdam Utrecht sGravenhage waaronder mede begrepen de gemeenten Voorburg Wasseaaar en Rijswijk Rotterdam met uitzondering van Hoek van Holland Enschedé en Staar lem waaronder mede begrepen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal vlsch anders al te leveren dan aan de verdeelplaata Onder verdeclplaats wordt verstaan de gemeentelijke vischafslag voor Enfichedé het openbaar slachthuis Den kleinhandelaren in yiseh in de genoemde gemeenten onder wie de aaiigevoerde hoeveelheid wordt verdeeld blijft het verboden hun visch te verkoopen f n af te leveren andera dan in hun winkels of hallen of de hun van gemeentewege aaagewezen standplaatsen In afwijking van de tot nu toe geldende regelingen xijn leveranties van handelaren buiten de desbetreffende gemeenten aan hotels restaurants ziekenhuizen en daarmee b t kens schriftelijke mededeeling van de Viisscherijccntrale gelijkgestelde Inrichtingen In die gemeenten geoorloofd eveneene zijn leveringen door kleinhandelaren buiten de gemeente aan particulieren binnen de gemeente toegestaan een en ander mei dien verstande dat aan de ovejflgens geldende bepa Hogen wordt voldaan VEjULENMAmKTEN NAJAAR 1 43 Op S B 19 October te Rotterdam en op XI October te Gorinchem zullen veulenmarkten gehouden worden De aanvoerder veulen houder moet minstens vier dagen van te voren een geleidebiijet voor het vervoer van het veulen afhalen bij zijn P B H tegen overlegging van een identiteitskaart van het veulen en het veeboekje De veulei ï mogen op de markten alleeri verkocht worden aan houders van een aanKoopvergunning vot r eep veu en Op de matjtt worden waer geleldcblljetten afgegeven vdHjIhet vervoer van t veulen van de markt vMr het bedrijf van den nieuwen eigenaar kooper of indien geen verkoop lot stand la gekomen terug naar het bedrijf van den aanvoerder De kooper moet btj het aanvragen van een geleidebiijet steeds het voor hem bestemde exemplaar van de aankoopvergunning alsmede de bij het veulen behoorende Identiteitskaart en zijn veeboekje overleggen aan de markt administratle ter verkrijging van een geleidebiijet voor vervoer van het gekochte veulen naar zijn bedrijf OFFIplEELE LANDIOUWMEOtOEEUINGEN voor de provincja Zuid Holland GELOIOVERKLARINQ KUNSTMEST BONNEN Met Ingang van 30 September at wordien geldig verklaard Stikltof bonnenserie voorzlbn van opdruk no 2 K H bonnenserie voorzien van opdruk no 4 De stik stofb onnen no 2 en de kalibonrffft no 4 behouden hun treldlffheltS tot uiterlijk IS October a i De verbruikers dienen deze 2ege1 véór 10 Oot0lMir a bij hun leveranciers in te leveren INLEVERING VAN KOOLZAAD De telera van koolzaad die nog niet of nog niet geheel aan hun verplichting tot Jnlevering hebben voldaan krijgen laaribe alsnog tol uiterlijk IS October a s de gelegenheid Zij die op dien datum nog in gebreke zijn moeten op passende maatrecelen rekenen Teler die zich met hun koot zaad oogst in onvoorziene moeilijke omstandigheden bevinden kunnen rïch tot den Plaatselijken Bureauhouder wenden NATTE PULP Veehouders kunnen voor het a s seizoen natte pulp aankoopen zonder Aankoopvergunningen Voor aankoopen moeten zij zich wenden tot een pulp agent De mogelijkheid bestaat echter dat niet in onbeperkte hoeveelheden afgeleverd kan worden KOOLRAPEN VOEDERWORTCLEN EN PA8TINAKEN Verbruikers die koolrapen voederwortelen of pestinaken voor veevoederdoeletnden aankoopen moeten in het Iwzit zijn van een ontvangstvergunning Deze vergunning zijn verkrijgbaar bij de Plaatselijke Bureauhouders AFNAME VAN AARDAPPELEN De aardappelen van oog st Ï94S welke In Groep I zijn ondergebracht n l Beteka Noordeling Populair Record Robijn Bevelander Komeet Koopmana Blauwe Roode en Bonte Star Westeinder Bonte en Blauwe Zeeuwsche Bonte en Blauwe alsmede de rassen Alpha en Industrie uit Groep ni zullen tot nader order niet door de V B N A worden afgenomen De partijen welke om een of andere reden moeten worden afgenomen b v wegens niet houdbaarheld dienen te worden opgegeven aan den Plaatselljken Bureauhou der van het district waaronder de teler ressorteert BMpkMtatog wegens mlssteBIng Bericht no 222 DK PW S VAN BLEEKWATEK Voor bleekwater mogen met ingang van 23 Sept 1M3 bij verkoop In ilesschen van onderstaande maten ten lïopgste de voigenöe verbrutkefliprttzen wtutlen gevraagd 1 liter 0 1S 0 8 hier 0 14 0 9 0 15 0 7 0 13 Deze prflzen gelden exclusief fleach WW nflENl EC KITNGSBES m EIDKKLEINSTUCKELUNG De thans in gebruik zijnde Ki sendeckung5bescheide Klelnstückelung rose formuheren met roode dwarsstreep worden met ingang v n 1 Novcmiier 1943 ongeldig verklaard Tot en met Zaterdag 30 Octot er kunnen £ n goede vriendin b Is Uvar ptano ook in moeilijke uren Wee daarom mtntg Dl Itvert fijn Scheer reep bon 1 tn bij lijn leveran Cier went hij krijgt djn noj AdelaarScheerieep van oude kwalHtHI n ADELAAR PRODUCT = r RIMa houders van deze Üsendeckungsbeschctde Kleinetückelung hun fprmulleren aan btt Rijksbureau voor IJzer en Staal Udh Houtstraat 11 te a Gr vcnhage aanbleteilot bijschrijving van het contingent Kewichl in de door dit bureau gevoerde coinin ents boekhouding voor Dtiltsche opdridittn Alleen de bovenomschreven speciale JEti i deckungsbeschelde worden Ingetrokken ijii overige j Eisendeckungsbescheide hrtmijn bun ffVlBlghcid Met ingang vnn 1 October IMS worden Eisendeckungatoeschelde Klelru stttckelung van Manwe kleur in omloop bracht Nadere zonderheden kunnen bê langhebbenden In de vakbladen aantreffoii B97S Hoofdredacteur J G Weysters Rotferdinf chef red acteur voor Gouda en Oimtrekni F Tteter Gouda Verantwoordelijk VQor 4 advertenties L Akkeradbk Rotterdam DK geefster N V Rotterdamsch Kleuwifalid Rotterdam ivtre C V ELK ARTS Afwezig tot en met 16 October BEKENDMAKING A S ZondaKmIddag 2 30 en s avonds 6 30 u zal in verband met het wereldgebeuren in de Remoneirantsche Kerk te WAÜDINXVEEN gcpred kt worden uit lesaja 2 1 4 en Jesaja 11 5 9 doorDe A W DC ROVER uit Vlaardingen THALIA Kfeiweg 103 Tel 2230 Gouda ZATERUAQ t aatra mlddagvearalalllno Aanvang 2 30 uur WILLY FORST s OPERETTE Toegang alle leeftijden Prijzen als t avonds Tar avarnama aangabodan 2 pers mahonie ledikant met pringbak driedl paardeharen bedstel met peluw mah nachtkastje en wascht met marmer tetlmen 300 eikenhouten ovale salontafel J 2a dfe Jong J V Henegouwenslr 1 1 OROEL liefst Mannborg of Hoffberg It koop gevraagd Brieven H tn Buul Burg de Raedtslngel 23b Dordrecht Gevraagd een aankomende Kappers bediende Goed loon plus verval Brieven no 6573 bur van dit blad WEIKTEI Emttl voor Dinsdagmorgen en Vrijdag den geheelen dag BREEK Kleiweg 61 OOSTHAVEN 19 GOUDA Tel 2392 Beperkte voorraad Electr Kookplaten 125 220 V SOLUTIE VENTIELSLANG REPARATIE INRICHTING vvMkm mm m m m m m WWi m mm v n DOUWE EGBERTS product van uttelekende kwslH decoratief en imposant OOÜ een rijk bezit I Bovendien vrij Ung houdbaar Naast onze ralme sorteering andere blosinen sn planteo hebben wij daarvan aea Iraala eallaoMa Gloria Mundi j c YFF I i Mariil 4 Talel Se03 S Naaimachine defect Overal ▼ erkriigbaarl LCWENSTEIN 4 93 STAATSLOTERJ repareert correct GOUDA KLEIWEG 88 ncKKina vah dondeboao is ErnoiaiB ists I vurm KLMssm trxkiumo Vw oude gramofoónplaten habban waarde Wi geven 35i45 p plaal Afhalen gratis HEES CO 60UDA Muziekinstr handel N V KLIIWC0 84 OOOC ntUZBN I 11474 I41M 40t SSl MO SIB iOW i n KBï aos9 S3S1 asse 404 tik thdi losao iim laaoa usn tam aa am an aan 1U 428a 8483 8884 1388 7300 8110 8403 lOHi Miaa umaas MÏS 13881 itaoa 15138 1830118481 1 300 1898a aoireaeoB rauzEN VAK im ii o ias7 nu i 7o ins isR mi ta on MS4 lUO IMI 1595 1681 HTS W7a UU Mit am ten rm mi au t u ims m am st 5 ssM im hbs mbs 9a s in Ml 4M s 73 wat 719 Tis nn rmo T7 l 7112 7113 TIO 7988 TMB m nst MOS sm N8 Stat itss am 1 losae UMSi looa inw hom iums uiu uass 1 411881 uoM iMae 12738 laovT imt isint m I uas laan lassi mou i4aa7 i i uaii i4 as i m MM 19810 usat aaaoo isiet ioom i i8i at tam I laatKM iTisa iTMt 17759 iTioi unas isins itm I lanausöa iMsr ma laan inss itm aooTi aoui i inao aan uiu aiw naei oina am Toi Uw dimnst Mtwouwl Zoek ie reden tm du glundere gelicht uek degecn die voor du heerlijke kn perjg bto89 biicuitjè iorgdé NKMEUnrS fAVOFA Victorientj ZOEK THEESUtROCAAT maakt en geurt al echte thee cdmte AFE EN WINKELINSULUTIES MEMORANDUM van nrma s en Handeismerlcen roor ól 3rt i N VREEDERU 5EU5EL C G VAN ER GARDEN GEREGELDE DIENSTEN yie iM ROTTERDAM UTRECHT DEN MAA DELFT LEIDEN KLEIWEQ 25 GOUDA TEL 7 TEL3I52 3I61 PuntenvriJ raparaaran wij olla KOUSEN SOKKEN IKWHBIIKEÜM ABTIKHIN 2lC handhaaft zijn kwalifeii SMAKELIJK LUCHTie EN BROS tricotages PIET BREEK Klelvt egól Tel 2126 HOOGSTRA TI SCHOUWBURG BIOSCOOP i Dondardag en Zaterdag op df Goudiche Moikt GINA FALCKENBERG ANNIE HMRKART CUSTAV WALDAU ono wnNiCKi WMTHMNSSIH verkrijgbaar MIUBELWAS in drie kiemen en 2 SCHOENSMEia zwart en bruin 35 cent per 100 grom Gelieve doosje of potje mede te brenK gen om te vullen I i ifht U gakocfif n gaan raiuffoof gewrocht L Dan lerug iiaaf vlug en l w geld farug raWMWii komt op MAANDAG 37 SIPTEMB half acht in Zaal KUNSTMIN met eeii programma van bekende sterren waaraan oju medewerken KEES MANDERS DEZE FILM VERTOO J n A PKl NEN Wil SLECHTS O L Mwt 1 WIJ Tnn IiAVELL de goudblonde Revuester FERRT Neerland s meest populaire Tekst en Toondichler JUFFROUW JA NSEN l r nieuwste I creatie n l ZATCROAO ZONDAO en M ANO tSmiIKK DUS NU REEDS UW PLMTSENI Kassa geopend op werkdagen van 11 I2J0 uur en k uur vóór ledere voorsteltinir JAN DANtlNO piano en accordeon virtuoos K EES MAND ERS i ro d n Komiek tob Thecrter Garré te Aonterdom Een avond van buitengewone vroolijkheid PrQzen der plaatseW ƒ 1 ƒ 1 50 bel inbegrepen Plaalsbtspreken Zaterdag en IVIjrandagvanS 5 a d aaal H ROITERT Mniiiistrajt II Inkt ook nu nog KWALlTElTsaaooD NIal dmirdari wal kaler Hebt U sok al ona ktolR Brpod 8 Pro Probeer hét ook eens en U wofdl een gere geld ve b fg OOM MAX t s ir Uitsluitend voor levering aan winkeliers Voor LIPS Brandkastea en Sloteofabrieic N y IJZERHANDEL P ROND Pz BOUDA SPEELOIiEOEIEN EN HUiSIMHiBCtUKE ARTIK Dffertt van fabrikanten alleen tegen goed g keurde priizen dagelijks v n 10 16 uur niéuwe ITttltt OMhou Nepr t h Oyi