Goudsche Courant, dinsdag 19 oktober 1943

n itMatf a f V g ffi Priiê S img 19 October 1943 Burtatit Markt 31 TttoCsoD n PoMrakcnlng MM GOUDSCHEaCCUCANT NIEUWSBLAD VOOR COUDA EN OMSTREKEN per nummer 82 te JaarganK No 21373 CtMttndacteur r TIKTER Ooudt mh y mk tiftil 9ÊR b M W f 4jNÊm 1 fv 1 centrcdeii sector afgeslagen Hev fweergevtchten Z O van Krementsjoeg AARDAPPELSCHIIXËN ZUN VAN GROOT BELANG VOOR MENIO VEEBEDRIJF We beschikken in ons land al lang niet meer over het vroeger zoo oveci lUn tal het gehe niet togen hen opgewas jj Wranhtmnarfm Znnr ons vee sen Als maatstaf voor vergeMjking moet Vloedige Hrflcntvoeoer vowons vee oppai evel van de Duitsdie ht maakt Maandag bekend j 0tir4 tt vaa de Zee van Aiot j Aerke i Jaadciyke InfaaterreL takaanvallea afteilafea Zuidoosten van Kreaentsjocf SUM troepen f edtiien4e den tag aware afweertavechten MttvaUende fterke vijandelijke DaariHJ werden latefwën 3 laaka tupotceaehoten onder Mdinf ym It generaal ich ataand DuMaoh tankaxnii ee weleen gedami en fevaarlQken doorbraidc aan de mon van de Pr pat verijdeld en in nval tw a lnlan teriediv4 iea r tacAftariffad der Sovjets ver De vijand verloor 9500 ge doeden büm 2000 geva cenen kanontven en een groot aantal jMDtaergeweren anaatwerï andere rware en lieiite infan m aenttalen aeetor van bet bebfeea de botojewisten ten ireaten van Tajemlgof ien van Smolensk ban herbaalde lipeiinfen vooiteeaet n net iteAe atrMkraebten wdi ten VM WeliUJe LoeU onse atelaaagevallen De vijand werd na harde gevechten en door aden eigen tegenaanvallen aten ptaataelijke penetraties I Iffgrondeld 1 Aoor It gen raal Schlemroer geS Saktisohe l tetie divisie intfatiterie Bent voor haar schiWeren ie hou l y de ïwace gevechten teji Noordvan Gomel büaoodere waar Stid Ualiü is bet slechts op aenige en van den westeMJken en censeotar van het tront toi plaat Mweebtes fekMneii AaavaUen wMachAmerikaasiacha atfüden ki d n Volttimobooht werden gen BÜ de gevechten van d da jm brachften onee troepen hondmrden Britten en als gevancenen binDen gevechitavUegtiugen hebben fM Xwten yaayie MkUellandactte r iwlMMm met bommen geirtaatst E n viMhdamkan kruiser den iKtaekiafieii DsctA hebben 1 v amMiHw vUeftuicen een ge t aantal bontnen gewwpen is Weten NoonMttltieaéadvmDiittKb Ittditwapan baalt fisa aKs n e es 4 t en gedurende den nacht afzonderdoeien in ZuMt BngeUnd vooral Londen met succes a ngeveUen I vliegtuig keerd niet lientg ZWARE 8TRUD OH OE DNJEPBUNIE ks DuiUclio mJUtaln zUd t BnrIUn r guteren meef ld dat op h t oogonMU hot Oo l IUIn front een tkas aan SIP fans la looau in n dien tot nu In 1 IMait at hat Waiten nof niet heeft gekend Maele front van Wellklje Loekl tot de Taa Aiof la In boweslnf geraakt Het Ma offanalaf van da wereldgeachledenii ua aan den tang ten Noord Waatan Van propetrowak De Sovjetf hebben hier e een front van een breedte van 30 km 15 Malaa 190 lanka en 200 batterUon van elk WlSer alamede een groot aantal gevechtanglulgcn In den atrild gaworpen Oultache miatalr igda wordt ver ia 4 dat de verlleaen aan menachen en rieel van den v and groot zUn Men I evenwei toe dat da auccwian dar I ult troepen niet dan door eigen aanzlenI rttllazen konden worden gekocht E UlUIra corr van bet 0 B idiiUft elk geval kan vaarkwplg worden inerkt dat het zwaartepunt der gevech UIdena het weakeinda weer vuplaatat lllB wel naar het gebied van Kremantajoeg Inr hebben de baCjewlaten een itrtjdmacht Mcentreerd zooala man alachta kent van dourbraakpoglngan tijdens de hoogte ten van hun zomeroffenilef Zü hebbtm I umengebracht maaaa a artillerie pant 1gena agvUegiulgen en vele Infanterleom van dit bruggenhoofd uit de I llntea ta kMrbreken Hun aanVal la I naar het Zulaan gericht Met operaI doel 11 daardoor duIdelUk het geheele che ZuldaUlka front moet wat de lawiaten den laatatm t d leeda zoo vaak leefz hebben C proha rd door omÜng vernietigd wordem Door hun numeI meerderheid alaagden de bolajawlaten bU hun eentan itormkiop in de Dult tellingen blnitan t dringen Dt Duit 1 werpen thana nieuwe oivlalaa In den Da bolajewlataa blijven voortdurend en doorbraak te foreeami door In la golf aan ta vaUan Rat ziet ar ecl er T Ut dat zU oek In het verder verlc p IJa geveohloi bat nagalaagd doel niet i beraUcan Man kan dit aantianieiv op van het feit dat de Dultacha tegenlalan dia zeer omvangrdk zijn reed m voomaamaten itoot hebben kunnen iliacercn uco a van bet keitl behaald ook de atw r In het tai d van Melitopol Moptaan vut KM waar d boltjvwis venaena maaiala wuivallen daden V n t naar het Noordm wordt de situatie Ik mata gatonmerkraoor vaat iltsche tegenaanvallen die alleen natten dHchoair tuaachen Prlpet n voorlo t lg getlndlgA iJn n l door vrwlnnlng van htlt gen al Bossbach W t IUk van Tijemig en Zuidelijk omal dureii da zware heen en weer R evechlen nog voort Ook bij lew la i0 gevechtaactia weer n n ta de laatata dagen zlenderoogen Tir geworden Hier en daar ii de herfst bMonnefi Men kan echter nog niet dat da moddcrparlode een aanvang genaMM De eerstvolfende dagen en wakm zal kr du nog varbtUard gevochten rordcn VERMINDBB0E ACTIVITEIT IN rCAUIt De A N P correapondeht te BcrlUn meldt De gevechten tn Itallé dia de vorige week In alle felheid waren opgelaaid zijn thans weer in hevigheid afgenomen Het gevechtsgabléd wordt hier In twee deelen geachciden dooi de Apennt nen die een bel n rUk obatakel vorawn voor de gecombtaiearde operatie Kat vijfde Amerlkaaniche leger dat aan de Weatkuat opereert I zoodoende geaehaiden van j et achtata Britiche leger aan de Ooatkual dat MJ atjn opmanch haar hat Weaten de meeliyke paaaeerbare bergen op ijn weg vindt Da hevigste gevechten dar laatata dagen habhan zich a i de Waattuat afgaaM M Hlar heeft het ïUfde leger thana den Noordalttken oever van HF Vollumo bereikt welke rivier thana in het Zuiden en Oiaten da rena van het gevechtatarrein vormt AU eavolg van dan door het terrein begunatlgden Dultsches tegenatand zUn de Amarlkaaieha troipan ar slechte bU Capua In gealaafd het iMitaoha front In te drukken en da voltumo ovar e itakan Thana zoo verklaart men te Berlijn la een hergroepeering der AngloAmerikaaniohe strijdkrachten Boodig aja gavolg waarvan een pauze in den strijd la ingetivden De operaties worden ten zeerste bemoeilijkt door de regens die het terrein volkomen doorweekt hebban Da correaposulent van de Daily Hall Colln BednaU keert zichi tegen de meening dat het in Italll reeds tot een krachtproef tuaachen de Dultache en AngloAraerlkaan che troepen gekomen zou zijn Bednall heirtt kort geleden een beaoek aan het Itallaansche oorlogslooneel gebracht en schrijft o a In de eerste plaats moet men Hch in Bngetand duidelijk voor oogen houden dat de Britsche troepen om maar ta zwijgen van de Amerikaansche nauwelijks eenig contact hebben gehad met de trtjdkrschlcn van den v and De Britsche omroep heeft medegedeeld dat by de Inneming van een Italiaanache plaats hevige vltandelljke tegenstand I geboden Bednall heeft daarentegen zelf meegemaakt dat daar nauwelijks een schot gevallen Is Da Dultacha soldaten zijn zoowel wat getal sterkte als 4 vechtswaarde belreft geduchte tcgefiatander Da gaalUeerda legers die het erst op Itallaknacncn bodem zlln geland men de werkelijke gcvechtservsrlng en niet de gevechLiopleldlng aanleggen De eenlge geallieerde divisies die in de moderne oorlogvoering gevechtswaarde Iwzitten ztJn dia van hat oude Sate Britsche leger BOEN EN HULL TE MOSKOD AANGEKOMEN Naar uit een bericht van radioMoskou blülkt ziJn de voornaamste vertegenwoordigers ter driemogendhedenconferentie van Groot Bntannié en de Ver Staten Eden en Huil alsmede de nieuwe Amerikaansche ambassadeur te Moskou Harriman Maandag aldaar mgekwnen D daitavarvannnd Amerlkaanache liainacntaris t ttlalu iMctt valnu wm berloht van n Brlt ch i aieiwiluut Kit WaAlngton ii ve klMtacM l Ht a fflfe Wow4W lle fWBWft S gelegenheid ma zich biedt bij de bUeenIcomit dezer conferentie om de reeds tui chen de Var Staten Groot Brlttannl8 en de Soviet tTnIe bestaande harmonie en samen werking nog nauwer aan ta haten op de nie t hartelijke wijze toe De IzwestUa over de komende conferentie Nadat als eerste Skjvlet krant de Prawda had geschreven over de a s driemogend hedenconferentie te Moskou wi dt thana de Izwestfja een commentaar aan deze voor de deur staande politieke gebeurtenis Het blad 18 van meening dat ongetwijfeld de vraag hoa deze oorlog anel is te beëindigen ter tafel zal wordon gebracht Deze kwestie is schrijft het blad van het ailerjïrootste belang en voor dezen oorlog beslissend De tweede kwestie die volgen de Izwestija zal worden l handeld ti die van het vormen van een permanent geallieerd comité ter regeling van loopende aangelegenheden en t r bevordering van overeenitemming van d drie groote geallieerden in kwesties den oorlog betreffend Hierna zullen niet minder belangrijke zaken worden behandeld als eanomÜKhe kwesties het Balkan probleem en het lot van Hongarije RoemenllTen Finland na den oorkig Het blad Is er tegen dat op de conferentie uitsluitend naoorlog sch problemen zullen worden besproken Het gaat er thana om den oorlog aooveel mogelijk BET ONDERHOUD TUSSCHEN EISENQOWER EN BADOGLIO Omtrent het oiulerhoud tuaachen Eiaenhower en BadogHo aan boord van het alag chip Nelson meldt da Courrier de O a è v e uit Algiers dat generaal Klaenhower zich ontevreden heeft uitgelaten over da houding van een deel van het Itallaansch volk Vooral zoo verklaarde hy verder lehiJnt het Itallaaoache leger te meenen dat met h t ataken der vIJaaiielIJkhedcn tuaachen luns eh de ga IU rden d oorlog ten einde I naenhower toonde zich yrelnlg tevreden ev r lie houding der Itallaansche troepetubU Salsroo en bU d verdediging van het Uand Kos BadogUo zoo meldt d Courrier de aanève verder beeft b J het onderhoud met Elaenhower verlangd Ifat d geallieerden het Siclllaaniche reparatlfme olet zUUen bevorderen Tevena zdda hfl de lavwantle v n levenamlddelen i t enkool aan Itall noodcakeltjk t achten Xlaenhower heeft hier op geantwoord di t d Italianen nog koet geleden bondgenooten van da aa waren Verklarii sn ux loyautelt alleen zUn niet vokloentfe Da generale staf vaa BadogiUi moet den faeiUeerilen g n raim 4 lallchtlngea varttnkken dt hV kraehtan xUn nauwe aantanwerklsg met da Duitach weermacht bezit D Daily Sketch meldt dat d r fe riiig B doglla In het gaheel geen geld becK om oorlog ta voeren D fisandeale nUdtelen die BadogUo en zUn aanhangers uit Rome hebben kunnen medencmen zIJn vottomen ontoereikend Near uit mlUlalr kringen te OIbtelUr wordt gemeld heeft BadogUo den Britschen autoriteiten gevraagd zju lyfwacht met Britache aoldaten te veraterken Nu d bevolking van Zuld It 118 openlijk haar misnoegen te kennen heeft gegeven over de oorkigaverklaring aan Duitichland schljnl Baitogllo bavreead t zijn voor een aanslag op zUa leven De pperwaehtmeeeter der Haag H he poUUe P Keur heeft In verband met het redden van een hond die op het punt was te verdrinken Zaterdag de reddingsmedallle ontvangen van de VereeniRing tot bescherming van dieren Tijdens het uitreiken van de medaille van llnki naar rechlN mr 1 Donker Curtlui voorzitter van da Veree iiging tot beschermlnfï v n dieren kapitein L a v d wmigenburg en opperwachtmeaatar P Kaur CIfr Met er BumetUoHd MEUBEL OPSLAGPLAATS UITGEBRAND Sdiade beloopt In de bonderddulienden Deser dagen heeft een hewiee binnonpbrand gewoed in het magazun van de firma Raming tón d Kleme Blieekstraait te Kindhoven Deje opslaigplaata was geheel gevuld met markiezen meubels ledikanten matrassen gordijnen cloeetirollen écn gro rt n voorraad kapbk cocoswecfsels en andere artikelen die bestemd zijn voor de inritii ttng van woninigen en welke in den winkel zoo oed als niet meer te brugen waren In het magazijn bevond zich een groote beug coces terwyl door de meubela en tweetal auto s die binnenin waren geetald aan het oo was onttrokJoen O brandweer la ar In geslaaad een belendend perceel waarin zich graotc hoevaelhcden levenjrfniddelen oevonden voor hetvuur te redden Ook 1i nog aen gedeelt van het magazijn zelf waar nutrasian vullinT voor meubels enz waren neergetsd gespaard Datgene wat echter la vernieldof waterschade h t geleden la niet gemakkelijk op zijn Julai i ébrulkwaarde teschatten De schade beloopt echter In de honderdduizenden De brandweer stond voor eenmoellUk taik temeer daar men in hetmagariJn eerst getracht had met eigenkrachten het vuur ta blusschen zoodat d brandweer pas tegan den middag gewaarschuwd ward Het vuur zou tijn ontstaan doordat een Jongen In den loop van den ochtend een gloeiende lucifer Jlet vallen bH een stapel markiezen Vandaar heeft h l zich met groote snelheid over het gebouw verspreid Van bevoegde lUde wordt nog opgemerkt at het hier aen graoten voornwd rebnüka goederen betreft dia blijkbaar nat specif latieve bedoelingen verborgen werden ge houden en dat de e meerendeels tegenwoordig nletvervangbare gaederen HanM all f volg van die speenutleve overwegiagea aUB vernietigd dat van overfef moest worden aangevoerd Nu we wat de veevoederpositie betreft geheel op ons zelf zijn aangewezen hebben de levensmiddelenafvallcn groote waarde gekregen Immers die afvallen worden door de koe omgezet in meUt en daaruit pro dueeeren wü weer den kostbaren zuivel Daarom mogen geen afvallen ver loren gaan Ieder die de belangen van ons voUc dat is dus ook van zi zelf en van zUn gezin vóór staat werke er toe mee dat deze afvall i zooveel mogelijli aan de volksvoeding ten goede komen Vooral de sterf melkdirifvande aardappelschillen spelen hierbU een rol ZU mogen niei v RR nfld w deB met graentenafvuU len want andets ktmnen die adt n vöör den winter lDê groenïferiafvalTen yn uitmuntend voedsel voor geiten en konijnen Laten de hulsmoeders er vooral aan denken dat menig veebedrijf drijft op de aardappeïst illen Men geve ze dus aan de wük H halers mee BBANDSTOFFENBIJ8LAO VOOR ONDERSTEUNDEN De secretarisTgeneraal van Sociale Zaken heeft goedgekeurd dat in het tydvak van 17 Octob 1943 t m IB April 1944 aan ondersteunde werklooze arbeiders alsook aan ondersteunde kleine grondgebruikers boeren en tuinlxiuwers wederom wdtelüks een brandatoffenbüslag zal worden verstrekt Van J7 October t m 20 November een van 5 Maart t m 18 April wordt een uitkeering gegevenvan ƒ I par week gedurende deoverige weken aal de byslag 1 3Ö perweek bedragen RUDf 174 MILLE VOOR ONZE VOLKSOENOOTEN I In d eerste week van October Is voor onze minder bedeelde volsgenooten een bedrag bijeengebracht van niet minder dan 174 4413 Het gironummer van Winterhulp la S993 ARBEIDSDIENST VOOR IEISJE8 De stafbureaux van den Arbeidsdienst voor meisjes zijn met ingang van IS October verplaatat van Woestdulnlaan 1 naar huize Berkenheuvel Dorpsstraat t Doorn tel Ü3S1 na U uur Sffll OBRDE LANPDAG VAN Uï STUDENTENrnONT O p radienst van de Iii 8 B meldt Op Zat rdag 30 October a s zal het nationaal sociallatlich atadentenfront te Utrecht zijn derden landttag houden Op dezen landdag zullen de arbeid In het gouvernementgeneraal en de actu le unlveraltalr problemen worden behandeld D Leider zal op de mlddafbyeeokomal het woord voeren orr moEN rvm T CDiNoaocwAasiH Of nam tuin OecAIcvB VM nSaliiltfcMcesi Wanneer In het afgeloopen setaoen ommige Uwer gewasaen In den moestuin mialukten dan kan dit verschillend oorzaken hebben Het kan zoowel e n gevolg zl n geweeit van ongunstige weersgesteldheid als van aantaating door ziekten of ongedleite van het gebruik van ilecht zaad en pootgocd en van onvruchtbaarheid van den bodem Zeer dikwijls U de oorzaak van mUlukkmgen echter m hoofdzaak toe te schrijven aan fouten die van den beginne af of later in het seizoen werden gemaakt Een slechte grondbewerklng kan den oogal voor een groot doel of zeus geheel doen mlsliikken Dit la een reden te meer om in den koiaenSen winter zoo goed mogeiyk te spitten Onvoldoende afwatering van den grond kan eveneena een zeer nadeeligen Invloed hebben op de opbrengst Natuurlijk speelt ook de bemesting een groote rol daar de e oordeelkundig moet geschieden Dikwijl wordt ook de fout gemgakt dat de gewassen veel te dicht opeen werden geruald iif geplant Bovendien wordt niet steeds voldoende rekening gehouden met de JulBtc zaal of plantlfjden Velen begaan bv de fout dat ze hun kool prei andijvie enz veel tp laat In het seizoen planten Kr komt dan weinig of nIeU van terecht Herhaaldelijk gebeurt het ook dat onvoldoende opbrengst van bepaald gewasaen een Sevolg la van overwoefcerlng floor onkrulen In dat geval U er l weinig ge chotfeld of gewied Onvoldoende bestrltdlnie Va fKk ten n ongedieite la eveneens een oorzaak Vin müilukklngen In een vol end seixoen voorkom men zoo veel mogelijk dergelyke fouten of tekortkomingen Mocht uw kennis tekort achleton raadpleegt daa een deskuadige ZORGT VOOR EEN GOEDE VERDUISTERING De politie heeft gisteren een scherpe controle gehouden op de naleving van de verduistoringsbeparingen Er werden zeventien wielrijders bekeurd aan wier rywielverlichting het een of ander mankeerde Voorts aan tien bewoneirs een aan kosten onderworpen waarschuwing uitgereikt wegens niet gped verduisteren De stixiom vreid voor drie dagen afgesneden Drs A y d Linden t LBBRAAB AAN DE RIJKS HOOGBBE BUBGEpCErOOL Na een korte ongesteldheid Zaterdagochtend gaf hii nog les is gisteren aan de gevolgen van een attaque p S5jarigen leeftüd overleden drs A V d Linden leeraar in het Duitsch aan de Rijka Hoogere Burgerschool te dezer slede De heer v d Linden werd IB December 1887 te Jüw ndrecht geboren doorliep de H B I $ te Dordrecht en studeert de aan de Rijksimiversiteit te Groningen Gedurende iruim 29 jaar is hU bij het middelbaar onderwUs werkzaam geweest Zün loopbaan ving hü a n als leera ar aan de R H B S te Appingedem van 6 Mei 1918 tot 1S22 Groningen 1922 tot 1926 en Gouda sinds 1 Februari 193 Het sfofteiyk overschot xM Donderdagmiddag 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier Wwden teraandebesteld EXAMEN H L O DIPLOMA Weer vUrtJg geslaagden Voor de tweede maal dit jaar zijn 9P de afgeloopen drie Zaterdagen de e xamene voor het H L O vaardigheidsdiploma harmonische iichaamaontwikkeling afgenomen Geslaagd zijn 20 dames en 20 heeren Voor de eerste maal slaagden de dames J Hek te Bodegraven H de Joag B Middelkoop A van Eyk A Zaneii H Rietveld J v Witzier allen te Gouda en de heeren J Grootendorst J Fioole J Groenendijlf J Holwerda T J v Oalan te Bodegraven P V d Eiwl L Kaptein V Rietveld D J Dorrepaal A v Genderen J Pootma te Gouda P Visser te Schoonhoven N v d Heuvel C Molendijk te Oudewater J Tintel J V Wijngaarden te Lekktrkerk H de Vries te Krimpen aan den Usscl R Fonkert te Zoctermeer Voor den tweeden keer slaagden de damea M Vergeer C Baas D Rietveld L de Jong J Koolwijk M Stolk A Stolk B Baaa en A Prevoo allen te Gouda en de heeren J Visser te Bodegraven en O Tussenbroek te Lekkerkerk Voor de derde maal zijn geslaagd de dames J Luyenburg T de Koster C de Kotter G Tak te Gouda en de heeren J Beyye R Jacobs J P Gorissen te Bodegraven J Evers te Gouda P J Brouwer te Ouderkerk a d IJasd N Boettioom te Krimpen a d Lek De heer 3 D jkhof te Zoetenneer slaagde vw r den vierden keer terwijl maal met icces de proeven af te leg de heer P Peters door voor de vijfde gen in het bezit kwam van het ouden insigne In totaal alaagden dit Jaar 120 personen 33 dames en 87 heeren KINDRHEN ONWK GEWORDEN Na gebruik van nrrogaat Jimonadegazeoae Op het Olympia veld zijn Sondagmiddag tijdena den voetbalwedstrijd Olympia De Postduiven eenige kinderen na het drinken van limonade die zij in de bar gedronken hadden niet goed geworden Zü braakten hevig doch bet liep oed af Uit het politieonderzoek Wede dat de gebruikte drank gurrogaat limonadegazeuse was een product waarvan het maken verboden is op grond waarvan tegen den leverancier den limonadefabrikant T M S alhier procesverbaal ia opgemaakt Er weoden 7S fleschjes en elf flssschen limonadeairoop in beslag genomen De keuringsdienst voor waren zal onderzoeken of de rnHVOgaat limojiade gazeuse schadclijkjl benanddeelen bevatte KINDERVOOR8TELUNO tfA FRONTZOBGACTIE In het kader der W A FroBtzoTXactle 1943 1944 BuIIen tevens ongeveer 200 kindervoorstellingen worden gegeven gratis toegankelijik voor de kindoren van frontstriWers van de in het Oostland weritende hoerenen van de in het buitenland wérkende arbeiders Dit keer zijn de kinderen uit Gouda aan de beurt om op 24 October in Kunstmin te genieten van het treden van den komiek Mr Janno De Ned Volksdienst zoir t voor verwiaperingen en ververschingen Deeliqan gewond Tijdena den Zondag te Rottcrdaim Bespeelden voetbahvedstrUd R F C IV Oljropia II is de Coudsdhe doelrerdediger de 29juvige W L Kwindcelenberg uü de Sophtasfraat févaUen met een elulbgenoot op zicJi Met kwetsuren aan den hals 18 hij in het ziekenhuis aan don CJoolsingel opgtm imen Aanvanikelijk werd aan een ervelfractuur gedacht maar het teteel bl ijtot eeludtklg mee te vallen AanfUdlnf Op de Goudkade is istprmiddag een wieB ydetor de 42jarige mevr A C van Kooij De Vro n wosicnde op de Javakadc door een vratfetetrto aaingereden ZU kJaa de wet hwl p in den tljikerüohotider en is per atfto van den G GD naar bet Va Iterson ziekenhuis gcbraobt NedertaoAcha Vr wailgeri bljT d nêltMke Marine 4 Pittig en prettig exerceeren £ tercltlea van atdeallngen Dezo oefeningen komen het gedisciplineerde msrcheeren In gesloten focmaU ten goede Andre 8Upf Wat y aar Wanneer Vrouw en dokter met Magda SchtielSar Aanvang uur Scheawknrg Bloaeoop De paardenbaron met Otio WemUk Aanvang S uur Than ThaatWi Tragedie eener Helde met Benjamino CUU en Camilla Horn Aanvang 8 tuir Ter Oouwi Cabaret programma met o a Nol van Dijk en Tlliy van Vliet Aanvang Woenadag en Donderdag T uur SS Oet 7 M uu Nlflvwe Schovwberg Concert Rotterdamsch Philharmonlach Orkest onder leiding van Bdttard Fllpse aolist Hermen Krebbers viool St Oot I m Uttr Nlanwa Schouwburg Varl téKcabaret revue Van heinde en verre met oji Wllly Derby en De zingende zusjea 22 Oot S uur l arkt Najaarapaardenmarkt a OtH 1 M uur Oebeuw AnlcHla singelitemet Bljeenli om t Natuurkundig Genootachap aprekeri dr Paul Jullen over De pygmaeeu vait Aequalorlaal Afrika APOTBEKKBSDIBNIT Steeds geopend des nachU allétn voof geneesmiddelen Apotheek P Weijer Gouwe 111 lNT VERfNG liviSTEBVntGUNNINOEN Inlevering luiatervergunningen verbeurd verklaarde radio ontvangtoeatellen aan het postkantoor morgen letter H INLEVKRINO BAD 0 rOESTCI LEN Tot en met 20 Oct S 12 en 2 uur UutU laan SS Laatste gelegenheid om met ingeleverde radioontvangtoestellen alsnog In te leveren VERPUCBTE INENTING TECEtl MPBTHEBIK Gelegenheid tot koatelooze inenting tegen diphtheric van niet schoolgaande kinderen In het gebouw van den 3 C D Spieringstraat 11 1 Donderdag 2 uur v d Vegte tot en met VlxaelKixse 2 30 uur Vlaer tot en met v d Werv 3 uur Weatdijk tot en met Zijst SCBOENENBONNBN Afhalen aanvraagfOrinullereis voor achoenenbonnen Distributiekantoor 9 90 12 30 on 3 3D uur loket Ig Woenadag letteif S Donderdag letten V X Y X BURQERUJKE STAND Oekereei Oct Bernardua Johanna Maria z vanJ t r Meuten en K G Medendorp Noorderstraat 37 Willem Nleoleaa s van P Blokzijl en R A A HootmeÜer Tuinatr SS Oct Grietje Berlha d van A van derKieUn en J van der KIst van der Palmstraat 118 Cornells Chrtatiaan Hana s van D A van Beede en G Vogclast Burgvlletkade 70 Hendrik Adrlanus Jacobus s van W J SIrr en H den BlUker IeKad 46 17 Oct Com lla Maria d van E vanHamert en A J Looijen Bockent ergstr JS Chriitisan z van A Tuinenburg en J C Reljkao van Peraijniirast 1 ComeiiaJohannea z van M G van RhlJn en C ThM Blonk Keizerstraat 100 IB Oct Cornelia Huberlua Clemeni Maria z van H A Engelhard en C H van Putten TuUutraat 4ta Oveftedeni IS Oct Dina Oararda Rozeatraten S j Jabllemn De heer A Oudenaarden hooJdwachUnester van p litie aW hier aal a s Vrydag 22 October dertug jaar aan het Goudsohe korps venboilden tifn Fetdlleton Nadruk verboden Het licht op den toren roman van T VOGEL ÖRGENSEN 44 Spoedig had mii van de omgevmg van kerk en toren op de hoogte gesteld Op de pastorie werden mg de nadere gogeven verschaft omtrent de rvimteverdeeling i zoodra ik vernam dat onder de kerk een oude crypte lag in grafkamers verdeeld waarvan vde meeate sinds Jaren reed waren dichtgemetseld begreep ik dat de twee kerels die graflcamers voor schuilplaatg gebruikten Daar behoefden zU niet bang te zijn ontdeltt te zullen worden Ik wil wel bekennen dat ik vroeger heb gemeend dal zy m de zuU midden in den toren moeten huizen die ongeveer vier en etai Jjalven meter in doorsnee is Maar ik vernam later dat demuur ongeveer twee meter dik was en dat door da open pyp ijzeren staven liepen zoodat eUce passage onmogelijk was Er bleef dus nieta andws over dan de crypte De crypte heeft twee vleugels en in de riditing van de Landmarkt en een in Oostelijke richting In den vleugel richting Landmarkt zijnnog enkele familiegraven in gebruik die aan de Oostzijde zyn alle dkahlgemetseld De twee buitenlanders moesten dus dezen vleugel hebben uitgekozen om dat zü daar nimmar gestoord zouden worden Langs dien kant moest ik dus zoeken naar den geheimen uitgang En epoedtg viel mi n aandacht y de grafsteenen welke daar Is gedenkteeken ziJn blijven staan Een nauwkeurig onderzode bracht mij tot de overtuiging dat het langs het monument moest zyn Deze steen zat niet m r an df n kerkmuur vast zofials de andere en ik zag dat hij nog niet lang geleden losgewrikt was Ik trachtte hem te versojulven en na veel in annlnig gelukte het mij e ewige beweging in te krijgen Het zou natuurlijk een hoogst gevaarlijike onderneming zijn geweest zelfs al had ik een regiment soldaten achter me staan om langs do en weg in de crypte f dalen Zü die zich daar veitorgen ECONOMISCHE BECHTEB Aardappelen en tabakabUderen weggenanMB Twee Gouwenaars de landbouwer kmedit D 3 t GnoninifBn en de expeditldaiellR O A Homede zijn wetrena bet ateten van aasnlBnpelen uit het veld da n den oonanUnnen xech ter te Rotterdaim verootdeeM leder tot één week gevaiHgeniastraf Twee timmerheden uit Beiigamba ht A de Bie en H Mak hadden uit bet veld een partu tal aikslbladeien ontvreemd Zy rïjn daarvoor veroordeeld ieder tot tweentaal tW boete sutMidiatr tweeemaal 10 da pn hecfatenis KANTONGEBICffT GOOIUI Veroordeeld zijn wegens nabew ji i r I IJO niet toonen van het Pei J L V D en i A B M Gouda subs 1 d b rijden met en rijwiel zender g verlichting A B te Gouda Schoonhoven W de O te Krtiipen a d Uaael ieder 1 4 lubi 2 d h rijden met een rijwiel zonder geide vooren achterverllchting J W K te Caiflewater bensping rUden met een rijwiel loader bell i W K te Oudewater berlsplnc niet voldoende rechte ry deB In een bochtmet n motorrijtuig G P t WoerOen 20 subs 8 d h I rocken In een afdeellng verboden te rooken van een rljlulg der Ned Spoorwegen W v d T te Rotterdam W B R te Wataenaar W t O Ie s Oravanhaga W C A K te Naald en C H ta a Gravenh ge iedar 1 30 subi 1 d h ten verkoop voorhanden hebben van ecmlumptle yi dat een aynthetisch b aid verzoettngankddel bevatte C W v O e Gouda I luba 2 d h niet plakken van renter gels f V te Woerden 100 y I suba I d h zonder schriftelijke vergunning kimpeerente ReeuwiJk D A 8 te s Gravenhige vrijspraak I storten van vuilnis In een der ReetiwIJksche Plassen M M te Gouda schuldig zo er toe passing van straf niet voldoen aan de Leerpllrïitwetl A D B V d B te Gouda 1 2 n suM 1 d h M W A la Gouda t e subs J d hj J P V te WBddlnltve n 2 aubs 1 d 1 C J V d O V d B te Waddinxveen tf 3 aubs 2 d h W M B te Waddinxveen ƒ 10 suba 4 d h C V d W te Rkeuwtjk I li sabe M d h Diaken AJa diaicen van e Ned Herv Gemeente is in de vsjrature ontBlaan door ht overlijden van denheer C V d Oever gekozen at heer W Veraohut PLAATSELIJK StEUWS NIEUWERKERK A D USS JoBgea gewond De 13 jarige Cor de Wit alhier die t rugkeer le van de Amtoaohtsschool m Gouda werdnabij de Nieuwe sluis bij het oversteken van den weg doot en passeerenden auto gegrepen Mtitpen geijroken heen en een hersenaohudSing werd de jongen naar een dor Goudsche ziekenhuizen vervoerd l hielden waren i atuurlyk gewapejid enkonden iederen mdringer gemaliitelyk onwhadelyk maken Ik gaf daarom de vot rkeur aap een andere melliod Benerzyds verzocht ik u rondom den toren en de keik oosten uit te leMen Van mijn kant zurgjde ik voor een val BU een electricien verschafte ik mU een accumulator vaji zóó groote spanning dat een menscfai bvj aanraking een hevlgen schok Icriigt echter conder zün leven in gevaar te brengen Ik liet den stroom overbrengen op het yzeren hek londom het gedenkteeken zoodat de twee kerels als zij het hek vastgrepen en dat moesten zij om ar overheen te klimmen een hevigen schok zouden Icrygen en het ijizét niet meer zouden kunnen loslaten En ik had succes U zult hierover trouwens wel een en ander in De Dag hebben gelezen Verschillende inlichtingen omtrent deze twee mannen houd ik voor me Het verhoor zal ar des te interessanter om worden Voorloopig wil ik u vertellen dat in een der graflcamers die ali werkkamer was ingericht een compleet radiotoestel tond De leiding naar de attennc liep door de holte midden in de zuil Een gewone antenne zou natuuJfUjk ver buiten de kap van den toren Wtsteken Om dit echter te ondervanjgen hadden deze bekwame boeven die even bekwame ingenieurs moeten ijn een zeer ingewikkeld mechanisme geconstrueerd waarmede zij als het toestel niet in functie was vanuit hun werkkamer de antennes konden topvouwen I Avond eöhter als het oonkor was wetd de antenne uHgeWgd omdat de dunne stangen en éiri en dan toch onziohDtwiair waren Het jgfheele MTangcment zou slechts daiw te vinden zUn geweest als iemand den haltbrdtendcn toer had durven wa n om boven de torenkap te klnnmjen Maar wie had zooiets durven doen In het begin toen ik dit draadlofze statiën h Kl onttWtt dacht ik spionnen j Wordt vervolgti gk Wf BI BI Bil III 1 H II j Wanneer verduisteren i Van 17 21 Oeteber aioat war 1 5 den verdaiatcrd van 17 4S 7 a I