Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1943

Wilt U dot d noom IIGA reeéi lederl meer don 20 aar gerenommeerd a om zitn veelBeroemd product IIGAKINDERVOEDING en dat ontelbore deskundigen Opktert n Professoren het ie dert Oor en dog voorschri ven en voor bun eigen kinderen gebruiken zoowel voor boby oli voor het grootere ktndl Haag ch Gerechtshof DOOR ONVEILIG SIGNAAL GEREDEN In den vroegen ochtend van 10 December van liet vorig jaar reed een electrisohe trein tut de richting Gouda nabij Woerden door een onveilig signaal Het gevolg was dat de trein op Wat Waar Wanneer Be inte Tlieeler Op hM tooneel Artlstenrevue 1943 met o a De zes Bron eff Joop van Leeuwen Aanvang 7 30 uiir Zaterdag 9 30 en I uur Zondag 3 1 30 en 3 liur IciMuwburg BleMoop De paardenbaron met OU Wernlikel Aanvang jiur Zoralag vanaf 3 uur Maandag geen voortitelling TkaJia TkMUr Tragedie eener liefde met Bcnjamino CigU en Camilla Hom Aanvatte uur Zondag vanaf 3 uur Zaterdag 3J0 inir toraokjaatilma Ter Gmiw Cil Mret i rogramma met o a Nol van Dtllc m Til lm Vliet Aanvang Zatcnlag Woeiudag t Donderdag 7 uur Zondag 4 en 7 uur Bemée foyer Cabaret programina met o a Rob V d Bas n Duo Timm Aanvang Zaterdag vanaf 4 Mur Zondag vanaf 2 uur Maandag van f 7 uur concert li Oct 2 3 nor Nieuwe Seliouwburg Opvoering aprookjesgpel Doornroosje door Rotterdamscb Jeugdtooneel onder leiding ven August van Gilp 16 Oct i uur Burgemeester ItfarteBSsingel by Kamcmelksloot Start Wiebago loop Goud sche Atl ietiek Commissie APOTHERERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alleen Ptina Hendrilcstraat 15 c een stilstaande goederentrein liep waarvan enkele wagens werden vermeld De bestuurder van den trein waardoor het engeluk werd veroorzaakt R H S uit Den Haag werd door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot ƒ 60 boete Subs 30 dagen hechtenis terzake het aan zijn schuld te wijten zijn dat gevaar ontstond voor het verkeer door mechanische kracht over étn spoorweg De officier van Justitie kon zich met het vonnis niet vereenigen en teekende hooger beroep aan waardoor S zich voor het Haagsche Hof te verantwoorden had Verdachte verklaar de dat hy tgdens den rit door e duizeling was bevangen en daardoor het onveilig signaal niet had opgemerkt Toen hij den goederentrein zag had hy nog sterk geremd waar door het gebeurde zonder persoonlijke ongevallen afliep De procureurgeneraal mr Van Vloten vond de op gelegde straf gezien den ernst van het feit te laag en vorderde een maand hechtenis De verdediger zette uiteen dat verdachte Uit den dienst is ontslagen ook op grond van een medisch rapport Mede door de zware diensten welke verdachte had ontstonden de duizelingen dbe het ongeluk veroorzaakten PleiKiverzocht clemenjie Arrest over veertien dggen PUUTSELIJK NIEUWS BSRGAHBACBT Nlenwe toicnklok Ter vervanging van de destödg ingeleverde torenklok is dezer dagen m den toren een andere klok auigebracht wegende 45 kg afkomstig van de RK begraafplaats te Leiden BosKoer Benoeming tot bulpprediker Onze oud pleatagenoot cand E Hagen hulppredliker by de Neti Iferv Gemeente van HaarlëmNoordi is benoemd tot hulptxredker te Appelscha Fr Dektendienst A S Zondag dokter C H Flim telef 3 NIEUWERKERK A D US8EL Benoeming tot iioofd De heeir J A de Vree ondenvijzer aan tweede openbare lagere school ia benoemd tot hoofd der openbare lagere school te Spijik OVDEWATEB Bei te d De alleen wonende 65jarige N Wals die in haar woning door ernstige gasvergiftiging was getroffen doordat zy vergeten had het gasstel uit te draaien en die m het ziekenhuis was opgenomen is geheel hersteld STOLWIJK RESTAURATIE VAN DEN TOREM Tegelijk verbeteringen in de kerk Onder vry groote bclangsteUmg isDmsdagavojid in de eerste openbarelagere school een bycenikomst gehouden van lidmaten doopleden en kerkelijke belangstelienden van ée Nederlandsche Hervormdte Gemeente Dekerkvoogdy gaf bij monde van haarseoretans den heer B A vam d nBoech een uiteenzetting van de plannen van verandenng W het kerkgebouw Deze zyn urgent in verband met ée restauratieplannen van den t oreinwelke z X als het gemeenteb uurheeft medegedeeld in n vergevorderdstadium verkeeren De reBtouratie vanden toren is zeer noodaakelyk wegensde bedenkelijke en steeds grooterwordende helling Deze toren dateertvam 1501 en staat op de lyst van Monumentenzorg I De kerk een knuskerk is m 18Mverbrand en io 18S9 weder opgeoouwdVeel irciutectoiusctie tawrde heeft zii met Veranderingen m de kerk synreeds iiren gewenscht en o neel noodzakelyk Nu wordt overgegaan totrestauratie van den toren 19 het begrypelyk dat eveneens het oog je gericht op eventueele restauratie van detoert De aan te brengen verandermgen rullen hierdoor m aaneluiting opde vbren genoemde restBuretie ktmnenwoirdien geda n Het gemeentebestuur lieeft toegezegid dat de hoofdingang tot de Jrerk door de torenrtumite Dié Waag kan homen wat een prachtige entree aal worden vooral als de achter de Waag gelegen ruimte daarmede in overeenBtemramg wordt gebracht HienSa Ijesprak de heer Van den Bosch nog enkele ontwerpen voor restauratie waarby de volgendieverbete nngen op de eerste plaats komen doelmatige verwarming schilderen pleisteren van de miuren ophoogen vain verzakte gedeelten van den vloer en vernieuwing van kerkbybels Ten behoeven van de hieruit voortvloeiende uitgaven is een restauratiefonds gesticht Er zullen in de toekomst tijdens de godsdienstoefeningen extra derde collectes worden gehouden Ook zal het zg ichapenweiden worden ingesteld Jn 1944 en volgende jaren waarvan de extra opbrengst aan het restauratiefonds ten goede zal komen Onder het schapenweiden dat tot oudere gewoonten behoort verstaat men dat in het voorjaar een lammetje gekocht wordt dat gedurende den zomer in het land blyft en in het najaar weer verkocht wordt Hetgeen het dan meer opbrengt komt m dit geval ten goede van het restauratiefonds In de byeenkomst kwam een ernst tot uiting voor een k actie om tot het beoogde doel te geraken Bestnnr bUzondeie scliaol De heer C Graveland die gedurende 23 jaar het voorzitterschap van het bestuur van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school mei den Bybel heeft bekleed heeft wegens gezondheidsredenen bedankt In zyn plaats 19 gekozen de heer G C van Bemmel terwyl de heer P van der Hee IS gekozen als secretaris Vgrder IS als lid van het bestuin gekozen de heer K Graveland AjjO TcüdeitaccB De Krimpewrwaard VAges t t ereiken van it Iceftydsgrens is de heer H J H llmg alhier afgetreden als hoo eemraad van het hoogbeemreadschap rDe JO unpener waÖA In zyti plaats is thans gekozen als hoogheemraad de heer L A Verkerk te Gouderak tlians hoofdingeland va het hoogheemraadschap Als hoofdmgeUmd is gekozen de heer C Verdoold Mzn te Stolwyk voorzitter van den polder Stolwyk zulks m de jplaats van den heer Verkerk MEDEDEE INGEN PLAATSELIJKE DISTRIBVTIEDIENSTFN HAASTRECHT UITREIKING nONKAARTEN VOOR DE TWAALFDE ITBRIODe InUonera van Stolwtjir die op 28 September J 1 hun bonkaartcn voor de 11de periode hebben afgehaald moeten zich mplaata van op 19 October 1941 zooals op het inlegvel ia vermeld op 26 October 1943 aarunelden voor het afhalen van de nieUwe bonliaarlen OFFICIEELE LANOVOUWMEOEOEELINeEN voor de provincie Zuid Holland POOraOEDVOORZIENINO Van 18 October as tot 30 April 1944 kunnen volkstuinders en particulieren die voor eigen gezinsverbniik telen biJ den P H B in wiens district hun tuin is gel gen op vertoon van de voor 1943 afgestempelde blauwe regi tratiekaart aanvrdagformulieren ter verkrijging van pootgo€ I ontvangen Hun die geen goede bewaarplaats heblïen woriH aangeiaden het pootgoed niet oor het a s voorjaar aan ie schaffen terwijl voor verlies door bevTiermg verrotting diefstal enz geen hieuwe toewijzing kan worden verstrekt DE VOEDSELCOMMISbARIS VOOR ZUID HOLLAND OFFICIEELE MEOEDEELINGEli I OONMAI EN Molenaars dienen er reliening mede tehouden dat graan slechts mag worden vermalen indien partij gedekt is door eenmaalvergunning afgegeven door een P B HHet malen van leesgraan waarvan deeigenaar aleen in h et bezit is van een raapvergun ng is dus verboden 8163 WINKELPRIJS ZVURKOOL Met ingang van 18 fictober 1943 mag vorrk uitgewogen zuurKooI van het productieseizoen 194344 bij verkoop aan den consument ten hoogste u orden gevraagd den prijsvan 9 et per i kg 3182 ennugevutg ZwiisaI de on jl geeveoaarde 1 oakem voor de IzuigeliogeD verzorging wordt thanii I gedistribueerd Wendt U wor het verkrijgen I m o nadere TT inlichtingen 0 tot Uw Apotheker of Drogist bf tot de BENAUWDHm wasrby sigm op ae uv iu vast zit zal Abd Hiroop de slQm doen loskoinen en borst n keel veriacliten Vaaoada bepreefd bO ftovsIL riepb bnaahltla astkaa AKKER S ABDUSaOOP s Werelds beste Hoestsiroop Boofdredacteur J G Weysters Rotterdam chefrcdacteur voor Oauda en Omstreken F TIelcr Gouda Verantwoordelijk voor ili advertentitnt L AhkcndUk Rotterdam Dit geefbter V Rotterdamscb NIeuwsbIsd Rotterdam I m f nog steeds met eere en als eerste genoemd zoodra er sprake is van nerkelyk mooi en degelijk PARKET Toonkamer Rotterdam Hommelstraat 2 Telefoon 22413 u r leent OHze zaak QOSTHAVEN 19 Het feestrumoer verstomt ols zoo n bouquet IMPOSANTE wordt t innen gebracht Als di tongen weer los S komen vra agt een j I leden wie zou die pegeven hebben Waor ze gekocht I word wordt niel I gevraagd dat is vonzelijprekend bl I Gloria Mundi C YFF I Markt 4 Talal 3603 J H f adres voor bloemenen in K 2 plön heid planten bi ledare gelegen WW MK 10 Naaimachine defect LEWENSTEIN repareert correct QOUDA KLBIWEO 88 Bakkerij Wev4r Kleiweg 46 vraagt een flinke WINKEUUFFROUW roof apoedige iBdienyltreding Bavraagd nette Werkster voor eenige heele of halve dagen per week Mevr Jongert Keede F 99 Reeuwijk 2 werksters gevraagd voer het schoonhouden vai kantoren Adres Concierge M V Z eevraagd aan Huiahoudster in gezin waar zieke vrouw is en 2 ach g k goede kost en hoog loon te Moerkapelle Br te richten aan Jac van Marie Corr Goadsche Courant te Moerkapelle De Heer en Mevrouw TER MEULEN Mcdendorp geven met bhjdschap kennis van de geboorte van hun Zoon BENNIE Gouda 14 October 1843 Noordei straat 57 MOORDRECHT Bekendmahiifg Inlevering van radioont Tangtoestellen on reserveondcrdeelcn kan plaats vinden op Maandag 18 October 1943 van 14 6 uur in het lokaal II der openbare lagere school te Moordrecht Oostbvurstradt M 79 DEGENb die voor mijn deur Groenendjal 11 n bos sleutels heeft gev ipden gelieve ze tegen btloorujis terug te bezorgen VAN KEEST TE KOOP GEVRAAGD eiken slaapkamerameub geheel compleet liefst litsJumeaux Br P STUIVER Lorenzplein 8 Den Haag WoF3t gevraagd een NET KEUKENMEISJE voor kl mricht Moet zelfst en zuinig kunnen koken ca 20 personen Br worden ingewacht met opgave van verlangd salaris aan bet bur van dit bl onder no G 7244 Aangeboden MOOM SLAAPKAMER met degelijk pens p netten stamel Brieven n G 7243 bureau van dit blad GEVRAAGD CHAUFFEUB bekend met antraciet generator tevens voor magazijnwerk Br onder no G 7248 bureau vfan dit blad Voor de bezorging van de Ooudsche Courant in een gedeelte van Reeuwijk wordt een Bezorger gevraagd Zich aan te melden aan ons bureau Markt 31 Aardewarkiabrtak vraagt HllïiUIIPEIISgilEEl Brieiren No Q 7221 Bureau van dit Blad Huishoudster gevraagd voor dag en nacht tegen zeer boog loon bil leklasfamllie i Oen Haag Q7230bnr v d bi mmiÊmmmtmaÊmmmmmm Uw oude framaioonplatm hiiibtn waarde I Wij geven 35 4 43 et p plaat Afhalen gratis HEES CO GOUDA Muzleklnitr handel N V KLBiwia qa lifirtiiert in É Uad BEZOEKT Zondag a s Café De Gouden Wogen STEMMINGI MUZIEK onder leiding van JIJAAN van 36 en 7 10 uur Aanbevelend C VERMIER R van Cat weg Ei de Tunnel Crabethstraot 14 Tel 2133 Schuifspeldjes a 12 ttuki 0 et 2et s al is hU steché wtu dan kunt U toch met dien viltboed niet meer uitgaan Ijat U hem toch door ons Vervormen dan Wordt bet weer een mailleas hoedje waarmee U ook bij helderen zoooetchyn nt pronken luwt proo MaiSQnJOHANNAS Jlf voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam m wodre BRUIDSBOÜQUETTEN GRAFKRANSEN n oil rten BLOEM WERK Vakkiindtg opgeftaokt met la klof materiool Alle toorten oroenten en bloemxoden BLOEMENMAGAZUNf Prima kwoliteit bloemlMlIen I oor tuin pet n glas DE LELIE St AiitlwiilMtr 9 T L24 a KRUYNE JONKER VeiUngmeestcr en Taxateur BROEKSVEST 53 5S CBIEOAM Cmtinm Op DDMnAG 19 OCTOBER m volgende dagen aanvangende vuo m 10 uur en nam 1 30 uur Belangrijke Inboedel Veiling Prachtige rietsalon en andere fraaie sa ünii eubelen electr fCTfimofoon met pick up en vers erker in noten salonkast zeer goede pianu hui kamerï compl slaapkamers fraaie boeken katten schrijfbureaux rundiederen banRviel childerijen KIJKDAGEN Zaterdag 16 en Zondag 17 October 10 5 uur Maandaï 18 Octobtr 10 3 uur Gelegenheid tot het ge en van kooporders I TELEFOON 6965il Een nieuwe REGENJAS xonder punten Uil twee sterke lakentrdoor Pahhe geverld en waterdicht gemaakt knjgt U een keurig rmgenias Priji I 0 95 per vlerk meter Wh balasieii ons ook mat hat latea ceolactlennaeran daaar Jasam PALTHE I KLEiwia tos OOUOA THALIA Velen amuseeiden zich re dt kostelijk laat ook Uw kinderen eens genieten I Zaterdagmiddag half drie vertoonen wij d twee leuke onderhoudende en leerzame sprookjeAifilms De Haas en de Egel en De Kikvorschenkoning Pi ijzen der plootten vanaf f 0 25 4 93 ® STAATSLOTERÜ BIKKINa VAN DONnESOAO 14 OCTOBEK IM VUFOe lOASSB Ifc TRBKKIMC BOOarBUZEN t laxt mtt ptati m t m 9940 f 19000 S441 I1M0 n 4i J iooo i34g 14001 aioa sitl mim soo mii stm ama imm 10740 i 3ot i 94 ioms ftoa ioim uw iu tm UK iMn mii tmu tTta lano miZCNTAN N nis IIM IHO uu im IM I4I4 H31 I4M Mig 1S mi 1000 3081 es S3St 1M4 MU Sm 2S04 91I2 am WK M4I m ton am am ani ara taa ma 3Ui lm 4m iit 4340 4SU e 4in aia 4418 44 4471 4471 47 M 409 4W4 4gM goia SB7 53 tai Kn aan Msi sm sau uas SM gw3 6074 agM m i4a im oisa 4S4 eoi am tm affis mm tos wn vm nn aai im Tin ym 74a km n WI7 TtM 147 1104 igj am aaa am om use wi 732 817 MM OM H73 IM 038 SB73 23 9040 S2n 273 809 0829 MM S13 10098 10290 10283 10310 10430 lOMO 104 7 IMW i loom lOTti vm loa iims iiaos n4 T iisoa iisn 1M07 iitii iiogo aini UTTa 12194 uiaa U23 lata 113S4 iiaw laa 12802 ia 12044 E mao laai aoai 1311 iiaa jMn 11717 it74S uau lasio 14041 1 184 14222 ItaaO 14288 14370 14428 1449114908 14004 147SS 14828 jsion uaoo loiaB nm iraia im93 isago usis iM41 11794 isaei taaaa uaaa umb laoso laios latio lassa las laaoa 10S20 ie84a 19727 laan laias lasti inii 1705717131 1719a itits ra ntm i uaa umi 73S 17388 17484 47Rn 17848 17717 17744 11898 17888 18008 19087 18147 ai7 laiM 18304 18300 J8408 18048 18980 1898 UaaS 18844 187S7 1 873 1 11217 J 2B 4 370 1B308 IStOl 1 402 IS47t AiT 10992 19728 ISTSS 11888 1SS10 laen aoosa niia i eoaa osti aoeos 209is 20724 tioti non soa ma 2123a 11340 iiiii aiati 21412 21717 tun sia BI BROOOBAKKERU H ROOTERT HBERENSTRAAT 87 € ns krppbrood witbrood en luxe brood 3 soorten is nog van prima kwaliteit obeert U liet n SCHOUWBURG BIOSCOOP VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG DINSDAG Een uitmuntende creatie van den arakt rspeler OTTO WERNICKE De Paordenbaron Der Seniorchef brnst en vrooliihheid wisselen elkaar af m dit levensbeeld uit onzen tiid TOhGANO BOVLN I8JAAR Plaaisbeapreken i werkdagen van 11 12 30 uur Zondag 1 uur vóór iedere voorstelling LET WELI Maandag gaalolan t Overal verkritgbaar ONS PAROOL Kwaliteif Voorheen Nu Toekomst Gb R Gebr Roventtetn Gouda Siroopwafelen MIN i tAKGKAAG tSPHEfKT Wn luster wu had laa hi me ft man Een echte goeietd maar met weimg btgnit voor dir dalr butie mHii wil iedere dag een glaat e melk tn iók nog pannekoekea en dat AofT toch ook fncA vroeg has Ik hab haar toen gauw verteU dat ie deSfeUetile paonekoeken bakt met water bhem en MNKO tEN tlA PHODUCL