Goudsche Courant, donderdag 7 oktober 1943

si jaw iM J ï 1 V Ji Kiii ig 7 October 1943 BvTMBi Marki 31 GOUDSeHE iCOlJI2ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PHj S cents per a wünier sate Jaarfan No 21363 CAtfradactaur r nrm oouda Aanmelding Weersportktpnp wellicht de geheele maand Octotor wii bet gebrek aan schoeisel zooWe voor moetien toekomen A ben die onder hun werk klompen V dragen als voor de schoolgaande kinderen die het nu te vaak moeten tellen met de bekende zeker ih den herfsttijd onvoldoende klei pepdin ties om maatregelen riep ter leniging van den nood en in het nieuwe reparatiesysteem meent men een tijdelijke oplossing van het klompen vraagstuk gevonden te hebben Het 13 ook inderdaad verbluffend te zien op welk een stevige en practische wijze de klompen weer l iukbaar worden genaakt Een zool van ender een hoek van 450 kopsgezaagd hout wordt onder de versleten klomp gelijmd nwt de z g Kauntlijm een product met wonderbare eigenschappen Muurvast zit le zool n de bewerking vast Het is ook geen bezwaar als er een gat in de zaal of de neus is of ab er een stuk is uitgebroken er ia gemakkelijk een stukje in te zetten CATlt Ken tr t r 1 JJoi rrt m T lr k j l n Uil let wa gevechten de Pripetmonding Doorbraai ogtngen bij Gomel en Smolensk sxmder resultaat lancHngslMoten met een gezameniyken iniwud van meer dan 5000 l n tot zinken Bü de zuiveringsgevechten in Istriëwerden talryke gevangenen en een omvangrijke buit gemaakt De bandietenleden bovendien zware bloedige verliezen Bü den gemeUen aanval op een vüandeluk convooi voor de NownJAfrikaansche kust plaataten volgens definitieve rapporten foomaties der luchtmacht bomen torpedotreffers op in totaal zestien schepen n iet een gezameniyken inhoud van 130 000 ton £ en deel der schepen kan als venjjeUgd worden beschouwd Sterke formaties der luchtmacht vielen een steunpunt van den vüand in het Oosten der Middellandsche Zee aan en bombardeerden in de Egeïsche Zee een vrachtschip van middelbare grootte in brand De vijand verloor gisteren in het Middellandsche z gebied en boven het bezette ge bied In het Vf ien 21 vliegtuigen voor het mewendeel zware viennotorige bommenwerpers Bü de gevechten op het eiland Corsica heeft een SS stormbrigade zich bijzonder onderscheiden I u ivabcvcl dar Duitwhe Weer ffl het Noordelijke d el van het e2 Ü 1 Taman heeradit slechts mU Im gevfKrhtafbedrijvieheid Een teUrk C P I geland vra $ ten 1 van den Koebanmond wesxl in gi de i vecfetei an korten af TCmMigd lu dw mlddan DaJepr mialnkten ipa aanvallen Doar elfen vallen wenka de Sovjet M fden verkleiad Aan weeniWB de Prlpetmondlnc duren de 0 veehlen voort Ten Zuiden a el en ten Westen van Smobleven herhaalde doorbraakI van den vijand xonder reral p voKihiUende punten van het J IbUieansclhe front viel de vijand rileikte van een ocunpagnie tot een M a onze achUerlwede aan en werd f rerol me verliezen atgesla en De tten mpet de by Termoli gelande ijke vechtagroep duren nog Snelle Duitache geveditsvlieg 1 opereerden toet succes tegen iniraUea van pontBerwatgena en uigen en braobten drie groote Strijd om de Dnjepr linie Duitschera willen haar voorJoopig houden Imt zwaartepunt binnenkort naar de politiek eker optiralaue aav den dag legt hondt nmi van Dnllsehe lijde ook nog uit dnddcelUk de mogelijkheid open dat poiltlefce ontwikkelingen de situatie volkomen nllet wijzigen zonder dat uiteraard In bijzonderheden treedt Oe A N P comespondent te Berlyn ü lt I nt de commentaren der Duitsche Imi op het verloop van den strüd aan Ü OostelUke front blükt duidelyk it de Duitsdie legerleiding met het lieiejken van de Dnjeprlinie een phaze IfU den Biiijii afgesloten acht en dat bm alles in het werk wil stellen om iae linie voorloopig te houden De IllDJqir langs welker oevers zich op Wunige plaatsen vry breede moerassen Imiliekken ia voor de bolsjewisten een iMtiUjk te passeeren hindernis en de I Met Russische bniggehoofden aan lAinidden Dnjepr en ten Noordwesten Dnjeptopetrowak schenen voorsit vfm geen strategische beteekenis lit zoodat de Dnjqw naar men dan w kan aannemen voorloopig een Imlere ontolooüng van het SovjetItuiisdie offensief zal beletten temeer r de bolsjewisten na de drie maan die het offensief reeds geduurd Nu de militaire operaties aan het Ooatelü ke front dat nog steeds het belangrijkste front in Suropa is in de komende weken aan beteekenis zullen verliezen kan het zwaartepunt meer op de politiek komen te liggen In dit verband dient ook de conferentie tuischen verteSenwQordigers van Londen Washinstoa en Moskou genoemd te worden De conferentie omtrenf n datum waarvan de geallieerden het nofVateede niet eena BcltiJnen te zijn la onte eggeUJk van groote beteekenia Tu scli Engeland en Amerika eenerzUda en de Swriet Unie anderzijds beetaan tegenatelUngen die naar ook Uit Engelache bladen blijft JioofdzakeItjk OostEuropa betreffen ÖfM tegenstellingen schijnen een verdere dttplooiing der geallieerde krjjgsplannen o a wat den Ballcan betreft in den weg te staan Zoo zou naar men tè Berlijn meent reed een invasie in Zuidooat Europa heiAen pUatagevonden indien Moafcou zidi hiertegen niet lud verzet Ook het zevende Amerlkaaifische leger en het reeds aoaOOO man tellende Fransche leger vaa Giraud omtrent de verbliJfl aatj waarvan men alechta kan raden staan ongetwijfeld voor nieuwe landingsoperaties gereed tocta men neemt te Berlijn aan dat voor afloop der conferentie tuaschen de geallieerden geen ondernemingen op groote schaal te verwachten zijn Uiteraard wordt het uitstellen der conferentie van Duitsche zijde toegejuicht daar hierdoor tijd gewonnen wordt voor het nemen van verdediglncs maatregelen Zouden de besprekingen die volgens de lactate berichten te Modcou zouden plaatavliirden de Sovjet Russlsche wenachen onverviUd laten iMn verwacht men hiervan In Otüticbe kringen een verkoeling der betrekkingen tuaschen Moskou en zijn Anglo Ame rikaaoaohe bondgenooten die op de getieèle situatie van giwit invloed zal iljn 3ümuUafsd NIEUWE BURGEMEESTERS Het Rij ksoomimjssariaat maakt bekend Oe oommisaaris generaal voor Bestuur en Justitie hedt foenoemd den burgemeester van Wijlre W van der Zanden tevens tot burgemeest van Gulpen deil wethouder van Weert M H Bfnwlmflns tot burgemeester van Bom den waamem id burgemeester van BrieUe en Öostvoorne B C Wisboom ond gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie tot burgemeester van Noardeloos Hoornaar en Hoogbl l d den gemeentesecretaris van Diepenveen J D van Aikel tot burgemeester van Nieuwleusen den heer W C Weidner te Vreeland tot burge meesterjr an OWehove den heer C L Swaalf te Heemstede tot burgemeester van Ileiloo den waaim nend burgemeester van HoogkarSpel M van de Kuur onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze fimctie tot burgemeester van Beegnster en den heer W F van den Hoff te s Gravenhage tot burgemeester van Bcielle en Oostvoome i ongetwijfeld een adempauze noo ii hebben om hun strijdkrachten te Iknfoepeeren Slechts ten Noorden van lÉZee van Azof waar sterke So vjetIfeilliiche troepenconcentraties zijn iMargenomen schijnen de bolsjewisten Ikffl offensief nog niet te willen staken van Duitsche zijde verwacht men IHerdan oofcnog voor het invallen der Imenperiode nieuwe aanvallen Ook Ikachen Smolensk en Witebsk duren Ik Sovjet Russisobe aanvallen nog liwrt doch rij zün niet meer zoo hevig 14 voorheen Ten SIuiden van het Lado nieer is een toegenomen activiteit der Imjewisten waar te nemen en het is liHi ook niet uitgesloten dat ook in Itetti sector die geruimen tüd vrü IHllig is gewtest nieuwe ianvaUen te Ifcrwac ten zyn BeaUMiac bi att winterT Aa offensief over de gefaeele linie Mis de bolsjewisten dezen ïomer jjjMien ontiemomen verwacht men van NtlMhe zijde evenwei pas nadat de l ter zijn intrede Jieeft gedaan en de Iw bevroren grond weer operaties pt swaore pantserlegers mogelijk kt De komende winter kan zoo at men te Berlijn in het Ooiten le lawsing brengen Men houdt er hier IjiMiing mede dat de Duitsche weer 4t m dezen winter nog verder terug W moeten wijken dodi verklaart I wUcB den bolsjewisten geenszins Ikfe overwinning zou brengen kn xij er niet in zouden slagen IJM het Duitsche front te breken en 1 1 te deaorganiseeren Integendeel IIU UD de Duitschers een doorbraak IPW veifcinderen dan zou dit voor JJMlsjevristiache strijdmacht een alag idlen zU aldtis de Duitsche oplüL moeilUk te boven zou kun iy ifi wen dos zooals uit het bovenInMe hülkt In Duttaebe kringen l a M aaien van de miliiaiie voomit li aaa het Oostelijke fnmt een DK TOTALK WAAKDE DEB Utra EN PACHTLEVEBANTIBS President Roosevelt heeft volgena Reuter medegedeeld dat de buIpverleeiUng volgeiu de leenen pachtwet aan de vereenlgde naties In Aunistus IMS een nieuwe recordhoogte heeft bereikt mat een totaal bedraf van l ssi mllUoen dollar De totale waarde van de aedert de inwerkingtreding van de leen pachtwet In 1S41 verstrekte hutp heeft thans oen bedrag bereikt van U Ü mlIUoen dollar waarvan 13 01S mUUoan dollar aan foederen en t llt mtllioen dollar aan MaanuLii nu naakt lebruik v n dan hcMc om iMitck w maken rP K BUndgw O iL Wellicht één suikerbon in deze maand Ten gevolge van enkele maatregelenwas in de sutkexposttie van ons land een aoodamge veri etering ingetreden dat het Rijksbureau voor de Voedselvoorzienang m Oorlogstyd eenigen Ujdgeleden kon aEmkondigen dat het aanvankelijk voornemen de suikerdistributie over een periode van vier weken stop te zetten geen dotor ang behoefde te vinden Wèl moest men rekeningWijven houden met de mogelijkheid dat het voor de eerste helft v n Octobpr bestemde halve kilogram pas later bfeschiklbaar gesteld iou kunneii worden Echter sijn moeilijkheden waarmede het venroer te kampen heeft gekregen oorzaak dat één der ter verbetering van de suikerpesitie getroffen maatregelen tot dusverre zonder effect is gebleven Het zQn ook vervoersmoeil kheden die bewerken dat de aanvoer van suikerbieten In de inmiddels aangevangen campagne minder vlot ver óopt dan voor een ongestoorde suikervoorzlenlng in den Kjd van overgang van den ouden naar den nieuwen suikeroogst noodzakelijk geacht moet worden Deze omstandigheden hebben er toe geleld dat otsehoon voor de eerste helft van October InmiddeU eeq suikerbon is aangewezen het Tooraliinog niet vaststaat of voor de tweede helft van deze maand de bonaanwijzing reeds op het daarvoor vastgestelde tijdstip zal volgen Dat t eteekent derhalve dAt het niet uitgestoten is dat men met de op de thans geld de bon verkregen suiker Wüzigiojgf in de ziekengeldverzekering OM MISBRUIK TEGEN TB GAAN Qemeld wordt Van de ziakengekivOTzekering werd in den lostaten tüd in toenemende n atie misbruik gemaakt zoodat het noodizakelijk werd onudiegenen die eens een paar dagen thuis willen blijven omdat het werk hün niet aanataat te laten gevoelen dat zulk een spijibielen zich v freekt in een belangrijke vermindering van mkomBten Daartoe is jn de Zidctewet een wijzi inig aangebracht De tart dusver gekiende voorschriften kenden aan de verzefcende ai4 eidei by ziekte gedurende 26 weken een ziekengeld van 80 procent van het dagloon toe waarbij geen ondiersoheid werd gemaakt tusadien slekten van feorteren of langeren duur Onlangs is echter een bepaling ingevoerd op grond waarvan i het verstrijkeu van drie veii lichte wacht dagen gedurende de eerste zes dagenr waarover uitkeering wordt verstrekt een ziekengeld v i 50 procent van het loon wordt gegeven Daarna heeft de tüormale uitkeering van 80 procent van het lo Hi plaats bidien evellWel de on geschiktheid tot werken langer duurt dan vier weken verkrijgt de verzekerde achteraf n een uijkeering waaitoij hem het gednKnde de eerste zes dagen mmder betaalde wordt vergoed De bedoeling van dezen maatregel is om het ïn den iaatsten tijd opgekomen versohijnsel wan te lichtvaardige zjejtmeldingen te beteugelen zonder dat daarbij de werkelyk ernstige patiënten met een ziekte van langeren duur worden getroffen Deze immers kxi gea laier het aanvankelijk minder ontvangene uitbetaald Nadrukkelijk zij er op gewezen dat de getroitfen maatregel dia aiechts noode Werd genomen een tijdelijk karakter draagt Het ligtr in de bedoeling hem onigiédaan te makea zoodra het rschijinsel waartegen liij zioh keert en einde neemt VLBOERS OPLATEN STRENG VERBODEN De commissaris generaal voor de Openbare Veiligheid wijst r op dat het verboden en strafbaar is vliegas van welken aafd ook op te laten Teg overtredingen zal streng worden opgetreden In het bijawnder wordt de aandacht er cp gevestigd dat ouders opvoeders en andere met toezicht belaste personen wanneer zij het strafftare gedrag dor minderjarigen door b oorlük toezicht hadden kunnen verhinderen kunnen worden gestraft met gevangenisstraf of hechtenis tot zes maanden of bo te tot 300 gulden MAX BLOKZUL OVER 4 E OORLOGSWERKELUKHEID In de serie Brandende kwesties kweekt Max Blokzijil heden via Hilver sum 1 om 18 45 uur over JDe otn log werkelijkheid IMMIOBNAVOND UITSI AO VAN DEN XiUISTEBSPELWEDSTBUO VAN DEN irEDBilI Alin CHSN OMMNCP Oe persdlenat van den Nederlandschen Omroep deelt mede dat morgenavond in het programma Van t een op t ander dat van 19 00 23 00 uur te belulateren Is de ultalag zal worden bekend gemaakt van den lulater spelwedstrtJd A Uïe a ontrouw MARKTBER CHTBW VEEMABKT KOTTESOAM Op 5 Oct werd ter veemarkt aange roerdï 1416 dieren waaronder 2B paarden 7S veulens 72 schapen 700 runderen 117 nuchtere kalveren 176 graskalveren en 247 biggen Prijzen per stuk melkkoeien 1800 1600 ItSfi kalfkoelen 1790 ISOO ItSO varekoelen 1100 85O S90 vaarzen SSO SüO H5 pinken geo 700 890 De aanvoer van melk en kalfkoelen waa leis grooter met tamelijken handel en tets hoogere prUzen Varekoeien aanvoer grooter met kalmen handel en iets stijver in prijs Vaarzen en pinken aanvoer ds vorige week met sleependen handel eè onveranderde prijzen Onze veet oederi osttie is moeilijfc nuKr oardappettcMHen opeden her vee Voetganger verdronken IN HET DONKEB TE WATEB GERAAKT bi een aloot nahij het ruMhuis Jjuliana van Stolberg aan de Surinaitiestraat is gisUermorgen een lichaam igevonden dat het stotfelijk overschot bleek te zijn van den SS jiarigen verfbandeliaar M A v d Brodk uit de Tollensstraat De heer v d Broek was Dinsdegavvnid met den trein van half elf hier aan kiomen en op weg naar zijn woning is hij door de duisternis misleid en te water geraakl Dadr op dit stille punt niemend in de buurt was bleef het onj luk onopgemerkt Gouda heeft een klompenhersteller INITIATIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUft Het gemeenfebestuur en in liet bijïonder wethouder Acket heeft een initiatief gefiomen dat door velen ongetwijfeld met blydschap zal worden begroet Op zijn verzoek heeft de heer L C Suyck deelgenomen aan een door den Nederlandschen Landstand georganiseerden cursus te Schiebroek waar onderricht werd gegeven in het repareeren van klompen vol is het patent van den heer W de Groot te Velsen Hrt gemeentebestiÉir overwoog hier j dat XYf WIL GESCHIEDDE wOoor en vaar het trelk eeett ttm uitsIckeMle apreaiag Is hef niet knap dat een groep amateurs e volle Schouwburgzaal zóó weet te boeien als gistovvond onze Gmidsche arbeiderstooneelvereenjging 4ïoor en voor t Volk deed toen zij m de opwoerinig van Uw wil geschiede van H Bakker en Ed J M Fag Ung er een nieuwen triomf voegde bQ de vele reed behaalde lauweren Het grootste artistieke succes in dit spel van sterke sentimenten deze geschiedenis van boer Tiedenm was voor Leni Stam die als de dochter vap den boer een zuivere en ontroeren J creatie gaf Voor de vroolijke noot zorgden D Vergeer en mevr H Tak Schoneveld als een paar vroolijke ert trouwe buren beiden met gaaf levensecht spel terwijl C Korevaar howel er weindg tliepte in zijn rol van onachukUg verdachte zat op vlotte wijze er toch iets aanvaardbaars van wiat te maken De boer van H van Hiooïrwaarde was m het begin zeer veelbetovend maar later wist hij er toch niet alles uit te halen Een bijzonder woord van waardeering voor P Laurier die typeering van een halfwijzen zoon ga die men zich In gelaatserprassie woord en gebaar niet beter wenscheh Ikmi Een deel van het pobliek eicerde het andere deel zeer door gelam op het eind van het tweede bedrijf bij het ontdekken van den brand met daarna meesterlijk apel van Leni Stam Was dit nu onb rip of aoehtien ontroering en spanning dezen ongewenachten uitweg A J Vermaaa BE8METTEUJKE VEEZIEKTEN Gedurende de maand Augustus zijn in deze sitreek de volgende gevallen van besmettelijke ve aektett voorgekomen mond eo klauwzeer Ammetatol 1 baerderij Bergambacht 57 Berkenwoude 8 Bodegraven 80 Oouda 19 Gouderak 6 Haastrecht 43 Hekendoip 23 Lan ge Ruige Weide 3d Moordrecht 23 Nieuwerkelk a d IJssel 3 Ouderkerk a d Ussel 6 Oudewater 5 Papek p 24 Reeuwijk 38 Schoonhoven 1 Stolwijk 39 Vlist 29 Waddinxveen 39 Zevenhuizen U schurft Bergambacht 1 boerderij met 5 dieren Bodegravm 2 me 30 Gouderak I met 3 Nleuwerkerk a d Ussel 1 met 2 Papdc 9 2 m t 89 Stolwijk 4 met 38 rotkreupel Bergambacht 1 boerderij met 4 dieren BüRGERLUKE STAND aetorai 4 October Gerrit xa van P v Dam onC V Leeuwen Noordzijde 14 a Bodegraven Adriana dr van B v Leeuwen en G C denBoer Coudkad 14 i Octgiier Maria Avita dr van E A van Latum eSm de Oraaff Gouwe 137 Johannes zn van Wr Priem e nJ M de Lange OansBtrèft 10 Jan Cornells zn van G v d BUI en L den Besten 3de Kade 128 Maarten zn van W J Tollenaar n E v Grieken Nieuwe Haven 79 6 October Hendrikus en Regina Adirana dr en zn van M v Deest en J Dortland Doelenstr 14 OetremM 5 October R Bagefloom en M Btefteii W TMbout en J Riemens A Wolswtik enG V d Wouden A O Kraan en P B ShitJter OveileieB October Maria Weger mt vaaB Luxen tri Jr I Voor de n kanto nrechter KAAM DES AANSTOOTS In bet huis van een veehandelaar te Berganïbaoht woonde dien bedrijfeleider met gezin eii mèt z n beti Mcin g verspeelde deze de woning Een kantonredhteluk vonnis sanctionneerde de uüzettling Was het tot dusverre al een prettige boel geweest nu ontstond er zoolang het gesin er nog woonde tussohen partijen al een bijzonder aangename verhouding Op de zoldermg van het huis woei een ruit kapot waarop de huurder een gonjezak voor het raam hing maar niet zoodira was dit gebeurd of de huisbaas haalde den zak weg De twdrIJfsleider vond dat h J bU regenachtig weer la t van het kapotte venster had dan regende het In en lekte het van en zolder in zUn er onder elegen kamer Dies spoedde hIj zich weer naar boven en nu spijkerde hU planken voor het gat toch nauwelijks zaten deze er voor of de eigenaar van het perceel toog zoMerwaarts en haalde met de planken het geneel raam er uit Nu begon de huurder weer te loopen echter dit maal naar de politie en zoo was dan de huisbaas gedagvaard wegens het weghalen van het raam tengevolge waarvan die zoldering doordat regen en wind vnjen toegang hadden zich In zoodanJgen staat bevond dat zij gevaar kon opleveren voor de veiligheid althans de gezondheid v n het gezin dat de onder die zoldering gelegen kamer bewoonde Als Je ruzie krijgt op een dorp dat ben je heelemaat tilt dan kan Je het nog beter In de stad hebben bezag de kantonrechter mr J A V Bronkhorst het gekrakeel Op een dorp leggen ze het gauwer bi daar eet en drinkt men het gennakkelijker alvond de gemachtigde van den niet verschenenhuisbaas v Dat de eigenaar er nret was kwam vertelde zijn vertegenwoordiger omdat er b J de heibel handelaar dezen dag elders daarvoor terecht en klap gevallen was en nu moest de verstaan en omdat hU maar één lichaam heeft was de gfBmachtlgde hier voor hem gekomen Dat noemde Je een gespleten perï oonUJkheld zette de rechter uiteen Overigens relde de gemachtigde dat de zolder uitdrukkelijk niet In de huitr begrepen was De huurder mocht er feitelijk niet eens komen en dat de eigenaar het raam weghaalde welnu het is z n eigen zotder en E n eigen raam De ambtenaar van het O M achtte den utpbaj we strafbaar en vorderde 50 boete aubs 20 dagen hechtenis Maar als de kantonrechter het geval nog niet duidelijk achtte dan zou de ambtenaar wel willen dal er een deskundige gedagvaard werd om Inlichtingen te geven in hoeverre het kapotte raam op dere zolder de gezondheid en de veiligheid van het in de kamer er onder wonende gezin bedreigde Dat wilde de rechter ook wel en zoo krijgen de heeren ruziemakers 60 en 46 jaar oud het volle pond Als het kleine kinderen waren zou Je ze over de knie leggen Nu komt er voor hun zielig gekibbel een deskundige De huurder zal mede opgeroepen worden en wellicht komt ter verhooging van de feestvreugde nu de huisbaas ook WIJKAVONO NED HERV OEBfEENTE KerkeUjk werk beUeht Voor de bewoners van Wyk I der Ned Herv Gegneenle werd gisteren een wijkavond in de Kleine Kerk gehouden Ds H S J Kalf als wi kpredilcant opende de bijeenkomst met het lezen van Psalm 10 en zei naar aanleiding hiervan dat alle vragen en zorgen die opkranen in het menschenhart slechts dooc Jezus ChristiA ktmnol word gelost Nadat het iaqgkoor der catechisanten onder leiding van den heer J WiUar e te Utrecht eenige liederen had gezongen hield ouderling Joh V d Bauk een korte lezing over zijn werk onder de schippers Duidelijk bleefc hoezeer deze rondzwervende menoehen het waardeeren als de kerk zich ook met hen in bontact stelt Na declamatie van den heer De Man Jr sprak ouderling J Vink over I Feittlleton Nadruk verboden Het licht op den toren Deensohe roman ▼ anT VOGEL JÖRGENSEN 39 Vosz ging verder Hij boog langs den Ronden Toren om en liep de richting van de Landmark uit Daarna wandelde hij achter de kerk om tothü aan de Oostzijde as en bleef daar staan kijken naar een praalgraf nog een overblijfsel van een halve eeuw terug toen het terrein rondom de kerk nog kerkhof was Het grat wos omgeven door een ijzers hek en lag vlak tegen de kerkmuur aan het Noordelijk einde van den Oo8telijken vleugel Het eigenlijke getenkteeken stond op een gemetseld voetstuk enkele meters lang en breed en een halaven meter hoog Rondom was het met cement bestreken en de vrijgebleven hoeken waren met grind bestrooid Vosz bleef enkele oogenblikken staan en keek eens rond Een oud vrouwtje stond hier vlakbij m t bloemen Het deed komisöh aan haar op dezen verlaten hoek te zien staan Hier zou zij wel geen florissante zaken doen Vosz trad op haar toe en glimlachte Was het om den koddigen indruk hier een bloemenverkoopater aan te treffen Neen het was Mn de kostelijke vermoouning welke den kleinen dikken Peter Petersen zoo goed gelukt was Geen sterveling zou hem herkend hebben Het was intusSchan volslagen donkef gewonlen Vbl ens Vosz berekeningen kon het nu niet lafig meer duren of er moest iets gebetinen en hij veiijoi g zich in een donke nis van den kerkmuur v n waaruit hiJ wel niet het praalgraf kon zipn maar wet Poter Petersen en Peter Petersen hem Hij wachtte een uur Wij wachtte nog een uur Er gebeurde niets Nu wandelde Vosz de Landmarkt op en belde in een publieke telefoon Oonsen op Is er nog geen antwoord gekomen van dien man uit Hamburg Ja ik heb juist een telegram ontvangen En Kan helaas niet komSen Aaboe kan de aken veoder afdoen Is dat alles Ja Maar n suit zien dl meneer Han sen komt nog Denkt u dat Nog bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Weersportkaknp det Zater dag S October as vertrekt Flinke kerels van 16 t m IS jaar die aan dit kamp wlUea deelnemen kuimen zich VrUdag S October as van des morgens 8 30 tot des middags 3 uur in den Dierentuin m Den Kaag voor de keuring melden Belskosten vanaf woonplaats naar Den Haag en terug worden ver goed Volgens verordening van den RiJkècomoidssaria moeten werkgevers en atiholat voor deze kampen die eei maand duren vrij geven WerkgeviM moeten het looa doorbetalen en mogen deze maand niet al vacantie rekenen Kosten zlja aan deze kampen niet verbonden terwijl in de kamp dienstkleeding schoenen en sportgoêd mede een zakgeld van M Pfg per dag ve atrekt worden Daarom Aarzel niet faingd en laat Je voor het eerstvolgende WeersporI kamp keuren SUpO de catechisatie waarna diaken G H Boekamp een kijicje gaf op het werk der diakonie £ r volgde nog muziek op orgel V n den heer De Man en op fluit van dea heer De Mtmk Na gemeenschappelijk zingen vui ps 86 6 eindigde ds Kalf met get ed Vn EIGES TUIN MAAKT VAN UW TUINAFVAL BEN COMP08TRO0P I Zooals men weet ztjn de meststoffen ta deze tijdaonutandighe en slechts in Inperkte hoeveelheden verkrijgbaar Dit geldt niet alleen voor kunstmeststoffen doch eveneens voor stalmest en anderen natuurmest Maakt daartfm van uw tuinafval ergens la uw tuin een composthoop waarin het door verrotting tot organlschen mest itan verteren Zoowel koolbladen en bletenloof als lioombladeren zIektevrU aardappelen en boonen loof en groene onkruiden Idie nog geen zaden dragen enz kunnen op zoo n compoetnoop worden samengebracht Koolstronken b hooreit in den composthoop echter niet tlrall Het IS zeer goed om er nog slootbagger tiuf molm zwarte aarde kort stroo kof krooo waterplanten en den mest van koniJnen plulmvfee of van andere huisdieren aan tee te voegen De toevoegins van den laatst vermelden dierluken mest komt de gebruikswaarde van de compost nog zeer ten goedeu Om uitdroging door den wind tegen te gaan stampe men den composthoop na aanvullina telkens weer goed asn Teneinde ammonlakverlies van den dierlijken mest te voorkomen is het raadzaam om dezen steeds met rulgta of tuinafval af te dekken Om de verrotting te bespoedigen moet taen den composthoop na een paar maanden telkens eens met een volk of greep nzettea en jaarna weer flink aantrappen Aldus ontstaat er na verrotting van al de organische stoffen een humusrijke natuurmest die een volgend seizoen de opbrengst van uw tuin ten goede zal komen Laat dus geen tuinafval verloren gaan 1 Ik zou er om durven wedden dat hij morgenimiddag hier is Hoe zult u dat aanleggen Nog een telegram sturen Mag ik mij weer van uw naam bedienen Gerust Goed Is u vanavond nog op trw bureau J jlat wil ggen Het zou wel goed zijn ala ik udaar nog kon treffen Waarom Omdat ik u binnen enkele uren een paar arrestanten kohi bi igen Zi wadhben hier voor de vaU Voor welke val a j Voor hun eigen hol l Waar is dat In de syple va ée Trlnitatiakeik Maar eztmseer me ik heb haast Ik zal nog even een telegram naar HEatw burg verzenden Afgebroken Vosz telóoneerde nog gauw met hettelegraafkantoor en gaf een telegram op Dan dook hiJ weer in zijn ni Petersen stond nog steeds naast Sün mandje met bloemen l Het was nu negen uur Het liep egen halftien en toen hoon de hiJ een zacht geruisch HiJ sloop naar voren om te kunnen zien wat er gaande wai en hü zag wat hij had verwacht De gedenksteen week langzaam terzijde heel langzaam Aan den eenen kant was nu een opening groot genoeg om een mageren man doorgang te verschaffen sz zag een hand te voorschün komen De hand taste over den rand van het voetstuk en klemde zich dan stevig vast alsof de persoon wien deze hand toebehoorde voornemen was zidh op te trekken Vosz bleef waar hU was Hü gaf Peter Petersen die zich vlug in een hOek had teruggetrokken een teeken dat ook hit zkh voorloopig kalm móest houdeft Deze val zou haar wenk zelf wel doen En zoo stond Voix dan eenige minup t ï met een kalmte die waarlijk verbluffend was Kif lag hoe de hand door een aim werd gevolgd en dan Verscheen het bovenlichaam van een kiel nen goedgefclceden man Vosz st id gereed om toe te springen Maar het was nog te vroeg Wordt vervoladl