Goudsche Courant, maandag 4 oktober 1943

VOOR BABY kwêlllilll U nog Ad lHr Kiiid rtMp Complete 1 Meubileering ► v s X MMi Keeuwiiks Nw Btaiwnwet 30 R trd m r Hoofdredacteur f O Weysters Rotterdam Aef redacteur voor Gouda en Onutreken f Tleter Gouda Verantwoordeljjk voor de idvertentliii L Akkersdmt RotUrdam UitÉeefater KV Rotterdamseh Nieuwsblad luitterdam rOBTBAIk Gouda plaaUrzick in de topgroep atSn OVEBWIMNMO VAN OLTMPLA EN O S V Diatrietl 1 Uaas D Volewtjcker Spart t AOO Stormvog t1 Xerxes EDO ï ï HBS IWC f Herme DVS DWS J ï D 1 t r I c t 11 Emma VUC 1 A VSV DHC Haarlem AJax te klauw 9 RFC eyenoord X I Sa klasfe A Gouda HW 0 0 EltnkwijkQuick 5 4 UW VIOS i 8 VOL BMT 2 ÜVSi Velox 5 1 9e klaesie B Sch v iin enr Terlaak 0 0 VCS De Postduiven 3 4 GDA Laakkwartier O Olympla ONA 7 0 CromvUat G9V 0 4 4e klasse K Wadduixveea Haastrecht 0 4 Bodegraven Moordrecht Gouderik Schoonhoven 0 3 Ammeratoliche S V Stol Rea 2e klaue A DHC m HBS H 4 11 OKA ii Döin 1 2 VUC ra tjvs n t HW II Quick H 2 laakkwartier H Sch eningerf n 5 0 Bea 3e klasse B Neptunui Hl RFC IH 0 2 AI 0 IV Hermes DVS Hl 1 5 StMtrU ra Fortune U 2 SVV Ut De Musschen n 1 0 Gouda ÜX etjenoord TV 0 2 am Se klasae C Excelsior m RFC n l Imma nrCWTr Fatfenoord m ier mea DVS n 2 Spafta a DS U O O Xerxas ni Gouds II 1 0 R Se klaMe H GSV H OUrmpla n 4 S ONA nihSparU IV l RFC rv Xentei IV U VOC n Neiminus IV 1 4 f ooniioveii aan Wn de eenta elftallen der Goudsche clubs betreft kan eFott aal alle reden tot tevrc denheid bestaan In den belangrijken strijd tegen de kampioen HW boekte Gouda een alleszins verdienstelijke vardeellhg en men mag gezegd hebben dat het een stuk ver jKwakt was het Goud iche elftal na vier wed strüden nog ongeslagen staat dan toch maar op de tweede plaats Nu wordt Gouda UVS oj 8 s Zondag ook van vee beteek nls Olympia kwam tot de eerste zege en hoenyst liefst 7 0 werden In de plaatselijke ontmoeting tegen het ineen el minder dan vorige weke presteerende ONA sp kers met koppen geslagen Ook GSV weerde zich pulk en droeg nu na de z are nederlagen plotseling bU CromvUet een rake 4 0 overwinning eveneens de eerste aan De ballen rollen raar btj de derde klassers tot dusver In de vierde klasse is de kampioen Schoonhoven omhoog naar de spits geschoten Zelf deden de blauw wltten er het hunne toe dour een beste 3 0 in Gouderak en overigens werkten er toe mede de eerste nederlagen van Waddinxveen en Ammerstol tn thuiswedstrijden tegen Haastrecht en Stolwtjk die nu ook weer medetellen evenals Moordrecht dat Bodegraven met 8 2 kraakte Schoonhoven is nog het eeniga onge Iagen elftal maar drie andere ploegen b ben eveneens twee verllespunten en twee hebben er drie zoodat er al dadelijk volop spanning is Wel hielden eenige ploegen zich dezen keer taaier maar voor de reserve waren het toch weer nederlagen Een ultaonderlng maakte Olympia II dat evenals het eerste doelpuntenhonger had en mede In plaatselijken kamp tegen GSV XL met 8 4 de baas bleef Zeer verzwakt is ONA lïT dat in vier wedstrijden al SB tegenpunten heeft aOOGSPANNINQ VT 0 Een buitoigewoon tolrlUk publiek ia getuige geweest van i tdisraun spsimeiiden karap winrln van het iMkftii tot Iwt eind t zeer hoog tempo gehïndh iafd werd In de eerste helft uas het spel verdeeld ec ging sn l op en neer Ottevaogsr die een ulutekende partti speelde bereidde herhaaldeiJtjk de Goudsche aanvallen voor doch de voorwaartsen misten voor het doel de noodtg doortastendheid De aanval der Hagenaari was resoluter maar de rtxyiwitte verdedigers zwoegden van jeweUte en maékten ze eens foutjes Signer outer de lat bezondigde zich daaraan niet In de tweede helft was Gouda uitgesprokm de sterkste vooral in helieerste kwartier Later kwam H V V wat ks doch de thuisclub br le d het beste van het spel N a t Ottevanger blonk loen Rietveld uit De Goudsche achterspelers gmi i echter wat on7eker doen Daardoor beleside ook de Goudsche veste eenige angstige OMmenten Gouda verd eade een doelpunt doch het eene dat zfl naakte moest wegens buitenspel w rden geannuleerd Dit prikkelde de gastheeren tot nó grooter inspanning en de Iaat t tien minufen werd onder hoogsoannmg het Haagache doal aanhoudend Iwstormd doch de bal bleef er soms op onnavolgbare wuze uit VAN EEN LEIEN DAKJE OlympU O N A 7 De royale 7 0 overwinning geeft miscfhien een wat efJatteerden uitslag verdiend is zij Olympia was in deze zeer matige nogal gemoedelijke ontmoeting stellig de sterkste Bij O N A mankeerde een schutter tn de voorhoede die de enkele ffoede kansen had kunnen benutten Bij de gastheeren had daarentegen de aanval waarin Hornwnan en E Krom weer opgesteld waren een goeden dag Krom was de eerste die het doel wist te vinden even later gevolgd door IffuyiwUk Gravesteija benutte een door Krom aangegeven bal en kopte no 3 langs Hofman U t een V r en trap maakte Wepster met een hard schot 4 0 Vlak voor d rust werd het 5 0 door toedoen van lAiylwljk Na d hervatUnx teek het er even op dat de rollen flngen k cren maar reeds na tien minuten deponeerde Krom uonleuw het leder achter Hofman 6 0 Het spel bieef nu langen tlJd min of meer gelijk opgaan Door goed werken vin Mallon ble Olymp a voer tegenpunten gespaard Eenige m nuten v nt het einde ma l te MuylwUk zUn derde ioel nt 7 0 TWEB m BLKE RElLFT Cromvltofe G S V 4 Daar doelman Brem nog steeds niet be ii htkbaar ts had GSV ditmaal de proef genom m met oen veteraan Hofstedf een pioef die uitiii kt nd gesl tagd Is In ds eerste he Ct was GSV overwegend sterker Cromvliet kwam slechts sporadisch voor de Goudsche veste Na 23 minuten gaf spil Lakcrveld GSV de Ulding m vijf minuten voor de rust vergrootte C Br m met een kopbal den voorsprong 0 2 Na de hervatting drong CromvUet de Gouwenaars gedurende de eerste 10 minuten geheel In de verdediging Toen kon Hofstede toonen wat hij waard was en hQ bleek het werk niet verleerd te ztjn Geleidelijk raakte het spel verdeeld Evenmin als in haar periode van overwi zag de thuisclub kasi het net te vinden GSV ¥ w daar en tegen door P Nuvelstein en f Brem den stand op tot 04 Bodegraven Moortfrecht t Het eer ste halfuur ging d strijd gel k op Daarna bleken enkele oudere Bodegraven spelers uitgespeeld waaroa Moordrecht verder het heft In handen nam De gasten kregen door den rechtsbuiten Vis de leiding Kort daarna maakte Bo fegTCven gMtJk Opnieuw kwam door A vau Amen Moordrecht voor maar nogmaate maakte tf thuUcli feltjk J3 2 De vrsuide was wn kortim duur van S6 m afstand schoot Frsdcriks onder de lat B van Adrlc em bracht den stand op S 4 Na de rust voorden A van Amen ui B van Adnchem dl driemaal doelpuntte en oog en strafschop imste émn voorspraac t t OP WEL EN GEEN iCBOT Gouderafc Scboonhovcn 0 3 Direct na den aftrap ontwikkelt zich een vlug i pel met Schoonhoven in de meerderheid De achterhoeden keer n echter alle aanvallen totdat na een half uur de rechtsbinnen van Schoon hoven ru missen van een der achterspelers onhoudbaar doelpunt Na de rust komt Gouderak met en ge Wijzigde opstelling in het veld wslke opstelling echter niet de gewenschte kracht aan de voorhoede geeft Éénmaal redt een der Schoonhoven achterspelers op de doellijn Direct hierna maakt Schoonhoven er O2 van Het sterke Gouderak blijft schotvaardigheld missen Schoonhoven brengt tenslotte dci stand op O S BCEBBOBBHBIO VITOEORVKT Aouncrstolsclie 8 V SiolwUk 1 4 Voor de rust was het een spannenden gelijk opgaande strijd Na em kwartier nam Stolwljic met een goed gericht schot van haar ünksblnncn C Kaptcin de leiding O I Tien minuten later doelpuntte voor de thuisclub rechtsbinnen J Stuurman vla de handen van den kleinen mvaller doelman 1 1 Na de rust kwam StiMwiJk meer n meer opzetten Met twee fraaie doelpunten van den links buiten C Verdoold werd het overwicht der gakten uitgedrukt De Ammeritolschc voorhoede maakte den geheelen wedstrijd een zwakken indruk BERGAMBACHT EA O £ N MOEBCAPELLE LEIBEN IN AFDEELING GOUDA 18 1 ufe van Nleawerkeik Ds ultslagsn van gisteren voor de Afdeeling Gouda waren Groep A Groot Ammers I Bergambacht I 0 1 U N I O I Lekkerkerk III 4 0 Groep B VZV I K B O I S 3 DO NX O Olympia IXI 0 3 Groep C Groeneweg I Moercapell I 0 4 Kleuwerkerk I Gouderak n 10 1 Groep E Stolwijk U Stolwijk IH S 1 Bergambacht II Ammerst S V II 1 0 Zoover als er tot du ver peil op de si uat e valt te trekken spelen d prominente elfts lei f n vorig jaar ook nu een voorname rol Bergambacht OlyMpla 111 en Moercapelle die wederom aan de winnende hand aren Be gambacht en Moerkapelle staan p de eerste plaats Daarnaast zijn er een pa r nieuwe gezichten onder de leidende ploegen de uitstekend debuteerende tweede klasse kam pioen en U N I O als concurrent van Bergambacht en K UXi dat vóór Olympia III aan den kop gaat Als concurrent van Moerkapelle treedt Nieuwerkerk op dat een daverende 18 1 op Gouderak II noteeide Lekkerkerk Hl en Grneneweg die In het afgeloopen seizoen medetelden schi t nen verzwakt te zUn In groep E houdt Stolwijk U zich tot nu toe het best O N A ds kampioen Ij JoMores Voor de JunkH ncompetltls werden gekweld Afdeeling A groep 1 GSV a Haastrecht a 4 0 Groep 2 Gouda b Waddlnxvcen a S O Afd eeilng B groep S Jodan Boys b O N A c 14 0 Afdeeling C groep 1 Moordredit s ONA d 1 0 Hier viel de vijfde van de im besUsrisgen ON A d werd in da eerste groep van afdeelmg C kampioen VOOBSPRONO TBBi4MWK J ni B y i L iban o n Beeds in d eerste minuut nMmt Libanon de leuHnff U O odan Bnys werkt zich Ungxatnerhsnrf los en na 20 minuten maakt G Hoogendoom gelDksil 1 Een kwsruer voor de rust ziet C Verdouw aOn zwoegen bsloond met oi achtlr doelpunt f U Na de rust is Jodan Boys overwegend in de meerderheid Na twintig minuten maakt J Kool nwt een scherp schot er 3 1 van Libanon krijgt een kwartier voor het einde een vrijen schop voor hands te nemen Velke door een misverstand in de odan Boysverdedlging succes heeft 3 2t Een minuut hierna maakt Libanon gelijk 1 Steeds Hooger 11 Oud BelJerUnd odsn Boys U l S ATKLEÏIEK VOIES OEBBE IN ALTBEN Onder de tien ploegen die aan de Zstardagmiddag te Alphen gehouden wissel estafette J wars door AlpherC over SBOO m deel namen was ook Virn et CelertUi Uitslag was 1 AA V SB Alphen min 57 sec S S ROT Den HasE 3 Vlrej et Celentas 4 BoUand Leiden OFnCIEELE MEDËDEEUNQEN CHBMUCHE PBODUCTENBBSCHIKKINO In de Staatscourant van 1 October 1043 is ds Chemuche ProductcnbsschlkUng IMI no 1 In vernieuwd fi t n uitgcbreidereii oim opgenomen In de daarbij behoorende tabellen A B en C zijn de nieuwe distributiegoederen welker aantal is uitgebreid vermeld Krachtens de nieuwe door den directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten uitgevaardigd voorschnften zijn voor iedereen celdende verbodsbepalingen van kracht geworden ten aanzien van 1 het koopen met het doel deze weer te verkoqpen van alls op ube A van ds Chemische Productenbeschikkbig vermelde goederen 2 hst verkoopen sflweren vervaardigen en verwerlMn van vloeibare verzoetingsmiddelen 3 het koopen verkoopen afleveren en vtfwerken van zoetstof 4 het vervaardigen van cosmetische producten waaronder worden begrepen parfumerieén huldverfraaimgsmiddslen huidverzorgmgsmiddelen en alle soorten bsdzout S het verwerken van magnesiumsulfaat incl bitterzout natriumchloride en glauberzout 6 het verbruiken van calcmmcarbide Aan niet bij het Rijksbureau voor Chemische Producten ingeschreven ondernemingen li het verboden zonder vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten de op tat ei A opgenomen producten te koopen verkoopen af te leveren te vervaardigen te gebruiken te verbruiken te bewerken te verwerken of deze handeïmgen te doen verrichten Voor bij het Rijksbureau voor Chemische Producten ingeschreven ondernemingen of voor bepaalde categorieën van deze zijn o m een aantal nieuwe verbodsi epalineén uitgevaardigd omtrent cosmetica oplosmiddelen carbid azijnzuur citroenzuur kunsthoorn magnesiumsulfaat natnumchlonde zoetstoffen en verzoetingsmiddelen en zijn de voorwaarden verbonden san besuande dispensaties in enkele gevallen gewijzigd POOXAABDAPPELEN VOOB VOLK8 TUÏNDERS In tegenstelbng met doqr sommige handelaren in pootaardappelcn geplaatste advertenties behelzende dat met ingang van 1 October reeds aanvraagformulieren bfj onze P BH ff te verkrijgen zijn berichten wij dat dexfc formulieren voorloopig nog niet beschikbaar zijn WtJ adviseeren de volkstuinders niet naar hun P B H te gaan alvorens onzerzijds gepubliceerd is op welken datum de uitreiking zal beginnen Dit tijdstip zal in October bekend gemaakt worden ZWITSAi KINDERPOEDER Voor de teert ImU pan baby is Zwittalpoe r onmnbüort Grootestrooibas40 Namttakjet 30t Zóó jong Inderdaad zóó jong Want dan is een premie die voor npemjnd een bezwaar kan zijn voldoen de om het studiegeld van Uw kind veilig te billen door een verzekering bij De Centrale DE CENTRAIE RjJDilrêal 7 fMt f Maak n spoedig eindi aan die kwellms rhaamaMacha pi nm De laa minerale louten In Kruachw m veren Uw bloed en roeren Uw llcioi nieuwe lerenakracht toe waardoor d ow zaak van Uw rheumatlactie pun wordt wei g nomen De pUnen zulten spop i fafn D om tenslotte geheel te verdwenen KRUSCHEN Gaaomdkeld ier eea ceal per da Apoth en DroK 0 41 0 76 1 47 N V Ro ntr LBVHHNO VAN ICHAPKN TI DCtn EN QOUOA Ingaande 4 October 1943 zal op d w markten Gouda en Delft wederom wektüb gelegenheid zQn om achapen aan htl drUfachap voor Vee en Vleeich te levertn tffa het lette uit n U SCHOUWBURG BIOSCOOP f i DINSDAG ILSE WERNER let miuite leitai m m tngi koriscfee ndefSckaps aOi e i HAHS tUwE mE0DOR OANEGGER JOSEFINE DORA RECiEi CARl BOESI TOEGANG ta iAAR Nu is het tijd om Uw lb mbollftn te bestellen 1 SkKt tiJO OQ pottnk mng KW VON lto mboll nb drf r FlOKA t KIIUOOM 7S n U onNonot ntANCO THUIS ondsnftiand pnt tteoMtMé itnU BkwmboHcn Hyoc i 30 TulpM 30 NcHCitMii 30 Cn evHM 30 Srmww KMffl 30 bt Druffjèi fhfi aan ntHMm n 5 fontaiflteh Pop gaoi ulp n Biedt zich aan flinke bakk rsiaerling oud 17 jaar Br no G 6931 bur v d bl DeBoskoopscheMelklnrichting vraagt een flinke MELXBEZemiEII Leeftijd niet onder de 20 jaar Persoonlijk aanmelden Voor terstond gevraagd 2 vrouwelijke eo 1 mannelijke REIZIGERS op ruime provisiebasis Br no O 8928 bur v d bl dat U bl ten sterfgeval kunt opbellen No 3726 de Algem Coop Begrafenis Vereeniging Rotterdam U A te Gouda W C A Laugeman Zoiitmanstraal 60 HET ADRES voor een btgntfenis of crematie tegen STANDAARDTARIEF dus ZBiidir WINSTBEJAB Vela tevredenheldsbetuigittgen Houten broches Gereedstaande partijen houten handbeschilSinrds broches te koop gevraagd Vloemans da Costalaan 3 RJjswQk Z H De Heer en Mevrouw C HUISMAN BinnendiJk geven met groote biydscliap kMnlt van de gelto rte vanhun zoon LEENDERT iVlARINUS Dordreclit 2 OctolMr 1943 Wolwevershaven 25 Heden liehaagd liet den Heere tot Zicb te nemen m ZUn He riyi lieid onzen gelieiden Vader lioHANNEt SIMON UNtEN Emeritus Predikant der Gereformeerde Kerk van Waarder Weduwnaar van Wlllemina de Roo in den ouderdom van 79 jaar Utrecht H LANGEN Rotterdam J S LANGEN Ir C LANGEN van IMiddelkoop Gouda LANGEN C LANGEN Utrecht W LANGEN T LANGEN a R LANGEN Utrecht I Octolier 1943 VIvaldlatraat 33 De teraardebestclling zal plaats hebben op Woens dag 6 October a s vertrek van huis 11 uurv m naar de 2de Algem Begraafplaats Kovelswade H A Ma EIJKMAN ARTS v Bliiav n ea tal Maandag 1 1 October de praktijk hervatten ündergeteekende verklaart dat hU niet degene Is die door dt Politie Is aangehouden voor fect verduisteren van een auto a d C Th Steenbergen Bodegraven if de Psychiatrische Inrichting He St Jorls Oasthuis te Delft wordt gevraagd een DIENSTBODE Inter Aanmelden bl het Hoofd der huishouding Koningsplein 27 te Delft Welke vlotte dalhc wil goed gsiii verdienen net de verkoop van een veel gevraagd product in bet Oosten r l l t land Brieven no g 6929 bur v d blad Heer loekt zonnige III en BlaiipkamMm of z pension op goeden stand liefst centrum Brieven no O 6938 bureau v d blad Gsvraiyd m nit Dagmiisje voor hef bovenhuis van 8 12 en van 2 5 30 Zondags vri AdresMarkt 30 iEHUn DUHEiaE of Meisje voor halvB dagen FluweelensiBgel 90 tn de week van 4 tot 10 October kunnen worden aangenomen t al Goederen om te STOOMEN Alle goederen zi n tegen brand Inbraak diefstalen fransportschade verzekerd e pelikaan I STOOMERIJ en VERVERIJ vanaf 1907 I GOUDA J bl Goederen om Z W A R T te vorv ii TElEfOON 3066 n 3076 Kanioor Amaril a 21 bl da Karnamelluloot Goederen worden ook aangenomen doors Magazijn De Klow Oosfhaven 14 Telef 2753 SANITAIR Daub s Handelshuis RV Óndegracht 227 229 Utrecht Tel 12677 GEVRAAGD MACHlNESTIKSTERS HANDWERKSTERS en LEERLIMGEN Brieven of persoonlijk uomelden Avenue Concordia 118 Tusschen 6 en 8 uun Erasmusstraat 24 en Beukelsweg 88 Rotterdam VEfiMETOEXillCOilOll Daar slaat zoo menigeen op t randje Is ln de kroeg het beste Klant je Eén stoot één stap Een dronken lap De laatste sta op d hellende baan Is zonder dat men t weet gedaan PENTO TANOPOEDER POETST PARELWIT BB oanl por dooa Balt A de Jong OosthaveoJEtty I l ii 6iyiiail G 6 0 11 Maiazijn vai Piffuinllinn Tollitirtlkilen Erres Kookkachels 45 KOVCX N V Kleiweg 34 Gouda KiDE VOETEN Gleed in de stoof MaMa Alanatbada gevraagd voor den dag netjes en zelfstandig kunnende werken Hoog loon S DE VRIES joubertstrut 78 geeft heerlijke warmte Verspreidt geen onaangename lucht Pakken i 23 cents bij Anton Coops Oresis W dalraal 31 KLEIWEQ 108 Talal ttSO aauda THALIA De film die wl tot en met Woensdag draaien heet J iefdes komedie LiebeskomOdie en ze is n kostolijka comedie Geen wonder ook Theo Llngaa voerde de regie Llul WaldmOller Magda Sehneldar Jahannaa Rlamann en Albart Mattaratook spelen de hoofdrollen en Theo Lififlan zelf verhoogt d gra pigheid ata kallnerl Bovmditn een pfttige handeling N en voortreffelijke muziek loopt het weer storm dus beapreakl Uw ptaataani 2 uur voor iedere voorstelling aan de kassa Toagang bavan IB Jaar de luist pldcttal Goot Uw gebolsdooi niet wsg maar gabruik haai da volgao a kaar weer wanneer U bl Van Buuien gebak gaat haUa Voor 10 gebolciei of aan taait vao i I m Soiu luiler 3 dagen van tevoren Inlevaren WMt wat U eet set koek en banket voni 6 J VAN BUUREN Zn YAABTIM rUMC OIBAKflW BNI iLlAtBN til COfD ROI tAND Koning Winter nadert Geeft nu Uw Wlnterklaadlna bl ons in bewerking Wl toveren nog steed stoomgoedaren blnnan Z waken en verfgoederen binnen 4 é 5 weken af Stoomerii en Ververij SiBda 1876 Firma J Pa MUL KORTE TIKNOEWta 4 Tal SBST na 6 uur 3294 iKlutU Boemeaarilliiizitters enz Alle soorten in struikvorm La t Uw boomgaard met onderbeplanting volzetten op Type s 9 4 13 enz Peer op Kwee A en C deze herfst gepoot volgend Jaar reeds vrucM Ook voor kleine tuintjes n ideaal Verder alle torten VKUCBTGOED Alles zooveel mogelijk onder NAK Bestel tijdig want ze zijn krap C VAN VLIET Berkanwoude Telefoon 230 Hard gewerkt niks geoogst Zorg dit U dal akt hoeft ie tttiea volenden tomeri Oni met Uw laiicud ni al met n bm goed middel Cercein Oan voorkomt U gruniiekien co kicauchimmcla dan oegM U méérl Es l eh ndell U het saad dan ook nc met Merkil dan blijven de knaicn ook ejl vóór het zaaien 0SAIieiiMOBKn iegen iektenenkramen Café Dicky AAARKT 54 i lederen Dinsdag Donderdaf Zaterdag en Zondag het ensemble Jan Oorschot Mat zang van Annia Bakker DOUWI EGBERÏS NOBUTO THEESURROGAATTABlEnrEN komt echte thee nabij l rï v Overal verücri gbaarl Een nieuwe REBENiAS monder punten Utt twM ileHie lekan door Pellhe gevarfd en waterdicht gamaakt lcrl g U aan kmurlga ragen ae Prlia I 0 99 par vlerk meter Wy belatten en ook met kat laten eonfactlonfleeren deiar Janen PALTHE 7 t Mal ara