Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1943

GOUDSCHE GOUBANT rdag 30 Octob r 1943 Bitrc Markt 3t T tl a t74S Ponrekcnlng 48400 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KTM ivallen W van Melitopol en in de ht van den Dnjepr afgeslagen Tankthg N van Kriwoi Rog Duitsche troepen dan de Voltumo op nteuioe stellingen teruggenomen eekhooRn huisöieR £ ekhooms zvn geen allt daagsche üerschvnmceti in het uieinij boschrvfce dreven en zoo tnoest d adueitentie tvoann eet eefchoortt ats twrmist i erd opgegeven wel de aandatht trekken Het uitstopje van het tenflere springertje is tlechtaivan korten duur geuieest Des avonds reeds kreeg de eigenaar eet betuoncr eoii dt Surinomestmat bericht dat de vermisteges gnateerd was tegen een dakgoot inde Emrfla raat Met een tchepnet washet eefkhpomtje toen spoedig gevangen en nu zit het uieer in zijn kooi te knabbelen oan de maiskolven en beuIcenootjps afkomstig uit zijn geboortestreek Noord Brabant vanwaar zijneigmaar het enkele weken geledenheejirmeegebraeht Wat Waar Wanneer Schouwburg Bliiacoop Het verleden met Zarah Leander en Hana Stüwe Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Thaüa Theater De kus op het sttlion met Lente Marenbach en I ucle EngWéh Aanvang 6 uur Zondag vanaf 3 uUr Reunie Bioscoop Het licht In de duistemia mat Allda Valli en Fosco Clachettl Aanvang 8 uur Zaterda vanaf O 30 uur Zon dag 10 30 en vanaf 3 30 uur Ter Oouwi Cabaret piqsramni a met o a Tim Telby en John Kapteln Aanvang Zaterdag Woensdag en Donderdag 7 Aar Zondag 4 en 7 uur Reunie foyer Cabaret programma met o a Jonnle Kraaykamp en WilIJr Everts Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 9 uur Maandag vanaf 7 uur concert I Nov t uur Het Blauwe Krols N Jaarsledenvergadering Vereeniglng van Vrijz Hervormden 4 NiOT 7 uur NIenwe Schouwburg Opvoering opera Don Pasquale door de Kameropera onder leiding van Wlm Qulspel 1 Nov 7 10 uur Nieuwe Schouwburg Revue Daar zit muziek in met o a de Honolulu konlnginnetjes t Nov 10 uur Kunstmin Openbare verkooplng meubilaire en hulshoonelijke goederen door deurwaarder B J N Akkeridtjk 4 Nov S iKI nur Daniel Bijeenkorrst jonge lidmaten Ned Herv Kerk spreker J A Hoekftndljk over Reclasseeringservarln gen 20N0AO8DIENST DOKTOREN B j afwezigheid van den hulsarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond It uur te coDsulteeren de doktoren C van Xlk Kattenalngel 7 telefoon 5 1 en A I Kettler Gouwe ig telefoon 33S8 APOTHtKEBSDKNST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Crendel allé n I ge Tiendeweg 9 Gespnkkea la b llljis cliap A14va geacht collega weet ik uit óm tekerete bron dat StaUa t a dlrlsi alleen nuuir opoffert opdat wU weerkunnen rcffc ren Pax m NIEUWE REGELING VQOR ZELFVERZORGERS Administratieve wijziging met Ingang van 31 October tiaisjea aaa aat vlaahoopen ONf Kuiper Feuilleton 6 eens noodig mocht zün Viggo Hansen ervan af te schrikken zich met andermans zaken te bemoeien En het was met dit geld dat Aaboe zün schulden wilde aflossen waarover de heer Holin van de Deensche Bank u schreef j Aaboe had absoluut niets met dezen ntoord te maken Kü is een doodgewone deugniet niets minder maar ook niets meer Viggo Hansen Intussohen gmg zün kantoor binnen en eenigen tjud later icwam zü n broeder die in den stoel naast de brandkast ging zitten En toen is alles zoo gegaan zooals wij van het eerste oogenblik af hebben kunnen vaststellen Hij vermoordde hem ontnam hem later zün sleutel zyn lortemanneie zün papieren en ook zün pas om zonder moeilükheden naar Duitschland te kunnen uitwüken Hy het ook zün eigen baard wegscheren pm eventueel bU eenigen airgwaan zyn verarid e gelaatstrekken aan het ontbreken van den baard te kunnen Itoeschrüven Hü reisde direct naar Hamburg en het gelukte hem op den pas van zyn broedeir de douane te passeeren HU droeg a het tolen geld by zich en daar hü als eenige erfgenaam van den dood waanden erfgenaam overbleef hoopte hü ook de emie vaiV4 zyn eigen levensverzekering uitbetaald te krygen welke niet gering was In Hamburg zette Viggo Hsmsen de zaken van zyn broeder op deiizelfden voet voort Met behulp van de correspondentie van zün in zyn persoon nog levenden dooden broeder kon hy zich spoedig inwerken en zich volkomen met diens zaken vertrouwd maken Ea vóór alles stond hij nu wat zyn vurigste wénsdi was in directe verbinding met Croule en WilkinS want hü beschikte nu ook over de draadlooze verbinding J Wordt ver olgd evenala teler In aanmerking komen voor voedmg midde en en bon A A wasch uxaiavkaart poeder van de an ktKieien beneden Zeltverswrglng van melk den leeftijd van 8 jaar uitgereikte k i r Iedei die één oE meer melkkoeien ten recht op het koopen van 250 gram dan wel lemnin s e Iwec ge cn n wa chpoeder of reeppoe er i op l et is verplicht r n de lelfver or w Khen van 9 1 g nr e vuile gin voaï melk deel te nemen i f P Y I aan kinderen beneden den leeftijd v an Aj en jonge moeders 2 jaar uituereilte krarten gteft rtcht Tot self verzorgingggezinnen behco op het koopen van een atukj an 50 rende a s en jo g moeden ontv n of voor ïoover v orradig 75 gram gen geen rantsoenlxmi o voor m Uc loiletzeep oude aamensteU g meer In plaats daarvan reikt d di tribu ied enst hun een verkaiig uit welke het aantal raatsoenLO melk vermeldt hetwelk aj traven de ho ve l heid welke zg krachtens de elfve zorgingsregeling ontvangen uit de productie van hun eigen vee ot van het vee van hun werkgever mogen betrekken Inatellingen Bewoners van gestichten kloosters ettz die volledig in Ijet landbouw cf Veranderingen opperbevel van de DuHwh i QOOhi deeU Vrijdaff mede f mU yiMUn vanMelitopol lOn talden gelMiMea dac vaortdarende en der bolijewiateo tefen de eUnn rontcn f penetra d affeslacen FonnaUea tanki jlÜHrfTMiMdler brachten den vi and kraehtice flankaanvallen zware = toe en wierpen xUn aanvals laal erded icde plaataen e en Boemeenache InehtatrtjdM ea grepen in nauwe samenwergK met de troepen op den grond Ender doetreflend In de geveehten r de lH cht van den Dajepr werden SlMt geheele front feUe i andelijke jLrailen vaak ia tegenaanvallen Swlagen Uit deie afweergavechten SrÜtkelde xieh in het gebied ten mrden van Kriwoi Rog giateroehtend lil lankalag die nog ih vollen gang is ti dosver werden Jn een sector 74 p bi een tweeden 41 boisjewistiscbe g vernietigd ten Noorden van Kief öereik een r n aanivalsactie de gestelde doelen Gomel bmddien de beilsjewisten aanvailen gisteien oolc uit tot den MOT ten ZuKlen van de atad De Érite v andeli ke dooPbraakpojSingen en echter slecht tot plaataelijkc tratles n tot het tUdelijSte ver lran vrif Icleme ateUingsdeelen die teratond imgezette tegenaanvallen verd werden Vaak werden de elijke aanvaUen door het geentreerde vuur van alle wapens Tliet doeltreffende optreden vfa het fui luchtwapen reeds bü de ontOling uH enrgeal gen n Westen van Kritsjef en ten en van Smolensk vemninderde de hteactivtedt vergeleken met de rtge tagen De in den cenlralen sector etiijdenj Hessisch Thüringsche 25ljr1ie infanttie divisie onder leiding van gene l imajooT Felzmann heeft onwrikMir stand gehouden op een van de MTtepun ten van dien a eerslag noveir de ateeds herhiaaldie aanvalItl van vaak supea ieura Ixjlsjewisti t xtiTÜdkrachten zy heeft daardoor £ bijzonder aandeel in de behaalde jpeerauccesaen p Zuid Itallë werden ome troepen m weerszijden van dèn Voltumo na Nesvollen afweer van de sterke ipidelijke doorbraaluuinvallen terug HMmen op nieuwe enkele kilometers llHter Noordwestelijk verloopende DENS BEZOEK AAN 8TAUN llUige militaire toestand besproken Kaar Reuter uit Moskou meldt ts bij ttwe Ie bezoek van Eden aan StaUn I jl Woensdag de huidige militaire and besproken Het bezoek ge Usdde zoo vervolgt hst bericht vniet deweten en instemmitig van Huil 1 Churdhill s beaoeik aan Stalin van L jaar geleden was er geen gelegen i geweest Stalln mondeling verslag t te brengen van den militairen toe id der geallieerden en de dingen hem Woensdag werden medege dd waren naar In het bericht ver rd wordt van zoo vertrouwelijken I dat men ze niet eens aan de ge te codes durfde toevertrouwen onderhotid berustte op den wensch de belofte van Churcliill de Sovjet ring zoo dikwijls mogelUk de eurigste inlichtingen te ver ftlffen t e zender te Moskou meldt dat de Mer der Amerikaansche wapenprojlctie Donald Nelson Donderdag uit Sovjet Unie is Vertrokken a EEBSTE SNEEUW IN MOSKOU Naar uit berichten van bet Sovjet bureau blijkt is Vrijdag te Moskou eerste sneeuw gevallen t7 N0 MMNWEBKKBS STAKEN fat aantal in da 2f Amerikaanadia staten Ida milnwarkars wordt op 17 000 ga lioojiwldt de Britache berichteadienat Waahfiicton In Alabama itjn 20 000 rïrkan in ataklnf gegaan In da staten u nilnota an Pennaylvanla atakcn r Wi UOO 10 000 an atfOO Oe grootat ataal JBkk In Zuid T nnaaaM haett besloten da k 1 irpductle ds volgende s k stop te wanneer de itaklnc aanhoudt De nuaois Steel Corporation heeft SL KT nader berlcbt toldi Naar da Bagt BlanwsAenat ntt Wa dagton meldt preildent BMaavelt d T e 4 bo dgeaonden aaa bM fedenle arbltiageLj Waneer e mttawerkera da door gtedewga arbMngebweaB veorgestcUe JIWiTbeogIng bM aanvaatdaa lal Ik taigwade maatregeleii bobmb h er voor te a dat er ateenkeel gaprodoeaari wardt h l n op het kuid k het wieden CNK Kuiper genoodzaakt gealan haar mijneo te haegtestellingen Aan de Adriatisehe Inist trachtten sterke Britsch Amerlkaansehe strijdicrachten tijdens den nadit en in den vroegen ochtend van 28 xictober langs den weg TermoliIstonlo een aanval te doen over de rivier Trlgno De aanvallen stnltten onder zware verliezen voor den vijand In liet Ooeten van de Middellandsche Zee vernietigde het luchtwapen twee vüandBliJke vrachtschepen met tezamen een Inhoud van 4600 brt en plaatste bcnntreffers op de haveninstallatiea van het vijandel ke eilandsteunpunt Castelroae IWO LJ i y r N c y 1 m m ThE U=v ï T fl Bgdr jG p = pC3 ijjTtftii i l aart na IM Bet zwaartepunt van de Sovjet Rusiiachen aanval ligt thana ten Z W van Melitopol DS STBUD AAN HET OOSTEUJKE FRONT De A m P oorreapoDdflnt te Berlijn meldt Na de eerste oorlogsjaren In het Oosten habtien de bobjewisten uit de Duitsche aanvalstactlek met pantserwagens zeer veel geleerd Ook zij werken ftupS met ffroote pantseraanvBllen ondersteuoJI door artillerie 3a vooral ook door de infamirie Dat de zeer hooge veritezen der bolsjewisten hun pantstfwapeji en harde klap hebben gegeven blQkt thana eerst na eenlge maanden doorbraakpogingen en aanvalsoperaties op groote schaal Aan vele punte van het OostelUkt front zUn de bolsjewlaten r thanr toe overgegaan hun artilleriie naar voren te brengen en de pantserbrlgadee achter te houden Deze bijten nu niet meer de spits af maar komen eerst na een tximbardement van de artillerie tezamen met d Infanteristen In den strQd In hoeverre dit toe te schrijven is aan nieuwe strategische opvattingen of wel aan de verliezen aan materieel en menacben vooral aan goede reders is moeüijk vast te stellen Te B rU n verklaart men ten aanzien hiervan nog dat de Duitsche verliezen veel en veel geringer zijn ja nauwelijks te vergelijken m t ale van de Sovjet Russen Dit komt zoo z gt men omdat de bolsjewisten hun tanks ala massawapen in den strijd geworpen hebben terwijl in Dultschland de tank steeds een speciaal wapen bleet waarmede door zijn groote deugdelijkheid in verhouding ook veel betere resultaten zUn bereikt Bthnd UaHd TELEGSAHMEN PER TELEFOON Van 1 November a s af zal in geval van telefonische aanbieding van een elegram niet dadelijk tot opneming van den Inhoud worden overgegaan maar eerst dan indien bij telefonische nanTaag is geleken dat bet telegram inderdaad door het opgegeven telefoonnummer is aangeboden Voorts zal het opgeven van telegrammen uit een openbare apreekgelegenheld alleen nog kunnen geschieden indien het mogelijk is de telegramkosten voor af door middel van een incasseerapparaat te voldoen ONS NATIONALE EENHEID8EKONT Va tltcS van het politieke weekpraatje op Maandag 1 November over Hilversum I om 18 48 uur is Ons nationale eenheidsfront GEEN KOCWBEKLAG IN TELEGRABfMEN Ter aanvuillinig van het bericht omtrent het vetted van talegrafisclie gelukwenschen wordt mediegedeeld dat ook betuiginigen van rouwbeklag met meer in partiouUese telegranunen xijo toeigelaten STAATSCODIIANT Bil besluit van den secretaris generaal van Jusntle ia aan den adnuutatrateur bU het departement van JuatlUa mr J S Kortewa da peraooniijka titel van directeur generaal vas het gevanganisweten toagekend aSLD EN GOEDERSN HIT TOCZiIht op Dl CBEDIBT insteixin Sn en het houden van bet bankenbioisiee Da directia van de Naderlaiulsche Bank maakt bekend dat d secretaris generaal voor Btlzondar Bconomltche Zaken beeft angeiassen als IsatanUe belast met bat toesicht op da crediatinstsfShgen 1 voor da effectenhamlaUreB da Varaeniging voor den K fect ihandsl baditifsgroap Eftactcnhandal K voor da spaarbankm den Nedarlandschan Spaarbankbond vakgroep Algcmcane laarbanken I voor d hypotheekbanken werkzaam in Nederland en de schaepahypotheakbanken en scheepsverbandbanken de bedrljtsgroep Hypotheekbanken 4 voor de landbouwcredietlnatelUngen den Nedarlandschan Codperatteven Raad Da directie heeft voorta onder goedkeuring van den secretaris generaal aangewezen ala Instantie waaraan het houden van het bankenreglster Is toevertrouwd 1 voor da effectenhandelaren da Vareeniging voor den Effectenhandel I voor de spaarbanken den Nederlandschen Spaarbankbond voor de hypotheekbanken da iMdrtJf groep Hypotheekbanken voor da iandbouwcredlatinsteilingan dabedrijfsgroep Landbouwkredietbanken Dai Jaarltjka in te dienen balans en verlies liesen wlnstrekanlng alsmede da ingevolge attlkelm ll en 18 van het uitvoeringsbesluit bankw aan ta vragen goedkeuringen en te verstrekken opgaven moeten bU da aanflewezen ftiatanliea wordenIngadtend WETENSCHAP ttOKSlFKUTKH VO0 NATCtnU EN OENEESKimtlE Maar 8 vans ka made an geuaakun worden Wgakend Hij IS44 worden uitgereikt zal de Zweadacha Nobelprijs voor Dagbladat maMt ide In bet Jaar UM niet lal paa in het Jaar natuur Op 31 October aj begint het nieuwe zeltvenorgingsseizoen De nieuwe regeling voor selfverzorgers is voor zoover bat iMtrett de rantsoenen en de ver eiachten waaraan men napet voldoen om selfverzorger te wordenXgelijk aan die welke gedureade het vorige seitoen gold Ten aanzien van de administratie zijn echter eenige wijzigingen aangebracht De plaatselijke bureauhouders van den provincialen voedselcommlssaris reiken dii seizoen zegelkaarten uit en wel één zegelkaart per gezin voor leder artikel waarvoor het gezin zoifverzorger is De plaatselijke bureauhouders reiken deze zegelkaarten uit in een omslag De gege ns op den omslag worden gedeeltelijk door de plaatselijke bureauhouders en gedeeltelijk door den distributledlenst ingevuld Men moet de kaarten in den omslag zorgvuldig bewaren daar deze aan hetaemde van bet seizoen wederom ingeleverd moeten worden Bil de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen teekent de daatributiedtenst telkens op de zegelkaart aan hoeveel boonen zijn Ingehouden Ontvangstbewijzen worden derhalve niet meer uitgereikt Zelfverzorgera vooi botes ontvangen evenwel een z g aankoopvergunnlng Welke zij moeten inleveren biJ de fabriek waar zU Bl kena de aattteekenln op den omslag Mr zegelkaarten hun boter betrekken Regeling voor landarbeiders Vaste landarbeiders in dienst van melkveehouders en landarbeiders in dienst van aardappeltelers zijn verplicht om voor zich en hun gezin hun melk of aardappelen te betrekken van hun weri gever De hoeveelheid melk en aardappelen welke zij ontvangen IS gelijk aan dien welke de zelfverzorger ontvangt nl Mi liter melk per dag en TA kg aardappeled per week Bijzondere arbeid Volgens de nieuwa regeling kunnen zelfverzorgaters voor één product alamede landarbeiders dié melk of aardappelen van hun w rkg ver betrekken wanneer zij bijzonderen arbeid verrichten In aanmerking komen voor toealagka rten voor bljconderen arbeid op dezeUda wijze ala wanneer lU geen zalfverzorgers w ren Geen toeslagkaarten voor bQionderen arbeid ontvangen 1 Zelfverzorgers voor maar ikn één product t Landart eld rs die melk en aardappelen van hun werkgever betrekken 3 Landarbeiders die melk en aardappelen van him werkgever betrekken en tevens zelfverzorger zijn Een uitzondering hierop geldt voor mijnwerkers Deze behouden steeds hun recht op toeslagkaartan voor bijzanderen arbeid ongeacht of zU zelfverzorger zijn voor één of meer producten Voort wordt geen onderscheid mreer gemaakt tusschen zelfverzorgers met meer dan één ha en zelfverzorgers met minder dan 1 ha cultuurgrond Voorta kunnan ook landarbeiders die een tatenpremi ontvangen Al blijvende veranderingen In het gezinvan en zelfverzorger b v geboorte overlijden vertrek naar het buitenland verhuizing nMMten aan den pLaataelljken blueau 7n ud r worden opgegeven ondar overleggingvau d zegelkaarten in omslag Da pLaalaeItjke bureauhouder toekent dia wijzigingenaan op den otnalag en d zegelkaarten Deplaatselijke bureauhoudar teekent eveneensop de zegelkaarten aan of d zelfverzorgertengevolge van droogataan e d van het vee of tenvevolga van d omatandigheid dat htjtijdelijk niet over aardappelen beschikt inaanmerking komt voor rantaoenbonnen voormelk of aardappelen Veranderingen van tUdeltJken aard kunnen door den distributiedienst op den omslag en de zegelkaarten word en vermeld Dit geldt dui b v Ifk opneming in een siekenhuU PETROLEUM VOOR VBRUCHTINa Van 31 October tot en roet 13 Novpn ber lüt eeft elk van de bonnen 40 varlichtinf ea 41 verlichting uer bonkaart S m ri ht op het koopen van één hier petroleum De geldigheidsduur der bonnen 37 verlichting S8 verlichting en 39 verlichting der bonkaart S 121 en de bonnen 81 verlichting der bonkaart S 221 is verlengd tot n met IS November 194S Zooals bekend geeft elk dezer irannien recht op het kooperi van één l ter petroleiun VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN Van 1 Nflivember 1949 tot en met 30 April 1944 geven de Ixiimen 17 KF der kookkaarten voor vaste brandstoffen U 115 recht op liet koopen van één eenhedd vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf De aandacht wordt er op gevestigd dat het in de bedoeling ligt behalvevbon 17KF no één maal een bonaanfl jzing voor kookdoeleinden voor het stookseizoen 1943 1944 te deen plaats vinden en wel op 1 Februari 1944 GENKBATOR ANTHRACIET EN TURF Van 1 tot en met 30 November 1943 eeft elk der met de woorden genera toranthraciet drie en twintigste periode gemerkte i onnen recht op het koopen van 1 hectoliter max 75 kg anthracie ootjea IV of V gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der met de woorden generatur turf drie en twintigste periode gemerkte bonnen i recht op het koopen van 50 stuks baggerjiirf HONDEN EN KATTENBROOD Van 1 tot en met 30 November 1943 worden op bon no 25 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden hondenhrood beschikbaar gesteld als op den bpn voor de afgeloopen periode Op boa no 25 van de voederkaart voor hondenbrood groep K wordt voor vermelde periode Ui kg kattenbrood beschikbaar gesteld Na 30 November 1943 is bon no 25 van vermelde kaarten on ldig ZEEP ïfadruk verboden Het licht op den toren i roman van T VOGEL JÖRGENSEN 50 Vosz ging verder Laat hem maar Gedurende de maand November 1943 geven bon al eme n 69T van de boi kaart vcor vcednjsmlddelen en bon AA eenheirazccp van de aan kinderen beneden den leeftijd van 8 jaar tdt ereikte kaart n recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidsto itetz OT 4 1 f 57 of op het koopen van een tukkje eenhei stoiletzeep 14 15 of 21 of op het doen wa o en van 5 kg droge vuile wasch Voo ts eeven bon a gemeen 698 van de bonkaart voor ft ed BIUARTKN PBOOBAMHA OOUDRCHB Uaandag Thalia a Vrienden n Atiii Poedel n t ïuld n N S H ft D O S n 0 Spil Exoelalor m Belvadèra m Da Spil n ifsH n Dinsdag ThalU B Vrienden III O OS m Woensdag De Tunnel n Moordrecht II Moordraiht UI t Zuid IHs Per Aspera ad Astra m Da Ooela n rustig zitten tetwijii ik mijn verhaal vervolg Ziet u toen ik al die merkwaardige gebeurtenissen wist dat het lijk verkleed de baaird geknipt was d t Viggo Kansen zw papieren verkocht en zelf zijn saldo opgenoinen had dat de brandkast leeg was dat zün eigen bijl werd gobruikt dat Aaboe hem niet mocht vergezellen op zijn kantoor en nog zoovele andere jninten toen werd het mU duidelij £ dat Viggo Kansen de moordenaar moest zijn En van dat standpunt uit begon ik te werken Langzamerhand sloot het een aan op het ander COMPCTTTIE StadóHteuws N ONVERWACHTE ONTDEKKING Politie loelit flets en vond een radio Als dader van een eenige weken geleden in da Woudstraat gepleegde rijwieldiefstal heeft de politie aangehouden den 31 jarigen zaalchef Th H Da wielen met bantlen van de gestolen fiets had hij in zijn eigen rijwiel gemonteerd Bij een huiszoeking in zijn kosthuis trof de politie in de hulskamer een radiotoestel aan toebehoorende aan een anderen ko tganger den 33 jartgen timmerman H A dat deze had achtergehouden Belden zijn In arrest gesteld Flets en radia werden in beslag genomen DoktenHeta lerechtt Dè ijolitie heeft den Jader een Botterdammer van den diefstal waarbij een fiets van dokter Kettler uit de gang van diens woning werd ontvreemd al achter slot en grendel zitten Het rijwiel is terecht In liet moza ekbeeld waarmede dit geval te veivielvken is kwam allengs teekening Iedere nieuwe bijzonderheid paste in het kader En toen j al de gegevens en al de bijzonderheden nog eens ds revue liet passeeren kwam ik tot de ontdekking dat de vejrmoorde niet Viggo Kansen maar dien broeder was Beide broeders hadden wal eenige trekken gemeen doch Carl Haoseh droeg een langoren baard De advocaat besloot van deze gelijkenis te profiteeren en speelde eén ijewaagd pel Toen Carl Hansen na zijn kortstondig bezoek aan Kopenhagen waarvan ik u reeds vertelde naar Zweden doorreisde rijpte bij Viggo het plan zün broeder te vermoorden Hü schreef hem eèn brief en verzocht hem even langs te willen komen op de terugreis doch om geen argwaan te wekken zich tegen den avond aan zijn kantoor te vervoegen Op den avond dat Viggo Hansen in gezelschap van Aaboe uit Bristol kwam verwachtte hij zijn broeder om hem te vermoorden Daairom mocht Aaboe onder geen beding mee naar biimen gaan Aaboe had trouwens al twee maal een som gelds van Carl Hansen ontvangen om hem op de hoogte te houden van het doen en laten van zUn broeder C deze wijze ho te Carl Hansen op de hoogte te komen van de prakt ken van zün broeder om deze inlchtlngen te kun Prü 5 cents pet num mer 52ste Jaargim No 21383 Oïefredacttur r TIIETEB Oouda Onze bioacopen DE KUS OP HET STATION Thalia Thealèr Een vrouw meent door haar man verwaarfoosd te worden Als zij van een vaeantie uitstapje terugkeert komt een vriend haar afhalen maar ook haar man Is voor dat doel op het perron Een reisgenoote tracht voor haar de situatie te redden door den vertrooster om den hals te vallen Uit dae opoffering komt een ware lawine Van verwikkelingen voort die het geheel lot een t oeiende en kluchtige comedle maakt met een vaak pittige en geestige dialoog Aan t slot zijn er drie gelukkige paartjes Leny Marenbach en Pcrdiand Marian vormen het voornaamste paar Allee Treö en Hans ZeschBailot dat wat op de tweede plaats komt en Lucie Englisch en Oeorj Alexander het derde dat eigenlijk maar terloops er bij komt doch niet de minste bijdrage tot de vroolijkheid levert HET LICHT IN DE DUISTERNIS Reunle Bioseoop Fosco Fiachetti speelt de voornaamste rol in de goede Italiaansche speelfihn Het licht in doduisternis Alida Valli is een zijner tegenspeelsters in dit verhaal van liefde en opoffering IPET VERLEDEN Schouwburg Blosooop Het verleden een reeks schrijnende episoden uit het fel bewogen even van een be proefde maar zeer dappere vrduw die haar leven toch inhoud en diepte weet te geven door haar geloof in het goede door zich boven haar eigen moeilijkheden en zorgen te verheffen en iets voor anderen te zijn en die aldus het geloof van anderen in haar terugwint dat naar een zonniger toekomst leidt Dat is de inhoudrijke geschiedenis van deze rah Leander film een boeiend en mooi werk dat al everÜeer indrujtmaakt als de begaafde actrice met lfe r donkere stem en bijzondere voordrachtskunst Rolf Hansen regisseerde deze sterke en meesleepende film waarin Hans Stüwe Jutto von Alpen Karl Haubenreiner en Rossano Brazzt de voornaamste andere medewerkenden zijn S v d Kraats Predikbeurten j ZONDAO 31 OCTOBER Ned Herv Gemeente St Janskerk Achter Je Kerk 6 10 uur ds G Elzenga bevestiging diaken 3 30 uur ds F W O Verheul bediening H Doop Westerkerk Emmastraat 33 10 uur d H a J Kalf 3 30 uur da G Elzenga bedien njirg H Doop Ver van VrUz Hervormden P perstraat W 10 30 uur ds A Keuter van Den Haag federatieve dienst Ver Calvijn Turfmarkt 142 3 uur de heer rulthof van Lange Ruige Welde Rem Geref Gemeente Keizerstraat 2 10 30 u ir federatieve dienst bij de Vereeniglngv m Vrijz Hervormden Luthersche Kerk Gouwe 134 10 uur ds J J Simon Dondeidag 7 30 uur Avondgebed Oud Katholieke Kerk Gouwe 101 if M en 4 uur pastoor G P Glskes gOetef Kerk Turfmarkt 60 10 en 4 uur d $ M Gravendijk van Dordrecht Geref Gemeente Stationsweg 10 en 3 30 u ir leesdlenst t Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 8 30 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54a 10 en 4 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Jol van Welzen Vrije Evangelische Gemeente Zeugestraat 38 10 en 4 uur dh H C Leep Geloofsgemeenschap Leger des Hells Turfmarkt 111 10 uur Helllginpsdlenst 7 uur Verlosslngsdienst Donderdag 7 30 uur Helllglngsdienst In alle diensten leiders de heer eit mevrouw H Wels Jong Nederland voor Christus Spierlngatr 4fl 7 uiw de heer D van Leeuwen WANNEER VERDUISTEREN Tot S6 October moet verduisterd worden van van 47 3A tot 1 15 uur Oct Maan op 8 43 onder 18 31 Oct Maan op 9 S6 onder 19 04 1 Nov Maan op 11 07 onder 1 1 47 Helpf de koe met schillen en de kot helpt u