Goudsche Courant, maandag 27 september 1943

te zijn want lot dusver werden gezamenlijk tüd gelijk door C Steenwlnkcl doch Am Komt ba VIRES t CELERIT S Voor Uw Imftlid ia fm Utu der Zmitninlat op Donderdag Satxenbcr W bet OjriBBattieUokaal iM de Pepertinat Op Bmtdw a i mr Ml T nr Joa geni n W cel hit T uur lot SJSuurDtneufdeeliogen I9 aur tot 9 30 nar Hccrcatfdèelingea Op 0lnMlaaa MMl S nar tot 6 nur Mets sifdeeling Ml aM llii M Mlar IcMIng tn L r ar K VEREENMUIIflVOOR MODERNE UefMAMSCULTUUR faUklitJggen b W M KREEUWEN Tnrfnarkt I3t Tilef 280 lff WMV i ut leeuwi k s H ftoMamt 30 R tUw J t w PLAATSELIJK NIEUWS NIEinrERKEBK A D US8EL ricdiklicvrtai Dtaisdag 7 uur Gercf G m ente ds Ligtenberg uit Vlaardmgen Ferme ivestatM van Gouda e y maukALt mtsTi punt outrlct l parte H DVS i t Stormva Valcwydun 4 n o ADO DWC Ênm t 1 0WS HBS Distitet n 1 klaaM t Gou Htorlem I VDO Blra wn S oaC nun l Ajut C I V klUK A RW OVS S I BinkwiJk Gouda 3 Vtt S 4aick 1 U BMT DW Velox VDL 4 3e klas B QromTHct tertafk i t De Poatduino Schevenlaten 9 t Laakkw VC8 l ONA H A 0 1 G8V OlympU l 4 kl Moordrecht Waddiaxveen s 4 afhoonhOTWi Bodeyavm ♦ 1 Stolwflk Gooderak 43 iX NK Anunertt SV 1 2 Rca kl H A OBS n Laakkw n 1 i Aoo in DHc m t i uvs n ona na i Quick n VUC m 1 Schevnlnaen n KW n 7 Se ae klaaie B ttrc m sw m ntttenoord IV Neptunua ITI 2 a De Mu i n n Sparta m a 3 Herema DVS IQ a Be arWaue C Rit n Xersa m t U Rermet DVBlll Emma II 5 4 ODS O Feijenoord ut 4 5 Ciouda O Sixirta II 1 1 RcMTve af klame H Sparta IV GSV n 1 1 Xerxe V ONA III 12 3 Neptunus IV RPC IV 1 fi Excelsior IV VOC H l BeacrvM doen iMt awakjei Gouda heette aanmerkeiyk venwakt te zijn en Jiet na drie wedstrijden li het elftal oof inttfealagenl Dat waa best werk die verrassende 3 0 zege in den uitwedstrijd tegen Elinkwijk vorig seizoen ksmpioenspretcndent Het resultaat van dezen verdlenstelHken Inzet Is dat Gouda een plaats in de toft ffroep tttixeemt en uit dien hooide wordt Gouda HV V a a Zondag een belangrijke cMurtenls BQ de derde klaasera stelde ONA teleur door na het keurige begin nu thuis van G D A te varUezen Voor GSV was het begin er de plaatselttke strijd tegen Olympia leverde een opkomertje op met het geltjke spel het tweede van Olympia dat wederom In de laatste tien minuten de overwinning zag verloren gaan Met D O N ft wil hetnaog nlel hel bleef tegen Ammerstol Julat en punt achter De Ammërstollcnaren gaan nu ia de vierde klasse aan den kop op den bet gevolgd door Waddmxveen het zwakke zusje der vorige competitie dat het ene succes na het andere boekt en nu varraste met een fiksche 4 1 uitspelend op het zoo goed begonnen Moordrecht De kampioen Schoonhoven noteerde na tvrac geUJke spelen de eerste e c op Bodegraven behaald StoIwtJk herstelde zich tegen GSuderak dat ook nu wispelturig la BtJ de rowrvas een verdienstelijk gel4k spel van Gouda II tegen Sparta 11 maar overigena waa bet weer van dik hout zaagt men planken wat de nederlagen l etreft 2 7 1 ft I en 13 31 De verzwakkingen schUnen by de lagere elftallen sterk vo aar la teatlen wedMrtJdaii sleehls ics van de twao on dattc punte behaald Itet dtt 1 va r de stad qouda gialeren met één Vitwtanlas een mager rooltaat BB StrVAtat BEBBBaiCBT W il II Uk Genda 4 3 Oer Goudache verdediglBg en yldnwill e tooit de laecst leg voor de ovcrwianing toe Met rechtsacbter B aplf als nttfellnkan bleven dae lela taller handelende linies den geheelen wedstrijd d steeda weeraanstormende hardnekkig In lu rt spol voDiafdende voorhoede van Elinr with WO valkamen de baas dat van werkeItfk erttiatlg yevasr voor de Gouda veste aaen oi enMIk sprake is geweest Ook de Coodsebo aanval heeft met enthousiasme en voDiardlnf gewerkt Hoewel in de eerste beUt veel asïader aan bod dan te thuuclub anc Cooda enige g ede kansen waarvan d Bo aa M min op fraaie wiJie een bemilte O I Na de rust was het spd meer vardeeld Gouda N oelde toen een zeergoede partij Bet as volkomen verdiend dat Koster met een tank raUertJe den voorsprong vergrootte aj Direct daarop plaatste van den Bos et een keurig boogje over den ultgeloopen doelman en van t Heel had maar voor het Inkoppen 0 3 OM SEUBTEM SXEBKER OJtA OJDA O I Bet eerste kwarUer gtag de strijd geluk op Geleidelijk werd ÖJ A tterker De Loosdulnche mldvoor passeerde fraai een viertal tegenstanders do A schoot buiten bereik van Hofman tegen den paal Even ater gaf hij den Goudsche doelman van dichtbij geen kans 0 1 Direct daarop werd Hofman weer gepasseerd doch op den doellijn redde Spruit uitstekend In de tweede helft was ONA sterker De Gouwenaars belaagden voortdurend het Loosduinsche doel doch tot een doelpunt kwam het met Een gelijk spel had de verhouding beter weergegeven IN LAATSTS tIBN MINUTEN OPGEBAAI D G B V Olympla ï 2 Oljrmpla zag een a O voorsprong In de laatste tien mrinuten nog verloren gaan Belde ploegen speeUiea met een aantal invallers bÜ G S V ontbrak doelman Brem voor de rust daarna viel hy In In de eerste helft waren de roodzwar ten Iets sterker en na een kwartier viel het eerste doepunt gemaakt door den veteraanInvaller linksbulen Homeman 0 1 Grave steyn vergrootte Olympia s voorsprong 0 2 Na de hervatting was GSV Iets meer aanvallend doch wist ook nu enkele zeer behoorlijke kaïuen niet te benutten Tien minuten voor het eind maakte K Brem op verrassende wijze een tegenpunt en even Uter zorgde htj voor den gelijkmaker 2 2 Deze eindstand gaf de varhouding Iq het veld goed weer ZWAKKE VOOBHOBOBN D O N K aaaeratolich 8 T t De ploegen waren goed tegen elkaar opgewassen Aan belde kanten Waren de voorhoeden schotloos Met een beetje meer geluk had de thuisclub een gelijkspel behaald De eerste aanvallen waren voor de bezoekers doch verder dan tot enkele hoekschoppen brachten ze het niet Aan den anderen kant had men geen moeite met de zwakke aanvallen der in het blauw gestoken gastheeren Na een halfuur achoot na traai samenspel Stuurman voor Ammeralol bard In 0 1 Na de rust maakte DONK na eenigen meiatol henam spoodlg de laldiag Itoen aen d r voorwaartsen den doelman reeds gepasa ertt was stopte eai der achterapelera den haf m de baad Uit den strafschop maakte A Kooy er 1 3 van BNTBOUSIA8MB WON MMfdfOdit WadaiKKveen I t WaddinXveen heeft met haar onverzettelljken 11 om te wlnaeh de zege behaald Na e a kwartier namen de gasten door hun llnk buiten Legrand de leiding 1 Moordrecht ondeman enkele gevaarlllke idtvaUea do op onbegrijpelijke wiJZe bleven doelpunten uit BiJ een snellen Waddinxveen aanval werd de stand O t £ ven later vergrootte Waddinxveen haar voorsprong 0 3 Moordrecht kwam nu sterk m den aanval en vlak voor de rust had llnkshultfcn Slobbe met een mooien kopbal succes 1 3 Na de rust speelde Moordrecht bijna den geheelen tUd op de Waddinxveenhelft doch de geelzwarten met htin doelman aan het hoofd hielden prachtig stand Een kwartier voor tijd speelde A van Amen onzuiver op zijn doelmsn terug waarbij de bal la het doel verdween 1 4 MBBBDEBJIEID VITGSDBVKT 4 1 Voor de rust gaat de strijd gelijk op Na een half uur kopt Oskam uit een hoekschop In 1 O Binnen een mmuut t i de stand weer geiyk als Martens van dichtbij Inschiet 1 1 Na de henrattlng neemt Schoonhoven bet spel geheel In handen Met een kopbal doeL punt Van Engelen 2 1 Op soms wonderlijke manier ontkomt het Bodegraven doel aan doorboring In den resteerenden tijd heeft Oskam nog tweemaal succes 4 1 N KANONSCHOT 8tolwltk 0 ad rak 4 2 Öil la era irachtlge wedstrijd geweest Beide elftallen telden vier Invallers Voor de rust waren de gasten sterker doch na 25 minuten gaf Ksptetfn Stolwijk de leldltag Geen minuut later maakte Gouderak gelijk door een fraai doelpunt van Trouwhorst 1 1 INa de pauze was de thuisclub veel sterker Na een kwartier doelpuntte Bunschoten 2 1 Uit een doelworsteltng maakte Gouderak door Vuijk gelijk 1i i Steedi spannender werd de strijd Tien minuten voor tüd gaf spil Kool met een formldat el Ychot van groeten afstand Stolwilk opoletiw de leiding 3 a Vier ndniiten later aleldc Verdoold uit en iMekschop de overwinning veilig 43 JtBOHJIATIO eEWONNBN Berenlii IncHn Boys I 1 Na 4rlnUg minuten neemt de thuisclub d Jelding 1 0 Jodan Boys kan het spel nl t ontplooien Tien minuten voor de rust maakt de Hidderkerk mldvoor er a O van In de tweede helft ia het apei meer verdeeld Dank zij Verburg en Graafland houden de Gouwenaara aanvankelijk stand Ongeveer eca kwartier voor het einlte hedR Hercules sueee O 0 Vijf minuten later w et Boot d eer f redden ï I Jodan Boys n CapeUe m S T MARKTBEmCBTi BE C KAASMÜJOCT OUDBWATBB 37 SepL Aanvoer 29 partijen zijnde USS stuks wegende 9175 kg Prijzen 1ste soort ƒ 61 00 2 50 2de soort ƒ ƒ 5 fl0 Handel matig OrilCIKELE MEDEDBELINGEN Op grond van I 2 van de Verordening van den RiJkicammlssaria voor het bezette Nederlandsch gebied Ko 182 41 zijn door den Commissaris Generaal voor Financien rn Economische Zaken de maximumprijzen voor berkentiezems heidebezema en heideboenders bij uitvoer naar DultschUnd siS volgt ast gesteld Berkcabeieau groot model 3 bands lengte minstens 90 cm omtrek gemeten tusschen de bovenste twee baixien minstena 30 cm 2 8 Berkenkesema klein modd 3 bands lengte minstens 65 cm omtrek g neten tusschen de bovenste twee banden minstens 26 cm 2 99 n ai dOl W aai aa nit stralkfe M 3 bands lengte minstens 52 cm omtrek gemeten tussciien de ixvenste twee banden minstena 30 cm 2 14 Heldebenais alt strulkhelde 3 bands lengte minstens 45 cm omtrek gemeten tusschen de bovenste twee banden mmstens 30 cm 1 88 Beldelteaenu nit stniikheide 3 bands lengte minstens S3 cm omtrek gemeten tusschen de bovenste twee banden minstens 15 cm 1 60 Heidekezems alt struikhelde 3 bands lengte minstens 45 cm omtrek gemeten tusschen de bovenste twee banden minstens 15 cm ƒ 1 47 rrlesche ReMekeiems dophel 5 Iiands lengte minstens 27 cm omtrek van de derdeband minstens 29 cm ƒ 305 Heideboenders do h ide 1 iïands leniïte minstens 12 cm omtrek minstens 12 cm O 41 ReideMenden dopheide 2 bands lengte minatens 17 cm omtrek minstens 14 cm o 72 Beideboeaders dopheide 3 bands lengte minstens 34 cm omtrek minstens 15 cm 0 95 HeMebaenders dopheide 4 bsnds lengte minstens 26 cm omtrek minstens 17 cm 1 Pricscke hcideboenden dopheide 4 bands lengte minstens 20 cm omtrek minstens 15 cm 1 1 11 Deze prijzen zijn gesteld per dozQn bezems Of boenders Zij gelden franco NederlandscJi Duitsche grens Voor iMzems en boenders welke naai lengte en of omtrek niet kunnen worden gerangschlict ond r een der hierboven omschreven bezems en boenders mag ten hoofffie worden berekend de helft van den laagsten maximumprije hierboven vermeld vo liet gelUksoortige artikel De bezems en boenders dienen stevig gebonden te zijn en in drogen staat te verIteeren terwijl de kop glad dient te zijn afgcaneden de beldebezems en boenders mogen voorla geen bloesem bevatten OPOAVC IDUNTirnTaKAABTEN VOOB PAABOKN In December zullen nieuwe identitellsItaarten voor paarden worden uitgereikt op naam van den houder de oude kaarten moeten dan worden ingeleverd De paardenhouders die thans in het bezit zijn van een identiteitskaart waarvan het signalement niet klopt met dat van het paard waarbij de kaart behoort worden alsnog in de gelegenheid gesteld hiervan vóór 15 October e k opgave te doen bi hun P B H Indien geen aanvrage voor het aanbrengen van een correctie wordt ontvangen dan zal het signalement op de nieuwe tdentlteibtkaart geliik zijn aan dat van de thans geldend Zoodra de nieuwe identiteitftsarten zijn uitgereikt zal een strenge controle worden gehouden Indien dan onjuiste signalementen worden aangetroffen kunnen strenge maatregelen verwacht worden I rug lende ptj of wnuwpOn en U Bpltof rheumatlek tHn AKKERTJES weldadig pOnvarloasers Laat di AKKEaSTJES U daawft dadelOk r vanaf mfo JuacBfifi 6jt NtManésdn fhjnstilhr Hoofdredacteur J O Weystera Rottartaai chef redaeteur voor Oouda ca Onistieka P Tieter Gouda Verantwoordelijk voet la advertenties L Akkersdijk Botterdam Olu geefster NV Rotterdamsch Nieu iU4 Rotterdam i SCHOUWBURG BIOSCOOP HEOEN LAATSTE VOORSTELLING PMS STOFfEIÏEII in vele kleureo voorhanden bQ Anton Coops Drogist wydsiraat 31 kruEk om taiMik tm ausen verkriigbaar bij Anton Coops Drogist Wijdslraal 31 rum H iKEi te koop gevraagd voor studie Br aan H v Buul Burg de Raedtalngel 23 b Dordrecht Te huur gevraagd door dame GEDEELTE VAN UIB OP t ONGEM KAMERS met gebr van keuken door Mevr QiAtelten Hoogstr 8 WONING te huur gevraagd of drie kamera ca kenkcD voor 3 damca Br no G 6721 bur van tilt blad VOLG HU tOHRirTCLIJKK LEtSKNII Steno Typen Talm Boekhouiien Algem Ontwikkeling Vestigingswet enz SCHOEVERS V Baarlaatr II Attieterd Z Prospectus en proefles gratis Wegens ziekte wordt het huwelijk van H HAGEDOORN en M STEFFiW uitgesteld tot nader aankondiging Uw oude gramofoon platen hebben waarde Wij geven 35 è 45 et p plaat Afhalen gratis HEES CO 60UDA Miiziekinstr handel N V KLEIWEQ 84 De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland Kantoor Gouda maakt Ingevolge h t bepaalde bij artikel 2 van het Overdrachtsbcaluit 1942 bekend dat op 22 September 1S43 m het Handelsregister te 0 udB een opgaaf van overdracht als bedoeld bij genoemd artikel is ingeschreven betreffende de NV Cultuur Maatachappij Rijneveld te Boskoop Ter kennis van schuldetichers wier vorderingen nog niet opeischbaar zijn wordt gebracht dat zij Ingevolge het bepaalde bij artikel 7 van het Besluit het recht hebben een aekerheidssteliing te verlanget Klein B M te fcoo0 blank mahonie compleet met dekzeil enz ƒ 1500 V d DRAAY Sophiaatr 106 MNU OF VR HULP GEVR op de Dames en HeerenkleermakeH van G VAN HOUTEK De La Reijlaan 29 Tel 3390 ANTIEK Wie heeft ti koop ronde tafel bureau kabinet ladekaatje eiken kist antieke tegels porcelein koperen ketel doofpot enz enz Schrijf briefkaart H Sehijvrnschuurder Maaaatraat 6 Den Haag Wie kan ons helpen aan IM ri TrimaaimGliiiiu defect geen bezwaar Brieven of boodachappen te richten an G A WITJENS Heerenweg 46 bl Utrecht Telef K 340017S77 AUlOeARAGE vraagt ie Monteur Hib WiiUjiffmi GEVRAAGD Aaamelden na half achl VAN BUREN Alarkt 73 Aoek Oroenendaal Zdhiandlg kannende werken Br no Q 6742 bur r d blad Er is goed nieuws in de advertenties vandaag i Steeds iets bijzonders No ia de jaaaakllfd niet oorb4 ook hebben w nog INMIAAKVATEN voor U voorradig Zorgl dus nog Ihana voor dca komende wialtr ZooUng de voorraad strekt kannen wq U leve 8 nog n dienst z n onze bekende Mliede BIEZEN SANDALEN loader J on Nog enkele matea I 8 per paar TH ALLEBRANDI OC aOUDSCHE BAZAR Nla wag Tal S4IR VOOR ELCK WAT WILS i Kunsthandel J e Protector nt 124 Beurigebouw Rotterdam Werken van WaalkoJ DinjoniansSr 1873 1925 Me r H Dingemani Numana Waalko J Dingcmans Jr Geopend 9 5 uur sZONDi GS GESLOTEN TH PEEK aeUWE 3 5TEL 2314 GOVJO Voor alle voorkomcade momS r parciti s aan Uw rijwiel Wjjg Hy wilde de beUngr ksIe uitwcdstryd van lijn club bijwonen maar verzuimde zQn rijwiel eerst eens Ie laten nacieo en Jiij zag z n club apelfnl anandaal tS Talat SC97 J C DEN RIET 32 JAREN SANITAIR Bezoekt onze toonkfimers Daubs Haodelshttis N V Otidegracht 227 29 Utrecht Tel 12677 KLEIWEQ tos TEL CtSO SOUDA THALIA Zoo pakkeiMl Zoo IntareaaanI Is WILLV rOR T a Zoo amuaant Operette I C TaMa nian dat men alles om xich vergeet en uitsluitend GENIBTI Nog tot en met Woensdag ia er elegenheid deze overweldigende film ie belevea In de hoofdrolten WILLY F M r MARIA HOLST DORA KOMAR PAULHARBIQER e a Taagang alkan Uailitd De Nieuwe Schouwburg I I I s Donderdtsg 30 Sapt 7 13 mr pr ci qpIMilN UNKirS VABIÉTt pvnanlMrtt T TSS STERREN PARADE DE KILIMA HAWAIIANS Het meest populaire Hawaiian ensembl CONNT STUABT AUk OE HAAS de bekende ster Neerlands beste ConfCfencief JACK caSLAGH de populaire Accordeonist TONIO MANn CHAUCNI de geestige longieur Oostersclie Mystery Als gasten tCHOLTKN ZN VAN T ZZLFOI Twee vroolijke jongens eo een guilav i Prijzen f 2J5 ƒ 2 ƒ IJO ƒ 1 Vtforverkoop en plaatsbespreken vanaf Dinsdag da lijks van II tot 1 u OVgBAI OiryiHEOCHTB lAUW Bespreekt Uw plaatsen aan de kasu 2 nur voor iedere voorstelling é De t dsomstandighedm brachten Veel surrogaten goed en slecht Wg kunnen er nog meer verwachten Maar Boog Az n blyft immer echt IBOOfiAZIM SINDS 1564 WARME VOETEN BILZEN PANTOFFELS J Zonder bon KOR 1 beeft ze nog Knorrt dkze oor het uitverkocht is Sclioeneiuiiogcnd neii JiUbSUM OOUDA Kapelstraat 55 Kleiweg 9 Nassanlaan 9 Bekendmaking I Onze fflagaz nea z n vanaf heden OINS0A8I moDAas vanaf luw OKSLOTKN Andere dagen geopend van lot uur KORT S SCHOENENfMABAZUNEII BUa UM OOUDA DÓUWE EGBERTS NOBUTO THEESURROGAAT komt wihte thea nabij I NIEUWE SCHOUW BURG WMiiadag 0 t kar s avonds hall enleadH 10 Oetobor a a s morgens 10 uur opvoeriatC van hd utt 4 bedrQven bestaande aangrijpende tooncelwetk v HENK BAKKER en EO J M TEBLINOEN tlw wil geschiede door de bekende Arb Tooncciverceniging DOOR KN VOOR HET VOLK OOUDA Toegaagsprjten voor Woensdag aeo alle rangen Voor Zondag zaal fl 75 en balcoo 0 60 galerii 0 Plaatsbesprefang Ji fO iO per plaats Kaarten kunnen besteld worden Boelekade 171a Wesinkade 30 C Huygensatraat 157 Or v Bloisstraat 5 Pretoriaplein iJ F W Rettzstraat 2b Tollenssirsat w en voor toover voorradig 0 de dag der voorsielli aan de kassa Pai E lra rd è5 IVat t y I iet Ha tt d