Goudsche Courant, zaterdag 25 september 1943

mmmmem mm iWiWMi iii i Pi Üaa ndag 27 Sept 1943 Boreaits Markt 31 TiMoM fT PoatnkaolQg SMt GOUDSCHE COUB AHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prtj 5 cento p er nummer j 2ste Jaanfang No 21354 Cbatradactaur T TIETER Oouda Nederlandsche arheidr mannen ook daarginds OWmnZBT OF IKW KM AFSTAND Dat de mannen van den Nederlandschao Arbeidsdieist zich sedert midden Augustus van dit jaar krachtig inzetten voor het binnenhalen van den aardai peloogst hier te lande is algemeen bekend Maar dat er thans 750 Ned landsche arl eidsnu nnen gegroepeerd in vier N AJ Öostafdeelingen op ruim 1290 km afstand van onze Oos grens vrijwillig arbeliten weten wellicht slechts weinigen En toch is aanwezigheid van die mannen daarginds üt het Beiirk Bialystok NO ded van voortnalig Polen zoowel als hun werk aldaar eveneens van zeer groot belang voor Nederland De staf viQi het korps Oost 10 waar in de bedoelde afdeelingen organisatorisch zijn ondergebracht heeft zijn ln trek genomen in het plaatsje Biels DO km ten Zuiden van de stad Bialystok en van daar uit wordt een nauw contact onderhouden met de Oostafdeelingen die respectievelijk In Blalowiezza Klesczcele en Czichanowiec zijn geleerd Onze arbeidsmannen en kader leden werken daar in hun N A D kleeding dus onder Nederlandsch com mando en de wbeid dien zij daar verridMn bestaat uit ontwatering rivlei normalisatie en wegverbetering Deze wijwillige Oostinzet van den Nederlan achen Arbeidsdienst is geea toevallige jtewerkstelling in het thans onder Duitsch bewind staand NoordOostelijk deel van Oost Pruisen doch het Is de aanvang der uitvoering vaq een weldoordatht plan Reeds geniimen tijd geleden heeft de Duitsche Rijksrageering bekend gemaakt dat eQ de kolonisatie van Nederlanders naar de Oostgebieden ten zeerste toejuicht en daadwerkelijk zal steimen De oprichting van de Nëderlandsche Oostcompagnie was daarvan het oiunidddlijk gevolg en de vestiging van talrijke Nederlandsche tioeren o w in de omgeving van Rowno In het Beiirk Bla ijd om den Dnjepr WAom P ui c bruggenhoofden afgewezen Bediatleggkg vaa ém Boetiaanckea aegaat sthapslaad Na da verkiezmg door de Sobranje legden de drie Regentm dia gedurende de minderjarigheidvan V Konüig Simeon s mot de leiding der staatazaken zijn belast eed van trouw af aan den jongen Koning de grondwet en het Boelgaarsche Volk In het midden Prins Cyril da broeder van den overleden verst Ilnka da vroegere mlnlsterpreal dent Prof dr Bogdtt FItoff en rechts de vroa gere mhitstar van Oorlog lultanant ffcneraal Scherl CJ r by aanvallen van vntj rwakke Britschp Amerikaaasobe luditstrU llBrachten op de beaette Westelijke gebMden heeft de vqtuvd nog viJf vliegtuigeit verlofen Afzonder vliegende storingsvliegtuigen heijben in den af gekx en nacht in West 0uitsch gebied biind ings eenige bonunen neergeworpen waardoor slechts onaaiuienlyke schtKie aan gebouwen ontstond MA OE onrmimtmo tan siteuwaK D A N p corr ipond nt t Bsrtttn awidt u Smoleoik n der itcikit bol kéii uu hst Oo t Wk Irontr In handcB der boltjewlslan Is overgegaan k R met recht vea een hoogtepunt in den itrild aan dit tnnt K am en femroken Hoewd da atrUd DOf In alle hevlsbeld voortwoedt hatiben d DifltKhs blaam dec cebcurtenii dte voor nletlnsewt d B vrtl onverwacht ia fekomen aansegrepan om da situatie aan net OMtelUke fiOBt nof een de ranru te laten paweeren Algemeen wordt tn bet licht eateld dat het front in de Sovjet Unle dat nog steeds bet beUngr ikJt wordt geacht gezien moet worden in net kader van de algemeene Cunmeeache oorlogsvoering Ttwn bleek dat de ola ewistan geUktMlk met een geallieerd otfcnslet In Zuid KunpC een uiterste kraehtlnipanninc wilden ondeme men om met een gxootej v rmacht aan mm mdar opperbevel der Dtdtache we jrt deelt d d Zaterdag mede ao bet Koebantiniggenhoofd retten SMewiiten htm hevige aanvallen a eelao dag zonder succet voort L Noordkustvan de Zee van Si leidde een eigen aanval tot rewlS gr werden gevangenen en buit ge lui den midden Dnjepr deed de i gd op talrv ce plaataen vergeefadie nkes d taugMhootden ten vas t rivterrïan vrü ftoot pantaerwageni werd daaiblj 1 Ten Noorden van Tijaaluaay Ouitache paataentrijdfcnchtea I ryandeUJke groepen uiteen éën ecDtralen trontaector kwant I M Ie Weateo van bet ipoorwegknoop tOenetsja en ten Zuiden van Smo ji tot hevige afweengevediten die rvooTtduren I BoaUwl ca BimlwMt wr lystok liggen evenwd ook praditige gebieden welke na ontwaterlng uitermate goede veeteeltlanderijen voor Nederlandsche boeren zouden ktmnen leveren Om is dit het geval langs de rivier Nurzec waar men aldus 25 000 ha weideland kan winnen en tevens langs de Qrlanka en in het groote woud van Bialowiezza Bijna zevenhonderdvijftig mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst hebben zich daar vrijwillig heen begeven om er pionierswerk ten behoeve van de toekomstige Nederlandsche kolonisten te verrichten anderdeels om er zelf ervaringen op te doen betiettende de geografische en klimatologlacfa gunstige koloolsatiemogelljkhedeiL Gadurende den winter kan da bodem in die gebieden wegens da vorst nietworden bewerkt en de arbeidsmannen komen met uitzondering van een vrijwillig bewakingsdetachement derhalve In den aanvang van November a s tertig Het komende voorjaar zal echter getuige zijn van een versterkten Oostinzet van den Nederlandschen Arbeidsdienst stiien en materieel bet OultsclM front om den voet te loopoi heeft da Duitsche leg laidlng het besluit genomen het OosteQtke den voet te laopm heeft da Duitsche leger irbesluït genomt V front ta Veilcarten Oetegd kan wonlen dat dit doel reads thans varweicnltikt Is ofschoon het wellicht noodtg lal blijken dat de Dultseha legen nog verder terugtrekkenv De bladen wijzen op de voopdeelen van d verkorting van het front wraarvaa In de eerste plaats genoemd moelek woMen het vrijkomen van reserves voor nieuwe operaties en het verkorten der verbindingslmles die In de Sovjet tlnle en vooal In iiat komende koude jaargetijde sulk een bdaogrijke rol spelen Zen probleem dat thans aanmerkeltjk vareenvoudlfd wordt Is de dis de Duitache ravltallleering vaak arasus bamoeUUkten Dit aUes helpt het ongetwtjfeld voor de Duitsehers smarteujke verlies van in dan wintertijd na zulken zwann strUd vsT everde gebieden verzachten Daarbij komt sooals de Vftlklscher Beobaehter schrijft dat een terugtocht te Vardar Mwaagd kon worden daar ook na het afsluiten dezer beweging nog steeds een buitengewoon gtoot gabieo tuaschen het Duitsche front an het Duitsche vaderland zal Uggen Voorts schrijft het blad dat nog geen oorlog uitaliiHan4 in da verdadigi la gewonnan en ef derhalve zeicar van lean zijn dat bOOB UCHTVAABDIGHOD IN DE GEVANGENIS Gemeidt wordt Een aantal l nitters van radiotoestellen beeft gemeend zicfa lichtvaardig niet te kunnen bekonuneren om de beschikking van 13 Mei 1943 volgens welke radiotoeatellen moesten worden ingeleverd VoUedig de feiten miskennend hebben zQ bl jfcbaair aangenomen dat of hun strafbare handelwijze vei rgen zou bluven of dat de gevolgen met al te erg zouden ztjn De Bchtvaardigheid van dergelijke opvattjngen en handelwijzen moeten thans degenen die faun radiotoestellea niet fa en ingeleverd duui bet Ji t Deütsdie LaiktaifgeriiSt lieeft m een groot aantal van dergelijke gevallen het eindvonius geveld of zal dit in de komende weken doen De vonnissen toonen aan dat de bezettende macht ook in dit geval niet geneigd is vergrijpt tegen haar beschikkingen te dulden Alle beklaagden kregen gevangenisstraffen die al naar den aard van het geval weliswaar verschilleirf uitvielen doch eenige voorbeelden waarm gevangenisstraffen tot iVt jaar werden opgelegd toonen aan dat degenen die hun toestd in strijd met de beschikkmg niet hebben ingeleverd door de wet in al haar gestrengheid worden getroffen In alle gevallen moesten de beklaagden Ttun vergrijpen verder dat man i ook het Duitsche leger fa het Oosten niet steeds In jte verdediging kal bltjvei In eUjkan zin schrijven oolc de andere bladen Intusschen zetten de bolsjewlsten hun aanvallen met onverminderde hevlgAeid voort en op verschillende plaatsen hebben zij thans de Dnjepr bereikt Deze rivlar welker Westelijke oever hooger ligt dan de OosteUjKe vormt een duchtige barrière voor de oprukkende SovjetRussen Slechts aan den bovenloop bij Smolensk Is de DJnepr tot dusver ovaraoireden Verder stroomafwaarts zUn alle ovenetpoglngen tot nu toe verijdeld et krasgeanoold la ket Keebaacebled dat Ikana sUb keteekento heeft verteren wsMt aoar ét Daltiehen op het oegeafeMk geaqaMeara Hoewel seletdaHJk eek e btti met afrtiaUBg kedtelld wordt zt B er geea leekanAi die wUien op een ontruknkig van dft o a voor het beheersilw vaai ée Zwarte Zee kehuigrtlke lehlerellaad VASTE BRANDSTOFFEN VOORKAMERVERHUUR DERS EN PENSIO NGASTEH Zes eenheden voor zeven maMden De secretarls genaraal van Handd Nijverheid en Scheepvaart maakt ten aanzien van de ventrekking van vaste braadstotfen ten behoeve van kamet huurders en pensiongasten in het aj stookseizoen het volgende bekend Het stookseizoen 1943 44 is gesplitst in twee perioden waarvan de eerste de maanden October tot en met December 1943 en de tweede de maanden Januari tot en met April 1944 omvat Van 1 tot en met 31 October a s bestaat voor kamerverhuurders en poisionhouders voor zoover deze laatsten minder dan 10 gasten herberg bij den distributiedienst gelegenheid tot het indienen van een aanvraag ter verkrijging van rantsoenbonnen voor de eerste periode ten behoeve van da verhuurde kamers Indien deze kamers wordai verwarmd door inlddel van haarden of Ott Corr Dienst meldt nog uit Berlijn Verreweg de belangrijkste gebeurtenis der Isatate weken aan het Oostelijk front Is de ontrtlimlng van Smolensk DU feit vestigt nu plotseling de aandacht op den Noordelijken sector van het front dat hier ongeveer van Smolensk naar Welikije Lukl en verder over Kholm Staraja Rusa en Nowgorod naar Leningrad loop Aan dezen sector Is er tijdens het huidige Russische zomeroffenslef verachlllende malen hevig gevochten Desondanks waren de aanvallen der Sovjets steeds min of meer geïmproviseerd en werden 2 J nooit taai volgehouden In militaire kringen te Berlijn wijst men er op dat dit geen verbazing behoeft te wekken daar de tetrelngestetdheld hier voor het roode leger aeer ongunstig is Bet front volgt in groote lijnen den loop van den Lowat en den Wolchof twee rivieren die uitgestrekte moerassen begrenzen waar tn het milde Jaargetijde uitsluitend partfsanen kunnen opereeren Eerst waiuieer deze moerassen dichtvriezen breekt de ttjd aan dat het roode leger gelijk ook tydens het laatste winteroffensief het geval was tot fitles van grooteren omvang kan overgaani Reeds is m den Noordelijken sector vsn het Oostelijk fronrt de zonver definitief yoorbU maar ondanks eenl ge koude dagen kan men toch nog niet van het invallen van den winter spreken Het lijdt wel nauwelijks eanigen twijfel of de Sovjets zullen hier mieuw storm loopen zoodra zU de omstandigheden daartoe gunstig achten Reeds het Vorige Jaar Is er van Duitsche zijde b J herhaling op gewezen dat de Russische strategie er op gericht Is tot eiken prijs door te breken oaar de Oostzee em p die manier Finland te Isoleeren en t DUltsch Finsche front In het Noorden op te rollen Voorloopig hebben de Sovjets intusschfn nog andere zorgen De periode der herfstregens ia thans aangebroken en de beruchte Russische modder begint geleidelijk hun ravltallleering vooral In de door de Duitsehers grondig verwoeste gebiedan voor moellUke problemen te plaatsen Hun sterk kachels moet de aanvraag worden ga fsoeten met eem geldatraf die meestalj w ii I feen veelvoud y aanschaffingswaarde van het toestel bedroeg en metverbeurdveritlaring van het toestel daan met gebruikmakmg van formulier MD 333 13 Wanneer in het betrokken perceel een centrale verwarmingsinstallatie aanwezig Is en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zulks ter beoordeeling van den distrtbutiedienst zal boven het normale voor verhuurde kamers vastgestelde rantsoen een toeslag worden verstrekt ten einde den exploitant der inrichting in staat te stellen de In aanmerking komende kamers centraal te verwarmen Laatsttiedoelde inrichtingen moeten de brandstoffen aanvragen op formulier MD 333 14 dat voor de eerste periode in duplo moet worden ingediend Verkaorder en Saurdar nuatea samen aanvragen Alls aanvragen moeten zoowel door den kamerverhuurder of pensionhouder als door da kamerhuurders of pensiongasten worden ingeviUd Een huurder die meer dan MO kamef liatft gehuurd mag slechts voor een van deze kamari brandstoffen aanvragen terwtjl Indien verscheidene personen samenwonen slechts door één van duen een aanvraag mag warden Ingediend fla dIatrIbuUedieiuten ralken voor elke parloda drie bonnen aan eenheid brandstoffen per verhuurde gedeelte nlt soodat bet totaal tentsoen voor het stooksalzoan IMS 44 zaa ern heden sal badragest AUe kamerbewoners dl nen dus zoo zuinig mogelijk te stoken Da bonnen moeten op door aso dlstributledienst bekend te maken tijdsttppan wordgn afgehaald 4oor den verhuurder dia UieÏDtt de dlstribuUesUiikuirlen van zichzelf en van alle huurdars met uitzondering van personen van Duitsche nationaliteit moet medebrengen Koten eigendom van 4e ka r ers Svetiats In het vorige jaar was bepaald worden de te verstrekken brandstoffenbonnen en derhalve ook de hierop te verkrijgen brandstoffen het eigendom van den kamerhuurder of penslongast die verphcht Is de banoodigde brandstoffen te betrekken bij den leveraneler van den betrokken pensionhouder of kamerverhuurder Hoewel h i dus tot dit doel 4 brandstoffenbonnen aan den kamerverhuurder of penalanhouder ter hand moet stellen blijven bedoelde bonnen echter yn eigendom en kan hU dua bil verhuizing de door hem geko 3ite brandstoffen dan wel de lesteerende brandstoffenbonnen medenemen Kamerve rbaurtnrlehtlagen Het bovenstaande Is niet van toepaaalngten aanzien van eventueel te verstrekken toebiag voor kamerverhuuf4nrlchtlngen of pensions met centrale verwarming en evemnftiten aanzien van de bonnen die worden uitgereikt voor pensions met tien of meer gasten of voor de pensions waarin geen hoofdbewoner aanwezig is zooals hieronder zalworden omschreven De hiervoor te verstrekken bonnen zijn het eigendom van den verhuurder Pensions met tien of meer gasten en pensions waarin geen hoai lbewoner aanwezig is ontvangen evenals verleden Jaar hun rantsoen ten behoeve van de gasten na Invulling van het aanvraagformulier br c 230 Deze pensions z voor zoover zij reeds m lM2 43 tot deze groep behoorden loiniddels door de brandstoffencommissie aangeschreven Mocht dit tot oo heden niet zQn geschied dan dienen de brandstoffen zoo spoedig mogelijk op formulier In criM ta worden aancevraagd DANS EN AMIJSEMENTSOMU8TENBESLVIT De Nederlandsche Staatscourant van 21 S tember bevat een aanvullend besluit ven den secret is generaal van Volksvoortichting en Kunsten waarin wordt bepaald dat artikel 3 van het per 4 November 1842 gepubliceerdeamateurdans dansen amusementsorkestenbeslult i ffvalt evenals het woordamateur In artikel S van genoemd besluit Dit Keeft tot gevolg dat alle dansen amusementsorkesUh zoowel beroeps roepsals amateurorwsten In het bezit dienen te zijn van een vergujining van genoemden secretaris ageneraal om in het openbaar muziek ten gehoora te mogen brengen Het besluit treedt op 21 October in werking In varbaad Uarmeda deelt het departement mede dat de orkestleldara een verzoek om een vergunning kunnen Indienen tot ultertUk U October U43 bit da afdaallng muziek van genoemd departement Dr Kuyperatraat 3 Den Haag Tegen orkasten die na 31 Octobac niet in het bezit zijn van een vergunning lal worden opgetreden krachtens da atrafmastregelen welke genoemd besluit bdwiaen en welke rÜn tiepaald ap een boats van maximaal 1000 aubC 6 maanden haaktants Overtredingen van da vaorwaarden mlka bu het verleenen der vergunidngert worden gesteld kannen worden gestraft met geldboete van tan hoogste MO of 3 maanden hechtenis BADIOPBAATJE MAX 9VOtf33ah De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl op Maandag 27 September over Hilversum 1 om 18 45 uur luidt Inlitdttlagen voor Londen posTZBOH g Bvixnr onuttmc op 1 Januari IMt worden de volgende postzegels bultan gebruik gesteld zomerpostzegels 1S38 11 s 3 4 S en lt t cent kinderzegels 1938 IV 3 4 S en l Vz cent legloenpoatiegels 7t i en lH j cent en de postzegela roet opdruk JEuropeesch PTTvereenlglng 19 Octobar iMi uitgegeven In 1943 10 cent DISTRlBt rfBNlBUW gemotonseerd zomerieger ondervindt meer en meer last bij pogingen om contact te houden met de Duitsche troepen om welke reden zU thans speciale snelle formaties laten optreden veelal kozakken die tatfen de or unstige weersgesteldheden wel zijn opgewasaen maar die het nadeel hebben dat sB vrUwel reddeloos verloren lOa wanneer sil gedwongen worden hun krachten met de formaties vormen ook de varklaring van deschijnbare tegenapraat tuaaehen de Sovjatprapaganda dat de flusaaa reeds talrükebniggehoofden op dw Wastelijken oevervan den Ondepr buitten en de zakalllkemsdedeeling van het Duitsche legerbericht dst verscheidene vtjandelUke groepen dieer In waren geslaagd den Dnjepr over testeken vernietigd werden Aangezien hetniet In Ie bedoeling der Duitsche lagerteldhig schijnt te Uggen het nieuwe afweerfroot langs den Dnjepr op te richten kan hel geen sensatie verwekken wanneer hetroode leger er In slaagt btalnen afzlenbarentQd daze rivier op bwaalda punten te over elirSden AlMs bU elkaar genomen ziet heter echter naar uit dat de opmarsch der Sovjets lUn hoogste tempo thsna wel heeft over chrsden aangaclen het winterleger datMoskou geleidelijk naar voren wil schuiven aehter zal blDven by de snelheid der kozak kenregimenten dle thans de voorhoadevormen Q PETEOLEUM VOOR KOOKDOELElENUQN Van 28 Sqiteraber tot en mat 19 November geeft elk der met 13 en 14 genummerde bonnen van de lionkaart U 215 voor kookdoeleinden recht op het koopen van één Ut petroleum KAAKSEN VWm STAL KM tOWKfrVtO twucmaia Verbruikers van kaaraen voor stalverliehtli en verUcJittng Van vaartuigen Deeer dagea werd op een der boerenerven te Pefcec een meUtwedstrljd V9t jonge boeren gekandett Het voormelken voor de Jury PJC Rhemlilnder H H St i o Li tot 13 jj I nbon if 1 Hhrtf Br f OVmcrtllii I WCIlHfU I n ko 21 l kiiO I kiniiiT ifl viaiigt SlrUk ehaaf 24 Ci v i op l ERK Heeii halon ratlet nsdfll Na Bi friet 4egen etoje Jon coSi do i W lt l 3308 hire fot leeft n vond ilje op jocnd dito pu aa Tettadiga treniialtBf sa alle n oariag balangiM taitiinaties 1 aagdiiaderd Mar 4aa TlJaad Zuld B van het Ladogameer te een aawral van Duitache iiviaiei het bevolen anvaUdoel i pantaerwagena gcateunde tegenVtuen der bc jewiiten miibiüen J bei hooge Noorden aioegen Duit gte troepen in den aector Kaada J t en aan bet Moennanfront verdene vijaadelU n aanvallen met ntfezêa voor den vf and af i t brt ZoM HaHaaiHrtMi front ll MHlito ook gMerea een leveaffiga kehtsbedrUvIgheld Da aaavallea itoftecfae troepaa la aea aaotor Bo werdea na iwara garedrtea Ehiikibonunanwerpen h4 A en in het Bellandache Ztiag ü i b led een groota BdeUJka torpedoboot tot ziaken en twee vraohtacbepen ver I getroffm In den afgeloopen nacht lieten en iMt vtjandelUke gtoorvHefftuigen zon iW uitwerking eenige bommen op I wx dweit Duitach gebied vallen IMbche liichtverdedigingsstrijdkrach i IB schoten gisteren boven het be Mtte gebied in het Wetten 10 vjUan MUke vliegtuigen en boven Duitach ïUed een nel Brilach verkenninga tjttftulg leer let opperbevel der Duitache weer MCht maakt dd Zondag bekend n bolsj wijiti8die landingspoging IM da kust van de Zee van Azof is er M geëindigd dat de geheele lan ngigroep ter aterkta van ruim 800 Mn m de pan werd gehakt Aan wear z deB van de Koeban fHBikten aok gisteown alle met steun tanks ondernomen vijondeluke r Mvallen k v tak aan den mldMa DiBlepr bleven riüwe aanvallen der bolsjewlaken op k Duitache braggeboofdan Tergeeheh Vd iwakke vgandelUke groepen dia ia lei ottOTeniohteiyke terrein op en Mt plaatsoi de rivier iiaddea over Énden werden la tagenaanvallea m Ceworp n h den oentralaa sector aette de HJuid vooral In het gebied ten Wes In van het qioorwegknooppant Oenet Iji en la het atrtjdgebied vaa Sme talk lUn aanvallen met sterke strijd klMfeten voort tteder moeUIjka wten wegeaimutaadigheden wérdett ideHnllen in hoo dxaak afgesUgen JOp t plaatsen doren de gevechten Mt Het lucht wapen beeft met geconcen de strijdkrachten vooral ten Nooria van de Zee van Azof en ten OosM van de midden Dnjepr vijandeiyke J penconcentraties angevaller en i r gevoelige verliezen toegebracht I Q 14 en 29 September werde i aan het WalU ke rcHit 105 bolsjewistischj llMtuigen vernietigd Vtjf ei en toe win worden vennist k Zttidltal vlaiaa BrItMk Amer I r ie strUdkraehtea oaie ktdiliagen ft Salerao en de I m van Manfredoaia aaa De aanval M werden afgedagea nleow lage en aanvalspoatüea wérdep door uufflerlevnur altemaeategen luchtwapen heeft gisteren in het JJ d van de Middellandache Zee 6 Wldeluke vliegtuigen neergasdioten een vraditacfiip van 3000 brt met Bweffers vernietigend geraakt j den nacht van 24 op 25 Septem I nebben Duitsche motortorpedo 2 aan de Engelsche kust Brit JWhewakingsvasirtuigen aangevallen 25y zinken werd ge J t Ter ontlasting van htm ematig S2 gebrachte beveiiingsstrüd Py vielen Britoobe motottoipedo I JJJn In Een harer werd terwijl het plotseling slechter werd door een J2f motortoivèdoftxjot geramd Zy 2 door de eigen bemanning tot zin bracht be toqiedovliegtuigen en jachX hebbaiL toi Zuidai vtn Den een DuTUch convooi vergeefs vaU n Zes der vuandelijke uigen werden daarbü neergescho en den AUantischen Oceaan en da aShvragen voor de eerste periode voor het seizoen 1MS Ia44 loopende van 1 October IMS tot en met 90 November 1943 b j de distributiediensten van 27 September as af tot en met 9 October a s indienen op formulier MO M3 02 voor stalverllehtlng en MD 33S O voor voertulgverllchtlng De Istrlbutledlensten reiken bij het Indienen van deze aanvragen aan verbruikers van kaarsen voor stalverllehtlng de helft van de In het tijdvak van 1 October 1M3 tot en net 30 November 1943 toe te kennen rantsoenen uit Het restant wordt uitgereikt nadat de aanvragen aan een controle ztjn onderwoT pen Aan verbruikers va kaarsen voor verlichting van voertuigen worden voor de eerste periode 3 rantsoenbonnen uitgereikt per voertuig dat gedurende dulsternai wordt gebruikt Da bovengenoemde rantsoenbonnln waarop vermeld staat één rantsoen kaarsen zijn voor onbepaalden tIJd geldig en geven elk recht op het koopen van 1 pale 1 30 gram kaarsen Voor verlichting van auto s carrien bakfletaen en gewone fietsen warden geen kaarsen verstrekt Afscheid van ds H van Dijken Gzn MED BESV GEMEENTE TOONT BAAK PBEDIKANT GktOOTE BXMFATHIB Na een 28 jarige ambtsvervulling gevolgd op een aanvankelijke loopbaan In den handel gaat ds H van Dijken Gm predikant der Ned Herv Gemeente van Gouda wegens het bereiken van den 65 Jarigen leeftijd met ingang van 1 October met emeritaat Zaterdag heeft de gemeente van haar predikant afscheid genomen en Zondjig In de prediking nam tls van Dijken af heid van de gemeente Ds H VAN DI ntEN GZN Famtiiefotoj Dat er in het 14 jarlg verbluf te dezer stede banden tusschen gemeente en voorganger gegroeid zijn bleek Zaterdagnuddag in de bijeenkomst in de Sint Janskerk waar vele leden waren gekomen om hun predikant vriendschap en waardeering te toonen W aa t e r school en Westerkerk mennmenten van arlMM Ds H S J Kalf opendb deze samenkomst met Schriftlezing Handelingen 20 en gebed en sprak èn als voorzitter van den Kerkeraad èn als voorzitter van de huldigingscommissle den vertrekkenden predikant als eerste toe Noode ziet de gemeente zeide spreker U vertrekken maar gij weet dat het gebed van de geheele gemeente met U meegaat Al collega en vriend zetde ds O Elzinga o a dat de Weatarschool en de Westerkerk als zichtl are m9numenten In de gemeente blijven getuigen van den noesten arbeid van ds van Dijken Uit naam van kerkvoogden notabelen college van oppertoezicfat en commissie van kerkbelang sprak als kerkvoogd de heer D Bijlsma waarna de heer B Verschut namens de commit sla van kerkbelang aan ds vpn Dijken een tegeltabllBau aanbood voorstellende de Westerschool en de Westerkerk Óbdcen C G v d Velden sprak woorden vaiv jrfscheld namens de even gelisatlev4 eenlging Bethel en na9ani lie wijk van den predikant Een aehilderij en een wandelstok met inscriptie bood spreker namens de geheele gemeente aan Het woord voerdan vervolgens nog de heerX Plllo als hoofd van de Westerschool en ds J J Slmon predikant der Luthersche Kerk namens het bestuur van de Juliana van Stolbergschool in namens de Protestantsch Christelijke Reclasseeringsvereentging De catecljisanten brachten hun dank ever bij monde van den heer P Vink Orgelspel van den heer H C J de Man zang van den heer J J van Lamkal en en van het Jeugddienstkerkkoor onder leiding van den heer Ph J Karin wisselden de sprekers af Ds Kalf sloot de bijeenkomst met gebed waarna de gemeente staande den scheldenden leeraar toezong Ps 121 vers 4 De Heer zal U steeds gadeslaan Afscheidapredikatle In een stampvc Ie Siot Jan nam ds van Dijken Zondag in den middagdienst afscheid van zijn gemeente met een predicatle over Hebreen 13 Jezus CSirlstus is gisteren en heden Dezelfde en In dar eeuwigheid Welk een onnoemelijke troost ving de voorganger aan te weten dat cmder alle omstandigheden Jezus Christus dezelfde blijft Ook gij gemeente van Oouda kunt over de afgeloopen jaren deze woorden onderschrüven en de toon der dankbaarheid moet ruischen m onze zifl bij den terugbUk m het verleden Ook mijzelve heeft Hij nooit beschaamd en ook ik moet stamelen dank Vader voor al Uw genade Wat deden wij yervolgde de predikant met de ons geschonken zegenln v gen Benutten wij elk uur van ons leven tot Zijn eer Die in Hem gelooft zal leven maar die niet gehoft zal sterven en verdoemd worden Eens zullen wij Hem die niet verandert als rechter ontmoeten Hoe zal het de gemeente in de toekomst gaan Beluistert ZiJn woord Hij blijft onze eeuwige steun Op den dag des Heeren zullen wij nog eens als Herder en gemeente vereenlgd staan voor Gods troon I aat besloot ds van Dijken ons getuigenis dan ktmnen zijn wij dienden Hemr i JHt lasUge OotKla Hierna hield Os van Dijken een korte toespraak tot de gemeente Wat werd ik gewaarschuwd zeide hij niet naar dat lastige Gouda te gaan Jip hoe veelvoudig werd deze waarschuwing galoochenstraftl De sdieidende leeraar dankte zun gemeente voor al haar lietde en toewijding en bad Gods Jjlijveoden zegen over haar at Ds Steenbeek van Oudewater sprak als praeses van het classicaal bestifur waarna Ds Wiebosch het woori nam als afgevaardigde van Crleisen Ouderkerk de eerste goneente van ds van Dijken Tot slot sprak ds K Jt nog namens Kerkeraad en gemeehte en wenschte ds van DDken een goeden gezegenden levensavopd toe De gemeente zong haar predikant die zich in Hilversum gaat vestigen hierna toe De Heer zal U steeds gadegiaanl Voorstellingen W A frontzorgactie MELACHINI PAKT JONG EN OUD In het kader van de frontzorgactia van de WA werden giateren In Kunstmin voorstellingen gegeven s Middags was de zaal tot de laatste plaats bezet met zeshonderd kinderen die genoten van de goocheltoeren van prof M Iachini afgewisseld door vroolyk gezang van henzelf en van den Jeugdstorm De Ned Volk dienst had gezorgd voor fruit fen versnaperingen Het waren kinderen va Nederlandsche frontetrüders van da Oostlandboeren en arbeiders van arbeiders die in het buitenland werkes en van de armste bewoners der stad en de kleinen hebben uitbundig genotm van het htitt gebodene sAt onds gaf het kleinkunstgezelschap Melachini een voorstelling voor volwassenen De zaal was wederomgeheel gevuld Het gezelschap was maar klem maar ztjn kunst was uitstekend Melachini is een knap goochelaar die zijn nummer op o derhoudende wü ze ieet tè brengen en die vooral ook als illusionist zijn toeschouwers voor onontwarbare raad seb plaatst Zijn truc met de getxmden vrouw in het kabinet zal velenwel de hersens doen piimgen denkelyk echter zonder resultaat Jack Funni was conferencier en zanger van enkele zeer goede liedjes Vooral Wiener Wals en Passagieren deden het goed Gootje Loojenga verzorgde de begeleiding en Ellen Fajr was het medium bU de illusies van Melachini Een gehouden collecte bracht ƒ 329 91 op terwijl oek nog ruim 300 aangfiteiv ia den loop van den dag ontvangm werd AFSCHEID VAN KOSTER O KLEIN Waardeeriog der Ned Herv Oemeenta Zondagochtend m den dienst in de Westerkerk nam de Ned Hemr Gemeente afscheid van den heer G Klein koster der Kleine en Westerjcerk die na een 21 jarige vervulling z ja functie gaat neerleggen Ds F a W Veoiheul sprak na d a dienst den koster een hartelijik woord van dank toe vtrar ai diens trouwe diensten bewezen aan de gemeente la de Westerkerk maar ook gedurende vele voorgaande jaren m de Kleuie Kerk Namens vrienden erk belangstellenden werd den heer Klein een geschenk onder couvert aangeboden De schoonzoon van den heer Kleia l edanikte namens i jn sdioonvadev voor de betoonde edkentelijkheid DletilïiUea UU een hok achter een woning aan de Snoiystraat is eeakonijn ontvreemd Op een tuin aaa den Graaf Fk risweg is eerr in het donker onbeheerd neergezette heerenfieU weggenomen j Wat Waar Wanneer Bennie Biaecaop Sn vergaat ons onia schulden met Zdcnek Stepanek Aanvang 8 u ir Schonwkwg Msseaap Drie dagen vacantia met Oloa Faiekenberg en Annie IWarkért Aanvang 8 uur ThaHa Ikeater Operette met WUIV Forst en Maria Holst Aanvang S uur Reunie Pover Maandag vanaf 7 uur oonaeft 27 Sept 7 3a nar Knnaanla Revue programma met o a Kees Manders en TInl LavelL 30 Sept 7 1 atr Niaawe Schonwkarg Her man iHnket s variété met o a de Klllma Hswailans en Alex de Haas 1 Oct 7 aar Ter Oaaw Openlngsvoorsttf llsg cabaretprogramma s met oa Jacfiuca Dutrcau en Rita Lenoo APOTHEKSaWDIBNSt Steads gehand dca nachts alléén vaar geneesmiddelen Apoth Dee Westhaven IC ArUALKH LEVEltSKIODEI NKAAimN Distributiekantoor Jk 12 39 en 3 3J ann Uitreiking nieaws levensmlddelenkaartea morgen Snaauw tot en met l yteabraak Waoaeer verduisteren Tot t O trtw awet varddrteid werdea vaa t M lM ma Maiaia i aiaifa amT niai ai ainiat ai