Goudsche Courant, zaterdag 30 oktober 1943

UeMEENTK SeClUBTARlS KBEUPEUNG NfeEMT AFSCHEID BUKoiouLfKB Stand S October WmIIJ lr vin W SchtuUr irn n HiK iimVaom ar T n BloKitixt M It Octsbci WlUxlm Johaimo Coriwli m van C ArtwM m I Swifumbur Krug Tl o V Alike dr van J W Muller tA O A van Inaan P Hcii traat H Johannei atartaua fiWjamln m van M van Da i en C C Bocre nr da WaUtraat 13 Ellfabeth IMmtUauM Caria df van J Boatclaar en H Zapptt Cr van Blolrttraat 1 Joharuiei Lcvrnua Antnnius an van H da Bniljn en W ƒ C i Vrlnd N Havan 1 m Ocl brr Orletja Wll einlna Kaatje dr van tf Biiraer en A M Kruldboa Vrouwenitalac 10 Ntenlaaa Maria m van J de rrankrtjktr n J d Lan a Spoorwcsslr 18 Qii4 rtronwtf October N LUdlr en J U vannraansn w MeHer en S D oof M P vanden Hauvel n E d BruUn J de WUM II M P Boer L A Balver en C Mvm lUitln J C 3 van Bunningen en A H Miuftalaar n OrarKdan M October Jacob d Vriea M j PLAATSELIJK NIEUWS IKMI IKODP Daktendieiut As 2 odag dok ter T de Jonc telct 40 iiaasAei fife Ecnt ed Herv Kerk ds d Voogd V II Fredifcbenri nlat 10 maa d Straaten WADDlNXVEEir Predikbeurten Npd Herv K 10 én 4 imr dJVroe mdcweij Geref Irertc 10 en 3 y4 l8 Smidi Oir Atg Gem 9 30 en fluur d v d Kraats R in Kerk 10 lur ds Xuurdwp Wel en Evangelie iif Item Kerit 3 45 uöx van L wen van Rott dam u Warme holdiiiJiy Gut nniddj g xs oÜftctetei AÊKtiewl gencnwn van den gemeente aecretane den heer A Kretipelmg dic n een dienrtlüd wan 44 jaren waarvan 33 als s rtU ru d n g mtent loken werkkrin g wc ens het bereiken van den I en5loengerechlti len keflud gm verlaten De keung vemicrde raadzaal wasg lieel met heiligste liefiden ge vu ld toen de heer en mevi yuw KreupeLngen tiii kindcrep door de wet i md TBHertot en van Tol werden bmnengehcïé N Burg n Spreker n eente Tjeer Kreuj heeft kwal iteitei radtrweric ministratie al3 eerste van de geIles wat de Waddinxveen daarby diens groote lende waardoor het gemeentelijke adda goed heeft gefuncUonneefd en aile moei lijkheden hoe groot ook tot een aopioesing zyn gebnöoht Hij memoreerde voorü het vele wat de sdreidende secxeiaiÉ ook op maatïïöbappelijk gtfeied heeft geïwestterd m het bijzonder voor de vea eeniging voor ziekenhuisveipleging en voor de won uugibouw vereen i in g waftTva n hij opnc iter wae Hartelijk bracht hy dank voor de buitengewoon aan tnam samen w er king Namena de gemeente bood de burgemeesrter een tegeltaibleau aan met het raadtiuds en Aamene B en W en de geme nteanubtenaLTen een marmeren mklsCel en een bureaulamp De wethouder Herfst n Vim Tot hebben vervolpfmi persoonlUk dank gf zegd voor d wyze waarop de heer Kreupcling hen heefT t r2ij 1 sestauQ blJ d uitoefening van hun tMk en voor d aan alle l gen vaa de bevolking geboden hulp en bijstand t c heer Jensé ala opvolger van den heer Kruup Uiijj heeft een woord vba dank getproken oor d prettige aamen werkiDg envoor den ocdervooden eun De hei r Bdoerkerk vertolkte als oud ambtenaar den dankvtn de oud ffedlend i en bood luunenahen een waodbord aan De heer Magré gejBeeate outvaDjeera betuigde da vriendschapen waardeeriEX v ii d genHWiteambtc a xen Tenalotte iH ak de heei RooUniana namena het corhité uit ci bevolking Ook deze apreker bracht dank voor hetgeen de hter Kreupeiing voor de bevolking la geweeKt en voor alken ongeacht rang of atand heeft ged an Van den groot flahrikant tot den kiemen arbeider etii ieder heeft yn gift gebracht Namena de burgery bood d heer Rooijmana eén schi dehj aan een hulskameriainp en een stoei terwijl hij aan mevrouw Kreupeling bloemen vereerde De heer Kreupellng heeft hierna tn welgekozen bewoordbigen allen sprek r 4 dank gezegd voor hun vriendelijke wooidPn en de prachtige cadeau i daarbij xeggende dat het hem Bpect een werkkilng in jnoeten verlaten dlen h altijd met veel liefde heeft vervuld Vele herinneringen an vier burgemeesters en acht Hetjioudera aUmede aan 9b ambtenaren en volontaln sou spreker kunnen ophalen HjJ merkte slechte op dat over het algpme n de verhoudtogyi met allen zoon ede met de raadale n zeer goed la geviecEt Allen dankte preker voor de prettige amcnuerklng Na het offJcleele gedeelt volgde een xeer druk bezothte receptie Dé gemedute Waddlnxveen en haar bevolking htbben den scheldenden aecrelaria een hartelijk afscheid bereid volkomen tn overeenstomming nMt de groote verdiensten die de heer Kreupeliag voor Wadd nxveert heeft gehad Op treffende wijze zUn hlerbU de achting en sympathie tot uiting gekomen die de gemeentenaren hün bekwamen en vrrddenstelljkrn Immer vTlendeltjlEen en welwilienden lecretarlad die altqd r ensch la toedragen MEDEOrELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBI TIEDIENSTEN mSTRIBIITIEDIIÜNST GOUDAa XtKA ZRCP VOOK ARTS8N MEDISCm STUOfcNTEN VBOKDVROUWEN VERLOSKÜNT IfïFN WU KVERPLEEGSTFRR ERS GFDIPIXÏMKEBDE BAKEftS GFniPIX MEERDE KRAAMVBRZOBGSTERS EN VEBVERLOSKUNOIGEN Op DlnsAag November IMS tuaschen 14 M en 15 30 uur kunnen person n die boven g nueiiide beiofcpen uitt efenmi onder overlegt ing van hieronder genoemde beHchelden aart ihiket 1 van het kantoor van den didtrlbutledlenst rantsoenbonnen voor aUetaeep afhalen rrxktteeereode anttii taaditrtiem em veeartsen die kunnen aantoonen dat zii deze beroepen uitoefenen orvdef overlegging ven hun diStribuUestamkaart Medtocfae a udenten werkzaam in de anatonne onder oveileggmg van hun distributiestamkaart en e n desbetreffende verklaring van den hoogleeraar dtrecteui der arljkamer Vroedvroawen verlo kund en en wljkverpbeeesters ert onder overleggmg van hun distnbuiiestamkaart en hun desbetreffende dipicma s Op het hierboven se noemde tijdstip kunnen rantwenbonnen voor ecfthetdHieep worden afgthaald door Kedtptomeerrte bakers gediplomeerde kraamverzorgster en veeverloskun £lgen onder overteggmg van hun distributlestamkaait en desbetreffende dipUjma s EXTRA 7FFP VOOR DAMFS fN GF HFERLNKAPPERSBEURrJF In het tijdvak van Dinadiag 2 tot en met Vrijdag 5 November 1943 kunmn ncrstinen dit bovengenoemde bedrtjven uiioe enen aan loket 1 van d n di trlbutiethiM M aimvradgformulieren voor rsntsoenbonnen voor de artikelen nhccrzcep en leep afhalen De met inkt mflrvuMe fornmlirrfn moeteri VÖÖr Maandag 8 Novrmber 1943 weer in den brle enbua van bovengcnoemden dienst zijnr gedeponeerd Oproep lotiiet afhalen van ranl oenbonnen zullen daarna ean belanghebbenden worden toegezonden GEMEEN PELIJRE I tmitfCATIE GEMEENTE GOUD De Directeur van Gemeenten bekend dat wcgen de ttidwim hel huisvuil met inganc van 1 N 1 maal per week Inpiaat van worden opgehaald De wfjkverdectlng Is als volgt Maandag V m De wijk begrensd Mior Lage Gfjuwe Regentesseplantaocn Ktel1v g Markt W Z Maandag n m De wtJk begrensd door Vest Hooge Gouwe en Westhaien Dlnedag v m De wijk begrensd door Boelekade Tiendeweg Oosthaven met zljBfralen Markt Z en O Z en N Z Dinsdag n m De wijk begren d door Jenizalemstraat Spieringstraat Vijverstraat F W Reitzstraat 8t Josephstraat Adr Vlackstraat Wocrwdag v m De wijk begrensd door Karn melksloot Z Z Joubertstraat GoejanverwellendUk Cronjéstraat Pretonapltlni Mr D J V Heu denatraat en Coornhertstraat Woensdag n m De wUk begrensd door Ie Kade Jan I uykerutraat Noothoven an Goorstraat Ste nk d Karnemelksiooi NZ met Vooren Achterwlltens en Zwartevieg Donderdag v m De wijk br itiisd door Burgvhetkade Vussenburchkade Kattensinb geL V Strtjensliaat Pdrk en K v Csth eg Donderdag n m De wijk htgiensd door Snoyitraat léoordrechtache Verlaat Warhtelstraat Onder de B ompJeB Sunn tmesiLT i tot Rusthuis WaMschstraat tot Snoysri iat met Jaagpad Nieuwe Gouwe beide v den en Roode Dorp Vfildag v m De wtjk hegiensd door Turfsmgel Buurtte llotterdamsche dtjk Vorstman traat Oude Boschwcg Gerard Leeiistraat Walvi li traat ti t Snovttradt VrUdag nm De wijk bpjjimsd di or Nieuwe Boschweg Roemer ViSMheistiaal Conetantijn Huygensstraat Emma4traet Su ruiamestraat v Baerlestraat Op Za erdag wordt geen hulitvuu meer opgehaald DE DTRFCTKTTR VAH GEMEEN lEWERKKN OFFICICELE MEOEDEELINGBN TAXATIEMARKTEN PAARDEN Ge lur n4e de maand November 1943 Tullen de vnlgende markten worden pehotirten 2 9 18 23 en SO November te Riitterdam 6 Noveniber te Leiden en 15 Neuember te Gonnchem DISTRIBUTIE VAN KAAI Het ligt in de bt oeling binrrrikort efnwljzi ng aan te brengen In de termünen waarin handelaren tie kaanbonnen tegen tnewij7lngen bü de plaatselijke dlittribuliedienaten kunmcn Inwisselen Nadere mededr Ilngen dlen 1nffaande gorden binnenkortRppubliceecd In verband hier iiede Is liftniet toegefltaan dat handelaren de ont an gen bon eTï algtmeen 692 op Mflandas 1 Pintdag 2 en Woenedag i Noviinbcr a 8 bifdp plaatselijke riistnbutiediens cn inleverenDt ze bepaling is niet van toepassing op debonnen algemeen 181 die op de normnlewl e van 31 Ocloher lot 8 Noveintrr kunm nuorden Ingeleveid 8212 DISTRIBUTIE VAN TABAE De dlstrlbulledienaten reiken van 1 t m t November as vpor de Ingeleverde tabaksbonnen toewijzingen uit tn de volgende verhouding 50 pet voor tebfik 40 pet vor rsigaretten en 10 pet voor signren 8210 DISTRIBUTIE VAN GOMT De diatrlbutiedien ten retken bil Inlevennp van de bonnen 878 algemeen havermotit en de bonnen 879 algemeen peulvruchlcnl toewtjïtngen ter verkruging van gort uit ftPANMINQ EN ftCNSATtt maaf ouk een uede lonu L Jongeneers lEESBIBLIOTHEei Oeooemd bnnnen mogen lera hoogal nege bonnen W i 1 i e n oiwvaiij lbew Ja MD 24 J geleverd ll DISTRIRITIE VAN AR FN BR Detalllahn dienw ét tun lam wi 31 October t m Moven bii v vangst genomen bannen e h ii 1 l boter een UeMal worden aangeviiul më voor Inlcveilng In aanntiku l p holer b nii n De afleiV i J li n braadvet aan de klanter die hun L gedurende bovengenoemd mdvak h hi gegeven mag tot en met Zi ia n S beraa genchleden r ir e KINDk KMIi M De aunaaiM van handtUiin J j gevestikd dat M aan Uek iihu n iZ ïiekenliulrin en klnders ii a oi s j wUllngen voor rijst bU I eii inUv uaarvan de hnkeiboveri l ik i v rwiin uitaluUeui klndermael mngm ar mrir t wtfilngin voor rllst waarvan de irknh hoek ia veiwUderd geven nl i i i uil icchl op hit koopen v n ki if Handclartn ontvangen bij li u v rli u rUsttoe l llrgen waarvan de hnkerho heek Is verwijderd ver ameito uT voor rU t wa irvan eveneens d imlmlKliJ hoek is veiwljdcrd en welke tlcl K7lS Klultertd rerhl geven op he k pp kindermeel De toewtjzingin vim nj i J van de lirkerbovenhoek is MrVudetd moeten geffht den van de t t unc rhli loewlj7lnFen worden Inprlevertl ruwiinnJ voor rljat welkei detaJlllnen j J djstnbutledlensl ontvangen i n m geen hoek ih verwijderd geien ri M n h i koopen van kindajlmeel of rijft naar keui HoofdredactelJ J O We Bttrs Fldtera chef redacteur voor Gouda en Oinatrekni f Tleter Goiida Verantwoordelijk vi t ila advertentiën U AkkersdUk Rot lu dam uit pefKter NV Rolterdamsrh Uiuiwsblad Rotterdam NEOERLANDSCHi REISVEREENIGING Afdeeling Gouda op DiBSdag H November aj t fvonda kalf acht in de achterzaal van Calé Restaurant Central Ingang Zeugestraat Vertoond zullen lyorden een drietal schitterende films betreffende ski sport kunstsihaatienrijden cn wintersport in de Dolomieten De fil s worden ingeleid door een lid van de wintersport commissie Toeg ng voor leden vrij op vertoon van lidmaatschapskaart niet leden ƒ 0 50 iml sted belasting Kaarten verkrijgbaar bureau Goudsche Courdnt en s avonds jan de zaal In afwijking van het foulieye bericht in Reizen en Trek ken wordt medegedeeld dat de heer JAN P STRIJBOS op 9 December vnor ons in Thaltó Theater een lezing al houden Nadtre mededee ingert hieromtrent volgen nog OmUmvm 17 QOUDA REUNIE CABARET Foyerr T7 Sft F t CENTRU U weel wel de zaak m Rljwlol en Weri Oh ingo rllkelen heeft momenteel Een pracht ooileotie Aardige SCHEMEIIUMPIES t Centrum Groenendaal 23 Tel 3697 Koning Winter nadert Geeh nu Uw Winterkle ding bi ont in bevrerklng Wij leveren nog steeds toomgoederen binnen 2 weken en verigoederen binnen 5 a 6 weken ai StoomeriJ en Ververij Smdo 1S7a Firma Jo P MUL KORTE TIENDIWrCQ 4 Tol StS7 na u uur 3294 Boeken van Vader als Vondel ea gevraagd en Winkler Prins ingebonden Puf Leven en de Lach e J B kcn aleis Boelekade bit TE KOOP 1 paar 2 damesschoenen m 38 i goeden slaat ƒ 8 M j boom J Twee ionged eindexamen H B S vragen Eng convcrutleles Br no 11868 bun au van dit blad HUWELIJK R K heer zoekt lang s dezen iroor hem onaangenamen weg kennismaking met KK meisje ong 25 jr Br met foto welke op erew retour no 11995 bur v d bl Nette werkman alleen vraagt HCISHdtmSTER RK middelbare leeftijd Br no 11869 bureau van dit bl OEVR NETTE JUFFROUW P G voor de hulshouding in ge2in van 2 personen Br no 11870 bureau van dit blad B a a Jongen van 16 Jaar om in het timmervak opgeleid te worden Br no 11871 bureau van dit blad Klein ge2in zoekt Z gfoieub of oniemciib kamers met gebr van keuken Br onder 11872 bureau van di blad JIN EN VERKOOP van gebr haarden kachels en fornuizen J UITMAN Heerenstraat 20 SCHOOKSTEENVEOER M KOOL WIJK Metselaar Zwarteweg 3 TE KOOP EVRAAGD groote famillepan H Jansen C 266 Haastrecht BS 1 1Ï43 Ps 107 1 7 Nov a l la h t 2S jaar geleden dat onze geliefde Ouders O J V d TOGT M C J V d TOGT Staalman lir deitWht zijn verbonden V Hun dankbare Kinderen NELI Y GRIE BEHTUS BRAM Boskoop Boezcmstr 32 j Heden overleed na een laflgdting geduldig gedrai n Inden on o geliefde Zuster en Tanie JOHANNA PU ÏERNELI A TIIEHINCill In den ouderdon van bijHü 61 jaar Va THKSINGH Gouda Nieuwehaven 138 ecn bezoek Geen bloemen De icraardcbcstcUing zal plaata vinden Dinsdag 8 8 11 uur vanal t van Iterson Ziekenhuis AGENTEN en DEPOTHOUOERS f evraagd voor de verkoop van uln Bloomen Landbouw Mloii Btoombollon enz Flinke bijverdienste voor etieve personen Vraact inlichtinKen H V0LBE4IA S XAADHANDEL OraeMiR Til 26M AmhachtsMchool vraagt Jongste Bediende niet onder de 16 jaar Machinescbrijveo strekt tot aanbeveling Sollicitaties bij den Directeur 0EVRAAGO In klein gezin rUNK BJE MEISJE voor dag of dag en nacht Mevr DE JONG Burgem Martenssingel 7 B alleenwonend heer gevr cMc tweede Dienstbode voor dag en nacht Aanmelden s avonds na 7 uur blj Mevrouw Dortland van der Loc Turfmarkt 20 OEVRAAGP TWEEDE 1IKI8JE Aran B 8 uur Mevr EIJKMAN Westhaven no 83 KlISni CEIUMO voor eenige dagen per week Kranenburg Vlamlngatr 29 GEVRaTaGD In gezin met Underin v d of d en n DioBtlbMe of Bolp In de halsboadlnc goed kunnende naaien Kranenburg Vlamlngstiaat 29 QEVR 4aD n flink ona n voor loop en magazijnwcrk rtrma C Sliedrecbt Zoon Oosthaven 13 nelden smidd tusschen GEVRAAGD HUU de Waterstokerij voor den Maandag van s morgens 4 11 uur ioog loon Hi ren traat l4 In I 6 uur sZaterdaga niet raierdaa vanaf 4 uur Zondag vanaf I uur Een uitgebreid aHraolie programma I I Maandarg vanaf 7 uur FOVER CONCtRT Vroegtijdig aanwerig zijn dringend aangeraden Als nieuw is Uw haard als wl Uw oude haard of kachel oHafbrandbaar moffelen Het resultaat is varbluHond Ook moffelen w vloer en manlelplaten Pliitieihigl OITMIIII Vogelenzang 23 qoudA Heerenslraat 20 j uua Te koop gevraagd aniiquiteiten kasten klokken doeken porcelein en scbildetljen A H VAN BRUMMELEN Bf ckeringsttiat 14 Soestdljk VROUWELIJK PERSONEEL gevraagd voor Fineerderi in Meubelfabriek Aanmelden Oew Arbeidsbureau alhier Hoofd van School gezin van 2 personen vraagt te huur SEOfElTE Mi HUIS Bleekerssingel 22 PAKHUiSRUIMTE te huur aangeboden Brieven onder no O 7612 bureau van dit blad Aangeboden op goeden stand ZIT EN SLAAPKAMER met vaste waschtafel Klein gebruik wan keuken Br no G 7614 bur v d bl Advertentiën In andere bladen worden tonder enige prHsverhooeinf door nM ADVERTENTIEAPDEELINQ geplaatst BH opgaven voor meerdere bladen l Mn tekst voldoende INZENDINO verzocht AAN ONS BUREAU iMARKT 31 GOUDA MEUBELVEILING Deurwaarder B J N AKKERSDUK te Gouda zal s Dinfdag om tien uur s morgens in laal Kunatmln van de voorin sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda publiek è contant verkoopen Meubftslre tn Huishoudelijke Soederen zooals kasten tafels stoelen fauteuils buffet theetafels ledikanten Auping matrag beddegoed spiegels schilderijen haarden kachels en fornuizen keukengerei glas en irdewerk enz enz Voorts bureau ministers een tafelbiljart en een biljartmet zakken adri Kijkdag Maandag van 3 5 uur ALLERZIELEN Fvcnals Voorheen zullen op 31 Ooiobar en I an 2 November a o op do R K Begraalplaata aan den Uraal Florisweg weer in ruime sorleering verkrijgbaar z n WITTE BLOEMEN J VAN HEININGEN Tolofoon 24 3 vanBloomo QE LELIE magaiqn ST ANTHONIEBTRAAT 9 Gedurende de maand NOVEMBER kunnen goederen om fe J STOOMEN of te VERVEN NIET worden aoTigénomen peUkacm Konioori Xmorlko 31 bij do Kornemolksloot UIEFOON 30tó on X76 De Ki KlJSTJ Ri rubriek BIJLESSEN WISKUNDE aangeboden Br onder no 11773 bureau van dit blad VERKOOPHUI8 Doelestraal 28 Telet 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers mlcrosco en enz Jafironw soekl tbnlswerk onverschillig wat Br onder 11797 bureau van dit bida Bookjitaideri D v Lceawcsi Turfsingel 23 Het betere dres voor inbinden an allesoorten boeken jaargangenmuzicJc Gevraagd in centr der stad ZIT SLAAPKAMER zonder pension Br no J1866 bureau van dit blad Jonge vrouw met veel vrijen tijd ZOEKT WERK onverschillig wat Br onder no 11867 bureau van dit blad Stoomeru en Ververij vraagtvoor direct IWeisJes Strykstcirs en Naaisters Aanmelden BLEEKERSSINGEL 24 Voor S hoonhouden van kantoren gevraagd een WERKSTER 1 of 2 dagen of halve dagen per week Aanmelden Bleekerssingel 24 Kunsthandel Jochems vraagt Curiositeiten en goed antique porcelein ent L Noodgodstraat 28 Ook voor Indische Chlnecsche of aadcro esotlscbc gebrulks en siervoorwerpen hebben wij Interesse Jbchcms L Noodgodstr 29 UW DRUKWERK IS GOED als IIIiIH OLZ bet doeti Walestraat no 3 Gouda MiuMuchool Westhaven 39 Piano middelbaw onderwus Solozang Dipl Staatsexamen Daiuea Ijuit blj ons Uw hoed vervormen en appréteeren Hoeden worden alleen aangen Maand Dmsd Donderd Na 5 u gesloten Engeltriet GoejanverWelledyk 43 DE BEELDENDOKTER Keizerstraat 64 Gouda Hepareeren bijwerken en schilderen van beelden valzen enz KOUSEN Ladders ophalen Snel en goedkoop Reparaties worden Maandag Woensdag en Vrijdag aangenomen Na e uur gesloten Engelfriet Joubertstraat 207 I STOOMERIJ err VERVERIJ variof 1907 I GOUDA I DAMES Wtj vervoinen Uw oude vilUvoed ala nieuwe moderne hoed MAISON VAN EIJCK Groenend 12 In tientrum gevraagd OEM ZIT8LAAPKAMER met pension Br onder no 119 7 bureau van dit blad TE KOOP pathetoon met kast platen en naalden ƒ 75 mandoline met tasch ƒ 35 foxterrier teef Vt jaar oud ƒ 60 Joosten Moordr Verlaat 9 TER RUILING AANOER 1 paar blauwe schoenen meth hak tegen 1 paar zwartem 39 of 40 Roeten Wachtelstraat 26 TE KOOP GEVRAAGD r een In goeden staat zyndc wringer Br Groenendijk DorjJNtraat 37 Nleuwcrkerk a d IJssel TE KOOP z g a n wagenvacht ƒ 22 50 en een goed onderhouden kinderstoel ƒ 22 50 I IJ isclstciJn Zoutmanpl 11 WIE RUILT d bl heerencostuum m 50 52 voor damesmantel m 42 44 zwart of dbl W den Edel Raam 113 PAKHUISJE te huur gevraagd Siirinamestriiat 177 Gouda TE KOOP een voordeur met hang en sluitwerk ƒ 30 Oe Jong Derde Kade 113 TE KOOP een marterbont ƒ 35 W v d Bijl Vierde Kade 69 TE KOOP GEVRAAGD een paar kindersch m 32 of een paar rubberlaarsjcs m 33 Boer Wachtelstraat 25 Kepaiaties aan alle soorten ijpcolRocd SPREI nORDDOK TBR Zeiigesiraat 86 Gevraagd ELRCTR WABCHMACniNE De Loodgieter Wulestr 12 Te koop gevraagd electrisch spoor of electr locomotief A Slnigerland Wielewaal t aat 16 TE KOOP een zwarte fluweelen gekleede dameshoed met voile ƒ 15 Slingerland Wielewaalstraa L 16 Net B K meisje zoekt dito VRIENDIN in Gouda of omgcv leeftijd 2425 jaar Br onder no 11970 bureau van dit blad TE KOOP vulkachel met geemaillfcrd ƒ 32 50 BINÈ Lange Tiendeweg 26 TE KOOP GEVR Swanenburg l lsscling en Scheigrond Het Menschelijk Lichaam Wil goeden prijs betalen J Hoogcndoorn Peperstr 16 Welke Jongedame wil ons met de Sty JieoIaas komen astiJleerep Th Allebrandi Kleiweg j78 GEVRAAGD kinderwagen hcfit hoog nlodel met goede veering in g st W Huijser Tijdel adres v Bcvemlnghlaan 20 Tel 3225 WIE RU p T een wollen grijzen h derni salson m 48 oude kwal in pr st tegenregenjas gr of bl ook in pr cond Te koop gevr fornuis m 70 cm of jpotkaehcl C v Oostrum JaVakade 76 TER OVeNAME GEVR dameswinlermuntel v meisjevan 17 Jr Luhbregts Zwarteweg 45 Boskoop RUILEN i Or kindérlaihrsjev zgan m 211 è 26 tegen 28i9 1 paar bp kthdersch m 2926 tegdn 27 28 1 paar rubberdam slaarrpn m 38 legen rubber overschoenen Mevr Pot S iphiastraat 23 pr damesschoe en 39 ƒ 6 50 p heorensch m 1 ƒ 7 60 per t J Ktirnemclkaloot 21 TE KOOP 3l8 nen m 36 stuk 3 patt 40 42 en 44 Kooistra NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA Donderdag 4 Nov 1 43 Aanvang 7 uur Boitengiwons Operayoorstelling door de Kaïneropin Leiding AAP KO0L DON PASOUALE Komische opera in 3 bedrqven van O Düiii2UIi Dirigent Wira Quispel Regie Hans Strolibacli Medewerkenden Corry Bijster Anton Eldrinü Anion van Heyningen Chris Taverne c a Koor der Kameropera o l v Jel Somers Orkfii der Kameropera Decors en costumes naar ontwerptn van Hans Strohbach vervaardigd op de alelifis dei Kameropera Prijzen der plaatsen ƒ 2 M1 2 1 56 tn 1 flaalsbcspreken van Miandag I Nov ijf aan de zidl CaiB Sestaurant JE KROOI Tel 2730 KLEiWEQ 97 99 GOUDA Vanai l November geëngageerd JAN HOFFMANN S AMUSEMENTSORKEST Befrelazang HENNT HULST Dit orkest heelt vier maanden in Heck s 1 unctiroom in Den Haag gespeeld Eiken avond behalve Vrijdags treedt dit Ensemble op Eiken Woensdagavond AMÜSEMENTSAVJOND MET ATTRACTIES Helajoswtntcrmanlel u koop S gevraagd leeJt 14 è Ij U Melkert Spoorstraaijg TE KOOP poppcn l iapkamer ƒ 6 1 stel tulii raamgordijnen ƒ 10 fohndi Spieringstraat 91 TE KOOP GEVR meisjesslobbroek of slobkousen jaar een heerenhoed liefstdonkerbl m 54 en jongenscolbert idem 18 Jr Jansen R Feithstraat 8 TE KOOP AANGEBODEN TE KOOP een JongcdainMbaret ƒ 3 en een Hlpinomuts ƒ 1 50 beide zean n een donkerbl Iruitjt ƒ 3 Dekker IJssellaan 227 3 paar leeren schoenen m 39 en 1 paar leeren schoenen m 35 ƒ 8 50 per paar C L Verkaaik C 18 Haastrecht 1 pr aeboencn m 40 41 zg a n te ruilen tegen schoenen m 30 of 25 Tevens heerenjas te koop gevr Klein Heeren bnnk Gr v Bloisstr 14 TER OVERN eiken theetafel met geslepen ruitjes ƒ 30 5 eiken lijsten ƒ 20 gebruikt Stcensma Oosthaven 11 FIUMTOESTEL TK HOO fli E Ouden nrdeii outmanstraat 34 j IE KOOP GEVR 1 P HUWELIJK Meisje 27 Jaar vrenscht serieuze kenntsmmet heer tot 35 jaar goedeverschijning P O ook vanbulten Br no 11996 bilreauvali dit blad bahchoenen m 40 evinl w rullen voor 1 pr Jonp zen m 36 B Hcppi n h Tiendeweg 20 TE KOOP twee pr dam Jongen van 16 jaar ZOEKT THUISWERK voor de avonduren Br onder schoenen m 39 en 40 pi hak f per pr 1 ove ƒ 20 1 wollen babydow ƒ 12 1 pr kindersch 24 ƒ 5 SMnIsaen Vrou yfestesteeg 3 no 11997 bur van dit bladM Twee Jongfns van 16 Jaar VRAGEN THUISWERK voor de avonduren Br onder 11998 bur van dit blad m KOOP koffergramofooj ƒ 70 Kranendonk MarM Qouda TE KOOP GEVRAAGD een poppenwagen liefst met pop Schutte C Wuijgensstraat 150 TE KOOP gramo o n ƒ eiken salonkasl Kroneodonk Markt 5 S OEVRAAGD MEI8JK heeleof halve dagen siraai 13U dag vrij of werkster v Ter ruiling ünreboden eert J J V O paar melsjesschoencn m 23 voor m 25 of 26 Schutte C kqiLEN heerenSchoenen HuiJgciiRstraat 150 44 vnor damesschoenen 44 voor damesschoenen TE KOOP GEVR dames41 en kinderschoenen m i sportschoenen m 36 of 37 1 voor n 28 Te kooP n oerKiompjea Gebuis Gr Jacoba sf effen damesjapon m 42 of derklompjes m J 44 B rg Bogen 67 tte lege Vort heb ♦ N