Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1943

K ni Itf W Ia 6 October 1M3 Bureao Markt 3t Tiriatooo ri i PDMrtkaalot 4aiW GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUt A EN OMSTREKEN Pnja S centt per num mer 82i Jaargang No 21362 CtMttradacttuft 7 TIITitB a n4a De Oost inzet van den N A D nr bi het Z W van het Bezók Bialystok waaifaeen het uit omstreeks 790 vri wUlii ïTS gevormde koi Oost 10 van den Nederliandadven nbeidsdienst is gereisd om daiff airtieid aan den bodem te vemditen atgiQomt een 160 K H lange rivier de Nurzec Toch ia de plaats waar zij in de boeg uitmondt narby het stadje CzKhanowic hemelsbre l alechts 66 K M van haar oorsprong ten Zuiden van Klescaele verwijdierd En waa haar enorme len nu alleen het gevolg van een of meer groote bochten dan zou alles in orde ziju geweest allfoans voor Polen waar afwateringssDelsela vrywel owbekende groottieden zijn Maar neen de Nurzec bezit ontelbare haarspeld waardoor haar sfrooming veel te traag en haar bedding te smal is ter ul al de zich ter weerszijiden van deze rivier ultstrdtkende moerassen op een juist wijze werden ontwaterd haar capaciteit daarvoor veel te gering zou zijn Normaliseermg is dus geboden óm vervojgens 25 000 h a nieuw bouw en weiland te kunnen scheppen en dat grootsche werk is nu aangepakt door den Nedeiuandschen Arbeidsdienst dia dit jaar mlet vier vrijwilligersafdeeliogen naar het Bezirk Éialystok is getogen Niet alleen komt die pioniersarbeid via de Europeesche voedselvoorziening ons eigen voUc indirect ten goede maar ook direct Want d Duitsche Rijksregeering die volledig Ijcgrip heeft voor den nood van Neetland zonder koloniën heeft te kennen gegeven dat zij het vormen van Nederlandsohe kolonisatiecentra in genoemd Bezirk ten zeerste zou toejuichen en daadkrachtig zal steunen In de toekomst kunnen dus Nederlanders profiteeren van den zwaren arbeid welken de Ngderlandsche Arbeidsdienst daarginds presteert Behalve het scheppen van nieuw bouw en weideland omvat het werk evenwel nog een factor van beteekenis en wel het ontwateren van reeds bestaande weiden waardoor het verzuurde gras dermate wordt verbeterd dat van het daar thans grazende Aanmelding Wtmrêportkamp irbraakaanvatlen op Koebanbruggehoofd s ageii Het aland Kos hezét Corfka ontruimd Frankfort zwaar getroffen ucces der uuivallen lezoeht moet erdanln den toegenomen Duttschea tegenetaod Een hervettwg vaa het Sovjot Buwiiche otfenslet op groote schaal tctUJnt niet voor den winter te verwachten De veranderlna in de weengeatetdheld lanog niet ingetreden in het Zuidelijke deelvan het front waar pog itetds droog warmweer heerscht Hier ia na de vergee chehevige aanvallen die de t oIa ew1aten devorige weeic in het gebied ten Zuidoostenvan Saporoaje IWbben ondernomen eveneenseen verflauwen van den strijd waar te ne men doch er zijn teekenen die erop wtjzcn dat van Sovjet Ruaelsche aUde nog voor hetbegin der regenperiode een nieuwe pogingzal worden ondernomen hier door het frontte breken en de Dnjepr te overschrijden Het Duiteche front dat hier nog niet deOnjepr heeft bereikt Ufopt ongeveor van Saporosje over Melitopol naar de Noordelijkekust van de Zee van Azof Dezd sector isoogetwijfeld zeer belangrijk daar indien hetfront zou moeten terugwijken de Krim zouworden afgeuieden en den taar staandenDuitachen divisies alleen den terugtochtswegover zee zou overblijven Bij een eventueeleoversciuIjding van den Onjepr door d bols jewlsten zouden de Duitaehe troepen In dengrooten boog die de benedenloop dezer rivier vormt door een omtrekkende boweginfernstig bedreigd kunnen warden og STBUO m n iii tt Militaire klingen te Berlijn verklaarden gisteren dat bet ItaUaalieche front na de evacuatie van Napels beweeglijker geworden is De Angelsaksers verhoogen den druk op belde vleugels van het front Notf bei ai de mogeiijkiieiu om daal te namen aan het Waarsoprtkamp dat Zatsr dag a October a J verrekt riinka kerels van It Vm It jaar dia aan dit kamp wiUandeelnemen kunnen lioh Donderdag T October a s van des morgana 130 tot das mlddaga 2 uur in den Dierentuin In Den Haag voorde keuring melden Reiskosten vanaf woon plaats naar Den Haag en terug worden vergoed Volgens verordelUng van den Rijka commissaris moeten werkgevers en scholenvoor deze kampen dia een maand duren vrij geven Werkgevers moetan het loondoorbetalen en mogen deze maand niet als vacantia rekenen Kosten sljn aan deze kampen niet verbonden terwUl In da kampendienstkleedlng schoenen en sportgoed alsmede een zakgeld van 30 Pfg per dagVerstrekt worden Daarom Aarzel niet langeren Iaat je Donderdag 1 October a a In D iKaag voor hel earstvolganda Weersportkampkeuren Stapf DB VRUBCID VAN DKN PAUS In de kathedraal van Sevilla heeft Zondag de kardinaal aartsbisschop Seguar het wqord gericht tot een duizendkoppige menigte Hij verklaarde o m dat er geen aanleiding be staat om gemeenschappelijke gebeden voor da vrijheid van den paus te doen liouden Al eenlge kardinaal van Spanje staat hij in direct contact met den H Vader en kan hij derhalve met beslistheid vaststellen dat deze geen gevangene is Het la onverstandig zich te laten vangen door dergelijke ongegronde gerucllten want de pauselijke waardigheid Is te heilig daa dat men daarmede kan spe culMren Tegen gemeenschappelijke gebeden voot een apocdigeh vrede la achtar niata geen bezwaar MMIT8 OP DOORBKIB B SÏPTB Naaf da BngalsOhe nieuwsdienst meldt heeft generaal Sntuts op zijn reis naar Londen in Egypte vtHoefd an tijdens het bijwonen vsn een parade het woord gericht tot de Zuld Afrlkaansche en Rhodeslaanaehe troepen Laat de illusie varen zoo 4 eide Smuts dst deze oorlog zljQ einde nadert Ik ben er van overtuigd dat aa felste et bloedigste veldslagen van deian oorlog nog moeten komen HNf KIEUWC DUirSCn TOKTEOOf In da gealUearde bladen clrculeeren nogsteeds berichten over den grooten convooi slag die gedurende da laatste helft van damaand September op den AtlantlschenOceaan gewoed haaft Ba Haf 1 0 en Ante rlkaanaohe matrosea verklaren dat vanDuitaehe zijde een nieuwe torpedo In denstrijd gttbrscht wordt die een varschrikkalljke uitwerking heeft tt Berlijn wordendeze bencivten noch bavaatlgd noch gedamenteerd OeNew York RaraldTribune stelt in een beschouwing over dan oorlof terzae vast De Duitsche duikbooten zullen allaan uit den strijd op den AtlantlschenOcaaau teruggetrokken worden om opnieuwta wordiyi ultgarust Het is duidelijk da$desa meuwa uitrusting goad aal djn v horloge ook nog een tclralen kettina had ge geen waarde had geacht ad laten liggen waarop d antwooi dde dat zfl die ketting van legen dia z J verd Zij had gepoogd da badtnrichtUtg toch ta verlaten hetgeen haar w verhinderd Ten slotte had tij het gevonden horloge op den vloer neergelegd op het terras om nogmaals door een achterdeur ta prot eeren weg te komen U haaft het toch bU de polütla bek pd wees de rechter Uit angst beweerde verdachte een uitvlucht dia er noch bij den officier noch bl den I echter In ging Het O M elschte 40 boete of dagen hechtenis De rechter heeft er aen tientje afgaan doch gaf da juffrouw een reprimande nieda en de waarschuwmg voor dergelijke onaarlljkheden ni meer voor zijn tafel te kotnan Dan zou het gevangenisstraf worden Voor een kwartje Willem Is spoorweg arbeider en woont ta Nleuwerkark a d Ussel HU heeft som nachtdienst vn dan staat de trein naby het station In de directe nabijheid van ata boerderij waar hij wist dat ar volle loata melk te krijgen zou ztht Op een dag dat hy juist jarig was meenda hlj er zijn gezin een groote i vreugde te bereiden om twee flesschen volle melk bij den boer te gaan koopen Met zijn ledige flesschen toog hij In den nacht op stap naar da boerderij klopte aan de deur doch de boer die een gezond slaper is werd er niet wakker van Toen was Willem zich zelf gaan helpen Uit een der geheel met volle zoete melk gevulde kannen op het erf had hij zijn twea meegebrachte flesschen gevuld en eerltjk dat hij was er als betaling een kwartje bijgelegd Maar hlJ werd netjes gesnapt toen htl hat spelletle op een anderen nacht wilde her halen en zoo stond hij terecht Rechter Hou je kbnljnen Willem knikte Rechter Wat zou jy er dan van laggen als Ik op een nacht uit Je hok een vetgemest konijn haalde en er een tientje voor betallnf achterliet Willem keek sip en gaf toe dat hit dat heelemaal niet leuk zou vinden Rechter Zoo precies als thans mot dia melk bl dien boer Trouwens da boer mag geen melk zonder bon verknopen Het O M vroeg 15 boete of 10 dagen En de rechter legde deze btMta op GetuigeniMVonden in Ynje Evang Gemeente DS VAN PETEGEM OVEB GODS BELOFTEN bi het keriogebouw der Vrije Bv n l liaohe Gemeente werd gistOTavond de eoBte wmteravon3dienst van dit seizoen gehouden Ds H C Leep de voorganger der gemeente legde in zijn inleidend woord de beteeken ia van deze diensten uit Het aal niet gaan om de sprekers en hun onderweirpen maar bet zullen getuigenisavonden worden van de liefde en trauw God Ds J J van Petiegem te HUvar um sprak naar aanleiding van Rsabn 119 49 Gedenk diea woords tot uwen tóiecht gesproken op hetwelk Gy mij hebt doen lnopen ilh een boeiend en gloechnol betoog wees apaVfer er op dat nwn in luex W at geloof staande zich bij God mag beroepen op de beloften die Hy Zyn volk ne deed Wanti wat God belooft dat ml Hij voUxrengen Elen gelooviga die Zijn belofte aangrijpt neemt God zelf aan Waarom zoekt gij het in wonderen en bevindingen Niet is zekerder dam het Woord van God Ook ten opzichte vto de tengclylcsche beslommeringen ken men m h ti geloot tot Hem om uitkomot bidden Maar emdigde ds van Petegem zoekt eenst het Koninkrijk Gods en Zyne gerechtigheid en al deze din n zullen U toegeworpen worden Gemeente en fcoorzang verrijkten mede dezen aivond BümChtohd STABSLEITEB SVNDEBMANN VOOB DE NEDEBLAND8CHE FEBS jGïemekl wordt De plaatsvervangende Ïierschef van de Ruksregeering Staibseiter Sündermann heeft in den Haag gesproken voor een grooten kring van vooraanstaande journalisten ZiJn uiteenzettingen betroffen vooral den psychologischbn kant van het oorlogsgcA euren In een strijd die aan elke zijde eischt dat de laatste energieën in het spel gebracht worden aldiu var klaaide Sündermann treedt de vraag naar de oorlogsdoelen en de gevecfatfflnotieven steeds sterker op den voorgrond Voor het Duitsche volk is er daarbij een duidelijk standpunt T ans weet de geheeje wereld dat Londen dezen oorlog niet begonnen is om Polen te redden doch om Duitschland te vernietigen t eze zekerheid en de poging der Vereenigde Staten om in bondgenootschap met het bolsjewinne Europa te veroveren fundeert in het Duitsche volk den sterksten moreelen impuls die er in een strijd bestaat het weten dat 4iet om zijn of nlet zijn gaat en dat slechts de overwinning het verdere nationale bestaan mogelijk maakt Juist omgekeerd is de toestand in Engeland en de Vereenigde Staten De oorlog van Churchill en Roosevelt is noch vqat het Engelsdie noch voor t Amerikaansche volk een natjonale noodzakelijkheid In de volgende t aae van den strijd om Europa waarin er geen Simowitajen Darlans en Badoglios maar in plaats daarvan ook voor Engeland en de Vereenigde Staten zware offers en groote verliezen iullen zijn zal waarschijnlijk het bloedige ontwaken van t Britsche en het Amerikaansche volk waarvan reeds thans vele teekenen zich aankondigen verdere vorderingen maken Nilt Duitschland doch Engeland en de Vereenigde Staten moeten een zenuwoorlog verwachten het Joodsche oorlogsdoel Duitschland uit te roeien Verdweaen ietaen Op de Markt is gisteravond in het donker een voor een pand neergezette hecrenfiela ont vreemd Van een scholier uit Schoonhoven Is het rijwiel verdwenen terwil l t ter reparatie bü een hersteller stond WEO BBDIBNDE NAM QOI Cionsen om hem te zeggen dat hU zich van diena naam bad buiend Cronsen vertelde hem dat A hoe een nieuw verhoor had ondergaan en dat men hem den brief van den bankdirec teur Halm had voorgelegd Aaiboe verklaarde dat het geld afkomstig was van gelukkige speculaties Het waa hem echter met mogelyk mede te dee len via welke bank hy de tianaacties had doen uitvoeren Later gaf hy weer te kennen dat het gekt hem uit het buitenland zou wcmjen toegezonden Het was smokkelgeld l Ja waarom ook met sprak Vosz Maar met wien heeft hy dan in het iMii tenland zaken gedaan Hy weigert dit te zeggen Dan moet hij nog eens verhoord worden antworadde Vosz Het is vanhet hoogste belang dat wy over alleswat hem betreft bijzonder dit punt in het reine komen Vqsï richtte zijn schreden naar den Rohden Toren In de Regenstraat die zwakjes verlicht werd door de lantaarns van de Kjöbmagerstraat stond een man die couranten verkocht Eigenlijk waren er twee één die hier altijd atond en een andere Vosz stapte op dezcli laatsten toe Hy haalde zyn portemonnaie t voorschijn en kocht een paar avondbladen Nog iets bijzonders vroeg JiQ ischtjes Neen heelemaal niet Heeft iemand den Bondam Toren verlaten Neen langs dezen kant niemand De deur werd slechts één keer geopend dat was toen de koster uitging Dank je wel het is goed Wordt vervolgd Bet een braoht het ander uit Als daders van den In de werkplaats van de N V P J End nburg s zeilmakerij aan de Peperstirai t gepleegden diefstal van 200 M staaldraad heeft de politie reeds den volgenden dag aangehouden den IT jarlgen employé der firma C v p en den 17 jarigen kruideniersbediende C S Om den diefstal mogelijk te maken had de employé eenige dagen te voren opzettelijk een ruit vernield en bil de Inbraak was de stopverf van de nieuw Ingezette ruit nog zoo zacht dat deze gemakkelijk kon wqrden uitgenomen en de al klaargelegde rol staaldraad weggehaald De rol wa verkocht aan den 39 arigen aannemer W S Tevens kwam uit dat de bedlende in de laatste zes weken nog drie diefstallen In zitn dienstbetrekking Jiad gepleegd waarbij achtereenvolgens drie staaldraden dertig schappen en een dekzeil waren ontvreemd Het staaldraad had de medeplichtige verkocht aan tijdelijk hier ligende schippers de schop en en het zelldoiek waren eveneens naar den aannemer S gegaan bij Vl ït l S brengen de ie a e geleverde goederen de 200 harde beproeving van een langen strijd vol opofferingen zal het niet over leven Thans demonstreeren Britten en Amerikanen om geld of levensmidde len na verdere bittere ervaring zullen zii hun stem verheffen om den oorlog te vervloeken dien zü thans voor vreemde Joodsche belangen voeren De uiteenzettingen van Stableiter Sündermann werden met grooten bijval ontvangen en vonden by de Nederland sc e joi malisten den sterksten weerkUnk KCBKELUKR BEROCPHT Nad Herv Keek Beroepem naar tflracht ds A J Brinkman te Zegveld Bedankt voor Bottardam rattanoord Mr H A v d Valk ta M staaldraad de schoppen en het zeil in beslag genomen loonden worden De twee jongeltü badden in totaal ƒ 167 W ontvangen en dit geld opgefuifd BE8METTELUKE ZIEKTEN Over de we van 19 Dot 25 Sept kwamen de vdlgende gevaUem van besmettelijke ziekte voor dyaenterie Bodegiwven 1 roodvonk Waddinxveen 1 Zeven huizen 2 dipMherie Beigannbacht 1 Bodegrvren 2 Gouda 8 Gouderak 1 Heken doit 1 I ange Ruhfe WeWe 1 Moordredtt 9 Nieuweikei i a d Ussel 4 Oudo certc ad Uwel 1 Schoonhoveif 3 Waddinxveen 2 WUng anden f Kerk Beroepen naar Moerdijk eand D Krijger hulpprediker ta OoKlTaclit Zoi lag It xjri n i O l fl M A 27 J CD I 30 j en iepen Wooi ver I lubij d inden en do A J l M 1 ir 42 43 1 v l 1 l 7 K iT van ir ito 40 44 na 41 g n ii n AlMii ƒ 6 5 litcr n I voer ofpettoevel der Duitache weer deelt dxl Din da mede kei Eaebaabrnfgeiiliaofd werden daorbraakaaavaaen der trabjebloedix afcealacea Aan den Dajcvr fa het ecBtnun en op plainm fa het Noorden van Mteiyk ttwt mlalnkten plaatse aaoTalln vaa den vUand DaarbU het voorBi in het rebied der ndlac en ten Weaten van tot heftife geveebten die op jgMBbUk nog voortduren rifZBid ItaUë v nt rfcte deXJand l diBk tegen den OosteUlken sector liet front een landde tegeUffcerttJd achter ona front bij Termoll Duitaehe strUdkraehten xUn tot KJ Itgenaattval ovargecaan I aansluiting op de overbrenging van t0 op Sardinië gestationneerde DuitgM troepen naar Corsisa werd thana ffk dit eiland volgens de bevelen ont nd en alle troepen met imbegrip van i iware wapenen stukken geschut rwagen motorvoertuigen en alle eel naar faet vasteland overgeht Onder bevel van luitenant genei von Senger und Otterlm die als met 2 jn staf het eiland verliet r in voortduienden stryd teg n de de troepen van Badoglio Gaul en Amerikanen en tegen een JSte vijandelijke meerderheid ter zee Kt fa de lucht opnieuw een unieke Mtie getevard Zelfs de inscheping l onze laatste vemielingsafdeeling door den vijand niet verhinderd ligiden EvenaU de onder bevel van liiDUtbu naciht Meendaen Bohlken en IS in ter zee Engelhardt staande forlaitief der marine die voor het meeren1 met kleine sohroen de geweldige liirKMrspreatatie volibrachten hebböi I tranJsportformatiea der luchtmadit der ondersoheids i De eigen ver 1 bU de totale operatie zijn uiterst bi Of S October begon in hei UoatelWie de Middeilandache Zee een lan Itaoperatie van alle weermaehtson IJHMlen tegen het ten Noorden van I liggende eiland Kos In geveohllB die t dagen dnnrden werd het ver IM van den vQand gebroken en lie liHd beiet 600 man van de Britsche llae it l n g en 2600 nu n troepen van BaliNile werden gevangen gjenomen 40 Miken geaehut tx vliegtuigen en een laUp buitgemaakt De lUveiing van M alland van de laatste veratroolde 1 van den vtjand ia nog gaande Aiitache duikbooten hebben in de ellandsche Zee vooi de Noord llUkaanache kust uit beschermde lliindelijke convooien 7 aahepen met Ma gezameniüken inhoud van 59 000 tta en een torpedojager tot zinken Ifibracht Formaliei geveohtsvliegtui liai vielen in hetzelfde gebied een jmiiTOOi aan en beschadigden volgens lie tot dusverre ontvangen rapporten l ny groote achepen zwaar Rirmaties vijandelijke vliegtuigen welMunen overdag en des naphts Ikmuraanvallen op plaatsen in het mr Main en Saargebied Buiten Won zwaar werden de woonwijken ratad Frankfort am Main getroffen idere vemieJingen worden gemeld liit Offenibacti Mannbeim LiKhvigs Iwaï Worms en Saarlüutem Door IWitverdedigineutrUdlirachten wer I gisteren 41 vUandel ke vliegtui voor het grootste deel zware jenwerpew neergeschoten De Duitaehe weermacl t ondernam I dm afgeloopen nacht een leaks af Ijjtaarlijke aanvallen op belangrUke IKJMten in Ingeland Ata de Weat Fniiach kuat kwam Ijtt In den nacht Van S op 4 October IW Wn gevecht tusschen lichte Duit ftt vlootstriJdkrachten en BritschejwMdojogers Een vijandelijke torIMj ager werd getorpedeerd C andere werden talrijke artil Wnreffera geplaatst De Diiitache natie keerde met geringe schade It naar basis terug llmAPPIIfG Bm SOVIR AANTAIXEN i J A N P eorr poiul nt ta BerUJn nwMt het ocntrale front la da Sovlet Vnli tmtn ntmt óet iMtsta da i IS tw nm randen iDVIocd op da op IS voions I ultaeh vh t nog niet zeggen dat d beruchte IfJJfcrpeHode reeda la Ineetredan Van Wt Rusalsche zijde wordt de hovige reIP K oorzaak fenoemd vu da verslapping 15 IMalewistlacha aanvallen die op het iTMHk aan nat gehaele front ta coostavan Dultteha itjda verklaart men gen dat dit a n voorwsndael la en I werkMtlka oorauk van hat afnemend U g rt evelkabkaT war kat ZnMen geneK liMaratlu KcssaMag Bk met v r i r generaal der pantsertroefc Yi r eel bu baspraklaf operalla In Hun fronutelor rP K Lttthge H H vee een 50 hoogov melkproductie kan worden verwacht De Oostatdeelmg 103 te Kleaiozele heeft de normaliseering van de Nurzec in haar bovenloop op 2 Augustus j L aangevangen en het werk vordert gestadig nadat zU eerst den weg waarlangs het daar zeer amalle riviertje moest worden bereikt in belangruke mate had verbeterd De korpscoitunan dant heeft dit jaar de helft zijner mannen voor het werk langs de Nurzec bestemd m a w nog een N A D afdeelhtg arbeidt aan hetzelfde uitgestrekte werkobject Dat geachiedt te Czichanowic beter gezegd zal geschieden want de Oostatdeeling 102 kan haar nioerasontwateiringsarbeid eerst aanvangen zoodra het voor die streek vrij ir wikkelde project is gereed gekomen Thans is deze afdeeling nog bezig met het verbeteren van den weg langs de Nuraec naar Kuczyn n l het do xapit ten Van den voor water ondoordringbaren ondergrond vervolgens het aanmerkelijk verbreeden en ievena egaliseeren van de zandlaag en verder het graven van bermslooten Bovendien moet 6 meter van detj 9 60 m breeden weg worden geplaveid Waarom niet over de geheele breedte zullen vel lezers van dit artikel willen vragen En daarop zü het volgeride geantwoord de paarden voor de panjewagens der Polen zUn onbeslagen en voor het behoud hunner hoeven is een zachte strook in den weg niet alleen gewenscjit doch vereischt De Oostafdeeling 102 heeft het met haar kwartieren ook best getroffen evenals de andere onderdeden van het N A D korps 10 want behalve over een aantal houten barakken heeft zy de be chikkin g gekregen over een buitengewoon ruim 3 ihoolgebouw Ook in dit kamp is de stemming onder de arbeidsmannen voortreffelijk en velen hunner zullen het betreuren als in den aanvang van November de terugreis naar Nederland moet worden aanvaard In het komende voorjaar zal de Nederlandsche Artjeidsdienst evenwel een tweeden Oostinzet naar het Bezirk Bialystok afvaardigen welke uit belan ijk meer afdeelingen zal bestaan en dan zal o m het Nurzecproject op nog verscheidene andere plaatsen tot uitvoering worden gebracht Voor den kantonrechter Ot4D BHATTCBHAMO aan DB rLASSEN Er wai iet van den aeest van Winmetou hot opperhoofd der Apachren en van OM Sbattertiand zyn blanken vriend over wier avonturen in die prairièn van het verre Westen Karel May onae Jongensfantasie zoo hevig kon boeien gevaren in en er leefde iets van h un spannende achtervoii gen in den speurtocht van èc twee Reeuwyks politiemannen die heibben laten zien dat itet polltieva x vol romantiek kan zy b Die Heeuwijksche spoorzoekers dan smaakten de bekoring en het prikkelende van het avontuur van de sportieve voldoening van een succesvollen speurzin Heel m de vroegte al om half vier in den Julimorg n waren xy er op uijtgetrokken jtiaaeen landtong aan den NieU Wertiroekschen plas en daal hiadden i 3jtwii een gunatige positie gezocht en zich behoedzaam in het net verscholen Anderhalf uur lagen aÜ er stul n eenzaam by een uitgezet Vingof treknet dat zy in dfogen toestand hadden aangetroffen Dat het net droog was is geen wiUekeuri pe bijzondieitheid maar een belangrijke auinwyzing want toen turn lange waohten beloond werd zij iemand in gebukte houding uit een hut zagen sluipen en even latier een gedruisch hoorden dat behoort bij het toeslaan van het net vervoigenB het net gingen incpecteeren en dat nu nat aantroffen toen lag hat er dik op dst de man dien zy by de kraag grepen een 42 jarige Reeuwysche Strbeider op verboden eendenjacht was geweest Het toeslaan van het net had ien de politiemannen niet gezien en de aangehoudene kon wel bij zijn verhooren ontbgfinen doch er was in dien pnllen ochtend niemand ander ter plaatse en bovendien uit andere aanwijzingen viel gelijk uit de sporen in de Indianemvertialen het gebeurde pronvpt at Ie lezen de politie zag dat de man gauw een paar eenden opraapte en jvegmoffelde en zij vond in een boolye vier houten lokeenden plus in de bun twee talingen welk vervoer een tweede overtreding opleverde Wat Waar Wanneer naMa Theatar LI i descomedle met Hagda Schneider en Theo Llngen Aanvang 8 W Bsuale Bioscoop Een liefdesgeschiedenis met Assia Norlsl Aanvang s uur Ver G w C baret programma mat o a Jacques Dutreau en Bii Lenos Aanvang 1 uur Oetokar TJS uur Nianwa Sokoawburg Opvoerina Uw wil geschiede door art eiderstoonaelvareenlglng Door en voor bet Volk i Ociobsf a anr KIctae Bark Wljkavond wtjk I Nad Herv Gemeente I October 7 M uur Bet Blauws Krals Gemeente avond Rcmonstr Geref Scmaente f October 7 M unr Nieuwe Srbonwburg Gfobivo s klankentestljn met o a hat Millerquartet T Oct I unr Bamle Tkeatar PUmvoorstelUng Ned Duitsche Kultuurkamer vertoonin van Amphitryon mat Willy Frltach en Paul Kemp APOTHEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts sllóén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alleen Lange Tlendawcg 0 DUTftlBVTIEBKSCHEIDIlC Aan het Distributiekantoor kunnen van 9 30 12 30 en 2 3 30 uur worden afgehaald Tot en mat Vrijdag loket 1 aanvraagformulieren voor extra rantsoenen zeep voor vullen arbeid Tot en met Vrijdag loket l aanvraagformulieren voor rairtsoeneering voor kaarsen voor stal n voertulgverlichting Tot en met Vrljdsg loket 1 aanvraagformulieren voor vaste brandstoffen voor kameren pensionbewoners Donderdag loket 12 aanvraagformulieren voor schoenenbonnen letters K L VEBPUCBTE INBNTI O TEGEN OIPBTBOIIE Gelegenheid tot kostelooze Inenting tegen diphtherie van nlet schoolgaande kinderen In het gebouw van den G O D Spierlngstr 113 Donderdag 3 uur van Daal tot en met Ernst 2 30 uur van Es tot en met van Groeningen 3 uur van Grondel tot ea met Hitman Dn eVBBiNa LUISTBBVratOVNNWGON InlevarlQg luistervergunningen verbeurd verklaarde radloontvangtoeatellen aan het postkantoor morgen letter K Het O M vorderde tegen den niet verschenen jager in aanmerking nemende dat deze ook op het gebied van kievittenen vischsttoopenj een naam heeft vier en drie d Sgen hechtenis De kantonrechter mr J A van Bronk horst legde tweemaal ƒ 50 boete subs tweemaal 25 dagen he tenui op oIitierechter te Rotterdam ONBEBLUWE BUISBOVDSTEa Da caféhouder C woonachtig te Gouda miste behalve andere dmgen uit zijn hulshouden den laatsten tijd ook wel bsnkpapier Hl had verdenking gekregen op zijn hulahoudster juffrouw J r en ten einde zekerheid te krijgen had hU er met een politieman over gesproken die hem de raad had gegeven nummers en serieletters van zijn bsnkpapier te noteeren De vermissingen van bankpapler bleven intusschen doorgaan waarop tot huiszoeking bij juffrouw T ward overgegaan Er werd toen een bedrag van 248 aan bankpapler gevonden w o 8 bankbiljetten waarvan de caféhouder letters en nummers had genoteerd Juffrouw F bekende in totaal ƒ 120 te hebben ontvreemd Dit geld werd daarop aan jlen benadeelden caéhouder terug Reeeven Daar de e juffrouw ook reeds nejfen laren geleden wegens verduistering tweemaal gepleegd werd veroordeeld door de Ufreditaehe rechtbank vroei het O M tegen haar 7 dagen gevangeni traf De rechter heeft haar echter omdat tij bekend had geen vrijheidsstraf A lllen opleggen doch maakte er ƒ 50 boete subsidiair 23 dagen hechtcnia van Diefstal In Spaardenbad Juifrouw P O alhier die afdeelings dtef op ean fabriek Is stond terecht dat zij zich op 30 Juli l een door haar In een kleedhokje van het Goud che Spaardarsbad gevonden horloge had toegeëigend ZQ beweerde dat zij het horloge naar de poHtle had willen brengen doch de portier had haar niet willen laten vertrekken Dt rechter wees er hsar op dat bij het DlT HET GEMEENTEBLAD Bk burgamaeater heeft vergimning varlaand aan hat petsgaaatatlon Specko ta WadiUaxvaan tot t bouwen van een tijdelijk gabouwt tot plaataing van een persgasiostalUitle op aeiV terrein aan dan Fhiweelenslngel Van G H Schuttelaar la een aan de Eerste Kade bulten da rooilijn gelegen perceel grond van 233 c A aangekocht voor totaal O IO Aan P Baiainar alhlar Is een gedaalte van het aan Scblaland s Booga Zeedijk gelegen Industiletarraln varkoctit t ri breedte van 10 M en tot da volle diepta vobr S par M Bdedawerklna is verleend voor het aanscbattan van een aantal learboMcew voor da RK school voor u l o Met Ingang van 1 October ia aan den klerk ie klaaae In tijdeltjken dlenal ten kantore van deir gemeenteontvanger W de Bloia een vaste aanstelling verleend Feuilleton Nadruk verboden Het licht op den toren Deenaohe roman van T VOGEL JÖHGENSEN 38 Aaagsch oebecbtshof Gmtlekans geicregeB Tot een maand gevangenisstraf was H K te Gouda door de reehtbaiflc te Rotterdam veroordeeld Verdachte had ten nadecle van zijn werkgever verduistering gepleegd In hooger beroep vorderde da advocaat generaal bij het HaMsche Hof iievestiging van het vonnis Jlet Hof taeeft opnieuw een maand gevangenisstraf opgelegd echter met opschorting van de straf voor het aan vragen van gratie Het mooie verhaal J B te Gouda had een mooi verhaal gedaan aan een stadgenoot waarin een aaidig wüvstje in het vooruitzicht werd gesteW door het koopen van suikervergunningen Maar eeirst moest B dan ƒ 00 hebben die hy net tekort kwam de vergunningen te koopen Omdat B ïeen vaJsfflten naam had opgegeven en Meed alsof fcij een zakenrelatie van henl was leende de ander hem het bedrai dat hü evenwel niet terug zag WeAn opUchtlng was B door de RoU terdamsche rediftank veroordeeld tot Daf zal nu een dag of acht geleden zijn Ja wacht eena het wordt vandaag precies een week Hoe ziet hij er uitT vroeg Voaz verder Ja ik weet niet hoe dat eigenlijk moet zeggen Hij droeg een langen baard en verder ja veder zag büer uit als de mileste mnmen Gelykt hjj op Viggo Hansen Neen di t nu niet Hü is weer afgereisd Ja denzeUden dag nog Hebt u hem met den dood van zijn broeder in kennis gesteld Neen dat heb ik nog niet gedaan Daar heb ik zelfs heelemaal niet aan gedachte Het is waar dat had ik toctt eig UiJk wel kunnen doen Tenminste dat komt my nogal vanzelfsiirekend voor Maar daar kunnen wi nu nog voor zorgen Hetit u zyn adres Neen maar dat zal wel op eenvan zyn brieven staan hij Vosz 70cht weer alle laden door HU vond echter geen brief wan Viggo Hansena biroeder Doch uit 4e papiermand diepte hi een couvert op met als afzeTider Carl Hansen Pension Schuxke Capelstrasse 12 Hamburg Ja dat zullen we doen mompeldeVoaz Hij nam de telefoon en dicteerde het volgende telegram Uw Iwoeder werd onder zeer bijzonr deie omstandigheden vermoord OpUw overkomst heldering ontbreekt dringend gewenscht Kan mogelijk het zeveA maanden gevangenisstraf van onderzoek bespoedigen welklvMinis de advocaat generaal beOronsen Insp v Politie vestiang vorderde Het Hof heeft op1 Verder kan ik hier nu niets uitRieuwTdeze tasaf opgelegd V richten sprak Velp en hij ging nu naar