Goudsche Courant, dinsdag 9 november 1943

0inMl g 9 November 1943 1 bureau Marki 31 Telrfono W4 Poftrakenina 4SM0 GOUDSCHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMStREKEN Prü 5 cent per irammer 82ste Jaargang No 21391 Chctradacletff F TIETEH Ooiida t socialistisctie betooging te Utrecht Rijksqommissaris en Mussert aan het wpord pe Nederlanders zullen in vrijheid kunnen leven mitf zij deelnemen dan den Europeeschen strijd Vtraekt 7 N T nber In de boofdctad der Nat Soc Beweging dcrfftdcriaaden ia de belangrijiute bijeenlioniat gebonden van de dertien gecomllaeerde vergaderingen van N S O A r en N 8A weilie Zondag in ailelaofdsteden van de provincies benevena in Amsterdam en Rotterdam aijnHbattdeii ia het kkder van den 4ag der soildariteit Op dezen dag dersoliévitelt st Duitache en Nederlandsche nat sooiallsten samengekomen oma den nefeDden Neveaiber 1M3 te Müoehen als mUlpaai op den weg naar M herrf enis van Europa voor oogen lie gemeenachappelijk gebrachte often H de Jaren van atrijd Ie herdenken die op U November 1918 met het bedrogf r 14 pwrien van Wilton is ingeset en die leiden aal tot de solidariteit derflermaaaMbe volken Ta Utrecht ia de samenkomst van Daitscbe en NederUndsche nat seeiaMen geworden een grootsche manHpstatie van een lotgverbondenheld en eewel de BiJkscommissaris BlJkaminister dr Seyaa Inquart ais de Leider van h0t Nedarlaadscbe volk Mussert hebben lüervan in redevoeringen getuigenis afgelegd Da groote taal van Tlvoli bevatte rond tweeduiaend nat soeiaMen en s hebben d M r luide toejuiehinfen en Instemming het gesproken loonl op hun beurt hartelijk onderstreept Verbitterde strijd bij Kief FttUe g vecltteii bi Venafro Z Itolië De saai was somber diooh anrvaalivol rsrsierd Het podium was met grijs oék gedrapeerd en omlliet met witte B hrume herf9ti loemen en tal van Mimen Op een ViWen achtergrond 1 een groote vergulde cirkel bciMatlgd waairiin het lübkenicmis en de lfsainigel ziohtibaar waren Recht ilftg n in breede banen de vlaggen e et het N S B emibleem terwijl ter Jk TziJde de vlaggen m et het hakcn ri is waren gelhaiiigen I e balustrades Iraren ook nvet grüs doek omaoófxyd traarop groene guirlandes hln n en wn pilaar tot pilaar eveneena de irolfsangel en het hakenkruis voorzwemen Op de eerste rijen hadden o m de in tut vaderland vertoevende Ned oorlogagewonden eenplaats Ingenomen terwijl voorts zoowel van de N S D A P lli van de N S B de hoogste functionafüien waren gejceten Onder hen beenden zich o m de Diltsche gezant Ótlo Bene alsmede de SS Obergruppenfbhrer Hauler en mr Zondervan comBiandant der W A en de heer Engelbrei ht commissaris van de provincie Ötrecht Voor den aanvang der vergadering meelde een W A muziekcorps strijdliederen Nadat zwaar tromgeroffel en klaroengeschal uitgevoerd door JeugdItormers de komst van de hooge gasten had aangekondigd sprak de secr eneraal Huygen een kort openlngsfjfBOld Direct hierop i ad de opmarsch ff vlaggen plaats waarvoor alle aanwezigen staande met opgeheven reehIjrarm den groet brachten Onder een waarlijk dreunend Heil n HouZee geroep betraden de kscommlssaria en Mussert de zaal onmiddellijk daarop de voor hen bestemde plaatsen in te nemen De leer generaal Huygen heette da hooge gasten welkom en getuigde er voorts jran dat deze gemeenschappelijke bijteakomst In het teeken der lotsrerpoiidcnhaid stond Onder doodsche stilte herdachten de inwezigen vervolgens staande de dooien waartoe de vaandels zich neigden jlo zwak tromgeroffel op Indrukwekkande wijze deze plechtigheid begeWdde Het eerst sprak Mussert die bij het betreden van het podium met een dpnjUrend HouZee werd begroet Rede van Mussert Mijnheer de Rijkseommissarts mijne kameraden Het district Utrecht der peweging Is hier bijeengekomen met onze Duitache kameraden om gezamenV k te herdenken twee dagen die van poote beteekents zijn In de worsteling dezerNijd I t zijn tweo Novemlagen Wij herdenken tezamen 11 embar van het jaar 1B18 Wapentandsdag over enkele dagen 2S jaar eden en wij herdenken hlar met lander 9 November 1B23 de opIharsch van de nationaai scfciaUsien in Mfinchen over een paar degen 20 jaar Itieden Deze twee dagen zijn van de grootMe beteekenis en wij hebben deze getlgenheld gebruikt om samen te betuiIm onzen wil tot solidariteit onzen wil Bi voort te gaan op datgene wat vorige nationaalsocialisten gebouwd g iben voor ons Ik weet het mijne neraden velen zullen er zijn misien wel honderdduizenden die zegpn Wat hebben wl Nederlanders te Vuken met dien wapenstilstandsdag m waren toch niet In den oorlog van wH 1918 en andere honderdduizenden Wlen zeggen Wat hebben wij Nederpiders te maken met die Duitsche tationaal sociallsten die daar in MUnweii in 1923 opmarcheerden En dan zijn er nette tegenstanders pa ons en die zeggen Zie eens dat a overdreven dat Is iets van de JS B ers die weer hoffelijk willen JU tegenover de Duitsche bezetting dan zijn er minder nette tegenstan Bl l ders die zeggen r Daar heb Je weer die hielenlikkerij van de N S B ers wij zeggen wij hebben er alles mee te maken want het hangt samen met de solidariteit en die moet er zijn tusschen nationaal socialisten en solidariteit moet er zijn tusschen Germaansche volkeren tusschen hef Duitsche het N erlandsche het Noorsche het Deensche en het Zweedsche en daar overbeen wear de solidariteit wi het continent Suropa dat zich nog altijd niet weet tel gedragen als een continent D w z als een eenheid in den afweer naar buiten Deze worsteling om de solidariteit als levensvoorwaarde voor het avondland dat is de grootste geschiedkundige gebeurtenis van onze 20ste eeuw En te getuigen van de noodzakelijkheid daarvan wij kunnen het moeilijk beteer doen dan op dezen dag nu wij terugdenken aan dien wapenstilstandsdag van 25 jaar geleden en aan lezen opmarsch in München 20 jaar geleden In 1917 was Amerika den oorlog ingegaan onder Wilson en U November was de triomfdag voor Amerika Amerika had voor het eerst over Europa getriomteerd Voor het eerst over Europa ja maar dan toch over een verdeeld Euffipa een Europa dat in een worsteling van jaren tegenover elkander stond en volkomen verscheurd was Twee miUioen Franschen hadden hun levep gegeven in de gedachte dat zij dit deden pour la gloire de la grande patrle en in werkelijkheid hadden zij hun leven gegeven voor de Amarikaanschp bankier Wilson was met zijn 14 punten gekomen die van alles voorspiegelden Duitschland moest de wapenen neerleggen en dan zou het heil over de wereld komen JSn nauwelijks had Duitschland de wapenen neergelegd of en werd een aanvang gemaakt met d4 knechting optwrichting en berooving er werd een Volkenbond onder Engel che leiding opgericht om het onrecht irt stand te houden De oorlog werd m et andere middelen voortgezet De Engelschen en Amerikanen probeerden binnen te komen in hot groote Russische rijk dat zoo in bêroe ring was en waar de Sovjets het l ewind in handen hadden genomen Zij zouden den Sovjets het bewind uit handen nemen er er Kerenski of de tzaar of wie dan ook weer op de troon zetten Niets is daarvan gekomen Zi zijn er uitgegooid De Sovjet Unie werd aan haar lot overgelaten en ging bouwen Maar terwijl de Sovjet Unie nog In haar kinderschoenen stond grobeerde Ket al haar greep te leggen op Europa Bela Kun In Hongarije Eisner In Beieren in de Povlakte in Milaan het Roergebied in Berlijn overal begon de Sovjet zijn invloed uit te breiden En toenmaals stond Sovjet Rusland nauwelijks in de kinderschoenen EU November een dag van schijn en ibedJTOg Schijn voor mdlüoenen raensohien wien werd gezegd dat de daigeraad van een laetere wereld aanstaarate was En bedrag aan miUioenen mensdien die al zooveel geleden hadden zoo onizagigelüik veel in vier jaren tyds en dóe werd wüsgemaakt leg de wapens neer en aan uw lyden zal een eind ko m terwijl juist een nieuwe phase daartoe werd ingeluid MiUioenen menschen wiien aanwezig en waren vreugdevol op 11 November J918 Van deze miUioenen teven nog miUioenen Waar zijn diegenen die nu nog na 25 jaar vreugdevol denken aan 11 November 1918 dden dag v an schUn ea van bedrog liaet dit ons een leering zyn rn jne kameraden Het oudi Nederlandsche spreekwoord zegt Een schip op het strand een baken in zee En nu na 2S ST nu wordt Europa wederom gepaaid miei beloften WaS het een of anderhalf jaar geleden dat de wereld erv an dreunde van de schoone verhiden owr dat Atlantisoh Charter dat opgemaakt waa éocT Churchill en Roosevelt Wie spreekt er nog over en denikit er nog aan aan de vrome ge TtWMkitellIns v B TTOUw in N l ri na De vrouw ia de kle dloaladuatrle O H 1 i zarjgen die daarby werden gezongen Niemand meer dat is al weer vervangen Hebben wü dat niet geleerd zoo even juist van de conferentie van dtie van de drie groote mogendheden Sov jetRusland bet Britsche imperium voor zoowr Anwezig en verder Amerika daar b U Stalin in Myskou De punten van Wibon zijn vergeten Wie oiiBer zou in staat z n om deze 14 punten op te noemen of nog slechts aan te duiden Zü ztjn vergeten alleen de herinnering is gebleven aan den schüo en aan tot bedrog En nu zijn er waarschynlijk wteer punteii verschenen maar nu niet van Wilaon maar nu zün het pimien van Stalin Deze woi den ons niet jfeopenibaard Wy wet n niet welke punten het Mjn en at het er 10 14 of honderd z jn Maar een ding weten wy precies en dat is den wü van 9tialin Dez wil is precies deaelfde gebleven gedurende 25 j aaV van 1917 tot nu toe en diat ia de wereldrevolutie De eerste greep naar de wereldrevolutie nadeit de e n macht daar zoo gevestigd is is de igreep naar Europa De gre naar Europa precies als na de 14 punten van Wilson Sovjef Ru nd wil nu eerst vergroof wor den met ttost Europa en met den Balkan En dan wanneer dat gebeurd i wanneer het natiooaal socialime verslagen 2 al zijn wie zal dan de opnuarsch tegenhouden Dan is er geen macht meer in Euopa die dezen opmarsch verder aal tegenhouden Het Sovjet Burapa aou dan naast het vergroote Sovjetryk komen te ataan en teiamen zouden zü de oude wereld beheersohen Reeds nu zien wij den communiBtiscfhen woelarbeid in Enigeiand in Noord Afrika in Zuid ItBlië Europa zou dan voor goea verloren zyn en als een rype vrucht in de schoot van de Stvjet Unle vallen Daarmede zou dan vcttookkcn worden wat aoovelen voorspeld hebben de ondetgang van het avondiland en een beschaving van duizenden Mren zou tengrónde gaa i mis schien voor adtoos En Roosevelt de Wiison van onzen tijd die de heiligste beloften deed voor en tijdens zijn presidentsverkieèingen dat hij nooit iets zou doen om Amerika in den oorlog te bretigen maar aUeszou doen om Sen verre te houd deze RooseveW dfe onmiddeUijk na zyn verkiezing en ook sedert jaren daarvoor wellicht deed wat mcgelyk wae om de Ver Staten er 20O q oedig mogeujk in te krijgen Deze zeüdie Roosevelt detv wenneer dait lot zich qgrtr Europa voltrok ken Ml hebben verder van Europa geen last meer hebben Europa aou geen concurrent meer zijn in Afrika en niet in AustFalië en niet ih ZuidAmerika Eiux p zou voor hem verdwenen zyn en h j zou de andere heUt van de wereld hebben De helft die de Sovjets mat awidgn hebben zou dl Roosevelts helft zyn Zoo stelt men zidi dat voor 11 Npvember 1918 moge dan voor ona allen zijn en ia voor ons aUen een waar schuwing en een leering Er is een peesch voÜ voor wie dóe waarschuwing onvoldoende geweest is Voor Italië was de waaAchuwing onvoldoende Dat ia nu he t meest beklagenswaardige volk van Europa in tweeen gesnedei en den oorlog thuis Hlr is voor het rtaüaaosche volk nog maar één Uchtpunt Mussolini leeft Hii is niet in een kooi door de straten van NewYork gereden Hij leeft hy is vrü applaius Dank zy den trouw var Hitler dank zy den trouw van den Führer dank zij de heldhaftigheid van zija bevrijders is deze hoop nog voor Italië over al moet Mussolini dan weer na 20 jaren van veren af aan beginnen maar ditroaai op een grondslag steviger en vaster dan ooit te voren namelyk op dezen grondslag nationaal en socialistisch ea geen koningshuis meer Stel op prinsen geen vertrouwenl Applaus De les van den Hen November 1918 was een liarde les die lijn werlUng niet heeft gemist want nu staat toch alles in liet teeken van nooit meer een He November Dat la het beginsel van den str d van heden Nooit nooit leer een He November Dit geld leker in de eente plaats voor liet Duitsche volk ik weet het maar toch ook even goed voor het Nederlsodsche volk Het la duidelijk dat de ondergangvan midden Europa ook de mdergangvan WeetEmropa na zich zal sleepenvoor ieder die zijn hersens wil gebruiken OnverbrekeliJik zijn wy metelkander verbonden in dit continent MiddenEuropa kapot beteekent nakorten tyd ook We9t Europa kapot enhet Is mij een raadsel djjt er menschenzyn in Nederlaad die zeggen dit ni tm te zien En in dit punt ben ik moeilijk in mija geloof Ik geloof R et dater feen Nederlander met hersens is diedit niet inziet Maar ik geloof t z yte knppig zyn om te laten weten datzy dit wel inzien Wii moeten er voorzorgen dat zü die koppigheid opzyzetten en dait zij uitspreken wat eenieder wel weet n l dat de ondergangvan middenE i nx pa ook de ondergangvan West Europa beteeken t Dit tenaanzien van de berdenking van dwnHen November 1918 De mtuwch door Hfinehen En nu de 9de November 1923 Op d n Sden November 1928 marcheerden de nationaalsocialisten door München het treffen bU de Feldhermhalle Niemand vargeet dit en ik weet het dezen dag dus de herdenking van den 9den November 1923 hierop heeft de NS D A P de grootste rechten en de meeste rechten En toch zijn wij bü hen gekomen om met hen dezen dag te herdenken Dezen marsch zien yrü Nederlandsche nationaal ssocialisten als een uiting van verantwoordelijkheidst esef Het republikeinsche en democratische Duitschland geknecht en uit elkander gehaaW was onherroepelijk de voorpost van het commirnisme Wel had pnén dit aanvankeiufc met geweld van wapenen kunhen keeren maar daarna kwam geleidelijk e penetratie en na korten tyd moest dit regiem eindigen in het communisme Men besefte dat dat niet voort mocht gaan en dat dit gestuit moest wonien en vervangen door een sterk naionaal en sociaal regiem Dat droegen diegenen die met elkander in München opmarcheerden in November 1923 en dat leefde in de harten van hen die meemarcheerden Dat leefde ook in de harten van hen die vielen E zouden wij Nederlandsche nationaalsocialisten dat niet herdenken Zij zijn ook voor ons gevallen Zij hebben zich daai geen rekenschap van gegeven toenmaals en wy badden er geen weet van toenmaals maar toch is het zoo Daarom hebben tot plicht wtj Nederlandsche nationaal sociahsten om ook hun onze hulde te brengen onze hulde en onze dankbaarheid Wij gelooven niet dat dergelijke groote gebeurtenissen blind toeval zyn Wy gelooven niet aan een blind toeval Wij gelooven dat erheen Hoogere macht is die het al bepaalt wat op aarde geschiedt en daarom ook dit feit Wy kunnen hoogstens denken waarom dit toen niet doorgegaan is En lian gelooven wy dat deze Hoo f ere macht het zoo bsechikt heeft dat cz daad er moest zijn om daaruit de kracht te putten om dan nog 10 jaren lang van 1923 tot 1933 voort te gaan om de ziel van het Duitsche volk te winnen voor bet nationaalsocialisme In 1933 was het dan zoover 9at de nationaal socialislen de macht in den Duitschen staat overnamen Van 1933 tot 1939 in deze zes jaren werd een begin gem akt met den naionaalso cialistischen opboui en met de voorbereiding van den afweer Zes jaren van voorbereiding wat is 6 jaren van voorbereiding En onwillekeurig komt deze gedachte op indien Ket in 1923 al gelukt zou zyn zouden het dan in plaats van 6 jaren 16 jaren van voorbereiding geweest zijn Wie weet Maar wat heeft het voor zin om te spreken over geschiedenis zooals die zou zijn als de geschiedenis die er was er niet geweest zou z jn Het heeft geen zin Vast staat dit dat in 1923 tenslotte de macht in handen is gekomen en dat In 1939 de stormloc begonnen is Vast staat dat wy den stormvloed Sie dreigende is in zulk eeri geweldigen omvang die niemand had kunnen beseffen dat deze stormvloed opgevangen wordt door een dam die voor tenminste 90 ontstaan is uit den wil van het nationaal socialisme een feit een historisch feit dat niemand kan ontkennen Ik hoorde dezer dagen van een man op hoogen leeft jd die op sterven lag en die in zijn laatste uren uitriep Ik wii niet dood ik wil niet dood Tenslotte stierf hy toch Zijn hart hield op te kloppen en hü was dood En nu zyn er in Nederland menschen die zeggen Wat Ijolsjewisme Ik wil geen bolsjewisme Ja gij wilt geen bolsjewisme goed En gy wilt ook geen nationaalsocialisme Welnu wat zeggen wij Nederlanders tot iemand die zegt ik wil geen overstroom ing maar ik wil ook geen dijk Dan zeggen wiJ gü zyt een dwaas Gij hebt te kiezen de overstroohiing of den dijk en walmeer gij zegt Ik wil geen overstrooming en geen dijk kijk dan komt die overstrooming en spoelt u weg Daarom gaat het in dezen tijd Wü bouwen aan dezen dijk Wij zooals wy hier zitten en die miUioenen anderen die II I I t mim Het opiporbevel der Duitsdie weerm acht maaikt Maandag bekend Op de landengte vam Kertsj badden ook gisteren de met sterke strydkraohten ondernomen aanvallen der bolsjewisten slechts geringe plaatselyke successen Al dagen lang gedragen zich in dezen frcmitsector op bijzondere wijze het Bramdenburgsche pionietbataiUon 71 welks oommmdant roajoar Söhneider m de laatste gevechten is gesneuveld en de in den strijd op den groind gebruikte deelen van de negende ludhtafweerdivisie Aan het ISron t van de Dnjepr verliep de dag afgezien van succesvolle eigen aanvallen rustig Bij de voortzetting van onze aanvalsactie ten Zuiden van Nikopol werd een ingesloten vijandelijiko groep atrydkrachten uiteengeslagen en nieuwe gevangenen en buit binnengebracht In het gevechtsgebied van Klef bieden onze troepen op breed front aan boiajewlsten die met verre superieure strijdkrachten oprukken verbitterden tegenstand In deze met onverminderde felheidvoortdurende afweengevedhten hebbenzich de FrawkiachSudetenduitsche183ste Uvieie onder leiding van It generaal Dottling en de Oost Pruisische 2i7 infantoriw divisie onder leiding yan tó generaal Poppel bijzonder onderscheiden In het onoverzichtaUjike meren en moerassenterrein van het pen Stiegebied van Newel ataan eigoi geveohtsgroepen in aüweeratrijd tegenover vrij sterk vijandelijke strydkrachten Pogingen van de bolsjewisten om het penaliaitiegebied naar de kanten uH te breiden mislukten Uit da overige sectoren van bet In De tf cien vaji Nederland voQ4on bvieenfc mAten pUate vaa het Arbeitsbereich der N S D AP en N SB la Nederland onder het motto Dag der solidariteit Op onze foto een overticht van de bMeenkomat te Utrecht in den Tlvoli chSuwburL waar de KijkscdmmiüsarU RijJcsmlntster I r Seysa Inquart en de Leider het woofd voer BlIdAi chlef Arbeltaeh der NSDAP SUpf daal buiten staan meer nog misschien danjwij Wij bouwen aan dezen dijk èn aarom past het on rrtker vanmiddag om onze erkenlelykkheid van hieruit te betuigen aan allen die aan dezen dük werken en wel in de eerste plaats aan den verantwoordelijken dijkgraaf Adolf Hitler die naar onze meening ons Europeanen door God gegeven is om Europa te behoeden tegen de overstrooming Onder deze bekentenis zijn wij Nederlandsche en Duitsche nationaal socialisten hier tezamen gekomen dezen Zondagmiddag Gy weet het de tyden zyn ernstig De Sovjets staan aan de landengte van de Krfm De Engelschen en Amerikanen zijn geland in Italië en staan bisschen Roqie en Napels Eifropa is een belegerde vesting en in den komeAden tijd wordt bealist over ons aller lot Wy oude nationaal socialisten staan jarenlang in de branding Crolven zyn over ons heengevallen en wij heb ben daarvoor geen angst m eer Wü weten hoe wy deze golven moeteh opvangen Angst scJiuchterheld kennen wif op dat punt niet meer Vastberaden staan wij daar en wy hebben onzen plicht te doen in onwrikbaar geloof en in va vertrouwen De koers van de N 8 B Nog een maand en dan viert de Beweging zijn twaalfjarig bestaan en in die twaalf jaren hebben wij ko rs gehouden steeds dezelfde koers Twaalf jaar Umg is het ons vergund geweest de groote historische Hjn te g ogen volgen mogen voorzien voordat anderen c8e lyn agen In duizenden vergaderingen e m miüioen pmafielten en sehriffuren hebben wi ans voHt gewezen op datgene wat iromen moest Daaraan ontleenen wy het reciht nu om leiding te geven aan dit volk Slechts vier voorbeelden wil ik geven uit een rij die er el viertionderd zouden kunnen zijn hoe wij in die jareh van ons bestaan de draad van de solidariteit altijd voor oogen hebben gehad Het eerste voorbeeld uit mijn rede gehouden in Wï geningeB op f December 1932 Jlr moet een nafionaalsocialistisch Westen Midden Europa komen dat een kracJiti maoht vormt tegen het communisme anders worden wij door het bolsjewistisch Azië overweldigd Het gaat om de Eüropeesche cultuur Dat ia elf jaar geleden Applaus Voorbeeld 2 Uit myn rede gehouden te Utrecht van deze plaats af op 1 Februari 1934 Staande op den basis van dezelfde wereldbeschouwing zullen de EuropeescSi nationaal socialis ten leeren begrijpen en verstaan en leeren mzien dat wü Europeesche naties elkander noodig hebtien om met vereende krwShten de Europeesche cultmir tot nieuwen opbloei te brengen en af te rekenen met de defaitistiaehe leuze over den ondergang van het avondland welke aanstaande zou zijn Voorbeeld 3 Op 12 Mei 1936 In het nieu we Europa zal de sitafciliteit öp den eenigen vasten grondslag berusten die mogelijk is namelijk de eer centrale en Noordelyke Oostelijke front wordt ook gisteren slechts plaatselyke verkennings en stoottroepen dctiviteit getnekl Aan het Zuid IUUaad he front blijft de vtjaod met geconcentreerde strijdkraahten hardnekkig onie stelUngeit ten NoordWeeien van den Voltumo aanvallea DaarbU is het vooral bü Venafro tot felle en voor de Britten en Amerikanen uitent jrerüesrijke gevechten gekonyn SneUe Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben doeltreffende aanvadlen in scheervlucht gericht op vijandelij ke concentraties van auto a Formaties vijandelijke vUegers zijn gisteren overdag de bezette Westelijke gebieden binnengevlogen en zyn by weersomstandigheden die slecht zicht bodei doorgedrongen tot in WestDuitscb gebied Ofck storingsaanvaUen in den afgeloopen nacht hadden slechts gering effect Vijf BritschAmerikaari sche vliegtuigen werden neergeschoten Duitsche vliegtuigen hebben ook in den nacht van 7 op 8 No veraber afzon derlyke doelen in het stedelijk gebied van Londen met bommen van zwaarkaliber bestookt WANNEER VERDUISTEREN Tot 14 November moet verduisterd worden van ll M 7 45 uur Nov Maan op 16 28 ander 4 M ie Nov Mtum op 18 49 onder ir 20 11 Nov Maan op 17 13 onder 6 38 t de vryheid en de gelijkwaacdi ei4 van de Europeesche volken VoorbeeW 4 Uit Volk en Vaderland van 13 October 1939 De politiek der verzoeking die alle nationaalsocialisten van Europa voofstaan h nieLeen gevolg van de vrees om den oorK g te zuUen verliezen want hft einde van den Europeeschen oorlog zal onherroepelijk de overwinning van het nationaalaocialisme en het ta cisme in geheel Europa zijn Ei voortgaande J tiIaar het is ons gevoel van Europeesche solidariteit het is onze eritenming van de veranlwoordelykheid vobr het behoud van het Europeesche fcloed en voor het behoud van de EuropeMche positie iii da wereld die daarbij voorzit Deze vier citaten heb ik aan U voorgelegd om te doen zien hoe al deae jar n door ons steeds weer voor oogen hepft gestaan He solidariteit Ons geheele t j al fja ig bestaan is een voortdurend getuigenis ten overstaan van ons volk van solidariteit etj wie kan nu ontkennen dat deze gedragsl yn juiet was Wanneer in 1939 een solidair Europa bestaat had aou dan Engeland oen oorlog hebben durven verklarenT Uiy antwoord is met mij neen Indien Europa op dit moment soUdair was zou dan America kunnen probeeren om Europa binnen te dringen Neent De solidariteit beheersoht onze toekomst en bij deze woorden is het niet gebleven Daden hdïben gebroken Iedere week staat in Volk en Vaderland een korte of tangere lyst van hen die hun jwige leven gaven daar in het Oosten opdat hun volk zou teven Schouder aan schouder heibben ziJ met hun Duitsche kameraden gestaan en wanneer de vyand kwam aanstormen dan werd niet gevraagd of het een Duitscher was of een Nederlander die daar stond Samen stenden zij en samen zijn zij ocrfc gevallen indien dit noodig was De lotsverbondeitheid van de Germaansche volken is met bloed bexegeld die lotsverboadenheid die gestalte cal krUgea straks die de Föhtar gestalte zal geven Hoe weet Ik nog uiet maar gestalte in een Germaanschen statenbond in een Germaanseh rijk hoe bet ook zijn zal het is ees bistorii he noodzaak zich te bekénnea tot de grootere eenheid Wy hebben dezer d gen kunnen lezen dat daar in hét Oosten een groot Aziatisch blok gevormd wordt van volkeren en staten U weet ook dat in het Westen een Amerikaansch continent gevormd wordt en dat er nu reeds zulk een sterk OostEurope sch Aziatisch Sovjctisch bloH bestaat Een solidair Europa Daanegenover kan alleen staan een solidair Europa Hoe kunnen wy nu spreken over solidariteit tusschen de Europeesche volkeren wanneer w met aanvangen met de solidariteit tuss en de volkeren van hetzelfda raa en van hetzelfde bloed dus tusschen de Germaansche volkeren Ea hoe jcunnen wij daarover spreken uidier wij niet weten dat de nationaalsocialasten de dragende kern in dia volkeren solidair met elkander zijnf Zijn wij Nederlanders bang daarvoor bang Voor de Germaansche solidariteit Zyn wij kleinmoedig daarvoor Eens heb c gezegd en dat blijft gezegd dat wie het Nederlandsche volk zou wUlen aintasten natuurlijk in het Nederlandsch nationaalsocialisme zyn rootsten vijand zou vinden Maar is dat een aantasting Integendeel Het is de normaalste en de noodzakelykste zaak van de wereld Het zioh bekenne tot een grootere gemeenschap is niet de ondergang maar de opgang van een volk dat zichzelf bewust is en dat een groote traditie heeft en dat zooveel goede eigenschappen van geest en lichaam heeft Cïeen ondergang rnaar een opgang is de Germaansche solid riteit gegrond op de rassengemeenschap gegrond op de gemeensohappelyke wereldbeschouwing met e zear vasten wil tot een gemeenschappelijke verdediging van levensruimtc en levensbelangen Dit Is noodzakelijk voor bet voortbestaan van leder Germaanseh volk ook van bet sterkste het Duitache volk Want wanneer ilch groote contingenten vormen kan niet in Europa één volk alles doen maar niUen de volken samen moeten werken en dus In de eerste plaats volken van hetzelfde ras Daardoor wordt niets prijsgegeven van eigen aard Voor ons Nederlanders komt daardoor de bevrijding van ons gevoel van machteloosheid van het vernederende neerdrukkende besef dat wU liieu dan een speelbal zijn van groote machten Wij komen daardoor op een hooger plan zooals Ik zooeven reeds zeide en yfij worden ten volle een zich zelf respacteerend deel van een grootar geheel dat ook door anderen gewaardeerd wordt Een deel van het Germanendom dat als eenJieM alle Nederlanders omvat welke volksche eenheid in zich bergt de ontplooiing van plaatselijke variatl zie dit Is ons Ideaal En dit zal verwezenlijkt moeten worden op strafte van een totalen ondergang De draagsters van deze gedachte zijn de N S B in het Nederlandsche volk en de N S D A P in het Duitsche volk In deze V