Goudsche Courant, maandag 18 oktober 1943

flIhaiKlag 18 October 1943 BurMMi Marki 31 Telcfona pT4S PMtraknlog IMM GOUDSCHE CGlBANT NIEUWSBLAD VOOR jGOUDA pi OMSTREKEN PrU S centt per aum naw MU Jaarju4 Na 31372 9 Ticm Ooud Oprichting van land en stadswachten Zij zullen geweren dreven en bevoegdheid hebben voor legitimatie en onderzoek op wapens Mededeetingen van Gen Rauter en Mussert tijdens heëediging van contingent Ned Landstorm rachtige aanvallen bij Melitopol Krementsjoeg afgeweerd Hevige gevechten hij Capua en Cttrnpobasso de de gelden verschuldigd wegens het Cermaanache Europa vormen Het nieuwebijwonen der lessen aan de Rtjkstmitrer Europa wordt thans geboren Indien dtt zousiteiten en de Technische Hoogsechool w Bu pa un onder gaan In n iM tflen er geen nationaai aocialisme geweest j i t 11 1 M de Leider uit den loa het bols Kracbtesu dit lieallllt kan temaiUL Jewlanaa au niet aau daa Dnjepr staaa maar k flit tl vijg 00 rln en 4 KtUkt opperbevel van de Duitsche ktm ht y d Zatcpd be m Ooftea heeft de vJUud op de wurlcimnteii iyn motsI veortfcwt ByMmdM verbitterde Nfttca iiitf uo den ranc tm J4 osteB van Krementijoec waar Stnfdka na bevice voorbereidiiiK de artiUeriemet stérh rtrtjd Mca M tei aunral iQb w i B ok aan weerricaoten van Kiel ten HbordWexten van Tsjemigot ten I Wwten van Smolenric en in het van Welikije Loeki ondemaoi l and door terke fonnaties vlieggie teiuid nieuwe doorbraakZij wenjen overal in vapbitivediten ojji korten afstand in loabrekeude tegenaanvallen ülagen IB t Znid Ibdiaaosehe front sloe M ome Toomitgesehoveii feveclitkSaepen In de vikkte vao Campania ÉHke aanvaUen van mperienre I pladi Amerikaanileiie atrUdkraehten 2 b deae evechten gTepen melle gtaehe wveehtavUeKtalfeB doeltreff M ia De bU Capo opdrinfende igMd werd ten Moord Oosten der stad luer een kraehtiKea tcfenaanval KeifflffeB eti onder Hoedlre Terliezea 1 lAfalacea V n het front in de Zuidelijike ApenI yjnen en in Noard Apulie worden geen nienswaardige gevechtshandelingen Mndd Bü het eiland $ iba brachten I piitKiK tranaportvaartuigen een vijanflritike artilleriesnelboot tot linken en listen een tweede in brand Bewakingsatrijdkrachten van de maI 1 brachten in den afgeloopen nacht loor de Nederlandsdie kust een BritKhe motortorpedoboot tot zinken Het opperbevel van de Duitsche l iermacht maakt d d Zondag be De op 15 October gemelde ontml I iptg van het bmfceaboofd Zaporoaje Uitrok ileh volgena de plannen in het I itder van de groote distaneieerintabweging in het Ooaten Leiding en troepen hebben zich bü I 4l uitvoering van deze beweging achitI Urend gedragen en alle wapens oorI iMstuig ravitailleerings en econoI luohe goederen over de dprr den j and vanuit de lucht en te land be liieigde biniggen over den Dnjepr te lïggevoerd Pioniers hebben an de Mmieling van de voor den oorlog beI Iwgnjke installaties aan het over r 3 Doodvonnis tegen de communisten Louis Uansen en Jan Dieters voltrokken Officieel woi uh Den Haag be lend genvaaikt Het door het I uitsa ie Obergericht j p 24 A igustus 1943 tegen d commuI uHen Louis Janaen en Jan Dieters lit Amsterdam gevelde doodvonnis k na onderzoek van de kwestie der lialievcTleenmg voltrokken Janaen en Dieters die reeds voor I ésB oorlog hoOige functies bekleedden I n de cooununiatisohe party hebben I Nk de laatstie jaren deze vernietigen I k agttatia vooitKeset en in i el aiCTuike li te sabijtage l edreven t Beroatrent meemt het ANP aof de Mfeada bO Antferheden De belde veroor I Mdaa betiooiitan rceda alnda de Jaren IMO U3t tot de toen nog toegelatan communla Mhe Barta Recdi in het Jaar im bekleed a fS hooge ottlcleele functiea Toen da tu Juli 1940 door de bezettende overheid I rd ontbonden en elke verdere actie aan I Jur werd verboden richtten Jansen en fc l MMm e n Illegale conununlatiache ontanisa p Als toonaangevende en vcrahtpwrdeladen van de letdUig hier ta lande i IIHa fanien en Dletera In zeker iviicht de t au SB liaxe illegale agitatie ZtJ waren voor l W taak ta zonder geadilkt daar zQ de door Komlntarn te Xofkiw ilt egeven pariden f a rlsbtaaoeren voor de ontkatening van f MuaaUaa dar wereldrevolutie heel nauwJ M kenden Volgena hun eigen mede lU rin tUn Janaen en Dletari voor den M g BUniieni een maal in Uoakou geweert Mjbutructles in ontvangat te nemen aeoala alle andere eommuaiatticlw landanSMaatiu moeat ook d M orgaidaatle door JM aanzetten tot stakingen en door terreur pnode wereldrevoluUe helpen vooctwreldan S bv het bloedige oproer In Anister f ÊÊM het Jaar UH dat door de toenmaUge I nriandache regeerlng ilechti door het I iMk van militaire ntwehtainlddeten kan iraen onderdrukt te wtjten aan den woelf gMi van de CPN hetgeen dutdelttk gei S uit de beMBtcnia van de belde deelden Ook m buttenUndidi poUtlek handelde de CJPJN volgena de aan en vaa Moikeu In de aanwerving van era en het btjeenlweafen van geldi voor het rood Spaanache leger had wa de Dlelera ali leider van de InyMB agü actle In Nederland een loonaan yaad aandeel In dexe eigenschap ts Diëten I 2511 ook naar Spanje gereisd waar hIJ beSHlagen geyoerd heeft met d oode ra 2 e hrt verbod vaa de CPN door de faWmde overheid In Juli IMfl werd het I S niat Moskou fTchandhaa d Reeds de SS ll gale organlaaUe ge Vf ena richtsnoeren die door de m aan de communistische landsI Jf aren uitgegeven voor het geval woden werden lOildeT den druk van de omsiondigI SS veranderde de C P N weliawaar I 2 vormen van organisatie maar J praktuken bleven dezelfde In den 1 y van 1940 zette zu aan tot een I t Si werkverschaffing te i flMlerdam en in Noord Holland en f voorjaar van 1941 riep zi op tot 12 Igemeene staking een ojjhitsing In de dage van 29 en 2fl Febmiari IJ enig succes had E i andere po om op 6 Maart 1941 een staking t mbltikte Aan de orgavan deze staking beeft vooral joen groot aandeel gehad IICLJEJ oorlog tegen ét TtfciLi MMkou nleaere riebtanoeren tet nerping van haar pue Speciaal elacbte steken van den rivierovergang en aan liet op het juiate moment venrichte grondi fe opblazen van den stuwdam en van alle bruggen een bü otider aandeel Aan weerszoden van Melitopol werden gisteren krachtige bolsjewiatiadie aanvallen afgeslagen en in een tegenaanval gevechtsgroepen van den vijand vernietigd Hierbij maakten onze troepen 648 gevangenen en maakten 50 stulcken geschut buit Ten Zald Ooatea vaa Krementsjoeg letten de bala eiiübrteii ooli gisteren met feeoneentreerde atrydlcnditeB haa deorbraakpogiiigMi vowt ZU werden in aware gevechten voer het grootste deel afgeslagen plastoelijke bressen zUn gedicht Meer dan 120 tanlu werden daar vernietigd Ook op andere plaatsen aan den middenloop van den Dnjepr bleven vu andeluke aanvallen zonder succes Ten Noord Westen van Tsjemlkof en ten Wetten van Smolensk duren de zware gevechten onverminderd voort In harden afweerstryd werd elk succes van den v and verhinderd De bolsjewisten leden hieifcy zware verliezen Aan de overige deelen van het Oostelyke ftront vonden slechts plaatselyke gevechten van geringen omvang plaats In Zuld italië viel de vijand in den Westelijken frontsector onze van de Voltumo temggetrokken gevechtsvoorposten aan In het gebied Tan Capoa en Campobasso kwam het filerbU tot hevige gevechten Vijandelijke aanvallen van afwisselende sterkte werden afgeslagen Tijdelijk doorgebroken Britseh Amerlkaansche strijdkraehten werden fai een nschteUJken tegenaanval teruggeworpen Van de overige fronteectoren wordt een toenemende activiteit van artillerie en storm troeflen gemeld In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee vielen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers met goed succes een vuandelyk eilandsteunpunt aan Enkele vüandeHjke atoringsvlieghilgen vlogen in dien afgeloopen nacïit boven het Westelijke ryksgebied en veroorzaakten door het neerwerpen v n enkele bommen geringe schade aan gebouwen Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen na dit afzonderlijke doelen in Groot Brittannië témmmmaeBBÊmÊBÊaBBBBBSÊemm Moskou toen de vorming van groepen partlsanen die met gebruikmaking van pMriottlsche denkl eelden daden van terreur en sabotage moesten plegen De belde iMldaagden besloten tot het uitvoeren der elschen van hun Moskousciie lastgevers en inderdaad werd toen een z g moord centrale opgericht die daarna meer dan 6A daden van sabotage op Nederlandsen gebied heeft gepleegd Om de uitvoering der misdadige aanalagen ta waarborgen sciirokken de iMklaagden voor geen middel terug ZU hebben zelts toegegeven dat een lid van btin algen organisatie dat hun niet volkomen betrouwbaar leek op hun bevel werd vermoord Een ander lid van hun organlaaUe ia aan dlt lot slechts ontkomen door het tijdige ingrijpen der politie Volgena de eigen madedeelingen van de beklaagden dienden alle ondernemingen overeenkomatig den wil van de bolsjewistische machthebbers te Igoskou ertoe de openbare orde In NederlantUomver te werpen de bezettende macht s ade te berokkenen en heti land rjjp te maken voor een bolsjewistisch bewind Het 1 daairlU niet zonder belang dat voltgena hotgeen in het proces werd geconatateerd door Moskou m d e eerarte maandoi van het jaar 1943 aanwijzinigen zijo verstt kt voor de illeg communistische organisaties in WeatEim f vclgens weHce tJoebereidselen getroffen moesten worden voor een laiteie uitgebrekle uitwisseling van bevolking met het doel de voor een oonnnunistisöh bewind ongeschikte elamfenten te verwilderen en op htmi buitB betrauw baire bolsjewisten te vertigen Ala leldenda kopstukken van deze erganlaatte waren Jansen en IMeters gewetenloos genoeg om gebruik te maken van elke katu die zich aan hïn voordeed om dit hun gestelde doel te Imreiken De houding van bepaalde Nedeclaadara die elke daad vaa sabotage ala aan vaderlandaUavend handelinc prijzen kwam hun daarbij zeer van paa Onomwowtan verklaarden o beklaagdm dat Juist da argeloosheid van de kflngen voor de aan ledental zeer kleine terreur en aabotage groepen der Illegale communlatJaoha oraanlaatlea pas de voorwaarden gebraeht heeft voor de uitvoering vaa de afzoöderltjke jnladaden die gericht waren op het verre doel van de omwenteUjig Belde beklaagden Verklaarden dat de aooiale wantooestanden na den eeisten wereldoorlog ben In de armen van het communisme gedreven hadden Jarenlange watklDoabald en het gebrek aan uUaicltt om aiKlar het waabelieer der vroagers regéaTlngen en der vroeger heeschende partijen ooit een door beroep en door aoclale omatandlgheden gewaarborgd leven te kunnen lelden hadden in hen onder den Invloed der communistische gedachtenwereld een haat doen ontwikkelen tegen eiken bezittende zonder metr De misdadige methoden die Moskou huo had voorgeschreven en de verschrlklieltlke ga volgen van hun vernietlgenden arbeid hadden den laatston tjjd bU hen In toenemende mate een aMchuw van hun eigen leven doen varwekken ZU haddan tenslotte duidelijk Ingezien dat langa dien weg hi geen geval een betera taekomat zou onlataan voor het Nederbradseha volk en vooral slet voor de arbeiders Het B hun echter duidelijk geweest dat de eannaal door hgn ingeslagen misdadige weg ook henzelf in het verderf zou storten Door de voortdurende misdadige handelln gen dar beklaagden was volgens par 1 der Ordnungsschuuvarordnung van Mei IMS toedracht der sabotage gebleken dis met den dood geatraft moet worden MOORD TE APELDOOSN Zaterdagmorgen te Apeldoorn een moord gebeurd waarvan de ongeveer 39 Jarlge he Dobbelman te Wieasei het slachtoffer la fewoidcB Nadat xleh reeda Vrijdagavond om half elf twee penonen aan da afgelageB wooing van den haar D hadden vervoegd dbeta hem toen met ta spreken koiulen bUgen kwamen Zaterdagmorgen om 8 uur tiase l eaoekers terug Hat meisje waarschuwde de be V die sicll daarop naar de voordeur bacal Cmlgcn t d later vaod men op de ateap vaa da wooing bat lijk an den iteei DoMwInian Ben ttaaltja vaa nttnanteM anaonflast M t behulp van dit mnker kan de loldaatilch f abeel aan bet terrein aanpauen terwillhtl toota no vrt n ar alle kanten kan ultxlen Voor den tegenitandet la htJ echter onzichtbaar PJC Ganzler OÜ Verordeningenblad NDWACHT NEOEKLAND WOKDT LANDSTORM NEDERLAND In het 18 October versohenen Verordeningenblad zijn opgenomen 1 Eea verordeoiag van den RIJIcacommissaris lietreffende den JLÜtAstorm Nederland Deie verordentag bepaalt dat da opgorlchte Landwacht Nederland met OBÖtiadeilijken Ingang den naam draagt vasi Umdtstorm Nederland De bestaanderechtsen be5tuurs o rschriften worden dienovereenkomstig gewijzigd De rechten eoverpMefaittngen der leden van de Landwachtworden door deze naamsverandering nietaangetast Een verordening van den Rijkscommissaris tot aanvulling der verc dening no 39 1941 houdende bepalingen omtrent den burgerlijken staiid van Duitschers in het bezette Nederlandsche gebied Een besluit van den secretarisn generaal van Justitie betreffende deopheffing van de militaire strafkamer van de Arrondiosementsrechtibaink t tGravenhage De taak dezer militaire strafkamer zal voortaan worden waargenomen door de gewone strafkamers van de Arroadiasementsrechtbank te s Gravenhage t Delft 4 Eai besluit van den secretarisgeneraal van Opvoding Wetenschap en Kultutirbescfaenning tot aanvulling van het besluit no 116 1940 betrelfen dtolBden loop van eea atadfaijaar Uf aaMNaa aMntt ooaooaid oaa waai vu het gestortte eollegegeld gereatitaeerd krOgen Dit beslnit treedt la werking met terugwerkende kracht tot 1 Janaarl 194S RADIOTOESTELfcEN VAN GEEVACDEERDEN Van bevoegde zijde woidt medege ieeld dat geëvacueerden voorzoover zij in Iwt bezit zijn van raidiotoestellen welke zijn opgehorgsen m verzegelde vertrekken in de door hen verlaten woningen hierdoor niet ziJn ontheven van hun verplichting om hun toestel vó r 20 dezer in te leveren Zij kunnen hiertoe ook indien zij thans m een andere gen eente verblijf houden In hun tegenwoordige woonplaats de tusschsnkomst der politie inroepen die dmi zorgt voor de ontzegeling van hejf bedoelde vertrek om dit na verwijdering van het in te leveren toestel opnieuw te verzegelen Hetzelfde geldt ten aanzien van geheel afgesloten woningen van geëvacueerden en die daarin één of meerradiotoesteller tobben achtergelaten in welk geval de politie voor de Opening en weder sluiting dier woiwng zorgt WANDELING DOOR DE ILLEGALITEIT De titel ran het politieke weékpraatje dat Max Blolözijl hedenavond om 18 45 tütiT TVtT Hilversum 1 zal txtuden is WaDdeling dogr de lUagaliteit TEGEN HET BOLSJEWISME MMun V vooa de wA rjN i f EN DE LANDWACHT Het 8 S £rsatzkommando deelt meda ladara gamida Nederlander In den leeftijd van tT 9 Jaar kan ilch vrijwillig bU da hieronder vermelde adressan vervoegen tan r le gekeurd te worden voor d Waffen SJI de Laodwacht TDdaaa da Kanrlagea wordaa alle iiülalu tingen verstrakt mat betrekking t t da vapzerglBg van faailllaledfn duar der apleUUaf extn ievaaaaüddalaa et VrDwllligars dia om Iwpaalda redenen ta Nedarland moeten bltjven kunnen dienst nemen bU de Landwasht of bU het 8S Waehtbataljon ta Amerafoort Ook vrtjwillifera voor da Dultacha Krlegamarina kunnan Heb aanmaldan ilJ die tot de Oermaanscha 8S In Nederland toetreden wiUen kutuian zidh eveneens aanmelden rarsoaen tosscbaa IS M Jaar dia aaa MMIagspIleiitIg Ma voer de tewerkstelling nmaen ileh eveneens aanmeidan ea wordw gedurende hnn verkfaitenla vaa aa tewerl steUlBg wUgssteM Mi aaaa asaaMB la kaf ulter 0 H 44 ® K Gemeld wordt Zeshonderd mannen van den Nederlandschen Landstorm fitondcn m stramme houding aangetreden op het bmnenplm van een kazerne in ons land waar de beëedigingsplechtigheid van Ut nieuwe contingent plaats had m tegenwoordigheid vim den Leider van het Nederlandsche volk Muasert en den höheren SS und Poliieiführer Obergruppenfiairer Rauter Onder de talrijke aanwezige autoriteiten bevonden zich voorts de secretaris generaal der NSB Ir Huygen haerbantelder J Meulenberg en anderatarmleider Battink als ver lagcnwoordlger van den voorman der NeOerlendache S S aUmede taü ljke andere fuaotionarlaaen van de Nederlaodactte en Duitsche partijinstantlea De commandeur vao den Landstorm Nederland 8 S Ober fUhrer Koapp sprak als eerste ztjn mannen toe en wees er op dat zij den eed van trouw op den Pübrar alter Germanen Adolf Bitier aflegden op een oogenblik dat voor de toekomflt van Europa en hun eigen vaderland beslissend moeat worden geacht Door dezen eed aldus Obertührer Knapp betuigt gij uw trouw aan den Führer uw lotsverbondenheid met de Germaansche volkeren en uw geloof In de nieuwe orde van Europa Gij verklaart daarmede tevens dat het natlooaal aocialisme voortaan steeds bij al uw handelingen het richtsnoer zal zijn Spreker herinnerde In dit verband aan de trouw en de dapperheid welke duizenden kameraden van het legioen en van de Gennaanschc divisie WIking in den strUd tegen t Aziatisch tMlaJewtsme reeds hebben betoond Wanneer bet nier eens ernst zal worden bewtjat gij dan uw volkagenooten en PUhrer en uw LeMar dat gij bereid tijt ta strijden te HJden en aoo aoedig te sterven de vaa Mussert De Leider die hierna het woord nam wees op de belangrijkheid van dezen dag Er wordt thans aldus Muasert feadiiedenis gemaakt en wij moeten groota daden ooao faaraan deel hebben JI4 herlnaerde aan da voorouders in een glorierijk verladen N de scfaijnneutrautelt der Nedarlaadaèfca regeerders vóór IMO in het Uffat te bobben geateid besprak de Leider de huidige ontwikkeling dar natinnaalaaciallsUache revolutie en wees OP het gevaar dat Europa van h bokjewiaa e en het Amarlkanlame bedrflgt Thans kunnen wij niet meer neutraal zijn en willen hej ook niet atla Iedere vorm vast neutraliteit gaat thana ten kuatevan de natie In het fermaanscbe Bu o a moeten wij luuid in and gaan en wij zullen de kern van dit hier Dat er nog een Bumpa Is is reeda de OBvercaakaltlka aidiaasta vaa tut aaUf naalaoGiallsma De democratie had div nooit klaargespeeld Adolf Hitler ia ons geschonken opdat Exjropa zou leven Dat dit Eur a weerbaar moet Zijn u dutdelijk In de Germaansche weermacht van de toekomst moet Nederland zun plaats hebben Thans staan hier nog 6 X man Eens zullen het er 600 000 moeten ztjn die aan de bescheimmg van de Europeesche levensruimte deel zullen nemen Gij zijt de pionien aldus spreker Pionier zijn is zwaar zeer zwaar maar ook zeer schoon Wanneer het noodlig aal zijn wanneer onze kust zal worden aangegrepen woimeer de Engelache i Amerikaansdie aanvallers ons isikd tot strijdtooneel zouden uitkiezen dan zult gtj niet aarzelen uw plicht te doen om den vijand van Europa terug tie dringen jn zee In oraMUtemmiag met dea BQkacommissaris ea den höheren 88 and Polizelffifarer heb Ik bepaald dat gli In de toekomst niet meer Landwacht zalt heeten maar Landstorm Als aoodanig zult gij thana geïnstalleerd worden ea ala aoodanig a jt gü tronw verschuldigd aan Adolf Hitler en de door hem aangewezen leiders Mussert las daarop ds eedsfonnule voor VonnlBf van stads en laadwaebten Na de beëadiging wellce tiierna plaats bad werd het woord gevoerd door SS Obergruppanführor Rauter Na hl het kort de omvonaiaf van Officier in de Waffan S S kan leder worden die na minstens een Jsar diensttijd zijn geschiktheid voor de officlers opleidliiig bntt bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering liJn karakter gedrag prestatie I l 10 4 UtM uur Breda Rattaurant Modem Markt 1900 1 uur Den Bosch Hotel NoordBrabant lOSkt W lO lA M g 11 00 uur Venlo Deutaches Raua Egmandstraat M It OO MM uur Arnhem CaM Royal tl ie 41 P 1S W uur Hengslo Café Modem Spoorstraat IB U 00 U M uur Zwolla Hotel GHtenbaak a 10 43 ISM unr Aasen CoacerthuU aan de Vaart 1100 18 W uur Oronlngan Conoarthuis Poelcstraat 23 10 43 UOO uur totuwardaa Huias Schaaf Braadftraat M 10 4S It OO uur Anutardam Dam 4 Mlo tt I3 0O uur Utrecht NV Huls Oude Gracht 249 16 10 43 S 14 00 uur Amersfoort Polltal Durchgangslager Leiisderweg 27 10 43 9 14 00 uur Den Haag 0 tè Den Hout Bezuidenhoufpch weg de Landwacht tot Landsto te hebben gememoreerd kondigde spreker de oprichting vaa Land ea Stadswachten aan iSpreker wees in dit verband op de lange reeics van aanslagen welke werd geopend met den sluipmoord op generaal Seyffardt en welke werd voor gecet met moorden op secretang gen raal Reydon en diens echtgenoote nxd minister Posthuraa nationaal socialistische burgemeesters en Nederlandsche politieambtenaren De Lekier van het Nederlandsche volk verzette er zidt aanvankelijk tegen dat met de wapens in de hand stelUng zou worden genomen tegen moordenaars Deze bleven echter doof voor alle waarschuwmgen Toen dezer dagen in Drente weer een Nederlandsche boer wiens zonen aan het Oostfront strijden met zijn veouw het slachtoffer werd van de sluipmoordenaars was h t echter duidelyk dat andere maatregelen moesten worden genomen Oan Waren er nog de aanvallen op distnbutiekantoren en op transporten waarbij duizenden tiendiuzenden levensmiddelenkaarten in handen der plundcraars vielen zoodat verschillende gemeenten zonder distnbutiebescheiden kwamen te zitttn En dit v aar de Rijkscommiasaris zich alle moeite heeft gegeven om de voedselpositib van het Nederlandsche volk te dekken Thana zullen nieuwe natio naalsocialistische organisatie in het leven worden geroepen die tot taak zullen hebben de bescherming van htm partugenootcn op zich te nemen en de voedselpositie en de verdeeling der voedingsmiddelen te verzekeren Dat deze maatregel genomen moest worden valt terug op een deel der burgemeesters en politiel eambten die in dezen onvoldoende begrip hebben betoond en in gebreke zijn gebleven op de juiste wijze tegen deze aanala gen op te treden De Nederlandsche naüonaal socialfaiten uilen thans den weg der selfbcsehcnnlng bewandelen De nieuwe Staden Landwacht gal geweren dragen De leden znllea de hevoegdheld hebben om leder aan te honden voor legltiniatle of onderzoek op wapens Zd rallen den strijd tegen de terrorlstea aanbinden onder commando vaa dw leider der WA Zoadenraa an dea voorman der Germaansche SS Feldmejrer Obergruppcnführr Rauter besloot ziJn rede met de woorden Kameraden van den Landstorm bet ia vandaag een oeredag nu öj de eed op Adolf Hitler hebt afgetegd Gij zult dezen eed gestand doen Weest goede kameraden en gedraagt u als waardige nationaalsocialisten W j staan in een moeilijken tyd Dat wiJ den Führer hebben om ons te leiden daarvoor kunnen wü niet dankbaar genoeg zijn Wij staan tezamen bij de bestrijding van den gemeenschappelijken Vijand en wij zullen strijden tot dt eindzege is bbaald Met een driewerf Slag Heil op den Pührpr en het ipelen van het Deutschlandlied het Horst Wessellied en het Wilhelmus werd deze indrukwekkende plechtigheid besloten DrSTRIBÜT EWIEtTWS De nieuwe vleeschbonnen Van 19 tot en nvet 30 October geven de bonnen Vleench 43A en Vleesch 44A recht op t koopen wan 100 gram vleesch been int cgrepcn of van 1 rantsoen vleeschwaren Godurende hetiKlfde tijdvak geven de bonnen 4ÏP Vleeach en 44B Vleesch teeht op het koopen van Vt gedeelte van bovengenoemde boeveelheid vleeech of vtoesoh waren DEN SPBOOKJESBOMANHEK IN SCBOirWBURO Knappe opvoering van fioonroiiai Wat Aug W van Gils nvet ztjn Rottenlakmech Jnugdtooneel Zaterdags middag met de opvoering van Doornroosje in den Schouw ung ten bestegaf was van zoo uitstekende fcwaliteiit dat sonder orerdrifving geze kan worden dat dit de beste voorstelhmg was die op het gebied van kmdertooneel de laatste jaren m Gouda la te zien geweeet Deze kunstzinnige Jiottovlaimsdhe onderwijzer die het eohte tooneelapelerablioed m de aderen heeft weet met zyn troepje een subtielo sprookjessfeer op het tooneel opte roepen hij verstaji bovendien dekunot een goed kinderttuk te sohruven boetend met een woord voorwoord verantwoorden tekst zonder droqg of gewilidopvocdeng te worden En tenslotte liet spel der medewerkers voldeed in artistiek opizicht uitstekend Vooral van Aug van Gils zelf als hofinaarscha en later ais koning ging een groot suiggcsüe uit en HennyBrummes wan een konmgm zooaü kinderen zidh dio droomen met als dubbelrol de oude Catherine aan wier spinnewieel de heftalhga pnnses CoiTie BijloQ zich bezeert WiUem van der Loios was een leudce hofnar en in het laatste bedrijf een hoofsehe prins teirwijl Lenie van Oils een mlfIei cliKmantste page was De apnokjeasfeer weid nog vensierirt door liet uitatedcendio tieoiH en ie traaio ootuuna A J Vermaas Gouden hitweliöktfeett BGHTPAAB VAN UtBUWEN IN DB BLOEMETiES OEZET Vandaag is het een halve eeuw ge leden dat twee atadgnoooten geboren Gouwennan in het huwelijk werden verbonden Het is het echtoaar F J van I euwen n C van Leeuwen Van Leeuwerm die in hun woning aan de Herenstraat Zaterdag bun families vrienden en kenniiiai ontvmgen De heer Van Leeuwen is op 11 jarigen leeftijd als kruUenjongen m het timmerbedruf gekomen maar js spoedig gaan varen als dekknecht op een sleepboot o a gedurende 12H jaar bfl de firma Panne vis Daarna was b4 meer dan 25 jaar opperman bij de firma Nederhorst De oude baas die 78 jaar IS is zeer opgewekt en vitaal Twea jaar geleden vertelt hu bikte hu nof de gteenen af in de Krugerlaan on daar vond htj een steen die zün naam droeg daarop geschreven veertig jaar geleden toen htj nn erde bij het bon wén van deze huisen Zun vrouw die 7l jaar is siuldceit wat meer met haar gezondheid dan haar echtvriend maar toch heeft lU opgewekt het gouden huwelijksfeoM meegevierd Het echtpaar heeft twaa kinderen vijftien kleinkinderen en z a achterkleinkinderen die de oudjaa geducht in de bloemetjes hebben g zet BiJ de vele bloemstukken was er ook een van de voetbalvereenigin O N A van welke vereeniging de heet Van liéeuwen een trouw supporter la Wat Waar Wanneer fUmaéé ThMtor Op het tooneel Artisten revue 1943 met o a De zes Brox va Joop van r seeuwen Aanvang 7 30 uur SchouwliurK Bioscoop De paardenbaron fnurt Otto Wernicke Aanvang 8 uur Maandag fre n voorstelling ThAlu theater Trafedle ener UeM ni t Benjanptno Olgll en Camilla Horn Ata vang 8 uur Ter Oov Cabaret programma met o a IM van D k m Ttlly van Vliet Aanvaaf Woensdag en Donderdag 7 uur KeMnte l rer Maandag vanaf 7 uur ooaoart Oct 7 98 trar Ha Biavwa Knito BUeeakonut Ned Reisvereentglng apreker ir D C van Schalk over Ondaraardache gangaain den S mt Pletersberg met lichtbeelden Oct t i aw GaboawSpIcTtogMraat IlStAanvang moedercursus van Het Groea Kruis APOTRBKBMDI N8T j Steeda aeopend dei naaiti allééa voaïf geneesmiddelen Apotheek P W Uer OoM we 131 INLEVBR O LUmKftVKKOUNNlNfllir Inlevering luister vergunningen verbeurd verklaarde ra loontvangtoeatellen aan hal postkantoor morgen lette M ENLKVMiINO BADfOTOBITUXEN To ea met t9 Oct t lt en 8 8 aar IJsmI Uaa 80 I aatste gelegenheid om niettngel verde radloontvani toestellen alsnog In t Iftvaren vEB8 ucvrK wmima tkibn DIPHTHKBIX Gelegenheid tot kortalooae Inenting teg a dlphtherie van niet schoolgaande klnderaa in het gebouw van den G QJ Spierlnf straat 113 Dinsdag 3 uur Qualm tot en met SchntU zer Z 30 uur S choemaker tot en met Sp kerman 3 uur Staat tot en mat Veerman Donderdag 2 uur v d Vegte tot en mat Vlxseboxse 2 90 uur Vlaer tot en met v d Werve 3 uur Waatdljk tot en met ZUit BOCKBV TWEI aOUPSCHK OVKRWIMNIMOEN O O H C V CX I L Het wu MB eenzijdige wedstarUd wurinea C G H C da compet tie begomicn Is Op eniceie vemsMa de doorbralien na waarvan er ütechts eétt reiultaat opleverde werd de Haagsche cluk vooral nM de rust tot verdedigen gedwongen Kort na den aanvang zette de spil een strat hoekslag In een doelpunt om 1 0 Evaa later stopte de Haagsche doelman een twee den straflioekslag docii werkte onvoldoende weg en linkabuiten v Wlngerdeti had maar voor het iiuohleten Het derde doelpunt kwam van mldvoor v Royen 0 Na de hervatting bleef OGHC overwegend In het aifenslet Snel na elkaar werd da stand tot O opgevoerd reap tweemaat door den bpil en eenmaal door den mldvoor Hierna volgde het eenige Haagsche doelpunt IS II Ttnslolte mukta 4 Ooodsetn links bulten er 1 t van y NA DE KUST Or SCHOT a O H C dame Graat WiUem I Deze weditrild gat weinig momenten te ilsn HOawel vrttwei voortdurend op da HaegMlio hem werd gespeeld wist de Ooudsche vooi hoede haar overwicht paa in de tweede hcUt uit te drukken toeri een gewijzigde opstellhlg Van de voorhoede meer vaart in het n el bracht Kort aa elkaar doelpuntte d linJtabinnen mej L avlea tweemaal 1 0 Graat Willem n bracht den stand op 4 0 ttm minuut voor het einde miukte de Hnkaachtv mei Barendse er S O van HANDHAL TWEI vmES PtOeOIN BOVENAAN VIrea et Celeritu speelde Zondag voor da competitie van bet Ned Handbalverbond t Rotterdam tegen flnelwiek Vires waa over alle littles sterker en won met tl t Met rust werd reeds een 8 0 voorspong Iwrelkt WIeter maakte vljt doelpunten Bus drie van Keeteren twee en de Jong een De belde dames einallen speelde e Stok wllk De ullalagen waren hier Stolwtjk I Vires n 3 Stolwilk n Vires L 0 5 Mede door de te overwinningen hebba zoowel de heeren els de eerste damesploKthana de leiding PMOCWAMMA VOOB DEZE WtSK Het programme van da Ooudache competitie voor deze week Is als volgt Maandag De Tunnel De Doele DOS Concordia t Zuid K O T Belverère E cehlor HÈH H t ZuM Hl Artl Poedel III Excelsior ni De Doelo nf Per Aaper a Astra in DInedea Ter Gouw Thalle Vriendeot DOS in Concordia II t Zuid Dl Moor drecht W N S H III De pfl 0 K O T Hl Thalia s Vrienden m Woenadag Moordrecht Per Aapera ed Astra Per Aspera ad Aatra O Moordrecht II Moordrecht III N g H Hl MARKTBeRlCHTEH tm AASMAMT OUDCWATHt IS Oct Aanvoer 7 partijen zijnde atuka en wegende IMIt K G Prtlren ie aoort tSlJ ttM e eoort im IMM Handrt matig e ie m i m M mmmm Wanneer Terdiiistwea Van If CS Octofeor MOt w r m verdBlst 4 tm l m tM m