Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1943

J4 l B 4 re g ij Tc GOUDSCHE COUDANT VrydüB 22 October 1943 Bureairi Markt 31 Tclafoaa S7W kenlDg 48400 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TSELIJKE AANVALLEN TfN Z O VAN KREMENTSJOEG ügrke doorbraakpogingen tasschen Kief en Tsjemikof ZEVEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel van de Duilsche J iCM maakt Donderdag bekti d la bet pena tlecebied ten Zaid sohalkeA Van du vonnis was v E m appel gdtomen Het M achtte de overtreding bewezen doch wilde de straf verèndeien in een boete van ƒ 50 subsidiair 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het net en de lokeenden Wegens tweei jachtovertredingen het vangen van een haas in gesloten jichttyd en zonder jachtakte in den Bange Ruige Weidenaïhen polder ♦ as de 37 jarige watermolenaar T van W te Hekendorp veroordeeld tot tien dagen hechtenis een vonnis waarvan van W m appel was gkomen Het O M vrjoeg bekrachtiging vanhet vonnis van den kantonrechterdoch met wyziging van de straf mtweie geldboeten eik van ƒ 50 subs tweemaal een maand hechtenis Deverdediger mr J I van Doorninck uitGouda pleitte vryiprank subs hetopleggen van boete Uitspraken oyer veertien dagen Uitspraken e De reehtbang deed uitspraak in de strafzaak tegen deu ö3 jarigen huizen exploitant J M S te Gouda gedetineeid die toreoht heeft gestaan verdacht van nusdryf tegen de zeden Hy werd veroordeeld tot drie maanden fevangenisstraf met in mindering rengmg der preventieve hechtenis Het O M had 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest gevorderd De timmerman A J te Zevenhuizen werd wegens diefstal van een overall een regenjas eentg tumgercedichap ge dnxKgde tabaiksbladeren en een paar beenlkappen by een mbraak ui een fuinihuisje te Gouda veroordeeld tqt vijf maanden gevangenisstraf met af trek det preventieve hechtenis eiscJi zeven maandeiv met aftrek De groentenhandelaar C K en de haindclaar A de B tooiden te Gouda tegen wie wegen aeihiildihelmg der ont vreemde goederen resp ƒ 40 en ƒ 25 boete was gievnaEigd werden vryige prolken De baby en de distributie Waarop men bij bevalling reght heeft en wat men moet doen overlegging van een doktersverklaring een z g recept lmefje is oldoende wa aruit bl fkt dat zy h r knd e t Voedt Een verklaring van eei vjvxiivrouw i iii dit geval niet voldoende Ook m dit gcval wooden de extra rantsoenen voor 8 wektn uitgereikt onder voorwaarde dat voor elke nieuwe uitreiking opnituw eert als lK vefi bedoelde doklersverklannig wordt overgelegd Wat de groot e van de extrarantsoenen betreft kan worden medegedeeld dat a s moeders jonge tn zoogcnde moeders kunnen Vleztn i lt 3 groepen van levensmiddelen De ambtenartn op het dlstributlek ln looÉ geven bh dt aanvraag gelegenhtul tot deze keuze Elke aLh weken kan men Tipnleuw uit deze drie groepen een dotrt Combinaties binnen dezen keuze termyn zUn niet toegestaan BU opname tn een ziekenhuis worden deverstrekkingen onderbroken Np ontslag uïthet ziekenhuis kan men weer in aanmerkingkomen voor txtra voeding evenwel gaan determijnen door zooda men de verstrekentermijnen niet zg kan inhalen n Bovenstaande rBgeMl en gelden eveneens voor vrouwen die in de z zelfverzorglngsr gellng v len By het afhalen van de bescheiden voor extra oedmg welke men onmiddellijk by de aanvraag m ontvangst kan nemen dient men bij zxjik te hebben T Distributiestamkaart met inlegvelvan de n peder benevens de do ktersverklMTnig alleen voor deneerateu keer Persoonsbewys en doktersverklarmig als de moeder het kmd zelf voedt Een sohiriftelyke maohtigmg vandemoeder als t m de plaatsvan haar de bescheiden als geinaohtigde afiiaalt Deze bepaliniggeldt eveneens als de edilgcnootde bescheiden afhaalt ieW Indien de bevalling volgees veTkïaring van betrokkene thuis zal plaats vinden kan by de derd Sfverstrekkmg aan een a s moetflBieen bon een rantsoen toiletzeep S oi reikt Textiel 26 wekon voor den venmoedelyken be V llin s HtuJn kan men bij den distrubutiedi i st een aanvraag indienen voor de vcrkryigWig van da rtikclen die men lor de moeder eo de baby Kj t noodig te hebben alsmede voor deT rgiinninig tot tfankoop an een babyVrkkd als de te verwaohteff baby J et eerste Jtmd is ofwel een kuid welks voorgaand broertje of zusje t nminste vyf jaar oud is op den vermoedel Ijken dalxiim van de gebomte Uit een verklaring wan een S IS noodig dat zy deae aanyraagt onder aoiftcr of vroedvrouw moet blyken of I Tlchaiiti de Oor brtlt m g f atnentii mg lh t wrr 1 f uu mtktnWoT T In ome ftlet dof i I IUUsikL re lcrm et bewu r Ultlon j als vpnl It hebbrti tewer echt tf leen ken dan ook ïn de I den w Wendt UTalie leef verbin ikken 0 jerzeker Jgakantr kend voi lot e uur t Xrteii van Krementsjoeg hebben de t gisteren tijdelijk Wecht plaat2i4e aanvallen ondernomen waarl e zij de breii naar de lükanten Lieerden te verbreeden In gevechJJai hier en daai een verbitterd Sgkter aanname werdm dexe aan M afgealagen jM t tont tiUMbra Kief en Tsjcr lêtte de Ttlaiiil sIJn terktf doorMakpagi icen voert die telkens met JJneUudene divisica werden onderILen TerwJH ten Noorden van Klef X aanvallen bloedig mislukten dp Z it gevechten Cea Noord Westen n ïsje j o Zuid Van de overige deelen van het OosIjlijke frant worden sijghta tiit de toren van Melitopol Xï iOiel en ten iten van Welife Ijoeki vrg iplaatseltjké gevpchtcn ge Noorden vjn Kief heeft gevechtsgroep an de 323e anterie orider kolonel Glatj reffeig kf houding ea geties r den ainval en den Jer ondericheidon d Italiaansche front ontm gi n geveohtahande BRITSCHE DRUK OP MADRID Ét positie der Balearen Nadat de Porlugeeache regeertn aan den uUIecrden druk betretfifnde de Aïoren had Cefegevtn la ook de positie der overiJïe Biub ale lan leii j4ëi het bijzonder van die Rlke ovpr frli gnche punten beschikken Ktueel geworden H4 t lijkt immers vel re fw uitffc lnten dat EngelaiVd en Amerika Un In de MiddelUndschc Zee rkreten loiftiei willen gebruiken om ook van dere lUtan met een hjcle neutraliteit in striid lUnde concesaiej te verkregen aldus de wlicteur van liet H b 1 d Nadat aanvankelijk in het bijzonder over Il positie van Turkije geruchten de ronde leden die echter door een ve laring van jlakara dat men daar voornemens was een politiek van strikte neutraliteit te handhaven llln of nveer tot zwijgen waren gebracht H tkanu Madrid in het middelpunt der bekngitell ng komen te staan Het schlint dat fooral Engeland druk oefent iu d SpaaniiChe toofdsla I In verband daarnaee spi èkt ti en in iist bijzonder over de positie der Balearen ül op het m genbtik de eenige eilandengroep k 4c west Ii ke Middellandsche Zee vprnico afgez en van Elba die nog niet onder illieerde controle staat Ift diplomatieke kringen t Berltin ac it sn het waarschtlnlijk dat op hot oogenbj k S Madrid onder een zekeren Bntachen druk ordt ondcrhandekl pn dat de positie der lllearen daarbij een rol Ai spelen Men aesmt echter te Berlijn aan dat de Spaanp regeering in tegenstelling met de PorMfaesche zich ook door den geoefentlcn Mk niet ui laten noiien tot het doen van fDOcessies die in strijd zijn met den tegen fsfrdigen koers van Spanje REDE VA Dtt Jaar geen fafvasie in W Europa tffMraat ftmuta d Zuld AfrUta nse1ie INttfer heeft te Lomlea in en re l verkaard dat men dit Jaar niet meer op een ÉTSsIe in West Europa hoeft te rekenen Politieke kringtn te LoudcQ jl IÖhen liet Mt toe aldus de Stprckholms TidI i A g e n dat er thans eindelijk Iemand la meest dia den moed heeft gehad dit ie kCïen Men ia van oordeel d at d verkla flng van Smuts die ll Is van het oorlogsklWoet met opzet tiians is afgelegd nl telelltk met de opening van de cou erentie te Keskou De Üusaetr jasten niet meer m het Isiter omtrent de militaii planntn van de Vntelyke mogendheden achrijft het blad Aan den anderen kant tuett de med edeetaf van Smuta te Londen bok eenige telcur Ulng gebaard De Dagens N heter fcelt in dit verband mede dat vooral zU zijn Ikwgesteld die van opvatting zUn dat de BSisle bewegingen In de bezette linden niet in het oneindige kunnen wachten en dat ffwuken het gunstigste oogenbHk voor de WMie was gekomoi toen het front in het len zich in Westelijke ricnting In bewe1 1 begon testten Funetlonarnaen van den AmerikaanWwn mijnwerkerabond hebbtn volgtna di n BnUchen bench endienst medegedeeld dat i president John L l wls ernstig ziek l op het oogenbilk te Alejcaadrla Virg I ltjf houdt htHCtttahd WJE ZICH ONTTREKT AAVi TEH RKSTELUNG WORDT V GESTRAFT Gemel t vwrdt De kantoorbediende stenend int N megen de vroegere yilftiflbeaptotè Söholten utt Tilburg schüder Bos uit Eist de bakker Ciftpenhout uit Teteringen de wijfsl ider Theodorus v in Assel TO de timmerman Leende rs en de wtoorb dfcmde Bemardtu van As lonk hatt n van het arbeidsbureau Nymegeti bepaalde plaatsen in itschland aangewezen gekregep voor verrichten van arheid Zy onttrok ach aan de tewericste ag door J op oneerluke wijze AÏiiweise Jw het kleihe grensverkeer te ver Wuffen waarmede zij in de nabuheid 2 de grens werk zochten Het Duit Obergericht heeft tegen hen geJxeenisstraffen uitgeiiproken van 5 o mianden VFRLENMNG DER AOONWBEMNG IN DEN t ANDBOITW r L gemadiiigde vtoor den airbeid rwl die werkingsduur vaB de door J op 1 fcwil 1943 vastgcgelde TOopige landelijke rogelm wari r en andere arbeidsvoorwaarden i en landbouw die op 31 OctdVt f en eaide looipl vertpn gd tot 31 t 1944 DE STEM OER 88 op gelflengne 415 meter I stom der SS onderwerp he i t op Zondag 24 Otiutoer van Ij tot 11 45 UUT over den zender j um 1 op BOlflenfiHe 415 meter KEO HEKV CML SI JiiS ie Rotterdam Charlols vlifde preHW laatal ds A J Brlnjcmah te K 8 l A A Koolhaas t Daarle en h Vlaanjipgen J3 si meer van zijn lesaen mede dan eenige lalenkeniHs Dr Leest betuigde ook namens den inspéctjsur van het middelbaar yOnderwys groote waardecrmg voor persoon Carbeid van den heer Imgen van beteekenis Vljan lijke opdringingspogmgen bij Campobasso en aan den kustweg ten Noord Westen van Termeld verden afgeslagen Vijandelyike vlKsgtuigen drongen gisteren ojerdag alsmede m den afgeloopen ntxht onder besdherming van het wolkenddi het Sijkigebied binnen en iirier ei botnmen op eenige plaatsen avaaronder kleuie landeivfce gemeenten Er werd eén gering aantal slachtoffers gemaaikt en er werd BcSiade a ngeridht aan geibouW Bn Luchtverdedigmgsstiijdkra chten haalden 16 viermotonge BritschAme rilcaansche bommepwerpfra M 2 jagers omlaaig De Duitsche lucihtmaöW ondernamin den nacht van 20 op 21 October een krachtigen aanval op het havengebied vani ull enji estoakte bovendien enkele doelen m bet stadgefbiedvan Londen en aan de kust van uidEngel nd met bommen enYl u toyli vhegtuig ging vefloren ÏJ t Duitsche duikbooten bdKjp hl IWiddellandswhe Zee van den MtsehAnarikaanaehen aanvoer ipibep met een gezamCnlUken inhoud van 5 000 brt tot zinken gebracht en een ander schip door torpedotreffers swaar beschadigd V d Linden OnJse overleden vriend eindigde de directehr heeft een welbesteed leven geliad mj was een goeden een hoogstaand metisch en een uitstekend en humaan lecraar dien wyin dankbare herinnering zullen houden Met den directeur en de leeraren van de R H B S brachten ook di ï A A v d Bent er dr H J Thlele namens de collega s vap l Stedelyk Gymnasium een laatsien groet en verder waren er orvder de vele aanweji n peraoonlyke vrienden van hier en uit Dordrecht waar de heer V d Linden zyn jeugdjaren dotwbracht en waar hy als voetiballer speelde in het eerste elftal van DFC Namens leze club en als vriend spy kde heer Dirk Lotsy die Arie v dLinden hiprdacht als een uitstekendlinkshalf en als eon voortreffelykclubgenoot die een enthousiast medewerker was aan het clubnieuws en opde clubavonden den goeden geest erm bracht Kg was een vnend dien èit te v eg kwam en dien ii JnnoQde zag vertrekken aldus de heerLotsy dip z n ouden clubmakker eenvoorbeeld nocmdo DivT V d Linden uft J ék Haag heeft namens de familie van tfn broer afscheid genomen en voor de belangstelliril bedankt Willy Derby en be zingende zusjes Oude bekenden voot Gouda waren het die gisteren m den Schouwburg een programma om weinig begrijpelijke redenen Van heinde en verre geheeteni afwerkten dat een uitverkochte zaal tot groot tinthousïasme bractit WiUy Der by deed zyn naam als volkszanger die weet hoe hy zyn pappenheimers moet aanpakken weer alle eer aan en hy heeft zyn toegewijd publiek ook kwantitatief meer dan het volle pond gegeven Naast zijn sentimenteele liedjes bezpng hy naluurhjk actuefele onderwerpen als de zelfgekweekte tabak de geit en den zwarthandelaar maar ye gat de vroolykheid niet al hjken zyn grappen soms wel wat geforceerd In een heel ander genre meer intellectueel en internationaal hoordei men vati d Zingende Zusjes iets zeer goeds Het hutje op de lei is een jutyeel van een modem levenslied waar en wra j L arnaast zongen zy ook Frararhe en Duitsche chansons Met genoegen luisterde men vprder naar het bekende adcordeoh duo de CaveUi s die hun instrument tot in de perfjjctie beheerachen Roland Wagter tenslotte beperkte de conference tot een sobere aankondiging der programmaoHderdeelen maar liet nog eer eens zyn metamorphose m wel vyf zeer verschillende typen bewonderen waarmee hy terecht veel succes had A J Vermaas SS Jarlg hnweUjksfeest Het echtpaar E Sanders E de Heer wonende ui de Nooljhovem va n Goorstraat 32 hoopt as Zondag 24 October dón dag te bedenken waarop het vyf en vyf tig jaar Jjelieden m het huwelyk trad Benoeming Bij beschikking van ien secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming is tijdehjk benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burserschool te Alrnelo de heer M CABARET REVVE DIE INSLOEG VOORLOOPIGE LEIDING VAN DEN NEDERLANDSCHFN LA5 DSTANU Het Rukacommissanaat maakt beKend De Rykacommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den boerertleider voor de provincie Fnesland B J Qierma in Het Bildt belast met de voorloopige leiding Ivan de Nederlandschen Landstand By het waarnemen van djeze functie voert hij den titel van waarnemend hoofd van den Nederlandschen Landstand De Rijksfommisiarii heeft aan den burgemeester P F Tammens te Groningen hQt algemeene toezicht opgedragen over den Nederlandschen Landstand Op grond yan deze taak js hu l evo gd de hem noodzakelijke aanwijzingy te geven ten aanzien yan het werk van den o Nederlandschen Xandstand TEGléN HET BOLUEWISME 8 MHLOT V VOOB DS WAFPEN R g en DK LAND wacht Het S S Ersatzkommando deelt mede ledere eeiymde Nederlander in den leeftijdvan n 45 jaar kan zich vrUwlUig bu dehierondep vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te warden voor de Waffen S Sen dt 1 andwacht Tijdens d keurlnUB worden alle Inllchttvgen verstrekt metStrekklng tot de versoÉging van ÉiunUteleami duur der opleiding extra levensmiddelen etc VrtJWUllgerk die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven kunnen dienst nemen bij de Landuacht ot Hy het SSWachthataJJori te Amer ifoort Ook vrij Jviiltgers voor de Duitsche Krl marine kunnen zich aanmelden ziJ die tot de Germaanfeche S S In Nederlard toetreden willen kunnen zich eveijeens aanme den Personen tnsschen 18 10 jaar die aan meldAigspIlchtle zUn voor de tewerkstelling kunnen ich eveneejis aanmelden en worden gedorende hun verSintenls TaQ de tewerkstelllag vrijgesteld raak alhier Waar was ie Gisteravond is een heerenrywiel ontvreemd dat in eén tortiek 6p de Markft stond Wat Waar Wanneer TlusHa Theater Immer pur Du met Johan Heesters en Dora Komar Aaavang R uur Zondag vanaf S uur Zaterdag 2 30 uur sprofjkjpsfilmï Retinie Bioscoop Gesloten lippen fmet Fosco Oiacl et tl Aanvang B uur Zaterdag vanaf 130 uur Zondag 10 30 en vaiut a uur Zaterdag 2 uur Da gelaarade kat iMKUHkwir Btoacoop De postmeester met Met i4 lch dinige en Hilde Krahl Aanvang S uur Xnndag vanaf 3 uur Maandag geen voorstelling Mevnie oyer t alMret progratnni met o a De drie Adlers en Julea Sero Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maandag vanaf 7 uur concert i vT GefDW Cabaret programm met a Pita Leno en Theo Lodewick AanVaivg Za erdag Woensdag en Dpnderda 7 uur Z ndag 4 en 7 uur 2i Out 7 M aur Oebonw Amlottla Ingel raat Bijeenkomst Natuurkundig trenootschap spreker dr Paul Jullcn over J e pygtnaeén van AequatorlaAl Afrika 21 Oct 2 mr Bteekowtncel 7 Geltenkeuring getienfokvereenlgiag Verbeteri ig zlj ons doel 23 Oct 2 M Hur Ter Gouw Eerste bijeenkomst Studlekem vah oud leerllngen der Rijkstulnbouwnchool te Boskoop APOTREKERSDICNST Steeds geopend du nscht iIKén vix r geneesmiddelen Apotheek P We er Gouwe 131 Officier in de Wa ffen S S kan leder worden die na minsteiis eert Jaar diensttijd ifln geschiktheid vocfr de officiers opleiding heeft bewezen 7 Jn schoo opleldlng Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering cUn karakter gedragp prestatie a l jM B 12 no uur Leeuwarden Huite Schaaf Breedstraiat I4 10C43 MQD uur Amsterdam Dam 4 99 10 4S S 13IM uur Utrecht NV Huis Oude Gracht Z45 2 I0 43 ft 14 00 uur Amanfoort Polizel DurchKaJigsIagcr Leusderweg fr 10Ij 8 14 0 uur Den Haag Caf Den Hout B suld nhout9cheweg Drs A V d Linden ter ruste gelegd DE a B S DEED BAAR VRIEND UITGELEIDE INLEVERINO LCIITEKVEBOUNNINaEK Inleverliig luistervergunningon verbturd verklaarde r dlaontvangtoeatellen aan het postkantoor morgen letter M II LI yBKIN BADIOTOKSTELLIN Tot en met 22 Oct 12 pn 2 uur Uisel Uan 40 Laatste gelegenheid om nletlngele verde radiaontvanglo stellen ulsnog in t leveren V N erItiiMbch VrUwUM rnt bij é € ult Jyi Marine Spurt i f moolMte dlenjtt Spel met den MedmnbaU Ua u r gellirfd voorjil het Raat om AndrM StApi Een groote bloemenschat m denstoet op pen apart rytuig medegevoerd en de aanwezigheid van een zeer groot aantal leerlingen en oudleerlingen hebben gistermiddag by deuitvaart op dUf AJgemeene Begraafplaats getoond dal drs A v d Linden de plot eUiig verscheiden leeraarm het Duitsc i èn in de kringen vande Byda Hoogere Burferachool èn by zyn vrienden een populaire figuurwas Maar ook by zyn collega s genoot de overledene groote w aardeering gelyk de directeur dr J Leest in een woofU ten afscheid aan degroeve sprak Hib was zeide de directeuri een collega die pns niet onverschillig was xenu nd aan wien we onsdoor vnéndaèhap en i gpect v bonden voel len en daarnaast een leeraarmet voortreffelyke eigenschappen ZynJessen waren begrypelyk en sprankelend van humor nooit saai of vervelend Z n leerlingen droegen iets Ia unntK na Volhardlnl te Oen Hang heelt mevrouw Donkers Voorduyn een dezer dagen het léven ge chonlfen aan een drleling twee Jongens en tin meisje Adrl Rlni en Freddy met hun orgzame verpleegsters C NS Ileyer Rechtbank te Rotterdam EEN HELKVERVALSGHER Wegen het epzfettelyk vervalsohen van melk is d 65 jange melkverkpoper P sK B woonachtig te Berkenwoude reeds eenige keeien door den Goudsohen kantonreohter Veroordeeld Th s Vas hy in appèl gekomen van een vonnis van den kantorfrechtei waaa by hy en melkvervalsdiing IS veroordeeld tot 14 tiagen prmcipale hechtenis terw l er aldus mededieelmg van het O M nog een andeix appelzaak van hem loopende is by welk vonnis hy eveneens wegens melkvervalsohmg is veroordeeld tof ƒ 250 boete subsidiau 2 maanden hechtenis Appellant zeide m zyn verweer dat met de melk welke hy van de fafcriek betrekt wel zooveel kan gebeuren voor deze in zym bezit komt waarop de president hem onder het oog braciit dat hij m 1942 alleen reeds vier malen geverbaliseerd werd waarv an drie maal gepardonnetrd Jterwyl hy voor het vierde geval is veroordeeld tot ƒ 50 boete of 40 dagen hechtenis Verd trachtte er onder uit te komen doch de president voegde hem toe dat hijj een echte praatjesmaker en een meik vervatscher is Ik ben altyd onschuldig veroordeeld beweerde appellant Altyd vaoeg de president nadirukkelyk Ja altyd zei B De officier zag m appellant geen on schuldige en vroeg bekrachtiging van het gewezen iaobtovertredlngen De 24 jange grondwerker A van E Ie Reeuwyk was door den Gchidschen kantonre ter tot S dagen principale hechtenis veroordeeld omdat hy m gesloten jachttyd en zonder jat tacte te Reëuwijk een treknet had opgesteld m de BeeuwyiksChe plassen teneinde daarmede wilde enden te ver Het sdhyint dat velen niet weten waarop men by bevalling redht kan dioen geiden en nog mmdep scfliynt men er wan op de hdogte te zyn welke tormaliterten men moet vervullen on m het bezit van het begeerde té komen Dit laatste is eigenlyik eenvoudig genoeg daar men op elk distributiekantoor ieder volledig kalh mhchien orotrtnt de formulieren welke Hijcten worden verstred benevens de bewyzen welke m u dient mede te brenigen iOt de nracUJk blUkt dat enkelen hun In ioT iaties eldeis fewn inwinnen dan daar wltatupiftn toch in de eerste plaats dient heen te an höt distributlekantour Gaat m n b vJSop het bevolkingsregister informaties InMfnnen hetgeen velen nogal eens plegen te oen dan eft men zich niet tè beklaijen als mfti i et volledig blijkt ingLllcht te zgn Teneinde iedtff nog eens een duidelijk overzicht te geven omtrent da handelingen welkemen heeft t verrichten volgt meronder eenkorte uiteenzetting Heeft men de formulierenJuist Ingevuld waaibij de ambtjcnaien op hetdistributiekantoor gaarne tlun medewerkingverleenen en he men de Jtilsie gegevensverstrekt dan kart men er zeker van zün datde dlstributiedtiiist da ak vlot en Juistafwerkt Velen meenen dikwijl na het ontvangen van de extra toei zingen niet alles gekregen te hebben waarop men recht heeft omdat zij by geruchte vernemen dat do een of andere Itennls vroeger meer of Iets anders gekiQgen heeft Behoudens een sporadisc voorkiimende vergiaslijg hetgeen by a niienscftenwerk mogeiyk Is maar welke i gissing autbinatlsch aan het licht moet tr kan men fvan verzekerd zijn dat l krygt waarop Aien recht heeft Dftf men vroeger ntiasClUen iets meer kreeg o iets aiul ni is natilurlljk mogeiyk aangerpn de omstandigheden de autoriteiten van Mjd tot tijd noodzaken de verstrekkingen zlgen Hieronder volgen de rantsoeneif enz welk thans kuimen worden verstrekt Eztfa voedlng Ben aarertaande moeder heeft rechtora gedurende de vOTioedelyk laatste 28 weken van haar zwangerstihap eictra voedmig te ontvamgen terwyl de moeder noc gedurende de eerste 6 weken na bevalling extravoeding ntvangt In totaal verstrekt de dislnInitiedienst dus jgedurende 12 wekenextra voeding era wel in jyetioded vanvier maal afht weken De aanvraag dsaraitf m itl vergezeld Taan van een attest van d cbchandelenden geneeaheer of vroedvrouw waaruit biyk dat de lanvraagster 1st de vernioedelijk laatste 38 weken Van haar zwangerschap is DU dttist dient verdpr voï r alle extraverstrefc itmcfen zoaaia voor ttxtiel zeep enz Het verdun aanbeveling dat de geneesheer of vroedvrouw op dit a test indien zulks het 1 evat ifi vermeldt dat dn te verwachten lirvaliirg een eerste baby belieft Voedt de mojxlor haar baby zelf din kan zy hi an luitiji op de haar ve strekte e lra voeding dus te begino n S eiken na de bevdllmg n ig gedurende 33 woken in het genot zyn van cxtftivoclmgsmidiaclen Dadrloe PHf S cent per n mnmcr 82 te Ja rganj No 21376 pwfndactMir K Tlt P TIETER Goudk Voor de n kanton rechjer HKT MAKEUIKB IKHAKT Het was niet allea vleesch wal er blonkin het gebakt di In een v oudM he ïiagarllil koop lag de teurliMi diiiist vond ei b3een Inspectie Hl aardappelen In ei dl had d aiageriirJui er in atueughtid vanhaar man door gedaan Op eigen gclcs heldwas tegen di n keuuneentri gezegd naardlc dacht I van het verweer liet ujiie en P dfie ver ienglng en lucratief zaakje Is om aan bonntn te komen immers op elke tien kilogiam worden e iwee gewonnen 5 waarom gal des slagers gemach tlgde dr mr J Smit een anderen uitleg de yiouw hW het gedaan om het Aliakt makelijker lï maken De huuvrouwfc zl n altijd gewoon het gehakt aan te maktn lu om het zoo lekker mogelijk op afei i krUgen nemen ze dan In den winkel lapjet om het vleesch zeil te maten Dat is nog niet zoo dom Itekeken vonij de kantorirechter mr J A van Bft nkhorst De raadsman wlat uit eigen ervarin la vertellen dat het ihula bereide gehakt smakelijker I dan wat men in de slagertl koopt ook al omdat hel thuia dlraet in da pan gaat en in den winkel al nuw een poosje ligt Kantonrechter Altes hU Urur hebt u hei niet op dia alagers Vardediger tJat zeg Ik niet hat li na kwestie van smaak De ambtenaar van het O M mr W Kllani geloofde niet erg In den goeden trouw ora met de verwerking van de aardappelen da hulsmoeders behulpzaam te ztjn smakelijk gehakt te krygen en vond het veeleer afzet en van het publiek tlaeh 1 12 boet subs een maand hechtenis De raadsman achtte den slager niet aansprakelijk omdat diens vrouw de aardappelen bU het gehakt had gedaan maade rechter vei wierp dit beroep en legde ƒ 00 subs 20 dagen op Zoowel het gebuilde ala het ongebulld brood dat een bakker In onze stad hadgemaak had ten te licht gewicht aan drogestof en volgens den keunneester wam dit omdat de betiukkene het deeg ppzrttelljkte licht afgewogen had in verband met eente kleinen meelvooreaad en een tekort aanbonnei Vroeger waa het product altijllgoed geweeKt maar tijdens de dlstributlaAas het eitnige koeren mis gegaan DenlaatHten tijd Is het brood ech er w fl inorde j Had hU er wat anders voor In de plaats 1 eïllBan vroeg de rechter die biykbaar aan de fbyvoedini met talkp eder en zaagsel uit vorige zaken dacht Dit bleek echter niet he geval het zat alleen in het te licht afwegen Tweemaal 30 subs tweemaal 14 dagen vol derde het OM De gemachtigde mf J L J A van Mechelen zocht de fout Ifi een verkeerUe gewoonte Men heeft hier te doen mei z o n ouden bakker die naar de oaderwetsche methode het water dat hU bU het brood doet niet meet maar schat en dese meth Is egenuoordig niet meer toe te omen Tiouwens de nian heeft nu een maat aangf schaft en flians gaat alles goed Kantonrechter U stelt het voor of 1 bakker Methusalem benadert maar hU la pas drie en veertig Verdediger Dan ziet hIJ r ouder uit maar In elk geval was z n manier ouder wetsch f Omdat het brood nu goed Is werd de uitspraak tweeiraal ƒ 20 subs tweemaal 8 dagen Tw e weken hechtenis Slechter liep het af voor den nleÉ3iVer schenen 40 jarigen bakker J de G te Wad L dinxveen die eveneens brood had verkochtv met weinig gewicht aan droge stof Tt la een heel ander soort bakker geen caderwetsche aldus de kantonrechter die zich den betroki ene als een vry goed bekende herinnerde wien een paar maanden geleden nog l 0 boete was opgelegd Er bleek hier van opzettelijke knoelerij sprake te 7Un en onder deze omslanidlsheid zag de vertegenwoordiger van het OM er van af f n ztlfa gevoelige boe e te vraKtn Veertien dagen h chtenla luidde de elstb en zoo werd ook de uitspraak een eerste oalby aal worden geboren terwyl men eon verklaring van het bevolkingsregister noodig heeft als het voorgaande kmd tenminste 5 jaar oud IS uu de Invulling van het aanvrangformulier blijkt of men een baby pakket A of ö verlangt Pakket A bevat kg breigaren 12 luiers 3 truitjes en ïl veillgheid3i pelden Pakke B bevat i kg breigaion 12 lui S 3 truitjes 1 wiegdekcntjc en 12 vUUghelds spiIden Voor pakket A moeten 40 voor pakket B 50 punten worden afgestaan Voor t verwachten babits die niet in aanmeiking komen voor een babypakket kan etn aan raag worden Ingediend voor beschiiibllarstelllng van Ui kg handbrelgaren zyn de aanvragen voor babypakkeUof biel garen Ingediend dan kan geen rtiUsng meerplaa s vinden f Verder ontvangt iedere moeder na indiening van bov nstaanij verklaring een tooslagkaart t iet 50 direct geldige punten Is de baby geboren dan ontvangt men e n babytextlelkaart groot 100 pun en Is de baby een eerstgeborene of een baby die wordt neboren 5 Jaar na de laatste bevalling dan ontvangt men bovendien een toeslagkaart met 50 pifnten Vgor iweellngen ontvangt men behalve voor i der een baby iextlelkaart van 100 punten bovendien voor leder een toeslag kaart met ao punten fly h t afhalen van deze bescheWden dient men voorzien te zijn va i 1 distributiestamikaoTt van de moeder met inlegvel 2 Schrifteli ke maöhtiginig van de moeder als mt i m de plaats van haar de bescheiden afhaalt Bedkmikje en waaohkom Voor eerstgeboren babies en babies die geboren worden tenminste 5 jaar na de laatste he èüierg kah een vergunning tot a nkoop an een bednruikje en e n wa whkom worden pamgevraaigd pen ontvangt daartoe 2 punten voor een baiby bedkruikje en 16 punten voor een wasohieil dewoonlylk ken men d ze besoheiden legelyk met dte voor textiel in ontvangst nemen Extra brandatoffeii Wanroor verduisteVen Var den V 1 October moet worTd van IMS 7 M u i ww i mm Vóór de bevalling plaats heeft kan men op het plaalselyk distributiekai Joor een cenrfcid extrabra dslof ft n aanivragcn Heeft men liever gal of eletKuciteit dan kan men een van deze kiezeo in de plaats van een eenheid ijrandstoffen In da la tst e geval ontvangt men van Oen diatrJ ut edienst een veiklaruwr weUce men op Men uitgc1 het gas of electTwpteitsbedryf moft inleveren Kiest m n gas dan ontvangt men bericht dan men kan be j schikken over 75 M g extra kiest men ekjctriciteit lan r verkry men 210 kwb exH Bovendien kam men gedurende 15 maainden na de bevjlIing besdhikken over 40 M gas of HiU kwil eicciricitert per periode extra ten behoeve van de t aibywasoh