Goudsche Courant, maandag 27 september 1943

X1U pin J g 28 Sept 19 Bia emi Maritt 31 TWcfimi tnt PoatiwlMriAf GOUDSCHE eOUBAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pry 5 cent per nummer 82ste Jaargang No 21355 Chefredacteur W T rrEH Oouda 1 zm f S ï 1 H y B SH IgHEMOGENDHEDEN PAGT DRIE JAAR Rede van von Rüyhentrop Het verdrag heeft de voorproef doorstaan Burgemeester ▼ d Weele geiiutalleerd AMBnAANTAABDINa TE 8AS VAN GENT Onaa stadgenoot da beer C l v d Weele atedel lekler van bat N derlaiuisoh Ail eidla t iit te Den Haag voordi in te dezer steda die ia benoemd tut btsrgemeeater va Saa van Gen t is Vrüda nlddag in zijn nieuwe nbt gelnataUieeTd Strijd om Dnjepr overgangen Hevige geoechfen in centralen sector iD as I ftttf at lellinK mat aanleidlof van den verjaar ïgt UutiAj van het Driemogeod ct heeft de RyjcaminiateT UtenUndache Zaken von Rifevia de radio het woord e iot de voUron van het drieI Sódbedenpact In zün toe raak I Ede miniater o a het volgende 1 volken die Umm voor drie jaar L atneeouoten in het dri nogeti4 et waren lid ervan bewwt daarmede een hcüig bondgeap aangincen dat te hoogte IJgHflrtiaff beteriEest en dat eens tS van ben zal kmmen eijcben dat IftkMtfita beproeving in den atriUd L er Mi anvacNl Het doel van tCMct dat de voUcen van DuitacfafW Italië Japan Honculje RoeIQl Slowakije Btilgadje en Kroi bewoog tot ahiUlng met te gaaa M dfenovereenkomotK ook hoog geXmi Het bectond in net naar vo en llnnfni van bet teveiwrecht van deze Ifcer e historiache ontwikkeling onJlHktraardig behandelde volken en 1 ieveillging hunner levensbehoeften tr t h toekomende ruiimte teg n £ de volken die bet grootste d el pnze aarrde beheeracfaen en dienstmaakten aan hun weeMerig welimi St edt waren het Engeland l isika en vervolgena ook Rusland l jlliicfa In den weg telden aan dit Zoo kwam het tot de groote wor S van thans die voor de toeder in het pact van drie ver staten vc or generatie besHs 0A zal zijn J fwnMr on vttudcn bx hun propwaada llH lulden van h t piet van drie den dranc w everhecnchinc In d ichoenen ichuiL irontt en ltrg lllk pro p atand a weer E Ie ruhrer verkondigd heeft strijd en uw Hechts ttrtJd tot een zeei duldelUke ItaUë Vtt overigens Kuropa van da Engeltchen I to Amerikanen te verwachten zou hebben I fcirwor kan ItaUl als voorbeeld worden tiiald SMdMMi heeft nu de duce van ItallA na I Ml bavtttdlng het lot van ztjn land wear In lp sterke handen genomen De verbonden I MMringen van het drlemogendhederïpact llinso deze gelukkige wending met gvest Ua en da grootste voldoening toegejuicht se van zijn eerste handelingen heeft OUnl verfclaard dat t driemogendhedenl evenals voorheen ook voor ItalK van t blijft en dat hat faadstlsehe repubUMHfoe ItaUë weer schouder aan scliouder I da andere bondgenooten In den str d de gemaeiwchappettjke vijanden zal Oe ben van meaning dat het fdt dst vandaag op dan verjaardag van ona I tfe duce luiar ItallS Is teruggekeerd en jssnte vergadering van de fascistische I WMlketnache regeering van Italië houdt I ta iwistig omen voor da toekomst zal zUn Vodirroet doontaao TiBdaag op den derden verjaardag I 4t tultlng vaa het driemogeiidhe a aet kunnen wU vastatellen dat dit I la leder opileht de vuirproef heeft IM la lede IWMaan I bt ixindgenootachap dat oorspron l lk ged cht waa al een waarjchuI Ig an president Roosevelt om zidi iJJi t plaataea tegenover de levenst jtoo van de niet verzadigde naties iT door de oorlogiveiklaring van if ika tot een symbool van dezen Imrijiilngsoorloff van onze volken On1 tijn symbool werden alle door dit I ï5 onden volken tot een gtrüdgeI IHschEq op leven en dood aaneengeJ M Zoo wa het in he verleden zoo Mwt ook in de toekomst zün Een Tl oorlogsjaar ligt ehtar ons Een Van zware gevedïten waaiiiij ÏÜke auccessen behaald weidan took ti enalagen niet zijn uHgebleléSj 1 oo gigantischen WSZ wereldomspannende gebieden IjJJW vanzelfsprekend is Dergelijke IPWele succesgen hebben onze vijani J sedert eenigen tüd aanleiding 1 toe over te gaan om met alle lm van de propaganda hun zoo mde lemende overwinning te pro eren Men stelt het voor alsof deze 1 behaald is e P even zelfverfieerl ende als dtHndrtest propaganda van de vijanden valt bij ona op een totaal onvruchtbaien bodem Onze volken weten thans waarom het in dezen oorlog gaat en wat zü by een eventueeile nederlaag te venwachten hebben Zü zün derhalve bard ea Uaeda harder geworden in den abird Ieder succes is voor de 6o ten vaa de verbonden mogendiieden alechts een mijlpaal op den weg t at de ektdoverwinoing en hoe 8waai der e W taelvaUigtr da atxijd daa te barder en vastberadener ziJn zön om ook het allerlaatste voor deze eiódoverwinnkig ia den strijd te werpen Vfribffigti tot het altente Bijna aen kwart milliard menadien van de tot het cbriemogendhedenpact behoorende iwties staan thans evenals voortieen in Europa en Oost Azië tot het uiterste bweid om him vaderlandschen grond té verdedigen en voor de vrijheid en toekomst van hun land i volken ook het ia t t olfer te brengen Ik geloof dat onza vttanden er nog steeds geen idee van hebben waartoe het Dultsche volk en de volken van zijn bondgenooten in staat zijn en met welk een taaiheid en vastberadenheid tgi onwrikbaar vertrouwen in da overwinning zij da komende gevedïten tagemoetzlen Ook al moga ons nog menigaharde slag t wachten staan van een ding kunnen w overtuigd ztJn anfe oldaten zuUen In het bewustzijn van un kracht en van hun Indivldueele superioriteit op den vijand op de beschermende wallen rondom Europa strijden met een lixuMdtne zender weerga Noch bolsjewls en noch AngloAmerikanen sullen ooit Curona veroveren en Oost AzüS zal men Japan nooit mr r kunnen ontrukken D dappere aanvalsgeeit von onze soldaten te land ter zee en in de lucht zal veeleer ook voor da komende gevechten beslissend zijn Onza troepen zullen den vUand steeds opnieuw aanvallen waar zU hem t pakken kragen en bem zutka vernietigende nederlagen bezorgen dat hij op xakaraa dag van den door ham ontkat ulen oorlog detlnitlef genoeg zal hebben Dan zal het einde van dezen harden en zwaren lotsstrQd komen en de mogendheden van het pact van drl zullen dan in staat zijn de nieuwe orde te vestigeni die recht zal laten wedervaren aan de op de slagvelden en aan het heroieka thuisfront gebracht bloedoffers an dia hun volken een toekomst in vrijheid en geluk waarborgt Dat deze overwlmUng aan onze wapens beschoren zij is ons diepe gc oot Vandaag op den deE den verjaaidag van het driemogendhedenpact echter kijken wü vol trots naar de onvergelijkelijke heldendaden van onze troepen te land ter zee en in de lucht en sdhapen wil ons opnWuw dapper en trouw rondom onzen Führer en werpen wü alles in den strijd voor de overwinning en de toekomst van onze volken BOODSCHAP VAN MVSSOLINl De duce heeft ter geleigenbeid van den verjaardag van het driemogendheden ct een boodsdiq tot het Italiaanadie voflc geridit waarin h j o m zegt tk houd het voor een goed taeken datmijn terugkeer naar Italië samenvalt roetden verjaardag van de onderteekening vanhet pact dat het fascistische lUllC hetnationaalsocialistische Dultsehland en hetrijk van den Tenno onverbrekelijk met elkander beeft verbonden De rapubllkeinschfascistische regeering H vastbesloten in hetteeken van den lictorenbundel met allekrachten en in het geloof dat ItaliS steedsvervuld heeft tot de eindoverwinning verderte strijden De Dultsche en Jspanache kameraden kunnen er zeker van zijn dat het drlemogendhedenpact door het republlkelnsch fascistischa Italië met denzelfden ijver en hetzelfde geloof gehouden zal worden welke Itahë Oi de verstreken drie jaar hebben bezield Dat Is de wil der frontstrijders die op zoo vele slagvelden hun bloed voor het gemeenschappelijke ideaal der drie naties hebben vergoten Naar Ott meldt Is het stadsgebied vanRouaan Maandag opnieuw gebombardeerd Van de bevolking werden dertig personengedood De Engelsche krijgsgevangenen die In dethans onder Dultsch gezag staande Itallasnsche gebieden rUn aangetroffen zijn naarDuitschland vervoerd Is ta Bariijn van wel Ir gellchte stjde vaiklasird Het opperbevel van de Dultsche weermacht deelt d d Maandag mede Op het Koeban bruggenhoofd bleven plaatselvjdce Sovjetaanvallen zon dar resultaat Nieuwe aditer het front gelande vijendelijlie troepen w rden vernietigd Ten Zuidoosten van SaporoBJe viel de vijand met sterke infanterie en pantserstTÜdikcachten door slagvliegtuigen gesteund aan De enkele punten waar de Sovjets plaatselijk konden binnendringen weixien afgegrendeld Eigen krachtige tegenaanvallen hadden een geslaagd verloop Daaiftij vernietigde een pantaetdivlsie door in de gereedstaande SovjetatriJdbachten te atooten elf pantserwagen en 02 stidcken geschut De zware gevechten dtaen nog voort Van de bocht in den Dnjepr tot aaa den mond van de Pripet trachtte de vijand gisteren weer op talrijke plaatsen over den Dnjepr te trekken De meestal in de dalsieniig gelande gievechtstfnepen werden dom inimiddeliUk ondemmaen tegeoaanvallen vernlietigd of teruggeworpen en op een eer klein gebied opeengedrongen In dea centralen frontsectar diuen Een graep ntjwiaigers van gen Ne4erUaiAsclMn ArketSsaieaBt la te werk gesteld bU den opbouw in de nieuwe Dultache gebieden in hïj Oosten Na het middageten een genoegelljk praatje aan het open venster RAD KoCk CJIJ dihMHkmd WBV GSEN SOmBUPI VMBWnriN T088CBBN DB AAU ArrEI 8CHIIXKN Wat doet u met uw oude aoheermeisjesT Die vraag ia nog nooit afdoende beantwoord maar één 4falg is zeker die oude mesjes inogen in géén geval gewagpen worden in den emmer unarin moeder de vrot tv het huiaafval bewaart tw ardi ipelaohiUeo at isrestoi enz want t afval i beattmd om er ona vee mee te voedanoL Séa megj kan de dood van een melkkoe ten gevolge iutpbm elg het met de aaiidafipelschiUen in de maag van da koe teredit kooit Ms een naaXd of elk ander aiAerp voorweip kan ernstige adhade toebrengen tan het vee ui plaats van de meükproductie te vnhoo gen door nüddel van de aardaopelschil len dia coo prachtig melkdrüvend wericen sou men door onachtzaamheid niet alleen een Itadc vee amartelijfc doen UJden maar tevens de meOiproductie benadeelen Wat u dus ook ihet uw oude sche mesjes doet gooi ze nooit tusschen de aardaw elschillen J en i geen veevoeder Scheiip vermoordt ons vee KEP FASCISnSCHE rMKO Gamekl wordt De Republlkelssch risclBtische Partij te Amsterdam heeft Zondaghaar eerste bijeenkomst gehoudm dl f tdruk bezocht werd Na een kort inleidend woord van den plaatsalUken leid der Republlkalnsch Tasdstlscha Partij te Amsterdam kameraad StefanelU aprak de landsgroepanlelder dr Rotelll over zin en doel van den Immer voortdurenden strijd der fascisten dia juist op dit moment met da grootste vastlMSlotanhald moet worden ter hwd genoroap De naamsveranduing der faadstlsehe partij in RepubUkeinseh Faactatlsah PartU Is niet slechts uiterlijk zij l rengt de nieuwe grootara opgaven die de duce haa gestald heeft tot uitdrukking en de Verplichting all krachten te geven aan de vernieuwing De bijeenkomst die ook wet bijgewoond door kameraden uit Utrecht en Arnhem Indigdc in een krachtige betulgioc van trouw aan Duce en Ftthnr SéadsHteuws CABARET KEES MANDERS Pnatatiea van het goeda aooli CaibareUcunst heeft iets intiems Zün girootste triomfen vierde het cabaret dikwijls in kleine leelüke zaaltjes met een beperkt aantal toehoorders Maar toch gisteravond was er in Kunstmin waar het gezelschap van Kees Mandenoptrad zoo weinig publiek dat dit e n beletsel was om tot een echt gezellige oabaretsfeer te komen Inridhtteg van zaal en tooneel weirkten daaraan trouwens ook niet mee De artisten hadden bet r vendiend Kees Mandera Is sympathieke vlotte figuur kiklei onstwereld iemand komst die zijn aardige liedjes ook werkelijk zingt en goed van den tongriem is gesneden al zitten sommige van zijn mopjes wel eens te dik onder het stof Uitstekend waren zijn ernstige monologen De blonde Tini Lavell doet met voor hem onder PKtlg en met gratie zong zij haar liedjes pra iitig dat ma Kees gezongen walslied zü trad op als juffrouw Jansen met een rake parodie en peelde samen met Ferry en Kees Manders in een niet onaardige schets De sigaar die echter pointe miste De bekende tekstdichter Ferry babbelde en keuvelde de wel eens langetusschenpoozen tussdien de nummersvol en Jo Leenaards ontlokte behalve aan de piano ode vroolijke klanken aan de accordeon A J Vermaas BoterdleMal Toen een inwoner van Gouds bij een landbouwer te Eindhoven binnen vertoefde en een kopje koffie mededTonk zUn uit z n op het erf gepaikeetiden auto tweehoodard pakjes roonAioter ontvreemC SJi de afweergeveehten in de gebieden waar tot dnaverre bet swautepunt lag met onverminderdTlievigk Hi bolsjewiateii die bier de nienwe strQdkraichten in het vaar brachten leden bij de sware evecbten zware verlieaen Aan de rest van het OtMiieUfke front had de dag over iMt algemeen een matig verlaop Aan het Zuid Itallaansche front sndemam de vijand in het gebergte ten Noordwesten en ten Nooitioosten van Salerno talrijke plaatselUke aanvalleH die echter met zware vljandalijka verliezen mislukten In den Oostelijken sector hel b8n zich onze gevechtsgroepen na vernieling der verkeerstalstallaties ongehinderd door den vijand gedistancleerd en nieuwe stellingen betrokken Gevechtsvliegtuigen en dulklwmraenwerpers hebben in de Egelsche Zea twee torpedojagen zwaar beschadigd een koopvaardijschip tot zinteh gebracht en een tweede groot vrachtschip in brand gebombardeerd Afzonderlijke vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht eenige bommen op West Duitsch ge bied vallen werd slechts geringe schade aangericht DE VERLIEZEN DER GEALLIEERDEN Volgens een tnricht van den Brltschen berichtendienst uit Washington heeft da plaatsvervangende chef van den genoralen staf Mcarny op een conferentie van industrie trieen latïourieiders toeg geven dat de verliezen der gealHeerden btj de gevechten te land in het bijzonder wat betreft da uitrusting zwaar geweeat zijn Naar het D N B verneemt leggen de thans ontvstlgen offloieele verliesetjfer uit den slag in bet gebied van Salerno den nadruk op het feit van de bloedige nederlaag der Engelstdien A nerikaaen Cijfers over de VCTliezen van den vijand zijn van Dultsche zijde tot dtisver niet verstrekt omdat zU op ramingen gebaseerd moesten blijven Zij zulJen echter met meer dan 19 00M man niet te hoog zijn C I V d WEEXE ramlllatoto Bij deee pleci lgbcid was een groot aantal gesten ia de raadzaal aanwezig onder wie de Beauiftiragte voer Zeelenid van den Rijkscommissaris de gevdmaobtigde van den Leider voor ZeeMDd CD de burgemeesteia van nabuifige gemeenten De gemeente secretaris de heer B J Lammen ku het beBoemJD0Bbeshiit voor waanw de loeo buisaneeater wethfWdiQ A Mar uimc den nieuWen buiigemteestar installeet de en hem den amfetsketien onriimg De wethouder sprak de hoop uit dat da heet V d Weele een goed burgemeester voor Sas van Gertt zQd zal en irerzeksrde dat hü owtuigd kan zijn t alle ambtenavea der gemeenrte zotsder uitzcmdestng faun plicht zullen doen Spreker zeide ten slotte dat de nieuwe ixagnneester seker de tuotien deir gemaantenaren zal kumneil winr nen indien h4j ala een rechtvaardig man voor de belangen ziener gemeente zal zongdiragea Burgenteester v d Weele veiklaarde in de rede waarmede hij zijn ambt aanvaairdde dat hq bier la oatiooaalr socialist geroepen is Hij ver alt zidi niet dat daandoor velen hem n gemengKie gevoelens zien komen maar hij hoopt deze kloof te overbruggen en door zijn nationaal sociaiistigoh bestuur veler hartieni te winnen Da Beauftvagte voor Zeeland van den Bijkxcomnussaris de beenr Uüiïen de gamacbtigde van des Leivoor ge e la n J de heer Jan Dekker voeitiden nog het woord De groepDleider van de N5 B te Sas van Oerat bood een portret vaa den Ijeider vtxHde wiealkkamer van dan burgemeaafcr aan Voor het stadhuis atond een eei wadbt van W A en Jeugdstorm opgeataM Van de gelegenheid om den heer V d Wa ffl0t de tienoi ng geluk ta wanetJMi hel9 en op de recepiie in faofiel RoNardam geer velan gebcuik gemaakt Dr D E Bostelaar t OIJD BSCTOR VAN BET BtEDEUJK OniNASICM In den ouderdom van M jaar Is Zondag te Utrecht aan een langdurige ziekte welke nem langzaam ten grave heeft gejleept ov leden onze oudstadgen öot dr D É Bosselaar rector van het stedeU fc gymnasium aldaar vroeger rector van het stedelijk gymnasium te dezer stede Dr ISoaselBar die ta Utrecht Is geboren en aan het gymnasium en aan de universiteit in zijn geboorteplaats heaft gestudeerd werd tn 1913 t enoemd tot leeraar In de klasslake talen en letteren aan het gymnasium te Schiedam In 1918 kwam hij ala leeraar te Leiden In 1921 werd hij tienoemd tot rector van het gymnagitlra te Gouda Mat ingang van 1 Sqjtember 1927 volgde zij benoeming tot rector te Leiden welk ambt hij tot 1940 he t vervuld toen hij te Utrecht w d benoemd Een zoo geliefde figuur was dr Boaselaar in Leiden dat zijn leerlingen een zij het vergeefsche poging deden hem te betiouden Te Utredit won deze uKnemende rector en docent onmiddellijk de harten 0 k in Gouda was do ktdne rector een zeer geziene figuur die of voortraffeiüke reputatie genoot Dat i gebleken bij een hem bij zijn vertrek aangeboden afscheklsmiddag in De Reunie waar da ouders zijner leerlingen zijn oud leerllngen en zijn leerlingen hem op spontane wijze huldigden Hij is er In gesöiaagd aldus werd in de toespraken gezegd het Goudsche gymnasium dat dreigde ta verdwijnen omhoog te heffen ett nieuw kraditig leven te schenken Dr Bosselaar heeft als organisator zijn reputatie hier gevestigd Deze huldiging heeft niets officieels ze Is spontaan uit groote waardeering vowtgekomen uit de ouders Dr Bosselaair verstond de kunst om als knap docent de meest dorre lessen aangenaam te maken en met zijn leerlingen een vettrouwelljken omgang te hebbm In Gouda was dr Bosselair lid van de commissie van toezicht op het stedelijk museum tevens llbryemeester De begraféhis van dezen bijzonder geliefden rector zal Donderdag om 3 uur op de begraafplaats Rhijnhof te Oegstg t geschieden Ds HAIEB BEDANKT VOOB BEROEP NAAR GOUDA Ds G F Hajer te Ede heeft voor het beroep naar de Geref Kerk te dezer siede tar vervulling van de te stichten tSreede pred antaplasts bedankt GWSCBIBDENn DEB AHDBACBTS SCHOOL BESCBBEVBN Boek aaa vereenlginr aaage éea Op de algemeene ledeflV adering van de veraenlging De Ambachtssduwl voor Oouda en omstreken Zaterdagmiddag in het schoolgebouw gehouden werden ds heeren J Jaring en P Barentsen als bestuursleden herkozen Het dagelijksch bestuur bood daarna aan de vereeniging een fraai uitgevoerd gedenkiMek aan dat een overzlchtelijken terugblik geeft over de 33jarige geschiedenis der school Het boek is niet alleen verlucht met een zeer groot aantal interessante foto s uit deze periode maar ook met vele fraaie teekeningen vervaardigd door leerlingen en leöraren der adiool De tekst is getjrpt en het boek is losbladig zoodat ook de geschiedMis der komende jaren er een plaats u lal Inmnen vinden Da heer J O Hupkas iieeft een woord van hulde en grooten dank gebracht aan dan voorzitter den heer P D MuylwUk die het leeuwenaandeel van het weifc beeft verridit bi het tot stand komen van dit voor de school zoo belangrijke document De directeur der school de heer S Swaneveld deelde mede dat het aantal leerliingen der avondnljverheids school door verschillende tydsomstandigheden lager is dan andere jaren Het bedraagt thans 2S1 BÜBGEBLUKE TAND OAMens M Sept Paeiar Martinus Jacob z van P U VeiSoaff en P de Vries Peperstraat 110 m Sept EUsabath d van C RapU en 3 Hagenum Staringstraat 9 Hendrik z van H liUckecs en A van Oudshoorn Karekiatstraat ta Leendert Hilbrsnd z van C da Koot en A Th den Boott Adr VUckstraat H Jan Cornells z van L H Verztjl en J Vlvesn St Anthonlusstraat 11 Catharine Johanna Wilheknlna d van J P Bankoop en A r Lakerveld Keizerstraat 7S Andrea Sanderina d van A Hofman en H F Buurman Usvogelstraat 6 ai Bcpt AntoBlus BsnMTdu Hattfaeus s van M Peek en J Heiaterborg Gouwe S fl Sept CkmieUa d van J F Kutjl en Th J Cathel W Tombergstraat 14 Johannes Heinrich z van J L Behnond en E SUdhoft Zoutmaostr SO Overleden M Sept Johanna Schaondanroerd wed van D van Kaaff M j as Sept Alexander Bezem 1 Gealaagd Voor het exa g r dujeor verketter diploma D iaTSiaa gi de heer P M v d HeuveL VOriBAL BEBOAMBACHT WINT WEBB IN AFDEBUNG GOIJDA Olyinpil m herstett sieh De uitslagen van Zondag voor de AfdeeUac Gouda evenals de uitslagen der junlorMicompetitie vindt nieo in het omdeal gedeelte ui dit nummer Bergambacht sfbljnt ook dit Jaar een eersta rol ta gaaa spelen het won ook den tweeden wedatrUd met groote cijfers De kampioen Olympls in herstelde zich doch het zoo eoed begonnen Goudai IV werd door erkerk mede ta tellen en dat het in het DONK n verrast In d C groep blijkt NieuNleuwerkerkscha kaïpp aen stuk beter gaat dao het vorig seiioen taon i ook de preatatlea van de rMerves die d tweede overtuuili al be t bsbben Jiorfateneeaiiwtitla BM dè Junlorea waren de uitslagen AideeUng A Groep l OlympU a Gouda a 0 2 HsMtrecht a ONA a O ï Groep Waddlnxveen a Jodatt Bojs a Ir Waddlnxveen a ONA b lï O Afdeeling B Groep J DONK b ONA c Oa Gouda c Olympia b 1 1 AfdeeUng C Greep 1 Olympbi e DONK e ï MoordrMtat a Oouda d 0 ZMILEK BOEI EN ZEIL WINT WISSELBEKEB DEnNITIEf Aaatnkkeltike eUdag bt EUhocven GimsUge omstandigheden en een deelnammg van rtum UchUg Jsdilen d Zondag den onderlingen wedstrijd uiWaschreven door de sportvereenigmg Elhoeven op den Reeuwökschen plas ipihoaven ÏÏÈSi sSSttan de roei en zeüv reeni Uw Oouda en flioeven elk met vierSrtle ïïdïatCT voor den = JSienlatnaprodstTtld De eerata ronde yerUapi hrt SJSS io d v or de w d maal In successie houdster van den wisaeiJ Se Gouda ploeglelder vtar hov wlït vrU voor te komen doch Rob PB stuurman van da Daphnla eveneens vatt Gouda moest even na jf laatste bealissenda roixla na heftig duel matdrla jafhoaven zaUers zön gunstige poriUaafsUoR hetgean da uitslag t invloedde dat BWlioeven mat 40 tegen DuntMi won Da toewijzing van eesi protestbracht achter dan beker voor da derda maalachtareen In handen n n ij 3 vareeniglng da die hiardoor da definitief elgenaressr werd fa dS mlddag wedittUd wart vooral to da MoonlNadarlandsch S eenheldskusa spaimend 1 rtreden Na goede sUrt Annr I als AÜny n aan het hoofd van hat v W ervan door Nog voor hal bereUian van da sant boet sloten ilch Roojtjok water Wl den kopgroep aaii t rwijl Hui vooral In da twaede ronde geducht kwunopsattan en na Roos en Tok dia é n n t ward a stin schip Is danla over da eindstreep loodste Ben goede wedstrt dkls sa op onze Pls i baloven ook de OlJmpU joUa ta wordjBi Reeds verscheen zesNran oasauitecst sn e eenmansbooten aan start Wim v Noordt bezette hier da eerste plaats tervrijl v ninhoven als goeda t eede Isog geeai slecht debuut maakte De overige Uitslagen lulden geregistreerde BJl klasse 1 sj i M v Schtfv SS SSUglBtreerlla BM Wasae 1 Riatgort öTA o Llps Ï R e si B Burger twaalf voctsjollenklasje 1 Avsntl st p Macdanièl Alvertje t Els v Moodt kleine scherpe vsarttUgen I PUieke st B Bngelbregt ï Sea Devll st J v Wenavten Groote artierpe vaartuigen l Wstar en Wind st D Stuuraan 1 Haftan st J Hol Sh arples 1 Kobols t X Btruljk Noordnederlandscha IB M toerklsssa 1 Kemphaan st C J v d Hoorn t Nathata st B L van Veen S Senta st v Sohaaick BANDBAI COMPETtriB NVD Noordnedarandscfae 1 M een heidsklaasc 8 I Gllsüando at J de Jong Daphnts st R Pels 3 Nelsoo st J van VUat AlirDBAI TigB80NV BneWor UMuwen Reeren Za klaas R dam 1 3 Dames e klssse B Btolwljk Excelsior 10 Stolwijk n Excèlslar n Anmnarstolscha 8 V Vlrea st CMsrttas n 0 0 ATHI EmK ALPHENSCBE ZEGE IN DEN SINOELLOOP AJLV M kfaMt bekerhoader Hoibad Da Soudacha alafalloap astafette over S km dia Zaterdagmiddag over Iwt gebruikelijke parcours over de singals van de binnenstsd geloopen ward bracht als varrassmg dat niet zooals verwacht werd bat Lidsche Holland da bakerhouder ï an maar A A V 3S uit Alphen a d Ryn Voor desa ptoeg zorgden Zaal en vooral Ebetemeyar d nationale kampioen op de 300 meter junioren voor een ca 00 mater voorsprong totdat op de tweede 000 m de laage afstandrecordhouder SlUkhuls voor Holland aanboO kwam Deze wist een 3 $ meter in te loopan Na de volgende wissek beltaaht ile Alpha naren hun voorsprong S namen U ploegea deel De volgarde van aankomst iwi 1 AA V 3S Alphen a d RtJn 1 min lO T sec 1 UoUand Lelden 1 min 13 4 sec 3 S H OT Oen Haag 1 min 13 0 sec 4 D O 8 Rotterdam 1 min 30 see S AehlUao Gouda 7 min 30 0 sec 0 Virea et Celerltas Gouda 7 min 31 4 sOc T A V 40 DeH 7 mm 36 4 sec 8 DT C Dordrecht 1 S V V Schiedam is Doeoa I lden iL Hlnarva Rotterdam U Sparte Krinpaai a d Lek U GoudKhe PsUUe gporlverces 14 Oocos It 19 Holland II 14 AeMlles Ki 17 Excelsior Gouds 18 V atC ü 1 Sportvereenlging Marechaussee district Gouda BOCKEY O G B C OP TOVBNOOL Het eerste heeranalftsl van da Coudscba Hockey Club nam deel aan het Zondag gahouden toumooi van HJ S in Dut Haag Da aerate wedstrijd werd verloren met 4 e van Leonidas uit Rotterdam acn van 4c beste deelnemende ploegen Ook In da ver Uezercroniia badden de Oouweoaara gaan succes een 3 0 nedcriacg tegen H DA B schakalda hen uit De Goudsehe ploeg speelde met twee tnvsllers PLAATSELIJK NIEUWS OCDEBKERK AAN DEN UbSEL Feestelijke intocht van bet bnrgemeester aar C 16 SeptemAier trad te Doom in het huwelijk de biirgemeester onz r gemeente mr F J van Beeck Calkoen met baronesse A M Schimtnel penTiinck van der Oije Na een korte huwelükgneis ii Zater iagmi 3dag weer het echtpaar naar onze gemeente gekomen Uit de burgerij had zich een commissie gevormd om het echtpaar een feestelijifce ontvangst te bereiden Twee eerepoorten waren veorezeni een aan de grenis der gemeente Het Zwaantije en een bi de ingang van de Dorpstraat welke potniKn met bloemen en groen waren versierd Voorafgegaan door een aantal ruiters arriveepdien de burgeineester en zijn tgenoote bij Het Zwaantje gezetSen in een praditige koets Dt muziekvereen iging Excelsior Vel welkomde bet echtpaar met muziek Nadat men uitgestapt was boden drie kinderen van elke school ta de gemeente aan mevr Van Beeck Calkoen bloeiAien aan waarna de kinderen van de Ohr School H onder leiding van bet hoofd den heer J W de Veer een welkomstlied zongen Ook was wethouder C 3 Hoogendijk aanwezig die den burgemeester en dieno eehtgenoote met een handdruk welkom heette In de gemeente Vervolgen ging de stoet over den Usseldijk naar tiet dorp waar de turrevereeniging O K K en Excelsior aansloten om daarop rfaar een terrein aan den Keritweg te gaan Eja groot aantal ingezetenen en fe schoolkinderen stonden opgesteld atomede vele pliiatsel ijke vereenigilijgett met hu vaandels en doeken Ondef gejuich eeaf het echtpaar ztSp naar de eere ribtme Welkom der borgerQ Hiema trad wethoudeg Hoogendijk maar voren die het burgemeesterspaar in hartelijke bewoordingen w kont heette oameoa de geheete burgerij Oncfer leiding van den heer J Sandkuift hoofd van de openbare lagere school zongen de kmderen van alle scholrai een welkomstlied Daat op zongen de Ohr gem zangveieen ging Oeteniag en Stichting onder leiduig vaa den heer N D Sloof en de gemengde zangvereen ging Zang en Vrien dschap Vezvol éna zongen alle aenweragen onder leiding van den beer G Nieuwland diirecteur van Zang en VriendBchap het editpaar toe J at s Heeren zegen op V daal Burgemeester Van deeoc Calkoen apnic daarop een dankworoit Hierrea volgde een défilé van een groot aantal plaatselijke vereenóginr gen Het gezaladuip begaf zich veirvotgene near de keurig met bloemen en groen vat ierde raadzaal waar gelegenheid was geschenken aan te bieden Een Iveele rt jrdcers voerde hier het woord a 1 de heer P C Via ser als vootitter van het feeetcomit namens de burgerij de heer W M Baas nsBiena de tsandweer de heer G de R3c Jt naiiMaw de sdiipperevareenlging Sohuttevaer de lieer G de Jong At namens de zamgvereenigóug Zang en Vriendsdvap da heer P Albers n nens de geitenlokvereenigisig V O G mevr Ootidriaam vpn WiJk namens do vereen gbig voor E H B O Hulp in nood d heer G J van Roekei namens de g zamelijke jongelkigaverecniigingen en de he J G Baart namena de schipptrsschool Omgeven door de burgerij begaf het eSitpaar zkh tenelotte naar jüo woning in De Spreeuwenhoc Ook dè veerboot die hen naar hun fauis overzett wa voor deze gelagenheld venuenf BOSKOOr l Predikbenrt Dcmderdag QSet Gemeente S SO en 6 S0 uw da Lamaioi van RiJasen Benoeming In de plaats van den heer L t Hart aan wien met ingang van 1 October e eervol ontslag is verIpend is tot concierge van de Ned Herv School benoemd de heef H DuUemeiJer alhier CMC SM I Wanneer ▼ erduistsren I 1M f Octakar Met vardristerd S woMUb van UM 1M mt ftwBSBi iJiMMM nMw nnmimsaMw