Goudsche Courant, donderdag 30 september 1943

lllaflderdag 30 Bureai M rkt 31 Talctooo n PMtrekeoitx 4S4M GOUDSCHE COlBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prifs S cMits p r UMa Jatrgani No 3U57 v nnte oouda enaanvallen bij Saporozje Strifd om den Weitdijken Dnjeproever Regenoal in Zuid ItaUê Ten Noorden van Kiei tot aan den rUw g naar Moskou gaat intusschen de bolsjewistïwbe pogmg voort om met g ruikmaJclnf van de jn ootste nuusa s meer terrein te win nen W rgalooi hard ujn daar de gevech ten Elnez ieke Duitsehe tegenaanvallen zjjn echter ook hier voor het vertraagde tempo verantwoordelijk De Sovjetaanvallen beginnen te tuiten Daar komt by dat in deze gebieden het weerde gevecbt bandeiingen reeds vertragendblnvwedt De A NP oorrespondent te Berlün meldt By de lezing van de weermachtsberich ten d r laatste dagen valt het op dat d e ten aanzien van de situatie aan het OoatelUka ft ont weder geiieel anders geformuleerd xi fa dan laten wn zeggen voor den val van Smolendc TerwUI voorheei r gewezen werd op de front correctie en de front verkorting legt het oppeittevel thans meer den nadruk op de DuttfCMi tejcenaaavalton waaruit men zou kunnen eflelden dat men van Duitsehe zUde voornemens Is den bolsjewisten verdere gebladwinat emsttg te betwistan Naarmate de nerfst voortschrijdt worden de omstandlghedui ook gunstiger voor de verdediging daar de binnen niet te langen tUd te verwachten regenval ook de intensiteit der Sovjet Bussische aanvallen moet doen verslappen Ook het feit dat de Sovjet Rus sische legerleiding juist mejt het oog op de komende modderpenode steeds meer uchte bereden troepen In den strijd brengt kan naar het oordeel van Duitsehe militaire kringen den bolsjewisten van eenlg nut zijn zoolang hun zwaardere formaties niet door het DuUsGhe front ztjn gebroken De lichte troepaQ kunnen wel een doorbraak uitbuiten dodi deze zelf mdeil k tot stand brengen Derhalve gelooft men in bevoegde krmgen te BerUJn dat de wisseling van het jaargetödo nok een verflauwen der bosjewistlsche aanvallen tengevolge moet hebben zij het ook dat men rekening houdt met de mogeUJkheid dat deze tusschenperiode spoedig gevolgd zal worden door een winteroffensief waarvoor van Sovjet Russische zijde alle voorbereidingen schijnen te zijn getroffen Ook van Duibwhe zijde verklaart men bierop volkomen voorbereid te zijn Zoonoodig biedt de uitgestrektheid van het door de Duitschers bezette gebied der SovJet Unie de mogelijkheid zich op een nog dichter bij de grtns gelegen linie terug te toekkén Intusschen tt van een verslappen der bolaJewistische aanvallen nog weinig te bespeuren en van bolsjewistische zijde stelt men blijkbaar alles in het werk om op den WestdÖJken oever van den Dnjepr den opmarsch voort te zetten Deze pogingen stuiten echter op hardnekklgen tegenstand zoodat de kleine groepen bohjewiaten die zich op den Westelijken oe er hebben gevormd in een weinig benUdenswaardlge positie schijnen te veffceeren De Dnjepr die op het oogenblik als het ware ttfe ruggegraat Is van het grootste gedeelte van het tegenwoordige front Nu da tkvmtêem soa kutgumecliandl beginaefi te Iragen wordt het boek weer ter hand gffloomen en duizenden boeken worden door de bibliotheken uitzieend In de Jeugdbibliotheek van de Openbare Leeszaal in den Haag heerschl en groote drukte 9mjx de jeugd die hl haar boek omt rullen CJKT Matfer linie tou dan een kracht wai en In Duitsehe hand zijn alleszins geschikt om liet komende winteroffensdef der Sojete in het begin dus juist in d periode van zijn grootste kracht ernstige schade toe te brengen Daar na zouden de Duitsehe strijdkrachten het spreekt imnvers vanzelf dat de Dojepr Ilnle nooit een winterfront zou kunnen vormen dan d s te makkeÜjker kunnen terugtrekken op de versterkte Üjn waar zij ien stormloop van het roode Mger teratot e definitief willen opvangen DE DERDE VERJAARDAG VAN HEt PACT VAN DRIE Ter gelegenheid van den derden verjaardag van het dnemogendhedenverdrag heeft n telegramwisseling plaatsgevonden tusschen den Führer e de staatshoofden der varbonden landen alsmede tussohen de ministers van Buitenlandfiche Zaken waarm de strüdwU der door het pact vereenigde staten tot uiting komt meldt het D N B Het telegram van den Fifcrer aaff den duce luidde Ducenop dezen derden verjaardag der onderteekening van het driemogendhedenverdrag gedenk ik u en het in trouwe toewijding om u geschaarde facistiflche Italië met het fevoel van de haitelyksle verbondeneid en vriendschap Het k m jsx ottwrik4 are overtuiging dat hoe grooi ook de weerstand moge zjjn de geweldige strijd die ontbrand is tmi Je vrijheid en de toekcMtnst van het leven der vo en van Europa en Oost zië toislotte met de overwinning zal wordeo Isekroond a deze zm éoe ik u dtK op dezen dag met mijn oprecht groeten myn hartelyke wenschen to omen voor het geluk en de toekomst van een door bet fascisme wederom tot eervolle vrijheid gebracht Italië In hartelijke viiendsohap Adolf Hitler Het telegram van den duce aan den Führer luidde Führer ik dank u voor het telegram dat ge my hebt toegezonden op den verjaardsfcg van het driemogendhedenverdrag dat een historisch document vormt in de wereldgeschiedenis en de geschiedenis van onze drie volken Ondanks de ernstige crisis welke het verraad der dynastie en hare medeplichtigeji in Italië heeft teweeggebracht sluit fk mij aan bij uw overtuiging dat de Angelsaksische plutocratieën overwonnen zullen wo den en dat daartoe de militaire bijdrage der Aiieuwe strijdkrachten die het fasqïsme denkt op te tellen niet zal ontbreken Met de kameraadscMp die gü kent ibeantwoord ik uw g ukwehschen en groeten Uw Mussoühi begunstigt de verdedltfhig uiteraard ten zeerste Aaders ia de situatie evenwel in het gebied van Smolensk waar geen natuurliike hindernissen den opmarsch der bolsjewlsti kunnen stul en zoodat de Duitsehe verdedf ging hier ongetwijfeld voor een maeliyke taak staat temeer daar hier een zwaartepunt der So vjet Russische aanvallen ligt In een analyse van den toestand aan het Oosteiyke front waarschuwt de militaire deskundige van de Ne w Y ork Herald Tribune Voor een overschatting van de Duitsehe dlstancieeringsbeweging De Duitsehe terugtocht zoo schrijft bij geschiedt met een opmerkelijke hardlgheid 1 In goede orde De Sovje s ijn er met in gffilaagd een aanzienlijk aantal gevangenen te maken De Duitsehe legers zjjn nog intact en In het bezit van een bate verdediglngastelling dan voorheen Aan een besëhonHvtog van d i Corf Dienst uit Berlijn ontleenen wij De groote vraag is thanA of de Duitsehe legerleiding van de gunstig positie welke de hooggelegöi Westelijke ver van den Dnjepr biedt gebruik zal m cen om den bolsjewlstlschen opmarsch eai gebiedend halt toe te roepwi dan wel ofl de Duitsehe weermacht na het roode Icglr zoo zwaar mogelijke verliezen te hebben toeggftiracht zich daarvan opnieuw zal distoncieeren Het ligt voor de hand dat van JSevoegde Dultsche mUitafre z de op dezeAraag geen dóideiyk antwoord is te rïfgen Dat neemt echter niet w dat deze kwestie wel wordt besproken In dit verband hoort men veelal opmerken dat een standhouden van de Duit sche weermacht aan de strategiach gunstige Ihijeprllnie ge enszins onwaarsch nlUk is £ r vallen verschillende symptomen waar te nemen waaruit misschien mag wordeA slgele d dat het Sovjetoffensief zijn hoogtepunt heeft overschreden en dat het rooda leger steeds meer begint te voelen dat het reeds een heel eind van zUn bases verwyderd is terwijl ook de grondige verwoesting van het ontruimde gebied haar Invloed doet gelden Onder deze omstandigheden valt er voor de Sovjets nauwelijks op te rekenen dat zij er in zullen slagen door middel van hun tusschenleger het zomeroffensief ondanka de nu begonnen modderperiode geleidelijk te doen overgaan In een winteroffensief m a w men rekent er van Duitsehe zijde op dat nu het zomeroffenalef ten einde gaat er aan het Oostelijk front een pauze zal Intreden alvorei bet roode leger zijn winteroifecslef ontketent Sen Dnjepr 1000 ton aardappelschillen beteekent een week voedsel voor 5000 koeten geving hier een Jets meer gecultiveerdenindruk dan de Noordelijker streken van h tBeeirk BiaIy tok en dat ls het gevolg v n desamenstelling der bevolking tr OU gebiedwonen namelijk meer V t Russen en Roetbenen dan eige Ijke Polen welke laatstenfeitelijk slechts een soort roofbouw plegen Maar desondanks bespeurt men ook hier eenonverantwoord vasthouden aan verouderdebegrippen De Poolsche staat heeft nagelatenom zijn bevolking met den tijd te doen meeleven vandaar ook het veelal prullenginstrumentarium van den landbouwer In deze treken waarvoor de Nederlandsche boermedelijdend zijn schouders tou ophalen Vermoedelök Is van de Wlt Hussen en deRoethmen door juiste leiding etn gdede enarbeidzame boerenbevolking te maken Aande Polen moet echter wel bijzonder veelworden veranderd Beter gesegd in dePolen want bij hen Is de luiheid geen aanwendsel doch een natuurtrek geworden r j T 1 t x gevormd door de tragische historische ont baan in Zuidelyke richting naar dat wikkeling van hun land welks bevolking DiOosuinzetvandenn a d in Een weg en een weg zijn twe maar waaroweir onae panjöwagen een langgerekt en smal typisch Poolsch voertuig thans door twee stevige OostPruisische paarden wordt voortgetrokken om ons met een belangrijke en zware ladmg n uir de in het doip Kkszczele BeziriË Bialystok geiegemlè Oostafdeeiui 103 van den Nederiaiidschen Arbeidsdienst te brengen is nauweiijiks met dien A am aan te duidenl Van BieJsk mS de standplaats van den staf van ivet N AD koirps OoGt 1 leidt een mulle zand op ongeveer 25 plaatsje Het is mooi droqg weer en daardoor is het zand extra k i zoodat de wielen van qds yoertuig er diep in wegzaldLen Maa dank lij de twee sletite paairdren l oinen we er doorheenl Btj dien omien lioestaivi van den weg toen de e aliseepemda zaïidlaag nog met was aangefbracht en de onr derliggeride gromd door d zware regens der afgeloopen dagen tot één modderpoel zou zyn gewonden zou dat echter zeer twyfelachtig zijn geweest De zware kiding Had dea gen tot aan zün assen weggedrukt Afwiltierinig is m vele deëïen van bet vooimalige Polen een ontoekwid begrip zoo ook hier Binnen afeienibaren tvd als de venbeteraig van den wieg mcli i de verharding is voltooid rullen de bewoners van d za streek in belgngrijke maté de voonfeelen van de aldus verkregen gebiedsontsluiting onidervinden En toch heeft de beirolking die dat weiik thans onder I uitisohe leiding uitvoert hiervoor zëtó mmmor do minste animo getoond De lan£zam tocht voert ons door een gpgolfd terrein t doet denken aan middenLJtnburg niet loof en naaldhoutboMcben en akkers In de Uge deelen zien wtl ultfeetrekto welden die overmatig vochtig ten decle zelig moerrtssif ztjn Ook 1 weer het ¥ ulg v n gebrek aan afwatering Toch maakt d om k n afstahd geieget door alle eeuwen heen werd uitgeperst i drooff weer en tseknepen door haar Poolsche en Russische regeerder I Het loopt reeds tegen den avond als wj Kl szozele bereiken het doel van onzen tocht Vergeleken met het stadje Bielsk riet het er bier wel zeer primitief uit Stond er in eerst gerroemde plaats b v nog hier en daar en staenen woning of gebouw In Klesrczele la uitgezonderd een prachtig gevormde vrij grootei GriekschKathoïleke kerk allea van hoyt én zonder verdiepingen Een overeenst met Bielsk vertoonen de bewoners dit landelijke dorp In hun neiging voor dren pel der huizen op den grond te tten Zit men in Bielsk dtkwyis gezellig men op de te ien of tegels van de ale trottmr bedoelde straatdeelen te Klessczele iopt men zulks op het zand Dfe Oost afdeeling heeft het met de legering buitengewoon goed getroffen I De NAD kreeg twle ruime scholen toegewezen alsmede enklle kleine hulzen Bovendien zal in de zeer abtje loekotnvSt een derde schoolgebouw Ibn welks voltooiïpg een gaheele groep vanUde Oost afdeel np 103 de laal te hand legt Vveneens ter beschikking fcompn Van baMwken zooals In de N A D kampen In Nederjfnd is hier dus geen spraken maar desonddft maakt d afdepling te Kleszcrele en zafr ordelijken indruk Voor c n der schojKgebouwen staat da hooge vl ggemast aan s morgens onder het schallen van trompet en voor de oögen van alle leden kampgemeenscha de NedCTlandsche driekleur wordt geheschen De mannen van de afdeeling voelen Ich hief hael goed thuis en ze zijn trotach op hun wiöig plonnierswerk ten behoeve van de r ilerlandèr die hun koloniën in Oost en Wst Imltë verloren hebbend wel gedwongen i n den blik naar Ooet Xuropa te wenden riUm inu nbM m rdai hot skker KAC j pperbevel van d Duitsehe weer deelt d d Woensdag mede Óo het KoebanhruggenhooM had acbtige verkenningsaanvallen der IjLeWUten geen resultaat I W laveebtwebied vaa SapwoAje fJLtm xe troepen ook gistcfeii Sm v acee rUke afweercevoehl lnjdetQk vertercB terreiii werd crauuuiT U ii hMoverd Ntenwe B vaa den vQand om op ecnige janfs den mlddcn OBjevr aaa ffcfteVJken oever toreiai Ut wbiISbdddkten 1 dm soitraleo froatieelor bleven IéTiM veerwil vaa bet ijLutr wordende wetr aanvallen IsLf gar teaiea tegenstand van onxe en gleke tegeaaanvallen vUaaddyke aanvallen tot J pternriit Enkele plaataen waar ir UÏnd was binnoigedrmicai werIbiiffegiendeld I ftde periode van 26 tot 28 Septeéiber 10 aan het Oostelijke front J SovI XiBtierwagens en 1S5 vliegtuigen n 6 SovjetbommenwerpeCT die de jBeens e haven Constanza tiachtvm un te vallen weRlcn er vier neerIS oten or EKiatstfie hichtdoelge SnhoudCTde regem al verhinderde wie gevecbtAandelingen aan het kl Itftliaansdie front De eigen begcn haddenin weerwil van groote MiLülcheden met de regens he voorjite verloof I den afgeloopen nacht verschenen vjjandelüfce vliegtuigen boven jrPuitsch gebied Door eenij e bom Iwerd slechts onbelangrijke schade i gehouwen aangericht Het aantal iligen neergeschoten bijt de vijan e luchtaanvallen op 27 Septem I in den nacht van 27 op 28 Sep i4r is gestegen tot 65 Iévw stadidm in den strmd aan hbt oosteluke front J f iroote gevechten au het OonteUJke zijn in een nieuw stadium getreden Mm ichrljft de militaire correspondent v an IWDJIB Htt gaat verderf sa weken van een beweeglijk ffevoerden lÉmr van den kant van de Oultsche troeschijnen de gevechten in het Oosten H meer een statlonnair karakter te wllinanemen Een blik op de kanrt is vol I om VBBt te stellen dat dit verschUn Oorzaak vindt ia een handige straultbuftlng van de geographischI gesteldheid van het gebied waar I rljand door de Duitsehe oorlogvoering JWB gemanoenvreerd is Dt wederzttdsche bewegffagen hebben in tempo een dusdanige verlangzamlng ifen d t d veronderstelling niet onAtvaardigd schtjnt dat de stropmioop iden Dnjepr aan de wederzljdao beweeell zekere natuurlijke grofi fieett Daarbij moet echter wel fwèteet worden dat men te BeiVit nog teeds It 9reekt over een Dnjeprlisies maar veelI r it ontwikkeling der van Mg tot dag ver 1 1 reterkte Daitsche têgenstootacllvitcit iHt verhoogde opmerkzaamheid volgt I Dl itvechten aan den Pniepr zijn gegroeid IIMKfi sias om brnggfthoofdën Uit de brugIliftMfdsteUingen op den Oostelijken oever lm tfcB Dnjepr ondernemen de Dultschers lltftalSQvanen van zooveel energie en doorlAuis itracht dat men moet vermoeden lltt Uer een op langen termtln voorbereid Ha til groadsing aanwesig Is Hlerki sdii l sok reservekrachten merkbaar te wortM tk voelbajre rem tegen den bokjewlsIUm oHensletwals I Is l Zuiden zt n de Dultsphera zeer dul ll fesiaagd In het tot dusver meest opIfcrlcsiijke afweersucces Ten Zuiden van Ikpomzje in het gebied van MeUtopol ia Ijn Duitsehe tegenstoot gedaan op sterke Ijnjtt Russisché strijdkrachten Ten Noor9h nn de stad trachtten de bolsjewisten Ijta te loopen op de hoogtestelUngen der i era Uit deze onderneming waarbij de Ilwjewl ten ook veel materieel gebruikten nin oe Oultsche tegenaanval tot ontw k Mn welke in korten tijd niet aUeen aan Skè ruimte won maar den tegenstander Ij Her zware verliezen to braoht welke w tengevolge van de lange oi nanefaIm voor de bolsjewieken een veitragend Wt nebben J t TOaartepunt der gevechten In het Zul I Hgl vu tegen het gebied van t DuilliüL SSehoold van Saporozje waar de l ers eveneens met felle tegenslagen nniorden De gevechtshandelingen dureh wr nog onverminderd fel voort I wmotegen is de bolsjewiatischo druk op e van Djepropsirowsk tengevolge P M voortdurend zware verUezen d Hmisten lan mensehen en materieel en IJBTOig van de ook daar nffenaief gevoerde nmjtr vermintterd J g om de bruggehootden wordt voortISL gebied ten Noorden van Klef lïr Duitsehe bruggehoofdstelllnIP den Ooatelljken oever van den KSL bol Je sjtische actie in l nweden ten Noorden van Saporozje ulti2 Jd gericht op Klef Deze stad kan in l flVBmeen beschouwd worden als het doel S wJewiaöach leiding dat nog voor het a vak d sUjkpei d onder ieder m moet worden i ereikt l J wlajewlsten trachten om te beginnen Ik £ 8o in den Dnj pr als steunpunten IbS te krtJgen Hier spannen zU alle f voor in Hun pogingen hebben er £ echter sleoBti toe geleld dat de IE en voor deze taak in liet veld getSZ rnntiea volkomen vernietigd zijn Igf preekt voor de Icniclit der Duitf tellingen Hi f Tï rMd vo r den afweer S bt luchU£weerge8chu st UIng xiit tsector tcwd te overzien Opname otrfenine PK ZoIÏ H H St BihttuUand Wijzigingen en aanvullingen van de Ziektewet KeedB gedurende geniunen tyd bestaat een belangrvk onderscheid tus clten de premie die de Raden van Aiibeid ingevolge óe Ziektewet heffen en ie bgtogen die de t edryf3veeenigen Ivoor düt doel van de werkgevers voroaren Terwijl de premie voor de fcy oe Rad i van Aitieid aangeslotenen in het algemeen 1 7 bedraagt berdienen de bedrijfsvesreenigingen premies van dooreengenomen 4 Van deiie psiemie mag maJkimaal 0 85 ten laste van den wesknemer worden geteraoht Bij besluit van den secretarisgeitenaal van Sociale Zaken zyn de premies der Raden van ArIjèid die uit financieel oogpunt met langer venantwoord mochten heeten thans aan een herziening onderworpen Daarby is de premie tot 3 verhoogd Voor 22 bedriaven die een meer dan normaal gevaar voor ziekte opleveren zal evenals voorheen een hoogere premie in rekening worden gabracht De premies varieerta hier tua9ohen 3 en 6 Voor de werkverruiming is de premie oji T vastgesteld met uitzonderiiK van de hoofdarbeiders waarvoor 3 4 in rekening wordt gebracht Ten aanzien v n personen die werkzaambeden verrichten tett behoeve van voor de oorlogvoering direct van belang zijnde installaties vliegvelden verdedigingswerken eniz is de premie op 6 gesteld voor zoover de werkzaamheden worden verricht ter plaatse waar de everagenoemde objecten zich bevinden Van de verhoogde pmpie Wordt 2 door den weïkgever en 1 door den werknemer gedragen Momenteel betalen beiden 0 85 Ook bij de bedrüfsvereenigingen zal de grens van het premieveitiaal op den arbeider tot 1 worden veriioogd i Wat de uit een en anaer voor het bednjifsleven voortvloeiende lasten betreft moge worden gewezen op het feit dat de premies der Raden van Aifceid verfibudingsgewy s al bijzonder voorde lig zijn geweest terwijl zy ook na de verhooging nog aan den lagen kant blijven Voorts dient niet uit het oog te worden verloren dat de uitvoermg van de Ziektewet slechts voor een gering deel bij de Raden van Arbeid berust Van het totale loonbedrag dat ingevolge de Ziektewet voor premieberekening m aanmerking komt is namelijk ongeveer zeven achtste biJ de bejdrufsvereenigingen in administrajie Ten aanzien van de kosten die de uitvoering Jer Ziektewet in totaal voor het toedryfsleven met zich biréngt heeft de thans ingevoerde premieveriiooging dan ook slechts een beperkte betekenis Blijkens een in bet Uterar4enmgenblad opgenomen besluit van de secre taiissengeneraal van Sociale Zaken en van Financien tot wyzigmg en aanvul ling van de Ziektewet wordt aan arti kei 6 eerste lid toeigevoegd Het loon van arbeiders die voor den werkgevw ook weiriuaainhedpn of diensten verrichten anders dan ten behoeve van diens onderneming wordt voor zoover het is verdiend op dagen waarop de arbeider tevens in de onderneming van zijn werkgever heeft gewerkt voor de toepassing van deze wet gesfcht geheel in de ondernen ing te zyn verdiend Voorts is in art 29 een ibepalmg iil gevoegd volgens Velke de verzekering van den ne die tier te lande zyn woonplaats hebbende als opvarende op eea binnenvaartuig werkzaam is in dienst van een in Nederland gevestigde ondel neanmfe niet dijor vertilyf buitenslands eindigt teniy hü kr8chtJ ns de wet van het land waar hij verblijft tegen geldelijke gevolgen van zt te is Verzekerd Alt 37 zevende lid iS gewijzigd in dien zin dat aan een verzekerde d e in het jaar voorafgaande aan haar bevalling op ten minste 156 wwkdagen verphoht verzekerd ks geweest y haar bevalling een kraamgeld van 55 gulden wordt veirstrekt VÖder wordt m het achtste lid van eenoemd artikel bepaald dat aan de ecjitgenootc van een verzekerde die in het jaar voorafgaande aan de bevüllmg zijner ecbtgenoote op ten mmste 156 dagen verphciit verzekei is geweest bu haar bevalling een kraamgeld van 55 gulden wordt veratrekt tenzy ïtj daarop aanspraak heeft kracïitens het betaalde inhet zevende lid van dit artikel of het achtste lid van art 55 To evoegd wordt een nieuw negende lid luidende ojn Aan de dochters stief en pleegdoditers van een veriekeirde die gedurende de l tste drie jiaanden vaór haar bevalling met den de verzel nde in gezinsvraband hebben leefd jvordt by haar bevalling een kraamgeld van 55 gulden verttrakt ind en de verzekerde in het jaar voorafgaande aan de beval ling op ten minste 156 werkdagen ver plicht verzekerd is geweest Aan artikel 56 wordt een nieuw Ud toegevoegd luidende als volgt De gehuwde vrouw kan ten aanzien van het in deze wet geregelde kraamgeld glle handelingen het geven van kwijting en het veirsmijnen in rechte daaronder begrepen zonder bystand van haren man verrichten OPEISCHBAABHEID ELDVORDEBINGEN JOODSCHE PERSONEN Het Veroivieninieenblad van 28 Septemtoer publiceert een verordening van den Rykscommisearjs betreffende de Knze inj Van de opeisohibaaheid van niet jdoor hyipotSwek gedekte geldVOTderimseo van Jóbd jche natuurlijke bf reoh jspersonen of vereenigingen van personen Hierin wordt vastgesteld dal de bepalingen d r verordening no 37 1943 betreffende de aamzeggin g van opeischibaaiheid van door hypotheek gedekte eeldvorderuigem Vfia Joodsohe natuuritfke of i t8p6Monen of yereenigingen van personen van overeenkomstige toep 9siag zjjn op niet door hypoibcek gedekt feldvorderinigen vi elke soort Moord aan liet licht g ekomen IMXT HABfEB OM HKT LEVEN GEBRACHT Zoi ia ocfatend jL werd in den Blauwhui gwal te Amsberdam bet reedi m staat van ontbmding verkeerend lyk dryyende gevonden vwi een man hetgeen reeds aanstonds vermoed s van misdaad opwekte Het onderzoek braobt uit ie kitading van het sai toffa eenjge loterijbnö jeB te voorschyn waardoor spoedig de identiteit kwam vaat te staan een 61jan koopman uit de 2e Abjelienstraat die enikeie weken geledien van zyn vrouw was weggegaan Vei volgens werd nagegaan met wie de man m den laatsten tyd was omgegaan waardoor de recherche op het spoor kwam van een 48 jarigen huiAschitder wonende op den BteuwfcurywaL Toen deze eens aan den tand werd gevoeld viel hy spoedig door de mand en b nde den moord op 12 September jl te hebben eep le d De koonman was dien dag bij n schilder op bezoek Na het drinken van enkiele borrels was er ruzie ontstaan die tenslotte zoo hoog was geloopen dat de schilder een hamer greep waarmee hü den ander ettelyke slagen op het hoofd gaf waardoor spoedig de dood intrad Het lyk had de schilder vervolgais in een hok onder de trap van de eerste verdieping verstopt doch toen Zaterdag jl de buren ovicr stank klaagden had de mooide naar Zondagoohtend in de vroegte het iijk naar buiten gebracht en in het water geworpen waar het enkele uren later vrerd gevonden Een bedrag van ƒ 400 ƒ 500 dat de koopnwi bij zich had had de moordenaar zich toegeëigend en intusschen q gema kt NIEUWE DISTRIBimEGOEDËRÊN Bi beschikking van den secretarisgeneraal van Handel Nijverheid en Scheepvaart zijn de volgende goederen welke vallen onder het opgerichte Rijksbureau voor glas keramiek en houtproducten aangewezen als istributiegoederen in den zin van art 4 der Dlstributiewet huishoudelijke gebruiksvoorwerpen kramerijen muziekinstrumenten kantoor school teeken kenen schrijfbehoeften uitgezonderd die welke gebed of voor het grootste deel uit papier vervaardigd zijn alsmede met uitzondering van Inkf kantoormachines en instrumenten copieer ap araten enveloppenslultmachlnes numeroteurs en stempels religieuze artikelen uitgezonderd die welke geheel of voor het grootste deel uit textiel of papier bestaan speelgoederen en sporten spelartikelen uitgezonderd die welke geheel of voor het grootste deel uit textiel of papier bestaan opticiensartlkelen photo atdtlsche artikelen uurwerken gasmaskers smeltkroezen van grafiet etalage poppen en wasfiguren rendiermos sponsen penseelen kwasten borstelwerk Ook paarlen saffieren robijnen en smaragden zijn aangewezen als distributiegoederen WIEN DE SCHOEN PAST De titel van het radiopraatje van Max Blokzijl van hedenavond m de serie Brandende kwesties over Hilversum 1 om 18 45 uui luidt Wien de schoen pswt VBRBOOEN OBLSt A mS Bij besluit van de secretarissen generaal van Justitie en van Handei Nijverheid en Scheepvaart Is In de Han delsnaarpwet hat volgende nieuw artikel 2a ingevoegd Het Is verboden een handelsnaam te voeren welke ertoe kan leiden dat het publiek zich een onjulsta voorstelling vormt van da onder dien naam gedreven zaak Feuilleton Nadruk verbod Het licht op deh toren Deensohe roman van T VCK3EL JÖRGENSEN 36 HPOFDSTUK Xin Vosz vroeg nog even zyn eigen nummer aan om naar buis te telrfoneenen Hij kreeg Ie gevraagde verbinding doch e Ti ander gesprek sdheen het zy ne te kruisen Hy hoorde det er reeds gesproken werd en wilde den haak weer aan het toestel hangen Maar wat I Wat was dati Het duizelde hem Alles wCTd swart voor zijm oogen Was dan eün vrees gisteren toch gerechtvaardigd geweest Waa deze vrouw die hü beminde dan toch een bedriegster een iniiohriaarster Waren zijn venmoedens van eergisteren meer dan louter een heraofcenschimt Had deze vrouw werkelyk zuBc een taag ksu tfi HÜ had baar stem in de telefoon gehoord haar stem en een andere een mannenstenil £ n K man had gezegd Maar weel aia je ons in den steek durft laten Je aailt nóóit en nergensrust vinden al je je door lezen vlegel aat inpalmen dien opscheppw diedenkt het tegen ons te kunnen opne En zij had geantwoorrd Neen ft zal jullie niet verlaten Toen ward zijn vewbinding veiibro ken hy hoorde verd T nieis meer De teleftmiste had hom gezegd liat het nummer in gesprek was In gespn Ja in gesprek Maar hü had meer dan genoeg gehoond Nii bekpok hij aille met heel andere OQgen Wat had zij gisteravond nog tegen hem gezegd Zy was bedroefd omdat hy niet naar huls kwam Dat was zeker pen streep door de reken mg van die twee kerels Hadden zy hem missrfiien s nachts r p zyn bed willen iWmootden Bad zij haar makkers wiL lensJES JntMi En zij had hem nog wel op het hart gedrukt toch vooral vooryjchtig te zijn I Had juj dateil en maar gezegd can hem te miue Om te bereiken dat hiJ zijn oadenoék verder cou opschorten ynrucmnm tot AiunEHur VAN Buwnojw IN nuuna or BUWIKLBmiMIN OT VEKQllNMINOBN Daar gebMccn Is dat voschUland rUwieldetaUhandelarsn nlat itnegaazijn de bij hm nog voomdlca rijwielen en frames te varkoopeo ta af t leveren san fiiemwi dl In hM bcilt zyn van eeo door dm dlstribotisdieost mtgereikten geldigen rijwieUwn of eendoor het bureau voof de metal iverwerkende Industrie aangeven special koopvergunning is blijkens een bekendmaking van den directeur van het Bureau voor de metalenverwerkende industrie in da Staatscourant van 2 September l epaald dat zij met ingang van dien datum verplicht sullen zijn wanneer een geldige riJwÉdbon of eeaspeciale vergunning wordt aangeboden het daarin vermelde artikel te veriuiopen en af te leveren aan deafaM te wiens none de rijwlelbon wdala vergunning Is gesteld W TEÏtUOBBTAUNO OP JMHlJBS VAN DE HUKSPOSTSPAABB NK De rechtstreekache terugbetaling vertoon van peraooosbewija boiÉkjet van de Rük xwtspaarbank door aU kantoren in Nederland ii uitfebrcid tui gemachtigden en wettelijke vertegmwoordigeia van inleggers Nadere Jn lichtingen over bewijsstukken ens vcr schaffen de postkantoroi KMKSBUBEAV VOOB OLAS EAMni EN HODTPBODUCnif INOMXIIUI In da SUatseoursnt van a SaptMnber 11 ffekondlgd d glu karimlek i hoe productanbMehlkkliis U41 No t wMrbll axt msang van K September la ingastale het RtjiMbureau vuor laa karamiak an houtproductan dat da werkzaamhadan varaaamt van de aaetla karamlacha induatrla van hst Bttlcaburaau voor mrwarkwda iiidttitrlatii ultffebrald met het bahaar van da tot nu toe onder bat Bijlubureau voor Hout ta Anistacdam raMorteerande houtproductan an van een aantal artlkalaii waanoada hel SUkabureau voor varwaiiianda Induatriatn aalf voordien bamoetenli bad Bat Dlaum BUtr bureau Is seveatlfd ta t Gravenhafa Jullitna van Stolberclaan 80 Tot nader orde blijven aHe door het BlJkabureau voor Hout ta Amsterdam door de sectte keramische industrie van het Rtjkabureau voor verwericende Industriefin te s Gravenhage zelf gegeven voorschrlftca omtrent da onder da nieuwa basdUkklnf vallende productan van kracht DISTRIBUTIENIEÜWS TBXTIELPDNTEN GELDIG VEBKLAABD Met ingang van 1 October as woi den de punten 51 tot en met 00 vaa de textieötaarten voor vrouwen en meisje van 15 Jaar en ouder gemcrict V 215 en da punten 11 tot en met van de tfejttlel toeslagkaart voor jongens en meisjes van 15 t t 18 jaar gemerkt V 715 voor den aankoop van textielproducten geldig verklaard NIEimE BON VOOB BOM EN KATTENBBOOD Van I tot en met 31 October a J warden op bon 19 van de voedetkaairten voor honden dezelfde hoeveel heden hondembrood beschikbaar ge steld als op den bon voo de afgeloopen periode Op bon no 19 van de voederkaart vocür hondenbrood oep K word t over vermelde periode H4 kg katteithroöd beschikbaar gesteld Na 31 October is bon no 19 van vermelde kaarten ongeldig KOCSENBON VOOR MANNEN EN JONGENS POVEN 15 JAAB Ip n Met ingang van 1 October a s is van de textielkaarten voor mannen en Jongens vaa 15 jaar en ouder geflietfct v 115 bon m voor den aankoèp van een paar kousen geldig verklaard Bij inlevering van bon m dient teven het vertisohte aantal pfinten te worde afgegeven om niet de plannrai te doorzien die zU klaarbiyikelyk tegen hem smeedden Natuurlaük hadden ze een val voor hem opgesteld Doch niet de edaciite aan dood en vaar maakte Vosz too mismoedig Het was de gedachte dat deze vrouw tot wie hij zich met onweerstjaanhar kracht voelde aangetrokken dat zij zi k die hij too lieAiad Zoo is h nog nooit iemand bad bemmd een geraffineerde bedriegster een bandiete was voor wie niets heil s bestond zelfs niet de innigste en teederste gevoelens welke e i roBD voor een vpouw kan koesteren Es waren oogenbUkken dat hij er over dacht haar te laten arresrteeren haar ruw en onbarmhairtig te lat i opstuiten Maar darf welde weer da eigenaardige geVoel in hem oo dat sterke en ottverklaaibare gevoel dat hem zooiets onmogelijk matdcte Had hij zidi dan niet in de stem kun nen vergissen Wie koa hem bewezen dat het werkelijk haar stem wa geweest Er kenden aooveel vrouwen zijn met een zelAJe stemgeluid t Is aar zij sprak slecht en gebroken Deensch met een eigenaardig accent Maar hoeveel waren er niet die zoo spraken Sinds het uitftweken van den ooo log wemelde het in de stad vén buitenlanders En het kon ook bloot toeval zynï dat zijn Hjn ezet wa Juffrouw Sörensen had misschien n f t haar leverBUciers getelefoneerd Hij belde nogmaals c Hij wilde haar stem hooren om er zich ven te vcrtiuigen dat niet zij het geweest was die lO gehoord had HaUo Yvonne Dag Hoe hefc je het gehad Neen nu kon hiJ niet meer twijfelen Hij was nu zeker van ijn zaak Het was haar stem geweest Maar hü be4wong den ovarweWigen n indïuk di n dit op hem raukte eo antwoordde Dank je goed Ik heb het verbac zend druk gehad en Jij V Wordt vervol 4 r Wanneer verduisteren Tet t Oetoker moet verdalslefd saw 1