Goudsche Courant, maandag 11 oktober 1943

rs ï l K tU g 11 October 1943 urMDi Markt 3t TBiefooo na Po tr kcoln 48 M GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUQA EN OMSTREKEN Prjit S cent per nummer 82ct Jaar£ a No 21366 ClMCradactauri r TimB Goud Jongen ledigde collectebus van Wintérhulp VOBT AI Gouda t opmartch gestuit MAT WntS VAN OLTMTIA District I J W VolewUckera Harmes DVS Distriet II Ie klasse Biauw Wlt aarlom t t Oool royenoord AJax l Je klasse A Gouda inrS t HW Julck 4 ElmkwUk UW ♦ VKM VDI 4J BMT Vefok ï 3e klasse B Schevenlngeiv Cromvliet ï S Terlaak VCS 3a Oe Poatdulveo ODA l l Uiakkwartier Oiympia 1 1 ONA C6V 4e klasse E Haaatreoht Bodegraven Mooidrecht Goudorak Sehoonhoven Amraerstolsch S V 1 J Stolwtjk DONK 0 tt H ü f AL S UI Mskkwartier Il 1 4 HBS II ONA H heataakt ADO ni vüc in iws n Siw nf i Quick II Scheveningen II 4 0 klasse Bi Neptunus lO SVV m i J Uenoord IV ADO IV 1 8 HermesOVS m parta IH 8 a iy rtuna If 0 Musachen ITftl RFC ni 3ouda OI 0 oÏ Hl BwwWor HI Xerxea Hl ï 1 pre II Emma II a 1 CVV D TeUan 3 splHÏT fi b S v J VOC II 1 8 Neptunus IV Excelsior IV 1 o gestaakt Moordrecht aaa desi kop Voor het eerst In dit seizoen Is Gouda la Vcht gawogan da balanarüke wedatrtjd tegen trvs verliep in een leidache zege t Ia natuurlijk famnier nu het zoo goed ging maar aan den anderen kant dient men niet t vergeten dat Gouda zich tot dusver de v r7wakkln in aanmerking genomen ver boven de verwachting had geweerd Xa overigens Is hit geen seh de vsn eender het best voetbal spelende pk egen ta verliezen Of onr atadgenooten een vooraanstaande i I zullf n bly ven spelen wordt a s Zondag in den ultwedatrijd tegen het thans Kdfiuie Quick Gouda krijgt de groote woüstrijdcn op een rytja beslist De derde klussers zUn altijd wel oed voor een verrassing Oltmsal zorgde Olympla er voor dat het by het kamploenselftal Laakkwarlisr warempel geiyk hield een prestatie die klinkt ala een klok G SV heeft nu den smaak te pakken en werd verdlenstalUk winnaar In de pUatselIJke ontmoeting tegen ONA dat nog niet erf constant la Ec n merkwaardige groep vormen de vierde klassers waar zes der negen elftallen tot de gegadigden behooren en bU zoo n Hevig gedrang koii het gebeuren dal Sclioonhoven van do eerste tol de ode plaata duikelde zondr nochtans haar pretenties prils te geven Ammerstol leverde wel haar vorige week overkwam en bezorgde het leidende Schoonhoven op eigen grond dp eerste ninlerlaag waardoor nu geen enkple ploeg meer onürslsgen 1 s Haastrecht Moordrecht en Slolwijk benutten tegen de zwakke broeders Bodegrsven Gouderak en D O N K de kans en dit alles heeft er nu toe geleid dat Moordrecht Slolwijk en Ammerstol nu gelijk aan de spits staan waarbij de Moordrechte naren door een beter doelgemiddelde vair 0 04 de leiding hebben BU de reserves ditmaal zoowaar twee overwinningen de eerste van ïouda n met S II en een nieuwe van Olympta s tweede dat nu zelfs in de topgroep staal ai dient afgewaoHt ta worden ol dit van blljvenden duur zal zUn Overt ena waa het surcea zeer bensuwd want ONA III hield zich heel wat beter In de vorige wedstrijden ONA IT ƒ 500 IR AAN PLEZIERTJES OOORfsEJAAGD Een 18 jiari op ïiet stadhuis wesi aan jongan aosiatent bode A S heeft zioh niet ontzien de in de burgemeesterskamer staande coli tebus voor Winterhuip Nederland te lichten Drieimaal beeft hü het eedaan begm Juli en twee keer in Augustus Aanvanikelyk peuterdie hij met een pincet het gekt naar ibuiten d liaatstie maal v rt rajk hy het aegelje van d buo In totaal is bem een bedrag van circa ƒ 80 m banden eviallen en dit voor in armoede yeaikeerende menschcn bestemde geld heeft hij er heel doorgiL aa met usjea eten cüandeBttene shaig knopeni en kaartspelen in 4aié s Het feit is uitgeikiomen doordat aan een firma in achrij lhHKjhinebeihjoeften te dez r stede van den naam der firma voorziene dooaen oambonpepier weitden an bodien die zü fcort tevoren aan het stadhuis geleverd heefli Do omderiMitidelingen voerde de 26 janigB kap fsr W V d L en toen hy terugkwam a den knop te shsiten stond de inkidela gewaaradhuwde politie achter de dvur die alle haof de en sag en hen ten slotte bij de kraag kreeg De ioapper handelde m commiss ie voor den assislient bode die vijf en diertig doozcn oarbonpapier op het stadhuis had wegigenomen wat te YOren al gebeurd waa met vijftig schrijfmachinetatcn di voor zeventiig gulden aSn den nvau waren geibracht waarvan de kapper er twintig voor de moeite kreeg Ook dit geld wao op Deze diefstallen brachten toen ook de indertijd ai ibemenkta liohtmg van de Wmterhulpbus uit De asslatent iode io beden naar het Huis van Bewarin4f te Rotterdam overgebracht zyn vmehd is op vrye voeten geoteld a G V d PEUL t Zondag ia bijna 80 jaar oud overleden d bea G G v d Peyi die 45 jaar lang hA van het oolléctanitencollege m de parochiekerk van deH Joseph op de Gouwe is geweest en die altyd tzouw op aijn post was Toen lui m Juli 1840 bedankte werd hy tot eerelid benoemd Ds KOENKKOOP BIJ GEREF KERK BEROEPEN Bij de gisteren onder de leden gehouden stemming is besloten uit het door den Kerkeraad telde tweetdl voor liet bezetten van da bij da Gerei Kerk te stichten tweede predikantgplaats beroep Uit te brengen op ds C Koenekoop te s Gravenmoer N Br PCONOHISCHE BECHÏER ZE ROTTERDAM Gouda in en ONA lü hebben nog i winstpunt De standen zUn Se klaaaa A I enkel Quick U VS H VV Ellnckwttk Gouda Velox RMT V 1 O g UV V V DU Idtakkwarüar De Hostdutven Scheveningen Olympla CDA CromvUat GS V VCS O NA Terlaak Moordrecht Slolwijk Anuneist S V Huustrechl Waddinxvaen Schoonhoven Gouderak Bodegraven D O NJC o 1 I 1 a 1 8 O 1 O B 1 1 8 t 1 t 0 e E O 1 1 8 Valscbe bonnen De economische rechter heeft Sijsje SdiJnkel huisvrouw vari N v aijBtarveld te Oudew ter veroordeeld tot 2 waken gevangenlastraf met gratieoteusule eq wiet verbeurdverklaring van door haar vorvalschteen uitgegeven dtstributiebonnen De Gouwenaar A Tolpnaar en zijn minderjarige zoon zijn wegen het verkoopen van tabakakaarten leder veroordeeld tot ƒ 8 boete sut s oresp 1 dag hechtenis en 1 week tuditsdiool Zonder vengunnin kocht de Gouwenaar W Remeyer een partytje eardeweikbroches Hij is daarvoor veroor deeM tot ISO boete subsidiair 30 dagen hechtenis Stond gereed In de Constantijn Huygensstraat is een damesrijwiel ontvseemd dat in het donker onbeheerd en onafgesloian was neergezet Wat Waar Wanneer Sefaouwburg Bioscoop Bergtoerlst In angst met Joa SUKkel en AUoe Xreff anvangMaandag en Voensdaa S uur XkaVa Thaatsri Het tweede schot met Vlktorla van Baltasko en Viktor Staal Aanvang B uur Zondag vanaf 8 uur Beuaie Bloecoopi DlacraUe verzekerd met Theo Llnaen en Flta Benkhoff Aanvang S uur Baunte royari Maandag vanaf T uur concert Ter Oonw Cabaret programma met oa WUIy AUwrt en Hennr Verra Aanvang Woensdag en Donderdag T uur U en II Oct Boete en Bededag Dinsdag 7 30 en S uur Luthersche Kerk Woensdag 10 uur Qeret Kerk 4 30 uur Sint Janskerk IS Oct 1M nw NIenwe Selionwbursi C oncert Boyd Bachman en zijn dansorkest U Oct TJO nar De Kroon Bijeenkomst Scheldsrechtei vereenigln groep Gouda 13 Oct T nnr Veemarkt Ileitauraiit Ontwikkellngs en ontspanningsavond volkstulnvereenlging Vrucht na Arbeid vertooning film Natuurgenot In park en tuin 13 Oet T IO uur Het BUnwe Kruis Bijeenkomst Ned Bond van aquariumhouders Biologe Naturae spreker H C Koopman over Oa aquarium an terrariumhouder en de natuur Oct 2 3 nnr VeemarM Reelauraiat Bijeenkomst Ned Chr Vrouwenbond spreekster mej J E O v d Molen over Viouwenleven in de lesUende eeuw Oet S IS uur Danl l Byeen komst Jongelidmaten Ned Herv Kerk spreker dokterD M Blankhart over Kracht Oct I 3t uur NIenwe gchoawburg Opvoering sprookjesspel Doornroosje doorRotterdamsch Jougdtoonoel onder leiding van August van OU aPOTHEKEBSDICNST Steeds geopend des nachts ail4te voor eneeimiddelen Apotheek E Grendel alleen Prins H drlkstraat 8 c INIEVBRINO Hli r i M tV GUNNIWCEW Inlevering lulst rvergunnlnden verbeurd verklaarde radloontvangtoastellen aan het postkantoor Morgen letter K VEBPI ICBTE INENTING TEOiN DIPHTHEBIE Gelegenheid lot kostalooze incntln tegendiphthario van niet schoolgaando kinderenin het gebouw van dan CG D pieringstrant 113 Dinsdsg 1 uur Hooboa tot en met Vsn Jevercn ISO uur Jochemi tot en Keijzer 3 uur Kiela tot en me Kw nielon berg Donderdag 1 uur d Laak tot en m t Ulster 130 uur Maad iiinir tol en met Vaii Noortwljk 1 uur Notenboom tot en met PUpker Rel 8a klasse LaakkwarUar U S O Quick U 4 O H V V a i 8 9 1I B S u at A D O m IS U VS U 4 18 DE HEER 3 OEEVEBDWO 10 JAAB l J J DH C UI O N A U JM 8e klasse 4 8 1 Eortuiu n R F C mHD V 6 inAD O IVSparta VI S V V lUNeptuDUS mreijenoonl IV De Muasohan a 4 Gouda m Rca H D VJB n j Rr c u I JTeUenoord m Sparta II I Emma U I Gouda n Xerxes IS c v v n Excelsior m o D s n klasse C til l nes 8a Klasse H Excelsior IV Ncptuhus IV Olympla II HF C Sparta vo c n Xerxes IV O S V n ON A m jia A IK BOSKOOP Predikbeurten Din da On Lokiaal 7 30 uur de hoer J H J Kytivandiraat van Aniersioasi Rt m Kerk 8 uur d W F Zuurdeeg Domderda Ohr Owef Kerk 7 30 uur ds Maria van Oud SciierUuMli Wanneer verduisteren Taa 1 Oetebar aa werden rard nWu d v a IR MS mir mallen aan den midden DnJepr en bij litopol afgeslagen Koebanhruggehoofd ontruimd t laataeliike gevechten in Z ltalië Zvoare geallieerde vliegtuigverliezen de bolalewistaa tahi e phutaelljke aaavallea dia afgealagen werden Oe luchtmacht viel in den nacht vijandelijke ravitailleeringsverbindingen aan an verhietigde o a tien tranaporltreinen Bi een verlies van twee van onze igan vliegtuigen werden gisteren 49 bolsjewiotische vliegtuigen neergeschoten Kapitein Nowotnr verhoogde door acht vliegtuigen neer te schieten het aantal van zifn overwimiingen fl de hicht tot 231 Het jachteskader 84 meldt zi n 6000e overwinning in de lacht Bi de goveohten aan het Koebanbruggenhootd heeft zich het Silezi he grenadierregiment 667 onder bevel van luitenant kolonel Utenbach bi zonder ondoncheiden In Zuid Italië fiel de vijand in enkele sectoren van do Zuidelijke Apenijnen tevergeefs aajf Aan het overige front heer hte slechts wederzijdache activiteit M artillerie en stormtroepen Bjj dé zuivering van het schiereiland Istrië verloren de vijandelijke benden tot dusver meer dan 4000 dooden 6850 eevangenen 32 stukken geschut meer dan Zwf handvuurwapena en meer dan lOO auto s In de wajieren van den Dodekaneaos boorden Duitache duikbommenwerpers van oen vyandelijke vlootformatie een torpedojager in den grond en t eacliadigden een kruiser door vcmcheidene voltreffers rwaar Formaties Amerikaansche bonunenwerpers vielen gisteren overdag enkele plaétsen in het kuatgebied van de Oostzee waaronder Anklam en Gotenhafen aan Jachteskaders en luchtdoelartiUerie schoten volgens de tot dusver ontvangen rapporten van de vijahdelijke formaties 62 zware viermotorige mmenwerpers neer Twaalf eigen Jagers gingen in de verbitterde hichtgevechten verloren Een deel der bemamiing is gered Bcwakingsvaartuigen van een Duitsche oonvooi beschadigden in het Kanaal twee Bntsche mótortorpedobooten zwaar Aangenomen kan worden dat een der booten verloren is gegaan In den afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche bommenwjrpers Jukraak eanige brisantbcanmen neer in het NoordDuitsche gebied LVCITAANVAL OP MUNSTEB De WeetfaaUche bljiRChopaatad Munster la naar het D N B verneemt Zondeg door AnW rlkaansche bonunaowerpera aaBSMvaUen Oc vtjandelljke vUegtulgen w1 rpen hun bommen midden la het grtiote vlakka do dat de atad by het goede zicht vormde De DulUche lucMdoeiarUUerle doch vooral de formaties JachtvUegtulgeA die onmiddellijk d vijandeUJfce machines aanvielen loagen de formatiea uiteen en verhinderden aldus een concentrische uitwerking van den aanval D verliezen onder de bevolking zijn aanzienlijk evenals de schade In woonwijken aan kerken en aan openbare gebouwen Men la nog niet gereed met het vaatstellen van het aantal door de Duitschia luchtvardedWlng neergeschoten toestellen LORD BDIKWOOD OVER Dl DUITSCHE pPERATIES De vraag of de Duitsche terugtocht operaticb in het Oosten nadeelig voor de Dultschurs zijn geweest lean zoo verklaart veldmaarschalk lord Birkwood in hut EngelBche weekblad Tb I e t het beste aan de hand van de eigen Britsche gevechts in tructies beantwoord worden In deze Inatructies wordt gezegd De slag is het beslissende moment van den oorlog Terugtochten dus zooali de Dultschers hebben ondernomen kunnen voor da Sovjets geen beslUsing In hun voordeel brengen Ook la er geen reden om aan te nemen dat de Dutlschers opzienbarende materieelveriiezen hebben geleden zoodat de cnnclusie gerechtvaardigd is te zeggen dat hui legers nog ateeds volledig intact z n V 30r de Sovjets echter doet zich het groote vraagstuk voor contact met den vUand te hoirfien want hun militair gezien zwakste p it is de organisatie van den aanvoer De vervulling van deze taak hebben de Duitschers voor hen nog aanzienlijk moeilijker gemaakt door in het gebied van den terugtocht zelf alles te vernietigen De keuze waar en wannaer d beslissende slag zal plaats vinden hebiffin zich djLDuitschers voorbehouden en nwn kan er ze1c r van zijn dat zü een Juiste keu zullen doen BUtHetUand Luchtaanval op stad in het Oosten appei evel van de Duitsdie lit maakt i d terdag b i DaJepr aas de na ét rttpt ten Zuiden tm fl Weiten van SmoISk Ua i verbitterde geveeiiteaI Vf ke aanvallaM atfealaiwi Aan WdenDBjepr werd la een tcfen een SovjettegiBieat vcBvietifd ZpidWeaten van Welikfje LoekJ de aware ceveeliteii voort m KnM ItaUe heeft d vijand la iddenseetor sljn lelie plaataelaaavaliea voortgaiet terfvtü valk veriB nmt aieehla iavendicoileen verkeaalnfifcctivltett oïïjti wordt l ütKhe j g iri hebb in het ZuidIgMoche g bi d 12 viti ndèl a vliegll eD neergeschoten Ml door iorpedobootjaüers beveilig Britsdie formatie kniuers heeft in oêhtenduren van 7 October in de Zee een Itlein Duitadi conversciieidene malen aangevallen ill fairand geechoten kleine ortvaartuig n moesten door hun iMunningcn warden verlaten Oe HMhe chepen openden daarep opIliMir het vuur op de in het water mende en in rubberbooten drij►Duitiche ► soldaten Tweg BritlidW kruiien werden zooals reedb gellddk bg hun veo trek door bonvtreffers Duitache dulktoommenwerpers lurur besohadtgd Door het afweerge lüint aan boord van Duttsohe koopjHirders werden bU het eiland Kos lABTitadie bommenwerpers neeirge 1 Staitce formatiea Amerikaansche flÉfers aim gisteren overdag de Duit I Booiht bmnengedrongen en vielen Ifcanen aan In den loop van verbitluohtgevnchten en door afweerl HOimt werden 48 vijandelijke vliegItdiai vo r het raeerendeel viermoto t bommenwerper neergeschoten den afgeloopen nacht hebben llrlticlie fotmaties bom menwprpers lipiileuw een aanval gedaan op Bremen In HannovCT Daarbij leed vooral de M Hannover aanzienlijke schade l kdhtverdedi gingskraclhten brachten Il bonununwerpers ten val Tejamen IMt ï boven de bezette Westelyke geMlMten en boven den Atlantischen lllMian ne rgesciK ten vliegtuigen verfilm de Britten en Amerikanen binI de toataete 24 uur 107 voor het deel vienmotorige vfie ftuiigcii B t opperbevel der weeimacht titkt verder bekend Itanen het bestek van d achteriMrtsehe vsrplaatiiag van bat OosteI Mt front ia ook hot voornltgesehoven llübanbnigKehoofd on imd In dep van 8 op 9 October hebben de I Dultaehe nohterhoedetiocpen I Mdit xlj nog van 40 aanvallende vijanImke tanks er S4 stokgeschoten hadIm het Taman schiereiland verlaten I Mmder door den vUand gelilnderd I k worden de straat van Kertsj overgelÉkeii Daarmede ü de op 13 Sep m11 volgens de bevelen begonnen 4 ntliikdDg van het Koebanbrufgehoofd iMtenigbrenging van alle troepen en IMwraden naar de Krim geëindigd 1 OulUcho en Ita n ceraoh troepen onder 87 DOODEN EN RUIM 100 GEWONDEN ONDER DE NED BintQERBEVOLKINO Op 10 October hebben Anglo AmeïUuünaehe vliegers oen viï groot aantal brisantea bcaadbonmen gO worpen op een woonwi van een stad in het Oosten des lands Een vrQ groot aantal woonhuiien werd vernield De verliezen der Nederlaadsehe bargerbevAlklng bedragen volgens de tot dusylr ontvangen berichten 87 dooden en ruim 100 gewonden Verseheidene der aanvallende viermotorige bommenwerpers werden neergeschoten r tcvel vta enerut veUmiumchalk KlelM en onder laldiiMt v n den gcnc W ter plonlan JiUuck hebben dur onder u miute seveehteoinMeodlgiuden de lïS ll froota vUuideUJke uinw l£ï bloedig afgeslegen Intanterle bergIjjw en plouJers hebben ztch In deie tware IJWthlen lu chllteiend menwerking met lïS bUzoniter goed etnuden U lïTJ I Aaï i t lo IJj form tle van het Duttiohe lucht jy y hebben tn de lucceevoUe afweeigel t n van het leger en aan het wryviïigIJ V rloop der Urugl rengln het grjomi IJMeel gehad Tr o portlormaUe hebben iw btj de ravlUllleetln en Ut r terug nogtaig der troepen opp cu ondcrachelIPj In trouwe waperbfoederechav hebken IS van het Ratmeeniohe luchtwapen ÏÏSTa neraal raajoot aworchlu ettreden 18 Ude huniuier Duitache k nv dei IJWtIn van de marine onder leldiUig van IS Xceadmlraal Kleaeriiky hebboi tezalï t pionier van het leger de geregelde imiuUeerlng van het Koebantwuuehoofd Mtvoer gelegd en ilch d ubt venali IS ontruiming roemrtlk fedrageh Uchte IS xwlrUdlirachten hebbm la voortIBS oö va rdlgheld de kusten van het I Rahoo d beveiligd en UlrIJke van uit g a dernomen aanvalleil der bolajélvlaten IJC Ja harde gevechten die wH J twrl ma tot aa de voltooiing der ISS hel fcoQt van het Koeban j IT nttHwM geleverd idn verloor de vtland lU gevangenen tOM tanka asiT i iaaen USl vUaglulgen en tairtjke Uchte lï nre Infantarlewapena Zyn bloedige bedroegen ruim JSS OOt man mets krUten de Sovjeti heel in lianavn By iiun distancleeringsbewegingen vermeien de Duitsche troepen alle mili aire en voor den oorlog belanijriike objecten zoodat tie slechts aarzelerui volf ende Iwlsjewleken nieu In handen krijgen waarvan zU voordeel zouden kunnen tf kken dat voor hen beslissend is Zoo bereiden vernletlglngstroei en vdór de ontruiming hel o b1azen van efen apoorbrug In een kleine Sovjetitad voor PK Bauer AUvatei OJi jSit opperbevel van do Duitacbe IMbacht maidtt d d Zondag bekendT liM Melltcspol en tm Noorden van iJ stad heeft de v and na aanvoe L Bl Bwe strUdkraohten zijn IJwaUra hervat Zii mlslnkten onf het gebmlk van sterke forma g aH anterle en tanks Aan de overige van het Oostelijke front deden Nu de duMernla vroeg ktvatt vormen d witgesehilderde trotlotrbanden waar bakens voor het verkeer C HJT W P Zeylemaker DERDE NED RADIO MUZIEK WEEK GEOPEND De derde Nederlandsohe rad io moziefcweek is ZopdlB te Hilversum geopend met een concert in studio A van den Ned Omroep te Hilversum In dit concert werden naatt oude Nederlandache muziek ook composities van moderne toonkunït naars die in opdracht van den Nedarlandschen Ofnroep werken hebben geschreven ten gehoore ebr cht In de pauze van het concert hield de waairnemenct secretaris generaal vap het departement van Volkavoorlich ting en Kunsten jhr mr S SJ S do Ranitz een toespraak tot de radioluisteraars en de Nederlandoche e Duitsche genoodigden in de studio Spr wees er op dat er in ons volk de kiemen van een groote muziekcultuur aanwezig iyo geweest Een nieuwe muziekcultuur zal thans moeten opbloeien De staat kan daartoe bijdragen door stimuleerend en activeerend te werken door de voor de cultuur schadelijks elemeitten te bestru den en dooir het cultureele leveoi vru te maken van commeroieele invloeden Ons volk moet weer naar de kunst worden gebracht en daarvoor i de radio het machtige middel In deze ridio muziekweek zal men kimnen hooren hoe het met de Nederlandsohe muziek staat Jhr de Ranitz sprak tenslptte de hoop uit dat de radio door deze week er toe zal bijdragen dat het volk zijn eigen aoh pingen gaat waardeeren yin de morgewiren is in het kader vpn de radio muziekweek de tentoon temn Bondoei de WedeirUnasche volkoklarJteo in het Hof van Holland officieel geopend De directeur generaal van den Nederlandschen Omroep dr ing W A Herw ijer voerde bü deze gelegenheid het woord en zeide o m dat de Ned Omroep op zijn gebied heeft gedaan wat mogeluik is om de Nederlandsohe muziek meer bekendheid bU ons eig l voUc te leven Men is daaitij uit gegaan van de leuze De Nederlandsdie muziek voor het Nederlandsche volk Deze leus heeft dan een dubbele beteekenis Wy brengen namelyk muziek die beantwoordt aan de Nederlandsche volksziel waarbij wü ons niet beperken tot de ernstige muziek maar ook aandacht schenken aan de ontspanniitgsmuzieh Maar bovendien bcvordereW wil door de Jfederlandsche volksklanken de beoefening van de muziek door het volk Zoo alleen zal een bloeiende muziekcultuur worden mogelijk gemaakt Want aKijd ia een bloeitijd van de muziekcultuur samengegaan met intensieve muziokbeoefening door het volk Daarom dan ook wil de omroep het zingen van het volkslied en het beoefenen van den volksdana bevorderen en tot nieuw leven brengen 3BT GAAT NIET MEER OM DÜITSCHLAND In zijn politiek weekpraatje spreekt Max Btokzijl hedenavond om 16 49 uur over Hilversum 1 De titel van dit praatje is Hat gaat niet meer om Duitochland TEGEN BET BOLSJEWISME lULDT V voor oe WArriN BN OE LANDWACHX Het S S Ersatzkommando dealt mede ledera gezande Nederlander In den leeftijdvan n U jaar kan zich vr Jwllll bU dehieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te Worden voor d Waiten S Sen de Landwacht s TUdans da fcenrincaB wordea slis blllohtingen verstrekt laet betrekking tat de versoriinc van amlUalaAen duur dec opleiding extra Mvensmlddetan te Vrijwilligers die om bepaalde radenen In Nederland moeten blijven kunnen dienst nemen by de Landwsfrht o bO bet SS Wachtbataljon te Amerstoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aannuldeni zy die tot de Germaaneche S S In Maderland toetreden willen kunnen zich eveneens aanmelden Persenen tusschen IS SS Jaar die aanmeldlngqrHchUg sUn voor 4e tawerkstelUng kinmen ilek eveneens aanmelden en worden tednreBde hun verbintenis van de tewerksteUlac vztlgesteia OUiderlndaWatlen R S kan lader worden die na minstens e n Jaar diensttijd zijngeschtkth dd voor de officiers opleiding heeftbeweten Ztln schoolopleiding Is niet doorslaggevend Besliasend voor bevordering zUn karakter gedrag prestatie I ie 10 t3 l 14 00 uur Rotterdaid Oeutsches Haus Westzeedijk 19 0 4 1 9 12 CO uur Breda Restaurant Modem Markt IS OO ISOO uur Den Bosch Hotel NoordBrabant M irkt 45 20 10 43 ft 12 00 uur Vonlo Dcutsches Haus Egmondstraat IS IS OO IS OO uur Arnhem Café Royal 21 10 43 IZOOuur Hengelo Café Modem Spooritraat IS IS OC IS OO uw ZlAroUe Hotel oyicnbeek 22 dO 4S S 12 00 uur Assen Concerthuis aan de Vaari 15 00 ISXK uufi Groningen Concerthuis Poelestraat 23 in 4 1 l 12 0O uur Leeuwarden Huize Sc h a if Breedstraat 24 IO 43 ► 14 00 uur Amsterdam Dam 4 2 I0 4J 13ae uur Utrecht N V Huls Oude Gracht 845 8 10 43 9 14 00 uur Amersfoort Pollzel Durehgang iager T usderwg 27 I0 43 ft 14 00 uur Den Haag Café Den Uout Bezuidenhoutscheweg Oude vater s Heksen v€mg doet weet diensé Orïgine Ie attractie voor het vreemdelmgenverkeer Oudewater is dezen zomer ontdekt door vele honderden toeristen die gedwaald hebben op en rond het OudHollandsche Marktplein met zyn vele prachtige oude geveltjes of die d typische scHbonheid van het omringehde polderland ondergaan hebben Eeaerzyds kwamen er meer dan duizend deelnemers aah de bekende V V V stempeltochten anderzijds kwam een byna even groot aantal beeoeKers als deelnemers aan een achttal voor het publiek opengestelde gezelschapsreizen georganiseerd door het StreekverbSnd Zuid Westhoek van UJffecht van V V V vereenigingen De laatsten hadden dan ata verzamelpunt Woerden vandaar ging het per wagen naar Montfoort en dan per motorboot door den HoUarvischen Uael naar Oudewater Het aardigste deel van de aantrekkelyke reis kwsm dan na de r ezichtigi ig van Oudewater Langs dé prachtfee breede weteringen ging het naar Lmschoten en wel per trekschuit een tochtje dat algemeen zeer geapprecieerd wemd Het traject Linschoten Worden per wagen sloot dan de reis Blijkt de Oudewatersohe V V V dui in dezen tijd van vervoersmoeilijkheden in staat om practische middelen ter i evordeping van het vreemdelingenverkeer te vinden dit adzoen heeft zy bovendien nu Oudewater voor de eerste maal in de V V V stempeltochten was ingeschakeld een buitengewoon aardig idee in practyk gebracht Op de weegtchaal zooaU vroeger de hehten In een tyd toen het bijgeloof nog welig tierde kwamen velen ook uitomliggende landen die beschuldigd werden van hekserij naar Oudewater om zich daar op de Heksenwaag te laten wegen Een heka had immers byna geen gewicht zei het volksgeloof men denke aan de vliegtochten per bezemsteel en de beleende waterproef een beschuldigdewerd in het water geworpen en zonk zil dan werd bewezen geacht dat zij onschuldig waa geweest en indien men dus degelijk bewijzen koneen normaal lichaamsgewicht te bezitten was men gevrijwaard van de gruwelijke straffen op heksery Blijkbaar geloofden de vroede vaderen van Oudewater niet in heksen want steeds kon aan de tot hen gekomen ongelukkigen ee p certificaat afgegeven worden waarin haar gewicht werd aangegeyeiimet de toevoeging accordeerend ueze wichte wel met denaturelyke proportie s des Lichaems en het geheel werd dan bekrachtigd met handteekeningen en het zegel derstad Met deze wyze en menaeheluke mstdling heeft Oudewater vele tientallen jaren een grooten faam gehad en daarwerkelyk bygedragen tot da bestrijding van het vreeeelyke volksgeloof in heksen en daarmede velenhet leven jered Het aardigb is nu dat men In Oudewater in de enkele jaren geleden gerestaureerde Waag den toeristen gelegenheid heeft gegeven zich als eertyda de heksen te laten wegen en dat men hun daarna een van het stempel dér stad voorzien certifmaat van weging in der Stede Wage te Oudewater heeft iitgereikt dat denzelfden tekst behelat als de origineele certificaten van vroeger Het behoeft geen betoog welk een bijzondere attractie deze curiositeit voor de vele bezoekers is geweest Volgens den rondleider ontstond er op sommige oogenblikken een ware hausse in stukjes bordpapier om het kostbare document daartusschen te l ewaren opdat het toch vooral maar ongakreukt en ongevouwen de haardsteden der redzigers zou bereiken V V V te Oudewater heeft het succes van dezen zomer dus wel ruimschoots verdiend door haar initiatief en originaliteit BU KAAB8ENFABBIEK Morgen 18 October hexdenkt de heer J Geeverding chef van de afdeeling expeditie binnenland den dag waarop hij veertig jaar geleden bU de Stearine Kaarsenfabriek Gouda in betrekkmg Wad BECHTBANK TE BOTTEBDAM In een zitting mei gesloten deuren stond terecht de M Jarlge huTzenexpjoitanl J M S te louda gedetineerd In het Huis van Bawaring verdaoht van nilsdrüf tegen de zeden Het O M vorderde 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van da prevenllava hechtenis Verdediger was B f L 3 A van Meehelan ta Gouda tffvraak tS OVK MARKTBERICHTEN kAaimabkt oudewatee AMERIKAANSCHE S0S HOUDINC Mijna Haaran Gngalaeds aredli 9n kimnan wi ons al besparan httM Beck Orili HoUaml Pas m 11 Oct Aanvoer 13 partyen zynde B8S tuks wegende 2 2S kg Pryzen Ie soort f 61 00 02 80 2e soort M 00 5 00 Handel vlug