Goudsche Courant, zaterdag 2 oktober 1943

GOUDSCHt COUR ANT Pr is 5 cents per nummer 1 I 82ite Jaargai Noo 21360 CbafNdacfaur f TI8TER Onuda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sl ï J ï f 22 i haMan aoaeer n Ne n a scba vtUwUUiers alsekais ir s s rrd ri oiiMur ss ïir lx fJSF S kerken d mannen CJtS Utjo beeft men geiian wie tenaloitte be py y 5 l U Weeat bjiuw trouwbaar gabieJcen zyn de feaciatenl Rede vdn den Rijkscomiiiissaris H ÏB I il eebu jjj I vr 2 1 TW P ki V 4 n VI gebied K L 23I4 ncnde IBANK SI naaf 70 lot 9 uur kOD bveafU ll aandag 4 Oct 1943 BwMat Markt 31 nwtf fc iiiB 4M De ÏD Ik zal de Ncit Soc Beweging bewapenen I natkmaHlaociaUstiache inaÜiofcelinif craitraal geleid moeten wordan maar de uitvoeTireg daarvan kan éeiet goed komen waanoe er is een itii e doelbewuste IrandataiKi Wil Hm otr Rchakeien dan moeten wii van het eene ai araet naar een ander appaivat maar e kunt niet omschakelen van een appeiteat naar nieia Sr was nu een ander apparaat dat in ieder geval het gloote voordeel bad i t bet NederlaiHiache volk tot op den huidigen dag goed is kunnen worden En wanneer wy een ander systeem willea hebben moet ook een ander apturaat een boerenlaadstand wonien opgebocmd En wy weten het dat is niet eenv veudig Velen begi pen lamt niet en staan er tegenover ook onder diegenen die er zelf het grootste belang by hebben diat die op sduücBlint eena zal kunnen plaats vinden WU hebben den wataborg noodig dat de landktennl het t t yi8lzeggende waarschuwing in varband met da iHwrdaanslagen Oogstdankfeest te Groningen Oeic Mussart voert iiet woord t Oct Ia UantaiDea f l aa t aa a ipwa fffAOHIW B Imt h vaMfaMf kat oigtUaiaaattt MTlard tfaer pwUmib ea NederUui iÉa mfiiaaal aiuiallifiiii Var ramf Ca halaa fl lii r auMnkoBiat waa 4ia i 4a HanaMfla Uar tar iMa waar m aUkaaammlaaaria MJkjaaiiiiator SaraaIaaoart en Maaiart a intünikonlt ma ifto kabban taagaiprokaB Op eenvoudifla wb w ze was 4e ftanerinc In de groota zaüü aange tiaada genilmen tiid vóór de aan ftanif t van de hooge gaaten waa de hooge gaaten waa de groote zaal reeda tot in alle hoeken bezet Preciea baU twasU kondigden Juichkreten van buiten het gebouw S dat de lUJkaoommiaaria en de ider met hun ataven waren gearrlfMTd Met een donderend hou zee atroep werden dr Seyaa Inquart en Huawrt verwelkomd by hun binnenreden Alle aanwezigen verhieven h van hun plaatsen en brachten i i gasten mert geheven rechterarm M groet Nadat op plechtige wijze it vaandelintoeht had plaatsgevonti opende Obergemeinachaftileiter nul dit omntdankfeeat met enkele korte woorden Vervolgena zongen loowel de Hitlerjugend ala de JeugdItorm oo0 tliederen Ai werden toefaiKUJke natsoc spreuken gezegd Rede van Mustert Het ittnt sprak daarna de Leider Muaeert Vandaag op dezen buitengewoon Booien dag aldtis apr op dezen fterfetdag bU uitnemendheid zUn wÏJ tui hier vercenigd om onze gedachten te laten gaan over al hetgeen verband houdt met de voedselvoorzieniM m al hetgren verband neuat met m koogere dingen daaraan verbonden Want mat brood alleen kan de menaeli ilet leven wy leven uit eea ideaal llaar wtj leven pok natuurlijk door £ t het ons mogel k gemaakt wordt Dr de voedaelvoorziening En nu Met ik In dezen tlJd hoe moeilijk het fe voor duizenden en tienduizenden om whoorlijk gevoed te worden Er is ohter kameraden en dit ia het belingrljkste in Nederland nog geen Benach van den honger omgekomen Ilofilltjkheden zUn er maar wlj staan m het vierde oorlogajaar en wanneer u u zoo zie dan leg ik nu het gaat togal goed met de voedaelvoorziening llofligkh d n én org n hebben wij allen Mar tooali IK Htdt wtl tun In het vierde MOMlur en er moet om toch een groot SMTMTvan duikbaarheid oventroomen wanmt w l wttui dat Iwt op het ooienbtlk nog m iMteld It mat da voedaalvoDnIanIng Er i dankbaarheid zdn jegena Ood en dank Het ijn niet da sterren d iUtbUnJc ta die Imalotte de wereld makaa tot wat iu ia Ook iJf ïUn noedla otaar wat komt tr van de wtreld terecht wannMr ailat hondcrdduiaen d i en mllliaenen aefivDUdls werktrs altijd fif ald attD ap en Ivaudlg plaats faun Dat la hat tundament dar natie dat Ia he4 tandamant van da lehaele aamenlevlna Sn daarom beft hat mli w vnheligd dat toen tk laatat tai Drente waa an daar eao beioek bracht aan kameraden wlar boerenhoeven waren nrbrand door mladadlge tageutanden leder van hen 1 Ja maar dat doen geen boer nl Want boeren zullen nooit een hoeve In brand steken niet van hun ergiten vOand Dat doet hl noelt want W C te nauw verbonden met de natuur en hU wéét dat WO leta niet mag Dat vernam Ik uit dan mond van deguen wier hoeve aen wee of drie dagen van twroren waa aigebFand b v = u 4 101 Maar lU londan Mlldalr met d ander boe zal kunnen dnMi m i atemn la h l ren en boercnarbeldera waartoe lU ala volk nnen aoen en aaarem ia net ae eerato en de behm rVkste faaJt ven alle Nederland c e nationaal socialisten die tx er en boerenarbeider zyn om mede te helpen den landatahd op te bouwen imdiat wg de vatte Overtuiginig hebben dat een aM araat dat nationeal socialistiscii la opgeixmvrd ten slotte meer zal lounnen voorlbcengen geluWciger menechen aal kunnen makelt dan wanneer dat niet het geval is wy gelooven niet dat het nationaalsocialisme alleen ia voor mooi weer bet IS juist by stormweer noodzake jk WU kunnen het zoo tellen dat de veiligheid van Europa beslist w nlt door het natioaaal socialume In Italië behooren Zpoals Ik 00 juist Mlda onze dank aan Ood willen wtj paren aan den dank dien wH En zy zullen het altyd weer zynl By onze wereldbeschouwing sullen wij ons daarop moeten baseeren en daarvan moeten uitgaan Wy zullen liet met elkaar moeten doen in eerste instantie want anders gaat bet niet De voedaelvoorzJenmg ook in oartogstyd zal meer naar nationaal socialistische principes wopden uitgevx erd en wanneer wy dian hier deze taa k nMt elkaar bespreken dan weten wy dat zooals wy thans leven dit alleen mogelyk is omdat er een met de wapeiven strydend 2ïi5 w fexift O hier en dairr door de zwarthemden van JKtasoÜni door Hon ary en Roemefflr en bet wordt ook gelwlpen door een aantal Nederlands s die toch hi leder geval hun kern vinden in de NS B feiwijl wU de t ak hebben hier te vechten zien wy naluurlyk met de mecete belangstelling naaj wat daar buiten ge f voelen voor deze honder luizen en gelOMwe eenvoudige wernire die een jaar lang weer hun vifk ecgeven htbben om hel daardoor mogelfk te malen Jat wtj leven Want wö leven een dooroat z J tni he Kuodlg uedsei l e b n verstr stt Toen de vtcCn not oper waren voor on toen werJ drie ml uoen ton graan per jaer uit overzef cne geblet eii aangevoerd en er waren toon vele mcjuchen In Nederlandi le zich a vroegen waarvoor wy eigenlijk boeren hebben Ik herinner roU ho een van de lil eraleii van Twaad Kamer het was een vrouw een heel mooie berekening opstelde volgens welke het niet meer noodig was de Zuiderzee droog t maken omdat de rentestandaard ter beurze zoo hoog wa i Het la reeds enig Jaren geleden en wU Aebben daartafen genoeg gefulmineerd 17 weet hoe het lo da kapltaUsUscbe period ging mlllloenen tonnen aan graan werden Ingevoerd en onze producten werden vernietigd Kn wtl weten het ook het is vernietigd op bevel van het rroot kapltallsnw uit Londen en N wyork ofschoon hl r het volk voor Mn groot de het toch noodig had ofschoon raUHoenen Duitachcrs het gaarne zouden willen hebben Het werd vernietigd op bevel van de hearen uit Londen van het grootkapltallame dat hier heerschta bij monde van Cofljn Dat all s la gcschlad B t Am rlka nache voorbeeld waa er gU we t het In Amerika kregen de boeren betaald naarmate zij minder deden Het waa een premie op het nlet lAoen het kapot maken Oatielfd systeem la hier gevolgd Toen kwam los de groote massa van controleurs die de boeren niét tteden maar of z J niet t veel deden a stet d dwaaaheid van dat aysteem want een aormale omstandigheid la het d t leder den imehf heeft zoove mogelljlt tot stand te brengen en niet dat ej een controle is om te aorgen dat m zoo Vklnig mogelijk doet Het was het noodzakelijk kwaad van dit ayateem maar de schuld kwam op ons volk terecht en wanneer er moeilUke toestanden zijn Ie het dan zoo m t ml mijne volkagenooten en kameraden dat het hier betreft een kleine delging van de schuld en dat wtj tiog barmhartig door God behandeld worden Vf at wtj hebben eiger verdiend doordat er moedwillig mUlloen n kilogrammen voeds vsmletlgd zttn De Rykscommissarls RUkSminister dr Seyss Inquart qirak als volgt Telkenjare In den herfst wanneer hetboerenjaar zyrt einde nadert en de voorbereidingen voor een nieuw worden getroffen wanneer een terugblik op denaegen van het verstreken jaar en eea blik in de toekonét mogelijk zyn vieren wij het oogstdankfeest aLi een dagvan bezmning en tevens van de gemeenschap Ik heb me eens voorgesteld wat op een dergelijken dag gebeurd zöu zijn de liberale economische en m aatschappeHjke orde tot taak gesteld was een dergelijken gedenkdag te vlaren Ik geloof bet zou noch een feest noch een dank zyn geworden doch er zouden balansen opgemaakt zi n mei zou de beursprijzen gecalculeerd en ten slotte da winst vastgesteld hebben Degenen echter die winst gemaakt hebben waren destyds het minste onze boeren Op deze wyze zou men zich ongeveer een Ubera$l oogstdankfeest 4cui en voorstellen Het zou er ook in het geheel niet op aan ekomen zUn of het een slecht of een goed jaar aan vruchten geweest zou zyn doch dechts of men govc j prijzen op de beura gemaakt zou hebben of niet Nationaal socialisten int aen dergelilke vergelijking kan men duldel k zien hoe verschillend de ftindamoiteele otjvatting ts waardoor tot vow kort zldi nog de EuropeescM volkeren hebben laten leiden van die waartoe nu onitor het natlonéalsoclalisme Europa docb vooral de Germaanache olkerea worden otveroepen Oeza ooggtidankdag ts een dfeg van be zinning dtis van verinnerWkIng van ovarw ng Het Is goed wwineer man zich aoantyda doch tenminste Uk bat Jaar leta verwijdert van bet vaatibn vora al thans nu dit van allen dag door de oorlng sgcljourieqiiuen byzonder afmattend is en ona niet tot nadenken laat koren Wanneer mep zoo eens nadonkt ove den zin van ons wtjrken en het doel vaa on handelen wanneer men eens uitgaat van het grondbeginsel dat wy juist uit den boerenarbeid et gron Mjegliisel van het leven kunnen afleiden dat zaaien rijp worden oogsten en dan weer een tijd van rust beleekent om den eeuwigen kringloop der atuur opnieuw te beginnen dan wordt het ona duideiyk dat ona leven een zinvolle eenheid vormt waarin wy als werkende en verantwoordelyke menschen zyn geplaatst óns ieidt niet het onbewuste instinct van eö dier tah veld of in het bosch doch de gave van het inzidit niet om ons uit de natuur te nridien doch ooi ons uit vrycn wil in deie wetten der natitur te voegen Vrijheid la een begrip dat Juist onder ons Germanen en Arische volkeren aen bijzondere beteekenls heeft Het Is In geen ander ras zoo levendig doch ook onder oipstandlghaden zoo verward De Nu staat h t zoo dat niemand in Nederland er meer aan denkt om voedsel te vernietigen behalve dan die paar verdwaasde miadadtgers dl hoeven in braind steken Het mag toch eigenlijk geen naam hebben dieenkelingen Het volk In ztjn geheel staat er volmaakt afwijzend tegenover en de boerenen da boerenarbeiders werken Is getrouwheid om zooveel mogoUJk voor het volk voort te brengen V field legens d mouchen L ten wU eoed jtilpen da menaoh kan de hatuur ijelpen I vwiloren Maar da natuur 11 da eerite 1 tweede en de derde factor Wanneer ar 1 jMr lulk een ichoone oogit gekomen tt m willen wlJ onze dankbiai ald In de eer tplaaU aan Ood betuigen De natuur gaat tfk volgens valt watten dW wü ileehl eele kennen waarom ts er b nu dit btt a aulkarMataa e n bqzonder hoog leouge aan suiker te verwachten Waar il ook da oUevoorzlenlng zoo btlzonder Het systeem echter dat de bezettend overheid hier heeft aangetroffen Is nia lüfc een handomdraaien te veranderen Want Ri ding gaat voor alles risico mag er niet ge am B mreen want wanneer er leta nietfoed gaat mat d voedselvooi lening zeggenwtj niet dat la ni t erg I weten het niat Dat doet de natuur da rMur die wtt In de eerste plaats moeten rsleunin en helpen zooveel wt kunnen menjchenwerk la daartoe Kn wanneer IJ dat niet goed doet verstoort men oo Gliieren was Ik in Rotterdam In Bolter 1 frioetfn bepaalde militair werken Ée pakl worden want ons Rotterdam wordt mt i als plaau aan het Westfront Wal W toen de militaire man een Dultscher dus Ja e rit 7i l zorg druen dat er zoo wel Jl mogelijk behoeft te worden kapot g wil Een hula zegt hl terecht kan In één jaar oobouwen maar een boom lieb e SO a r foor modlg en Ik zal op de boom n di geapaard kunnen Zle wna dat I de Juiste mentaliteit ook vandaag moet bezielen de men ilt van heb rbled voor de natuur uw eigen kleinheid maar doe ranult inaohelijke atandpun wat mogelijk 11 4ur te helpen en de natuur zal vrucht r iQtt dan ooit te voren menschrnwerk in dit geval h t werk 2Jd Hi boer en de boerenarbeider la In Vaa tijd niet zoo gemakkelQk ala vroeger lls echter de pllchlagetrouivheid van den pantidtgni menseh waarop tenalotl au angabouwil Vroeger vaarden wij uit naar het Oosten v annpor en het Wetten naar het Noorden en het Z ü = = den Wtj ztJn nu op ons zelf aangewezen De bezettende overheid kan Biet plotseling veranderen datgen wat was Maar wtl f lf kunnen ar c I idelijk maar zeker voor zorgen dat h t natlonaal socialism arvoor In d plaata komt Want dit la niet ons ëyaieeai Hét systeem d t er nu la la eenvoudig een beatendlglng vïn wat er Was Een afleverlnaapllcht nio t ex b v zijn dat tpr ekt vaozllf maai het zwaartepunt moet gebracht worden naar da bo ren en de bocrenartsalders D t ren en d arbeiders mbeten volkomen doordrongen zijn van hun plichten tiixt aanzien van de semecnschap en hist la onze taak en onza roeping om de boeren en de bo renarbei4ei8 zoover te brengen dat zü Inzien waarom het gaat zoodat ztj aalf van hun boerenerf en hun bowengem naohap uit ervoor zullen kunnen zoigdragen dat ona volk datgene heeft wat het noodig heeft E na in IMS tar gelegenheid ran een hagepr k ia Lunteren h b Ik h t volaende gezegd Jt t beataan van t nieuwe NedcrlandscA volk zu Ucn w j vestigen op onzen bodem Llefd moil wij hebben voor onzen bodem en erbiffd voor onae voUugeaooten die naar beste weten ttoor htsn arbeid den tiodem vruchtbaar maken B achaamd motten wy ona afwenden van tiat oddeloon badrtlt van d vemi tlg ng van oe pbrengst van otuen bodem van de raletlglng van den veeatapel en van da vemleUging van al de go d ren die dit volk v rkra door Ciods genad dank zl de vrtsdttbaarhaid van den t od m an den noesten vlijt het overttg en d inabannlng van tienduizenden nardeoverkara J Het la nu KV n i fr later en ikjj i lervan geen wnord terug ta namen nogaltQd ia dit ous tuBdanMnt den bodem veriorgan en r zoovod mogelijk voor torgdragtn dat zij nint wordt uitgepunt Wtl w t n bet w d fcunatmetToorzlenUig ia nl t aehltterend maar laten vtj op dat cbiad alla dMn wat ai 0 141k ia oiB u zorgar dat d boiHmnlet wordt uitgepunt Want hat Is zoo naamjaie ttn bodem schraler la zal men da niet dl rast tarugvladen In den Mengel maar In de karral van b t graan en laatst is juist hetg ei wtl het meest van nood hebben De boer wil teniig hebben lija bberwteer dat by baa is in eigen huis In den goeden zin van het woord De boe rènspbeider wil sociale gerectitigheid Rebben Hy wil niet ala paria staan te rtMctdeii van zyn volki nooten en niet bebooren tot diegenen dia men met het muiste Maar afscheept Zij bahooren tot het fundament der natie San iiiwoiMr van 2 ff er n lengte haa va ewidit van m kg Ifet zwaartepunt zal na korteren of lanceren lyd v legd moeten worden naar boer en btwretrerf Zyn leider oapaciteiten zullen naar voren m ieten k nen De verzorging der boereiuiibeiden aal vastgesteld moeten worden en de xiduoten zulleii een redeiyken prya mvetui opte eaeen dia het loon is icn r ICiilpw naar werken Dit aUes zal ook onder beurt Maar wat diaar buiten gefceurt in militair opzidit is njet aan ons téc beoopdeeUng Het ia wel aan ons om onder alle omatandigbeden te bUj ren gelooven te biyven vertrouwen en inneriyk zeker te zyn dat de zege toch zal zün aan Adolf Hitler en zyn mannen I applaus Daarom kameraden heb ik na het i geen ik zooeven ezegd heb niet meêa te doen dian nog dit kort te zeggenr wanneer gU op uw bedryf nweilykheden ondervindt lederen dag weer en wanneer gu als nationaal socialist byzonder veel bezoeken kru gt van controleurs meer bezoeken dan de anderen dan zult gy dat op dit oogentolik moeten dragen voor de toekotnst waarvoor wy zullen werken Oy zult het trachten want dit is hetgeen my zoo by zonder veriieugd heeft toen ik laatst in Drente was Gy weet in Drente iiebben onze boeren iiet het moeiiykst omdat zy daar het meest worden geterroriseerd En gy zult tisBchien denken In Drente zal de beweging wel een klap gekregen hebtoen en wel voel menechen hebben verioren O ja er zyn er heengegaan natuurlyk zyn er heengegaan fat is een automatiache zuivering en s ei ing Maar dit mag ik er aan toevoegen niettegenstaande de terreur van de laatste tnaanden zyn er in Drente meedjbyge omen dan er afgagaan zyn applatis Daaroim myne kameraden ik behoef hei niet eens te zeggen houdt goeden moed en zet door Zoolang er nog één jongen van ons daarbuiten ataat zai hy nooit kunnen a gen dat hier een nationaal Bocialist versaagd heeft Nooill wy staan met elkander vast applaus BHjft by alles wat gy doet e Mderscheid zien tusseden goed en kwaad Blyft be irypen blyft beseffen dat God Almachtig tenslotte het al pegeert Wendt u bewust af v an drogredenen van die dirogredenen iie u wye willen nak n dat het wcreldIfapitalisme van ingeleaksischen huize voor on milddidig zou willen zijn Blyft ver van dagenen die u wiUpn zeggen dat het botojewisme uiteinde aan onze be neelen die zuiver afii en gericht op het welzyn der natie Werat trouw aan uw roeping en denJct daai by dat de Almaohtige ons volk door honderden jaren been gevoerd beeft en ons altyd weer op het rechte spooi heeft gezet en dat wy daarvan dienaar willen biyven opdat Nederland zal herleven Een nieuw Nederland in een nieuw Europa Dat kan alleen door e zege der Duitache wapenen Het kan alleen door de samenbindin het samenhouden van alle nationaal socialisten of zji gji puitoehers i yn of dat zy Nederlanon9 IS het begin van de kameraadschap lussrfien de Germaansche volkeren en die kameraadschap en die lotaverbondenheid vormen het fundament dat noodig is voor het veilig stellen van Europa want alleen in een veiijg Europa kunnen wy levenl Houzee applaus zoekende geest tracht ons steeds weerlos te ruken van de natuurlyke banden ook uit de banden der mensch lijke gemeenschap wy verbeelden on een mdividu ta zyn dat eigen meester is entoch leidt deze overmoed tot de tweeslachUgheld dte reedrde oude Griekennaar da ondergang heeft gevoerd Danslaat deze mcnscbeiyke houding om tothet tegendeel tot een deemoed die juisthet leven en de teveosveraotwoordelykheid ontkennen wil Zij grijpt weerterug tot de eeuw der verlichting deeeuw van ontdekkingen en uitvindingen De menseh ttindt de machine uiten waant zelf te kunnen scheppen mte eindigen daar waar thans en daaromheb Ik u deze ontwikkeling der gcftchiedenis geschetst het bolsjewisme evenzeer eindigt als het Amerikanisme n l in de onderwerping van den menschely ken geeat aan de ma ine in de massawaan vtei het bolsjewisme ot in hetbeachavir gssciiabloon van het Amerikanisme En daarofn nationaalsocialisten moeten wU steeds weer worstelen omonzen levensvorm die ons noch totovermoed noch aan den anderen kanttot zelfvernietiging drijft doch on s vrijen duidelijk en slechts door eigen be ilult plaatst onder de wetten vaa denatuur en die ons ook tot levenstaakstelt uit vryen wil te leven naar de wetten die aso onzen aard eigen zijn Z ota leven dat uit bet moeten ons eigen wtUen groeit Boer ea atadellng Mijne kameraden ik zeg dit Juist nu op den oogstdankdag omdat de boer degene ia die reeds altijd op grond van zyn arbeid volgens da wetten der natuur moet leven De stedeling meent menigmaal dat hy met behulp van zijn machines om zoo ta zeggen het tempo van het naturlijke kan overtreffen Vfjor hem schynen er geen tQ9cn te zyn Hy meeat door zijn machines boven het natuurlijk verloop van de dingen te kunnen uitgroeien De boer niat De bo weet dat hy in het voorjaar in elk geval in den herfst naoet Zaaien hy weet dat het zaad zijn tijd noodig heeft HU weet dat het met zijn arbeid alleen niet gedaan Is doch dat de zegen daarby moet komen opdat het zaad opkome Hij weet dat de menseh eerst na het zaaien na hèt iJlanten en na het verzorgen tot den oogst kan komen En daarom meen Ik dat juist op den oOlgstdai cdag een dergelijke bezinning op het verloop van hetnatuuriyk gebeuren goed Is Ik heb ook gezegd dat het niet slechts een dag van bezinning doch ook een dag is waarop wij ons bewust worden van de gemëc scliap Wil kunnen on op dezen dag de barmonlsoie en or ganisdie betrekingen hisscheri de t oexen en de andere lagen van het volk dus da gedhehte der geheele volgsgemeenschkp voor oogen stellen Ook hter in de veranlwoonlmg voor de cesneenschap yr t de wcg cffla weer e n grond begmael der boeren dat men eerat geven moet om later te kunnen nemen Bet taai In den bnldigen afa d met em vMAtlea iran bet leven In de Eoropeaaebe landen Het gaat e veeleer om ofMnse Europeescbe levensorde flberhanpt voortbestaan zal met den vrUen boer op den vrQen bodem ot dat da InBtelUngen vatf het bolaiewlsiiie van de kolekose of dia van bel Araeriksntanie vaa de farmers voor ans blndeiul mUen S0II Het Is ona duldeiyk dat het bolsjewisme het brute geweld de volkomen slaverny van den boer beteekent en dat de farmer die zoogenaamd woont in het land der onbegrensde mogeUjkheden en In volkomen vrüheld zich toch geplaatst ziet tegenover de volkomen ongeremde vryheid van kapitalistische uitbuiting Vaak is reeds een kleine verandering van de graanprijzen die degenen die de touwtjes In handen hebben op de beurs der agrarische producten bewerken voldoende om het bestaan van honderdduizenden farmers op het spel te doen staan Zij moeten hun land laten liggen en werkloos naar de steden trekken De natuurlyke ordening in het leven van den boer en in zyn positie in de volksgemeenschap waarop thans onze jachten gericht worden bevat ook de beginselen volgens welke het boerendom hier m Nederland en naar wy meenen in eUc Germaansch land geordend moet worden Daarin ligt de beteekenls en de taak van den landstand De landstand moet de boeren byeen brengen hun volgens deze nattonaal socialistisehe grondbeginselen een plaats geven in de volksgemeenschap en de zorg voor elk afzonderlyk I d v 9n x fln hoerptistand i rich nemen dat de landbouwer individueel een volmaakt nationaalsocialist tt Want tot het nationaalsocialisme kan iemand nooit geraken door een bevel van de eveitieid Iemand winnen voor het nationaal socialisme is een taak die bepitald met de hartstocht eener missie in ons leeft teneinde de medemensdien te overtaigen dat de weg van de nation aal socialisten de Juiste is In den iand tand is het de voornaamste taak dat elkeen een goed en redelyk landbouwer is De leiding van den landstand richt zich naar de verelsohten van het wprkeiyjte en van de verantwoordeiykJ iPid bewuste leven vftn het boeVendom De taak van den landstand is er loowel een van vakkundig n aard als ook een taak van menschelijke leiding Myn taak kan het h hts zyn den weg voor den landstand te gllenen Voor de boeren in den landstand spreekt het vanzelf dat zy dezen weg In eigen verantwovidelijkhcid opgaan den weg die tenslotte leidt naar het welzyn van den boer ajaook naar het welzyn van de geheele volksgemrenachap De boerenstand bevindt zich op het oogenblik inderdaa d In geen gemakkelykê positie Wy zijn in het vyfde oorlogsjaar geplaatst voor beperkingen op velerlei gebied die fntstaan uit den totalen oorloig welke door onze vyanden vooral was ondernomen om ona door ecunomische afsnoering te verstikken Dat blyft natuurlyk ook niet zonder invloed op den landbouw Br zyn productiebeperkingen en er zyn verhoogingen in de kosten der productie Er bestaan moeilijkheden in het verkrijgen vin veevoeder moeilijkheden die m den Nederlasdschen landbouw ala veredelingsbedryf van blizonderen aard een byizondere beteekenis hebben Gevoelig zyn ook de moeilykhedeii voor het verkrtjgpn van de noodige Meststof f en omdat de hooge prestaties van den Nederlandschen landbouw die vooraan staan niet alleena in Eurqpa maar In de geheele wereld ook een rykeiyken aanvoer van meststoffen vereiachen Stokstof is ook van zeer groote beteekenls voor de oorlogsindustrie Phosfor is slechts in bep erkte mate voorradig Kali hebben wy nok ter beschikking in hoeveelheden zooeli in vredestijd Het is leker dat het teinrt aan me stoffen mettertijd verlagtngen ia de apbnat ilen van den Nederlandscliea landbouw zal teweegbrengen Vjin speciaal belang voor den Nederlandschen landbouw is de juvestie van da tewerkstelling WU hebeen er naar gestreefd juiaf by de terugvoerin van de krygsgevangenen en by de tewerkKtelling in Duitschland om den landbouw zocveel mogelijk in het bezit te laten van zyn werkkrachten Het la nameiyk een buitengewoon belangrijke bydrage In den atryd omfiMaopa wanneer de NederlandschP landbouwer er Voor zorgt dat dit dichtst bevolkte land van Europa met 280 menschen per vierkante kiloiTieter zich om zoo te zeggen vfe eigen bodem voedt By deze gelegenheid willen wy niet buiten beschouwing laten dat zkti thans reeds tegenover deüe door den oorlog opgelegde raoeliykheden van het oogenblik de richting een r nieuwe ordeninc in Europa haar weg beKlnt ta banen die aan den Nederlandachen landbouw een nieuwen en velligen Ver duitter g oed BU OVESTBBOINO MINIMimiBOETE VAN StSr Desaeoda eelleelieTe atroeouUiildiag De commissaria geDeraal voor de Veiligheki wyat erop dat nu de duisternis vroegffi intreedt bet nauwlettend inachtoenaen der veiduisterinesvoorschriften van nog meer tewicht is Den laaUtesi tyd heeft men vaak moeten conetateeren dat In weerwil van alle vermaningen door onvoldoende inachtn n g der verdujèteringsvoonschriftein de veiligheid van fle gemeenschap lichtzinnig in gevaar werd gebrarfit op een wyze die gelaakt moet worden Een strenger op treden der autoriteiten is daardoor onvermydelyk Terwijl totdaaverre neeaial tlÜMê geringe boeten aaa verdalatertngaiaadarea werden opgelegd waarbU snaB rekening hield et de omataadIgliaM dat veelal vergeetachtigheid en aalatli eid de evertredlagea tegw de verdnisteriagsToorsebrlnea haddaa veroonaakt moet voortaaa in alle gavallen in begiaael eea mfalmnmiMMia vaa 2S guldea wordea gigelegd B veadlen xal la bepaaltle gevallaai vooral b J herhaalde overtredüagag de stroomtoevoer bU den overtreder voor minstens veertien dagen wardaa afgesneden en tevens de verbendeer klaring der gloeilampen wordea bevolen In gevallen van byzonder grove imUtigheid en van herhelling aal da stroomtoevoer vot nog langeren tydl worden afgesneden en bovendien doer llU vxriuah r A 4jv nrunoloaijl In overtredingen van 4 e verdmlstenng voorschriften tevens een delict tegen de algemeene luchtbeschermingspliclv ten in den zin van j r 8 dtr Lucht beschermitigsverordening vormen ea dat dienovereenkomstig ook de in par 15 der LuchtbeschermingBverordcning bepaalde strenge strafmaatregel arrest en gevangenisstraf in gevallet die als sabotage moeten worden beschouwd onder ometandigheden ook strengere straffen kunnen wdrdeo Iw volen Bovendien moet by byaonder veelvuldige en fierhaaldeiyk opdeveUde plaats voorkiomende overtred ingBil worden overwogen den stroom toevxwr voor meer huizen onder omstandighedien voor geheele wyken en plaaitsen it te sliiiten indien dofv sifaonderiyka maatregelen het beoxfgde doel niet aou worden bereikt Men mag aannemen dat met het oog op het gevaar d t voor een gn tai gemeenachap de atroomioewoer zou w en afgesloten aMe belanghebbend den dit mchmlf door wedekeenge hulp en controle zorg zullen diragen tnoor het Juiste inachrtnemen der verduiM ringsvïKMSChriften grondslag geeft Ebt dusver lag deNederlandache landbouw verankerdm een stelsel van werekivryhandel eamet in een gemeenachap die er dagrootste waarde aan hecht dat daeigen bodem het noodige voedsel oplevert Het wereldvryhandelastelaelechter heeft alechta uitgerekend water aan den overkant van de oceanenverdiend kan worden Daarvan waahet gevolg dat de Nederlandachalandbouwer in weerwil van zyn bul ktengewone bekwaamheden en preste ties toch altyd een onzeker bestaanheeft gehad en heel vaak alleen matpremies op de been kon worden gahouden Thaiw is de toestand zoo dat m niet genoeg op de Nederlandache akkan kan groeien Dit is een situatie dia voorkomen dat wcreldmarktpryzen ia dt Vereenigde Staten of op eenlga andere beurs buiten Europa den doorslag geven ot de Nederlandache boer zyn bestaan vindt of niet Stellig heeft de kleine boer heden ten dage zyn byzondere zorgen omdat Êy vr er met behulp van ingevoerd veevoeder zün brood bad n at j het fokken van varkens en het houden van kippen Deze mogeiykheid thana vervalleji Wat hem is overga bleven dat ia zyn werkkracht Voorloopig kunnen Wy er slfechta toe aanc spijren dat de kleine Hoer zyn werl kracht zoo intensief mogeiyk in h bestek van zyn beperkten grond an bodem gebruikt door het kweeken vaa groenten en knolgewassen of dat li B zutt arbeidskracht ter beschikking stdt n andere landbouwers die dringend werkkrachten noodig hebben Op langen tetinyn dua voor later