Goudsche Courant, dinsdag 12 oktober 1943

mmm NederlancUche YoetbalBond AMceUaf Ooad 8eeretari at KanieaelUlaet tt OmtOM Tdcfom 2764 OrnCIEELE BtEDEOEEUNGEN fMMKMMA nmtowofcommtmn XATMWAO M OCTOBBB IM AfdwUnf A Onw t t ó n Bow Widdiiunracn 4 uur M O BurfV AMccling B Omp 1 IxmK l aauiia e 4 nur H J arBia ONA c CHjrmpU b 4 uur K F L A d bn cV Oro p 8 ONA OljrmpJ 4 uur J BU8 raOOBAMMA VOOK ZORSAO It OCT 4J Oroip A H tre ht II UNIO I 2 uur Jf Bui Groep B 08V m Comiê W Jl uur K r L Solt KBO I DONK H 1 uur O V Oraïp C ÓroeivCTW I Zw rve U uur C Compmr MkwrcipeU I Oouderak II OnMp D Olympl IV oud V 11 uux H V d Koolwljk brW ï lolwOk n B rf3Bnb chl n ïuur W B M oiocp F NIeuwerkerk n CroemevM H a uui A M 8a t n AMMUng A OiMP 1 WKllUnxVMn DONX H J I AfdMlIng B OtmP 1 DONK l ÖÈfmpU 8 J T H wttam l ONA o GSV b A Atn 1W 1 t 0 Ooud e Jodan Bojrt b loh Tak 4 1 Onap 1 k 4 Oniap Ald allng C Oouda ONA d A U Boatmra GBV e ONA e M Bonlli 1 1 Vn$UMKS VAM ZONVAO M OCTOSHt 1 U OnMp A Lekkerkcrk BI Haaitmiht n C BtoDpalerkburf C Bertambaeht I vmo TTh V d Koolwtlk 1 J Oroap B Gouda rv KBO I J Baaa 1 1 DONK n OSV Iir J Radix 9 Olympla Itt VBP l J de llnegt 6 1 Oreap C Oeuderak II Groanewag I K F L Nolle a II Uoercaprila IZmrveraIlr C van WWigaarcUai 11 0 Óroep O VkP II Waddiiuivwn II T AUmendlnger J Groep E Ammant S V O BlolwtJk m C Coma 6 1 Oroap F Zwerven in Nleuwerkeik n W Baai t i BCtmmimMamMn i ebitkekimoe ovnt DE MAAND SEP1ÏMBEK 1 41 Bergambacht I W DONK ƒ 1 7 Gouda l W Gouderak ƒ 1 1 06V l öVi Haaalreehl a Jodan Boïi IJS KBO t at f tekkerkerk 1 Moordrecht ItM Nieuwerkerk J 30 Olrpipla 1 7 ONA 3 90 OudeWater ƒ 0 7 Waddlimveen O SO Zwerven 2 50 BoveniUande debiteeringen alm In de laldllljit per 30 Sepl 1043 verwerkt ALDILU8T VeKeENlGINGEN PER M lEPTEMBCa IM Debet Credit Ammeritoliche S V IJ M Bergambacht Bodegraven Hi D O N K 3 DRD r E ST 0 ƒ IM Gouda u W39 Gouderak l l Oroencweg S 7 V3 Groot Ammen 18 CSV 10841 3 Haastrecht j 3 2 3 Jodan Boy 1 2 ÏC BO e M Ixjkkerkerk M MV Moercapell S Moordrecht m I OM Nieuwerkerk 2 97 Olympla I M o H A J7 Oudewater H VC ƒ u Schoonhoven ö 0 a Stolwtik 1 UN IO tMVt V B P ƒ OW s Waddlnxveen ƒ 22 741 3 Zwerven I 0 11 AJMIBSI UBT Vereenlglng StoIwljk f aecr wordt W LIedorp C IIO StolwUk teleloon ultalultend In kantooruren 21 BtJ geen gehoor en overige HJden 2 4 COHPCTITie IMDEBLnra Nog ln edeeld werd Gouda V tn groep D R H gBCRITARIStEN Ondanka de uitdrukkelijke waarachuwingen dat voor nieuwe leden die uitkomen In wed trtlden medliche aportkeurlng verelscht U en de keuringibewijzen moeten worden Ingeaonden tenlS het betrokken Ud reeds In competltleweditrOdem la uitgekomen vOOr 9 Oct IMI In welk geval kan worden volilaan mret de moladeellng oud speier wordt Ueieen nofntetvoldoandevoldaaa DemedidrceUng ootflid u niet voldoende daar hiermede niet wordt aangetoond dat het een 4nid ip ler betreXt Men nome hiervan goede sota wa3it on lulata of onvoUetflge opgave beeft boete tot gevolg Zoowel ledenopgaven ala verklaringen van Medische Sportkeurlng moeten aan de AFDEELINii worden Ingelanden en Met naar den N V B den Den Haag Mamcni het Beatuur O VAN TILBURO Secrelaria oompctitlclelder DAMMEN BINNKOtN KAMPIOBN VAN ZUID HOLLAND Zondag werd te Rotterdam de laatate ronde om het penoonlUk kalnpluenRchap van ZuldHoIIand getpccid De uitslagen lulden Den Hartog V Oosten 0 2 Oouprie v d BepK 3 0 Klrmegln Huisman 1 1 Hagonaara Domburg 1 I De Jong v Ravcileyn 2 0 De eindstand luidt 1 en kampioen R KInncgIn 10 gespeeld en ie punten 2 en 9 Hulsman ei v Oosten 10 gespeeld en 15 pnt 4 De Jong 1 V 13 5 Domburg tidegraven 10 10 fl Hagenaar 10 B 7 8 en 9 f sp v d Berif StolwUkerüIuls Den Hartog en Couprle 10 7 10 en 11 resp v Ravesteyn en v Steenbergen 10 6 Klnnegln mag nu voor ZiridHolland uitkomen In den voorwedslrljd om het pensnoniyk kumpioennrhnp van Nederland Hulsman en v Oosten moeten hiervoor nog een herkanülngswedstrUd spelen OFFICIKELE MEDEDEELINGEN MAXIMDM GROI8IRB8 EN DBTAIL LISTBNPBUZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT BetAendmaklng No 77 Dere prijslijst gWdt vsn IJ October 194J af De eerst vermelde prijzen zijn grossteriprUzen de tweede de prijzen voor den consument De grossleriprjjzen betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 bos of per 100 stuks die der consumenten zijn per kg per boa ot per tuk OROENTBNt JlndHvle ort 1 7 MO Kwl n ƒ 0 09 Savoy kool geel 0 09 Savoye kool groen e I 0 09 Roode kool 6 0 09 Sprultkoo ongeschoond 19 00 0 2 sprultkool geschoond ƒ 30 00 0 30 Witte kool ƒ ƒ 0 00 Chlneeiche kool ƒ 0 08 Boerenkool 6 0 09 Bloemkool soort I A boven 30 cm Over den kop gemeten ia 29 0 2i aooit I van 30 cm over den kop gemeten 10 2 0 20 soort U van 18 2 cm overden kop gemeten ƒ 12 20 0 H soort III van 12 18 cin over den kop gemeten 8 76 0 il Peen zonder lof Gele van SO vSOQ gr p St ongewawchen 4 J0 0 07 van 1000 gr p it ongewsiichen 4 O Ofl Roode sort I ben 50 gr p st gewasechen ƒ 10 50 0 14 lorl II van to SOO gr ongewasschen e 0 00 sort HI boven 500 gr ongewasschen IM 0 07 Bospeen 0 6 kg patn 39 It p bos 10 0 ƒ 0 14 XnolseldcrU zonder blad boven em dlam 10 60 ƒ 0 14 met blad beneden 6 cm dlam 5 ƒ 0 07 BobseWerU 3 0 0 06 Bleekselderij t 9 50 o l iPeteraelleen kervel 4 O oo Kropfia gu srt I boven 1 kg p 10 at 4 60 ƒ 0 u7 srt II van 1 2 1 9 kg p 10 t ƒ 4 ƒ 0 0 Natuur sort I bovei 1 8 kg p 10 stuks 0 0 sort II van 1 8 1 8 kg p 10 stuks ƒ 3 90 ƒ 0 08 Sla dunsel snti en atoofsU 10 90 0 14 Veldal ƒ 19 0 2S Spinazie blad glni 10 0 2S spinazie iblad natuur 13 ƒ 0 17 aplnazlo struik ƒ 12 1 0 1 Komkommer soort I A vann 800 gr p st lejO ƒ 0 20 soort i van 700 SO gr P It ƒ 13 50 ƒ 0 18 soprt II van 00 700 gr p st Ui f 0 13 soort ni van 500 800 gr p st 8 0 10 Gele uien 8 50 ƒ 0 12 Roode uien ƒ B BO ƒ 0 13 SJalotten 10 50 ƒ O 14 Paprlhn 13 0 n Auberclnei 19 0 ƒ 0 2 Peper 4e f OM MaiBk lven Ï4 B0 ƒ 0 32 K0 1I rabi I boven 7 cm dlam e ƒ 0 08 II van 7 cm dlam ƒ 9JS0 ƒ 007 Merfalknoll n gewasiehen 0 08 Herfstknoilen ong wo hen 4S0 0 7 Hamenai ƒ 9 5U ƒ 0 08 Postelein W 0 26 Prei lort 1 beven lO mm dlam ƒ 10 ƒ 0 13 lort II tut 10 mm dlam ƒ 8 ƒ 0 11 Kroten lort I il 1 2 kg p st ƒ e 1fl ƒ 0 09 sort Il v Vi I kp B It S0 0 116 sort III v I 11 2 kg p i ƒ 0 07 Kroten gekookte 3 stuks of meer p kg ƒ IS 0 17 minder dan S stuki p k 11 W I 0 1 Tomaten I n Hl en IV 19 50 ƒ 0 25 tomaten bonken ƒ 19 ƒ 0 10 tomaten kriel en gescheurde ƒ 10 ƒ 0 13 tomaten natuur 15 ƒ 0 10 J mpe kastomaten I II III en IV ƒ 28 50 ƒ 0 34 JoMte kaf lomntcn bonken ƒ 10 50 ƒ 0 25 StokhoonenPrlnresse f th ƒ 0 40 SnIJ en fipekhoonfn ƒ 22 50 ƒ 0 29 Pronkhoonen wille ƒ 14 ƒ O 18 Startibnonen witte zonder draad ƒ 22 30 0 2B Overige sAorten ƒ 19 90 ƒ 0 25 Kn iboonen f4i 0 90 Rchorseneeren I len hoog ite 20 st kg 20 50 0 27 schorsenecrcn n 2045 st kg 14 0 ƒ 0 1 FRVm Druiven I Oroa Colman Golden Champion Muskaat West FrUlla Leopold ƒ 73 00 ƒ 0 90 II Frankcnthaler 88 00 0 78 III Overige soorten ƒ 00 00 0 72 Walnoten ƒ leo OO 1 90 Appelen Groep 1 Cox pranie Pippin enz IA 58 50 ƒ 0 73 A ƒ 42 00 ƒ 0 52 B ƒ 26 00 0 32 Groep II Goudrelnetlen enz IA ƒ 42 00 ƒ 0 92 A SI 00 ƒ 0 30 B ƒ 19 50 ƒ 0 2 Groep lil Brabantsene Bellcneur enz Ia tMM 0 44 A ƒ 37 50 I t M B I l M t OJtO Groep IV Jacquet Lebel cm A ƒ 16 IWI ƒ 0 32 B I6 S0 0 20 C roep V Ovenpe foortcn A 22 00 0 2B B 14 00 O Val van Goudsterrelnet Yeljow l ansparanl en de soorten uit groep 1 ƒ U SO ƒ o 20 Val van alle overige oorten ƒ 14 00 ƒ 0 18 Kruel ppelen ruurl ƒ 12 00 ƒ 0 15 Kioelaptoelen oet ItM ƒ 0 11 Pmwi Groep l 6eiirr d Anjou enz lA ƒ 52 W ƒ 0 65 A ƒ 15 50 1144 B ƒ 19 00 0 25 Groep II l gipon IA ƒ 41 50 i l y 038 D ƒ if 90 ƒ 0 17 Groep IIA BrederOde A 30 00 o Ta B 13 90 ƒ 0 17 Groep UI Beurré de Mi rode A ƒ 27 rio 0 34 B UM ƒ 0 17 Groep IV Oveileé aoorUn A ƒ 19 00 ƒ 0 2 B ƒ 13 10 0 17 Kroeiperen ƒ 8 00 o l Voor Perrlken rie publicalle No 7t Voor het inijdcn van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat da kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van worlelen mag 1 et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vOOr het aehralipen gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten l cl per kg In rekening gebracht worden Boven den verkoopprlji af wmkei Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producien alsmede voor het ig ultachol moeien prijzen berekend worden die In een redehiko verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maxlmumpr zen welke geiden voor de beste kwaliteit Bl Inkoop tegen lagere dan de Kepubllceerde maximumpriizen moeten de verkoopprijzen dlenoverei komstlg worden verlaagd Het vrazen van hoogere prljsen Is stra kaar Bewaar deze opgave en gelirulk haar Nieuwe ongaven kunnen de vroegere ongeldig maken OBOMimi IN KRVIOENIBRKWAREN De door gro slers in krulder iprKwaren opMaandag II Dlnadng 12 of Woensdag 13 Oct bl den Plaalüelliken Dlstrlhulledlenst afgehaalde formulieren dienen op Dnndetdag 14 Vrijdag IS ot Zalerdaii 16 Oeinifer aa volledig Ingevuld en onderteekend wederom teworden Ingeleverd 3030 VF RGI NNINO ICHAKKI N8TALL ATIEa Blijkens publicatie In de Staolsïourant van 11 October 1043 heeft de Directeur van het Bureau voor de Uetalenverwerkcnde Indu tKe de voorwaarden vei bonden aan de door hem aan fabrikanten electrlciteltnbedrilven en Inntallateurs tzelMnetallecrendi bedrijven Inbegrepen voorwaardelijk verleende algemeene vergunnrrg lol het vervaardigen van whakel lnstallalin iSlaalaeourant 3I 5 43 No 104 nader gewijzigd en aangevuld 2047 VOORI EVERINO AANSLAG BUN4IVEE 44 Zooals reeds bekend gemaakt Is zal de definitieve aanrlag In de veelevering voor IM fhankelljk orden f i aantal kilogrammen nii lk 71 k pelevrril Is en zal worden 1 V I S 1043 1944 Omlddeld ui a llj 5 1944 bedragen 120 kg per Vu Tt W Jaar Heeft men echter te m leverd dan zal 1 aiiiij si kK vwhoogd kunnen ixnl Wu ernalige evalten de annalag m i ïl ai pei rund boven een jaar U k t gen Levert men daarenteiieii ri gemiddeld di n zal de aanslnu i Z üs rund bovis en Jaar verl a i k De den ZIJ die minder melk 1 rin het boekjaar 1 42 I9 i i flevf op den omvang van hun vie iii v i l grootrt jfaB hun gezin miu ino Ha ver vachT ru len xeedi in ü 1 1 1 1 tïl Jï ï tl té hH i f i n v December jan een grool Uf leverlngsplleht voor 1944 tl De veehouder die In de mmirhi levertltg vall zal aan de en aa nl V voldoen door he t leveren vi n umVl rlln naam op een der overii i l Contracthimnen en honntn un J welke zl n overgedragen hel i verplifhle VriOTlevêrrrTg duirVr Vj lehalve lie e verplichte v o t nr tliana uuk rundereu vrtlwUUc wiiiijr leverd op den aanslag 1944 V vni i t leveringen hebhen de coMraet m i 1 btmmn van elfaprekeiifl yvePwj 4jïip Mcii dient uel onderschetf te 1 n 1 het loopeiide hoekjaa lIMI l i waarvan de definitieve aan lai t al den gebaie rd en het afne ii n i i 1842 1943 op basis waarvan rl i S orden aangewezen die In i r vifniSirviiorleverlhg vallen ZIJ die than verplleM rUtn vee leveren op den aanalag 1044 i v t r tntik levering In het Iw pende biiek i i j al blijken Ie rijn dat hun delmiliive 2 t z t lagei zal worden getlelil d ri iir hut held vleesch ui Ik t reed l ccU id ui In de gelegenheid worden ge l d iIH un over te doen schrijven op na irn van derdm Dit geldt eveneena voor h Ti ii vrijwillig meer vee leveien fl 11 il 1 r aanslag t z t zal hedrai en Ti ii 1 1 t voorkomen dat dit ou kurrcn nnïasran in ongewensrhte speculaties In bepaald a hij vrijwillige voorlevering alleen iir t têvMt geleverde op naam van derden y n Wrt i overgeschreven indien nid met r an 120 kt per rund boven een Jaar dat men ti 1 Decfmber a s aal aanhouden h eieVerd 4I Hoofdredacteur J G Weyster4 Rotterdam ehef redacteur voor 3ouda en Om ilrrttp F TIeter Gouda Verantwoordelilli vnor d advertentl8n L AkkersdIJk Roltt rdatri uu et if r N V Rotterdamsch Nipu ablJd Rotterdam De ÜAjK 1 NT I KH rubriek 529 Leer b b h h zoekt ZIT SLAAPKAMER olledig pension m Gouda omg P H van Uscndoom Konijnenlaan 9 Wassenaar Beer va 4 Zo a taart la LvoordeUgl 1 KOOP GEVRAAGD zwarte damesschoenen m 39 Vervoort Gr v Bloisgtr S Wie mill 1 pr jongensschoe nen m 38 voor m 43 en een pr lederen damespantoffels m 36 V damefichoenen lage hak m 40 in gucden st P Welzeni s Grotnendaai 21 zegt Moedor want daoi kon ik heel wat stulctes van snijden en dus eens een extra lieenie rond gaan Ali U ooic zo n loartje wlli hebben nioel U 3 dogen von levoron voot een taart van 11 ons sutlcef Inlevaten Wéét wol U eet eet koek en banket van 6 J VAN BUUIIEN Zn TAAK tcN runr miakjes knz J rlLIAbCN IN XUID nOLLAND WüNINORUIL Wie wil moderne woning te Moordrecht rullen voor wonnig in Gouda Hoogendoom Burg Brand slnifit 6 Moordrecht Klompenrcparatieren nieuwe zol n H J Koelsier Vorst manstraat 17 WIE RUILT m schoenen m 27 in g st voor dito m 34 of 35 eventueel met bijbetaling B NieinvrnhUis Weth Venicwcg H 198 Voor direct of later een NET MEISJE gcvr iaud Wor dai of dag en nachl met huisrl verkeer Ridder van Catswcg 45 1 paar bruine sportschoenen g m iat 37 te rullen voor 1 jir zwarte schoenen k m 37 m goeden st zimde Bouwman IJ cllaan 169 TE KOOf kindereetservieiije en kindcrtheescrviesje samen ƒ 10 bruine lederen taschjc ƒ 15 z g a n Jansen Groenendaal 4 TE KOOP GEVK 1 paar voetlialschoenen m 40 41 Bameveid Baionstraat 44 TE KOOP een damesfiets z banden f25 D H Swanenburg Zwarteweg 3 Waddlnxveen i Te koop emallle vnlkachel ƒ 2S O Doggenaar Nobelstraat 77 Te koop gevraagd 1 paar h schoenen m 39 1 aar d schoenen m 38 Twigt Veei stal S Biedt zieh aan een bakkersleerling reeds H4 Jaar in het vak verkzaam A B J van Dam KooiwiJk F 57 Stolwijk Te koop 1 FORNUIS ƒ Mr Van Hettum Krugerltan 99 Te huur 8LAAPKAIMER Krugerlaan 99 TE KOOP zwart pinchcrtje teef 2 jaar oud ƒ 100 en 2 srhippertjes 1 bruin en 1 zwart 40 per stuk A A Verkerk Haastrecht A 103 Te koop stefznlger 125 volt 75 en 220 volt 45 z g a n met garantie Saalbach Raam 68 na 0 uur Te krxip gevr dameszwrmpak leeft ongeveer 16 Jaar Van KoolJ Voorwillens 21 TE KOOP AANOBBODRN 2 zijden meisJesfWjeden ƒ 2 50 I fl m hoed en een iJaret fl m ƒ 3 per stuk Dortland Jan Philplaweg IS W1E RUILT damcssctiocnen m 37 hak voort meisjesschoenen m 36 lage hak Bijvank Nieuwe Haven 87 TE KOOP 1 rol vloerbedekking ƒ 20 1 kachel ƒ 18 strijkplank ƒ 12 hondenmand stoeimodel 8 gr fotoalbum ƒ Post Kruj denjetstraat i TÉ HOÏ P bl damesvllthoed ƒ 7 50 en kinderhoedjes ƒ 2 50 per stilk VAN ROON ütmrlngstraat 2S TE KOOP 3 scbllderstukje met lijsten 10 per st M Oosterling Bothatpaat 1 hoven Beden overleed zacht en kalm na een langdurig eduldlg gedragen lUden onze lieve Moeder Be huwd GrodV en Ovepfrootnnoedftr JOHANNA BOER Weduwe van Marlnui Jacobus v d Horst tol tien ouderdom van bUna 13 jaar Gouda M Q V d HORST SparnaalJ Dordrecht J V d HORST J V d HORST v d Njeuwenhulzen AmaterHam A WINKfV d Horat w wink Gouda M J V d HORST G N d HORST Boot H ZUIDAM V d Honl C ZUIDAM Rotlerdam W V d STEEN V d Horit H M V d STEEN Klein en Achlerkleln klnderen Gouda 12 October IM Surlnameatraat 2 1 TUd adrei Emmastraat 9 De teraardebeitelllng zal plaats hebben Vrijdag 19 Oct a i te 2 mr vanaf Huize JullanLvan Stolberg 2 4 uur op OT Algem begraafplaats te Gouda Vaartomlegging IIET BESTUUR VAN DE VOOROFSCHE POLDER gelegen onder Boskoop ep Waddiiucveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat ten huize van den secretaris Henegouwerweg 33 te Waddtnxveen is nedergelegd een otwerp tot omlegging van de openbare vaart de Alpher atcring naar bet vaarwater lelegcD ten westen van de nbrlek van den heer O A H Matse te Waddlnxveen Bezwaren tegen dit ontwerp kunnen vóór 17 October aj worden Ingediend bU bet be Waddlnxveen O Oct 1943 Het bestjiur voornoemd A OUDIJK y oorzitter H JZNNÉ secretaris Rljwlelbandei M Rcparatie lnrlehtlnj 1 DE FimUUKEl R van Catsweg 38 Is met IngaoK VM HtOSN verplaalal n tf Spoorstraat 15 Kul Faula en DriehoefIjzers btorflassclMa terug te bezorgen MULDCB EN OOMI WItNHANDEL Oroenendtal 98 Kamara aangakadaa oor Dame b b h h zonder tedlenloi Brieven no O 7144 bureau v d blad Ti kMp gavra rf M paar OamestcliocBcn naat 3B Aaab O vtn der Starre Oranjelaan 13 Waddlnxveen Vw oud ttameéoonplat feakban waar4al WU geven 33Ji45c pptaaLAflialen gratis KES 60 IKHIDA M zicMnttr liaiidcl N V RLKIWia s De Moedercursus uitgaande van het aROCNE KRUIS zal gehouden worden vanai DInedea I Oei gedurende 6 weken des middags heil drie in het gebouw Spieringstraat 113 Opgeve ConeulleUebereeti 1 Spleringelreel IIS VERLOBEN Zondag omtrek Ziekenhuis IJssellaan gouden vijfje V armbandhanger Teg bel terug te beiorgenIJssellaan 219 VERLOKEN een zwarte Vulpenhouder Tegen belooning terug te bezorgen Stalenberg Const Huugensstraat 90 WEOGELOOPIBN Jonge lichtbruine hond met halsband Tegen belooning terug te bezorgen Craljethstraat 8 kkersknecbt gevraSKd goed vakman liefst in bez v diploma s K spoedige indiensttr leeft 24 30 J Goede verkooper Goed loon Coop Bakkerij Vooruitgang U A Tel 39S Boskoop Kouufv verf Zwart Taupe enz Pakjes è 20 cents bij Anton Coops Drogist Wljdstraat 31 Medewerker gevraagd voor aangelegenheden en b eenkomsten van kcrlielijken aard Brieven aan de Redactie van de Ooudsche Courant JUevrouw van Heuvein Hotel De Zalm vraagt voor direct beschaafde kinderjuffrouw Erv mei Jcindcren gewenicht Voor direct georaagd net Meisje voor de alwatch in de keuken Hoog loon AanbiediAgen aan Hotel De Zalfflk atfraagd Jlanaao Oevraagd tegen eind Dec hllniinrplNitter Br no 0 7136 bur v d Wad iElUUl UMEfflE of McisJ voor halve dagen FInweeIcnaiagel 40 biriaii m ut Miitji voor halve daten voor de buisli Adrct JWevrouw Van Straaten Onaf Florlsweg 113 Werkster gevraagd voor 1 o 2 dagen per week N TOM Arts Burg Martcn thigciMi Te huur gevraagd n Gouda lief si centrum t kleine fabrleksrulmto voor te vestigen DrukkSrij bedrijf E entue l met woning Brieven met volledige inlichtingen betrefFende ligging huurprijg enz onder no G 7133 oon het bur von dit blad Bakkerij WEVER bakt Lekkere Stroopwafelen waar Uw kirtdcrcn dol op zijn Een voedzame tractatie BAKKERIJ WEVER NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 46 12a TUntNO HAIOimill CO WZTTlQC nZMlIUIMIMa ISll e IIASSE 7e UJiT TUEXDfO VAM MAAHDAO II OCT IS4 BOOOI flIMlENi it i 11143 f 00 1 I 1000 31as aas S8 ta 8843 10 33 f 400 980 11343 f 300 fiH 33 1 3sa0 7018 10871 831 1898 3381 3847 886 1971 3451 3J78 4019 4a4 1I3 8504 7681 8138 9370 773 8J3 1704 iai3 3413 3443 3108 8301 3851 8883 4704 4806 6383 6388 8300 8404 7468 7600 8316 8407 8001 9134 MI93 9804 10819 10837 lOMI 18738 10786 H 11483 11886 11653 11872 U7I6 1 13784 13813 13138 13188 18183 13818 18888 18468 18488 138M 13686 1 18758 13789 14070 14183 14189 14397 14484 14848 14788 14744 14811 I4S8S 1400 1 14043 14947 14993 16103 16133 16334 It ISM8 1 880 16880 1U8 76466 18469 15636 16837 16783 16810 16883 18873 16881 18011 lOOSO 180 8 lOlli I4IS6 18163 18330 10389 18768 18763 Sitl I8 4 18884 17071 17078 17101 I7I47 17148 17I7S 17380 17S48 17871 17387 17894 17608 17611 17583 17806 ITh 1804 asai 8041 4780 8881 4148 7438 8384 9087 B784 10807 4837 8384 8049 7180 8310 8868 8008 7178 8303 G9B7 1TS48 I 1MË8 17MI 17738 1778 into 094 f 100 1648 8330 7oA 8307 8378 13331 13818 13884 18819 raZMlEH VAR ƒ JOw 48 84 88 104 137 3C7 305 873 413 87 1188 1311 1333 1381 1318 I 49 3US 3131 aiei 3178 3384 3484 3807 3837 3888 3744 3833 S3eo 3488 3711 3768 4 01 4178 4881 4370 870 4878 4894 4933 4078 8084 8138 BISl 6769 681 8807 8014 8017 8884 884J 8849 8874 8814 7608 7833 7883 8039 8103 B16S 8011 8889 880T 8031 8938 9868 8460 8470 0478 861 0984 lIXMO 10007 10137 10188 10310 1047t 10881 18738 10788 10 88 ISMO 11030 llOtlt lleM 11873 11716 11783 11844 11876 llp30 13318 13340 13878 ISIK 18168 18368 1 1331 18393 18406 18404 18436 18430 ls4M 18483 1888818840 1880B IU7 ISeot 18796 1878 imi iSoSS Sm iSlOl 18188 Slit 18317 19M0 18181 18884 18406 18606 laasa ibms itsaa soooa aotso io7 9 loni Moaa aNa4cot ia w rx iss aii Wk Xi ssranTsii NIEMiUER S fAyORA THiESURROGAAT smaakt e h geurt als echte theel m U kiMt maar één pair oogen bederven Zorgt daarom voor een goede crIIch ing vooral nu de avonden weer lang lijn WH dienen U gaarne van advies en hebbcR ook nog een ruime keus op verlichtingsgcbled WILLY BRENKMAN Niauwa Havan 2B 4 9 3 STAATSLOTERIJ VA ISAANOAa II 4X T0BM 1 41 vmsM toMtmt u THcxxiNa OOOBMUZKN t loae Nsi jim a 2 tmt lain mis giM 14e8 leani t lOOi 4111 lóir 11871 om IMM 182NI IHO llw ZSOtu i 8Q siTa mit ii k i 48ij48H itSl imVlTHi rKUZBM van ria 1021 10 4 IIH IW I2 1412 IM 14N IW INI I8M IM i N 479a I7W 177 1849 mj som 223S tlSf 221 2SI 2708 2W 28n 2022 Haa 2381 1831 3S42 8900 SSN S 4144 4 01 14342 l44 4884 ms 4814 4078 900 100 1082 SIS 822 89 8304 Sni M tS81 9142 wn n 4 178 M07 M17 810 82 8 4 8484 84 0 1841 e80 g 24 M 7074 1111 Hl 1988 782 7142 1M8 188 18 1 71 0O1 l 4 II8 8141 SM 889 118 11 118 SW mn 8 3 aSH MM HM 43a 4 l 142 rm 81 114 10081 101 ISiSI 10321 1193 1893 IW 7 iml imn 10114 10 43 10 84 11018 11 4 11077 1101 11111 112 1 11414 11911 11970 11894 11849 HMO lisl ItM l Üai3l l 12211 uSl 113 8 1 88 12488 1281 lan inlD t218l 1281 IM IKtl I2 n 12141 1383 U9M 13880 IWI 14011 14101 J4101 1413 1490 1483 1410 14811 M8 I4W3 I4 ia INItl 180 2 ISa 19434 19432 19921 1997 19918 IMKI I98M 1974 19847 iMW iwri iieai isiii isim leia imm lawi isaii i 8 s ttii 1 139 l M l 7 IMS ia n I8MI I1M 1719 17117 11 I73II 11311 11411 irm irm rm nm mm i aio isos isiM isSï i 42 ts734 SS Sf Sa J S 1 I M MM l l m4 l WIM i sm mMlO SM KM iiiM 213 au om am vat 21447 uaB aios 2iaR iin suoa ss ai siflii Te koop 1 potkarhel ƒ 14 1 gr m kitiüerledik m bed ƒ 15 1 kinderstoel ƒ 5 r droogrekje ƒ 1 2 bloemtafeltjes m 1 bloempot 7 1 eiken tafeltje 42 70 ƒ 7 1 zinken bloembak ƒ 7 gr m To rollen Vliegende hollander voor goede autopedliichtband M Bontebal N Haven 8S Te koop IIUISKAMERLAMP ƒ 15 v Willigen Voorwillen s 133 Te koop gcvr clectr trein locomotief rails B 4ioeft niet compleet Ie zljn Bokhoven Hurg IWartenssmgcl 42 Te koop kifidertrekwageütje ƒ 15 Hoogendoorn Gr Bloisstraal 93 Te koop gevraagd 1 paar meisjcsschoenljes m 2 1 p jonEens ich iti 24 en 1 paar damessch laye hak m 42 S V Werkhoven Zoutman iplein 17 Aangeboden studieborken v d kweek ïchool ƒ 10 H Gravelaiid Beijersche G 42 Te koop gevr dameüinolièrei maat 30 en een jongeni winter of tweedjas leeftijd Ifi a 17 J Rietveld Steijnkade 12 Te koop e dcelig konijnenhok 1 3 m br 90 cm hoog 2 m ƒ 125 De Jong Houlenslruat IS WIE HEEFT een paar werkof hooge schoenen m 44 te koop V d Berg Com Ketelstraat 19 WIE IS GENEGEN e n paar beste jongen isch m 30 te rullen tegen jongenssch m 32 met bijbetaling De Bruin Jan Philipsweg 75 Te koop een gramapbooa met platen ƒ 45 Kok Wachtelstraat 20 Gevraagd een set meisje voor de morgen of middaguren N V Gceuningen Weth Vanteweg H 105 Reeuwijk post Gouda Ter ovem gevf een in g sf zijnde klI mEKWAGFJV N v euningen Weth Venteweg H 105 Reeuwijk post Gouda Te koop aangeboden 2 paar zga n meisjesschoenen m 36 en 37 ƒ 10 per paar Portland J Philipsweg 15 To rullen 1 paar heercnsch m 40 vojr meisjessch m 38 Ringelensleijn Surinameslraat 286 KINbERBOX jf te koop gevraagir P Rijnhart J Philipsweg 28 WIE RUILT een paar damesschoenen lage hak m 38 voox een paar lage heerensch met steunzool m 44 Novak Joh de Haenstiaat 22 TE KOOP 2 dienbladen 2 1 hoek étagère eiken ƒ 2 Brands Vossenburghkade 123 TE KOOP aquarium 80 X 40 X 40 met kaït fillerpomp en 50 tropische visachcn ƒ 75 C Seijn P C Bothstreat ftl Te koop aanceb bruine imit bontmantel m 40 42 ƒ 25 Hodenberg Gr Jarobastr 1 Ter ruilina aangeboden smokingrosUium m 46 en kamgaren costuum m 48 è 50 voor 1 costuum of heerenjas m 53 Rapis Staringsiraat 9 Gevraagd werk voora paard ea wagen Beleefd aanbevelend Brand Gotfderak B 173a tel 22S4 Gouda Te koop een vnikarhellje kleine maat met plaat en elleboog 29 De Groot Willens 12 Net werkman alleen vraagt IllilSIlOUnSTER Br no H270 büi van dit bl Aangetiodcn op rtetten Rtand ONGEM KAMKK S m gebrvan keuken licf t dame alleen Br onder nu 11268 biir van dit blad TE KOOP AANGtB in g St leunstoel met kun sUeder 17 50 gebloemd wa ch stel 20 st vazen 3 d Dclftsch bl ƒ 22 cmaillc gasstel m i slang Haller grocn ƒ 18 S Wiegman Bovenkerk 49 B Stolwuk Jong echtpaar sockt buis o kamer met slaapk en gebr van keuken omg ouda Waddlnxveen Boskoop Br no 11355 bur van dit blat EEN KRUIWAGEN te 15 C Snaterse Pr plein 26 Op goeden stand gevr voorj heer alleen lem sll slaai kamer met pension Br on no 11358 bureau vin dit lil TE KOOP gramofoon met 23 pijpten ook de nieuwste ƒ 50ji Lodewick Woudstraat 58 TE KOOP Jongenspakje leeft 7 Jaar z g a n ƒ 35 H BREM Dljkatra t TE KOOP 2 eiken spiegelsƒ20 en ƒ 12 VAN LIT Pr Hendnkstraat 19 TË ltOOP koffcrgramofoonmet 20 platerv ƒ 5 Bakkcr Heerenstraat 53 TE KpoJ 1 een damc hoed ƒ 7 Klerks tvcmdulstecg 39 TK KOOÉ een waterfornuis ƒ 20 Sriiouten St ijnkade 28 TE KOOP lamp ƒ 40 8 vilten hoeden bl gr en br I heerenmodcl ƒ 5 per st Den Boer Joube rtstpa t 154 irEBRÏÜkf 8PEELaOEO te koop gevraagd Defect geen bezwaar Jansen Zeugestraat 86 REN ECHTE VOS er overname aangeboden vaste prU ƒ 35 Jansen Zeugestr 86 TE KOOP GEVRAAGD een nog in goeden st zijnde box Br met prijsopgaaf C Manneke Hoofdweg 7 NieiiwOrkerk a d IJssel TE KOOP AANGEBODEN verrekijker ƒ 28 H Jansen Gr Haven Haastrecht Gevraagd een IHKNRTBODE voor dag of dag en nacht kfelkhandel ilet Boertje SuVinamcstraat 203 TE KilOP Iwee pr damessehoentAi m 39 40 7 per pr 1 wintermantel z g a n m 44 40 Stinisaen Vrouwevcatciteeg 3 IIUWKI MK Nette viu tw i t k zoekt kenni smakinp ilwt man 45 50 jaar Ui unijcr no 11268 bureau van rt bl Weduwnaar rii 2 gri ii ikm kmder n vraagt buishoudstw Gen huwelijk aan K caan Br no 11271 bur van dil H llUWtX JK Ewiv juiiKtm 30 r buitenl werk v 1 rscht kennism met mei I G Br no 11272 bur van ilil bl Fong rijksambtcfHiftr die wenscht te trouwen ookl woning of ged daarvan met gebr van keuken Br onder no n273 bur van dit blad Veeboudera gebr bij klauwcriweringcn Lleven g Vee lie p n ƒ 2 10 FIrma van Bohemen K Tlenclewen 10 Gouda Kat4 pax De zeker te uitroeiing van ratten Mag bt geen boer of bakker nntbreken Per fl 50 cent Firma v Bohemen K Tiende wegJO Muteen Havermout hel middel voor verdelging o muizen p pakje 25 n iit F V Bohemen K TiendewetlJO DAMES Wij vervoitmm ÜW oude viltboed Is nieuwe moderne hoed MAI S01J VAN EIJCK Groew iKJjI Type Virginia Havann i C mel en Pruimtabaksu u s verkrijgbaar 2 gr aroma op l kg tabak T J VERKKHK Raadhuisweg E 98 l wu Brug 0R BEELDENDOKTKR Keizerstr 64 Gouda Hip rceren bijwerken en rihlidercn van beelden en va enz enz Dame Laat bij ons l w h vervormen en appri leer Hoeden worden alleen i gen Maand DInsd derd Na 8 u gpilolen f fric Goejanverwelli li K3 crail NETTE DIENSTBODK Hi voor dag of dag n nJ netje en xelfst kunn w ken Mevr van Loon Floriitweg 28 D nn OVERN OEVRAAl S edragen kleeding l l nterjassen KleerrrLiWrt llngcrlandt Oouwf I3 i 3798 KOUSFN Ladders ophal Snel en goedkoop Ker worden Maandag Wwn en Vrijdag aangenom n L uur gesloten Enc Joubertstraat 207 Na W voorradl H daarom voor de a maak nog wat meubfl schoensmeer zwart en n op de Goudsche Marki l derrtag en Zaterdag d W Je of potje mede gen om te vullen At de 1 i