Goudsche Courant, donderdag 7 oktober 1943

ST f Ev a Boqdig to zijn dagslltkacn bad l Mn dkf li k ch rzergmg mctZwitMl Klndcrpo d h idaale slroolpotdar l g n j mattan n rood jwerdin y d huid r zwmAi KiNDERPOEOtR ni iTiooiMa H 0 40 NAvuUAUf n o m Ittt beroaii beifamkt r Onze oaA tadcenoot da E E de Ixxwe predikant d r N d Herv Gemeente te HiVvertuiri v i rdicn akfui r heeft Ixiiankl TOOT liet tierroep naar Vlaardingen in de Taoature van ievijMt predifcamsiilaat Oeweteiuiteld Teh behoeve van f lijics setinljkist ht b en de cntvarvgen d r directe tielastingen aan gewetenagèld te volgende bedragen ontvangen w gena té weinig betaalde vemiogenabelaatinf Oouda ƒ 150 en Oudewat ƒ 9 en peT f flcele belasting Schoonhoi en Matmwarkaak fn Saptimbèr ta het t oad vm lal n n met 0 3M tot l 2seiia CHtcfen co het untiil spurboekjel met 103 t t 1 396 W i Waar Wanneer Jacquca Dutrestt en Rita L trai AAHvantf 7 uur 1 Oct b r TM mar Het BUnwc Kruli Gemeent V0Ad Remoiutr Gercf Gemeente f P t f M M Miwiwa ScHma g Gofaivo s tl ïü nf tÖn met o a het inierQuartct f Oet I mm B vü niMtcr niinvoorstellia Ned DuitMïhe Kultuurkamer veHooning van Unpiiitryoii met WiUy Pntach en Psul Kemp M OcL av Nicvwc Schonwburf Opvoering Uw wil geschiede door arbeiderstooneelvereeniginK Door en voor het Volk M Oct M M niir Central Eerste cur ittvergadcririf Ned Verteniging tot afschaffing van alcoholhourfcnde dranken spreker 1 Vroege over Wat leeft er op d € Reeuwt kfche PUiaen APQTHEKERgDlENST Stetdi geopend deE nachts alléén voor geneeamidde t cj Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg APMAI N DISTRIBt TIEBEflCRBlDEN Aan het DKtnbutirkantour kunnen van 930 1230 en 2 3 30 uur worden afgehaald Tot t n rnet Vrijdag loket 1 aanvraagformulieren voor extra rantsotnen zeep voor vuilen arbeid Tot n met VrttdaR lokp 1 aarvraaffformiiUeren voor rantttoeneeilng voor kaarxen voor Btal tn vocrtuiKvtrl chtiiig Tnt c n met VrlJdoiK Ipket I aanvraa fcil muÜertn voor voste hranostoffen vGjpr ksmervn pt Rionbewoners INijivRRfNti MJISTBRVERGUNNINGEN In evertng luister verdunningen verbeurd verklaarde radio bntvangtoeitteUcn aan h t povtkanifKtr nftorgen letter K Si VOETBAU tODKtl BOYI Vrtor a f ZalerdaK 1 vaftffcateld Jodan Boys II8teed Hoojer II Oud Beijerland 3 30 uur DAMMEN DAHLUST R COMPETITIE Voor de ondeiUnge competitie van dedainclub Damlmt t e Stolwtjkeriiluis werddeze week de vierde ronde Ketpeeld De uitslagen waren M Zijlstra C Molenaar 0 2 A V d Ber J Boer 2 0 G Barbier C V d Gnft 0 2 P Zwart P Veralootatgebr J Backei cM ZUIctra 1 1 C v d Grift P Verfloof 2 0 H van Eyk P VeriKiom a 0 J Boer 3 J Barbcir 2 0 C V d Grift Boer afjebr P v Oam Bkikland 0 2 De affebroken parlilen uit de vorige ronde wetxlen aU voUft beslist M Vermeulen C Molenaar 2t P Z art J Bol 1 1 PLAATSEilJK NIEUWS Fokveedag te Stolwük KEURCOLLECTJE aUNDEREN EN VARKENS BIJEEN Woensdag a te Stolwijk onder overweldigende belaTigirteUing een fokvgedag gehouden waarvan de organiiatie en het initiatief m handen wasvan de rundveefokveieeniging De Vooruitgang aldaar De heer C Bongers yiW ilter van de rundveefokvereeniging heeft de aanweagen om de burgemeepter Winkler van Bergambacht en mr V d Willigen van Lekkerkerk en vertegenwoordigers van den burgemecs ter van Haastrecht en Stolwijk verwel komd en op het belang van den fok veedag voor een goédeiv veestapel gewezenr Hierna voerden nog het woord de heeren ir P Vei hoeVen Riihs veeteelt consulent S Paul dierenart en wethouder Jb Verdoold namens het gemeentebestuur van Stolwyk die de vereeniging gelUk wenschten met het moois initiatief en doel HJr waren plm 175 stuks rundvee en 50 varkens tentoongesteld waaronder prachtige beesten o a van het Groot Yorkshireras De jury kende de bekroningen als volgt toe R u n d v e t klaaae I Ie prlja wiiarlbeker van aemeentcboKtuur van Stolwijk voor den mooiat Ingezonden stamboekKtier C VerbuiW te Stolwijk met Gaifleld 2e pr H OUdencs te Stolwiik met Gerrit klasae II Ie pr C Bonien Ie ElolwUk met Dirk 2e pr G Blokland te StolwUk met Gfjgda s Adema kla M ni Ie pr A Boer te lo wt k met Ypmaa Wilfrted 2e pr T den Ouden te Lekkerkerk met Richard klaise IV Ie pr J Pona te Bergambacht met Richard 2e pr K Teeuwcn te Bèriambacht met Karel klaaa V Ie pr A van den Broek te Stol wiik nul Lodawtlk la pr H Oude M I Mbiwiik met iMUlert klaaa VI 1 pr A Ulttenboogaard e Stol ynttTAt Witn 2 pr P pnidl t Stolwiik met Sara l Adema klaaae VO Ie pr A Boer te Bergambacht met Hsrnuui M pr O Blokland t Slolwtlk nwl 8U B Adema klaaa VIII 1 pr O Bonacri te atolwUk met SvkelK Adema icipr M C Meerkerk te StolwUk met Hendrik klaiM IX 1 pr 1 lUuyicr te Krimpen ad Lek met André Ie pr P Bongen te SlolwUk mei Cy van Adema kl ie X KuUkalverei Ie pr P P Stuurman te Berganiijacht Met Elsje II 2c pr C Bon era Ie StolwUk met Olga 8 klasse XI Kui kalveren Ie pr J Pont te Btjrgambacht met Pietje III 2e pr J Pona te Berga nbacht met NUkerk 10 klasse XII Ie pr T den Ouden te Lekkerkerk met Mintje 15 2e pr J Huy er te Krimpen ad I ek met Marie 18 klas XIII Ie prijs J Pons te Bergambacht met GreUl XI 2e prUs T den Ouden te Lekkerkerk met Roza klasae XIV Ie prij C Bongers te StoJkUk met Jatnje 211 2e prijs A Uittenbogaard te Stulwük met Marie VI kla 6 XV Ie prijs W de Vrits te SJtolwIJk met Dirkje III 2e prtJB J Pons te Bergïn bacht met Marie Ö3 klasse XVI Ie prtjs A Uitltiiliogaird teSlo wiJk met Trul 2e prijs P van wynen teStolwijk met Trulda Varkena klassen A en Ë Ie prija 3 Pona te Bergair bacht 2c piij W van Vliet en A Uitten bogaard te Stolwijk kiess C Ie prijs H Voorslus yta Stolwijk 2e prIJa Jac v Nieien t Stolwijk klaaa F Ie prijs A de Lely te stolwtjkt 2e prijs A v d Graaf te Lekkerkerk klasse 11 Ie ptijs A de I ely te StolwUk 2e lAriJa Jac v Nlelen te Stolwijk klassen K en L Je prijs C Verbiug te Stolwijk 2e prijs A Uittenbogaard te StolwUk Voorla werden voor de beste groep kalveren minstens vUf van één stier door J Pona te Bergambacht en voor den beKtei stamboekbeer door W Verdoold te SlolwUk speciale prUzen gewonnen Mr L C A Lepelaars burgemeestef vanStolwUk BaMtreCht en Vllst heeft de plUzenuitgereikt v Bnrgcrltike Stand LauwTO Adriana d van L Aidter en G Sdieeii Willem z van A van den Broek en J Kok Aaltje Jacoba d van G GeMertblom en Q Korver Janna d van H Vonk en H den Besten Gehuwd J fi van Wijk 23 Jaar te Wagen iniffen en G de Graaf 24 jr T A van Os 2S r te Polabróek en M Vrieat 21 jr Overleden Chr U Bo r 7 mnd J J Ztri eryliet 66 jaar wcduwn von J Spooirmaker A Zijderlaan 77 jaar weduwe van J C Zijderlaaa MOORDRElCHT Dammen De uilslagen vopt de competitie van de domvereenjging oo rdre iht waren C Tcriöuw C v d Kuy 2 0 0 Twi t R PaJ graaf 2 0 J Verhoef P Frtderika 2 fl Biljarten Voor de competitie van de biljartvereeniging Moordrecht werden de volgende partijen geepecid A Arreman 65 63 moy 2 1 C Trouwborst 46 6 moy 1 63 A Arreman 65 Fr v d Hetivel 43 41 moy 1 37 M moy 1 2 IJ v d Kaa 53 36 moy 1 2 J Bos 65 68 moy 1 93 C Trouwborst 46 69 moy 2 3 L Tuinenburg 67 116 moy 3 87 G Trouwbor il 46 60 moy i G v d Heiden 90 71 moy 2 37 Gevonden voortverpen Gevonden collier zilveren kettinkie portcmormaie met inhoud een paar gebreide klompeokken atootijzer van gasgenerator ring pfet xliMjtel Te bevragen postcomnjandant inarechau ee Dorpsstraat K 55 MARKTBERICHTEN VERMARKT GOUDA 7 Oct Aangevoerd tn biggen 4 per week handel m tig 87 runderen 13 nuchtere kalveren a grakalveren 70 schapen e S Jammeren overgenomen door N V C KAARMABKT GOUDA 7 Oct Aangevoerd 14 partijen kaaa late kwal fOa 2 90 2de kwaL OO tl Handel vlug Hoofdredacteur J G Weyatera Rotterdam chef redacteur voor Gouda en OmMreken F Tieter Gouda VérantwoordeMJk voor de advertentlün L Akkertdilk Rotterdam Ultpcrttttr NV RotterdAnseh Nieuwatolad Rotterdam SEMEENTELUKE PIIBLICat GEMEENTF Gül DA ÏBlevtrtng adlo OütvangtOT j Onder verwUaUig naar de k i der Hollere SS und Pol i im 2 October 1M3 wordt hel p gewezen dal speciaal op is October 1 3 tuatchen a en Ij a2 tot 8 uur gelegenheid wo u ttnog niet Ingeleverde radio oiava f alsnof In leveren in de op iaèS 0 laan No 40 Plsau ui J Tén overvloede waarschuw ii dlB onbevoejjd en radio oiuvft Hiw zich hebbef het toosu l urTv ri ï leveren teneinde een Mrenge bf J 5 voorkomen ustflaj DE KAPITEIH VAN Va i OFFICIREI E MEDEI EK is BKBOII btHBiFTEN VKKMoi j Voor hel behandelen van bMivaorL door de daartoe aangestelde ber sies moetr n de volgende bfdraiJ Jtort llt r 0 resp 40 al de grootte van hel hedrijt voor S schrifter tegen de rundvcetoewij i lil maximum eorijli b 2 5 lesp 5 al naiu gfijtia grootte van het bedrUf voor bejwsarL hïïL tegen den aanslag in de verpllrhle run Bchap nl verln fr wijzing jch irlher It n dus lO of 40 te Bo ifl r en reeds een bezwanrtclirilt i rUftmaxlmum Ingadleiui en rlaarbll iii of ƒ i geMorl dan dient mr n d t b li ƒ 10 resp 4 t verhüoger Indlf bedrijfsmaxinium schapen Voor bezwaarschriften t n maximuiM rundvee per 1 dient Heeft bed ingjdleiul en rtaarblj lol zich niet tan vereenigen met zijn tSiT zijn aanslag nz dient n Ai ik ff PB H chrldpJUk kenbaar te maken t 14 dagen na het lUdstlp waarop de oi ew verpliciilini t ile vayl ir t l ül r i hrlftelijk ter kennis van den hol in hi hkli de gebrarhi De P B H beoordeelt Zj InstanUe of hel mogelUk is aan dt eitZnbezwaren tegemoet te komen zoo niti geeft hIJ klager In overweging hu be schrift m ie trekken Het wordt i cM itin Ingetrokken en verlim i 1 werking bezwaarachrlfl teren d J wUzIng Indien niet binnen 7 arm lehrltSlijk door den klager aan den P B H li nti gedeeld dat hjj zUn bezwaarschrift KnuH Ie handhaven In welk geval de PBij kjaan de Provinciale Beroepjoitiiiilsile ïljbehandeling lal doorzenden q TAXATimABKT PAAROEN De taxaliemarkl te Amelrie va n 14 Octoijfi a l uvena h velilenmarkt Ingeadmiti a c ff H iiMe vt In De K I K I NT J KS rubriek SCHOUWBURG BIOSCOOP Zaterdag Zondag Maandag Woenidii HÏPOTHEEK van particulier beschikbaar Br onder no IIISO bur van dit blad Gevraagd voor direct R K MKIHJE vdjor dag en nacht zelfstandig kiinn werken Aanm na 3 uur L Knoops Wet Venteweg 79 A y l Gehuwde werkster biedt zich aan meerdere dagen p week beschikbaar Br no IIISI bureau van dil blad Vv DAMES laat bij ons uw oudevilthoed vervormen in denieuwste modellen W C Wuijster Raadhuisweg E 59 Keeuwijk Jongeman oud 17 jaar sockt een leermeester die hein slajswerk wil Iteren Br no U2U bur van dit blad GEVONDE V houten autopedje omK Gan sstr Tegen verg adv terug te bekomen Gan s slraat 17 Werkman z ekt nel kosthuis om eving Graaf Florisweg of Ridder van Cat weg Br no 11207 bur van dit blad te KOOP ceii kolomkachel ƒ 25 h iK 1 nj voor klein kantoor of w pkel Z v d Kaa Tou VK ager Oostcinde 311 Muordre Huwel Ne Hiiisje Pt z kcnnLsm met dito heer lieft 2125 jaar ook van buiten Br liefst met loto no 11208 bureau van dit blad TE KOtJP eh groote hangWcegscha l ƒ 15 en nog pi m 4 n n goeden st zijnd vloerzeil ƒ 1 per m KeltIer Noorderslr 59 Uis jchen 13 uur Büwerken va iuerlingen an H B S Mulo en Hamlt avondschool voor Boekhouden en Handcl ircV nen enz Ook grondige opleiding i r iMiddcnstand dipl Club Pnvélesscn lir no 11209 bureau v dit blad PRI HA ROLVEGER U knop f 15 vAf Wf ijden Karnemelkslool Bfl TE KOOP 2 persoons kano met zeil ƒ 95 v d Horst Krugerlaan 34 Gevraagd ONUEM KAMER met gcbr van keuken Br no 11211 bur van dit blad AangetKxlen em pitsen slaapkamer met pen sion up goeden stand omg station Bi nu 11212 bur v d blad Te koop evr goed onderh haardkachel Aanb m prijsopgaaf aan A Bresser Zuidkade 217 Waddinxveen Net sportlef meisje 19 jaar sorkt kennismaking met duo vriendin Br met foto onder no 11148 bureau van dit bl AANGEB houten hoedenrekker tweed ƒ 20 en ijzeren kachelscherm 12 50 Edelman Koekoekpl 10 GEVRAAGD slaapkamertje of zitslaapkarper oor dame alleen Br no 11147 bureau van dit blad TE KOOP I kinderstoel ƒ 10 en 2 konijnen ram en voedster zuiver geel 4 s m ƒ 17 50 t erjstuk B v Dijk Nieuwdofperweg D 141 Reeiiwijk Danes L at aij ons Uw hoed vervorme i apprèteeren Hoeden worSen alleen aangen Maand Dinsd Donderd Na 6 u gesloten Engelfriet Goejanverwelledijk 43 TE KOOP Jaarsmahaard ƒ Antheunis K Tiendeweg 12 NIEUWE SCH0UWBUR8 Dinsdag 12 October 7 30 uur BOYD BACKMAN e brtngt m f jijn fenomenaal dantorkett DENDERENDE VROOLIJKHEID A MELODIE RHYTME en DE NIEUWSTE SCHLAGERS Prifiani f 140 n f 2 plus balaXg Ploatsbatprahan Maandag a i voir 11 tof I war WIK WIL een pr kaplaarsjes m 25 ruilen voor eerj paar schoentjes m 22 tjoossens Wielewaalstraat 14 NETTE DIENSTBODE gevr voor dag of dag en nacht netjes en zeUst kunn werken Mevr van Loon Graaf Florisweg 28 D WIJ VERHUREN jacquettecostuums voor trouwgelegenheden Kleermakerij Joh Renooij en Zn Zeugestraat 42 Gouda TE KOOP z g a n groene damesvilthoed ƒ 10 W Kortland Boelekade 105 TER OVERN GEVRAAGD gedragen kleeding cosluuiiis winterjassen Kleermakerij Slingertendt Gouwe 100 Tel 3798 KOUSEN Ladders ophalen Snel en goedkixip Reparaties worden Maandag Woensdag en Vrijdag aangenomen Na e uur gesloten Engelfriet Joubertstraat 207 TE KOOP GEVRAAGD een stofzt ger 220 volt Bertcis Kl eyreg 8 Aanleg en onderhoud van tuinen J J RIJNHUUT W Tombergstraat 38 TE KOOP 1 zijden damesblouse m 42 ƒ 5 1 wollen damcsb ou sc m 42 ƒ 12 50 1 damesvilthoed heerenmodcl ƒ 7 50 1 wollen damesjapon m 42 ƒ 20 A de Mol Hoogstraat 8 alleen tusschên 6 en 7 uur Op goeden stand geyr voor heer alleen cm sitolaap kamer met pension Br no 11218 bureau van dit blad Type Virginia Havanna Camel en Pruimtabaksaus verkrijgbaar 2 gr aroma op 1 kg tabak J VERKERK Raadhuisweg E PB Reeuwijk Brug TE KOOP beste Jaarsmahaard f 175 Tongerloo Krugerlaan 165 TE KOOP GEVRAAGD een weckketel met glazen T Prins Westerkade 69 TE KOOP een daglichtvergrooting koker ƒ 35 D L Dijxhoom Kamemelksloot 37 Gouda Tdetoon2027 Gevraagd een naaister voor nie iw en verstelwerk 4én dag per week J G Straver St Jozefstraat 42 TE KOOP een mandoline ƒ 35 land 4e Kade 9 Streef Vaaal Vrftlat Wpensdac een POi KOMiSCH FIUMWERK m 7hm linfoi tn fM BmUioH Discretie verzelcerd TE llOOPl 2 stel gordijnen ƒ 25 VAN DAM Zeugestraat 6 a Te koop gevraagd een WANDELWAGENTJE J G Straver St Jozefstr 42 ÉA IE RUILT br damesschoeWen m 38 hak voor m 36 zw of br met pi hak Rietveld Dubb Buurt 4 VERLOREN Zondagmorgen zilveren damespolshorloge Tegen belooning terug te bez MARKT 30 Nn nog vo4 rradl Haalt daarom voor de as schoonmaak nog watmeubelwas en schoensmeer zwart en bruin op de Goudsche Markt Donderdag en Zaterdag Gelieve doosje of potje mede te brengen om te vullen TE KOOP G VR poppenwagen en kindcrscrvlesje Verhoef Snoljstraat 121 Latttn n Grfekaeii StaaUcxamen bijlessen tt ezicht ophuiswerk Dr M HelbersMolt Oosthaven 80 ilïf ft MiibevoftR dagelijks van 1012 en 2 4 uur Tee wifl IfeM beven eér TE KOOP een viool met strijkstok n boek ƒ 10 P Schoonderwocrd Snoljstraat 5 Zaterdagmiddag 2 uu £ AAnNII iederen leeltiid met de i ch im vii béaaat lomH l n Handnaalmachine te koop ƒ 25 Tevens te rullen winterjas maat 44 z g a n tegen dito voor jongen van 16 jr m 43 Touboul Vest 75 TE KOOP een gramofoon m 40 papieren platen en pickup voor ƒ 50 een vulkachel voor 2 C v EIJk Gr Jaeobastraat 38 Zoa4ifmor fl 10 30 evcneena 0 l rHlk lw eatfetptVioi van U3 fl TE KOOP een kookkachel 30 W F Blok riuweelensingel 95 TE KOOP een rood vos ƒ 150 en twee groote poppen ƒ 10 per stuk Mej Hulleroan Kleiweg 10 TE KOOP gr zeilboot ƒ 750 Rietveld Woudstraat 21 TE KOOP GEVRAAGD een trompet liefst nikkel F Flux Pr Hendrlkstnwt 110 I Ondertrouwd ƒ HERBERT BÜCHNER en RIA KRANENDONK I Huwelijksvoltrekking op Woensdag 27 Oct 43 v m 12 uur te Gouda Amersfoort I Joh Bosb x mstr 29 Oouda Markl 5 Receptie Gouda op Zondag 10 Oct 43 van 3 5 uur TfK liiimslig adreis HoWiemaslr 20 Amersfoort Jltrlen overleed lol onze lif pe droefheid geheel rnvtTwacht irmze inniggthefde Man Vader en Irootvader MARINIIS ADRIANtJS VAN KEN BKOKK in den ouderdi rii van 55 juar Gouda J P V d BBOKK v n drr Guag Gotiderak N A ANKER van den Broek J ANKER Gouda A T V d BROEK J P V d BROEK en Verloofde M V d BROEK A P V d BROEK J H V d BROEK L I V d BROEK H C V d BROEK Gouda ft Oct 1 3 Tollensstraat 99 REUNIE De tcraardebestelijng zal plaats hebben Maandag 10 Oct as te 2 uur vanaf hef woonhuis te 2 45 uur op de Algem begraafplaats te Gouda Dt Heer en Mevrouw PORTLAND Janïonius geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon JOHANNES ADRIAAN Gouda e October 1943 Turfmarkt 32 Tot onze groote droefheid overleed heden tert huize van haar kinderen rla een krirtstondig ziekIsed onxi lieve Moeder BEbiwd en Grootmoeder PIETERTJE DEEtEN Weduwe van den Heer K eenderl van der Bijl Uil aller naam W V d BI IL Gouda 4 Ort 1943 Vrouwesteeg 23 Tijdelijk udrcs G in s traat 19 De leraarde bestelling zal D V plaats hebben Vrijdag 8 October 11 45 uur op de Algem Begraaf plaats Vertrek vanaf Gansstr 19 pl m 11 uur Varlorani VULPCNHOUDIlt merk iw Vrijdagavond Oct Tegen belooning terug te belorgent K v d HEUVEU Zouimanplcln I TE KOOP AANGEB geheel vrijstaande fabriek en woonhuis in prima conditie Bebouwd erica 200 m onbebouwd ca 200 m ƒ 20 000 W Brunt Steijnkade 2 GOUDA Telefoon 2027 REUNIE IN DE FOYER MUJIIK CABARET Maaitdag vanaf 7 uur FoyerConcert Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur En er kom t Iels geheel aparta In Reunie Een dolgeztllig eerste klasse Muziek en Cabaret pro ANI TONNV tWOL HET DUO V ZWOL Nederlandsch populaire Revue Duet APARTf RfüNIE fOVER TH R Music Music Opera Solisten t Vronliikc Kokkjes L e Zendeling Moei ie nog visschen ti F en veelzijdig Amusement Urkest 7 H B P Accordeon Trio Een daverciid programma 11 TizEHHo wuoaTOM CD wETiK rrnniiir i itii iLuat iqiT TizEinro van woiasDAa ocroin mi HOOOE nEIOllli iJf Z IJSi 1M4 loss O Ml IW74 Ml f JUO rM4 i IHU joMl iliö isis aosi Til uao smi mm lam luw iieas mms itnio iTaii laau VMI ƒ 70 it ISO w m W7 10 a 7 SM iio ii e isarr i r tz7o i4 s laaa iBe 17B1 isia 1S40 lasa leu laaa imb nu 9t07 SM aus n7a as s mh SS MIS taas MSB MBB asii saie un UI BM 7I WB4 BSI MM Ml MBB sm asai letj jBM aw7 B7M IB7 aa7i Mig Till 7B S TT a TBlt BOTS BIIB tiM NIS laet at7i bm mis htb ajït taW BMS BS7 Mil t 17 SU HM UM Reunie doet zooals het wezen moet Prima consumptie VtH antra not mi ion TisB isao i m S 7S lOtl SS 83 t wa tan imi I VTM BfU BW nn SBB SMS ant wit bsso iobm loiM loaas iob5 iosm imH M imi ibbh ishb ibim IOBM uia7 ioB im iiMi imó I m S 1 SS lü iiST ihsb iiia niu iism ii7m liiss ïlBi isBis uiai iiaw ismi itsw i9s7 issoi isBM UNO laiM itta7 i a ubm iiM iwTt uav i om imm inia iain isiS mS jj J2S Me 7 Ito itija itn i ia itsao itato ibbm mbm ittat U7M Itni IMM UaiS IBItl ISlTB IBBH IttW ttB ISMB ismi IMH IMM ItUI laaaaiBtM IStM UBM l IM lönl ani IK iSi IK iMis im iNM inii iTflTiTsia ith itaaa itaa iim 23 IBS 29 iJ S SU u t IBBM MiM 1 Hts urn MUS ffi ItSM 1BBS 7 IMBB Ml aasii aoMi SMBo n IM7I 1NB7 IBMl IBBIO IBMI ItHB UBM IMaO it aoiM aoiii aBHi iosm ibm mB stoMjim 2ffl S2 2a sa isa F 4LEIWEO lOS Talsl ItSO THALIA Van Vrjijdag 8 lol en met Woensdag 13 October Een boeiende fllmroman iiltr akkcndc gebeurlenlMcn en tpannende avonluKn Het tweede Scliot l eimaterde Een RandoK lilm net prima rolbetettlng o a VOaoria van Ballasktf Viktor Staal Katbe Haack Theodor Loos enz TOEQANO ALLE LREFTIJDIN praakl Uw piaatnanl aan de casa s Zondags v oL II uur en Mn uur voor de vooratellingen Weekdagen twee uur vOor iedere vooratelling Zaterdagmiddag half drie JEUGOMATINEE met interessante Sproakjesfilma 4 9 3 STAATSLOTERIJ MHSINO VAM OBttDAO a OCTOSIS VUX VUTDE KLAS lla TBEKKIMO II04M3I tVWVtH I HMt tnaai f 2H0 ma t uoo i 77i looo imo t 400 1012 Ml 417S 5340 0040 MMI2 Itau I7MI f 300229 4704 1120e 2II71 f 100 aa 2743 in 2Mt M2I 1029 4011 10014 II24S téffli 17300 20227 glMB 21M1 raUZIN VAN 170 MOt 1072 1121 Ut liia tS74 ItaO IfQ IHO 1410 1040 2111 2112 2110 2221 am MOS 3S1I 2914 204S 2440 2710 27 2712 t702 laos atos SMI S43I asts 2712 ma laoo iaio lata 407S 4140 4230 4434 4904 4730 4S01 4 73 4SM 1010 N71 MTS tl5t SSaO 4402 301 M03 0030 9709 710 0740 4419 lOU 1041 4092 0099 9M 9 70 OOM 4030 BOTS 0347 0473 StOO 40S4 4794 4422 7144 7220 72 0 7107 7240 7274 7241 7377 7441 7990 7409 7400 TC30 7124 7 4f TOM 7970 0007 aiO 0310 0234 4244 4340 4333 tllS 4743 OTÜ 0030 0003 0030 0100 0130 0130 0172 11303 OnS aSTa 0343 4S3I 0427 0030 4099 0094 10199 10197 10207 10214 10393 tam 10404 10470 10442 IOMS 10902 lOSZS UMOO 10047 lOOM I00I2 I407 11003 mot III9I HITS 11170 11322 11270 II3I4 II3I0 II33I 11399 II3S4 11914 M9S7 11023 11039 IIS30 II79S 11770 IISOO lltSO ri 3 13330 12391 13030 13940 13030 12737 I3S10 I3B34 13001 13317 13321 13334 13974 1341 l3aM 13711 13434 12449 I3S77 13490 14040 14003 14074 14149 14143 1431 14230 14340 14107 I44U 14140 1440 14799 14700 19040 19047 19007 19371 19430 1993a 13407 UW 13407 l9a3S I9S40 IS07I I98M I90II3 I40H 141 i 14130 14170 10239 MK lOBOS I40M 14434 14031 14043 14040 14409 I70U inr 17494 mS7 nSll ITSaO I740 I440S I407 Milt 10140 MIM IS2U 14044 14440 10420 HOOO lOSlil ISMO 14071 14004 101 U KIBS 14044 10224 msa 10403 14000 H004 10730 19444 loooi ismi 10949 luni 20049 mof auw 309a 90020 MH 10740 30701 90094 30440 20003 21214 212711 39 S1372 11420 IMM 21SM 21403 2I0U 11747 21044 2 S40 21400 210 1 Va ih a t ail B r te o BK BssJ O s t a kti bMbIi 1414 H aet tU Ma inanmt OER HOCHTOURISD De o rkomitclie avonturen van eenzeepfabrikant die zich als Alpinistmet t9af JQE STÖCKEL ALICE TREFF CH R10TT DAUDERT MARGOT HIELSCHER TOEGANG 1 e JAAR l et wel VMJDAG en DINSDAO gesloten Ca é Ciiiiceft Cabaret TEi löüif kii Ona lal Cabarel pragramm waa n grsal succes In ons nieuw programma brengen wij Zaïsrdag Zan 10 Waanoitag 13 en Oandardag 14 Ociobtr 7 uur avanda WILLY ALBERT Nederlandscb beate üoochelaar in zijn komii tir zeer mysterieuze werkzaamheden HENNY VERRA de geestige Cabarellière JACQUES OUTREAU de onderhoudende Conferencier PiETilO SABATINI i Amunutsofkist Dit programma moet iederéén zien Entree 50 et p persoon Zondapmiddag MATINEE van 4 6 uur lederen Zaterdag nieuw programma Fa van Berkel en Zn Kleiweg 9 9 a vraagt BttN AANTREKKEUJK J UWHT C EEN JONGEN Gelieve zich aan te melden Groenendaal 49 TE KOOP een keukenta felljc ƒ 5 Bantzinger Voasenburcbkade 122 dia aanga C08TUUMNAAINTKR biedt zich aan dres Crabethslraat 40 alafenan berookt laii ica Hal doel albrauk a n t ullerlük Met een pB iandaiin n is euvel snel vardwentn ii behoeft het rooken ni i laten Vrkr abaar i S m apolUkeri l ii i t 0H Kappera JDE BEELOENDOKTER Keizcrstr 64 Gouda Repareeren bijwerken en schilderen van beelden en vazen enz enz M i Mevrouw de Vooijs Markt 8 vraagt een FLINK MEIMJE voor halve dagen of een WERKSTER voor Vrijdags WIE RUILT nieuwe rtbbtr kinderlaarsjes m 6 v derschoentjes m 24 of Gravesteijn Jouberlslr I TK KOOP een Fransche piano ƒ 100 een vierkante vulkachel ƒ 35 asbestpijp met hoed 12 cm breed 2 cm lang ƒ 15 Heparon Gouwe 216 WIE RifiLT donkerbl am schoenen pumps m 38 voor schoenen met pi jj zwarte wintermantcl m P aianer m 38 40 voor wom Japon A S Janmaat gen 2 TK KOOP GEVRAAGD W clectr handwringer m P A 3 Janmaat Zuidkade iw Waddinx veen Gevraagd EEN TWEEDE MElS niet oudor dan 18 J 85 Uur Mevr KUK Westhaven 63 DAME die ZaterdaBnvun de bua Schoonhoven per abuis een verkeerde p rapluie meegenomen n wordt vtrzocht die f T bij P Hoognndoorn Nic Haven 55 B Of Tot tSch Iteld