Goudsche Courant, dinsdag 28 september 1943

Nederlandtche VoetbalBond AMeeltnc Gouda Sttretariaat KarneMCikaloot 2W Gonda Telefoao 2764 OffPICUEEU MEDKDEELINGEN vmuuiwH mNiouoreoiiFvnm ZATUBAS sBrfntma im3 AU Un t A giotp 1 Otympla a Goud a l Haailrecht a OJiA a 0 2 K v d K wijk Orotp 2 WuMtnxvcen Jodan Bosri a I 41 1 1 r rootii Waddtnzvcen a OJf Ji b la A AMMlinf B rotp i DX MX b OMJt c t t J V Heiwilneo Gouda o Olympla b t 1 Hornu Ald tn C gro p 1 Olyinpia o O O HJC c S 2 J MuUwUk Koordrecht a Gouda d a C Stuurman MOGBAMMA niNIOBtNCQMPETinB ZATEKOAO 2 OCTOBER 1 0 Afd lln A ar jep I G S V a Uaa trcdit a lil uur r U Noltc GorwT Gouda b Waddlnavecn a 4 uur H J BorAla AfdaeUm B graap 1 D O N K b Olympla b 4 uur J V HarwUnen Jodan Boys b 0 N A 4 utir M BornlB Atdtiiint C tecp 1 Moordrecht a OJI A d 4 uur G v Wtjniaarden VIXILAGEN VAN ZONDAG M REPTEMBEB U43 Groep A l kkerlierk III Bergambacht I A den Edel HaasUedit II Gro9 Ammcrs I 0 0 G v WUngaarden Groep B CSV Ill Olympla m 1 J Muurllng Goud IV DOJfK U p H V d Koolwtik Gorep c Zwerven II Nleuwerkerk 1 1 I 1 de Knegt Groep f Waddinxveen n Olympla IV 1 I f Spek VJ P n DONK Ill 1 K Nolte Groep I CroenawaC H Nleuwerkerk II t4 ii P Spek PKOGBAMHA VOOR ZONDAG OCTOREB M43 Groep A Groot Ammcrt I Barrfimbacbt I I uur C V WHoiaarden iINIO 1 Lakkarkark ni i uur K r L No te Greep B VEJ I KBO I 2 30 uur H v d Koolwtik DONK H Olympla III 12 uur J Hllien Groep C Oroeneweg I Moarcapellc l I uur L V WUnen Nleuwerkerk 1 Oouderak n 1 uur D de Kneft Groep D Btolwljk II Stolwtjk UI J uur J W ï Zoeit Bergambacht n Ammeril S V n 1 uur H J Homil OONTIIIBlmB LEDEN W BET BVrTENLANV Voor leden die ni 1 October 1M3 naar het buitenlaml vertrekken Itan geen restitutie Tan tiondacontrltnitlc meer worden verleend din I Verzoeken om taiUtufie Vunnea dariialve tat ulterUJk 2 oataber U4I bV de Afdafiinl I waartoe de lafare elftallen iMhoocen wacdeH I ingediend I Batltutie van oontiibutle kan Biet worden verleend voor penonen die ni 14 Augustus 1943 reeda in competitie of terlewedatrUdoi n uitgekomen of na dien datum reeda een tunetle In de vcreenlgiBg hebbei bekleed Nogmaals wordt er op gewezen dat voor penonen die uit het buitenland tenKkeeres ledenopcaveblljelten m duplo moeten worden ineeionden btt de Afdeellng waartoe de lagere elftallen behooren et attkemea m Ha mg meer daa een eoi np e t l U ewedatrlld Het uitkomen op é da In meer dan Mn eompetitieweditrtjd te verboden Overtreding van deze bepaling wordt geatraft met het opleggen van een boete aan de vereentglng en of Mhoralng van den betrokken apeler LBDHNOTGAAmiJISTTEN De ledenopgavebiijetten moeten In den vervolge in duplo aan de Aideellnuen worden gezonden en niet meer naar den NVB In Den Haag Dit geldt voor aJle vereenlglngen dua zoowel N V3 ala Afdeeltak ivereenlglngen INSTBUCTIBS VOOR B fl SCBEIDBRECHTtaM INGEVAL VAN LUCUTALABM BU WEDSTKUDEN Bet beetuur heeft voor HH acheldsrechten de volgende richtltjnen vastgesteld waaraan zü zich btj luchtalarm te houden hebben 1 btt vóór alarm kan dLwedatrtld door garg vinden 2 btJ lucht alarm moet de wedstrijd onverwijld worden gestaakt OrVDIXINO VANCRUn EN WED8TBUDrORHVUBBEN Ter voorkoming van boeten en onnoodlge correspondentie verzocht de aecret compL de ruilen wedstrijdiormuUeren vooral dutdeltik en voUedtg in te vullen Die namen van eventueele Invallers zoowel ala van de oorspronkelijke medcspelende leden moeten én op de wedstrijd en op de rullformuUeren vermeld worden De desbetreffende tegenpartij dient te we ten welke spelers heUIJ den geheelen wed strijd hetzij een gedeelte daarvan hebben medegedeeld In verband met het fettj dat de ingezonden formulieren meerdere rnal den naam van een schtdsrechter vermelden die den bewusten wedstrijd met le dde wordt in overweging gegeven zich steeds te overtuigen door wten de wedstrijd inderdaad werd geleld aangezien bóvenaangehaal de onnauwkeurigheden de vereentgingen niet aUeen In Iweten doen vervallen doch aanleiding geven tvt enjuistheden In de administratie O m met het oog op de wijzigingen in de scheidsrechtersaanstellingen welke vaak op het laatste moment moeten worden aangebrach zal men er rich nimmer op kunnen beroepen geeA iMrtcht te hebben ontvangen omtrent den scheidsrechter die den wed1 strijd zo u lelden Wat Waar Wanneer aaiile Biaacoop En vergeef ons onze Bcbuldea met Zdenek Stepanek Aanvang S tiur S 5 WUy rat en luiSa Holat Aanvang S utar M lept 7 13 ntu Nieuwe Schouwburg Herman mnkefa variété met o a de ntlma Hawallans en Alex de Haas I Oet uar Ter Gouw Openlngsvoontetllng calMretprogramma a met o a Jacquei Dutreau en Rita Lenoa APOTBEKEBSDIENtT pteeds geopend des oachta alléén voor geneesmiddelen Apotta Dae Westhaven 14 AFBAUEN t EVEN8MIDQELEMKAABTEN DlstrlbBttekaatoor 30 U n en 2 IJl nu uitreikt nieuwe levensmiddelenkaarten morgen Dè Vaal tot en met Vlxseboxse SCBOENENBONNEN Afhflen aanvraagformulieren voor scboanenbonnen distributiekantoor I 30 12 30 en 2 3 30 uur loket 12 morgen Icttera A C D E F G VIKKLABBfGIM liüDISCHE gPOBTKEcimG De verklaringen van keuritif moeten zoowel door N V B ala Afdeellngïveneni mgen ultBluitei d worden gezonden aan Oa AfdeeBng en NIET naar den N V B in lel Haag De controle Is aan de Afdeeltngen üvergedragen ook vo r de N V B elf tallen ITKAVPOWr HerhaaldeUJk komt het voor dat In vulde forlnulieren a drukwerk of brieven l waarder als 20 IPram onvoldoende tl n gi keerd waarvoor strafport moet worden taald H H vereenlglngssecretarlsaen en offidala worden verzocht voldoende te frankeeren Betaalde strafport komt ten laate van de betreffende vereenigingen Voor strafportl werden gedebiteerd DXINK 010 Waddinxveen 0 19 Opgelegd Ne 18 Gouderak wegene nlet opkomenin den we tr Jd Groeueweg I Gouïlerak 2 W Seplemtwr No 19 Schoonhoven wegena niet Inzenden formulier wedatrtld Waddinxveen 1Sehoonhoven 1 19 September 1 No 20 J ieuwerkerk wegena niet Invullen uitslag scheidsrechter en grenareehter op het wedstrtjdfonnuliar Moercapelle 1 Nleuwerkerk Ig 19 Septemlier 1 Namens het bestuur G VAN TILBUKG aeeretaris competltieleldar Qemaantolilke Publioatio ADVIESBUREAU MOEDES BN KIND N V D De Burgemefister van Gouda maakt bekcKd t wegene veriiuiidenng van den Ito ecteur bovenigwioemd burelu op Woensdag 39 September 1043 ge slotenKzal zijn fiAATSELUK NIEUVlfS NIEI7WERKERK AAN DEN USSEL Bcnocmlnr Mej C E Spronk Ujdflyii ontierw jzeires aan de tweede c enbare lagei e cchool is in Botterdam in vasten dienst benoemd BnrcerlJt e Stand Geboren Johannt Hendrjjna d v Th Hoevelaken en A Hazenbioek HlUegondai d van M Sliocerland en H O Veiduyn OPFICIEELE MEDEDEEtINGEN MAXIMUM GROSSIERS EN DETAII LISTENPRUZEN VOOR GROENTEN EN nwiT endmaklng No 71 DrztjIf HSst geldt van 29 September 1M3 af eerst vermelde prQzen zUa grossiera de tweede de prtjzen voor den lent De grossletsprijzen betreffen Iheden per loa kg per 100 l os of per i die der conzumenten zün per kg of per stuJc Ni Andijvie sort 1 II 0 1 sort n HO 10 0 Savoye kool It 4 09 Koode kool ie O OB Sprüitkool ongeschoond 19 60 0 25 sprüitkool geschoond 30 90 0 39 Witte kool ƒ 5 1 0 0 Chmeesche kool It lO oe Boerenkool 6 ƒ 0 09 Bloemkool soort IA boven 30 cirtf over den Itop gemeten 18 50 0 24 soort I v 25 30 cm over den kop gemeten 19 50 0 20 soort n V Ift 29 cm over den kop gemeten 11 50 0 15 soort ni v 12 18 cm over den kop gemeten 8 0 10 Peen zonder lof Gele boven 50 gr p st ongewaaschen 4 80 0 07 Roode sort I ben 50 gr p st gewasschen 10 80 O M sort II v 80 500 gr ongewaaschen ƒ O 0 09 sort Ill boven 500 gr ongewaaschen ƒ 4 50 0 07 Bospeen 0 6 kg peen at p boa 0 9A ƒ 0 13 Knolselderlj zonder blad t encden 6 cm diam ƒ 10 50 ƒ 0 14 met blad beneden 8 cm dtam ƒ 5 ƒ 0 07 Bosseldert ƒ 3 50 ƒ 0 08 Heekseldert ƒ ƒ 0 13 Peterselie en kervel 4 ƒ 0 06 Kzopsla sort I minstens 2 kg p 10 st 4 ƒ 0 08 sort H T 1A 2 kg p 10 at ƒ 3 98 O OS I sort m v IJl 1 8 kg p 10 st ƒ 3 ƒ 0 05 Sla dunael snd en stoofsla ƒ 10 50 ƒ 0 14 Spinazie blad glas ƒ 19 ƒ 0 25 spinazie blad natuur ƒ 13 ƒ 0 17 spinazie struik 1 0 1 Komkommers aoort IA vanaf S90gr p st 16 50 10 10 soort Iv 700 BSO gr P rt 11 60 ƒ 0 16 aoort II V 800 700 gr p st n IS sort ni V 500 800 gr p st II ƒ 0 10 Komkommerstek ƒ 10 60 ƒ 0 14 Gele uien ƒ 8 50 0 12 Roode uien ƒ 9 50 ƒ 0 13 Sjalotten ƒ 8 50 ƒ 0 13 Paprika 13 ƒ 0 17 Aubergines 19 50 0 25 Pepers 46 O 55 Malskolve 24 90 ƒ 0 32 Kooliabl I boven 7 cm dlam ƒ 5 50 ƒ 0 08 Hcrfstknollen gewasschen ƒ 5 ƒ 0 08 Ranicnas ƒ 8 ƒ 0 09 Zuchettt ƒ 8 50 0 08 Postelein ƒ 11 90 0 24 Preisort I boven 10 mm dlam ƒ 10 ƒ 8 13 sort n lof 10 mm dlam ƒ 8 ƒ 0 11 Krotensort I tot Va kg p at ƒ 8 90 ƒ 0 09 sort II v Vz 1 kg p 5t S 50 0 08 sort Ill v 1 li j kg p St 9r 0 07 Kroten gekookte 3 t afmeer p kg ƒ 13 ƒ 017 minder dan 3 st p kg ƒ 11 50 ƒ 0 15 Tomaten t II IJI en IV ƒ 19 5 I 0 25 tomaten bonken 1 15 0 19 tomaten krtel en gescheurde ƒ 10 ƒ 0 13 tomaten natuur ƒ 19 f 0 19 Stokboonen Princesse ƒ 29 ƒ 0 38 Snij en spekboonen ƒ 21 50 ƒ 028 Pronkboonen witte ƒ 14 ƒ 0 18 Stamboonen vrttte zonder draac n 50 ƒ 0 28 Overige soorten ƒ 18 ƒ 0 Kasboonan ƒ 40 60 ƒ 0 49 PR IT Meloenen suiker kl gr ananas ƒ 38 ƒ 8 44 Overige soorten ƒ 2 ƒ 0 31 Bramen ƒ 64 ƒ 0 77 Druiven I Gros Caiman Golden Champion Muskaat West Frisia Leopold ƒ 75 ƒ O 90 II Prankenthaler 69 ƒ 0 78 in Overige soorten ƒ 60 ƒ 0 72 Walnoten ieO ƒ 1 90 Perziken sort I boven 8 cm diam ƒ 18 50 ƒ 0 24 sort n v 5 8 cm dlam ƒ 10 50 ƒ 6 14 sort m v 4 cm dlam ƒ 8 0 08 sort IV beneden 4 cm dlam ƒ 29 50 0J8 Voor appelen peren en pruimen xte publicatie No 73 Voor het snUden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat da kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 et per kg in rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af wInkeL Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten alsmede voor het z g uitschot moeten prijzen berekend worden die In een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de beste kwaliteit Bij inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Bet vragen van hoogere prijzen Is strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haa Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken Dl PBUZEN VOOR BUISBRANDTVRF Aan verbruiken mogen voor de hieronder genoemde soorten turf ten hoogste de daarachter vermelde prijzen franco bergplaats worden berekend Baggerturf geproduceerd in de provlnclea Drente en Groningen Ie soort 10 80 per lOOO stuks Persturf geproduceerd in de provineles Maak n po cUg Z rheunaUsche pijnt De zes minerale zouten In Km v veren Ow bloed en voeren Uwl al nieuwe levenskracht toe waardoT i aak van Uwrheunwtlsche mnmLl genomen De pUnen zuMpn spofdi a om tenalotta geheel te veriw jn KRUSCHEh lesondlieid voor fi n a N V 1 lesondlieid voor en rent per d Apoth enl ro iMI i u i mr Drente Groningen en Overlliui i 13 per looe stuks ott Handgestoken turt geproduceerd i provincies Drente Groningen en n ïu 1 aodrt ƒ 12 30 per 1000 stuk f Alle turf geproduceerd In de Friesland Ie soort ƒ 11 50 per loK AUo turf geproduceerd In de mlf utrecht Noord en Lt Amsterdam DIemen Duivenrecht en veen s Gravenhage Rljswijit VoSS en Wassenaar Rotterdam en SriSÏÏ 16 p 1000 stuks U Ovwlg Nederland ƒ 13 p 100 1 stuks In de In het Prijsvoorschi itt lM n ibrandturf Staatscourant No m 27 September 1943 aangeduide veendlMnJl mogen slechts de voor dejc Szf voorgeschreven maximumpriizen S berekend Voor 2e en 3e soort van alle hlerbiv genoemde tUrf moeten de prHzen m 7I 0 50 en ƒ 1 per 1000 stuks worden ïbiS Aanmaakturf Ie soort ƒ 20 Je soort Vi 3e soort ƒ 17 50 per 1000 stuks ai AANVRAGEN VOOR H EN UITVÖFBMACHTIGINOEK Krachtens een t eschlkklng van d SecretarisGeneraal van het Departement n Landbouw en VtsscheriJ zal met inzins n 3 October 1943 het HoofObedrfltschaTvoS Akkerbouwproducten in plaats van het Aanen Verkoopburaeu van Akkerbouwproductraala monopoliehouder In den zin van hnMonopoiiebesluit Voedselvoorrienlni wordmaangewezen Aanvragen voor in en uIIvm machtigingen met betrekking tot de produrtmvermeld In de beschikking van 2 JsnuS 1M3 Staatscourant van 25 Januari 1H3 No II moeten derhalve met ingang van 3 October1943 worden Ingediend bij de atdeelln lm n exportaangelegenheden van het Hoo llwiiHi schap voor AkkerbouwproducVn Waitenair scl eg 80 te s Gravenhig jj n Hoofdredacteur J O Weysters Rottsnlam chefredaeteur voor Gouda en Omittik i F Tteter Qouda Verantwoordeltlk voor ta advertenties L Akkcndijk Rotterdam till geefster NV Rotterdamsch Nlemnblal Rotterdam C Ay j ü kunt belpen U bij rhenmatiek ischinB pijnen en scheuten in ledematen en gewrichten bij spit griep verkoudheid ep aennw of hoofdpijnen Lei op de naam Ovaaltjes ca prijs op de verpakking 20 tabletten sicshts 60 ets In alle apotheken en drogisterijen verkrijg baar Laat ons ook Uw ervaringen wetent Sanita Agentschap NasBaukade 373 Amsterdam Wanneer U Icoakles vcm Van Buuten In huls hebt dao leunt U tevreden tiln want wat Van Buursn levert Is ig luivar en uoolieliik Daarom zal tedereen U aanradenWéét wat U eet eet koak en banket voni r J VAN BUUREN Zn AABTEN riJNE GEBAKJES ENZ riLIALBM IN SDiD HOI I AMD De KI EINTJES ruferreJt wordt opgenomen Dlaidaga I Bderdaas en Zatereaga Tarief Betrekklng advertenUea 1 12 woorden t 0 22 elke 1 woorden meer O Andere adverteotles 1 13 woorden I O M elke a woorden meer 1 0 10 aUei bij voorultlietaüng Advertcntw onder nummer aan bet bureau 10 cent verliooglng fiewtjmummera S cent extra Opname op een kicpaalden dag kan niet worden gegarandeerd Brieven kaoiWB wordea afgehaald alken werkdag vaq 0 30 uur Zaterdagi alleen van 12 M nor Nette weduwe 57 jaar zag zich gaarne geplaatst als bnIsiMrodater liefst bij man lleen Geref Godsd Br DO 10896 bur v d blad Alleenstaand meisje zoekt ONGEM KAMEE voor IS Oct Br no 10898 bureau van dit blad IE KOOP aangeboden een Sohrlllhuraau groot model in goeden staat Isoort antiek f200 iEVRAAQD een Elaotramalar P K geen krachtstroom 220 Volt ü O SIX Moordrecht ANaBBOOENi zeldzaam mooie ChawChaw Pupa van prima afstamming Vader res kamp Kleuren rood en zwart Prii per pup ƒ 350 Driehotiderdviiftig gid met officieelen stamboom H Vlemmix Bissch Zwijsenstr 116 Tilburg Telef K 4150 5074 Gevraagd voor 1 middag per week een itopater Br no 10899 bur v d bl lESIANU GEVRAAGD voor stopwerk Br no 10915 bur v d blad Wil bezorgen Uw kinderen e prettige Zatopdagmlclclag Vanal 2 October tot nader aankondiging vertoonen w lederen Zaterdagmiddag een icugdmatmée met speciale SPROOKJESFILJMS Aanvang der voorstelling t SO irar Prliea der plaatsen voor kinderen Parterre 0 2S Pwket f 0i35 Slalles f OM Balcon ƒ 0 70 Mw rlNa Zit nnltn Mkaaiiaii Mi Oroole Maatsehapplj van Levent en Volksverzekering vraagt voor Waddinxveen en omstreken een ACTIEF PERSOON Voor geschikte kracht goede vooruitzichten Opleiding ooor R regelmatige gamenwerkiag met Inspecteur Blieven onder No QCT56 bureau van dH blad Veehouders gebr bij klauwverzweenngen Lieven s Veeolie p fl ƒ 2 10 Firma van Bohemen K Tiendevi g 10 Gouda MMON OC wrr N V vraagt voor baar filiaal te Oouda fi P 9 Verkoopster MRfff 17 20 jaar o Leerif ng verkoopsters lettm 15 18 Jaar Schrtfteliikc Mdlicitttles iME vermelding van leeftijd schoolofrtaldtnR en eventueel voiige werkkringen te richten aanMm b da WM N V AM Paraanaat Paa a t Zaandam Ratopax De zekerste uitroeiing van ratten Mag bij geen boer of bakker o ntbreken Per fl 50 cent Firma v Bohemen K Tiendeweg 10 DANKBETITIGINO Voor de vele vaak roerende bewijzen van medeleven en deelneming l ctoond tijdens de lanKdurige ziekte en bij het overlijden van mijn innig geliefde Man JOHANNES WILHELMUS 8IBRE Betuig ik mijn liartelljken Wed G B E SIRRE geb LimenbUTg Nleuwerkerk a d IJssel September 1943 Qorpstraat 43 Wij zoeken goede Hand of TrapnaaiiRachins Wie helpt ono daaraan Br of boodschappen aan G A Wltjens Hccrcnvreg 4fl ois Utrecht Tel K 34g0 17577 Nu geplant In da lente Bloeman weeldel 50DORI TNIITJIBLITTIN $ C DorlasN A A loon Gouda THALIA StoH 14 SO np poilr h nlng tf30B9 volt Bloambotlvnbodrtif FlURA HIllEGOM 73 an U onlmngt RANCQ THUIS ondoiiloondo ptachicollsclla BETEU Uoambolltn l5Hvoc 30iulpeii 30Narciuin XCrocuil n X 5n uw ocm 30 111 Druilici otlaiblovnan PlonlaonMiltar n 5 lontoiAich PopeeooHulpan grolji Vevr agd voor direct Nl l MEISJE ol WERKSTER Voor tidive dagen Aantn tusschen 7 en 8 uur e Kort Krugerlaan 49 Voor direct gevraagd HETTE WERKSTER voor Maandagochtend Donderdag en Vrij dag den geheelen dag Aanmelden pe Vries Bleckerssingel 1 Voor spoedige indiensttreding gevraagd een KANTOORBEDIENDE Fa Reneman en d Heijden Boelelcade Jouda ORGEL liefst MannBorg of Hoffberg te koop gevraagd Brieven H van Huul Burg de Raedtsingel 23b Dordrecht PIANO of VLEUGEL te koop gevraagd Brieven met opgaaf van Itleur en merk lieHst met eenige omschrijving aan Mevr SMIIS de Grood Wittevrouwensingel 41 Utrecht Telefoon 12450 TE KOOP Te koop gevraagd OibfiiktB Crinuiooiiilitifl Wij geven 75 cent per stuk Geen Columbia Nieuwe Goudsche Muziekhandel LANaE TIENDEWEO II KLEIWEe lOS Talal tSSO Osuda prima si eiken modern Dressoir 185 Markies 6 meter breed ƒ 85 Naaimachinemotor 25 2 Fauteuil f IW HERFST Oosthaven 15 Laat Uw voeten regelmatig verzorgendoor Zuster Heilny Binee Veen Pedicure HIEUWE HAVEN 27a voorheen Kattensingel 29 Te consulteeren Dinsdags en Donderdags van 10 tot 5 uur en op atspraak Doe hem Htd wtf dien ouden vllthoed heusch dat is zondel W Maken in dnze vervormafdeeling er weereen Moderne Dames Vllthoed v Ja zeker mevrouw ook dien ouden hoed van Uw man vervormen wij tot aaA vlat damesmodellalla van Haerillk aaohtvilt Hoe 7 Ja dat is ons geheim Maar komt U eens pratenl Maison JOHANNA V i b l voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam oon onze inrichting Uv WINLr RKLttlllNu in bewerking Wij kunnen itooraoederen binnen 2 wakan en verf goederen in 4 d 5 wekeii flaveran Omdat onze nrichting voorzian is von de uiiiilFjjMlii jniiithiiiai voor Stoomen Verven en Modelpersen Stoomerii on Ververli Fa J P Mul Gemenb lit en slaapkamer met gebl van keuken gevr door echtpaar met kind Br no 10897 bur v d bl Korte Tisndeweg 4 Tel 3257 No 6 uw 3294 i2a aaama Mianrroii ca wrmoi mniwinifa ism e iLuac Ie um ncniMa v i mmupao i arr na aoooE nmiaii fuooo imo iioooD ton no isn ma na n MMS itTOo umi f au si sui uo luax imm itao laoo tui mi iion f 100 UK mu mm art om iohi iis a latrr law I VJW ƒ l s I II M Me ut ai 471 nt au aw MS tis in 011 iM tn OM 1017 loao iiot iiai iim uh I170 1170 im ina um iwi iwi ism in itti 1071 UH MM MM UW MOa na au M lUt MU M 7 MM 7M M09 MM M7t MOl 944 HU a SUI a7M aaH UM MM S018 40U 4OT0 4M7 4Ma 4M0 M18 47 4013 4808 4040 4H1 tni UT Mil HM 04 UM 0004 HTO TM HU TM MM uio U4a ma hm M7ii oim tan o e4 7 4 0401 i 43 Dame vraagt ongemeubileerde kamer met stookgelegenheid Waddinxveen of Gouda Br no 10921 bur van dit blad OUS 1774 0701 rlM HM M MM 1H4 7140 7170 7IM 1119 7907 1M0 74 1M1 7170 TIM TTH 7701 7701 7110 TUI TMl TOIO TOM Teil 1141 MOl IMT MU MM a4M M70 MM 0117 7M ai9a U77 OMT I 0141 OITl OWl MU 0107 Mn Ml lOlU IQM7 lieiO 10440 10410 10471 lOUI 10087 107M 107M UMI 11917 III09 lUM I13M IIMO 11978 119U 11438 11410 11080 UMI IIMl lIMt lino 11848 118 IIOM I90U IllOO isno lail I9M8 IMOl 194M 134H IMM 1M37 lUOl 11718 IM tlHI IMlO 18011 189K IIMS I947I n4a9 IS4M I9SH IIIM I87n 18744 IH19 lUM 11M8 IMIl IM71 11874 14048 t40M I41M 14181 14188 14341 143 14 M 14aM 14U7 I47M 147H li7U I80H lUU ISU8 UIW IMia 154M lt4H 184M 18717 18740 IMM 18178 lUn lUM 1M18 MUI 18139 ISIll UM8 18984 IIUO IMSI IMM 18471 IU38 lOHi imi IMM inoa 17107 itim i7iu 17117 itm4 itim nüt IIMl 17007 17017 170 llOM 11118 UlM llUl IlMl IMM ia4 IMM jjjjj I UMI laiH IMM I I IM77 ira70 iH4a imm imm ioosi loon IMU IMM IMM I1M9 UMI IMM 1M4 1M7 lOMI lÖlM IDOM IM4I MMl Mill 30944 30418 30487 3047i MIM MU4 MMl 1 IMM HMI MOM ONoicoMioiin voUw bm nuc tn onnd a Idt offlewtlo tMUuoaHDi STe huur gevraagd door dame encemeubileerde kamen met gebruik van keuken JBr no 10956 bur v d bl Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kinderen dol op zyn Een voedzame tractatic BAKKERU WEVER NIEUWE MARKT 25 KIEIWEG 46 Gevraagd hnla ot gedeelte daarvan met gebruik van keuken voor jong echtpaar z k Br no 10957 bur bl Te koop gevraagd L paar heeren voetbalschoenen m 42 of 43 en een paar kinderschoentjes maat 22 of 23 C J Brouwer Gansstr 9 Te koop 2 pera bedaprei ƒ 25 Te bevr Donderdagavond Boot Raam 40 4 93 STAATSLOTERIJ 8CBOOR8TEENVEGEN naxs o VAM HAAniAa g i vunm iMBat TtmsMan M KOOLWIJK Metselaar Zwarteweg 3 DAMES Wij vervormen Uw oude vilthoed als nieuwe moderne hoed MAISON VAN EIJCK Groenend 12 ft SKI M IML 1 4 x ttTm lutr isA tmtm um nmm vam mu NIT MM IM IW lit IW 14 uaa tu ast a w 35M Ml MM tto vu tm a tot nt m iS MU ttm tm Mis ms mt ra MOS SM aui ut IM in MB n IS M MM MB iMt ïiS n HU ie 0717 67 ms 1 xa ön tm Sm soa M9 303 4 ifoS Wl 74M 73H ym 7S47 SM Mm S9I S709 SSMJMO MM tlOl 11003 lOM l M8 nOOS UW UMI iii i i imQ iS mm iim iim lani m i iMoa ma um turn iSB h 9 isss W3 ms M7 MMa II iiait 1170 I17M liisi 11 I IMM UHa i n iMn IM77 IMM IS6M MM twi inS noB i7i n iTin nM i iüü ij = i 9 MM UUU ttlM IS M IMM i i SE iSa M W MM M 31 MM i Ml JniM SHOT a 30 a J zii w 21M8 2ijM ti2 i3 i isa sim 2ine 2i4 2 zicj ü S8 isi 8K iss IS as Maizcn Havermoat het middel voor verdelging van muizen p pakje 25 cent Fa v Bohemen K Tiendeweg 10 IS6HMM tl MTTS t mn itSi jtsii v ACTOPEDS te koop ƒ 9 babybadje of teiltje gevr Schmohl Lazaniskade 6 GEVRAAGD MEISJE voor 2 ochtenden of Woensdag den geheelen dag DESSING Westhaven 45 Mevr Kunnen Voorwillens 2 c vraagt een NET MEISJE voor heele of halve dagen TER BUILING 1 pr meisjesschoenen n 38 m prima staat voor dito m 37 Bantzipger Vossenburcbkade 122 Ter ruiling aangeb meisjesschoenen z g a n m 36 voor 37 of 38 De Jong Du Toitstraat 5 WIE RUILT mun roodbruine damesschoenen z g a n m 37 voor 38 blokhak J Bennis Robaarsteeg 5 Wegens huwelijk iljet tegenwoordige wordt in klem gez een NET DIENSTMEISJE gevraagd tegen 15 Oct of later Adres Ds H v Dijken Eikenlaan 2 Hilversum GEVRAAGD een BosNier meijer atlas in goeden staat zijnde F F J Lemoine Julianastr 56 Boskoop DAMES Koppt nu winterpantoffels we hebben ze met en zonder bon JAN VAN DAM Keizerstraat 62 TE KOOP bruin matelothoedje ƒ 6 J v d Laan Achter de Vischm kt 27 na 8 uur Gevraagd EEN NET MEISJE voor halve dagen en een WERKSTER v den Vrijdag Regentes scplantsoen 34 Man en vrouw middelbare leeftijd zoeken SLAAPKAMER gem of ongem liefst centr T KOK Wachtelstr 20 WIE RUILT kinderschoentjes groote maat 23 voor maat 25 Looijaarfl St Jozcphstr 65 GEVRAAGD AAISTER voor het veranderen van japonnen HENDRIKSMAN St Jozefstraat 11 TE KOOP hangklok ƒ 15 en een bPkleede stoel f 25 G V d Berg Keizerstr 54 Te koop gevraagd POPPENWAGEN G de Groot R Feithstraat 8 WIE RUILT leeren damessch donkerrood m 39 hak bl suède m 41 hak beide z g a n voor bl of zw met platte hak m 38 of 39 v Wilgen IJssellaan 13 t Wie milt 1 g staït zijnd jonjensjasje ongev 7 jaar vooréén van 9 j Blokland Pretoriaplein 54 Wie milt mijn damesschoenen m 41 voor 42 en een paar m 38 hak voor 38 lage hak Noordegraaf Achter de Kerk 22 a TE KOOP zwarte mantel m 42 ƒ 25 bruine vilthoed matelot 5 Willemse 4e Kade 114 Wie ruilt een paar meisjesschoenen m 28 voor m 31 of 30 H Stubbe Goejanverwelledijk 16 Te koop gevraagd beknopt leerboek der Aardrljkskande van P A Bos en J F Niermeijer K C Strasters Kleiweg 32 A na 18 uur Op goeden stand gevr voor heer alleen gem ittalaap kamer met pension Br no 10985 bur v d blad Beperkt voorradig Solution en Venllelalang J C denRiet Groenendaal 23 PUIN VERKRIJGBAAR Plateelbakkerij DE IRIS Kamemclksloot 46 Ter overname theekastje ƒ 20 patapluiebakje eiken ƒ 5 keukentafeltje 7 50 Zwaluw Onder de Boompjes 103 PROGB TURF TE KOOP Oft den bon Beleefd aanbevelend A Suijker A 52 Berkenwoude Te koop gevraagd emaille vnlkachel of baardkaehel L Sterk Gouwe 136 TR KOOP z g a n heeren costuum ƒ 90 Keizer Vogelenzang 24 TB KOOP mooie roijale armstoel leerdoek bekl ƒ 17 50 Bostelaar Gr v Bloisstr 19 Te koop 2 gr inmaakpotten ƒ 15 Wil een paar jongcnssctoenen maat 25 ruilen voor 27 Snoek Tomtiergstraat 34 TE KOOP GEVRAAGD een wol jongen badpak leeftiid 11 jaar C S Boutcr r nge Ticnd rweg 11 Donderdag en Zaterdag op den Goudschen Markt verkrijgbaar meubel as in dr o kleuren en schoeoameer zw en brum 35 cent per 100 gr Gelieve doosje of potje medi te brengen om te vullen Gevraagd NETDAGMEISJSP G zelfst kupn werken D v Dam Achter de VisclMmarkt 40 NETTE DIENSTBODE gevTivoor dag of dag en nacbt netjes en zelfst kunnend werken Mevr v Loon Gr Florisweg 28 D KOUSEN Ladder ophalen Snel en goedkoop Reparatie worden Maandag Woenadajen Vrijdag aangenomen Ni 6 uur gesloten Engeltr ct Joubertstraat 207 Dame Laat bij ons Uw hoed vervormen en apprêteeren Hoeden worden alleen aangen Maand Dmsd Do derd Na 6 u gesloten Enielfriet GoejanverwelledijkJ GEVRAAeD een bekwam naaister voor een dag in W twee weken S de Lange St Jozefstraat 28 Net meisie gevr voor he of halve dagen Zondags vnjrof werkster Jaspers Pi son weg 1 TE KOOP dames en me jeshoeden stjeo en vilt kwal ƒ 1 tot ƒ 5 l boeken Cinemathcaters I r belles kleedjes vanaf J groote zijden doek m ƒ 20 Keizer Goejanvef welledijk 9 TÊ KOOP een viltho matelot ƒ 9 en een beil bont ƒ 10 Binnendu Tiendeweg 31 Te koop gevraagd een terjapon en wol vest 01 per ffiaat 42 of A Adriaanz Groene ndaai Te koop gevr een hj gabardine regenjas De Boolj WachtelstrjJL WIE RUIL jongensscW naaat 39 lioor 33 of SSr J de Mol van Strij eni Wie heeft een paar li schoehen te koop Ij platte hak Wed C I man v Strijenstraj i f Wanneer uw jniiikaal of versleten J l nen deze opnieuw Tj wordea Vraagt J omtrent bij A meubelm stoffeerder telstraat 28